Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Saturday, May 1, 2010

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 01/05/2010

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.
¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»vÀ ¢£ÁAPÀ 01/05/2010
OgÁzÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA 06/2010 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 29-04-2010 gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ ªÀiÁgÀÄw vÀAzÉ ®ZÀªÀiÁ ¥ÀjÃl ¸Á £ÁUÀªÀiÁgÀ¥À½î gÀªÀgÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ JgÀqÀÄ ªÀµÀð¢AzÀ ºÉÆmÉÖ £ÉÆë¤AzÀ §¼À®ÄwÛzÀ£ÀÄ aPÀìvÉ PÀÄjvÀÄ OgÁzÀPÉÌ §AzÀÄ ºÉÆmÉÖ £ÉÆêÀÅ vÁ¼À¯ÁgÀzÉ OgÁzÀ J.¦.JªÀiï.¹ UÉÆÃzÁªÀÄ »AzÉ «µÀ PÀÄrzÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É JAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄÄPÉÛªÀÄ UÀAqÀ ®ZÀªÀiÁ ¥ÀjÃl ¸Á £ÁUÀªÀiÁgÀ¥À½î EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 85/2010 PÀ®A 279, 338, 304(J) L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 29-04-2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ C¤Ã® vÀAzÉ ¨Á§Ä gÁoÉÆÃqÀ ªÀAiÀÄ: 23 ªÀµÀð, eÁw:®A¨ÁtÂ, PÉJ-22/ J-7601 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ, ¸Á:°A¨Éƽ vÁ:GªÀÄUÁð, f¯Áè:G¸Àä£Á¨ÁzÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ°è ¯ÉÆÃqï vÀÄA©PÉÆAqÀÄ «±ÁPÀ¥ÀlߪÀiï PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ, DgÉÆæ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉJ-39/JZï-6538 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ ¸ÀwõÀ vÀAzÉ ªÀiÁzsÀªÀgÁªÀ ¥Ánî ¸Á:ZÀAqÀPÁ¥ÀÄgÀ vÁ:§¸ÀªÀPÀ¯Áåt EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ZÀAqÀPÁ¥ÀÄgÀ UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¯ÁjUÉ »A¢¤AzÀ rQÌ ªÀiÁrzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ DgÉÆæ ¸ÀwõÀ¤UÉ ºÁUÀÆ »AzÉ PÀĽvÀ ªÀÄ£ÉÆúÀgÀ E§âjUÀÆ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ, DgÉÆæ ¸ÀwõÀ¤UÉ ¸ÉÆïÁ¥ÀÆgÀ D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÁV¸ÀĪÁUÀ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 83/2010 PÀ®A 279, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 29/04/10 ¦üAiÀiÁ𢠸ÉÆêÀÄ£ÁxÀ vÀAzÉ gÁªÀıÉÃmÉÖ¥Áà ªÀiÁ±ÉmÉÖ ¸Á:zsÀ£ÀÆßgÁ (PÉ) vÁ:§¸ÀªÀPÀ¯Áåt EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA JA.ºÀZï-12/¹J£ï-1302 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É §¸Àì ¤¯ÁÝtzÀ PÀqÉUÉ §gÀÄwÛzÁÝUÀ DvÀ£À »A¢¤AzÀ DgÉÆæAiÀiÁzÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA PÉJ-39/ ºÉZï-9113 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ rQÌ ªÀiÁr ªÁºÀ£À ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀj rQ̬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÆtPÁ® PÉüÀUÉ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁV PÁ®Ä ªÀÄÄjzÀAvÉ PÀAqÀÄ §A¢gÀÄvÀÛzÉ. CAvÀ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 78/2010 PÀ®A 279, 337, 338, 304 (J) L¦¹ eÉÆÃvÉ 187 L.JªÀiï.« DPÀÖ :-
¢£ÁAPÀ 30-04-2010 gÀAzÀÄ 1800 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠫dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ gÁªÀÄuÁÚ £ÁvÉ ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð, eÁw: J¸ï.¹ ªÀiÁ¢UÀ, ¸Á: zÀħ®UÀÄAr EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉJ-38/E-9829 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É vÀªÀÄä UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ, zÀħ®UÀÄAr ©æqïÓ ºÀwÛgÀ DgÉÆæ mÁmÁ ¸ÀĪÉÆà £ÀA JªÀiï.JZï-04/J.J-1273 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ JzÀÄj¤AzÀ §gÀÄwÛzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢UÉ rQÌ ªÀiÁrzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV WÀl£Á ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É ºÁUÀÆ »AzÉ PÀĽvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉAqÀwUÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ, DgÉÆæ WÀl£É ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÁºÀ£À ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 62/2010 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ eÉÆÃvÉ 187 L.JªÀiï.« DPÀÖ :-
