Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Thursday, December 31, 2009

Bidar District Daily Crime Update 31/12/2009

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.
¢£À: ¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 31/12/2009
alUÀÄ¥Áà ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA: 202/09 PÀ®A: 279, 304(J) L¦¹ ¸À.ªÁ. 187 L.JªÀiï.«. JPïÖ:-
¢£ÁAPÀ: 31/12/2009 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw UÀAUÀƨÁ¬Ä UÀAqÀ: ªÉÆÃj¨Á ¹AzÉ ¸Á/ ªÀgÉÆüÀ (ªÀĺÁgÁµÀÖç)gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ: 31/12/2009 gÀAzÀÄ £À¸ÀÄQ£À eÁªÀ 0500 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ£ÁzÀ ªÉÆÃj¨ÁgÀªÀgÀÄ £ÉʸÀVðPÀ PÀgÉ (¸ÀAqÁ¸ÀPÉÌ) ºÉÆÃV §gÀÄvÉÛÃ£É CAvÀ C¯Éè ¥ÀPÀÌzÀ UÀAV£À ºÀ¼ÀîzÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃzÀgÀÄ. ¸ÀĪÀiÁgÀÄ MAzÀÄ UÀAmÉAiÀiÁzÀgÀÄ PÀÆqÀ vÀ£Àß UÀAqÀ §gÀzÀ PÁgÀt ºÀ¼ÀîzÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃV £ÉÆqÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÄ ªÀÄUÀ£ÁzÀ ¸ÀAvÉÆõÀ E§âgÀÆ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ¯ÁV ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ-UÀÄ®§UÁð gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ªÀÄĸÁÛ¥ÀÆgÀ PÁæ¹£ï ªÀÄzÀgÀ¸Á§ zÀUÁðzÀ ºÀwÛgÀ ªÉÆÃj¨ÁgÀªÀgÀ£ÀÄß AiÀiÁªÀÅzÉÆà MAzÀÄ C¥ÀjavÀ ªÁºÀ£ÀzÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼Àf¬ÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ¤UÉ rQÌ ªÀiÁr ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄUÉÆAqÀÄ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. CAvÁ PÉÆlÖ ºÉýPÉAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀÅ zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 141/09 PÀ®A 457, 380 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 29,30/12/09 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲æà gÁdPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ vÀÄPÁgÁªÀÄ ©ZÁÑ. ªÀAiÀÄ: 37, ¸Á: §æºÀä£À ªÁr ©ÃzÀgÀ EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¨ÁV°£À Q° ªÀÄÄjzÀÄ M¼ÀUÉ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è EnÖzÀ 5 UÁæªÀÄ §AUÁgÀzÀ 3 ¸ÀÄvÀÄÛAUÀÄgÀ, C: Q: 20,000=00 gÀÆUÀ¼ÀÄ. £ÉÃzÀ£ÀÄß PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 129/09 PÀ®A 498(J), 506 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 31/12/2009 gÀAzÀÄ 1100 UÀAmÉUÉ ¦üÃAiÀiÁð¢vÀ¼ÁÁzÀ ²æêÀÄw ¨Á°PÁ UÀAqÀ £ÀªÀ£ÁxÀ ªÉÄÃvÉæ ªÀAiÀÄ 22 ªÀµÀð G PÀÆ°PÉ®¸À eÁåw PÀÄgÀħÄgï ¸Á »¥Àà¼ÀUÁAªÀ gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¦üAiÀiÁðzÀÄ ºÉýPÉ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÁªÉ£ÉAzÀgÉ ¦ÃAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ£ÁzÀ £ÀªÀ£ÁxÀ£ÀÄ ¢£Á®Ä ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrzÀÄÝ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ 30/12/2009 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß aPÀÌvÉAiÀiÁzÀ PÀªÀļÁ¨Á¬Ä EªÀgÀ ºÉÆ®PÉÌ PÀÆ°PÉ®¸ÀPÉÌ ºÉÆÃV ¸ÁAiÀiÁAPÁ® ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ ªÀÄ®VPÉÆArzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ ¦ÃAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ£ÁzÀ £ÀªÀ£ÁxÀ EvÀ£ÀÄ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrzÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ ¦üÃAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÀAUÀqÀ «£ÁPÁgÀt dUÀ¼À ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁrgÀÄvÁ£É. ¢£ÁAPÀ 31/12/2009 gÀAzÀÄ 0800 UÀAmÉUÉ DgÉÆæ £ÀªÀ£ÁxÀ FvÀ£ÀÄ ¦ÃAiÀiÁð¢UÉ K gÀAr ¤Ã£ÀÄ ¤Ã£Éß PÀÆ° PÉ®¸ÀPÉÌ ºÉÆÃV¢Ý D ºÀt J°è EnÖ¢Ý £À£ÀUÉ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrAiÀÄ®Ä PÉÆqÀÄ CAvÀ CA¢zÀPÉÌ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄÄ E¯Áè CAvÀ ºÉýzÀPÉÌ ¦ÃAiÀiÁð¢AiÀÄ PÉÆgÀ½£À°è EgÀĪÀ ªÀÄAUÀ¼À ¸ÀÆvÀæ PÉÆqÀÄ CzÀ£ÀÄß ªÀiÁj ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrAiÀÄÄvÉÛ£É CAvÀ ºÉý fAeÁªÀÄÄ¶× ªÀiÁr ªÀÄAUÀ¼À ¸ÀÆvÀæ PÀrAiÀÄ®Ä §AzÁUÀ vÀqÉ¢zÀPÉÌ DgÉÆæ £ÀªÀ£ÁxÀ FvÀ£ÀÄ ¦ÃAiÀiÁð¢UÉ ¹ÃªÉÄ JuÉÚ ºÁQ ¸ÀÄlÄÖ ©qÀÄvÉÛ£É CAvÀ ºÉý fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝzÀjAzÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀAvÉ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

alUÀÄ¥Áà ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 201/09 PÀ®A 354, 324, 504, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 30/12/2009 gÀAzÀÄ 2200 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw ¸ÀAVÃvÁ UÀAqÀ gÁdÄ EªÀ¼ÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀ£Àß ºÉýPÉ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 30/12/09 gÀAzÀÄ 1930 UÀAmÉUÉ PÀ®ÆègÀ xÁAqÁzÀ°è ¦üAiÀiÁð¢ vÀ£Àß ºÉÆ®zÀ°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀ®Ä ºÉtÄÚ ªÀÄPÀ̽UÉ ºÉüÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) gÁªÀÄÄ vÀAzÉ ªÀÄ£ÉÆúÀgÀ ºÁUÀÆ ¨Á§Ä vÀAzÉ ªÀÄ£ÉÆúÀgÀ EªÀj§âgÀÆ CªÀZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ªÀiÁ£À ºÁ¤ ªÀiÁr PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ. CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 142/09 PÀ®A 341, 324, 504 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 30/12/09 gÀAzÀÄ 1300 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw PÀªÀļÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ PÁ²£ÁxÀ ¸Áé«Ä ªÀAiÀÄ 55 ªÀµÀð ¸Á; RvÀUÁAªÀ gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ ºÉýPÉ §gɹzÉÝãÉAzÀgÉ vÀªÀÄä ªÀÄvÀÄÛ ¨sÁUÁ¢AiÀiÁzÀ §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ PÀAmÉ¥Áà ¸Áé«Ä ¸Á; RvÀUÁAªÀ EªÀ£À ªÀÄ£ÉUÀ¼ÀÄ CPÀÌ¥ÀÀPÀÌÀzÀ°è EgÀÄvÀÛªÉ. ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ CAUÀ¼ÀzÀ°è §mÉÖ MUÉAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ §¸ÀªÀgÁd£ÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CPÀæªÀÄ vÀqÉzÀÄ gÀAr ¤Ã£ÀÄ §mÉÖ MUÉzÀ ¤ÃgÀÄ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ PÀqÉUÉ §gÀÄvÀÛªÉ, ¤£ÀUÉ ºÉýzÀgÀÆ ¸ÀºÀ ¤Ã£ÀÄ C°èAiÉÄà §mÉÖ MUÉAiÀÄÄwÛ CAvÀ CªÁZÀѪÁV ¨ÉÊzÀÄ C¯Éè ©zÀÝ MAzÀÄ PÀ°è¤AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ §®UÀqÉ ¸ÉÆAlzÀ ªÉÄÃ¯É ªÀÄvÀÄÛ §®UÀqÉ ¨sÀÄdzÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

Raichur District Reported Crimes

: QgÀÄPÀļÀ, UÀȺÀt PÉgÉAiÀÄ°è ©zÀÄÝ ¸ÁªÀÅ :

¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ ªÀĺÀ§Æ§ PÁ¯ÉÆä ¤ªÁ¹, JA.¸ÀÄAzÀgÀgÁªï vÀAzÉ ªÀÄzsÀÄgÀ £ÁAiÀÄÎA EªÀgÀ 33 ªÀµÀðzÀ ¸ÀºÉÆÃzÀj ®QëöäÃAiÀÄ£ÀÄß FUÉÎ MAzÀÄ ªÀµÀðzÀ »AzÉ ¸ÀA¥ÀæzÁAiÀÄzÀAvÉ 70 ¸Á«gÀ gÀÆ¥Á¬Ä £ÀUÀzÀĺÀt, 40 ¸Á«gÀ ªÀiË®åzÀ UÀȺÉÆÃ¥ÀAiÉÆÃV ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ ªÀzsÀÄ«UÉ 6 vÉÆ° a£ÁߨsÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß PÉÆlÄÖ DAzÀæ¥ÀæzÉñÀzÀ ºÉÊzÁæ¨Ázï ¤ªÁ¹ ªÀÄÄgÀÄUÀªÉÃ®Ä EªÀ£ÉÆA¢UÉ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁr PÉÆnÖzÀÄÝ, ¥Àw-¥ÀwßAiÀÄgÀÄ C£ÉÆåãÀåªÁVzÀÄÝ ®QëöäÃAiÀÄÄ ªÀiÁ£À¹ÃPÀªÁV C¸Àé¸ÀܼÁVzÀÄÝzÀÝjAzÀ ¤zsÁ£ÀªÁV ªÀÄ£ÉPÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝzÀÝjAzÀ CªÀ¼À¥Àw, CvÉÛ & £Á¢¤ ªÀÄÆgÀÄ d£ÀgÀĸÉÃj CªÀ½UÉ ªÀiÁ£À¹ÃPÀ & zÉÊ»PÀ »A¸É ¤ÃqÀÄwÛzÀÄÝzÀÝ£ÀÄß AiÀiÁgÀ ªÀÄÄAzÉ ºÉüÀzÉ ªÀÄ£ÀzÀ°è £ÉÆAzÀÄPÉƼÀÄîvÀÛ fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥ÉìUÉÆAqÀÄ vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ ªÁ¹¸ÀÄwÛzÀݪÀ¼ÀÄ ¢£ÁAPÀ: 29.12.2009 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 13.30 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆgÀUÉ ºÉÆÃV ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ£ÀUÀgÀzÀ PÀĵÀÖV gÀ¸ÉÛAiÀÄ ºÉÆgÀªÀ®AiÀÄzÀ°ègÀĪÀ PÉ.¸ÀvÀå£ÁgÁAiÀÄt ¨Á§Ä EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ°ègÀĪÀ PÉgÉAiÀÄ°è ©zÀÄÝ DvÀäºÀvÉå ªÀiÁrPÉÆArgÀÄvÁÛ¼ÉAzÀÄ ªÀÄÈvÀ¼À ¸ÀºÉÆÃzÀgÀ JA.¸ÀÄAzÀgÀ gÁªï vÀºÀ¹Ã¯ÁÝgÀgÀÄ & vÁ®ÆPÁ zÀAqÁ¢üPÁjUÀ¼ÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ gÀªÀgÀ ªÀÄÄAzÉ ¦üAiÀiÁð¢ PÉÆnÖzÀÄÝ vÁ®ÆPÀ zÀAqÁ¢üPÁjUÀ¼À ¤zÉÃð±À£ÀzÀAvÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ oÁuÉ ¥ÉưøÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

: ¥ÀwAiÀÄ QgÀÄPÀļÀ, UÀȺÀt zÀÆgÀÄ :

ªÀiÁ£À« vÁ®ÆPÀ CªÀÄgÁªÀw UÁæªÀÄ ¤ªÁ¹, ZÀ£Àߧ¸ÀªÀ vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ EªÀ£ÀÄ CzÉà UÁæªÀÄzÀ vÀ£ÀßzÉ PÉÆëģÀ CrªÉ¥Àà EªÀgÀ 20 ªÀµÀðzÀ ¥ÀÄwæAiÀÄ£ÀÄß MvÁÛAiÀÄ¥ÀƪÀðPÀªÁV PÀgÀqÀPÀ¯ï UÁæªÀÄPÉÌ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV, CªÀ£À CPÀÌ AiÀÄ®èªÀÄä - ²ªÀgÁd EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ElÄÖ MvÁÛAiÀÄ¥ÀƪÀðPÀªÁV UÀAqÀ-ºÉArgÀAvÉ fêÀ£À £ÀqɹzÀÄÝ CªÀ¼ÀÄ UÀ¨sÀðªÀwAiÀiÁVzÀÝjAzÀ 4 wAUÀ¼À »AzÉ °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ¥ÀlÖtzÀ ¸À¨ï gÀf¸ÀÖgï D¦üøï£À°è ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁr¹zÀÄÝ, E¢ÃUÀ ºÉtÄÚ ªÀÄUÀÄ d¤¹zÀÄÝ 2 wAUÀ½£À ¸ÀtÚ ªÀÄUÀ¼ÀÄ EzÀÄÝzÀÝjAzÀ PÉ®¸ÀPÉÌ ºÉÆÃUÀzÀÝjAzÀ UÀAqÀ, CvÉÛ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁªÀ EªÀgÉ®ègÀÆ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ Nr§AzÀªÀ¼ÀÄ JAzÀÄ ªÀiÁ£À¹ÃPÀ & zÉÊ»PÀ »A¸É ¤ÃqÀÄwÛzÀÄÝzÀÝjAzÀ ¢£ÁAPÀ:13.12.2009 gÀAzÀÄ PÀgÀqÀPÀ¯ï UÁæªÀÄ¢AzÀ vÀªÀgÀÆgÀÄ CªÀÄgÁªÀwUÉ §AzÀÄ vÀªÀgÀĪÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÁ¹¸ÀÄwÛzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ:29.12.2009 gÀAzÀÄ 17.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ¥Àw, CvÉÛ, ªÀiÁªÀ ªÀÄvÀÄÛ ²Ã£À¥Àà ¸Á: ¤ÃgÀªÀiÁ£À« ºÁ:ªÀ:PÀgÀqÀPÀ¯ï EªÀgÉ®ègÀÆ UÀȺÀtÂAiÀÄ vÀªÀgÀĪÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ CªÁZÀå±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÁr ªÀiÁ£À¹ÃPÀªÁV »A¸É ¤Ãr ºÀ¯ÉèªÀiÁrzÀÄÝ ©r¸À®Ä §AzÀ UÀȺÀtÂAiÀÄ vÀAzÉ-vÁ¬ÄUÀÆ ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛgÉAzÀÄ »A¸ÉUÉƼÀ¥ÀlÖ UÀȺÀt ¢£ÁAPÀ:30.12.2009 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀiÁ£À« ¥ÉưøÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

: mÁæPÀÖgï ZÁ®PÀ£À ¤®ðPÀë, AiÀÄĪÀPÀ£À ¸ÁªÀÅ :

¢£ÁAPÀ:25.11.2009gÀAzÀÄ 15.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ZÀAzÀæ§AqÁ UÁæªÀÄzÀ ºÉÆgÀ ªÀ®AiÀÄzÀ°ègÀĪÀ DzÉ¥Àà EªÀgÀ PÀAPÀgï «ÄµÀ£ï£À°è gÁåA¥ï ºÀwÛgÀ mÁæPÀÖgï ZÁ®PÀ£ÀÄ mÁæPÀÖgï£À mÁæ°AiÀÄ°è ¸ÉÆðAUï PÀ®è£ÀÄß ¯ÉÆÃqÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ gÁåA¥ï ºÀwÛgÀ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ »AzÀPÉÌ ZÀ¯Á¬Ä¹, C£ï¯ÉÆÃqï ªÀiÁqÀĪÀ PÉ®¸ÀPÁÌV ¤AwzÀÝ gÁªÀiÁAd£ÉÃAiÀÄ vÀAzÉ a£ÀßAiÀÄå 18 ªÀµÀð, ¸Á:ZÀAzÀæ§AqÁ EªÀ¤UÉ rQÌPÉÆnÖzÀÝjAzÀ mÁæPÀÖgï£À mÁæ° ¸ÀªÉÄÃvÀ gÁªÀiÁAd£ÉÃAiÀÄ£ÀÄ gÁåA¥ï£À°è ©zÀÄÝ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖzÀÄÝ, zÀÄrAiÀÄĪÀ ªÀÄUÀ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀĪÀ zÀÄ:RzÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ vÉÆÃZÀzÉ CAvÀåQæAiÉÄ ªÀiÁrzÀÄÝ E¢ÃUÀ £À£Àß ªÀÄUÀ£À ªÀÄgÀtPÉÌ PÁgÀt£ÁzÀ ªÀåQÛAiÀÄ «gÀÄzÀÝ PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî¨ÉÃPÉAzÀÄ ªÀÄÈvÀ£À vÀAzÉ a£ÀßAiÀÄå ¸Á: ZÀAzÀæ§AqÁ, ºÁ:ªÀ: D±ÀæAiÀÄ PÁ¯ÉÆä gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ EªÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ: 30.12.2009 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ AiÀÄgÀUÉÃgÁ ¥ÉưøÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

: ªÀÄÄgÀÄ gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ, NªÀð£À ¸ÁªÀÅ, ªÀÄÆgÀÄ d£ÀjUÉ UÁAiÀÄ :

¢£ÁAPÀ:30.12.2009gÀAzÀÄ 21.45 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ªÉAPÀmÉñÀ vÀAzÉ gÁªÀÄAiÀÄå ¸Á: UÀÄAd½î EªÀ£ÀÄ mÁæPÀÖgï ¸ÀASÉå:PÉJ.36, nJ.4621 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß UÀÄAd½î UÁæªÀÄzÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CwêÉÃUÀ & C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹, ªÉÃUÀ¤AiÀÄAvÀæt ªÀiÁqÀ¯ÁUÀzÉ gÀ¸ÉÛ §¢AiÀÄ°èzÀÝ «zsÀÄåZÀÑQÛ PÀA§PÉÌ rQÌPÉÆnÖzÀÝjAzÀ, mÁæPÀÖgï£À ªÀÄqïUÁqÀð ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀÄ ¥ÀæAiÀiÁt¸ÀÄwÛzÀÝ qÀļÀîAiÀÄå vÀAzÉ ©üêÀÄAiÀÄå 28 ªÀµÀð, ¸Á: UÀÄAd½î EªÀ£ÀÄ ¥ÀÄnzÀÄ PɼÀUÉ ©zÁÝUÀ CªÀ£À ªÀÄÄRzÀ ªÉÄÃ¯É mÁæPÀÖgï£À zÉÆqÀØUÁ° ºÁAiÀÄÄݺÉÆÃVzÀÝjAzÀ ªÀÄÄR ZÀ¥ÀàmÉAiÀiÁV EvÀgÉqÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ, PÀA§ ªÀÄÄjzÀÄ ©¢ÝzÀÝjAzÀ «zsÀÄåZÀÑQÛ vÀAw vÀUÀÄ° ±Ámï ¸ÀPÀÆåðmï¤AzÀ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ªÀÄÈvÀ£À vÀAzÉ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ AiÀiÁ¥À®¢¤ß ¥ÉưøÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

¢£ÁAPÀ:30.12.2009gÀAzÀÄ 12.40 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ ¸Á: §¤ßUÉÆüÀ EªÀ£ÀÄ mÁmÁ J¹ªÁºÀ£À ¸ÀASÉå:PÉJ.36, 9886 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ-PÀ¸Áâ °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CwêÉÃUÀ & C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹, ªÉÃUÀ¤AiÀÄAvÀæt ªÀiÁqÀ¯ÁUÀzÉ °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ ¥ÀlÖtzÀ J¦JA¹ 1£Éà zsÁégÀzÀ ºÀwÛgÀ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ §gÀÄwÛzÀÝ ªÉÆÃmÁgÀ¸ÉÊPÀ¯ïUÉ rQÌPÉÆnÖzÀÝjAzÀ, ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï£À°è ¥ÀæAiÀiÁt¸ÀÄwÛzÀÝ ±ÀAPÀgï vÀAzÉ ¹zÁæªÀÄ¥Àà 20 ªÀµÀð ªÀÄvÀÄÛ CªÀ£À vÁ¬Ä ¸Á«wæ ¸Á:ºÀÄ£ÀPÀÄAn EªÀjUÉ gÀPÀÛ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉAzÀÄ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ¸Á«wæ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ ¥ÉưøÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

¢£ÁAPÀ:29.12.2009gÀAzÀÄ 21.30 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ªÀÄ®è¥Àà ¸Á: ¢Ã£À¸ÀªÀÄÄzÀæ EªÀ£ÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀASÉå:PÉJ.28, J¯ï.203 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ-gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CwêÉÃUÀ & C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹, ªÉÃUÀ¤AiÀÄAvÀæt ªÀiÁqÀ¯ÁUÀzÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ ¦.qÀ§Æèöå.r PÁåA¥ï£À°ègÀĪÀ «ÄvÀæ ¸ÀªÀiÁd ºÉÆÃl¯ï ªÀÄÄA¢£À gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ ¸Á: ¦qÀ§Æèöår PÁåA¥ï ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ EªÀ¤UÉ rQÌPÉÆnÖzÀÝjAzÀ JqÀUÁ® ªÉÆtPÁ®ÄPɼÀUÉ ªÀÄÄj¢gÀÄvÀÛzÉ CAvÁ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

: ¨sÀÆ«ªÁzÀ ¸ÀªÉÃðAiÀÄgï £ÉnÖzÀÝ PÀ®Äè QwÛºÁQzÀªÀ£À «gÀÄzÀÝ zÀÆgÀÄ, PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ :

ªÀiÁ£À« vÁ®ÆPÀ ¨sÉÆÃUÁªÀw UÁæªÀÄzÀ ©.§¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ªÀÄÄzÀÄPÀ£ÀUËqÀ ªÀQîgÀÄ, ¸Á: ¨ÉÆÃUÁªÀw ºÁ:ªÀ: §¸ÀªÉñÀégÀ PÁ¯ÉÆä gÁAiÀÄZÀÆgÀÄEªÀgÀÄ vÀªÀÄä ºÉ¸Àj£À°ègÀĪÀ »gÉÃPÉÆmÉßPÀ¯ï UÁæªÀÄ ¹ÃªÀiÁ ¸ÀªÉÃð ¸ÀASÉå:261/©/1 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ¸ÀªÉÃð ªÀiÁr¹zÁUÀ ¥ÀPÀÌzÀ ºÉÆ®zÀ°è vÀªÀÄUÉ §gÀÄwÛzÀÄÝzÀÝjAzÀ ¸ÀªÉÃðAiÀÄgï PÀ®ÄèUÀ¼À£ÀÄß £ÉnÖzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ:30.12.2009 gÀAzÀÄ 17.30 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ ºÉÆ®zÀ ªÀiÁ°ÃPÀgÁzÀ 1) ZÀ£ÀߣÀUËqÀ vÀAzÉ §¸À¥Àà ªÀQîgÀÄ, 2) gÁªÀÄ£ÀUËqÀ vÀAzÉ §¸À¥Àà, 3) ¥ÀA¥À£ÀUËqÀ vÀAzÉ §¸À¥Àà & 4) ±ÀAPÀgÀUËqÀ vÀAzÉ §¸À¥Àà J®ègÀÆ ¸Á: ¨sÉÆÃUÁªÀw ºÁUÀÆ EvÀgÉà E§âgÀÄ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ ºÉÆ®zÀ°è CwPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀªÀiÁr, ¸ÀªÉÃðAiÀÄgï £ÀnÖzÀÝ PÀ®ÄèUÀ¼À£ÀÄß QwÛJ¸ÉzÀÄ ®ÄPÁì£ï ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ©.§¸ÀªÀgÁd ªÀQîgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀiÁ£À« ¥ÉưøÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

