Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Sunday, March 18, 2012

Raichur District Reported Crimes


C¥ÀºÀgÀtPÉÆ̼ÀUÁzÀ ºÀÄqÀÄVAiÀÄ ¨sÁªÀavÀææ
C¥ÀºÀgÀtPÉÆ̼ÀUÁzÀ ºÀÄqÀÄVAiÀÄ ZÀºÀgÉ F PɼÀV£ÀAwzÉ.
ºÉ¸ÀgÀÄ : PÀÄ gÉõÁäªÀAiÀÄ : 17 ªÀµÀð §tÚ : UÉÆâü §tÚ JvÀÛgÀ : 5.5' ¦üÃmïªÉÄÊPÀlÄÖ : ¸ÁzsÁgÀt ªÉÄÊPÀlÄÖ PÀÆzÀ®Ä : PÀ¥ÀÄà PÀÆzÀ®Ä ªÀÄÄR : zÀÄAqÀÄ ªÀÄÄR
§mÉÖUÀ¼ÀÄ : ºÀ¼À¢ ªÀÄvÀÄÛ ZÁPÀ¯ÉÃmï §tÚzÀ ZÀÆrzÀgÀ ¨sÁµÉ : PÀ£ÀßqÀ, ªÀÄgÁp .
¢£ÁAPÀ:16-02-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 12-30 UÀAmÉUÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÉÄâ£Á¥ÀÄgÀ UÁæªÀÄzÀ°è ¤AUÀ¥Àà vÀAzÉ CªÀÄgÀ¥Àà ¸Á:¥ÁªÀÄ£ÀPÀ®ÆègÀÄ FvÀ£ÀÄ ªÉÆøÀ ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ ²æêÀÄw ²ªÀªÀÄä UÀAqÀ ²ªÀ¥Àà ªÀ:45 eÁ: ZÀ®ÄªÁ¢ G:PÀÆ° ¸Á: ªÉÄâ£Á¥ÀÄgÀ FPÉAiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ C¥Áæ¥ÀÛ ªÀAiÀĹì£À PÀĪÀiÁj gÉõÁä ªÀ:17 ªÀµÀð FPÉAiÀÄ£ÀÄß vÀ£Àß ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÆÃmÁgï £ÀA§gÀ PÉJ-05 EDgï-8227 £ÉÃzÀÝgÀ°è C¥ÀºÀj¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj ¦üAiÀiÁð¢üAiÀÄÄ DgÉÆæAiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀ£ÀÄß «ZÁj¹zÀÄÝ CªÀgÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ºÀnÖ oÁuÉ C.¸ÀA:.26/2012 PÀ®A. 366(J),504,506,¸À»vÀ 34 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
²æêÀÄw VÃvÁ @ VÃvÁ eɤ¥sÀgï UÀAqÀ PÉ.¥Àæ¨sÁPÀgï eÉÆøɥsï , ªÀAiÀÄ: 20ªÀ, eÁ:D¢zÁæ«qÀ , G:ªÀÄ£ÉPÉ®¸À, ¸Á:dÆå¤AiÀÄgï PÁ¯ÉÃeï gÉÆÃqï ¦qÀ§Äèöår PÁåA¥ï ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ FPÉAiÀÄÄ PÉ.¥Àæ¨sÁPÀgï eÉÆøɥsï FvÀ£ÉÆA¢UÉ ¢:03-11-2011 gÀAzÀÄ ®UÀߪÁVzÀÄÝ ®UÀßzÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è VÃvÁ¼À vÀAzÉ vÁ¬Ä 50,000 gÀÆ. , 50 UÁæªÀiï §AUÁgÀ , ºÁUÀÆ 1,50,000/- gÀÆ ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀ ªÀģɧ¼ÀPÉ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß ªÀgÀzÀQëuÉAiÀiÁV PÉÆnÖzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ VÃvÁ¼ÀÄ UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¸ÀA¸ÁgÀ ªÀiÁqÀĪÁUÀ DPÉAiÀÄ UÀAqÀ ªÀÄvÀÄÛ CvÉÛAiÀiÁzÀ EªÀgÀÄ PÀÆr E£ÀÆß ºÉaÑ£À ªÀgÀzÀQëuÉ vÀgÀĪÀAvÉ ¦Ãr¹ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁrzÀÝ®èzÉà , ¢£ÁAPÀ: 17-03-2012 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 10-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ CªÀgÀÄ VÃvÁ¼À£ÀÄß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è PÀÆrºÁQ £Á¬ÄUÉ PÀlÄÖªÀ ZÉÊ£ï¢AzÀ ªÀgÀzÀQëuÉ ºÀt vÀgÀĪÀAvÉ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr PÀnÖUɬÄAzÀ vÀ¯ÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ , ZÁPÀ£ÀÄß PÁ¬Ä¹ PÉÊPÁ®Ä ªÀÄvÀÄÛ ªÉÄÊUÉ §gÉAiÀÄ£ÀÄß ElÄÖ ¨É¯ïÖ¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ °TvÀ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.54/12 PÀ®A.498(J) , 323 , 324 , 504 , 506 , 342 ¸À»vÀ 34 ºÁUÀÆ PÀ®A.3 , 4 ªÀ.¤ PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