¢£ÁAPÀ 29/04/2010 UÁAiÀiÁ¼ÀÄ DgÉÆæ gÁdÄ vÀAzÉ ¥Àæ¨sÀÄ UÉÆîègï ¸Á: PÉÆqÀA§¯ï EvÀ£ÀÄ «Ä£ÀPÉÃgÁ UÁæªÀÄ¢AzÀ alUÀÄ¥Àà PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß CwªÉÃUÀ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ MªÀÄä¯É ¹ÌAqÀ ªÀiÁrzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ©¢ÝgÀÄvÁÛ£É JAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠫ÃgÀ±ÉnÖ vÀAzÉ ªÀiÁgÀÄw vÁ¼ÀªÀÄqÀV ªÀAiÀÄ: 24 ªÀµÀð, eÁw: PÀ§â°UÀ ¸Á: «oÀ®¥ÀÆgÀ EvÀ£ÀÄ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 63/2010 PÀ®A 279, 338 L¦¹ eÉÆÃvÉ 187 L.JªÀiï.« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 30/04/2010 gÀAzÀÄ 1130 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ ZÀAzÀæ¥Áà vÀAzÉ UÀÄAqÀ¥Áà ªÀAiÀÄ: 55 ªÀµÀð eÁ: PÀ§â®UÉÃgÀ G: ¦.qÀ§Æèöå. r ªÁZÀªÀiÁå£À ¸Á ªÀÄAUÀ®V EªÀgÀÄ DgÉÆæ £ÀfÃgÀ vÀAzÉ ±ÀªÀĸÉÆâݣÀ DmÉÆà £ÀA. PÉJ-39/6265 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¸ÁB ªÀÄ£ÁßJSÉýî EªÀgÀ DmÉÆzÀ°è PÀĽvÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ DgÉÆæ vÀ£Àß DmÉÆêÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV MªÀÄä¯É DmÉÆà jÃPÀëzÀ »A¢£À KqÀ¨sÁUÀzÀ mÉÊgÀÄ MqÉzÀÄ DmÉÆà jÃPÀë PÁæ¸À DzÁUÀ CzÀgÀ°èzÀÝ ªÀiÁzÉë EªÀ¼ÀÄ MªÀÄä¯É PɼÀUÉ ©zÀÄÝ KqÀ §ÄdPÉÌ vÀgÀazÀ UÁAiÀÄ ºÁUÀÄ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄAoÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 39/2010 PÀ®A 324, 504 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 30/04/10 ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ ¥ÀÆeÁ UÀAqÀ ¸ÀÆAiÀÄðPÁAvÀ @ ²ªÀgÁd ªÀiÁ¼ÀUÉ ¸Á: E¯Áèöå¼À EPÉAiÀÄÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ DgÉÆæü ¦üAiÀiÁð¢ UÀAqÀ£ÁzÀ ¸ÀÆAiÀÄðPÁAvÀ @ ²ªÀgÁd vÀAzÉ ªÀiÁgÀÄw ªÀiÁ¼ÀUÉ ¸Á: E¯Áèöå¼À EvÀ£ÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀªÀ£É £À£ÀUÉ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrAiÀÄ°PÉÌ zÀÄqÀÄØ PÉÆqÀÄ CAvÁ PÉýzÀÝPÉÌ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ £À£Àß §½ ºÀt E®è CAvÀ ºÉýzÀÝPÉÌ DgÉÆæAiÀÄÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ªÀÄÄRzÀ ªÉÄÃ¯É ¨É¤ß£À ªÉÄÃ¯É ºÁUÀÆ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ 5 wAUÀ¼À UÀ©üðt EzÀÝgÀÆ DPÉAiÀÄ ºÉÆmÉÖAiÀÄ°è M¢ÝgÀÄvÁÛ£É CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 145/2010 PÀ®A 279,338 L¦¹ 187 LJªÀiï« CPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 30/04/2010 gÀAzÀÄ 1825 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠣ÁUÉñÀ vÀAzÉ ¹zÁæªÀÄ ¥ÀjÃl ªÀAiÀÄ: 20ªÀµÀð eÁ: ¥ÀjÃl G: ¥ÁmÁ PÉ®¸À ¸Á vÉÆÃ¥ÀUÀ°è ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ. EªÀgÀÄ vÀªÀÄä CAUÀr ªÀÄÄAzÉ ¥ÁmÁ PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆæ ¯Áj £ÀA J¦-13/JPÀì-1829 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤±Á̼ÀfvÀ¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ rQ̪ÀiÁr ¨sÁj UÁAiÀÄ¥Àr¹ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß C¯Éè ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀægÀPÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 112/2010 PÀ®A 379 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 27, 28-04-10 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è ¦üAiÀiÁð¢ PÉ«£À ¤ZÀÑ® vÀAzÉ ¸Áé«ÄÃzÁ¸À ªÀiÁPÀð ¸Á; ¹© £ÀUÀgÀ PÀÄA¨ÁgÀªÁqÀ gÉÆÃqÀ ©ÃzÀgÀ EªÀgÀ ºÉÆîzÀ°è AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ C°AiÀiÁ¨ÁzÀ ºÉÆ® ¸ÀªÉð £ÀA 34/2 £ÉÃzÀgÀ°è PÉƼÁªÉ ¨Á«UÉ C¼ÀªÀr¹zÀ 270 ¦üÃl PÉç® ªÉÊgÀ C.Q 5,400/- gÀÆ¥Á¬Ä ¨É¼É ¨Á¼ÀĪÀzÀ£ÀÄß PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 40/2010 PÀ®A 379 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 28-04-2010 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 1400 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉƺÀäzï ªÀÄwãï vÀAzÉ E¸Áä¬Ä®«ÄAiÀiÁå ªÀAiÀÄ: 30ªÀµÀð, G: PÁgï¥ÉAlgï, ¸Á eÁ«Ä¸ÁÛ£À¥ÀÆgÀ, ©ÃzÀgÀ. EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 27-04-2010 gÀAzÀÄ vÀªÀÄä ¸ÀA§A¢üPÀ ªÀÄzÀÄªÉ PÀÄjvÀÄ ªÉÆWÀ® ¥sÀAUÀµÀ£ï ºÁ®UÉ ºÉÆÃV gÁwæ 2300 UÀAmÉUÉ »gÉÆà ºÉÆAqÁ ºÉÆgÀUÀqÉ ¤°è¹zÀÄÝ, ªÀÄzÀÄªÉ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ¥ÀÄ£ÀB 2330 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÁºÀ£À ¤°è¹zÀ ¸ÀܼÀzÀ°è £ÉÆÃqÀ®Ä »gÉÆà ºÉÆAqÁ EgÀ°¯Áè CzÀ£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀŪÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 41/2010 PÀ®A 379 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 29-04-2010 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 1300 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠣˱ÁzÀ ¨ÉUÀA UÀAqÀ ¸ÉÊAiÀÄzÀ CPÀâgÀ ªÀAiÀÄ: 38ªÀµÀð G: nÃZÀgï, ¸Á: ªÀÄ£É £ÀA. 7-4-107, ±ÀªÀIJAiÀiÁ PÁ¯ÉÆä, gÉÆû¯Éè, ©ÃzÀgÀ. EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 20-04-2010 gÀAzÀÄ ¸ÀÆÌlgï ºÉÆÃmÉ¯ï ºÀwægÀ ¤°è¹ ZÀºÁ PÀÄrzÀÄ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä, ¸ÀܼÀzÀ°è ¸ÀÆÌlgÀ EgÀ°¯Áè. CPÀÌ¥ÀPÀÌzÀ°è ºÀÄqÀÄPÁrzÀgÀÄ J°èAiÀÄÄ ¹UÀ°¯Áè, CzÀ£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀŪÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.Raichur District Reported Crimes