: «zsÀÄåvï ±Ámï ¸ÀPÀÆåðmï, MAzÀÄ JvÀÄÛ¸ÁªÀÅ, £É®ÄèºÀÄ®Äè ¨sÀµÀä, gÀÆ: 40,000/- £ÀµÀÖ :

¢£ÁAPÀ:30.12.2009 gÀAzÀÄ 16.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ¸Á§tÚ vÀAzÉ ²ªÀtÚ ¥ÀÆ®¨sÁ« ¸Á:PÀPÀÌ®zÉÆrØ EªÀ£ÀÄ JwÛ£À §ArAiÀÄ°è £É®ÄèºÀÄ®Äè ¯ÉÆÃqÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ PÀPÀÌ®zÉÆrØ UÁæªÀÄzÀ ºÉÆgÀªÀ®AiÀÄzÀ°è §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ «zsÀÄåvï vÀAwUÀ¼ÀÄ MAzÀPÉÆÌAzÀÄ vÀUÀ° «zsÀÄåvï ±Ámï¸ÀPÀÆåðmïDV MAzÀÄ JvÀÄÛ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ ¨ÉAQ QrUÀ¼ÀÄ £É®ÄèºÀÄ°è£À ªÉÄÃ¯É ©¢ÝzÀÝjAzÀ ºÀÄ®Äè ¸ÀA¥ÀÆtð ¸ÀÄlÄÖ C.Q.gÀÆ:40,000/- £ÀµÀÖ ªÁVgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ¸Á§tÚ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ eÁ®ºÀ½î ¥ÉưøÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊ PÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

GULBARGA DIST REPORTED CRIME

C¥Áæ¥ÀÛ ¨Á®QAiÀÄ C¥ÀºÀgÀt :-

£ÁgÁAiÀÄ¥ÀÆgÀ oÁuÉ :¢. 29-12-2009 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 7-45 UÀAmÉUÉ PÀĪÀiÁj ¸ÉÆãÁ vÀA.ªÀÄ®è¥Àà UÀƽ ,13 ªÀµÀð 7 £Éà vÀgÀUÀw «zsÁå¨sÁå¸À ¸Á: £ÁgÁAiÀÄt¥ÀÆgÀ EªÀ¼ÀÄ lÆåµÀ£ïUÉ ºÉÆÃzÁUÀ AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀgÀÄ CªÀ¼À ªÀÄ£À ªÉÇ°¹, ¥ÀĸÀ¯Á¬Ä¹ C¥ÀºÀj¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ £ÁgÁAiÀÄt¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

C¥ÀºÀgÀtPÉÆÌüÀUÁzÀ ºÀÄqÀÄVAiÀÄ «ªÀgÀ : PÀĪÀiÁj ¸ÉÆãÁ vÀA. ªÀÄ®è¥Àà UÀƽ, 13 ªÀµÀð 7 £Éà vÀgÀUÀw «zÁåyð¤, ¸Á : AiÀÄÄ.PÉ.¦.PÁåA¥À £ÁgÁAiÀÄt¥ÀÆgÀ, 4 ¦üÃl JvÀÛgÀ vɼÀî£ÉAiÀÄ ªÉÄÊPÀlÄÖ, £ÉÃgÀ ªÀÄÆUÀÄ, UÉÆâ §tÚ, PÀ¥ÀÄà PÀÆzÀ®Ä ¨Á¥À PÀnAUÀ, CUÀ®ªÁzÀ ºÀuÉ, ©½ §tÚzÀ ZÀÆrzÁgÀ zsÀj¹zÀÄÝ PÀ£ÀßqÀ ¨sÁµÉ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄvÁÛ¼É.

PÉÆ¯É ¥ÀæPÀgÀt :-

UÀÄ®§UÁð UÁæ«ÄÃt oÁuÉ :¢. 30-12-2009 gÀAzÀÄ gÁwæ PÉ.PÉ. £ÀUÀgÀ NtÂAiÀÄ CA§AiÀÄå EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À §AiÀÄ®Ä eÁUÉAiÀÄ°è ¯Á®¥Áà G§¢ ªÀÄvÀÄÛ CvÀ£À C½AiÀÄ CAeÉ¥Áà , vÀļÀeÁgÁªÀÄ gÀªÀgÀÄ ¸ÁgÁ¬Ä PÀÄrzÀ ¤µÉAiÀÄ°è M§âjUÉƧâgÀÄ ºÉÆqÉzÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ EzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr £À£Àß UÀAqÀ C±ÉÆÃPÀ ©r¸À®Ä ºÉÆÃV AiÀiÁPÉ dUÀ¼À CqÀÄwÛj ¸ÀjC¯Áè ©qÀj CAvÁ ©r¸ÀÄwÛgÀĪÁUÀ D ªÀÄƪÀgÀÄ CªÀgÀ dUÀ¼ÀªÀ£ÀÄß ©lÄÖ ªÀÄƪÀgÀÄ PÉʬÄAzÀ MwÛ »rzÀÄ PɼÀUÉ PÉqÀ« PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ ¯Á®¥Áà£ÀÄ §®UÁ°£À ªÉƼÀPÁ°¤AzÀ £À£Àß UÀAqÀ£À (UÀÄ¥ÁÛAUÀzÀ) ¨sÁUÀPÉÌ M¢ÝgÀĪÀjAzÀ UÀAqÀ£ÀÄ ¸ÀvÉۣɥÁà CAvÁ eÉÆj¤AzÀ agÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ £ÉîPÉÌ ©zÁÝUÀ vÁ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÀgÀÄ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ¯ÁV UÀAqÀ£ÀÄ vÉÆgÀr£À ¨sÁUÀPÉÌ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄUÉÆAqÀÄ ¨ÉúÀĵÀUÉÆAqÀÄ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ²æêÀÄw ±ÁAvÀªÀiÁä UÀAqÀ C±ÉÆÃPÀ PÉÆAqÀAªÀÄ¥À°è gÀªÀgÀÄ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

ªÉÆèÉʯï CAUÀrUÉ ¨ÉAQ ®PÁëAvÀgÀ gÀÆ¥Á¬Ä ºÁ¤ :-

±ÁºÁ¨ÁzÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉ : ²æà ªÉƺÀäzÀ vÀºÀ¹£À vÀAzÉ ªÉƺÀäzÀ ªÉƺÀ¹£À G:ªÉƨÉÊ® EAlgÀ£Émï PÀA¥ÀÆålgÀ PÉ®¸À ¸Á: ªÀÄfÃzÀ ZËPÀ ±ÀºÁ¨ÁzÀ EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 29-12-09 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÉƨÉÊ® PÀA¥ÀÆålgÀ CAUÀr §AzÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ºÉÆÃV Hl ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄ®VzÀÄÝÅ. gÁwæ ¢£ÁAPÀ 30-12-09 gÀAzÀÄ 3.30 JJªÀiï ¸ÀĪÀiÁjUÉ ºÉÆÃUÉAiÀÄ ªÁ¸À£É §AzÀÄ ºÉÆgÀUÉ §AzÀÄ £ÉÆqÀ®Ä £À£Àß CAUÀr M¼ÀUÀqÉ ¨ÉAQ ºÀwÛvÀÄÛ DUÀ £Á£ÀÄ CAUÀrAiÀÄ ±Élgï vÉgÉzÀÄ £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ DdÄ ¨ÁdÄ d£ÀgÀÄ PÀÆr ¨ÉAQ Dj¹ £ÉÆÃqÀ®Ä £À£Àß CAUÀrAiÀÄ°èzÀÝ PÀA¥ÀÆålgÀ ªÀIJ£ÀUÀ¼ÀÄ, ºÉƸÀ ªÉƨÉʯïì 50 ¦¸ÀUÀ¼ÀÄ, ¥sÁPïì ªÀIJ£ÀUÀ¼ÀÄ, ªÉƨÉÊ®UÀ½UÉ ¸ÀA§A¢¹zÀ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ, ªÉƨÉÊ® j¥ÉÃj ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ, ºÀ¼É ªÉƨÉÊ®UÀ¼ÀÄ ,¥sÀ¤ðZÀgïì, ¥Áå£À, £ÀUÀzÀÄ ºÀt 80,000/- gÀÆ, jZÁdð PÁqÀðUÀ¼ÀÄ, eÁdðUÀ¼ÀÄ, ¹ªÀÄPÁqÀðUÀ¼ÀÄ, V¥ïÖ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ,UÉÆzÉæeï ZÉÃgÀ, J¸ï.n.r. ªÀIJ£ÀUÀ¼ÀÄ,J¯ÉÃQÖçPÀ¯ï ªÉÊjAUÀ »ÃUÉ MlÄÖ C.Q. 6,61,000/- gÀÆ¥Á¬ÄAiÀĵÀÄÖ ¸ÀÄlÄÖ ®ÄPÁì£À DVgÀÄvÀÛzÉ. EzÀÄ DPÀ¹äPÀªÁV J¯ÉÃQÖçPÀ¯ï ±Ámï ¸ÀPÀÄðl ¤AzÀ ¨ÉAQ ºÀwÛ ¸ÀÄlÄÖ ®ÄPÁì£À DVgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ±ÁºÁ¨ÁzÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

ºÁ¸ÉÖÃ¯ï ªÁqÀð£À¤AzÀ «zÁåyð¤AiÀÄ ªÉÄÃ¯É §®vÁÌgÀ AiÀÄvÀß «zÁåy𤠸ÁªÀÅ :-

aAZÉÆý oÁuÉ :¢. 24-12-09 gÀAzÀÄ gÁwæ ZÀAzÁ¥ÀÄgÀzÀ ºÁ¸ÉÖ®zÀ°è ªÀÄ®èªÀÄä vÀAzÉ ªÀiÁ¥ÀuÁÚ §Ä¼Áî EªÀ½UÉ ¸ÀzÀgÀ ºÁ¸ÉÖ¯ï ªÁqÀð£À gÀªÀgÁzÀ ¸ÀAUÀ£À §¸ÀªÀ vÀAzÉ £ÁUÀ¥Áà ©gÁzÁgÀ EªÀ£ÀÄ §®vÁÌgÀ ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄvÀß¹ CªÀ¼ÀÄ ¤gÁPÀj¹zÁUÀ DUÀ CªÀ£ÀÄ F «µÀAiÀÄ d£ÀjUÉ UÉÆvÁÛUÀÄvÀÛzÉ CAvÁ w½zÀÄ CªÀ¼À ªÉÄå ªÉÄÃ¯É ¹ÃªÉÄ JuÉÚ ºÁQ ¨ÉAQ ºÀaÑzÀÄÝ CzÀjAzÀ CªÀ¼À ¸ÀÄnÖzÀÝ®èzÉà CªÀ½UÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ eÁw JwÛ ¨ÉåAiÀÄÄÝ eÁw¤AzÀ£É ªÀiÁrzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ f¯Áè ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è G¥ÀZÁgÀ ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ ¢£ÁAPÀ 29.12.09 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æà ªÀiÁ¥ÀuÁÚ vÀAzÉ ²ªÀ¥Áà §Ä¼Áî eÁ|| ºÀjd£À ¸Á|| aAvÀPÉÆÃl vÁ|| aAZÉÆý EªÀgÀÄ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ aAZÉÆý oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

Wednesday, December 30, 2009

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 30/12/2009

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.
¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 30/12/2009.
alUÀÄ¥Áà ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 200/09 PÀ®A: 279, 338, 304(J) L¦¹ ¸À.ªÁ. 187 L.JªÀiï.«. JPïÖ:-
¢£ÁAPÀ: 28/12/2009 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀĺÀäzÀ E¸Áä¬Ä® vÀAzÉ: ªÀĺÀäzÀ WÀÄqsÀĸÁ§ PÁ¯É¨sÉÊ ªÀAiÀÄ: 34 ªÀµÀð G/ ºÀtÂÚ£À ªÁå¥ÁgÀ ¸Á/ zsÀƪÀÄä£À¸ÀÆgÀ EªÀgÀÄ vÀ£Àß ¸ÀA§A¢ü C§ÄÝ® gÀ»ªÉÆâݣÀgÉÆA¢UÉ PÀÆrPÉÆAqÀÄ gÀ»ªÉÆâݣÀgÀªÀgÀ ¨sÁªÀ£ÁzÀ ªÉÆâ£ÀgÀªÀjUÉ alUÀÄ¥ÁàPÉÌ ©lÄÖ §gÀ®Ä gÀ»ªÉÆâݣÀgÀªÀgÀ ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA: PÉJ-39 ºÉZï-5261 £ÉzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É alUÀÄ¥ÁàPÉÌ §AzÀÄ ªÉÆâ£ÀgÀªÀjUÉ ©lÄÖ ªÀÄgÀ½ ºÀÄqÀÄV UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ JzÀÄj¤AzÀ M§â ¯Áj ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼Àf¬ÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÀÄÄRPÉÌ ¯ÉÊmï ºÁQzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß JqÀ§¢UÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÁUÀ ªÉÆlgÀ ¸ÉÊPÀ®£À §® ºÁåAqÀ°UÉ ¯Áj vÁVzÀÝjAzÀ JqÀ§¢AiÀÄ vÀVΣÀ°è ºÉÆÃV E§âgÀÄ ©zÁÝUÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ºÁUÀÆ gÀ»ªÉÆâݣÀ E§âjUÉ ¨sÁj UÁAiÀÄUÀ¼ÁV ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è aQvÉì ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉaÑ£À aQvÉì PÀÄjvÀÄ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀPÉÌ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ zÁj ªÀÄzÀå ªÀÄAUÀ®V UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ 0130 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ C§ÄÝ® gÀ»ªÉÆâݣÀ EvÀ£ÀÄ ªÀÄÈvÀÛ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 233/09 PÀ®A: 324, 504 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ: 28/12/2009 gÀAzÀÄ 2100 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸À°è¹zÉÝ£ÉAzÀgÉ EªÀiÁªÀĨÁzÀ ºÀ½î UÁæªÀÄzÀ ¥ÀAZÁAiÀÄvï JzÀÄgÀÄUÀqÉ gÉÆÃr£À ªÉÄ¯É ªÉƺÀgÀA ºÀ§âzÀ ªÉÄgÀªÀtÂUÉ £ÀqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ gÁwæ CAzÁdÄ 2000 UÀAmÉUÉ DgÉÆæ £ÁUÀ¥Áà vÀAzÉ ¯Á®¥Áà ºÀ®UÉ£ÉÆÃgÀ ªÀAiÀÄ 55 eÁ// QæñÀå£À ¸Á// EªÀiÁªÀĨÁzÀ ºÀ½î EªÀgÀÄ d£À¸ÀAzÀtÂAiÀÄ°è «£Á PÁgÀt ¦üAiÀiÁð¢UÉ £ÀÆPÀÄwzÁÝUÀ »ÃUÉPÉ £ÀÆPÀÄw¢Ý CAvÀ CA¢zÀÝPÉÌ DgÉÆævÀ£ÀÄ `J ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£É CAvÀ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ C¯Éè EzÀÝ MAzÀÄ §rUɬÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀ¯ÉAiÀÄ §® ¨sÁUÀzÀ°è ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥ÀqɹgÀÄvÁÛ£É CAvÀ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 234/09 PÀ®A: 323, 324, 341, 504 ¸À.ªÁ. 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ: 28/12/2009 gÀAzÀÄ £ÁUÀ¥Áà vÀAzÉ: ¯Á®¥Áà ºÀ®UÉ£ÉÆÃgÀ ¸Á/ EªÀiÁªÀĨÁzÀ ºÀ½î EªÀgÀÄ zÀÆgÀĤÃrzÉãÉAzÀgÉ, ¥Àæw ªÀµÀðzÀAvÉ F ªÀµÀðªÀÅ ªÉƺÀgÀA ºÀ§âzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ EªÀiÁªÀĨÁzÀ ºÀ½î UÁæªÀÄzÀ ¥ÀAZÁAiÀÄvï JzÀÄgÀÄUÀqÉ gÉÆÃr£À ªÉÄ¯É UÁæªÀÄzÀ°è ªÉÄgÀªÀtÂUÉ £ÀqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ gÁwæ CAzÁdÄ 2000 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ PÉÊ DgÉÆæAiÀiÁzÀ ¥ÀæPÁ±À£À PÉÊUÉ ºÀwÛzÀÝjAzÀ DgÉÆæ ¥ÀæPÁ±À£ÀÄ K ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£É £ÉÆÃrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀ®Ä §gÀĪÀ¢¯Áè CAvÀ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¸ÀĪÀÄä£É dUÀ¼ÀªÉÃPÉ CAvÀ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ DgÉÆævÀgÀÄUÀ¼ÁzÀ 1) ¥ÀæPÁ±À vÀAzÉ D£ÀAzÀ¥Áà ºÀ®UÉ£ÉÆÃgÀ ªÀAiÀÄ 25, ¸Á EªÀiÁªÀĨÁzÀ ºÀ½î 2) ²ªÀgÁd vÀAzÉ D£ÀAzÀ¥Áà ºÀ®UÉ£ÉÆÃgÀ ªÀAiÀÄ 40 ªÀµÀð eÁ// Qæ±Àå£À UÀÄvÉÛzÁgÀ ¸Á// EªÀiÁªÀĨÁzÀ ºÀ½î EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ CPÀæªÀĪÁV ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß vÀqÉzÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆmÉÖAiÀÄ°è, ¨É£Àß°è ºÁUÀÆ PÀtÂÚ£À ºÀwÛgÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ, UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥ÀqɹzÀÄÝ ¸ÀzÀj dUÀ¼À ©r¸À®Ä §AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ AiÀiÁPÀƧ FvÀ¤UÉ ²ªÀgÁd FvÀ£ÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥ÀqɹgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

Raichur District Reported Crimes

: C£À¢üPÀÈvÀ UÀtÂUÁjPÉ, 7 d£ÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ :

°AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ vÁ®ÆPÀ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ°è FUÉÎ MAzÀÄ ªÀµÀð¢AzÀ ªÉÄ: ªÉÄʸÀÆgÀÄ «Ä£ÀgÀ¯ïì (°) MqÉvÀ£ÀzÀ 96 JPÀgÉ ¥ÀæzÉñÀzÀ°è C£À¢üPÀÈvÀªÁV MvÀÄÛªÁj UÀtÂUÁjPÉ £ÀqɸÀÄwÛgÀĪÀ §UÉÎ ²ªÀÅPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà ¨sÀdAwæ ªÀåªÀ¸ÁÜ¥ÀPÀgÀÄ JªÀiï.JªÀiï.J¯ï.²¯Á UÀt ªÀÄÄzÀUÀ¯ï gÀªÀgÀÄ zÀÆgÀÄ ¤ÃrzÀÄÝ, »jAiÀÄ ¨sÀÆ «eÁФUÀ¼ÀÄ UÀt ªÀÄvÀÄÛ ¨sÀÆ «eÁÕ£À E¯ÁSÉ R¤d ªÀÄvÀÄÛ CAvÀdð® «¨sÁUÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀªÀgÀÄ zÀÄgÀÄUÀ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉà 6 d£ÀjUÉ ªÉÄ: ªÉÄʸÀÆgÀÄ «Ä£ÀgÀ¯ïì gÀªÀgÀ PÀ®Äè UÀt UÀÄwÛUÉAiÀÄ°è C£À¢üPÀÈvÀªÁV UÀtÂUÁjPÉ ZÀlĪÀnPÉUÀ¼À£ÀÄß F vÀPÀët¢AzÀ eÁjUÉ §gÀĪÀAvÉ ¤°è¸À®Ä DzÉñÀ ¤ÃrzÀgÀÆ ¸ÀºÁ C£À¢üPÀÈvÀªÁV UÀtÂUÁjPÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄÄAzÀĪÀgɹgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ²ªÀÅPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà ¨sÀdAwæ ªÀåªÀ¸ÁÜ¥ÀPÀgÀÄ JªÀiï.JªÀiï.J¯ï.²¯Á UÀt ªÀÄÄzÀUÀ¯ï gÀªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ:29.12.2009 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ 7 d£ÀgÀ «gÀÄzÀÝ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

: E¹àÃmï dÆeÁl, E§âgÀ §AzsÀ£À, £ÀUÀzÀĺÀt:8,600/- gÀÆ d¦Û :

²æà n.Dgï.¸ÀÄgÉñÀ ¨sÁ.¥ÉÆ.¸Éà f¯Áè ¥Éưøï C¢üÃPÀëPÀgÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄgÀªÀgÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀ°è ²æà ²ªÁ£ÀAzÀ ¥ÀªÁqÀ±ÉnÖ ¥Éưøï E£ïì¥ÉPÀÖgï r¹L© WÀlPÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ: 29.12.2009 gÀAzÀÄ 23.00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ AiÀÄgÀªÀÄgÀ¸ï UÁæªÀÄzÀ ºÉÆgÀªÀ®zÀAiÀÄ°è E¹àÃmï dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀݪÀgÀ ªÉÄÃ¯É zsÁ½ªÀiÁrzÁUÀ 5-6 d£ÀgÀÄ NrºÉÆÃVzÀÄÝ ±ÀAPÀæ¥Àà vÀAzÉ ªÀiÁgÉ¥Àà ªÀÄvÀÄÛ £ÁUÀgÁd vÀAzÉ ²ªÀ¦à§âgÀÆ ¸Á: AiÀÄgÀªÀÄgÀ¸ï EªÀgÀ£ÀÄß §A¢ü¹, E¹àÃmïJ¯ÉUÀ¼ÀÄ, ªÀÄvÀÄÛ £ÀUÀzÀĺÀt:8,600/- gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁr PÉÆAqÀÄ ²æà ²ªÁ£ÀAzÀ ¥ÀªÁqÀ±ÉnÖ ¥Éưøï E£ïì¥ÉPÀÖgï r¹L© WÀlPÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ eÁÕ¥À£À ¥ÀvÀæPÉÌ ®UÀwÛ¹gÀĪÀ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

: C£À¢üPÀÈvÀ ªÀÄzsÀå ªÀiÁgÁl zsÁ½, C.Q.gÀÆ: 1708/- ªÀiË®åzÀ ªÀÄzsÀå d¦Û :

²æà ªÀiÁgÀÄw.J¸ï.UÀļÁîj ¦J¸ïL ªÀÄÄzÀUÀ¯ï oÁuÉ & ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ:29.12.2009 gÀAzÀÄ 16.30 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ªÀÄÄzÀ®Uï ¥ÀlÖtzÀ°è C£À¢üPÀÈvÀªÁV ªÀÄzsÀåªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀ§UÉÎ RavÀ¨sÁwäªÉÄðAzÀ zsÁ½ªÀiÁrzÁUÀ ¥ÉưøïgÀ£ÀÄß £ÉÆÃr ªÀÄzsÀåzÀ ¨Ál°UÀ¼À£ÀÄß ©lÄÖ J®ègÀÆ NrºÉÆÃVzÀÄÝ CªÀgÀÄ ©lÄÖ ºÉÆÃVzÀÝ C.Q.gÀÆ:1708/- ªÀiË®åzÀ ««zsÀ §UÉAiÀÄ ªÀÄzsÀåzÀ ¨Ál°UÀ¼À£ÀÄß ªÀ±ÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ vÀ¤SÁ PÁ®zÀ°è ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÀݪÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ ±ÀAPÀgÀ vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Àà ¸Á:ºÀÆUÁgÀ Nt ªÀÄÄzÀUÀ¯ï JAzÀÄ w½zÀÄ §A¢zÀÝjAzÀ CªÀ£À «gÀÄzÀÝ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

: «ZÁgÀuÁ¢üãÀ SÉÊ¢ ¸ÁªÀÅ, PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ :

vÀÄ«ðºÁ¼À ¥ÉưøïoÁuÉAiÀÄ ¥ÀæPÀgÀtªÉÇAzÀgÀ°è DgÉÆæAiÀiÁV,¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ eÉ.JA.J¥sï.¹.£ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ ¹¹¸ÀASÉå:132/2009 £ÉÃzÀÝgÀ°èAiÀÄ «ZÁgÀuÁ¢üãÀ DgÉÆæAiÀiÁVzÀÝ ²ªÀtÚ vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ 54 ªÀµÀð, ¸Á:UÉÆãÁégï, vÁ:°AUÀ¸ÀÆÎgÀÄEªÀ£ÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ DzÉñÀzÀAvÉ ¢£ÁAPÀ:21.08.2009 jAzÀ ªÀiÁ£À« G¥À-PÁgÁUÀȺÀzÀ°è EzÀÄÝ CªÀ¤UÉ zÀªÀÄÄä,PɪÀÄÄä EzÀÄÝzÀjAzÀ C£ÉÃPÀ ¸À® ªÀiÁ£À« ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è aQvÉìªÀiÁr¹zÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ:29.12.2009 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ JA¢£ÀAvÉ EvÀgÉ «ZÁgÀuÁ¢üãÀ SÉÊ¢UÀ¼ÉÆA¢UÉ ²ªÀtÚ£ÀÄ ¸ÀºÁ G¥ÀºÁgÀ ªÀiÁrzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ 09.00 UÀAmÉUÉ G¹gÁlzÀ ¸ÀªÀĸÉå ¥ÁægÀA¨sÀ ªÁVzÀÝjAzÀ ¨ÉAUÁªÀ®Ä PÀÄjvÀÄ ¥ÉưøÀgÀ£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ CA§Äå¯É£ïì£ÀÄß vÀj¹PÉÆAqÀÄ 09.40 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÁV¸ÀÄwÛgÀĪÁUÀ ªÀiÁUÀðªÀÄzsÀåzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ J¸ï.PÉ.²ªÀPÀĪÀiÁgÀ C¢üÃPÀëPÀgÀÄ G¥À-PÁgÁUÀȺÀ ªÀiÁ£À« gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀiÁ£À« ¥ÉưøÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

: gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ, ªÀÄ»¼ÉUÉ UÁAiÀÄ :

¢£ÁAPÀ:29.12.2009gÀAzÀÄ 16.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ²æÃzsÀgÀgÉrØ vÀAzÉ CªÀÄgÉÃUËqÀ DmÉÆøÀASÉå:PÉJ.36,7124 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß AiÀÄgÀUÉÃgÁ-ªÀÄAd¯ÁðgÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CwêÉÃUÀ & C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹zÀÝjAzÀ, ¤AiÀÄAvÀætvÀ¦àzÀ DmÉÆà gÁªÀĸÁé«Ä zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ ºÀwÛgÀ ¥À°ÖAiÀiÁVzÀÝjAzÀ DmÉÆÃzÀ°è ¥ÀæAiÀiÁt¸ÀÄwÛzÀÝ UÉÆëAzÀªÀÄä UÀAqÀ ¥ÀæPÁ±À 23 ªÀµÀð ¸Á: ªÀÄAd¯Áð EªÀ½UÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉAzÀÄ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ«£À ¥Àw PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ AiÀÄgÀUÉÃgÁ¥ÉưøÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

: ºÀ¼É ªÉʵÀªÀÄå ºÀ¯Éè zÀÆgÀÄ, PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ :

°AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ vÁ®ÆPÀ PÀÄtÂPÉ®ÆègÀÄ UÁæªÀÄ ¤ªÁ¹, §¸À¥Àà vÀAzÉ ¨Á®¥Àà EªÀ£ÀÄ CzÉà UÁæªÀÄzÀ vÀ£ÀßzÉ PÉÆëģÀ UÀȺÀtÂUÉ C£ÉÊwPÀ ¸ÀA§AzsÀPÉÌ DºÁ餸ÀÄwÛgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß UÀªÀĤ¹zÀ UÀȺÀtÂAiÀÄ ªÉÄÊzÀÄ£À UÁå£À¥Àà vÀAzÉ ¨Á®¥Àà ¤ÃgÀ®PÉÃj EªÀ£ÀÄ ¨Á®¥Àà¤UÉ FjÃw ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ ¸ÀjAiÀÄ®èªÉAzÀÄ ºÉýzÀÝjAzÀ CzÉà zÉéõÀ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ:29.12.2009 gÀAzÀÄ 14.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ §¸À¥Àà vÀAzÉ ¨Á®¥Àà, ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà vÀAzÉ §¸À¥Àà CªÀÄgÀªÀÄä UÀAqÀ ºÀ£ÀĪÀÄ£ÀUËqÀ, zÉêÀªÀÄä UÀAqÀ AiÀĪÀÄÄ£À¥Àà ªÀÄvÀÄÛ ±ÁAvÀªÀÄä UÀAqÀ CªÀÄgÀ¥Àà EªÀgÉ®ègÀÆ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ ºÉÆ®zÀ°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ UÁå£À¥Àà¤UÉ CªÁZÀå±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ, ¨Á¬Ä¬ÄAzÀ ªÀÄÆVUÉ PÀaÑ gÀPÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹zÀÄÝ ©r¸À®Ä §AzÀ CªÀ£À ¥Àwß ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄUÀ¤UÀÆ ºÉÆqÉzÀÄ UÁAiÀÄ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉAzÀÄ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ UÁå£À¥Àà PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀÄ¹Ì ¥ÉưøÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

: ¨sÀÆ«ªÁzÀ ºÀ¯Éè zÀÆgÀÄ, PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ :

¢£ÁAPÀ:27.12.2009 gÀAzÀÄ 10.30 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ UÀ«UÀmï UÁæªÀÄ ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ°ègÀĪÀ «£ÉÆÃzÀUËqÀ vÀAzÉ gÀ«±ÀAPÀgÀUËqÀ EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ°è ¨sÀvÀÛ PÀmÁªÀÅ ªÀiÁqÀ®Ä «ÄµÀ£ï §A¢zÀÄÝ ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃUÀĪÀ ªÀiÁUÀðzÀ°ègÀĪÀ MqÀÄØUÀ¼À£ÀÄß £É®¸ÀªÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ ²ªÀ¥Àà vÀAzÉ PÀ¼À¸À¥Àà 25 ªÀµÀð, ¸Á: UÀ«UÀmï EªÀ¤UÉ CzÉ UÁæªÀÄzÀ «ÃgÀ£ÀUËqÀ CAUÀrgÀªÀgÀÄ ¥Àwß ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄUÀ ªÀĺÁAvÉñÀ, ¥ÀæPÁ±À vÀAzÉ gÁªÀÄ°AUÀ¥Àà ¸Á: gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ºÁUÀÆ ªÀiË£ÉñÀ vÀAzÉ zÉêÉÃAzÀæ¥Àà D¯Áݼï EªÀgÉÆA¢UÉ §AzÀªÀgÉ MqÀÄØ AiÀiÁgÀzÀÄ CAvÁ £É®¸ÀªÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛ¢Ý JAzÀÄ CªÁZÀå±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ, ¤Ã£ÉãÁzÀgÀÆ ¥Éưøï PÀA¥ÉèAmï PÉÆqÀ®Ä ºÉÆÃzÀgÉ ¤£ÀߣÀÄß ªÀÄvÀÄÛ ¤£ÀUÉ PÀ¼ÀÄ»¹gÀĪÀ «£ÉÆÃzÀUËqÀ£À£ÀÄß PÉƯɪÀiÁqÀĪÀÅzÁV fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ºÀ¯ÉèUÉƼÀUÁVgÀĪÀ ²ªÀ¥Àà ¢£ÁAPÀ:29.12.2009 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀiÁ£À« ¥ÉưøÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

: DPÀ¹äPÀ ¨ÉAQ C¥ÀWÁvÀ, eÉÆÃ¥Àr ¨sÀµÀä, gÀÆ: 1,45,000/- £ÀµÀÖ :

¢£ÁAPÀ:29.12.2009 gÀAzÀÄ 12.30 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ vÁAiÀÄ¥Àà ¸Á: §®èlV EªÀgÀ ªÁ¸ÀzÀ eÉÆÃ¥ÀrUÉ DPÀ¹äPÀªÁV ¨ÉAQ vÀUÀÄ° eÉÆÃ¥Àr ¸ÀA¥ÀÆtð ¸ÀÄlÄÖ eÉÆÃ¥ÀrAiÀÄ°èzÀÝ a£ÁߨsÀgÀt, £ÀUÀzÀÄ ºÀt, §mÉÖ DºÁgÀ-zsÁ£ÀåUÀ¼ÀÄ, UÀȺÉÆÃ¥ÀAiÉÆÃV ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ ¸ÀÄlÄÖ C.Q.gÀÆ:1,45,000/- £ÀµÀÖªÁVgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ gÀªÉÄñÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¹gÀªÁgÀ ¥ÉưøÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊ PÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

GULBARGA DIST REPORTED CRIME

UÀȺÀtÂUÉ ªÀgÀzÀPÀëuÉ QgÀÄPÀ¼À:-

JA.©. £ÀUÀgÀ oÁuÉ : ²æêÀÄw. ¸ÀAVvÁ UÀAqÀ ªÀiË£ÉñÀ PÀA¨ÁgÀ ¸Á. NA £ÀUÀgÀ ¸ÉÃqÀA gÉÆÃqÀ UÀÄ®§UÁð EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 19-02-2009 gÀAzÀÄ ªÀiË£ÉñÀ PÀÄA¨ÁgÀ EvÀ£ÉÆA¢UÉ UÀÄ®§UÁðzÀ°è ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁVzÀÄÝ. ªÀÄzÀÄªÉ PÁ®PÉÌ §AUÁgÀ, ¨Éýî, ºÀt ªÀÄvÀÄÛ ¨É½îAiÀÄ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀgÀzÀPÀëuÉ gÀÄ¥ÀzÀ°è PÉÆnÖzÀÄÝ, UÀAqÀ ¸ÀAUÀqÀ MAzÀÄ wAUÀ¼ÀÄ ZÀ£ÁßVzÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ UÀAqÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄ£ÉAiÀÄgÀÄ QgÀÄPÀļÀ PÉÆqÀÄvÁÛ ªÀÄvÉÛ vÀªÀgÀÄ ªÀģɬÄAzÀ ºÀt vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨Á CAvÁ ªÀiÁ£À¹PÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ zÉÊ»PÀªÁV QgÀÄPÀļÀ PÉÆlÄÖ PÀnÖUÉ gÁr¤AzÀ ºÉÆqÉAiÀÄÄvÁÛ §A¢gÀÄvÁÛgÉ ªÀÄvÀÄÛ UÀAqÀ£ÉÆA¢UÉ ¸ÀA¸ÁgÀ ªÀiÁqÀ®Ä PÉÆqÀÄwÛ¯Áè ªÀÄvÀÄÛ vÀªÀgÀÄ ªÀģɬÄAzÀ ªÀgÀzÀPÀëuÉ vÉUÉzÀÄ PÉÆAqÀÄ ¨Á CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ JA.©. £ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

ªÀÄÄAgÀhiÁUÀævÀ PÀæªÀÄ ¥ÀæPÀgÀt :-

§æºÀä¥ÀÆgÀ oÁuÉ :¢. 11-12-09 gÀAzÀÄ gÁwæ¬ÄAzÀ 29-12-09 gÀ E°èAiÀĪÀgÉUÉ FgÀtÚ vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀ PÉƼÀÄîgÀ ¸ÀAUÀqÀ 10 d£ÀgÀÄ, ªÀÄvÀÄÛ ¹zÁæªÀÄ¥Àà vÀAzÉ gÁtÚ¥Àà ªÀ¼ÀPÉÃj, ¸ÀAUÀqÀ 14 d£ÀgÀÄ J®ègÀÄ ¸Á|| dUÀvï ©üêÀÄ£ÀUÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀÄAzÀgÀ £ÀUÀgÀ UÀÄ®§UÁðgÀªÀgÀÄ wgÀAzÁd mÁQÃd ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ zÀ°vÀÀ ¸ÀªÀiÁdPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ eÁUÉAiÀÄ MqÉvÀ£ÀPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹ dUÀ¼ÀªÁqÀÄvÁÛ, ¸ÁªÀðd¤PÀ £ÉªÀÄä¢ ªÀÄvÀÄÛ ±ÁAw ¨sÀAUÀªÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è ªÀwð¸ÀÄwÛzÀÝjAzÀ, ªÀÄÄAzÁUÀĪÀ C£ÁºÀÄvÀ vÀ¦à¸ÀĪÀ PÀÄjvÀÄ ªÀÄÄAeÁUÀÈvÉ PÀæªÀĪÁV §æºÀä¥ÀÆgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ

Tuesday, December 29, 2009

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 29-12-2009

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.
¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 29-12-2009.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 241/09 PÀ®A 498(J), 306 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 24/12/09 gÀAzÀÄ gÁwæ 2300 UÀAmÉUÉ ¥sÀj£Á EªÀ¼À UÀAqÀ£ÀÄ PÀÄqÀPÀ¤zÀÄÝ ¢£À ¤vÀå PÀÄrzÀÄ §AzÀÄ dUÀ¼À ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀÅzÀjAzÀ ¨ÉøÀvÀÄÛ UÀAqÀ£ÁzÀ f¯Á¤«ÄAiÀiÁå vÀAzÉ CºÀäzï¸Á¨ï PÁ¯Áå ªÀAiÀÄ 35 ªÀµÀð G/ ¯Áj ZÁ®PÀ ¸Á; PÁ½ UÀ°è §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EªÀgÀ eÉÆvÉUÉ vÀPÀgÁgÀÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ ¹ÃªÉÄ JuÉÚ ªÉÄʪÉÄÃ¯É ¸ÀÄjzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨ÉAQ ºÀaÑPÉÆAqÀÄ aÃgÁqÀÄwÛzÁÝUÀ CªÀ¼À UÀAqÀ ©r¸À®Ä ºÉÆÃV CªÀ¤UÀÆ PÀÆqÁ ¨sÁj ¸ÀÄlÖ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀ PÁgÀt ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ£ÀÄß ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ §¸ÀªÀPÀ¯ÁåtzÀ°è ¸ÉÃj¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. £ÀAvÀgÀ ºÉaÑ£À aQvÉì PÀÄjvÀÄ UÀÄ®§UÁð ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉÃj¹zÁUÀ ¢£ÁAPÀ 28/12/09 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 07.15 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ ¥sÀj£Á EªÀ¼À ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É CAvÁ ªÀÄÈvÀ¼À vÀAzÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà C§ÄÝ® fðvÀ vÀAzÉ ±ÉÃRªÀĺÉÃ§Æ¨ï ¸Á¨ï ªÀAiÀÄ 60 ªÀµÀð G/ MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á; L£ÉÆýî vÁ: aAZÉÆý f; UÀÄ®§UÁð EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄÄqÀ© ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 131/09 PÀ®A 504, 506, 498(J) eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ: 28-12-09 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw PÀ¯ÁªÀw UÀAqÀ ¸ÀAfêÀPÀĪÀiÁgÀ ¯ÁqÉ ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð eÁ: J¸ï.¹ ¸Á: §UÀzÀÆj EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀ£Àß ºÉýPÉ zÀÆgÀÄ ¸À°¹zÉãÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ: 15-12-09 gÀAzÀÄ 0800 UÀAlUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è EzÁÝUÀ DgÉÆævÀgÀÄUÀ¼ÁzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ ¸ÀAfêÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ CuÉÚÃ¥Áà ¯ÁqÉ 2) ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ CvÉÛ UÀÄAqÀªÀiÁä UÀAqÀ CuÉÚÃ¥Áà ¯ÁqÉ 3) ¥Àæ¨ÁªÀw UÀAqÀ zÀAiÀiÁ£ÀAzÀ ¸Á: §UÀzÀÆj EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¤£ÀÄ ¸ÀjAiÀiÁV®è ¤£ÀUÉ ªÀÄ£É ªÀÄvÀÄÛ ºÉÆ®zÀ PÉ®¸À §gÀªÀÅ¢¯Áè. ¤Ã£ÀÄ KPÉ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉUÉ §A¢¢Ý JAzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ªÀiÁ£À¹PÀ ªÀÄvÀÄÛ zÉÊ»PÀ QgÀÄPÀļÀ ¤ÃrgÀÄvÁÛgÉ. CAvÀ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 156/09 PÀ®A 341, 324, 323, 504 eÉÆvÉ 34 L.¦.¹ :-¢£ÁAPÀ 27-12-09 gÀAzÀÄ 1900 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ©üêÀÄgÁªÀ vÀAzÉ UÁå£ÉƨÁ ¸ÀÄAiÀÄðªÀA² ¸Á/ UÀÄwÛ vÁ/ §.PÀ¯Áåt EªÀgÀÄ vÀ£Àß DmÉÆ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ «ÄPÀð® CA¨ÉqÀÌgÀ ZËPÀ ºÀwÛgÀ §AzÁUÀ DgÉÆæ AiÉÆÃUɱÀ vÀAzÉ zÀvÁÛ, £ÁUÀ£ÁzsÀ RÄ£É, ªÀįÁèj RÄ£É J®ègÀÄ ¸Á: «ÄRð® EªÀgÀÄ ªÀÄÆgÀÄ d£À §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ vÀqÉzÀÄ £ÀªÀÄä ºÀÄqÀUÀ£À ºÀwÛgÀ ºÉaÑ£À ºÀt PÉüÀÄwÛAiÀÄ CAvÁ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ K gÀArZÁå vÀįÁ ¯ÉÊ ªÀÄ¹Û C®AiÀÄ CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ, PÀ°è¤AzÀ ªÀÄvÀÄÛ PÁ°¤AzÀ MzÀÄÝ ¦üAiÀiÁð¢UÉ UÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