CrªÉ¥Àà vÀAzÉ zÉÆqÉÊAiÀÄå ªÀ. 60 ªÀµÀð. eÁ. £ÁAiÀÄPÀ, G.PÀÆ° PÉ®¸À, ¸Á. §Ä¢ð¥ÁqÀ vÁ.f.gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ¸ÉÃA¢ PÀÄrAiÀÄĪÀ ZÀlzÀªÀ¤zÀÄÝ CvÀ£ÀÄ AiÀiÁªÁUÀ®Ä CAzÀæzÀ £ÉAlA¥ÁqÀPÉÌ ºÉÆÃV ¸ÉÃA¢ PÀÄrzÀÄ §gÀÄwÛzÀÄÝ CzÀgÀAvÉ ¢£ÁAPÀ 11-03-12 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 1600 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀªÀÄAiÀÄPÉÌ £ÉAlA¥ÁqÀPÉÌ ºÉÆÃV ¸ÉA¢ PÀÄrzÀÄ §A¢zÀÄÝ ªÀÄgÀÄ ¢ªÀ¸À ¢£ÁAPÀ 12-03-12 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 0900 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÁAwAiÀiÁV C¸ÀÛªÀå¸ÀÛªÁVzÀÄÝ E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ jªÀÄì ¨sÉÆÃzÀPÀ D¸ÀàvÉæ, gÁAiÀÄZÀÆjUÉ §AzÀÄ ¸ÉÃjPÉAiÀiÁVzÀÄÝ E¯ÁdÄ ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 17-03-12 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 1010 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ²æà gÀAUÀ¥Àà vÀAzÉ CrªÉ¥Àà ªÀ. 28 ªÀµÀð eÁ. £ÁAiÀÄPÀ, G.PÀÆ° PÉ®¸À, ¸Á. §Ä¢ð¥ÁqÀ vÁ.f.gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ AiÀiÁ¥À®¢¤ß oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA: 08/2012 PÀ®A: 174 ¹.Dgï.¦.¹. £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
¢£ÁAPÀ: 17.03.2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 12.45 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ J¯ï.L.¹. D¦üù£À ªÀÄÄA¢£À gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ±Á®A vÀAzÉ ¦üÃgÀ¸Á§ ¸Á: ©.Dgï,© ¸ÀPÀð¯ï gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É PÉÊ ¸À£Éß ªÀiÁqÀÄvÁÛ PÉ.E.©. PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ IÄvÀÄgÁd£ÀÄ vÀ£Àß ¥À®ìgï ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA: JA.ºÉZï. 12 EAiÀÄÄ 3559 £ÉÃzÀÝgÀ »AzÉ vÀ£Àß ºÉAqÀw ªÀÄUÀĪÀ£ÀÄß PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ CA¨ÉÃqÀÌgï ¸ÀPÀð¯ï PÀqɬÄAzÀ Cwà ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ±Á®A FvÀ£À ¸ÉÊPÀ°UÉ lPÀÌ÷gï PÉÆlÖzÀÝjAzÀ PɼÀUÉ ©¼À®Ä ±Á®A£À vÀ¯ÉUÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÁVzÀÄÝ C®èzÉà ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ZÁ®PÀ¤UÉ ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À ºÉAw ºÁUÀÆ E§âgÀÆ ªÀÄPÀ̽UÉ ¸ÀºÁ ¸ÀtÚ ¥ÀÄlÖ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¥À²ÑªÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 35/2012 PÀ®A: 279,337 L.¦¹. £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
¥Éưøï zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