¢£ÁAPÀ:29.04.2010 gÀAzÀÄ 23.30 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ ©üêÀÄtÚ ¸Á:¹gÀªÁgÀ EªÀ£ÀÄ EArPÁPÁgÀĸÀASÉå:PÉJ.36,JªÀiï.5767 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ-UÀAUÁªÀw gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CwªÉÃUÀ & C®PÀëvÀ£À ¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ ªÉÃUÀ¤AiÀÄAvÀæt ªÀiÁqÀ¯ÁUÀzÉ UÉÆgÉèÁ¼ïPÁåA¥ï ºÀwÛgÀ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ §gÀÄwÛzÀÝ ªÉÆÃmÁgÀ¸ÉÊPÀ¯ï¸ÀASÉå: PÉJ.34,PÉ.808 £ÉÃzÀÝPÉÌ rQÌPÉÆnÖzÀÝjAzÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï£À°è ¥ÀæAiÀiÁt¸ÀÄwÛzÀÝ ZÁ®PÀ¤UÉ ¨sÁjUÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ ¸ÀºÀ-¥ÀæAiÀiÁtÂPÀ¤UÉ ¨sÁjUÁAiÀÄUÀ¼ÁV D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ ZÉÃvÀj¹PÉƼÀîzÉ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ²ªÀgÁd vÀAzÉ «ÃgÀ§¸À¥Àà ¸Á: UÉÆgÉèÁ¼ÀPÁåA¥ï PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¢£ÁAPÀ:29.04.2010 gÀAzÀÄ 23.45 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ±Á«ÄÃzï¸Á§ ¸Á:¦qÀ§Æèöår PÁåA¥ï ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ EªÀ£ÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ¸ÉÊPÀ¯ï¸ÀASÉå:PÉJ.36,PÉ.6368 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CwªÉÃUÀ & C®PÀëvÀ£À ¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ ªÉÃUÀ¤AiÀÄAvÀæt ªÀiÁqÀ¯ÁUÀzÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è dÆå¤AiÀÄgï PÁ¯ÉÃeï ºÀwÛgÀ«gÀĪÀ CªÀÄÄä PÉÆý¥sÁªÀÄð ºÀwÛgÀ AiÀiÁªÀÅzÉ ¸ÀÆZÀ£ÉUÀ¼À£ÀÄß C¼ÀªÀr¸ÀzÉ gÀ¸ÉÛ ¸ÀAZÁgÀPÉÌ CrØAiÀiÁUÀĪÀAvÉ ¤®ÄUÀqÉ ªÀiÁrzÀÝ ¯Áj¸ÀASÉå: PÉJ.30,3199 £ÉÃzÀÝPÉÌ rQÌPÉÆnÖzÀÝjAzÀ ¯ÁjAiÀÄ°èzÀÝ ¨ÉÆÃgïªÉ¯ï ¥ÉÊ¥ï ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ZÁ®PÀ£À vÀ¯ÉUÉ §rzÀÄ ¨sÁjgÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¯ÁjZÁ®PÀ C§Äݯï d¨Áâgï ¸Á: CAPÉÆïÁ, f¯Áè: PÁgÀªÁgÀ EªÀ£ÀÄ ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ gÀ¸ÉÛ ¸ÀAZÁgÀPÉÌ CrØAiÀiÁUÀĪÀAvÉ ¤®ÄUÀqɪÀiÁrzÀÝjAzÀ C¥ÀWÁvÀ dgÀÄVgÀÄvÀÛzÉAzÀÄ gÀ»ÃªÀiï¸Á§ vÀAzÉ EªÀiÁªÀiï¸Á§ ¸Á: ¦.qÀ§Æèöår PÁåA¥ï ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¢£ÁAPÀ:30.04.2010 gÀAzÀÄ 13.45 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ UÉÆÃ¥Á® vÀAzÉ ¸ÀªÁgÀ¥Àà ¸Á: ªÀiÁªÀÄqÀzÉÆrØ EªÀ£ÀÄ mÁæPÀÖgï¸ÀASÉå:PÉJ.36,n.6508 ºÁUÀÆ mÁæ°¸ÀASÉå:PÉJ.36,n.6509 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ¸ÀUÀªÀÄPÀÄAmÁ-AiÀÄgÀUÀÄAmÁ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CwªÉÃUÀ & C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹zÀÝjAzÀ ¸ÀUÀªÀÄPÀÄAmÁ UÁæªÀÄzÀ ºÉÆgÀ ªÀ®AiÀÄzÀ°è ¤AiÀÄAvÀæt vÀ¦à mÁæPÀÖgï mÁæ° ¸ÀªÉÄÃvÀ ¥À°ÖAiÀiÁVzÀÝjAzÀ mÁæPÀÖgï£À°è ¥ÀæAiÀiÁt¸ÀÄwÛzÀÝ dUÀ£ÁßxÀ ¸Á: ªÀiÁªÀÄqÀzÉÆrØ EªÀ¤UÉ ¨sÁjUÁAiÀÄUÀ¼ÁV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ, £ÀgÀ¹AºÀ¤UÉ ¨sÁjUÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ C¥ÀWÁvÀzÀ £ÀAvÀgÀ mÁæPÀÖgï ZÁ®PÀ£ÀÄ mÁæPÀÖgï¤°è¹ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ C£ÀAvÀ vÀAzÉ w¥ÀàAiÀÄå ¸Á: ªÀiÁªÀÄqÀzÉÆrØ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ AiÀiÁ¥À®¢¤ß ¥ÉưøÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¢£ÁAPÀ:30.04.2010 gÀAzÀÄ 10.30 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ gÁeïªÀĺÀäzï vÀAzÉ SÁeÁºÀĸÉÃ£ï ¸Á: ¸ÁvïPÉüï, vÁ: eÉêÀVð, f¯Áè:UÀÄ®§UÁð EªÀ£ÀÄ ¯Áj¸ÀASÉå:PÉJ.36, 4981 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ -UÀÄ®§UÁð gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CwªÉÃUÀ & C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹zÀÝjAzÀ ºÀ¼É UÉÆî¥À°è UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ ¤AiÀÄAvÀæt vÀ¦à ¥À°ÖAiÀiÁVzÀÝjAzÀ ¯ÁjAiÀÄ°è ¥ÀæAiÀiÁt¸ÀÄwÛzÀÝ «gÀÄ¥ÁPÀë ¸Á:¸ÁvïPÉüï EªÀ¤UÉ ¨sÁjUÁAiÀÄUÀ¼ÁV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ, ¯ÁjZÁ®PÀ gÁdªÀĺÀäzï ªÀÄvÀÄÛ QèãÀgï ªÀĺÀäzï ¥sÀ¹ vÀAzÉ ªÀĺÀäzï±À¦ü ¸Á: §¸ÀªÉñÀégÀ PÁ¯ÉÆä UÀÄ®§UÁð EªÀjUÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ CAvÁ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ¯Áj QèãÀgï ªÀĺÀäzï¥sÀ¹ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ºÀnÖoÁuÉ ¥ÉưøÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¢£ÁAPÀ:30.04.2010 gÀAzÀÄ 23.30 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ PÁ¼À¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà §rUÉÃgï ¸Á: ZÀ£ÁߥÀÆgÀÄ, vÁ: gÁªÀÄzÀÄUÀð, f¯Áè :¨É¼ÀUÁ« EªÀ£ÀÄ mÁæPÀÖgï¸ÀASÉå:PÉJ.36,nJ.3246 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ-PÀĵÀÖV gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CwªÉÃUÀ & C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ ªÉÃUÀ¤AiÀÄAvÀæt ªÀiÁqÀ¯ÁUÀzÉ 7ªÉÄ樀 PÁåA¥ï ºÀwÛgÀ ªÉÆÃmÁgÀ¸ÉÊPÀ¯ï¸ÀASÉå: PÉJ.36,AiÀÄÄ.8114 £ÉÃzÀÝPÉÌ rQÌPÉÆnÖzÀÝjAzÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ZÁ®PÀ ¸ÀÄRªÀÄĤ vÀAzÉ zÁåªÀÄtÚ ¸ÀAvÉÃgï ¸Á:«gÀÄ¥Á¥ÀÆgÀÄ, vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ EªÀjUÉ ¨sÁjUÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ C¥ÀWÁvÀzÀ £ÀAvÀgÀ mÁæPÀÖgï ZÁ®PÀ£ÀÄ mÁæPÀÖgï¤°è¹ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ªÀÄ®èAiÀÄå vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Àà PÀÄjAiÀÄgï PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ vÀÄ«ðºÁ¼ï ¥ÉưøÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ vÁ®ÆPÀ gÁªÀÄgÀrØPÁåA¥ï ¤ªÁ¹UÀ¼ÁzÀ f.ªÉAPÀmÉñÀégÀgÁªï vÀAzÉ gÁªÀĸÁé«Ä & J£ï.ªÉÆúÀ£ÀgÁªï vÀAzÉ £ÀgÀ¸ÀtÚ EªÀgÀ d«ÄãÀÄUÀ¼ÀÄ PÀ®ÆègÀÄ ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ°è CPÀÌ-¥ÀPÀÌzÀ°èzÀÄÝ ºÉÆ® ¸ÀªÉÃð ªÀiÁr¹zÁUÀ f.ªÉAPÀmÉñÀégÀgÁªï EªÀgÀ d«Ää£À°è ¸Àé®à d«ÄãÀÄ vÀªÀÄUÉ §gÀ¨ÉÃPÁVzÀÄÝ ©lÄÖPÉÆqÀÄ JAzÀÄ J£ï.ªÉÆúÀ£ÀgÁªï ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉ 7 d£ÀgÀÄ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ ¢£ÁAPÀ:29.04.2010 gÀAzÀÄ 06.30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ºÉÆ®zÀ°è CwPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀªÀiÁr CªÁZÀå±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ f.ªÉAPÀmÉñÀégÀgÁªï ¢£ÁAPÀ:30.04.02010 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ vÁ®ÆPÀ gÁªÀÄgÀrØPÁåA¥ï ¤ªÁ¹UÀ¼ÁzÀ f.ªÉAPÀmÉñÀégÀgÁªï vÀAzÉ gÁªÀĸÁé«Ä & J£ï.ªÉÆúÀ£ÀgÁªï vÀAzÉ £ÀgÀ¸ÀtÚ EªÀgÀ d«ÄãÀÄUÀ¼ÀÄ PÀ®ÆègÀÄ ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ°è CPÀÌ-¥ÀPÀÌzÀ°èzÀÄÝ ºÉÆ® ¸ÀªÉÃð ªÀiÁr¹zÁUÀ f.ªÉAPÀmÉñÀégÀgÁªï EªÀgÀ d«Ää£À°è ¸Àé®à d«ÄãÀÄ vÀªÀÄUÉ §gÀÄvÀÛzÉAzÀÄ ¸ÀªÉÃð ªÀiÁrzÀ C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ ºÁQzÀÝ ¨ÁAqïPÀ®ÄèUÀ¼À£ÀÄß QwÛºÁQzÀ PÉÆAqÀAiÀÄå vÀAzÉ ²æÃgÁªÀÄ®Ä ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉ £Á®ÄÌ d£ÀgÀÄ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ ¢£ÁAPÀ:29.04.2010 gÀAzÀÄ 06.30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ºÉÆ®zÀ°è CwPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀªÀiÁr CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ J£ï.ªÉÆúÀ£ïgÁªï ¢£ÁAPÀ:30.04.02010 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

°AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ vÁ®ÆPÀ ªÁå¸À£ÀA¢ºÁ¼ï UÁæªÀÄ ¤ªÁ¹, CªÀÄgÉñÀ ºÀ¼ÀÆîgÀÄ vÀAzÉ £ÁUÀ¥Àà EªÀgÀ 12 ªÀµÀðzÀ ¥ÀÄvÀæ «gÉñÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ:29.04.2010 gÀAzÀÄ 17.30 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ªÁå¸À £ÀA¢ºÁ¼À UÁæªÀÄzÀ°è «ÄvÀægÉÆA¢UÉ DlªÁqÀÄwÛzÁÝUÀ ºÁªÀÅ PÀaÑzÀÄÝ PÀÆqÀ¯É CªÀ¤UÉ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è zÁR°¹ aQvÉì PÉÆr¹zÀÄÝ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ªÀÄÈvÀ ¨Á®PÀ£À vÀAzÉ ¢£ÁAPÀ:30.04.2010 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀÄ¹Ì ¥ÉưøÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¢£ÁAPÀ:30.04.2010gÀAzÀÄ 14.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï ¥ÀlÖtzÀ CAPÀ°ªÀÄoÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ºÉÆgÀ ªÀ®AiÀÄzÀ°è fæ£À°è C£À¢üPÀÈvÀªÁV ªÀÄzsÀå ¸ÁUÁtÂPÉ ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝgÉAzÀÄ ¥ÀæeÁ ªÁtÂ, «dAiÀÄ PÀ£ÁðlPÀ, PÀ£ÀßqÀ£ÁqÀÄ ¢£À¥ÀwæPÉAiÀÄ ªÀgÀ¢UÁgÀgÀÄ fÃ¥ÀÄ ¤°è¹ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï oÁuÉUÉ ªÀiÁ»w ¤ÃrzÀÝjAzÀ ²æà ªÀiÁgÀÄw J¸ï UÀļÁîj ¦J¸ïL ªÀÄÄzÀUÀ¯ï ¥Éưøï oÁuÉ & ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ zsÁ½ªÀiÁrzÁUÀ, NªÀðªÀåQÛ ¥Éưøï fÃ¥ÀÄ £ÉÆÃr Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ fÃ¥ÀÄ ¥Àj²Ã°¸À¯ÁV ORIGINAL CHOICE 4 ¨ÁPïì MAzÉÆAzÀÄ ¨ÁPÀì£À°è è 48 ¨Á°UÀ¼ÀAvÉ MlÄÖ C.Q.gÀÆ 8400/-, £ÁPËmï©Ãgï 650 JªÀiï.J¯ï £À 2 ¨ÁPÀì CzÀgÀ°è C.Q.gÀÆ:2160/-ºÁUÀÆ £ÁPËmï©Ãgï 330 JªÀiï.J¯ï£À 2 ¨ÁPÀì UÀ¼ÀÄ C.Q.gÀÆ:2400/- MlÄÖ gÀÆ:12,960/- ªÀiË®åzÀ ªÀÄzsÀåzÀ¨Ál°UÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄzsÀå ¸ÁUÁtÂPÉUÉ G¥ÀAiÉÆÃV¹zÀÝ fÃ¥ÀÄ ¸ÀASÉå:PÉJ.36,JªÀiï.797£ÉÃzÀÝ£ÀÄß d¦ÛªÀiÁrPÉÆAqÀÄ fÃ¥ÀÄZÁ®PÀ ±ÀAPÀæ¥Àà PÀ£À¸Á« ªÀAiÀÄ: 14 ªÀµÀð, ¸Á: ¦PÀ½ºÁ¼À CAvÁ w½¹, E¢ÃUÀ NrºÉÆÃzÀ ºÀÄ£ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄzÀ ¤AUÀ¥Àà vÀAzÉ wªÀÄä£À UËqÀ£ÀÄ PÁwðPÁ ¨Ágï ªÀÄÄzÀÝtÚ EªÀgÀ CAUÀr¬ÄAzÀ vÀA¢gÀĪÀÅzÁV w½¹zÀÄÝ, ªÁºÀ£À ZÀ¯Á¬Ä¸ÀÄwÛzÀÝ ¨Á®PÀ 14 ªÀµÀðzÀªÀ£ÀÄ EzÀÄÝzÀÝjAzÀ CªÀ£À ¥ÉÆõÀPÀgÀ£ÀÄß PÀgɬĹ w¼ÀĪÀ½PÉ ¤Ãr, fÃ¥ÀÄZÁ®PÀ ¨Á®PÀ£À£ÀÄß ¥ÉÆõÀPÀjUÉ M¦à¹, fæ£À ªÀiÁ°ÃPÀ zÉêÀgÁeï vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁd ºÁ¢ªÀĤ, ¸Á: vÀÄgÀÄqÀV, ¤AUÀÀ¥Àà & ªÀÄÄzÀÝtÚ EªÀgÀ «gÀÄzÀÝ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