OgÁzÀ (©) ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 188/09 PÀ®A 143, 147, 148, 365, 326, 504, 506, 307 eÉÆvÉ 149 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 27-12-2009 gÀAzÀÄ 1800 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀĺÀäzÀ C«ÄgÉÆâݣï EªÀgÀÄ CªÀÄgÉñÀégÀ PÁ¯ÉÃdzÀ°è ¯ÉÊmï ºÁPÀ®Ä ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ OgÁzÀ CªÀÄgÉñÀégÀ PÁ¯ÉÃd ºÀwÛgÀ ªÀĪÀÄzÁ¥ÀÆgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É E§âgÀÄ ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É §AzÀÄ »AzÉ §gÀÄwÛzÀ CA¨ÉøïqÁgï PÁgÀ£ÀªÀjUÉ EªÀ£Éà C«ÄgÉÆâݣï CAvÀ vÉÆÃj¹zÁUÀ PÁgÀ£À°èzÀ ¨sÁvÀA¨Áæ UÁæªÀÄzÀ UÀįÁªÀÄ ªÀĺÀäzÀ EvÀ£À ªÀÄUÀ ªÀÄvÀÄÛ UÀįÁªÀÄ CºÀäzÀ EvÀ£À ªÀÄUÀ ªÀÄvÀÄÛ PÁgÀ ZÁ®PÀ EzÀÄÝ UÀįÁ§ ªÀĺÀäzÀ£À ªÀÄUÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ §rUɬÄAzÀ JqÀUÁ®Ä ªÉƼÀPÁ® ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃqÉzÀÄ vÉgÉPÀÄ RvÀÛªÀiïä PÀgÀvÉ ¸Á¯É CAvÀ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQÌ PÁj£À°è J¼ÉzÀÄPÉÆÃAqÀÄ zÉÃUÀ®ÆgÀ PÀqÉUÉ JvÀÄÛPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ UÀįÁ§ CºÀäzÀ£À ªÀÄUÀ PÀªÀiÁäPÀw¬ÄAzÀ vÀ¯ÉAiÀÄ°è ºÉÆÃqÉzÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àqɹ fêÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQÌ ¤£ÀÄ zÁgÉƯï G®ä ±Á¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁPÉ PÉøÀ ºÁQÌ¢ÝAiÀÄ D ±Á¯É £ÀªÀÄäzÀÄ EzÉ ¤£ÀÄ ©Ã½ ¥ÉÃ¥ÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¸À» ªÀiÁqÀÄ CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉ¸ÀgÀÄ §gɹPÉÆArzÀÄÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ JgÀqÀÄ PÉÊ PÁ®Ä ºÀUÀ΢AzÀ PÀnÖ ¨ÁzÀ®UÁAªÀ vÁAqÉAiÀÄ ©æeï PɼÀUÉ ©lÄÖ UÀįÁ§ ªÀĺÀäzÀ EvÀ£ÀÄ PÀ°è¤AzÀ JqÀPÉÊ ªÉÆüÀPÉÊ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃqÉzÀÄ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥ÀqɹgÀÄvÁÛ£É. £À£ÀßUÉ PÁgÀ£À°è ºÁPÀĪÁUÀ QæPÉmï DqÀĪÀ ºÀÄqÀÄUÀgÀÄ £ÉÆÃr PÁgÀ£ÀÄß ¨ÉãÀÄß ºÀwÛzÀgÀÄ PÁgÀ£À°è EgÀĪÀ ªÀÄÆgÀÄ d£ÀjUÉ £ÉÆÃrzÀgÉ UÀÄgÀÄwÛ¸ÀÄvÉ£É. ªÀÄvÀÄÛ ªÉÆÃmÁ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É EzÀÝ M§â£À ºÉ¸ÀgÀÄ C°èA¸Á§ ¸Á// OgÁzÀ EvÀ£À ªÀÄUÀ¤gÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ £À£ÀUÉ ¨sÁvÀA¨Áæ GzÀÄÝð zÁgÉÆïï G®ä ±Á¯ÉAiÀÄ D¹Û UÉÆøÀPÀgï PÉÆÃ¯É ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ ºÉÆÃqÉzÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄUÉÆý¹ PÉÆÃ¯É ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄvÀß ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ. CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 305/09 PÀ®A 323, 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 28-12-2009 gÀAzÀÄ ªÀÄƺÀgÀA ºÀ§âzÀ PÉÆ£ÉAiÀÄ ¢£ÀªÁVzÀÝ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¦ÃgÀUÀ¼ÀÄ J©â¹ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ PÉƼÁgÀ(PÉ) UÁæªÀÄzÀ°è ªÉÄÃgÀªÀtÂUÉ ªÀiÁqÀÄvÁÛ ªÀÄgÀ½ §gÀÄwzÀÄÝ. ¦ÃgÀ ¸ÀܼÀzÀ PÀqÉUÉ §gÀĪÀ PÀÄjvÀÄ §ÆªÀÄUÉÆAqɱÀégÀ ªÀÈvÀÛzÀ ¸Àé®à ªÀÄÄAzÉ gÁwæ 7 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ºÉÆdzÁUÀ C°è UÁæªÀÄzÀ ¸Ádðd¤PÀgÀÄ ºÉaÑ£À ¥ÀæªÀiÁtzÀ°è ¸À«ÄÃ¥À §AzÀÄ £ÀÆqÀÄwÛzÀÝ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¦ÃgÀ »rzÀªÀjUÉ vÉÆAzÀgÉ AiÀiÁUÀÄwÛzÁÝUÀ ¦üAiÀiÁð¢ SÁeÁ ¥Á±Á @ §§Äâ vÀAzÉ gÀ¸ÀÆ®¸Á§ ªÀÄƯÁèªÁ¯É ªÀAiÀÄ 29 ªÀµÀð ¸Á: PÉƼÁgÀ(PÉ) EªÀgÀÄ UÁæªÀĸÀÜjUÉ ¸Àé®à zÀÆgÀ ¸ÀjAiÀÄ®Ä ºÉýzÁUÀ ¦ÃgÀ £ÉÆÃqÀ®Ä §AzÀ §®ªÀAvÀ vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Áà, ªÀĺÉñÀ vÀAzÉ ªÀÄ°èPÁdÄð£À, ºÁUÀÄ JPÀ£ÁxÀ vÀAzÉ £ÁUÀUÉÆAqÀ EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CgÉ ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£É £ÁªÀÅ ¸ÀjAiÀÄĪÀÅ¢¯Áè CAvÀ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄĪÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ CªÀjUÉ F PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ J®ègÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ EzÉ J®ègÀÄ ¸ÀºÀ PÀj¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆUÀĪÀÅzÀÄ EzÉ AiÀiÁPÉ £À£ÀUÉ ºÉÆ®¸ÀÄ ¨ÉÊAiÀÄÄwÛ¢Ýj CAvÀ CAzÁUÀ §®ªÀAvÀ EªÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ PÉÊ »rzÀÄ J¼ÉzÁUÀ ªÀĺÉñÀ EªÀ£ÀÄ PÉʬÄAzÀ ¨É£Àß ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀ£ÀÄ ºÁUÀÄ JPÀ£ÁxÀ vÀAzÉ £ÁUÀUÉÆAqÀ EªÀ£ÀÄ CªÀ£À PÉÊAiÀÄ°è EzÀÝ §rUɬÄAzÀ §® vÀ¯ÉAiÀÄ »A¨ÁUÀzÀ°è ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÁÛAiÀĪÀ£ÀÄß ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É. CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.
§¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 242/09 PÀ®A 504, 323, 324, 506 eÉÆvÉ 34 L.¦.¹. :-
¢£ÁAPÀ 28/12/2009 gÀAzÀÄ 12.00 ¦üAiÀiÁ𢠪ÀĺÀäzï CªÀÄdzÀ«ÄAiÀiÁå vÀAzÉ ©PÀÄÌ«ÄAiÀiÁå a¢æ ªÀAiÀÄ 25 ªÀµÀð G/ DmÉÆ ZÁ®PÀ ¸Á; ±ÀºÁºÀĸÉãï UÀ°è §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EªÀgÀÄ DgÉÆævÀ£ÁzÀ AiÀÄĸÀÆ¥ï C° UÉÆÃPÉ ¸Á; C¯Áè£ÀUÀgÀ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EªÀgÀ ªÀÄUÀ½UÉ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁVzÀÄÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉAqÀw vÀ£Àß vÀAzÉUÉ DgÁªÀÄ E¯Áè JAzÀÄ ºÉÆÃUÀÄvÉÛÃ£É CAzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¨ÉÃqÀ CA¢zÀPÉÌ vÀPÀgÁgÀÄ ªÀiÁr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ¼É UÉÆïï ZËr ºÀwÛgÀ D®AUÀ¼À£ÀÄß £ÉÆÃqÀÄvÁÛ ¤AvÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¨sÁªÀ §AzÀÄ £ÀªÀÄä vÀAzÉ ¤£ÀߣÀÄß PÀgÉAiÀÄÄwÛzÁÝgÉ ¨Á CAvÁ CAzÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ §gÀĪÀÅ¢¯Áè ¤ªÀÄä vÀAzÉAiÀÄ£ÀÄß E®èUÉ ¨Á CAzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀiÁªÀ AiÀÄĸÀÆ¥sï §AzÀÄ £Á£ÀÄ ¨Á CAzÀgÉ §gÀĪÀÅ¢¯Áè C£ÀÄßwAiÀiÁ CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ JqÀPÀtÂÚ£À ºÀwÛgÀ ºÉÆÃqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀAZÀ¢AzÀ ºÉÆÃqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA. 26/0PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ ²æêÀÄw £ÁUÀªÀiÁä UÀAqÀ ªÀiÁtÂPÀ CUÀ¸É£ÉÆÃgï ªÀ 60 ªÀµÀð, ºÀjd£À¸Á// ¸ÀįÁÛ£À¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄ EªÀgÀ UÀAqÀ ªÀiÁtÂPÀ vÀAzÉ w¥ÀàtÚ DUÀ¸É£ÉÆÃgï ªÀAiÀÄ 65 eÁåw ºÀjd£À ¸Á ¸ÀįÁÛ£À¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄ EvÀ¤UÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ¢ªÀ¸ÀUÀ½AzÀ ºÉÆmÉÖ £ÉÆêÀÅ EzÀÄÝ J¯Áè PÀqÉ vÉÆÃj¹zÀgÀÆ £ÉÆêÀÅ PÀrªÉÄ DVgÀĪÀ¢®è ¢£ÁAPÀ 27/12/09 gÀAzÀÄ gÁwæ J®ègÀÆ ¦Ãgï £ÉÆÃqÀ®Ä HgÉƼÀUÉ ºÉÆÃV §gÀĪÀµÀÖgÀ°è gÁwæ 2000 jAzÀ 2100 UÀAmÉAiÀÄ CªÀ¢üAiÀÄ°è ºÉÆmÉÖ ¨ÉÃ£É vÁ¼À¯ÁgÀzÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ ªÀiÁtÂPÀ FvÀ£ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°zÀÝ ¨É¼ÉUÀ½UÉ ºÉÆqÉAiÀÄĪÀ JAqÉÆøÀ¯Áá£ï OµÀzsÀªÀ£ÀÄß ¸Éë¹zÀÄÝ aQvÉì PÀÄjvÀÄ ©ÃzÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÀæUÉ vÀAzÁUÀ 2155 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É AiÀiÁgÀ ªÉÄïÉAiÀÄÄ ¸ÀA±ÀAiÀÄ«gÀĪÀ¢®è CAvÀ ¤ÃrzÀ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 304/09 PÀ®A 279, 337 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 28-12-09 gÀAzÀÄ 1100 UÀAlUÉ ¦üAiÀiÁð¢ gÁdPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ²ªÀgÁd¥Àà ZÀªÀ¼É ªÀAiÀÄ 33 ¸Á: £Ë¨ÁzÀ EªÀgÀÄ PÉÆüÁgÀ UÁæªÀÄ¢AzÀ £Ë¨ÁzÀ PÀqÉUÉ vÀ£Àß ¥Àè®ìgÀ ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É §gÀwÛzÁÝUÀ lªÉÃgÁ ªÁºÀ£À ¸ÀASÉå PÉJ 32 JA 7371 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÀ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ rPÉÌ ºÉÆrzÀ ¥ÀjuÁªÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¤UÉ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ºÁUÀÆ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁj ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 188/09 PÀ®A 279, 337 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 28/12/09 gÀAzÀÄ 1700 UÀAmÉUÉ gÁ.ºÉ.£ÀA 09gÀ ¸ÀzÀÄÎgÀÄ PÀȵÁÚ£ÀAzÀ D±ÀæªÀÄ ºÀwÛgÀ ¦üAiÀiÁ𢠱ÁªÀÄPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ bÉÆÃmɯÁ® AiÀiÁzÀªÀ ¯ÉƬĸÀªÁr ¸Á¬Ä£ÁxÀ £ÀUÀgÀ ªÁUÉè ¸ÉÖçl gÁ.ºÉ. £ÀA 04 ºÀwÛgÀ ªÀÄÄA¨ÉÊ EªÀgÀÄ vÀ£Àß mÁåAPÀgÀ £ÀA JA.ºÉZï.-04, ºÉZï.-8686 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß «dAiÀĪÁqÀ¢AzÀ ªÀÄÄA¨ÉÊ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÁgÀ £ÀA J.¦.-10, J.J¸ï.-1922 ¦üAiÉÄÃl £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ vÀ£Àß JzÀÄjUÉ §gÀÄwÛzÀÝ mÁåAPÀjUÉ rQÌ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. rQÌAiÀÄ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ PÁgÀ£À°è EzÀÝ E§âgÀÄ ºÉtÄÚ ªÀÄPÀ̽UÉ ¸ÁzÁ vÀgÀazÀ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÉÛ. ªÀÄvÀÄÛ JgÀqÀÄ ªÁºÀ£ÀUÀ¼ÀÄ qÁåªÉÄÃd DVgÀÄvÀÛzÉ ¸ÀzÀj ZÁ®PÀ£À «gÀÄzÀÞ ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£À PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À¨ÉÃPÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

GULBARGA DIST REPORTED CRIME

¤AzÀ£É ¥ÀæPÀgÀt :-

±ÁºÁ¥ÀÆgÀ oÁuÉ :¢ 27-12-09 gÀAzÀÄ ²æà ²ªÀ¥Àà vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Àà £ÁnPÁgÀ ¸Á:«¨sÀÆw ºÀ½î vÁ:±ÀºÁ¥ÀÆgÀ f:UÀÄ®§UÁð gÀªÀgÀÄ ªÉÆúÀgÀA zɪÀUÉ PÁ¬Ä PÀgÀ¥ÆgÀ PÉÆqÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ C°è zɪÁÛ£ÀzÀ°èzÀÝ UËqÀ¥Àà vÀAzÉ ¹zÀÝ¥Àà ¸Á° ¸ÀAUÀqÀ 5 d£ÀgÀÄ «:£Á PÁgÀt dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ C¯ÉAiÀÄ DqÀĪÀ §rUÉAiÀÄ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ vÀ¯ÉUÉ ºÉÆÃqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹ eÁw ¤AzÀ£É ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ±ÁºÁ¥ÀÆgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

¥ÀævÉåÃPÀ ªÀÄÆgÀÄ PÀqÉ C¥ÀWÁvÀ ªÀÄÆgÀÄ d£ÀgÀ ¸ÁªÀÅ :-

eÉêÀVð oÁuÉ :¢. 28-12-09 gÀAzÀÄ eÉêÀVð-PÉÆüÀPÀÆgÀ gÉÆÃqÀ gÀzÉÝêÁqÀV ¥sÀÆ°£À ºÀwÛgÀ gÉÆÃr£À°è ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA. PÉJ-32 Dgï-4781 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ vÀA ªÀįÉèñÀ¥Àà §rUÉÃgÀ ¸Á:§t«Ä EvÀ£ÀÄ CzÉà UÁæªÀÄzÀ ²ªÀ¥Àà ¥ÀÄeÁj EvÀ£À£ÀÄß »AzÉ PÀÆræ¹PÉÆAqÀÄ eÉêÀVð PÀqɬÄAzÀ §t«Ä PÀqÉUÉ CwªÉÃUÀ¢AzÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ gÉÆÃr£À dA¦£À°è £ÀqɬĹzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ C¥ÀWÁvÀ ¸ÀA¨sÀ«¹zÀÄÝ ¸ÀzÀj C¥ÀWÁvÀzÀ°è ªÁºÀ£À £ÀqɬĹzÀ ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ¤UÉ vÀgÀazÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ »AzÉ PÀĽvÀ ²ªÀ¥Àà¤UÉ ºÀuÉUÉ wêÀæ UÁAiÀĪÁV,ªÀÄÄRPÉÌ ªÀÄvÀÄÛ vÀ¯ÉUÉ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛ M¼À¥ÉmÁÖV gÀPÀÛ ¸ÉÆÃj ¸ÀܼÀzÀ¯Éè ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ eÉêÀVð oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

AiÀÄqÁæ«Ä oÁuÉ :¢. 28-12-09 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® ²æà ¸ÉÆêÀıÉÃRgÀAiÀÄå vÀAzÉ ±ÀgÀtAiÀÄå »gÉêÀÄoÀ ¸Á:PÁZÁ¥ÀÆgÀ vÁ: ¸ÀÄgÀ¥ÀÆgÀ EªÀgÀÄ vÀªÀÄä ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉ-J-32- PÀÆå 579£ÉßÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃgÀmÁUÀ ¯Áj £ÀA ¯Áj £ÀA PÉ-J-32-J-6496 £ÉzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ªÉÄʪÀÄÆzÀ vÀAzÉ ªÀıÁR¸Á§ ¸Á: zÀAqÉÆÃw vÁ: avÁÛ¥ÀÆgÀ     vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹zÀÄÝ ªÉÆÃloÀgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÁgÀ ¸ÀܼÀzÀ¯Éè ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ AiÀÄqÁæ«Ä oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.    

aAZÉÆý oÁuÉ :¢. 28-12-09 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® ¥Á¥ÀAiÀÄå ºÀqÀ¥ÀzÀ ºÁUÀÆ £ÀªÀÄä vÀªÀÄä£ÁzÀ w¥ÀàtÚ E§âgÀÆ gÀĸÀÛA¥ÀÄgÀPÉÌ ªÉƺÀgÁA ºÀ§âzÀ ¸À®ÄªÁV ºÉÆÃUÀĪÁUÀ PÀ£ÀPÀ¥ÀÄgÀ ªÀÄvÀÄÛ gÀĸÀÛA¥ÀÄgÀ ªÀÄzsÀåzÀ°è gÀĸÀÛA¥ÀÄgÀ PÀqɬÄAzÀ CwêÉÃUÀªÁV ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ §¸ÀªÀgÁd EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ £ÀªÀÄä vÀAzÉAiÀĪÀgÀÄ PÀĽvÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ ¸ÉåPÀ¯ï UÉ ºÁ¬Ä¹zÀÝjAzÀ ¨sÁj WÁAiÀÄ ºÉÆA¢ ¸ÀܼÀzÀ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ªÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ ¥Á¥ÀAiÀÄå ¸Á||UÁgÀA¥À½î EªÀgÀÄ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ aAZÉÆý oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.    

ªÀÄ£ÀĵÀå PÁuÉAiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀt :-

ªÀiÁºÁvÁä §¸ÀªÉñÀégÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉ : ²æà PÉÆlÖgÀuÁÚ vÀAzÉ ºÀ®UÀ¥Áà §½UÁgÀ ªÀAiÀÄ;53 ªÀµÀð EªÀgÀÄ UÀÄ®§UÁð f¯Áè ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ£À vÁvÁÌ°PÀ qÉæöʪÀgÀ £ËPÀj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄEzÀÝgÀÄ ¢£ÁAPÀ. 31-3-2009 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀUÉÎ 8-00 UÀAmÉUÉ §¸ÀªÉñÀégÀ PÁ®Æ¤ UÀÄ®§UÁð ¢AzÀ f¯Áè ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ D¦üøÀUÉ £ËPÀjUÉ ºÉÆÃUÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆÃzÀªÀgÀÄ ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÉUÉ §A¢gÀĪÀ¢¯Áè DªÀwÛ¤AzÀ EªÀwÛ£ÀªÀgÉUÉ J¯Áè PÀqÉUÀÆ ºÀÄqÀÄPÁrzÀgÀÆ ¹QÌgÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ ¢£ÁAPÀ 28-12-2009.gÀAzÀÄ ²æà ±ÀgÀtPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ PÉÆlÖgÀuÁÚ §½UÁgÀ ¸Á.D®ÆgÀ vÁ;PÀÆqÀ®V f:§¼Áîj EªÀgÀÄ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ JA.©. £ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

Monday, December 28, 2009

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 28-12-2009

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 28-12-2009.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 286/09 PÀ®A 379 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 27/12/2009 gÀAzÀÄ 1130 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà PÀÄ¥ÉÃAzÀæ vÀAzÉ ¹zÀæªÀÄ¥Áà ªÀÄÄAUÀqÉ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV zÀÆgÀÄ ¸À°è¹zÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 26/12/09 gÀAzÀÄ gÁwæ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß UɼÉAiÀÄ£ÁzÀ §ªÀıÉnÖ vÀAzÉ PÀÄqÀ¯É¥Áà ©gÁzÁgÀ EªÀgÀ »ÃgÉÆ ºÉÆAqÁ £ÀA PÉ.J-39 JZÀ.-0921 vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ºÁåAqÀ® ¯ÁPÀ ªÀiÁr ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÀÄ®V PÉÆAqÀÄ ¨É¼ÀUÉ JzÀÄÝ £ÉÆÃqÀ®Ä ºÉÆgÀUÉ ¤Ã°¹zÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® EgÀ°è®è. gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁr PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. ¸ÀzÀj ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® EAf£ £ÀA 08177.04f15JA08177 ZÉ¹ì £ÀA 16651.04f16¹.-16651 £ÉzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÀUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

alUÀÄ¥Áà ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 199/09 PÀ®A ªÀÄ£ÀĵÀå PÁuÉ :-
¢£ÁAPÀ 27/12/09 gÀAzÀÄ 1145 UÀAmÉUÉ ¦AiÀiÁðzÀÄzÁgÀgÁzÀ ²æÃ. ¹zÀÝuÁÚ vÀAzÉ FgÀ¥Áà dªÀiÁzÁgÀ ªÀAiÀÄ 62 ªÀµÀð eÁw PÀ§â°UÉÃgÀ G// MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á// PÉÆqÀA§® gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ºÉýPÉ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ: 08/12/2009 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 1500 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ vÀ£Àß vÀªÀÄä£ÁzÀ gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ FgÀ¥Áà dªÀiÁzÁgÀ ªÀAiÀÄ 38 ªÀµÀð eÁw PÀ§â°UÉÃgÀ ¸Á// PÉÆqÀA§® EªÀgÀÄ ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃV §gÀÄvÉÛÃ£É CAvÀ ºÉÆÃzÀªÀgÀÄ ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÉUÉ §A¢gÀĪÀÅ¢¯Áè. J¯Áè ¸ÀA§A¢PÀgÀ PÀqÉ ºÁUÀÆ ¥ÀjZÀAiÀÄzÀªÀgÀ PÀqÉ ºÀÄqÀÄPÁr AiÀiÁªÀÅzÉà ªÀiÁ»w zÀgÀPÀzÉ EgÀĪÀÅzÀjAzÀ oÁuÉUÉ §A¢gÀÄvÉÛêÉ. ¸ÀzÀjgÀªÀgÀ ¥ÀvÉÛ ªÀiÁrPÉÆqÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤ÃSÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ

¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 172/09 PÀ®A 87 PÉ.¦ PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ 27/12/2009 gÀAzÀÄ 1855 UÀAmÉUÉ RavÀ ¨Áwäà ªÉÄÃgÉUÉ JJ¸ïL gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢ ºÁUÀÆ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ eÉÆÃd£Á UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃVzÁUÀ eÉÆd£Á UÁæªÀÄzÀ ²ªÀ±ÀgÀt¥Áà ªÀÄ®è±ÉnÖ gÀªÀgÀ QgÁt CAUÀr ªÀÄÄAzÉ ¸ÁªÀðd¤ÃPÀ ¸ÀܼÀzÀ ªÀÄÄAzÉ DgÉÆævÀgÀÄUÀ¼ÁzÀ §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ²ªÀgÁAiÀÄ ºÁUÀÄ E£ÀÄß 3 d£ÀgÀÄ J®ègÀÄ ¸Á; eÉÆÃd£Á EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ CAzÀgÀ §ºÁgÀ JA§ dÆeÁl DqÀÄwÛzÁÝUÀ CªÀgÀÄUÀ¼À ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr CªÀjAzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 3.140/- ºÁUÀÄ 52 E¹àÃl J¯ÉUÀ¼ÀÄ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁj ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 187/09 PÀ®A 279, 337,338 L¦¹ Dgï/qÀ§Æè 187 LJA« PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ 27/12/09 gÀAzÀÄ 1200 UÀAmÉUÉ ¸À¸ÁÛ¥ÀÄgÀ §AUÁèzÀ CmÉÆ£ÀUÀgÀzÀ ªÀÄfÓzÀ »AzÉ EgÀĪÀ SÁ¯Áè eÁUÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¦ügÁå¢ ²æà dªÀiÁ¯ÉƢݣÀ vÀAzÉ RÄvÀ¨ÉƢݣÀ ZÁ§ÄPÀ ¸ÀªÁgÀ ªÀAiÀÄ: 65 ªÀµÀð, G: PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á: §Ä£ÀPÀgÀ PÁ¯ÉƤ wæ¥ÀÄgÁAvÀ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EªÀgÀÄ ¯Áj vÉƼÉAiÀÄ®Ä ¤ÃgÀÄ vÀgÀ®Ä ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¯Áj £ÀA PÉJ-39/4202 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ ¸ÀAvÉÆõÀ vÀAzÉ AiÉÆÃV£ÁxÀ FvÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ »AzÀPÉÌ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ rQÌ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. rQÌAiÀÄ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¤UÉ §®UÁ® vÉÆqÉUÉ, §®UÉÊ ªÉƼÀPÉÊ ºÀwÛgÀ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ ºÉýPÉAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀÅ zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁj ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 186/09 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 26/12/09 gÀAzÀÄ 2300 UÀAmÉUÉ RĨÁ PÁ¯ÉÃd JzÀÄgÀÄUÀqÉ DgÉÆæ zÀAiÀiÁ£ÀAzÀ vÀAzÉ J¸À.¦. ¹AUÀ G: ©.E. «zÁåyð ¸ÀzÀå ¸ÀªÉÇðzÀAiÀÄ PÁ¯ÉÆä §¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸Á: zÀgÀ§AUÁ ©ºÁgÀ gÁdå FvÀ£ÀÄ ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA J¦-28/J¸ï.-288 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ RĨÁ PÁ¯ÉÃd JzÀgÀÄUÀqÉ EzÀÝ PÉ.E.©. mÁæ£Àì¥sÁªÀÄðgÀ ¸ÀÄvÀÛ ºÀƽzÀ ¹ªÉÄÃAl PÀA§PÉÌ rQÌ ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛ£É. rQÌAiÀÄ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ¤UÉ §®UÁ® ªÉƼÀPÁ® PɼÀUÉ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁV PÁ®Ä ªÀÄÄjzÀAvÉ PÀAqÀÄ §A¢gÀÄvÁÛzÉ ªÀÄvÀÄÛ §® ¨sÀÄdPÉÌ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¦ügÁåzÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ DgÉÆævÀ£À «gÀÄzÀÞ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§UÀzÀ® ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 206/09 PÀ®A 279, 337, 338 L¦.¹. eÉÆvÉ 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ 26/12/09 gÀAzÀÄ 2100 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ dºÁAVgÀ vÀAzÉ ¨Á§Ä«ÄAiÀiÁå ¥sÀQÃgÀ 22 ªÀµÀð, PÀÆ° PÉ®¸À, ªÀÄĹèA, ¸Á/ PÀAUÀ£ÀPÉÆlÖ EªÀgÀÄ PÀªÀÄoÁuÁ PÀqɬÄAzÀ mÁæPÀÖgÀ £ÀA. PÉJ-38/n-826 gÀ°è PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄAzÀPÀ£À½î PÀqÉUÉ ºÉÆUÀĪÁUÀ ªÀÄAzÀPÀ£À½î PÀqɬÄAzÀ ¯Áj £ÀA. J¦-13/JPÀì-171 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ rQÌ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. CzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¸ÁzÁ ºÁUÀÄ ¨sÁj UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛªÉ JAzÀÄ ºÉýPÉ ¤ÃrzÀ ªÉÄÃgÉUÉ DgÉÆæ «gÀÄzÀÝ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 182/09 PÀ®A 323, 324, 504, eÉÆvÉ 34 L.¦.¹. :-
¢£ÁAPÀ:27/12/2009 gÀAzÀÄ 1200 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw ®°ÃvÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ zÀ±Àð£À gÁoÉÆÃqÀ ªÀAiÀÄ 27 ªÀµÀð ¸Á: vÀqÉÆüÁ Q±À£À vÁAqÁ gÀªÀgÀÄ ¤ÃgÀÄ vÀgÀ®Ä ¸ÁªÀðd¤PÀ mÁåAQ£À ºÀwÛgÀ ºÉÆzÁUÀ C°è DgÉÆÃvÀ¼ÁzÀ PÀ«ÃvÁ UÀAqÀ ¸ÀAvÉÆõÀ gÁoÉÆÃqÀ ºÁUÀÄ D£ÀAzÀ vÀAzÉ ®PÀëöät gÁoÉÆÃqÀ E§âgÀÆ ¸Á vÀqÉÆüÁ Q±À£À vÁAqÁ EªÀgÀÄ ¦üÃAiÀiÁð¢UÉ ¤Ãj£À «µÀAiÀÄzÀ°è vÀPÀgÁgÀÄ ªÀiÁr ¸ÀzÀj ¦üÃAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀå ±À§Ý¢AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, PÉʬÄAzÀ, ºÁUÀÄ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ JAzÀÄ zÀÆgÀÄ ¤ÃrgÀĪÀ ªÉÄgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