¢£ÁAPÀ 17.03.2012 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 5.00 UÀAmÉUÉ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁgÉÆà M§â£ÀÄ AiÀiÁ¥À®¢¤ß UÁæªÀÄzÀ°è PÀ£ÁðlPÀ gÁdå ¸ÀgÀPÁgÀªÀÅ ºÉAqÀ ¸ÀgÁ¬Ä ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀĪÀÅzÀ£ÀÄß ¤µÉÃzÁeÉÕöß ªÀiÁrzÁUÀÆå vÀªÀÄä°è AiÀiÁªÀÅzÉà ¯ÉʸÉãïì PÁUÀzÀ ¥ÀvÀæUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆA¢gÀzÉà C£À¢üÃPÀÈvÀªÁV ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀÄPÀgÀªÁUÀĪÀ ¹.ºÉZï.¥ËqÀgï¢AzÀ PÀ®¨ÉÃjPÉ ºÉAqÀªÀ£ÀÄß vÀAiÀiÁj¹ ºÉAqÀ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝ£É CAvÁ RavÀ ªÀiÁ»wAiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¦.J¸ï.L. AiÀiÁ¥À®¢¤ß ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢ ºÁUÀÆ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ ºÉÆÃV zÁ½ ªÀiÁr »rAiÀÄ®Ä gÁdÄ vÀAzÉ a£Àß §ÄqÀØtÚ ªÀAiÀiÁ: 50 ªÀµÀð eÁ: F¼ÀUÉÃgÀ G: PÀÆ°PɸÀ ¸Á: AiÀiÁ¥À®¢¤ß FvÀ£ÀÄ ¹QÌ©¢zÀÄÝ DvÀ¤AzÀ MAzÀÄ ¥Áè¹ÖPÀ PÉÆqÀzÀ°è 15 °ÃlgÀ ºÉAqÀ C:Q: 150/- gÀÆ £ÉÃÉzÀÝ£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÁ¥Á¸ï oÁuÉUÉ §AzÀÄ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ AiÀiÁ¥À®¢¤ß oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 24/2012 PÀ®A: 273, 284,328, L¦¹ & 32. 34 PÉ.E PÁAiÉÄÝ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ..
¸ÀÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:
gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 18.03.2012 gÀAzÀÄ 48 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 8,300/- gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ

GULBARGA DIST REPORTED CRIME

ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣ:
ಶಹಾಬಾದ ನಗರ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆ:
ಶ್ರೀ ಶಿವಶರಣಪ್ಪಾ ತಂದೆ ಅಪ್ಪರಾವ ತೊರಣೆ ಸಾ: ಹೆಡಗಾಪೂರ ತಾ:ಅವರಾದ ಜಿ:ಬೀದರ ರವರು ನಾನು ಮತ್ತು ಮತ್ತು ಇಸ್ಮಾಯಿಲ ಖಾನ ಕೂಡಿಕೊಂಡು ದಿನಾಂಕ 18/3/12 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11-30 ಗಂಟೆಗೆ ಹೀರೋ ಹೊಂಡಾ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ನಂ ಕೆಎ-02 ಇವಾಯ-4007 ನೇದ್ದರ ಮೇಲೆ ಹೊಲ ಸರ್ವೇ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂಕೂರ ಕಡೆಗೆ ಬರುತ್ತಿರುವಾಗ ಎದುರಗಡೆಯಿಂದ ಟವೇರಾ ನಂಬರ ಕೆಎ-19 ಪಿ-3647 ನೇದ್ದರ ಚಾಲಕನು ತನ್ನ ವಾಹನವನ್ನು ಅತೀವೇಗ ಮತ್ತು ನಿಷ್ಕಾಳಜಿತನದಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ನಮ್ಮ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲಕ್ಕೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದಿದ್ದರಿಂದ ನನಗೆ ಭಾರಿ ರಕ್ತಗಾಯವಾಗಿದ್ದು, ಮತ್ತು ಇಸ್ಮಾಯಿಲ ಖಾನಗೆ ಬಲಗಡೆ ಎದೆಗೆ ಮತ್ತು ಎಡ ತೊಡೆಗೆ ಒಳಪೆಟ್ಟಾಗಿದ್ದು ಮತ್ತು ತರಚೀದ ಗಾಯವಾಗಿದೆ. ಚಾಲಕನು ತನ್ನ ವಾಹನವನ್ನು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೇ ಬಿಟ್ಟು ಓಡಿ ಹೋಗಿರುತ್ತಾನೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ: 29/2012 ಕಲಂ 279,337,338 ಐಪಿಸಿ ಸಂ 187 ಐ.ಎಂ.ವಿ ಆಕ್ಟ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.