GULBARGA DISTRICT REPORTED CRIMES

PÉÆ¯É ¥ÀæPÀgÀt :-

ªÀiÁºÁvÁä §¸ÀªÉñÀégÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉ :²æêÀÄw ¸ÀÄeÁvÁ UÀAqÀ ¹zÀÝ¥Áà ªÀÄfÓV ¸Á;PÉÆqÀzÀÆgÀ UÁæªÀÄ vÁ;avÁÛ¥ÀÆgÀ f;UÀÄ®§UÁð. EªÀgÀ UÀAqÀ ¹zÀÝ¥Áà ªÀÄfÓUÉ EªÀgÀ£ÀÄß ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ ¨Áå¯ÉÃl ¥ÉÃ¥ÀgÀ ¦æAl ºÁQ¸À®Ä £ÀªÀÄä UÁæªÀÄzÀ ±ÀgÀtÄ ZÀAzÁ , ¥Àæ±ÁAvÀ gÁeÁ¥ÀÆgÀ ºÁUÀÆ ZÀ£Àߧ¸ÀìAiÀiÁå ªÀÄoÀ¥Àw ¸Á;¨sÀgÀvÀ£ÀÆgÀ EªÀgÀ PÁgÀ £ÀA.PÉ,J.32 J.4749 £ÉzÀÝgÀ°è UÀÄ®§UÁðPÉÌ ¢£ÁAPÀ.29-04-2010 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV gÁwæªÉüÉAiÀÄ°è ZÀ£Àߧ¸ÀìAiÀiÁå ªÀÄoÀ¥Àw EªÀgÀÄ UÀÄ®§UÁðzÀ §¸ÀªÉñÀégÀ PÁ®Æ¤AiÀÄ°è ¨ÁrUÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°ègÀĪÀ ªÀÄoÀ¥Àw EªÀgÀ ©°ØAUÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉÆà PÁgÀtPÉÌ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ zÀÄgÀÄzÉÝñÀ¢AzÀ ©°ØAUÀ£À bÀwÛ£À ªÉÄðAzÀ PɼÀUÉ PÉqÀ« PÉÆ¯É ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ JªÀiï.©. £ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀt :-

gÉÆÃeÁ oÁuÉ :²æà C«ÄÃgÀ CºÀäzÀ vÀAzÉ ºÁf vÀÄgÁ¨ï ºÀĸÉÃ£ï ¸Á:AiÀiÁzÀįÁè PÁ®¤ UÀÄ®§UÁð gÀªÀgÀÄ 1.¸À¯ÁªÀŢݣï vÀAzÉ eÉÊ£ÉƢݣï 2.£À© vÀAzÉ ¯ÁqÉè¸Á¨ï E§âgÀÆ ¸Á:ªÀÄ»§Æ§£ÀUÀgÀ UÀÄ®§UÁð EªÀgÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 7, 8 ªÀµÀðUÀ½AzÀ £À£Àß CQÌ, UÉÆâü ºÉÆî¸É¯ï CAUÀrAiÀÄ°è £ËPÀj ªÀiÁrPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ. FUÀ MAzÀÄ wAUÀ½AzÀ £ÀªÀÄä CAUÀr¬ÄAzÀ ¸ÉÆãÁ ªÀĸÀÆj 25 PÉ.fAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 30 ¥ÁQÃmïUÀ¼ÀÄ PÀ¼ÀĪÁVgÀÄvÀÛªÉ, EzÀgÀ QªÀÄävÀÄÛ CAzÁdÄ 24,000/-gÀÆ EgÀÄvÀÛzÉ. £À£Àß CAUÀrAiÀÄ°è ºÁUÀÄ UÉÆÃzÁ«Ä£À°è F E§âgÀ ºÉÆgÀvÀÄ ¨ÉÃgÉ AiÀiÁgÀÆ ºÉÆÃUÀĪÀ¢¯Áè, EªÀgÉà PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrgÀ§ºÀÄzÉAzÀÄ CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ gÉÆÃeÁ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