aAvÁQ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 66/09 PÀ®A 324, 504 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 27/12/2009 gÀAzÀÄ 1500 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æÃ. £ÁUÉñÀ vÀAzÉ gÁªÀiÁ PÀÄA¨ÁgÀ ªÀAiÀÄ; 25 ªÀµÀð G; PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á; £ÁUÀªÀiÁgÀ¥À½î EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ºÉýPÉ PÉÆnÖzÀÝgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ MAzÀĪÀgÉ ªÀµÀðzÀ »AzÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß CtÚ£ÁzÀ «oÀ® EvÀ£À ºÀwÛgÀ MAzÀÄ ¸Á«gÀ gÀÆ¥Á¬Ä ºÀt ¸Á® vÉUÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ, ¸ÀzÀj ºÀtªÀ£ÀÄß PÉÆqÀ®Ä EAzÀÄ 1100 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß CtÚ£À ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃzÁUÀ DgÉÆævÀ£ÁzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ CtÚ£ÁzÀ «oÀ® FvÀ£ÀÄ ¸ÀzÀj ºÀtzÀ §rØ PÉÆqÀÄ CAvÁ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ ¤£Àß ºÉAqÀw£À ºÀqÁ CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ C¯Éè ©zÀÝ MAzÀÄ »r UÁvÀæzÀ PÀ®Äè vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É EvÁå¢ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 147/09 PÀ®A 324, 504 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 26/12/09 gÀAzÀÄ 1800 UÀAmÉ ¦üAiÀiÁ¢vÀ¼ÁzÀ ²æêÀÄw PÁ®AzÁ UÀAqÀ ¢.D±ÉÆÃPÀ PÁA§¼É ªÀ/30 ªÀµÀð G/ªÀÄ£É PÉ®¸À ¸Á/®R£ÀUÁAªÀ EªÀgÀÄ ªÉƺÀgÀA ºÀ§âzÀ ¦Ãj£À £ÉʪÉzÉå vÉUÉzÀÄ PÉÆAqÀÄ ºÉÆUÀĪÁUÀ DgÉÆævÀ£ÁzÀ ¸Àa£À vÀAzÉ ¥ÁAqÀÄgÀAUÀ vÁA§gÉ ¸Á/®R£ÀUÁAªÀ FvÀ£ÀÄ AiÀiÁPÉ ªÀÄĹèA zɪÀjUÉ ºÉÆUÀÄwÛ¢Ý CAxÀ DªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄÝ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ PÀ°è¤AzÀ ¦üÃAiÀiÁð¢AiÀÄ vɯÉAiÀÄ »A§¢UÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ¥ÀqɹzÀÄÝ EzÉ. CAvÁ EzÀÝ ¸ÁgÁ±ÀAzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 148/09 PÀ®A: 324, 504, 506 L¦¹:-
¢£ÁAPÀ 27/12/09 gÀAzÀÄ 1330 ¦üAiÀiÁ𢠲æà ¸ÀÄgÉñÀ vÀAzÉ £ÁUÀ±ÉÃnÖ ºÀ®§UÁð ªÀ/38 ªÀµÀð eÁ/°AUÁAiÀÄvÀ G/ªÁå¥ÁgÀ ¸Á/¨sÁvÀA¨Áæ EªÀgÀÄ vÀ£Àß CAUÀr ªÀÄÄaÑ ¨sÁvÀA¨Áæ UÁæªÀÄzÀ §¸À ¸ÁÖöåAqÀ ºÀwÛgÀ UÀÄAqÀ¥Áà ªÀÄÄzsÁ¼É gÀªÀgÀ ºÉÆmÉ®zÀ°è vÀ£Àß UɼÉAiÀÄgÀ eÉÆvÉAiÀÄ°è ZÀºÁ PÀÄrAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆæ §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Áà RgÀ¨É ªÀAiÀÄ: 42 ªÀµÀð eÁ/°AUÁAiÀÄvÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ªÀÄvÀÄÛ ºÉÆmÉ® PÉ®¸À ¸Á/¨sÁvÀA¨Áæ FvÀ£ÀÄ C°èUÉ §AzÀÄ £À£ÀUÀÆ ZÀºÁ ºÉüÀÄ CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CAzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢üAiÀÄÄ vÀ£Àß §½ ºÀt E¯Áè CAvÀ CA¢zÀÝPÉÌ DgÉÆæ §¸ÀªÀgÁd FvÀ£ÀÄ ZÀºÁ PÀÄr¸ÀÄ CAzÀgÉ ºÀt E¯Áè CAwAiÀiÁ ¨sÉÆøÀr ªÀÄUÀ£É CAvÀ CªÀZÁå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄvÁÛ, fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ C°èAiÉÄà ºÉÆmÉ® ªÀÄÄAzÉ MtUÀ®Ä ©¹°UÉ ºÁQzÀ MAzÀÄ PÀnÖUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀÄÝ, E£ÉÆßAzÀÄ KlÄ ºÉÆqÉAiÀÄĪÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ¦à¹PÉƼÀî®Ä PÉÊ ªÉÄðwÛzÁUÀ vÀ£Àß JqÀUÉÊ ªÉƼÀPÉÊ PɼÀUÉ ¥ÉlÄÖ ©zÀÄÝ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 149/09 PÀ®A 324, 504, 506 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 27/12/09 gÀAzÀÄ 1330 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Áà RgÀ¨É ªÀAiÀÄ: 42 ªÀµÀð eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ªÀÄvÀÄÛ ºÉÆmÉ® PÉ®¸À ¸Á/¨sÁvÀA¨Áæ EªÀgÀÄ ºÉÆ®¢AzÀ §gÀĪÁUÀ ¨sÁvÀA¨Áæ UÁæªÀÄzÀ §¸À ¸ÁÖöåAqÀ ºÀwÛgÀ UÀÄAqÀ¥Áà ªÀÄÄzsÁ¼É gÀªÀgÀ ºÉÆmÉ®zÀ°è ¸ÀÄgÉñÀ vÀAzÉ £ÁUÀ±ÉnÖ ºÀ®§UÉð CªÀ£À UɼÉAiÀÄgÁzÀ ¨Á§ÄgÁªÀ ¨ÉîÆgÉ ªÀÄvÀÄÛ PÀ®è¥Áà ªÀÄzÀPÀmÉÖ gÀªÀgÀ eÉÆvÉAiÀÄ°è ZÀºÁ PÀÄrAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ vÁ£ÀÄ ZÀºÁ PÀÄrAiÀĨÉÃPÉAzÀÄ ºÉÆÃmÉ°UÉ ºÉÆÃV ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß ºÀwÛgÀ ºÀt E®è £À£ÀUÀÆ ZÀºÁ ºÉüÀÄ CAvÀ DgÉÆæ ¸ÀÄgÉñÀ vÀAzÉ £ÁUÀ±ÉÃnÖ ºÀ®§UÁð ªÀ/38 ªÀµÀð eÁ/°AUÁAiÀÄvÀ G/ªÁå¥ÁgÀ ¸Á/¨sÁvÀA¨Áæ FvÀ¤UÉ ºÉýzÁUÀ DvÀ£ÀÄ ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£É ¤£ÀUÉ £Á£ÉÃPÉ ZÀºÀ PÀÄr¸À¨ÉÃPÀÄ CAvÁ ¨ÉÊAiÀÄÄvÁÛ DgÉÆævÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¨sÉÆøÀrªÀÄUÀ£É ¤£Àß PÁl eÁ¹ÛAiÀiÁVzÉ EAzÀÄ K£Éà DUÀ° ¤£ÀUÉ fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀÅ¢®è CAvÀ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ C°èAiÉÄà ºÉÆmÉ® ªÀÄÄAzÉ MtUÀ®Ä ©¹°UÉ ºÁQzÀ MAzÀÄ PÀnÖUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É eÉÆÃgÁV ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ¥ÀqɹzÀ£ÀÄ. CªÀ£À PÉÊ »rAiÀÄ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹zÁUÀ vÀ£Àß JqÀUÉÊ §®UÉÊ ªÀÄÄAUÉÊUÉ ºÀwÛ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. CAvÀ EzÀÝ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 288/09 PÀ®A 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 27/12/09 gÀAzÀÄ 1830 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà gÀdÄ vÀAzÉ ²ªÀgÁªÀÄ ¸À¥ÉÖ ªÀAiÀÄ 24 ªÀµÀð eÁw ªÀiÁAUÀgÀªÁr G: JªÀÄä ¨ÉÆý¸ÀĪÀ PÉ®¸À ¸Á: §¸ÀªÀ £ÀUÀgÀ ¨sÁ°Ì EªÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ EªÀgÀ vÁ¬Ä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄUÀ¼ÁzÀ 1) EgÀÄ vÀAzÉ ¨sÀUÀªÁ£À PÀ¸À¨É ªÀAiÀÄ 30 ªÀµÀð eÁw ªÀiÁAUÀgÀªÁr 2) ¸ÉÆÃ¥Á£À vÀAzÉ gÁªÀ¸Á§ PÀ¸À¨É ªÀAiÀÄ 40 ªÀµÀð eÁw ªÀiÁAUÀgÀªÁr 3) C±ÉÆÃPÀ vÀAzÉ gÁªÀ¸Á§ PÀ¸À¨É ªÀAiÀÄ 38 ªÀµÀð eÁw ªÀiÁAUÀgÀªÁr 4) CA¨Áf vÀAzÉ eÉÊ»AzÀ PÀ¸À¨É ªÀAiÀÄ 30 ªÀµÀð eÁw ªÀiÁAUÀgÀªÁr J®ègÀÄ ¸Á: §¸ÀªÀ £ÀUÀgÀ ¨sÁ°Ì EªÀgÀÄUÀ¼À¯ÉègÀÄ ¸ÉÃj »A¢£À ªÉÊgÀvÀé¢AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è M§â£É EzÀÝzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ JzÀjUÉ §AzÀÄ J ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£É ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÉÆgÀUÉ ¨Á CAvÁ agÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÉÆgÉUÉ §AzÁUÀ J®ègÀÄ PÀÆr ¦üAiÀiÁð¢UÉ PÉʬÄAzÀ ºÁUÀÄ JªÉÄä ¨ÉÆý¸ÀÄ PÀwÛ¬ÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ ºÁUÀÄ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÀ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 211/09 PÀ®A 341, 504, 506, 354 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 27-12-09 gÀAzÀÄ 1600 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ ²æêÀÄw ¥ÁªÀðw UÀAqÀ £ÁUÀ¥Áà ¸Á: zÀħ®UÀÄAr EªÀ¼ÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÀV ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁðzÀÄ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀªÀ£ÉAzÀgÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ ¸ÀA§A¢üPÀ£ÁzÀ ªÀiÁtÂPÀ¥Áà EvÀ£À £ÀqÀÄªÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 25 ªÀµÀðUÀ½AzÀ ºÉÆ®zÀ §UÉÎ dUÀ¼À EgÀÄvÀÛzÉ »ÃVgÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¢£ÁAPÀ : 19-12-09 gÀAzÀÄ ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ªÀiÁtÂPÀ¥Áà FvÀ£À ªÀÄUÀ ¥Àæ¨sÀÄ vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀ¥Áà ªÀAiÀÄ 20 ªÀµÀð EvÀ£ÀÄ CPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ J gÀAr AiÀiÁgÀ ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃUÀÄwÛ¢Ý CzÀÄ £ÀªÀÄä ºÉÆî EªÀvÀÄÛ ¤£ÀUÉ fêÀ ¸À»ÃvÀ ©ÃqÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ ªÀiÁ£À§AUÀ ¥Àr¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj «µÀAiÀĪÀ£ÀÄß ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß UÀAqÀ¤UÉ w½¸À¯ÁV ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ ºÉÆUÀ° ©ÃqÀÄ CAvÁ ¸ÀªÀiÁzsÁ£À ºÉýzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ., ¢£ÁAPÀ 27-12-09 gÀAzÀÄ ¥Àæ¨sÀÄ EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ NtÂAiÀÄ°è §AzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄvÁÛ fêÀ¸À»ÃvÀ ©ÃqÀªÀÅ¢¯Áè CAvÁ wgÀÄUÀÄwÛzÀÝjAzÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À «gÀzÀÞ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À¨ÉÃPÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

Raichur District Reported Crimes

: E¹àÃmï dÆeÁl, 6 d£ÀgÀ §AzsÀ£À, 5 ªÉƨÉʯï¥sÉÆãï & £ÀUÀzÀĺÀt:22,150/- gÀÆ d¦Û :

²æà n.Dgï.¸ÀÄgÉñÀ ¨sÁ.¥ÉÆ.¸Éà f¯Áè ¥Éưøï C¢üÃPÀëPÀgÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄgÀªÀgÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀ°è ²æà ²ªÁ£ÀAzÀ ¥ÀªÁqÀ±ÉnÖ ¥Éưøï E£ïì¥ÉPÀÖgï r¹L© WÀlPÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ: 27.12.2009 gÀAzÀÄ 18.30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ D±Á¥ÀÆgÀÄ PÁæ¸ï ºÀwÛgÀzÀ ²æà ±À¤±ÀégÀ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ ºÀwÛgÀ E¹àÃmï dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀÝ 1) gÀ¦üPï vÀAzÉ SÁ¹ÃA¸Á¨ï 2) dAiÀÄAvÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ®PÀëöätgÁªï 3) gÀ¶Ãzï vÀAzÉ gÁdªÀĺÀäzï ªÀÄÆgÀÄ d£ÀgÀÄ ¸Á: F±ÀégÀ£ÀUÀgÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ, 4) J¸ï.J¸ï.¥ÀÆeÁgï vÀAzÉ ¸ÉÆêÀÄ£ÁxÀ¥Àà ¥ÀÆeÁgï «ÄãÀÄUÁjPÉ E¯ÁSÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ 5) AiÀÄAPÀ£ÀUËqÀ vÀAzÉ ±ÀgÀ§tÚ ªÀÄvÀÄÛ 6) PÀ£ÀßAiÀÄå¯Á¯ï vÀAzÉ ¥ÀgÀ±ÀÄgÁªÀÄ E§âgÀÆ ¸Á: D±Á¥ÀÆgÀÄ, EªÀgÀ£ÀÄß §A¢ü¹, E¹àÃmïJ¯ÉUÀ¼ÀÄ, 5 ªÉƨÉʯï¥sÉÆÃ£ï ªÀÄvÀÄÛ £ÀUÀzÀĺÀt:22,150/- gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁr PÉÆAqÀÄ ²æà ²ªÁ£ÀAzÀ ¥ÀªÁqÀ±ÉnÖ ¥Éưøï E£ïì¥ÉPÀÖgï r¹L© WÀlPÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ eÁÕ¥À£À ¥ÀvÀæPÉÌ ®UÀwÛ¹gÀĪÀ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ¥À²ÑªÀÄ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

: ºÉÆmÉÖ£ÉÆêÀÅ vÁ¼ÀzÀ UÀȺÀt «µÀ ¸Éë¹ DvÀäºÀvÉå :

zÉêÀzÀÄUÀð vÁ®ÆPÀ PÀgÀrUÀÄqÀØUÁæªÀÄ ¤ªÁ¹, gÉÃtÄPÀªÀÄä UÀAqÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ ªÀĺÁPÁ½ 38 ªÀµÀð EªÀ½UÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 8-9 ªÀµÀðUÀ½AzÀ ºÉÆmÉÖ£ÉÆêÀÅ §gÀÄwÛzÀÄÝ JµÀÄÖ vÉÆÃj¹zÀgÀÆ PÀrªÉÄ DV®èªÉAzÀÄ fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥ÉìUÉÆAqÀÄ ¢£ÁAPÀ:27.12.2009 gÀAzÀÄ 07.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ vÀ£Àß ªÁ¸ÀzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ Qæ«Ä£Á±ÀPÀ «µÀ ¸Éë¹zÀÄÝ PÀÆqÀ¯É eÁ®ºÀ½î D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÁV¸ÀÄwÛgÀĪÁUÀ ªÀiÁUÀðzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼ÉAzÀÄ ªÀÄÈvÀ¼À vÀAzÉ AiÀÄAPÀ¥Àà ¸Á:ªÀÄ®èl EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ eÁ®ºÀ½î ¥ÉưøÀgÀÄ DPÀ¹äPÀ ¸ÁªÀÅ CrAiÀÄ°è zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

: ±ÁAvÀvÁ¨sÀAUÀªÀÅAlÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ ªÀåQÛAiÀÄ §AzsÀ£À, PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ :

¢£ÁAPÀ:27.12.2009 gÀAzÀÄ 19.30 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ¤AUÀtÚ vÀAzÉ CAiÀÄåtÚ EªÀ£ÀÄ PÀPÀÌ®zÉÆrØ UÁæªÀÄ EªÀ£ÀÄ ªÀÄzsÀå¸ÉêÀ£É ªÀiÁrzÀ CªÀÄ°£À°è CªÁZÀå±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÁqÀÄvÀÛ ¸ÁªÀðd¤PÀ ±ÁAvÀvÁ¨sÀAUÀ ªÀÅAmÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è C¸À¨sÀåªÁV ªÀwð¸ÀÄwÛzÀÄÝzÀÝ£ÀÄß ªÉƺÀgÀA ºÀ§âzÀ §AzÉÆç¸ÀÛ PÀvÀðªÀåzÀ°èzÀÝ eÁ®ºÀ½î ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ UÀªÀĤ¹, ¸ÁªÀðd¤PÀ ±ÁAvÀvÉ PÁ¥ÁqÀĪÀ zÀȶ׬ÄAzÀ CªÀ£À£ÀÄß ªÀ±ÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ eÁ®ºÀ½î oÁuÉAiÀÄ°è ªÀÄÄAeÁUÀævÁ PÀæªÀÄzÀrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

: £ÀUÀzÀĺÀt :4000/- ¸À»vÀ gÀÆ: 7,600/-ªÀiË®åzÀ a£ÁߨsÀgÀt PÀ¼ÀªÀÅ :

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ ªÁ¸À«£ÀUÀgÀ §qÁªÀuÉ ¤ªÁ¹, UÉÆÃ¥Á®¨sÀmï gÁdeÉÆö vÀAzÉ ¸ÀzÁ²ªÀ gÁdeÉÆö ¸À¨ï r«d£À¯ï EAd¤ÃAiÀÄgï ©J¸ïJ£ïJ¯ï EªÀgÀÄ ¸ÀA§A¢üPÀgÀ vÉÆnÖ® PÁAiÀÄðPÀæªÀÄzÀ°è ¨sÁUÀªÀ»¸À®Ä ¢£ÁAPÀ:26.12.2009 gÀAzÀÄ 17.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ vÀªÀÄä ªÁ¸ÀzÀ ªÀÄ£ÉUÉ ©ÃUÀºÁQPÉÆAqÀÄ ±ÀºÁ¨ÁzïUÉ ºÉÆÃVzÀÄÝ, CzÉà ¢£À gÁwæªÉüÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ºÁQzÀÝ ©ÃUÀªÀ£ÀÄß ªÀÄÄjzÀÄ ¨ÉqïgÀÆ«Ä£À°èzÀÝ C¯ÁäjAiÀÄ£ÀÄß vÉUÉzÀÄ zÉêÀgÀªÀÄÄqÀĦ£À ºÀt:4000/- ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄUÀÄ«£À MAzÀÄ UÁæA£À a£ÀßzÀ GAUÀÄgÀ, MAzÀÄ ¨É½îAiÀÄ ¤Ã¯ÁAd£À, MAzÀÄ ¨É½îAiÀÄvÀmÉÖ, MAzÀÄ ¨É½îAiÀÄ ¢Ã¥À & MAzÀÄ ¨É½îAiÀÄ wÃxÀðzÀ ¸ËlÄ J¯Áè ¸ÉÃj C.Q.gÀÆ:11,600 ªÀiË®åzÀ ¸ÁªÀiÁVæUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 27.12.2009 gÀAzÀÄ UÉÆÃ¥Á®¨sÀmï gÁdeÉÆö AiÀĪÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ £ÉÃvÁf£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

GULBARGA DIST REPORTED CRIME

CmÉÆêÉÆèÉʯï CAUÀrUÉ ¨ÉAQ ®PÀëAvÀgÀ gÀÆ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ §¸Àä :-

zÉêÀ® UÁtUÁ¥ÀÆgÀ oÁuÉ :¢ 27-12-09 gÀAzÀÄ gÁwæ «zÀÄåvï ±Álð ¸ÀQðl¤AzÀ ZËqÁ¥ÀÄgÀ PÀæ¸ÀzÀ°ègÀĪÀ ²æà ¨sÁUÀåªÀAw CmÉÆêÉƨÉÊ® CAUÀrUÉ ¨ÉAQ ºÀwÛzÀÄÝ CVß±ÁªÀÄPÀzÀªÀgÀÄ ¨ÉAQ £ÀA¢¹zÀ £ÀAvÀgÀ M¼ÀUÀqÉ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ¯ÁV CAUÀrAiÀÄ°è fæ£À ªÀÄvÀÄÛ mÁæPÀÖgÀUÀ¼À ©r¨sÁUÀUÀ¼ÁzÀ, rÃd¯ï ¥ÉÊ¥ÀÄ, D¬Ä¯ï ¥ÉÊ¥ÀÄ PÀèZï ¥ÉèÃl J¯Áè vÀgÀºÀzÀ ¨ÉÃjAUÀ, ¨ÉæÃPÀ D¬Ä¯ï, D¬Ä¯ï ¦®Ögï ºÁUÀÆ EvÀgÉ ©r ¨sÁUÀUÀ¼À ¸ÁªÀiÁ£ÀÄ ºÁUÀÆ £À£Àß CAUÀrAiÀÄ°èAiÉÄà EzÀÝ PÁ²gÁAiÀÄ vÀAzÉ FgÀuÁÚ UÀtd®SÉÃqÀ EvÀ£ÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ªÉÊrAUÀzÀ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÁzÀ ªÉÊAiÀÄgÀ, mÉç¯ï ¥sÁå£À ¸ÁÖlgï, «ÄPÀìgÀUÀ¼ÀÄ, 3, 5. 10 ºÉZÀ.¦ ªÉÆÃmÁgÀ jªÉÊArAUÀ ªÉÊAiÀÄgÀ, ªÉÆÃmÁgÀzÀ ¸ÁÖlgï ºÁUÀÆ EvÀgÉ ¸ÁªÀÄ£ÀÄUÀ¼À MlÄÖ C.Q. MlÄÖ C.Q.2,75,000-00 gÀÆ¥Á¬Ä ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ ¸ÀÄnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.CAvÁ ¸À°è¹zÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄ°AzÀ UÁtUÁ¥ÀÆgÀ oÁuÉAiÀÄ°è PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀt :-