ಮುಂಜಾಗ್ರತೆ ಕ್ರಮ ಪ್ರಕರಣ:
ಬ್ರಹ್ಮಪೂರ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆ
ದಿನಾಂಕ: 18/03/12 ರಂದು 11.00 ಠಾಣೆಯ ಶ್ರೀ.ಬಸವರಾಜ ಹೆಚ್.ಸಿ ಮತ್ತು ರಾಜಕುಮಾರ ಸಿ.ಪಿ.ಸಿ ಬ್ರಹ್ಮಪೂರ ಠಾಣೆರವರು ರವರು ಶರಣಬಸವೇಶ್ವರ ಜಾತ್ರಾ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲಿಂಗ ಕರ್ತವ್ಯದ ಮೇಲೆ ಇದ್ದಾಗ 1030 ಗಂಟೆಗೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಶರಣಬಸವೇಶ್ವರ ಜಾತ್ರಾ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅನುಮಾನಾಸ್ಪದವಾಗಿ ಓಡಾಡುವುದನ್ನು ಕಂಡು ಸಂಶಯ ಬಂದು ಹಿಡಿದು ಹೆಸರು ಮತ್ತು ವಿಳಾಸ ವಿಚಾರಿಸಲು ಮಹೇಶ ತಂದೆ ಹುಸೆನಯ್ಯ ಇಳಗೇರ ಸಾ ಸ್ಟೇಶನ ಗಾಣಗಪೂರ ತಾ ಅಫಜಪೂರ ಜಿ ಗುಲಬರ್ಗಾ ಅಂತಾ ತಿಳಿಸಿದ್ದು, ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇರುವಿಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರಿಸಲು ಯಾವುದೇ ಸಮಂಜಸ ಉತ್ತರ ಕೊಡದೆ ಇರುವದರಿಂದ ಆತನನ್ನು ಹಾಗೇಯೆ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದರೊಂದು ಸ್ವತ್ತಿನ ಅಪರಾಧ ಮಾಡಬಹುದೆಂದು ತಿಳಿದು ವಶಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಠಾಣೆಗೆ ಬಂದು ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಠಾಣಾ ಗುನ್ನೆ ನಂ: 36/12 ಕಲಂ: 109 ಸಿ.ಆರ್.ಪಿ.ಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾನೆ.