ºÉZÀÄѪÀj ¸ÀAZÁj oÁuÉ :²æà eÁ»zï ºÀĸÉãï vÀAzÉ PÉ.eÁ¥sÀgÀ ºÀĸÉÃ£ï ¸Á|| ¸À¨Á ¥sÀAPÉì£ï ºÁ¯ï UÀÄ®§UÁð gÀªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 29-04-2010 gÀAzÀÄ gÁwæ ¹zÉÝñÀégÀ PÀ¯Áåt ªÀÄAl¥À ºÀwÛgÀ CtÚ eÁQÃgÀ ºÀĸÉãï & DvÀ£À eÉÆvÉUÉ CfªÀÄįÁè ºÀĸÉãï E§âgÀÆ PÀÆr vÀªÀÄä vÀªÀÄä ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É PÉÆlÄßgÀ (r) ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ vÀªÀÄä C¦üùUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ eɪÀVð gÉÆÃr£À PÀqɬÄAzÀ M§â PÁgÀ £ÀA PÉJ-33 JªÀiï-827 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß PÁgÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀªÁV & D®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ ZÁ®¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ eÁQÃgÀ ºÀĸÉãï FvÀ£À ¸ÉÊPÀ°UÉ JzÀÄj¤AzÀ rQÌ ºÉÆqÉzÀÄ C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹ UÁAiÀÄUÉƽ¹ ªÁºÀ£À ¸ÀªÉÄÃvÀ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ºÉZÀÄѪÀj ¸ÀAZÁj oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

¸ÀAZÁj oÁuÉ :¢£ÁAPÀ 30-04-10 gÀAzÀÄ ²æà ªÀĺÀäzï ¸Á¢Pï vÀAzÉ ªÀĺÀäzï U˸ï CºÀªÀÄzï ¸Á: £ÀAiÀiÁ ªÉƺÉƯÁè ªÀĺÀäzÀ J ªÀÄfÓzï ºÀwÛgÀ UÀÄ®§UÁð vÀ£Àß UɼÉAiÀÄgÉÆA¢UÉ ªÀÄÄ£Áß ºÉÆÃmɯïzÀ°è ZÀºÁ PÀÄrzÀÄ ¸Àé®à ªÀÄÄAzÉ §AzÁUÀ «ÄdUÀÄj PÀqɬÄAzÀ ªÉÆÃ.¸ÉÊ. £ÀA: PÉJ.32/Dgï.6228 £ÉÃzÀÝgÀ ¸ÀªÁgÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£À CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ CqÁØ¢rØAiÀiÁV £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ »A¢¤AzÀ C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹ UÁAiÀÄUÉƽ¹gÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¸ÀAZÁj oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

PÉÆ¥Àà¼À f¯Éè

1] ¨ÉêÀÇgÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 34/2010 PÀ®A 78 (J)Pɦ DåPïÖ

¢£ÁAPÀ 30-04-2009 gÀAzÀÄ ¦.L., r¹L© gÀªÀgÀ RavÀ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ ºÁUÀÆ ¹§âA¢AiÉÆA¢UÉ ºÉÆÃV DgÉÆæ ZÀ£ÀßgÀÄzÀæUËqÀ vÀAzÉ PÉAZÀ£ÀUËqÀ 60 ªÀµÀð ¸Á// ºÀÄt¹ºÁ¼À EªÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr EªÀjAzÀ 1,185=00 gÀÆ £ÀUÀzÀÄ ºÀt ªÀÄvÀÄÛ 1 ªÀÄlPÁ ¥ÀnÖ. 1 ¨Á¯ï ¥É£ÀÄß ªÀ±À¥Àr¹PÉÆAqÀÄ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrzÀÄÝ CzÉ. ¸ÀzÀgÀ DgÉÆævÀ¤UÉ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr £ÁåAiÀiÁAUÀ §AzsÀ£ÀPÉÌ PÀ¼ÀÄ»¸À¯ÁVzÉ.

2] UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 58/2010 PÀ®A 379 L¦¹

¢£ÁAPÀ 30-04-2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲æäªÁ¸À ªÀgÀ¢ ¤ÃrzÉÝãÉAzÀgÉ 16-04-2010 gÀAzÀÄ 21-30 UÀAmɬÄAzÀ ¢£ÁAPÀ 17-04-2010 gÀAzÀÄ 06-00 UÀAmÉUÉAiÀÄ ªÀÄzsÀå CªÀ¢üAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀzÀ PÀ£ÀPÀVj gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÃgï ºË¸ï JzÀÄgÀÄUÀqÉ EgÀĪÀ f. ªÀįÁègÀrØ & DåAqÀ ¸À£Àì CAUÀrAiÀÄ ªÀÄÄAzÀÄUÀqÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ ¤°è¹zÀ »gÉÆúÉÆAqÀ ¸Éà÷èAqÀgï ¥Àè¸ï ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÊmï ¹®égÀ PÀ®gï £ÉÆAzÀt ¸ÀA. PÉ.J.37/J¸ï.555. ZÁ¹ £ÀA 04 E 16 J¯ï - 01592 EAf£ï £ÀA 04 E 15 JA - 15612. CA.Q. 25,000=00 ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀÅzÀ£ÀÄß PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ.