PÀªÀįÁ¥ÀÆgÀ oÁuÉ : ²æà «dAiÀÄ §®ªÀAvÀ ±Á¹Ûç vÀAzÉ ¥Àæ¨sÀÄ ¨Á¼À¥Áà ±Á¹Ûç ¸ÁB ¸ÉÆAvÀ ºÁBªÀB PÀȵÁÚ UÁqÀð£À PÁA¥ÉèÃPÀì PÀȵÁÚ ªÀÄxÀÄgÁ ©. 103/104 §Ä®Af «gÁgÀ ªÉ¸ÀÖ ªÀÄÄA¨ÉÊ EªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÉ®ègÀÆ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ¢£ÁAPÀ: 02-08-09 gÀAzÀÄ ¸ÉÆAvÀzÀ°è£À vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉUÉ ©ÃUÀ ºÁQ ªÀÄÄA¨ÉÊUÉ ºÉÆÃV, ªÀÄgÀ½ ¢£ÁAPÀ: 22-12-09 gÀAzÀÄ £À¸ÀÄQ£À eÁªÀ 5-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¸ÉÆAvÀ UÁæªÀÄzÀ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ M¼ÀUÉ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ¯ÁV, vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ zÉêÀgÀ PÉÆÃuÉAiÀÄ°èzÀÝ MlÄÖ 19,300-00 ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀ UÀȺÀ G¥ÀAiÉÆÃV ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ Qð ªÀÄÄjzÀÄ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ PÀªÀįÁ¥ÀÆgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

PÀ¼Àî£À §AzsÀ£À UÀȺÀ G¥ÀAiÉÆÃV ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼À ªÀ±À :-

PÀªÀįÁ¥ÀÆgÀ oÁuÉ :¢. 22-12-09 gÀAzÀÄ £Á£ÀÄ, ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ¥ÉmÉÆæðAUï ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ªÀÄgÀUÀÄwÛ PÁæ¸À ºÀwÛgÀ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ M§â ªÀÄ£ÀĵÀå£ÀÄ £ÀªÀÄä fÃ¥À£ÀÄß £ÉÆÃr, vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ aî »rzÀÄPÉÆAqÀÄ Nr ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ £Á£ÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀ ¸ÉÃj DvÀ£À£ÀÄß »rzÀÄ ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À «ZÁj¸À¯ÁV, DvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ ¨Á§ÄgÁªÀ vÀAzÉ dUÀ£ÁßxÀ EUÀ¼Éà @ eÉÆö ¸ÁB ¸ÉÆAvÀ vÁBfB UÀÄ®§UÁð CAvÁ w½¹zÀÄÝ. DvÀ£À PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ aîªÀ£ÀÄß ¥Àj²Ã°¹ £ÉÆÃqÀ¯ÁV, CzÀgÀ°è 1. MAzÀÄ vÁªÀÄæzÀ zÉÆqÀØ ¥ÀÆeÁ vÀA©UÉ, 2. MAzÀÄ ¸ÀtÚ vÁªÀÄæzÀ ¥ÀÆeÁ vÀA©UÉ ªÀÄvÀÄÛ 3. MAzÀÄ AiÀÄĤªÀgÀ¸Éïï PÀA¥À¤AiÀÄ r«r EzÀÄÝ CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß J°èAzÀ vÀA¢gÀÄ« CAvÁ PÀÆ®APÀıÀªÁV «ZÁj¸À¯ÁV, DvÀ£ÀÄ ¸ÉÆAvÀ UÁæªÀÄzÀ «dAiÀÄ §¼ÀªÀAvÀ ±Á¹Ûç EªÀgÀ ªÀģɬÄAzÀ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀA¢gÀĪÀzÁV ¸ÀéRĶAiÀiÁV vÀ¥ÉÆà¦àPÉÆArzÀÝjAzÀ, DvÀ£À£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, DgÉÆævÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ E£ÀÆß½zÀ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è MlÄÖ 19300-00 ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀ UÀȺÀ G¥ÀAiÉÆÃV ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß d¥ÀÛ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ PÁ£ÀƤ£À PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

mÁåPÀÖgÀ ¨ÉÊPÀ C¥ÀWÁvÀ M§â£À ¸ÁªÀÅ :-

UÀÄgÀ«ÄoÀPÀ¯ï oÁuÉ :

¢ 27-12-2009 gÀAzÀÄ £ÁgÁAiÀÄt¥ÉÃoÀPÉÌ ºÉÆÃV ªÀÄgÀ½ UÀÄgÀĪÀÄoÀPÀ¯ï §gÀĪÀ PÀÄjvÀÄ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉ.J 33 eÉ 729 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ±ÀgÀtÄ DªÀAn §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ zÀAvÁ¥ÀÄgÀ PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ

mÁæöåPÀÖgï £ÀA PÉ.J 33 n 2786/ 2013 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ZÁAzï¥Á±Á vÀAzÉ UÀÄqɸÁ¨ï ¸Á|| ¥ÀÄl¥ÁPï

vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CqÁØwrØ £ÀqɸÀÄvÁÛ gÉÆÃr£À JqÀ§¢¬ÄAzÀ §gÀÄwÛzÀÝ £ÀªÀÄä ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ïUÉ MªÉÄäÃ¯É rQÌ ºÉÆqÉzÁUÀ £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ ±ÀgÀtÄ DªÀAn E§âgÀÆ PɼÀUÉ ©zÁÝUÀ ±ÀgÀtÄ DªÀAn EvÀ¤UÉ vÀ¯ÉUÉ ªÀÄvÀÄÛ JzÉUÉ UÀÄ¥ÀÛ ªÀÄvÀÄÛ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÁV ¥ÀæeÁջãÀ ¹ÜwAiÀÄ°è ©zÀÝ£ÀÄ C®èzÉà £À£ÀUÉ JqÀPÁ® ªÉÆtPÁ® ºÀwÛgÀ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ mÁæöåPÀÖgï qÉæöʪÀgï£À ¥ÀPÀÌzÀ°è PÀĽvÀ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ EvÀ£ÀÄ ¹rzÀÄ PɼÀUÉ ©¢ÝzÀÝjAzÀ JqÀPÁ® ªÉÆtPÁ® PɼÀUÉ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. DUÀ 108 CA§Ä¯ÉÊ£ïì ªÀÄÆ®PÀ UÀÄgÀĪÀÄoÀPÀ¯ï D¸ÀàvÉæUÉ vÀgÀĪÁUÀ ±ÀgÀtÄ DªÀAn EvÀ£ÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É CAvÁ C±ÉÆÃPÀ vÀAzÉ wªÀÄä¥Àà ¸ÀAeÉ£ÉÆÃ¼ï ¸Á|| UÀÄgÀĪÀÄoÀPÀ¯ï EªÀgÀÄ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ UÀÄgÀ«ÄoÀPÀ¯ï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

¤AzÀ£É ¥ÀæPÀgÀt :-

UÀÄgÀ«ÄoÀPÀ¯ï oÁuÉ :

²æà ©ÃªÀıÀ¥Àà vÀAzÉ ©ÃªÀÄ¥Àà vÀÄ¥Àà¯ï ¸Á|| »ªÀiÁ®¥ÀÄgÀ EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 26-12-2009 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À 2 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÉÆúÀgÀA ºÀ§âzÀ ¤«ÄvÀå £ÀªÀÄÆäj£À ªÀĹâ ºÀwÛgÀ C¯Á¬Ä DqÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ ªÉÄïÁÓwAiÀĪÀgÁzÀ ªÀÄ»¥Á®gÉrØ vÀAzÉ ©üêÀÄgÉrØ UÀrØ«Ä£ÉÆÃ¼ï ºÁUÀÆ E£ÀÆß 13 d£ÀgÀÄ «:uÁ PÁgÀt dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ ¤ÃªÀÅ C¯Á¬Ä DqÀ¨ÁgÀzÀÄ CAvÁ eÁw ¤AzÀ£É ªÀiÁr ¸ÁªÀðd¤PÀªÁV CªÀªÀiÁ¤¹ PÀnÖUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÄgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ UÀÄgÀ«ÄoÀPÀ¯ï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

vÀ¯É ªÀÄj¹PÉÆAqÀ DgÉÆævÀ£À §AzsÀ£À :-

¸ÉÖõÀ£À §eÁgÀ oÁuÉ :UÀÄ£Éß £ÀA 255/93 PÀ®A 498[J] 109 £ÉÃzÀÝgÀ ºÀ¼ÉAiÀÄ DgÉÆævÀ£ÁzÀ eÁ£ï ªÉ¹è vÀAzÉ qÉëqï ¹AzsÉ JA§ÄªÀ£ÀÄ WÀl£É dgÀÄVzÀ ¢£ÁAPÀ ¢AzÀ vÀ¯É ªÀÄgɹPÉÆAqÀÄ fêÀ£À £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ RavÀ ¨ÁwäzÁgÀgÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ 26-12-2009 gÀAzÀÄ £ÀUÀgÀzÀ ¨ÁåAPÀ PÁ¯ÉƤAiÀÄ°è ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ£À£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr £ÁåAiÀiÁAUÀ §AzsÀ£ÀPÉÌ ºÁdgÀ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É.

Sunday, December 27, 2009

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 27-12-2009

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 27-12-2009.

UÁA¢üUÀAd ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 202/09 PÀ®A 498(J), 323, 504, 506 eÉÆvÉ 149 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 26-12-2009 gÀAzÀÄ 1000 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ ²æêÀÄw ¸ÀAvÉÆö UÀAqÀ ªÀÄÆ»AzÀgÀ PÀqɪÀĤ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV Cfð ¸À°è¹zÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄzÀĪÉAiÀÄÄ 6 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ PÀÄA§gÀªÁqÁ UÁæªÀÄzÀ ªÀÄÆ»AzÀgÀ vÀAzÉ ¥Á® ªÀiÁ¸ÀÖgÀ EªÀgÀ eÉÆvÉUÉ DVgÀÄvÀÛzÉ. ®UÀߪÁzÀ 3 wAUÀ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ ªÀÄvÀÄÛ UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀÄ ¸ÀjAiÀiÁV £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¤Ã£ÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä ¸ÀjAiÀiÁV E¯Áè ¤£ÀUÉ PÉ®¸À ¸ÀjAiÀiÁV §gÀĪÀ¢¯Áè ¸ÀĪÀÄä£É ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è PÀÆqÀÄwÛ ®UÀßzÀ°è £ÁªÀÅ ¤£Àß vÁ¬Ä vÀAzÉAiÀĪÀjUÉ 50 ¸Á«gÀ gÀÆ¥Á¬Ä, 3 vÉÆÃ¯É §AUÁgÀ ªÀgÀzÀPÀëuÉÉ PɽzÉÝªÉ DzÀgÉ 11,000/- ¸Á«gÀ gÀÆ¥Á¬Ä, 1 vÉÆÃ¯É §AUÁgÀ PÉÆnÖgÀÄvÁÛgÉ. “gÀAr, ¨sÉÆøÀr” CAvÀ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ºÉÆÃqɧqÉ ªÀiÁr ªÀiÁ£À¹PÀ ºÁUÀÆ zÉÊ»PÀ QgÀÄPÀļÀ PÉÆnÖgÀÄvÁÛgÉ ºÁUÀÆ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ UÀ©üðtÂAiÀiÁzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ £À£ÀUÉ EµÀÄÖ ¨ÉÃUÀ ªÀÄPÀ̼ÀÄ ¨ÉÃqÀ UÀ¨sÀð¥ÁvÀ ªÀiÁr¹PÉƼÀÄî CAvÀ QgÀÄPÀļÀ PÉÆnÖzÀÄÝ C®èzÉ ¸ÁÌöå¤AUÀ ªÀiÁr¹ ºÉÆmÉÖAiÀÄ°è ºÉtÄÚ ªÀÄUÀÄ EzÉ UÀ¨sÀð¥ÁvÀ ªÀiÁrPÉƼÀÄî CAvÀ ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÉ®ègÀÆ PÀÆr QgÀÄPÀļÀ PÉÆnÖgÀÄvÁÛgÉ ªÀÄvÀÄÛ ¢£ÁAPÀ 29-11-09 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAd£É 0800 UÀAmÉUÉ ¤Ã£ÀÄ ¤£Àß vÁ¬Ä vÀAzÉAiÀĪÀgÀ ºÀwÛgÀ¢AzÀ E£ÀÆß 20,000/- gÀÆ¥Á¬Ä ªÀÄvÀÄÛ 2 vÉÆÃ¯É §AUÁgÀ ªÀgÀzÀQëuÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨Á CAvÀ ºÉÆÃqɧqÉ ªÀiÁr ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÉÆÃgÀUÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ. ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¸ÀzÀå vÀ£Àß vÁ¬Ä vÀAzÉAiÀĪÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è EzÀÄÝ ¦üAiÀiÁð¢UÉ §UÀzÀ¯ï ¦.JZï.¹ AiÀÄ°è ¸ÁÖ¥sï £À¸Àð CAvÀ £ËPÀj EzÀÄÝ £ËPÀjUÉ ºÉÆÃUÀÄ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¥sÉÆãÀ ªÀiÁr ¤£ÀUÉ ªÀÄvÀÄÛ ¤£Àß ªÀÄPÀ̽UÉ fêÀ¢AzÀ ºÉÆÃqÉzÀÄ ºÁPÀÄvÉÛªÉ CAvÀ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁPÀÄwzÁÝgÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁðzÀÄ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 146/09 PÀ®A 279, 304(J) L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ: 26/12/09 gÀAzÀÄ 0730 UÀAmÉUÉ ¯ÉÆÃPÉñÀ vÀAzÉ ²æÃPÀAoÀ¥Áà eÁw °AUÁAiÀÄvÀ ¯Áj £ÀA PÉ.J 54-1094 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ ¸Á/ ºÉƸÀMqÀ®Ä PÉ.DgÀ.¥ÉÃmÉ f¯Éè ªÀÄAqÁå, 2) vÀªÀÄätÚ vÀAzÉ £ÀgÀ¹ªÀÄä ±ÉlÖgÀÄ ¯Áj £ÀA PÉ.J 54-1094 £ÉÃzÀgÀ QèãÀgÀ ¸Á/ ºÉƸÀMqÀ®Ä PÉ.DgÀ.¥ÉÃmÉ f¯Éè ªÀÄAqÁå EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¯Áj £ÀA PÉ.J-54-1094 £ÉÃzÀgÀ°è ¹ªÉÄAmï-PÁAQæmï «ÄPÀì ªÀiÁqÀĪÀ PÀ©âtzÀ AiÀÄAvÀæ ¯ÉÆÃqï ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ PÉÃgÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ ºÉÊmÉ£ÀµÀ£ï «zÀÄåvï vÀAw¬ÄAzÀ gÉÊvÀgÀ ºÉÆ®UÀ½UÉ gÉÆÃr£À ªÉÄðAzÀ ºÁzÀÄ ºÉÆÃzÀ vÀAwUÉ ¯Áj ZÁ®PÀ£ÀÄ UÀªÀĤ¸ÀzÉà vÀ£Àß ¯Áj PɼÀV¤AzÀ ºÁ¬Ä¹zÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ºÁUÀÆ eɸÁÌA C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ gÉÊvÀgÀ ºÉÆ®UÀ½UÉ ºÉÊ mÉ£Àê£ï ªÉÊj¤AzÀ gÀ¸ÉÛ¬ÄAzÀ EgÀ¨ÉÃPÁzÀ JvÀÛgÀQÌAvÀ PÀrªÉÄ JvÀÛgÀ¢AzÀ «zÀåvï vÀAw ¸ÀgÀ§gÁdÄ ªÀiÁr ¤®ðPÀë vÉÆÃj¹zÀÄÝ ºÀUÀÆ ¤lÆÖgÀ ©æqÀÓ PÁªÀÄUÁjAiÀÄ UÀÄwÛUÉzÁgÀgÀÄ ºÁUÀÆ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖªÀgÀÄ ZÁ®PÀ¤UÉ D PÀqÉ §gÀĪÀ gÉÆÃqÀ ¸ÁzÁ gÉÆÃqÀ EzÀÄÝ ¯ÁjAiÀÄ°è ºÉZÀÄÑ JvÀÛgÀzÀ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄ vÀAzÀgÉ C¥ÀWÁvÀ ¸ÀA¨sÀ«¸ÀĪÀ ¸ÁzsÀåvÉ EgÀĪÀ §UÉÎ ¸ÀjAiÀiÁV ªÀiÁ»w ZÁ®PÀ¤UÉ ¤ÃqÀzÉà ¤®ðPÀë vÉÆÃj¹zÀÝjAzÀ ¸ÀzÀj ¯ÁjAiÀÄ°è£À AiÀÄAvÀæ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ºÁzÀÄ ºÉÆÃzÀ «zÀÄåvï vÀAwUÉ ºÀwÛ «zÀÄåvï ¸ÀàµÀð¢AzÀ ¯ÁjUÉ ¨ÉAQ ºÀwÛ ZÁ®PÀ ºÁUÀÆ QèãÀgÀ ¸ÀÄlÄÖ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ. ªÀÄvÀÄÛ ¯Áj ªÀÄvÀÄÛ AiÀÄAvÀæªÀÅ ¸ÀºÀ ¸ÀA¥ÀÆtð ¸ÀÄnÖgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁ𢠥ÀæPÁ±À vÀAzÉ AiÀiÁzÀªÀgÁªÀ ¥Ánî ªÀAiÀÄ 65 ªÀµÀð G. MPÀÌ®ÄvÀ£À eÁw ªÀÄgÁoÁ ¸Á/ PÉÃgÀÆgÀ gÀªÀgÀ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§UÀzÀ® ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 205/09 PÀ®A 448, 504, 324, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 25/12/09 gÀAzÀÄ 1100 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲gÉƪÀÄt vÀAzÉ ¤Ã®¥Áà ZÀl£À½î 50 ªÀµÀð, ¸Á/ gÀAeÉÆüÀSÉÃt EªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ DgÉÆævÀgÀÄUÀ¼ÁzÀ ZÀ®ÄªÀgÁd vÀAzÉ ¸ÀĨsÁµÀ ºÁUÀÄ E£ÀÄß E§âgÀÄ J®ègÀÄ ¸Á/ gÀAeÉÆüÀSÉÃt EªÀgÀÄ ºÀ¼É ªÉÊgÀvÀé¢AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄ£ÀUÉ §AzÀÄ CªÁZÀå ±À§âUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ §rUɬÄAzÀ ºÉÆqÉAiÀÄ®Ä §AzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÁ¬Ä ©r¸À®Ä §AzÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÁ¬ÄUÉ ©¸Ár PÉʬÄAzÀ, §rUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ. CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 139/09 PÀ®A 504, 506 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 26/12/09 gÀAzÀÄ 1900 ¦üÃAiÀiÁ𢠲æà ¸ÉÊAiÀÄzÀ dįÉàPÁgÀ ºÁ¹ä ªÀiÁf ±Á¸ÀPÀgÀÄ ©ÃzÀgÀ oÁuÉUÉ §AzÀÄ F PɼÀUÉ £ÀªÀÄÆzÀÄ ªÀiÁrzÀ ªÉÆèÁ¬Ä® £ÀA§gÀUÀ¼ÁzÀ 09673545344, 09665952004, 09545421878, 09545091413, 0957972241 ¸ÀzÀj ¹ªÀiï £ÀA§gÀUÀ½AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÆèÁ¬Ä¯ï ¹ªÀiï £ÀA.9448130440 UÉ ¨ÉzÀjPÉ PÁ®UÀ¼ÀÄ §A¢gÀÄvÀÛªÉ. ¸ÀzÀj ¹ªÀiï £ÀA§gÀUÀ½AzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ “vÀĪÀiï gÀ»ÃªÀiï SÁ£À PÉà T¯Á¥sÀ £À»Ã gɺÀ£Á” CAvÁ ºÉÃzÀj¹gÀÄvÁÛgÉ. ºÁUÀÄ fêÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ JA§ ¦üÃAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA¸ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî®VzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 393/09 PÀ®A 323, 341, 504, 506, 143, 147, 148 ¦¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 26/12/09 gÀAzÀÄ 1645 UÀAmÉUÉ ¹¦¹-1366 EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ ªÀiÁ£Àå £ÁåAiÀÄ®AiÀÄzÀ ¥ÀvÀæ ¸ÀASÉå ¦¹ £ÀA-117 £ÉÃzÀÄ vÀAzÀÄ ºÁdgÀÄ ¥Àr¹zÀÄÝ ¦üAiÀiÁ𢠲æà sJªÀiïr §ÄgÁ£À vÀAzÉ ¸ËPÀvï C° ªÀAiÀÄ-30ªÀµÀð G-PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á- ªÀiÁtÂPÀ £ÀUÀgÀ EªÀjUÉ DgÉÆævÀgÀÄUÀ¼ÁzÀ ºÀfgÉ ¨ÉÃUÀA UÀAqÀ JªÀiï r §ÄgÁ£À ªÀAiÀÄ-21 ªÀµÀð ¸Á-¹AUÀgï ¨ÉÃUï ©ÃzÀgÀ ºÁUÀÆ £Á®ÄÌ d£ÀgÀÄ J®ègÀÄ ¸Á-©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ PÀÆr DªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ºÉÆÃr¢gÀÄvÁÛgÉ CAvÀ §gÉ¢zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ °TvÀ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 394/09 PÀ®A 279, 337 L¦¹ eÉÆvÉ 187 L.JA.« PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ 26/12/09 gÀAzÀÄ 1730 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ªÀÄ°èPÁdÄð£À vÀAzÉ PÁ±À¥Áà ¥ÀgÀ±ÉÃnÖ ªÀAiÀÄ-43 ªÀµÀð G- PÀÆ° PÉ®¸À eÁ-°AUÁAiÀÄvÀ ¸Á-ªÀÄĸÁÛ¥ÀÆgÀ EªÀgÀÄ ºÁUÀÆ EªÀgÀ ºÉAqÀw E§âgÀÆ PÀÆrPÉÆAqÀÄ vÀªÀÄä ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA-.PÉJ-39/8002 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É ªÀÄĸÁÛ¥ÀÆgÀPÉÌ ºÀÆUÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgïnM ZÉÃPï ¥ÉƸÀÖ zÁnzÀ £ÀAvÀgÀ JªÀiïDgïJ¥sï PÀA¥À¤AiÀÄ KzÀÄjUÉ MAzÀÄ DmÉÆà £ÀA PÉJ-39/5925 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß DmÉƪÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼Àf¬ÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®UÉ rQÌ ºÉÆqÉ¢zÀjAzÀ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ CªÀgÀ ºÉAqÀwUÉ ¸ÁzÁ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÄ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛªÉ ºÁUÀÆ ¸ÀzÀj DmÉÆà ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß DmÉÆêÀ£ÀÄß ¤°è¸ÀzÉ Nr ºÉÆVgÀÄvÁÛ£É CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ºÉýPÉAiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

alUÀÄ¥Áà ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 198/09 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ: 26/12/2009 gÀAzÀÄ 1600 UÀAmÉUÉ ¥sÉÆãÀ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ JA.J¯ï.¹ EzÉ CAvÀ w½¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉÃn ¤Ãr UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ¸ÀÄzsÁPÀgÀ vÀAzÉ PÀ¼À¸À¥Áà ¸Á// ªÉƼÀPÉÃgÁ gÀªÀgÀ ¦üAiÀiÁðzÀÄ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 26/12/2009 gÀAzÀÄ vÀªÀÄÆäj£À ¥Àæ¨sÀÄ vÀAzÉ CuÉÚÃ¥Áà ¹VªÀĤ gÀªÀgÀ mÁæPÀÖgÀ ªÉÄÃ¯É PÀÆ° PÉ®¸ÀPÉÌ ºÉÆÃVzÀÄÝ mÁæPÀÖgÀzÀ°è ºÀÄqÀV UÁæªÀÄ ¢AzÀ gÉÃw vÀÄA©PÉÆAqÀÄ ºÀ½îSÉÃqÀ(PÉ) UÁæªÀÄzÀ ºÉʸÀÆÌ® ¸À«ÄÃ¥À ºÉÆÃzÁUÀ ¸ÀzÀj mÁæPÀÖgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ mÁæPÀÖgÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfÃvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹ ¥À°Ö ªÀiÁrzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ §®PÉÊ ¨sÀÄdzÀ ªÉÄïÉ, §®vÉÆÃqÉUÉ ºÁUÀÄ JzÉUÉ ºÀwÛ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ mÁæPÀÖgÀ ZÁ®PÀ¤UÉ ºÀuÉUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

Raichur District Reported Crimes

: AiÀÄĪÀPÀ£À PÉƯɪÀiÁr, ªÀÄÄaѺÁPÀ®Ä AiÀÄvÀß, PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ :

¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ vÁ®ÆPÀ ¥ÁAqÀÄgÀAUÀ PÁåA¥ï ¤ªÁ¹, ¸ÀvÀå¨Á§Ä EªÀ£ÀÄ 15 ¢ªÀ¸ÀUÀ¼À »AzÉ ªÀÄzsÀå¥Á£À ¸Éë¹zÀ CªÀÄ°£À°è CzÉà PÁåA¥ï£À £ÀªÁ¨ï vÀAzÉ ªÀĺÀ§Æ§ 25 ªÀµÀð, £É®Äè PÉÆAiÀÄÄåªÀ «ÄµÀ£ï D¥ÀgÉÃlgï£À ¸ÀºÉÆÃzÀjUÉ C£ÉÊwPÀ ¸ÀA§AzsÀPÉÌ DºÁ餹 MvÁÛAiÀÄ ªÀiÁrzÀÄÝ, F «µÀAiÀĪÀ£ÀÄß w½zÀÄ £ÀªÁ¨ï£ÀÄ dUÀ¼Á ªÀiÁrzÀÝgÀ zsÉéõÀ ElÄÖPÉÆArzÀÝ ¸ÀvÀå¨Á§Ä ¢£ÁAPÀ:26.12.2009 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 12.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ £ÁªÀ§¤UÉ PÉ®¸À ªÀiÁrzÀÝgÀ ºÀtzÀ ¯ÉPÀÌ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ EzÉ JAzÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆjUÉ PÀgÉzÀÄ PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV, ¥ÁAqÀÄgÀAUÀPÁåA¥ï£À PÀAmÉ¥Àà & gÁeÉÃAzÀæPÁåA¥ï£À ªÉAPÀlgÀªÀÄt EªÀgÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ £ÀªÁ¨ï¤UÉ PÀÄr¹, ¤±ÉªÀiÁr¹ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ£ÀUÀgÀzÀ ºÉÆgÀªÀ®AiÀÄzÀ°ègÀĪÀ PÉgÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ PÉƯɪÀiÁr £ÉÃtÄ ºÁQgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ gÁwæ 9.30UÀAmÉUÉ ªÀiÁ»w w½zÀªÀÄÈvÀ£ÀvÁ¬Ä ¸ÉÊzÁ© ¸Á:¥ÁAqÀÄgÀAUÀPÁåA¥ïEªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

: JgÀqÀÄ gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ, E§âgÀÄ ¥ÁzÁZÁjUÀ½UÉ UÁAiÀÄ :

¢£ÁAPÀ:26.12.2009 gÀAzÀÄ 16.15 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ §¸ÀªÀgÁd ¥Ánïï vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄ£ÀUËqÀ ¸Á: eÁVÃgÀ ¥À£ÀÆßgÀÄ EªÀ£ÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀASÉå: PÉJ.37, ºÉZï.3766 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ªÀiÁ£À«¥ÀlÖtzÀ ©J¸ïJ£ïJ¯ï D¦üÃ¸ï ªÀÄÄA¢£À gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹, ªÉÃUÀ¤AiÀÄAvÀæt ªÀiÁqÀ¯ÁUÀzÉ gÀ¸ÉÛ§¢AiÀÄ°è £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ ¨Á®ªÀÄä UÀAqÀ gÁªÀÄAiÀÄå 60 ªÀµÀð, ¸Á: gÁUÀ®¥À«ð EªÀ½UÉ rQÌ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ PɼÀUÉ ©¢ÝzÀÄÝ, vÀ¯ÉAiÀÄ »A¨sÁUÀzÀ°è gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ PÀÆqÀ¯Éà ªÀiÁ£À« ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è aQvÉìPÀÄjvÀÄ zÁR°¸À¯ÁVzÉ CAvÁ ¥ÀævÀåPÀëzÀ²ð ZÀ£Àߧ¸ÀªÀ vÀAzÉ ZÀ£ÀߥÀà ¸Á: ªÀiÁqÀVj, ºÁ:ªÀ: ªÀiÁ£À« gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ªÀiÁ£À« ¥ÉưøÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¢£ÁAPÀ:25.12.2009 gÀAzÀÄ 21.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ C¥ÀjavÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ZÁ®PÀ£ÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ PÀĵÀÖV gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹, ªÉÃUÀ¤AiÀÄAvÀæt ªÀiÁqÀ¯ÁUÀzÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ºÉÆgÀªÀ®AiÀÄzÀ 3 ªÉÄ樀 PÁåA¥ï£À°è gÀ¸ÉÛ zÁlÄwÛzÀÝ ¨Á¼ÀªÀÄä UÀAqÀ ±ÀgÀt¥Àà 35 ªÀµÀð, ¸Á: 3 ªÉÄ樀 PÁåA¥ï EªÀ½UÉ rQÌ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ PɼÀUÉ ©¢ÝzÀÄÝ, CªÀ¼À PÁ°£À ªÉÄÃ¯É ªÉÆÃmÁgÀ¸ÉÊPÀ¯ï UÁ° ºÁAiÀÄÄݺÉÆÃVzÀÝjAzÀ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ C¥ÀWÁvÀzÀ £ÀAvÀgÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ZÁ®PÀ£ÀÄ ¤°è¸ÀzÉ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ¨Á¼ÀªÀÄä PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

: C£À¢üPÀÈvÀ ªÀÄzsÀå ¸ÁUÁtÂPÉ, NªÀð£À §AzsÀ£À, C.Q.gÀÆ:2736/- ªÀiË®åzÀ ªÀÄzsÀå d¦Û :

²æà CdgÀÄ¢ÝÃ£ï ¦J¸ïL §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄoÁuÉ & ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ: 26.12.2009 gÀAzÀÄ 21.00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ªÀĹÌ-§¼Á£ÀUÀÆgÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è C£À¢üPÀÈvÀªÁV ªÀÄzsÀå ªÀiÁgÁlªÀiÁqÀĪÀ PÀÄjvÀÄ ¸ÁUÁtÂPÉ ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀ §UÉÎ zÉÆgÉvÀ RavÀ ¨sÁwäªÉÄðAzÀ zÀÄUÁð PÁåA¥ï ºÀwÛgÀ zsÁ½ªÀiÁr, ªÀÄzsÀå ¸ÁUÁtÂPÉAiÀÄ°è vÉÆqÀVzÀÄÝ ªÀÄ°èPÁdÄð£À vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà UÉÆÃqÉPÁgÀ 30 ªÀµÀð, ¸Á:§¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ EªÀ£ÀÀ£ÀÄß §A¢ü¹, C.Q.gÀÆ:2736/- ªÀiË®åzÀ 180 JA.J¯ï£À 48 ¨Ál° AiÀÄÄJ¸ï «¹Ì, 650JAJ¯ï£À QAUï ¦üµÀgï ¸ÁÖçAUï ©ÃAiÀÄgï 12 ¨Ál°UÀ¼À£ÀÄß d¦ÛªÀiÁr PÉÆAqÀÄ §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

: gÁ¸ÁAiÀÄ£À «Ä²ævÀ ¸ÉÃA¢ü ªÀiÁgÁl, NªÀð£À §AzsÀ£À, 30 °Ãlgï ¸ÉÃA¢ü d¦Û :

²æà ªÀĺÀäzï¹gÁeï ¦J¸ïL ±ÀQÛ£ÀUÀgÀ oÁuÉ & ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ: 26.12.2009 gÀAzÀÄ 16.00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ zÉêÀ¸ÀÆÎgÀÄ UÁæªÀÄzÀ°è ªÀiÁ£ÀªÀfêÀPÉÌ C¥ÁAiÀÄPÀgÀªÁzÀ gÀ¸ÁAiÀÄ£À «Ä²ævÀ ¸ÉÃA¢ü ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀ §UÉÎ RavÀ¨sÁwä ªÉÄðAzÀ zsÁ½ªÀiÁr, ªÀĺÁzÉêÀ¥Àà vÀAzÉ wªÀÄä£ÀUËqÀ 30 ªÀµÀð, ¸Á: zÉêÀ¸ÀÆÎgÀÄ UÁæªÀÄ EªÀ£À£ÀÄß §A¢ü¹, C.Q.gÀÆ:300/-¨É¯ÉAiÀÄ 30 °Ãlgï ¸ÉÃA¢ü d¦ÛªÀiÁr PÉÆAqÀÄ ±ÀQÛ£ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

: zsÁ«ÄðPÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄzÀ ¥ÀæZÁgÀzÀ ¨Áå£Àgï £Á±À, PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ :

¢£ÁAPÀ:25.12.2009 gÀAzÀÄ 22.30 UÀAmɬÄAzÀ ¢£ÁAPÀ:26.12.2009 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 05.00 UÀAmÉAiÀÄ ªÀÄzsÀåzÀ CªÀ¢üAiÀÄ°è r.ºÀ£ÀĪÀiÁ¥ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄzÀ §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ°è ¢£ÁAPÀ:02.01.2010 & 03.01.2010 JgÀqÀÄ ¢£ÀUÀ¼ÀÄ zsÁ«ÄðPÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ £ÀqɸÀ®Ä GzÉÝò¹zÀ §UÉÎ ¥ÀæZÁgÀ PÀÄjvÀÄ PÀnÖzÀÝ ¨Áå£Àgï£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà zÀĵÀÌ«ÄðUÀ¼ÀÄ zsÁ«ÄðPÀ ¨sÁªÀ£ÉUÀ¼À£ÀÄß PÉgÀ½¸ÀĪÀ zÀÄgÀÄzÉÝñÀ¢AzÀ ¨Áå£Àgï£ÀÄß ¸ÀÄlÄÖ £Á±À ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉAzÀÄ K¸ÀÄ vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀÄ ¸Á: r.ºÀ£ÀĪÀiÁ¥ÀÆgÀÄ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ AiÀÄgÀUÉÃgÁ ¥ÉưøÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

: ºÉÆmÉÖ£ÉÆêÀÅ vÁ¼ÀzÀ UÀȺÀt «µÀ ¸Éë¹ DvÀäºÀvÉå :

°AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ vÁ®ÆPÀ ¨É®èzÀªÀÄgÀr ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ°è ªÁ¹¸ÀÄwÛgÀĪÀ UÀȺÀt ®Qëöäà UÀAqÀ £ÁUÀ¥Àà PÀ£Áß¼ï 30 ªÀµÀð ¸Á: ¨É£ÀPÀ£Á¼ï EªÀ½UÉ DUÁUÉÎ ºÉÆmÉÖ£ÉÆêÀÅ §gÀÄwÛzÀÄÝ JµÀÄÖ vÉÆÃj¹zÀgÀÆ PÀrªÉÄ DV®èªÉAzÀÄ fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥ÉìUÉÆAr ¢£ÁAPÀ:25.12.2009 gÀAzÀÄ 22.30 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ Qæ«Ä£Á±ÀPÀ «µÀ ¸Éë¹zÀÄÝ PÀÆqÀ¯É ªÀĹ̥ÀlÖtzÀ C£ÀߥÀÆtð D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è zÁR°¹, aQvÉì PÉÆr¹zÀÄÝ aQvÉì ¥sÀ®PÁj AiÀiÁUÀzÉ ¢£ÁAPÀ:26.12.2009 gÀAzÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼ÉAzÀÄ ªÀiË£ÉñÀ vÀAzÉ PÀAmÉ¥Àà PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ªÀÄ¹Ì ¥ÉưøÀgÀÄ DPÀ¹äPÀ ¸ÁªÀÅ CrAiÀÄ°è zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

: ºÀ¼É ªÉʵÀªÀÄå ºÀ¯Éè, fêÀ¨ÉzÀjPÉ zÀÆgÀÄ, PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ :

¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ vÁ®ÆPÀ zÀqÉøÀÆÎgÀÄ UÁæªÀÄzÀ °AUÀ¥Àà vÀAzÉ ªÀÄÄ¢AiÀÄ¥Àà EªÀ¤UÀÆ ªÀÄvÀÄÛ CzÉà UÁæªÀÄzÀ ªÀÄÄvÀÛtÚ vÀAzÉ UÀÄqÀØzÀ C®ªÀÄ¥Àà EªÀ¤UÉ ¸ÀtÚ-¥ÀÄlÖ dUÀ¼ÀUÀ¼ÁV ªÉʪÀÄ£À¸ÀÄì EzÀÄÝ CzÉà zÉéõÀ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ:24.12.2009 gÀAzÀÄ 21.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ªÀÄÄvÀÛtÚ vÀAzÉ UÀÄqÀØzÀ CªÀÄ®¥Àà, 2.ªÀÄ°èPÁdÄð£À vÀAzÉ ªÀÄÄvÀÄÛtÚ, 3.¥ÀæPÁ±À vÀAzÉ C¯ÉñÀ¥Àà & 4. G¯ÉèñÀ zÉñÀ£ÀÆgÀÄ EªÀgÀÄ °AUÀ¥Àà£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ §AzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ PÀĽwzÀÝ °AUÀ¥Àà¤UÉ CªÁZÀå±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÀnÖUÉUÀ½AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ, fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ºÀ¯ÉèUÉƼÀUÁVgÀĪÀ °AUÀ¥Àà ¢£ÁAPÀ:26.12.2009 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

    : ºÉÆ®zÀ zÁj «µÀAiÀÄzÀ°è ºÀ¯Éè, PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ :

¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ vÁ®ÆPÀ zÀqÉøÀÆÎgÀÄ UÁæªÀÄzÀ gÁd±ÉÃRgÀ vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀUËqÀ, ±ÀAPÀgÀUËqÀ vÀAzÉ CAiÀÄå£ÀUËqÀ & ¤AUÀ£ÀUËqÀ vÀAzÉ CAiÀÄå£ÀUËqÀ, EªÀgÉ®ègÀÆ ¸ÉÃj ºÉÆ®UÀ¼À ¥ÀPÀÌzÀ°è£À zÁj «µÀAiÀÄPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹, ¢£ÁAPÀ:21.12.2009 gÀAzÀÄ 11.30 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ¥sÀQÃgÀ¥Àà vÀAzÉ CAiÀÄå£ÀUËqÀ ¸Á:zÀqÉøÀÆÎgÀÄ EªÀ¤UÉ CªÁZÀå±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, PÉʬÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ PÀnÖUÉUÀ½AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ, fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ºÀ¯ÉèUÉƼÀUÁVgÀĪÀ ¥sÀQÃgÀ¥Àà ¢£ÁAPÀ:26.12.2009 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

: zÀ£ÀUÀ¼ÀÄ ºÉÆ®zÀ°è ºÉÆÃVzÀÝjAzÀ ºÀ¯Éè, PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ :

¢£ÁAPÀ:25.12.2009 gÀAzÀÄ 11.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ¤AUÀtÚ vÀAzÉ CAiÀÄåtÚ EªÀ£ÀÄ PÀPÀÌ®zÉÆrØ UÁæªÀÄ ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ°ègÀĪÀ ¸ÀPÁðjd«ÄãÀÄ ¸ÀªÉÃð¸ÀASÉå:13gÀ°è UÁæªÀÄzÀ zÀ£ÀPÀgÀÄUÀ¼À£ÀÄß ªÉÄìĸÀ®Ä zÁj ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ 2-3 zÀ£ÀUÀ¼ÀÄ vÀ¦à¹PÉÆAqÀÄ £ÀgÀ¸À¥Àà vÀAzÉ PÀ£ÀPÀ¥Àà ¸Á: PÀPÀÌ®zÉÆrØ EªÀ£ÀÄ ¨É¼É¢gÀĪÀ ¸ÉÃAUÁ ¨É¼É¢zÀÝ d«Ää£À°è zÀ£ÀUÀ¼ÀÄ ºÉÆÃVzÀÝjAzÀ £ÀgÀ¸À¥Àà£ÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÁrzÀÄÝ, eÉÆvÉAiÀÄ°èzÀÝ dA§tÚ vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ EªÀ£ÀÄ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ºÀ¯ÉèUÉƼÀ -UÁVgÀĪÀ ¤AUÀtÚ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ eÁ®ºÀ½î ¥ÉưøÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

GULBARGA DIST REPORTED CRIME

ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï PÀ¼ÀîvÀ£À ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

ZËPÀ oÁuÉ :¢. ²æà £ÁUÉñÀ vÀAzÉ zÀvÁÛvÉæAiÀÄ ¨ÉdUÀA ¸Á. D¹¥sÀ UÀAd UÀÄ®§UÁð EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 16-10-09 gÀAzÀÄ gÁwæ ¤°è¹zÀ »ÃgÉÆ ºÉÆAqÁ ¹®égÀ PÀ®gÀzÀ ¸Àà¯ÉAqÀgÀ ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ® £ÀA PÉ.J-32, J®-321, £ÉÃzÀÄÝ C.Q, 18,900/- gÀÆ ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ £ÀUÀgÀzÀ J¯Áè PÀqÉ ºÀÄrPÁrzÀgÀÆ ¥ÀvÉÛAiÀiÁVgÀĪÀ¢®è. CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ZËPÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

C±ÉÆÃPÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉ :²æà £ÀgÀ¹AUÀ vÀAzÉ UÀAUÀ¥Àà gÁAiÀÄ¥À½î ¸Á: gÁAiÀÄ¥À½î UÁæªÀÄ vÁ: OgÁzÀ f¯Áè: ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 08-12-09 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ UÀÄ®§UÁð PÉÃAzÀæ §¸Àì ¤¯ÁÝtzÀ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ ªÀĪÀÄvÁ ¯ÁqïÓ JzÀÄjUÉ ¤°è¹gÀĪÀ vÀªÀÄäzÉÆAzÀÄ »ÃgÉÆà ºÀÄAqÁ ¸ÉèÃqÀgÀ ¥Àè¸ï KA-36 S-4729 RS- 25,000/- BLACK COLOUR, £ÉÃzÀÝ£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. E°èAiÀÄvÀ£ÀPÀ J¯Áè PÀqÉ ºÀÄqÀÄPÁrzÀgÀÄ ¹QÌgÀĪÀÅ¢¯Áè. CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ C±ÉÆÃPÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

Saturday, December 26, 2009

PRESS NOTE GULBARGA DISTRICT

UÀÄ®§UÁð f¯ÉèAiÀÄ°è C¥ÀgÀtPÉÆ̼ÀUÁzÀ ªÀÄvÀÄÛ PÁuÉAiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À QëÃ¥Àæ PÁAiÀÄðZÀgÀuÉ §UÉÎ

UÀÄ®§UÁð f¯ÉèAiÀÄ°è C¥ÀgÀºÀgÀtPÉÆ̼ÀUÁzÀ ªÀÄvÀÄÛ PÁuÉAiÀiÁzÀ ºÀÄqÀÄUÀÄgÀÄ, ºÀÄqÀÄVAiÀÄgÀÄ,ªÀÄ»¼ÉAiÀÄgÀÄ, ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀÄgÀĵÀgÀ ¥ÀvÉÛ ¸À®ÄªÁV UÀÄ®§UÁð f¯Áè ¥ÉưøÀ PÁAiÀÄð®AiÀÄzÀ°è ¢£ÁAPÀ:30-11-09 «ÄùAUï ©ÃgÉÆå CAvÁ MAzÀÄ ¥ÀævÉÃPÀ WÀlPÀ vÉgÉzÀÄ F PÀvÀðªÀå ¤ªÀðºÀuÉUÉ UÀtPÀ AiÀÄAvÀæ eÁÕ£À EgÀĪÀ M§â ¦.J¸ï.L. JgÀqÀÄ d£À ªÀÄ»¼Á ¥ÉÃzÉAiÀĪÀjUÉ ¤ÃAiÉÆd£É ªÀiÁrzÀÄÝ EªÀgÀ PÀvÀðªÀå ¤ªÀðºÀuÉ UÀÄ®§UÁð f¯ÉèAiÀÄ°è QëÃ¥ÀæUÀwAiÀÄ°è eÁjAiÀÄ°èzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ:30-11-09 jAzÀ 25-12-09 gÀªÀgÉUÉ PÁuÉAiÀiÁzÀ MlÄÖ 12 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À°è 6 d£À ºÀÄqÀÄUÀjUÉ , 3 d£À ºÀÄqÀÄVAiÀÄjUÉ ªÀÄvÀÄÛ 4 d£À ªÀÄ»¼ÉAiÀÄjUÉ »ÃUÉ MlÄÖ 16 d£ÀjUÉ ¥ÀvÉÛ ºÀaÑ CªÀgÀ ¸ÀA§A¢PÀjUÉ M¦à¸À¯ÁVzÀÄÝ EzÀÄ C®èzÉ 2 C¥ÀgÀºÀtPÉÆÌüÀUÁzÀ ºÀÄqÀÄV¬ÄjUÉ ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr ¸ÀA§A¢üPÀjUÉ M¦à¸À¯ÁVzÉ. UÀÄ®§UÁð f¯ÉèAiÀÄ°è C¥ÀºÀgÀtPÉÆ̼ÀUÁzÀ PÁuÉAiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À°è ¥ÀvÉÛ ªÀiÁqÀĪÀ QëÃ¥Àæ ¥ÀæAiÀÄvÀß «ÄùAUï ©ÃgÉÆå¢AzÀ ¥ÀæUÀwAiÀÄ°è EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ F ªÀÄÆ®PÀ ¥ÀæPÀn¸À¯ÁVzÉ.

C¥ÀºÀgÀtPÉÆ̼ÀUÁzÀ ºÀÄqÀÄUÀ gÀWÀÄPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ªÀÄÄvÀÄÛgÁd ¥Á¥Àr EªÀ¤UÉ vÀéjvÀ ¥ÀvÉÛ ªÀiÁrzÀ §UÉÎ

UÀÄ®§UÁð f¯ÉèAiÀÄ ¸ÀÄgÀÄ¥ÀÆgÀ ¥ÀlÖtzÀ ¥sÀQÃgÀ NtÂAiÀÄ ¤ªÁ¹AiÀiÁzÀ ²æà ªÀÄÄvÀÄÛgÁd vÀAzÉ ªÀÄÄvÀÄÛ ¥ÉÃjAiÀiÁ¼À ¥Á¥Àr EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ:13-12-2009 gÀAzÀÄ gÁwæ 11:45 ¦.JªÀiïPÉÌ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¸ÀÄgÀÄ¥ÀÆgÀ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀ£Àß ªÀÄUÀ gÀWÀÄPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ªÀÄÄvÀÄÛgÁd ¥Á¥Àr ªÀAiÀÄ|| 14 ªÀµÀð EªÀ¤UÉ PÀªÀ£ÀªÀÄnÖ vÁ|| ºÀĸÀäA¨sÀnÖ f|| ªÀÄzsÀÄgÉÊ vÀ«Ä¼ÀÄ£ÁqÀÄ gÁdå E°èAzÀ DgÉÆævÀgÁzÀ UÀuÉñÀ, ¥ÉÆ®ªÀÄtÂ, £ÉâªÀAiÀiÁ, F ªÀÄÆgÀÄ d£ÀgÀ ¸Á|| PÀªÀ£ÀªÀÄnÖ vÁ|| ºÀĸÀèA§nÖ f|| ªÀÄzsÀÄvÀÈ ºÁ.ªÀ|| §®©üÃgÀ £ÀUÀgÀ zɺÀ° EªÀgÀÄ C¥ÀºÀgÀt ªÀiÁrzÀ §UÉÎ PÉÆlÖ ¦üÃAiÀiÁðzÀ ¥ÀæPÁgÀ ±ÉÆÃgÀ¥ÀÆgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA:273/09 PÀ®A:363 L.¦.¹ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÁ¢üPÁjAiÀiÁzÀ gÀ«Ã±ï.J¸ï.£ÁAiÀÄPÀ ¦.L. ±ÉÆÃgÁ¥ÀÄgÀªÀgÀÄ vÀªÀÄä ¹§âA¢AiÀĪÀjUÉ C¥ÀºÀgÀtPÉÆ̼ÀUÁzÀ ºÀÄqÀÄUÀÄ£À ¥ÀvÉÛ ¸À®ÄªÁV vÀéjvÀ ¥ÀvÉÛ PÁAiÀÄðzÀ°è vÉÆÃqÀV C¥ÀgÀºÀgÀtPÉÆ̼ÀUÁzÀ ºÀÄqÀÄUÀ£À EgÀÄ«PÉ §UÉÎ ªÀiÁ»w ¸ÀAUÀ滹 ¸ÀzÀj ºÀÄqÀÄUÀ¤UÉ ²æà ¢Ã¥ÀPï ±ÀªÀÄð vÀAzÉ ¨Á®QñÀ£ï zÁ¸À ªÀÄ£É £ÀA:1-5794 UÀ°è £ÀA:13 §®©ÃgÀ £ÀUÀgÀ ±ÀºÁzÁæ zɺÀ° ¥ÀvÉÛ ºÀZÀÑ®Ä AiÀĸÀé¹AiÀiÁV ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÀ §UÉÎ F ªÀÄÆ®PÀ ¥ÀæPÀn¸À¯ÁVzÉ.

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 26-12-2009

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 26-12-2009.

UÁA¢üUÀAd ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 201/09 PÀ®A 457, 380 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 25-12-2009 gÀAzÀÄ 1700 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æÃ. dUÀ£ÁßxÀ vÀAzÉ §PÀÌ¥Áà PÉÆmÉ ªÀAiÀÄ 44 ªÀµÀð, eÁw °AUÁAiÀÄvÀ G ªÁå¥ÁgÀ ¸Á : ªÀÄ£É. £ÀA. 9-8-496 §¸ÀªÀ£ÀUÀgÀ ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁðzÀÄ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀzÀªÉ£ÀAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀÀ 24-12-2009 gÀAzÀÄ gÁwæ 2000 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢vÀgÀÄ vÀ£Àß CAUÀrAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄÄaÑPÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆV £ÀAvÀgÀ ¢£ÁAPÀ 25-12-09 gÀAzÀÄ ¨É½îUÉ 1000 UÀAmÉUÉ AiÀÄxÁ ¥ÀæPÁgÀ CAUÀrUÉ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä CAUÀrAiÀÄ ªÉÄïÁÒªÀtÂAiÀÄ MAzÀÄ vÀUÀqÀ ¥ÀPÀÌPÉÌ ¸ÀjzÀÄ ¥ÉÆüÀÄî PÀt¸ÀÄwvÀÄÛ DUÀ ¦üAiÀiÁð¢vÀjUÉ PÀ¼ÀĪÁVgÀ§ºÀÄzÉÃAzÀÄ ¸ÀA±ÀAiÀÄ §AzÀÄ ¥ÉưøÀjUÉ w½¹zÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ ¸ÀܼÀPÉÌ ±Áé£ÀzÀ¼À ªÀÄvÀÄÛ ¨ÉgÀ¼ÀZÀÄÑ vÀdÕgÀÄ ¸ÀܼÀPÉÌ §AzÀÄ ¸ÀܼÀ ¥Àj²Ã®£É ªÀiÁr ºÉÆÃzÀ £ÀAvÀgÀ CAUÀr AiÉÆüÀUÉ ºÉÆÃV ¥Àj²Ã°¸À¯ÁV 1) qÀÆå ¥ÁåAl (¨ÁåZÀ £ÀA. J¸ï.« - 702 ) PÉÆgÁf£À 60 JA.J¯ï G¼Àî E¥ÀàvÉÊzÀÄ ¨Ál®ÄUÀ¼ÀÄ C.Q 17,500/- gÀÆ., 2) qÀÆå ¥ÁåAl PÀA (¨ÁåZÀ £ÀA. J¸ï.« - 912 ). CªÁAl 1 °Ã. £À £Á®ÄÌ ¨Ál°UÀ¼ÀÄ C.Q. 12,000/- gÀÆ. 3) qÀÆå ¥ÁåAl PÀA (¨ÁåZÀ £ÀA. J¸ï.« - 917 ) CªÁAl 1/2 °Ã. (12) ¨Ál°UÀ¼ÀÄ C.Q. 18,600/- gÀÆ. 4) qÀÆå ¥ÁåAl PÀA (¨ÁåZÀ £ÀA. J¸ï.« - 904 ). CªÁAl 200 JA.J¯ï (25) ¨Ál°UÀ¼ÀÄ C.Q. 15,500/- gÀÆ 5) ¹AeÉAmÁ PÀA. ¥ÉÆæÃPÉèêÀiï ( J¸ï.J¸ï.¦ 9 JZï 038 ) 100 JA.J¯ï (40) ¨Ál°UÀ¼ÀÄ C.Q 32,000/- gÀÆ 6) ¹AeÉAmÁ PÀA. ¥ÉÆæÃPÉèêÀiï ( J¸ï.J¸ï.¦ 9 f 0301 ) 1/4 PÉ.f (14) ¨Ál°UÀ¼ÀÄ C.Q 25,900/- gÀÆ. 7) QæøÁÖ¯ï PÀA. «ÄøÁ¬Ä¯ï ( ¨ÁåZï £ÀA. 181/50 ) 1/4 PÉ.f (2) ¨Ál°UÀ¼ÀÄ C.Q. 3,700/- gÀÆ. 8) QæøÁÖ¯ï PÀA. «ÄøÁ¬Ä¯ï ( ¨ÁåZï £ÀA. 181/41 ) 100 UÁæA (40) ¨Ál°UÀ¼ÀÄ C.Q. 30,000/- gÀÆ »ÃUÉ J¯Áè MlÄÖ QªÀÄävÀÄÛ 1,56,000/- gÀÆ¥Á¬ÄAiÀÄzÀÄ. ««zsÀ £ÀªÀÄÆ£ÉAiÀÄ QÃl£Á±ÀPÀ OµÀ¢UÀ¼ÀÄ AiÀiÁgÉÆ C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÆ CArAiÀÄ ªÉÄïÁÒªÀt vÀUÀqÀUÀ¼À£ÀÄß QwÛ N¼ÀUÉ ¥ÀæªÉò¹ PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆVgÀÄvÁÛgÉ. CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

alUÀÄ¥Áà ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 197/2009 PÀ®A 324, 307, 504, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-¢£ÁAPÀ 24/12/2009 gÀAzÀÄ 2015 UÀAmÉUÉ ªÀÄ£ÁßKSÉÃ½î ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉÃn ¤Ãr UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ²ªÁf vÀAzÉ Q±À£ÀgÁªÀ ¤±ÁAzÁgÀ ¸Á// GqÀĨÁ¼À gÀªÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAzÉAiÀĪÀgÀÄ DgÀÄd£À CtÚvÀªÀÄäA¢jzÀÄÝ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAzÉUÉ MAzÀÄ wAUÀ¼À»AzÉ gÀ¸ÉÛ C¥sÀWÁvÀzÀ°è UÁAiÀÄUÉÆAqÀÄ GªÀÄUÁð D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÁÝgÉ. ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAzÉ, zÉÆqÀØ¥Àà, aPÀÌ¥ÀàA¢gÀÄ ¨ÉÃgÉ ¨ÉÃgÉ AiÀiÁVzÀÄÝ, J®èjUÀÄ MnÖUÉ MAzÀÄ §« EzÀÄÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ aPÀÌ¥Àà £ÁUÉÃAzÀæ gÀªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉÆ®zÀ°èAzÀ ¥ÉÊ¥À ¯ÉÊ£À ªÀiÁrzÀÄÝ, ºÁUÀÆ ºÉÆ®zÀ PÀmÉÖAiÀÄ ªÉÄðAzÀ zÀ£ÀUÀ¼ÀÄ ºÉÆÃqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ¨ÉüÉUÀ¼ÀÄ ºÁ¤ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ »ÃVgÀĪÀ°è ¢£ÁAPÀ 24/12/09 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 7 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀªÀÄä aPÀÌ¥Àà gÀ« gÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ªÀÄ°èPÁdÄð£À UÀÄrAiÀÄ ºÀwÛgÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ¤AvÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ aPÀÌ¥Àà £ÁUÉÃAzÀæ CªÀgÀ ªÀÄPÀ̼ÁzÀ eÉÊ»AzÀ ªÀÄvÀÄÛ UÉÆëAzÀ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ K ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£É ¤Ã£ÀÄ HgÀ°è £ÀªÀÄä zÀ£ÀUÀ¼ÀÄ ¨É¼É ºÁ¼ÀÄ ªÀiÁrªÉ CAvÁ ºÉüÀÄwÛ¢Ý CAvÁ ¨ÉÊzÀÄ eÉÊ»AzÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°è »rzÀÄ vÀA¢zÀÝ §rUɬÄAzÀ JqÀUÉÊ gÀmÉÖAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ ¨sÁj UÁAiÀÄUÉƽ¹ £É®PÉÌ PÉqÀ«zÁUÀ vÀ£Àß aPÀÌ¥Àà£ÁzÀ gÀ« ºÁUÀÆ aPÀ̪ÀiÁä ¸ÀgÉÆÃd£Á gÀªÀgÀÄ ©r¸À®Ä §AzÀgÉ UÉÆëAzÀ£ÀÄ ¤Ã£ÀÄ ²ªÁf MAzÉ E¢Ýj ¸ÀÆ¼É ªÀÄPÀÌ¼É CAvÀ CªÀZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°zÀÝ PÉÆqÀ¯É¬ÄAzÀ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ JqÀUÀqÉ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ ªÀiÁgÀuÁAwPÀ UÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É. ºÁUÀÆ eÉÊ»AzÀ£ÀÄ PÉÊAiÀÄ°zÀÝ §rUɬÄAzÀ aPÀÌ¥Àà gÀ«AiÀÄ §®¨sÀÆdzÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ ¨sÁj UÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É. ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢UÉ £É®PÉÌ ºÁQ ¨É£Àß°è §rUɬÄAzÀ £ÁUÉÃAzÀæ£ÀÄ ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛ£É. ¸ÀgÉÆÃd¤ EªÀ½ÃUÉ eÉʬÄAzÀ£ÀÄ JqÀUÉÊ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ £ÁUÉÃAzÀæ£ÀÄ PÉʬÄAzÀ JqÀPÀtÂÚ£À ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ J®èjUÉ ¨sÁj UÁAiÀÄUÉƽ¹ F ¸ÀÆ¼É ªÀÄPÀ̽UÉ fêÀ ¸À»vÀ ©qÀ¨ÉÃqÀzÀÄ CAvÀ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ. CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 209/09 PÀ®A 498(J), 504, 506 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 25-12-09 gÀAzÀÄ 1700 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ ²æêÀÄw ±ÀPÀÄAvÀ¯Á UÀAqÀ §¸ÀªÀgÁd ºÀqÀ¥ÀzÀ ªÀAiÀÄ 25 ªÀµÀð eÁw: ºÀqÀ¥ÀzÀ G: ªÀÄ£ÉPÉ®¸À ¸Á: ºÀ½îSÉÃqÀ(©) EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV zÀÆgÀÄ ¤rzÉÝ£ÉAzÀgÉ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ 8 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ §¸ÀªÀgÁd J£ÀÄߪÀªÀgÀ£ÀÄß ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁVzÀÄÝ 5 ªÀµÀðUÀ¼ÀÄ ZÉ£ÁßV ¸ÀA¸ÁgÀ ªÀiÁrzÀÄÝ JgÀqÀÄ ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ©lÄÖ §A¢zÀÄÝ FUÀ 6 wAUÀ¼À »AzÉ ZÉ£ÁßV ElÄÖPÉÆ̼ÀÄîvÉÛ£É CAvÁ PÀgÉzÀ PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¤£Éß £ÀªÀÄä CwÛUÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è §AUÁgÀ PÀ¼ÉzÀÄ ºÉÆÃVzÉ ¤£Àß vÀªÀgÀÄ ªÀģɬÄAzÀ vÀAzÀÄ PÉÆÃqÀÄ CAvÁ DgÉÆæ F±ÀégÀªÀiÁä UÀAqÀ ªÉÊf£ÁxÀ ºÀqÀ¥ÀzÀ ªÀAiÀÄ 55 ªÀµÀð eÁvÀ: ºÀqÀ¥ÀzÀ G: PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á: ºÀ½îSÉÃqÀ (©) QgÀÄPÀļÀ ¤ÃqÀÄvÁÛ §A¢gÀÄvÁÛ¼É, ºÉÆqÉ §qɪÀiÁqÀÄvÁÛ¼É CAvÁ ¦üAiÀiÁðzÀÄ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

UÁA¢üUÀAd ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 199/09 PÀ®A 323, 354, 504, 506 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 24-12-09 gÀAzÀÄ gÁwæ 2000 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀÄð¢vÀ¼ÁzÀ ²æêÀÄw ¨sÁgÀw UÀAqÀ ªÀiÁgÀÄw zÀÄUÁð, 28 ªÀµÀð, ¸Á CA¨ÉÃqÀÌgÀ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EªÀgÀ ªÀÄUÀ C£ÀAzÀ EªÀ¤UÉ CgÉÆæv£ÁzÀ a£Áßöå @ ¸ÀAdÄ vÀAzÉ PÁ²£ÁxÀ gÁd£Á¼À G PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á CA¨ÉÃqÀÌgÀ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EªÀ£ÀÄ D£ÀAzÀ¤UÉ qÉÊj¥sÁgÀAUÉ ºÉÆÃV ªÉƸÀgÀÄ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨Á CAvÁ w½¹zÀÄÝ DUÀ C£ÀAzÀ EªÀ£ÀÄ vÀAzÀÄ PÉÆqÀĪÀ¢¯Áè CAvÁ CA¢zÀPÉÌ CgÉÆævÀ£ÀÄ C£ÀAzÀ¤UÉ ¨ÉÊzÀÄ PÉʪÀÄĶ֪ÀiÁr Q« ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀÄÝ CUÀ CzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr dUÀ¼À ©r¸À®Ä ºÉÆÃzÀUÀ CªÀ¼À vÁ¬ÄUÀÄ ¸ÀºÀ CgÉÆævÀ£ÀÄ PÀÆzÀ®Ä »rzÀÄ jhÄAgÀhiÁ ªÀÄÄ¶Ö ªÀiÁr PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ CªÁZÀå ¨ÉÊAiÀÄÄÝ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀĪÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£É. CAvÁ ¦üAiÀiÁðzÀÄ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

UÁA¢üUÀAd ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 200/09 PÀ®A 324, 504, 506 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 23-12-09 gÀAzÀÄ 2100 UÀAmÉUÉ ºÉÊzÀgÀ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀzÀ°è ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ ²æêÀÄw gÀ²ÃzÁ ¨ÉÃUÀA UÀAqÀ ªÀĺÀäzÀ C¨Áâ¸À C°, 40 ªÀµÀð, G ªÀÄ£É PÉ®¸À ¸Á ºÉÊzÀgÀ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ vÀ£Àß UÀAqÀ£ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ vÀ£Àß UÀAqÀ¤UÉÀ ¤Ã£ÀÄ C£ÉÊwPÀ ¸ÀA¨sÀAzsÀ ©lÄÖ PÉÆqÀÄ CAvÁ ºÉýzÀPÉÌ CgÉÆævÀ£ÁzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ ªÀĺÀäzÀ C¨Áâ¸À C° vÀAzÉ E¸Áä¬Ä¯ï ¸Á§, 48 ªÀµÀð, ¸Á ºÉÊzÀgÀ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉAqÀw ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¤£ÁågÀÄ ºÉüÀĪÀ¼ÀÄ gÀAr CAvÁ CªÁZÀå ¨ÉÊAiÀÄÄÝ ¤£ÀÄ «gÉÆÃzsÀ ªÀiÁrzÀgÉ ¤£ÀߣÀÄ PÉÆ¯É ªÀiÁr ©qÀÄvÉÛ£ÉAzÀÄ CAvÀ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ PÀnÖUɬÄAzÀ vÀ¯ÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹ CzÉ PÀnÖUɬÄAzÀ ªÉÄÊAiÀįÁè ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É. CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ £ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 301/09 PÀ®A 324, 504 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 24-12-09 gÀAzÀÄ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ JA.J¯ï.¹ EzÉ CAvÁ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉÃn ¤Ãr UÁAiÀļÀÄ ²æà zÀ±ÀgÀxÀ vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀ¥Áà ªÉÄÃwæ ªÀAiÀÄ: 40ªÀµÀð, G: PÀÆ°PÉ®¸À, ¸Á: EgÁ¤ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ ºÉýPÉ PÉÆnÖzÉÝãÉAzÀgÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 2030 UÀAmÉUÉ PÀjAiÀÄ¥Áà ªÀÈvÀÛzÀ ºÀwÛgÀ ¦üAiÀiÁ𢠤AwzÁÝUÀ C°èUÉ §AzÀ DgÉÆæ £ÁgÁAiÀÄt ¸Á: ¥ÀævÁ¥À£ÀUÀgÀ FvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ DªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ C°èAiÉÄà ©¢ÝzÀÝ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É CzÀÝjAzÀ DgÉÆæAiÀÄ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî¨ÉÃPÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 171/09 PÀ®A 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 25-12-09 gÀAzÀÄ 1930 UÀAmÉUÉ ¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvɬÄAzÀ zÀÆgÀªÁt ªÀÄÄSÁAvÀgÀ JAJ¯ï¹ EzÉ CAvÁ w½¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉÃnÖ ¤Ãr UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ²æêÀÄw ªÀÄzsÀÄgÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ ¥ÀæPÁ±À ªÉÄÃvÉæ ¸Á: zsÀÆ¥ÀvÀªÀĺÁUÁAªÀ EªÀgÀÄ ºÉýPÉ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¦vÀgÁzÀ C«£Á±À ªÉÄÃvÉæ EªÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ gÀAr ¨sÀƸÀr CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÞUÀ½AzÀ ¨ÉÊ¢gÀÄvÁÛ£É. ¸ÀA¢¥À EvÀ£ÀÄ PÀnÖUɬÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¨É¤ß£À ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É. ªÀÄvÀÄÛ ®QëöäPÁAvÀ EvÀ£ÀÄ gÀAr §Æ¸Àr CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊ¢gÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀj dUÀ¼ÀªÀÅ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¥ÀqÀ¸Á¯ÉAiÀÄ°è UÉÆqÉ PÀlÄÖwÛzÀÝjAzÀ dUÀ¼À DVgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁj ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 185/09 PÀ®A 279, 337, L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ 25/12/09 gÀAzÀÄ 1900 UÀAmÉUÉ gÁeÉñÀégÀ UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ gÁ.ºÉ. £ÀA 09 gÀ ªÉÄÃ¯É ²æà ¥ÁAqÀÄgÀAUÀ vÀAzÉ ©üêÀÄuÁÚ ¥ÀÄuÉ ªÀAiÀÄ:60 ¸Á:ªÀÄ°èPÁdÄð£À ªÁr gÀªÀgÀÄ gÁeÉñÀégÀzÀ ±ÀÄPÀæªÁgÀ ¸ÀAvÉ ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄgÀ½ vÀªÀÄä UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ »A¢¤AzÀ CAzÀgÉ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ PÀqɬÄAzÀ ªÀÄÄA¨ÉÊ PÉqÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ MAzÀÄ C¥ÀjavÀ ¯Áj ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£Àß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¸ÉÊPÀ® ¸ÀªÉÄÃvÀ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢üzÁgÀjUÉ rQÌ ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛ£É. rQÌAiÀÄ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¦üAiÀiÁð¢üzÁgÀjUÉ §®UÁ® ªÉƼÀPÁ¼À, §®UÁ® UÀÄl¤, ºÁUÀÆ §®UÀqÉ ¨sÀÄdzÀ ºÀwÛgÀ vÀgÀazÀ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. JzÉUÉ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§UÀzÀ® ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 204/09 PÀ®A 279, 338 L.¦.¹. eÉÆvÉ 187 L.JA.«. PÁAiÉÄ :-
¢£ÁAPÀ 25/12/09 gÀAzÀÄ 1700 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ C±ÉÆÃPÀ vÀAzÉ CuÉÚ¥Áà ªÀÄAqÀV 40 ªÀµÀð, MPÀÌ®ÄvÀ£À, °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á/ ªÀÄ£ÁßKSÉý EªÀgÀÄ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ¢AzÀ ªÀÄ£ÁßKSÉýUÉ n.«.J¸ï JPÀì¯ï ¸ÀÆ¥ÀgÀ ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. J¦-28/©f-2039 gÀ ªÉÄÃ¯É §gÀĪÁUÀ gÁ.ºÉ-9 gÀ gÉÆÃr£À C±ÉÆÃPÀ zsÁ¨sÁzÀ ºÀwÛgÀ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀPÉÌ ºÉÆUÀĪÀ C¥ÀjavÀ ¯Áj ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ rQÌ ªÀiÁr vÀ£Àß ¯Áj ¤°è¸ÀzÉ Mr¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆVgÀÄvÁÛ£É. CzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¨sÁj gÀPÀÛ UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. JAzÀÄ ºÉýPÉ ¤ÃrzÀ ªÉÄÃgÉUÉ DgÉÆæ «gÀÄzÀÝ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA. 25/09 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹. :-
¢£ÁAPÀ 20-12-09 gÀAzÀÄ 1030 UÀAmÉUÉ ¸Á¬ÄUÁAªÀ ²ªÁgÀzÀ°è vÉÆUÀj ¨É¼ÉUÉ OµÀzÀ ºÉÆqÉAiÀÄ®Ä ¸ÀgÀĨÁ¬Ä UÀAqÀ PÁ²£ÁxÀ ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð ¸Á: CAvÀgÀ ¨sÁgÀw xÁAqÁ ªÀÄvÀÄÛ EªÀgÀ UÀAqÀ PÁ²£ÁxÀ, ®°vÁ¨Á¬Ä ªÀÄƪÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ vÉÆUÀj ¨É¼ÀUÉ OµÀzÀ ºÉÆqÉAiÀÄĪÁUÀ DPÀ¹äPÀªÁV ¸ÀgÀĨÁ¬Ä EªÀgÀ ¨Á¬ÄAiÀÄ°è QÃl£Á±ÀPÀ O¸ÀzÀzÀ «µÀºÉÆVzÀÄÝ, aQvÉì PÀÄjvÀÄ ©ÃzÀgÀ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ¸ÉÃj¹zÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ 24-12-09 gÀAzÀÄ 1410 UÀAmÉUÉ ¸ÁgÀĨÁ¬Ä EªÀgÀÄ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ. CªÀgÀ ¸Á«£À §UÉÎ AiÀiÁgÀ ªÉÄïÉAiÀÄÆ AiÀiÁªÀÅzÉ vÀgÀºÀzÀ ±ÀA¸ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.