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE : 18-03-2012


This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w : 18-03-2012

ªÀÄAoÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 44/2012 PÀ®A 447, 427,435 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 13/03/2012 gÀAzÀÄ 1130 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ vÀÄPÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ ±ÀAPÀgÀ PÀÄA¨ÁgÀ ¸Á ªÀÄAoÁ¼À EªÀgÀ ºÉÆ® ¸ÀªÉð £ÀA 155 £ÉÃzÀgÀ°èzÀÝ 115 ªÀiÁ«£À VqÀUÀ½UÉ ºÀtÄÚ ºÀwÛzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ 50 zÉÆqÀØ £ÉgÀ¼É VqÀUÀ½UÉ ªÀÄvÀÄÛ eÁ¥À¼ÀzÀ VqÀUÀ½UÉ DgÉÆæAiÀiÁzÀ £ÀgÀ¹AUÀ vÀAzÉ ªÀÄvÁÛf zÀ¯Á¯É ¸Á ªÀÄAoÁ¼À EvÀ£ÀÄ GzÉÝñÀ ¥ÀƪÀðPÀªÁV ¨ÉAQ ºÀaÑzÀÝjAzÀ VqÀUÀ¼ÀÄ ¸ÀÄnÖgÀÄvÀÛªÉ. EzÀjAzÀ MlÄÖ C.Q 7,50,000/- gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À ºÁ¤AiÀiÁVgÀÄvÀÛzÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

RlPÀ aAZÉÆý ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 23/2012 PÀ®A 87 PÉ.¦.CPïÖ :-
¢£ÁAPÀ-17/03/2012 gÀAzÀÄ 1230 UÀAmÉUÉ ¥ÉÆ°Ã¸ï ¹§âA¢ ºÁUÀÆ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¹QAzÀæ¨ÁzÀ ªÁrAiÀÄè° ªÀÄ®è¥Áà zsÀ£ÀUÀgÀ gÀªÀgÀ ¨Éë£À VÃqÀzÀ PɼÀUÉ PÀĽvÀÄ PÉ®ªÀÅ d£ÀgÀÄ ¥ÀgÉïï JA§ E¹àÃl dÆeÁl DqÀÄwÛzÀÝ£ÀÄß PÀAqÀÄ CªÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr 52 E¹àÃl J¯ÉUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ 790/- gÀÆ. d¦Û ªÀiÁr DgÉÆæüvÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 29/2012 PÀ®A 279, 337, 338 304(J) L.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 17/03/2012 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 1610 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠱ÉÆúɧ ¥ÀoÁt vÀAzÉ ±ËPÀvÀ ¥ÀoÁt ªÀAiÀÄ 24 ªÀµÀð eÁw ªÀÄĹèªÀiï G: JªÀÄ.JZï-20/Jn-5597 £ÉÃzÀÝgÀ ¯Áj ZÁ®PÀ ¸Á ±ÁºÁUÀAd OgÀAUÀ¨ÁzÀ (JªÀiï.J¸ï.) EªÀ£ÀÄ ºÁWÀÆ QèãÀgï PÀÆrPÉÆAqÀÄ §gÀĪÁUÀ ºÉÊzÀæ¨ÁzÀ PÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ PÁgÀ £ÀA. J¦-09 ¹J-6270 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ DgÉÆæ ªÀÄzsÀĨÁ§ vÀAzÉ £ÁUÉñÀégÀgÁªÀ ¦£ÀßAn ¸Á PÀAvÉÃgÀÄ f UÀÄAlÄgÀÄ vÀ£Àß PÁgÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfÃvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¯ÁjUÉ rQÌ ªÀiÁrzÀ ¥ÀjuÁªÀĪÁV PÁj£À JzÀÄj£À ¥ÀÆtð ±ÉÆà dfÓ ºÉÆÃVgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj PÁgÀ£ÀÄß £ÉÆÃqÀ®Ä PÁj£À°è ºÀjñÀ vÀAzÉ ©. ±ÀAPÀj ±ÀªÀiÁð ªÀAiÀÄ 25 ªÀµÀð ¸Á C«ÄÃgÀ¥ÉÃl ºÉÊzÀæ¨ÁzÀ FvÀ£ÀÄ ¸ÀܼÀzÀ°è ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. G½zÀªÀgÀ£ÀÄß aQvÉì PÀÄjvÀÄ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÀìUÉ PÀ¼ÀÄ»¹ PÉÆnÖgÀÄvÉÛªÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤PÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 28/2012 PÀ®A 279 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 17/03/2012 gÀAzÀÄ 17:50 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ QgÀt vÀAzÉ «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ JqÉØ ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ ¸Á zÉêÀt EªÀ£ÀÄ ºÁUÀÆ DgÉÆævÀ£ÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA. JA.ºÉZÀ-26/J-4763 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀzÉÆA¢UÉ Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̽fvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯ÁAiÀĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ rVÎ ²ªÁgÀzÀ°è PÉ.E.© PÀA§PÉÌ rQÌ ¥Àr¹zÀ ¥ÀgÀuÁªÀÄ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ¤UÉ §®UÁ® vÉÆÃqÉUÉ ¨sÁj gÀPÀÛ UÁAiÀĪÁV PÁ®Ä ªÀÄÄj¢gÀÄvÀÛzÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

d£ÀªÁqÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 27/2012 PÀ®A 366(J), 109 eÉÆÃvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 17-03-2012 gÀAzÀÄ 1930 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠫dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ±ÉgÀt¥Áà UËgÁ ªÀAiÀÄ: 48 ªÀµÀð eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ G: F±Á£Àå ¸ÁjUÉ ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ°è ¤ªÁðºÀPÀ ¸Á d£ÀªÁqÁ EªÀgÀ JgÀqÀ£É ªÀÄUÀ¼ÁzÀ PÀÄ. §¸ÀªÁAd° EªÀ¼ÀÄ ¦.AiÀÄÄ.¹ ¢éwÃAiÀÄ ªÀµÀð CPÀÌ ªÀĺÁzÉë PÁ¯ÉÃeï ©ÃzÀgÀ£À°è «zÁå¨sÁå¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ ¦AiÀÄĹ ¥ÀjPÉëAiÀÄ£ÀÄß §gÉAiÀÄ®Ä ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ §¹ì£À°èzÀÝ DgÉÆæ zÀvÁÛwæ vÀAzÉ UÀt¥ÀvÀgÁªÀ £ÀgÉÆÃmÉ ªÀAiÀÄ 24 ªÀµÀð eÁw: ªÀÄgÁoÀ G: r.J.Dgï ¥Éưøï PÁ£ÀìmÉç¯ï ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¥sÀĸÀ¯Á¬Ä¹ MvÁÛAiÀÄ ¥ÀƪÀðPÀªÁV PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁzÉ.

RlPÀ aAZÉÆý ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 341, 324, 504 eÉÆÃvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 17/03/2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 2200 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠤îªÀiÁä UÀAqÀ «oÀ® ©ÃgÁzÀgÀ ªÀAiÀÄ-60 ªÀµÀð eÁ PÀÄgÀħÄgÀ G MPÀÄÌ®vÀ£À ¸Á ¨ÁeÉÆüÀUÁ EªÀgÀÄ ºÉÆ®zÀ°è eÉÆüÀ gÁ² ªÀiÁqÀĪÁUÀ DgÉÆævÀ£ÁzÀ ZÀAzÀæ¥Áà ©ÃgÁzÀgÀ ¸Á ºÀgÀ£Á¼À EªÀgÀÄ §AzÀÄ CPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ CªÁbÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ dUÀ¼À ªÀiÁr PÉʬÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ §rUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

GULBARGA DIST REPORTED CRIME


ಮುಂಜಾಗ್ರತೆ ಕ್ರಮ:
ಮಾದನ ಹಿಪ್ಪರಗಾ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ:
ದಿನಾಂಕ 17/03/2012 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10:00 ಗಂಟೆಗೆ ಸರಸಂಬಾ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ವತಿಯಿಂದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಸಂಬಂದದಲ್ಲಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿರುವ ರಸ್ತಾ ರೋಕೊ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಂದೋಬಸ್ತ ಕರ್ತವ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ, ಗ್ರಾಮದ ಹೊಲ ಸರ್ವೇ ನಂ. 199 ನೇದ್ದರ ಮಾಲೀಕ ಮಲ್ಲಿನಾಥ ಗೋವಿನ, ವೈಜನಾಥ ಗೋವಿನ ಇವರು ಓ. ಎಸ್. ನಂ. 118/2011 ನೇದ್ದರಲ್ಲಿ ವಾಗ್ದರ್ಗಿ – ರಿಬ್ಬನಪಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಕಾನೂನು ಬಾಹಿರ ಅಂತ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಮಾನ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ದಿನಾಂಕ 17/12/2011 ರಂದು ಭೂ ಪರಿಹಾರ ಧನ ನೀಡುವವರೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಕಾಮಗಾರಿ ಮಾಡಬಾರದೆಂದು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರು ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಗುಲಬರ್ಗಾ ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರು [ ಪಿ.ಡಬ್ಲು.ಡಿ ] ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರ ವಿರುದ್ದ ಆದೇಶ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ. ರಸ್ತೆಯ ಪಕ್ಕ 2010 ರಲ್ಲಿ ಜಲಾನಯನ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಮಂಡಳಿ ಗುಲಬರ್ಗಾರವರು ಸರಸಂಬಾ ಗ್ರಾಮದ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಕೂಡಿಯುವ ನೀರಿಗಾಗಿ ಒಂದು ಕೋಳವೆ ಭಾವಿ ಹಾಕಿಸಿ ಅದಕ್ಕೆ ವಿದ್ಯೂತ್ ಯಂತ್ರ ಅಳವಡಿಸಿ ವಿದ್ಯೂತ್ ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡಿ, ಪೈಪ್ ಲೈನ ಮುಖಾಂತರ ಸರಸಂಬಾ ಗ್ರಾಮದ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಿದ್ದು, ಸದರಿ ಕೋಳವೆ ಭಾವಿಯನ್ನು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಅದೇಶ ತಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ ಇರುವುದಾಗಿ ಒಂದು ವರ್ಷದಿಂದ ಕೊಳವೆ ಭಾವಿಯಿಂದ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಆಗುವ ಪೈಪ್ ಲೈನನ್ನು ಮಲ್ಲಿನಾಥ ಗೋವಿನ ಇವರು ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಗ್ರಾಮದ ಜನತೆ ಮತ್ತು ಇವರ ಮಧ್ಯೆ ಹಗೆತನ ಬೆಳೆದು ಬಂದಿರುತ್ತದೆ. ಇವರನ್ನು ಹಾಗೆ ಬಿಟ್ಟರೆ ಯಾವ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಜೀವ ಹಾನಿ, ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಶಾಂತತಾ ಭಂಗವುಂಟಾಗುವ ಸಂಭವವಿರುವುದಾಗಿ ಕಂಡು ಬಂದಿದ್ದರಿಂದ, ಮುಂಜಾಗ್ರತಾ ಕ್ರಮ ಕುರಿತು ಕಾಶಿನಾಥ ತಂದೆ ಶರಣಪ್ಪ ಗೋವಿನ, ಸಾ: ಸರಸಂಬಾ, ವೈಜನಾಥ ತಂದೆ ಕಾಶಿನಾಥ ಸರಸಂಬಾ, ಸಾ: ಸರಸಂಬಾ, ಶಿವಪುತ್ರ ತಂದೆ ಶಿವಶರಣಪ್ಪ ಪಾಟೀಲ, ಸಾ: ದಣ್ಣೂರ ತಾ: ಆಳಂದ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮದ ಅವರ ಎದುರಾಳಿದಾರರಾದ ಪಂಡೀತ ತಂದೆ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಜಿಡಗೆ, ರಾಜಶೇಖರ ಪಾಟೀಲ ತಂದೆ ಮಲ್ಕಪ್ಪ ಪಾಟೀಲ, ಮಹಾಂತಪ್ಪ ತಂದೆ ಸಿದ್ರಾಮಪ್ಪ ಆಲುರ್, ವಿಜಯಾನಂದ ತಂದೆ ಹಣಮಂತ ಕುಂಬಾರ್, ಇವರನ್ನು ಠಾಣೆಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ಮುಂಜಾಗ್ರತಾ ಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ಎ.ಎಸ.ಐ ಶ್ಯಾಮರಾವ ರವರು ಸರ್ಕಾರಿ ತರ್ಪೆಯಾಗಿ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ. 07/2012 ಕಲಂ 107. 151 ಸಿ.ಆರ್.ಪಿ,ಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.