3] C¼ÀªÀAr oÁuÉ AiÀÄÄrDgï £ÀA. 4/2010 PÀ®A 174 ¹Dg惡

¢£Á0PÀ 30-04-2010 gÀAzÀÄ ªÀÄÈvÀ½UÉ FUÉÎ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 4-5 ªÀµÀðUÀ½AzÀ JzÉ£ÉÆêÀÅ, ºÉÆmÉÖ£ÉÆêÀÅ EzÀÄÝ, C®èzÉ ¸ÀPÀÌgÉ SÁ¬Ä¯É ¸ÀºÀ EzÀÄÝ, EzÀjAzÀ CªÀ¼ÀÄ §ºÀ¼À C±ÀPÀÛ¼ÁVzÀÄÝ, CªÀ½UÉ G¥ÀZÁgÀ ªÀiÁr¹zÀgÀÆ PÀÆqÀ UÀÄtªÁVgÀ°®è. vÀ£ÀVzÀÝ PÁ¬Ä¯ÉUÀ½AzÀ ªÀÄÈvÀ¼ÀÄ §ºÀ¼À ¸ÀAPÀl ¥ÀqÀÄwÛzÀÄÝ, vÀ£ÀVzÀÝ PÁ¬Ä¯ÉUÀ½AzÀ ªÀÄÈvÀ¼ÀÄ ªÀÄ£À¹ìUÉ §ºÀ¼À ¨ÉÃeÁgÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥Éì ºÉÆA¢, ¨É¼ÀV£À eÁªÀ 1-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è AiÀiÁjUÀÆ ºÉüÀzÉ ºÉÆgÀUÉ ºÉÆÃV UÁæªÀÄzÀ ªÀÄĸÀÛ¥sÁ SÁ¢æ zÀUÁðzÀ »A¢£À ºÁ¼ÀÄ ¨Á«AiÀÄ°è ©zÀÄÝ, ¤Ãj£À°è ªÀÄļÀV ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¼À ªÀÄgÀtzÀ°è AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ ªÀUÉÊgÉ EgÀĪÀ¢®è

4] ºÀ£ÀĪÀĸÁUÀgÀ oÁuÉ oÁuÉ £ÀA. 33/2010 PÀ®A 323, 354, 447, 504, 506(2) ¸À»vÀ 34 L¦¹

ªÀiÁ£Àå £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄ¢AzÀ §AzÀAvÀºÀÀ SÁ¸ÀV ¦üAiÀiÁ:¢ ªÉãÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ: 14-07-2008 gÀAzÀÄ ¦üÃAiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁQëzÁgÀgÀÄ PÀÆr vÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ ¸ÀªÉð £ÀA. 49/2 »¸Áì 3 4 JPÀgÉ 32 UÀÄAmÉAiÀÄ®è PÉ®¸À ªÀiÁqÀĪÁUÉÎ DUÀ CgÉÆævÀj§âgÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀjUÉ F ¨ÉÆøÀÆrzÀÄ ¨Á¼À CUÀåw F ºÉÆîzÀ ¸À£ÉÃPÀ ¤£ÁvÀÄ ¤£Àß ªÀÄPÀ̼ÁvÀÄ §AzÀæ ¤ªÀÄä£ÀÄß PÀvÉÛUÉ MzÁÝUÀ MzÀÄÝ PÉÊPÁ®Ä ªÀÄÄjzÀÄ fêÀvÉUÉwë CAvÀ ¨sÉÊAiÀÄÄÝ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQÃzÀ C¥ÀgÁzÀ. CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ¦üAiÀiÁð¢ EgÀÄvÀÛzÉ.

5] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt oÁuÉ oÁuÉ £ÀA. 114/2010 PÀ®A 87 PÉ.¦. DåPïÖ

¢:- 30-04-2010 gÀAzÀÄ ²æÃgÁªÀÄ£ÀUÀgÀzÀ°è 6 £Éà ªÁqÀð£À°è ¥ÁAqÀÄgÀAUÀ EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ CAdÆj PÁåA¥ï gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¥ÀPÀÌ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è CAzÀgï-§ºÁgï E¹àÃmï dÆeÁl £ÀqÉAiÀÄÄwÛzÉ CAvÁ RavÀªÁzÀ ¨sÁwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ CªÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr E¹àÃmï dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀÝ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ°è £ÀªÀÄÆ¢¹zÀ [1] D±ÉÆÃPÀ vÀAzÉ ¥ÁAqÀÄgÀAUÀ, ªÀAiÀĸÀÄì 30 ªÀµÀð, [2] jAiÀiÁeï vÀAzÉ ¸ÉÊAiÀÄåzï C° ªÀAiÀĸÀÄì 23 ªÀµÀð, [3] zsÀ£À¹AUï vÀAzÉ ®PÀëöät eÁzÀªï, ªÀAiÀĸÀÄì 40 ªÀµÀð, [4] £ÁUÀgÁd vÀAzÉ ºÉZï. ¥ÀA¥À£ÀUËqÀ, ªÀAiÀĸÀÄì 32 ªÀµÀð [5] ªÀįÉèò vÀAzÉ AiÀÄAPÀ¥Àà, ªÀAiÀĸÀÄì 31 ªÀµÀð, [6] UÉÆæ vÀAzÉ gÉÃRÄ d®èVj, J®ègÀÆ ¸Á: ²æÃgÁªÀÄ£ÀUÀgÀ EªÀgÀÄUÀ¼À£ÀÄß »r¢zÀÄÝ CªÀjAzÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀܼÀ¢AzÀ dÆeÁlPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ. 1,480-00 UÀ¼ÀÄ, 1 £ÉÆÃQAiÀiÁ ªÉƨÉʯï, 1 ¸ÉÆä JjPïì£ï ªÉƨÉʯï, 52 E¸ÉàÃmï J¯ÉUÀ¼ÀÄ, ºÁUÀÆ £É®zÀ ªÉÄÃ¯É ºÁ¹zÀÝ MAzÀÄ ¥Áè¹ÖPï aî ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ §eÁeï ¥Áèn£Á ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA: PÉ.J-37/ J¯ï-3882 £ÉÃzÀݪÀÅUÀ¼ÀÄ ¹QÌzÀÄÝ, DgÉÆævÀgÉÆA¢UÉ ªÁ¥À¸ï oÁuÉUÉ §AzÀÄ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ.