Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Friday, November 18, 2011

Raichur District Reported Crimes

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:  

¢£ÁAPÀ: 04-11-11 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 7-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ PÀ¸Áâ °AUÀ¸ÀÄUÀÆj£À PÀÄ¥ÀàtÚ vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà vÀ¼ÀªÁgÀ ªÀAiÀiÁ: 45, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: PÀ¸Áâ °AUÀ¸ÀÄUÀÆgÀÄ gÀªÀgÀÄ mÁæöåPÀÖgïzÀ°è gÁ²AiÀÄ£ÀÄß ºÉÃjPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ gÁAiÀÄ¥Àà vÀAzÉ zÀÄgÀÄUÀ¥Àà ¸ÀeÁð¥ÀÆgÀ FvÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ mÁæöåPÀÖgï ¤°è¹ mÁæöåPÀÖgï ºÉÆÃUÀ®Ä E°è gÀ¸ÉÛ EgÀĪÀ¢®è CAvÁ PÀÆUÁqÀÄvÁÛ "J¯Éà PÀ¼ÀîgÉà F gÀ¸ÉÛAiÀÄ£ÀÄß ¤ªÀÄä¥Àà Rjâ ªÀÄqÁå£ÉãÀ¯ÉÃ" CAvÁ PÀ¥Á¼ÀPÉÌ PÉÊEAzÀ ºÉÆqɧqɪÀiÁrzÀÄÝ G½zÀ 7 d£À DgÉÆæüvÀgÀÆ CPÀæªÀÄ PÀÆl¢AzÀ ¸ÉÃj PÉʬÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ ZÀ¥Àà°¬ÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÀÄ¥Ààt FvÀ£ÀÄ £ÁåAiÀÄ®AiÀÄzÀ°è PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¢£ÁAPÀ: 17.11.2011 gÀAzÀÄ °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è UÀÄ£Éß £ÀA. 270/11 PÀ®A. 143, 147, 148, 149, 323, 341, 355, 504, 506(2) ¸À»vÀ 34 L.¦.¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¥Éưøï zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w :-

¢£ÁAPÀ: 17.11.2011 gÀAzÀÄ «gÀÄ¥Á¥ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄzÀ UËqÀ¥Àà£À UÉÆÃzÁ«Ä£À ªÀÄÄAzÉ ¯ÉÊn£À ¨É¼ÀQ£À°è ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è AiÀiÁgÉÆà d£ÀgÀÄ CAzÀgÀ-¨ÁºÀgï JA§ £À¹Ã§zÀ E¸ÉàÃl dÄeÁlzÀ°è vÉÆqÀVgÀĪÀÅzÁV RavÀ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦.J¸ï.L. ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢üAiÀĪÀgÉÆA¢UÉ ºÁUÀÄ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zÁ½ ªÀiÁqÀ¯ÁV ±ÀgÀuÉÃUËqÀ vÀAzÉ PÀgÉUËqÀ ªÉÄÃn ªÀ: 50 ªÀµÀð eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ
G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: «gÀÄ¥Á¥ÀÄgÀ & E¤ßvÀgÉ 11 d£ÀgÀÄ ¹QÌ©¢zÀÄÝ CªÀjAzÀ dÆeÁlPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ 8,250-00 ¸Á«gÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt, 52 E¸ÉàÃl J¯ÉUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ d¥ÀÄÛ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 380/2011 PÀ®A. 87 PÉ.¦. AiÀiÁPÀÖ £ÉÃzÀÝgÀ°è CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÀÛzÉ.

¢£ÁAPÀ: 17-11-2011 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 10.45 UÀAmÉUÉ ¦J¸ïL zÉêÀzÀÄUÀð ªÀÄvÀÄÛ F±ÀégÀ¥Àà JJ¸ïL ¸ÀAZÁgÀ oÁuÉ zÉêÀzÀÄUÀð ºÁUÀÄ ºÉZï.¹.49 ¦.¹.376 gÀªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ªÁºÀ£ÀUÀ¼À ZÉQAUï PÀvÀðªÀåzÀ ªÉÄÃ¯É EzÁÝUÀ «£ÉÆÃzÀ C°AiÀiÁ¸ï gÁeÁ vÀAzÉ: ºÀj Z˪Áíuï, 22ªÀµÀð, eÁw: ®ªÀiÁtÂ, ¸Á: ®Qëöä¥ÀÆgÀÄ vÁAqÀ, ( ªÁr ) vÁ: avÁÛ¥ÀÆgÀ FvÀ£ÀÄ £ÉÆÃAzÀuÉ ¸ÀASÉ E®èzÀ »ÃgÉÆ ºÉÆAqÁ ¸ÉèAqÀègï ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÆÃlgï ªÉÄÃ¯É §gÀÄwÛzÀÝAvÉ CªÀ¤UÉ vÀqÉzÀÄ ¤°è¹, «ZÁj¸À®Ä, ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀzÀj ªÁºÀ£ÀzÀ PÁzÀzÀ ¥ÀvÀæUÀ¼À£ÀÄß PÉüÀ®Ä, AiÀiÁªÀÅzÉà zÁR¯ÁwUÀ¼ÀÄ vÀ£Àß°è EgÀĪÀÅ¢®è CAvÁ w½¹gÀĪÀÅzÀ®èzÉ CªÀ£ÀÄ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀ ªÁºÀ£ÀzÀ §UÉÎ ¥ÀÄ£ÀB ¥ÀÄ£ÀB ¥Àæ²ß¸À®Ä ¸ÀªÀÄ¥ÀðPÀ GvÀÛgÀªÀ£ÀÄß PÉÆqÀzÉà EzÀÄÝzÀjAzÀ PÀ¼ÀîvÀ£ÀzÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÆÃlgï EgÀ§ºÀÄzÉAzÀÄ ¸ÀA±ÀAiÀÄ §A¢zÀÝjAzÀ «ZÁj¸À®Ä, vÁ£ÀÄ ºÀwÛPÉÆAqÀÄ §AzÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÆÃlgï C®èzÉ E£ÀÆß £Á®ÄÌ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÆÃlgïUÀ¼À£ÀÄß ªÁr ºÁUÀÄ gÁªÀÅgïUÀ¼À°è PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁr PÁå¢ÝUÉÃgÁzÀ°è ªÀiÁgÁl ªÀiÁrgÀĪÀÅzÁV M¦àPÉÆArzÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤AzÀ LzÀÄ ¸ÉÊ®Pï ªÉÆÃlgïUÀ¼ÀÄ C.Q.gÀÆ.79000/- gÀÆ.¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀŪÀÅUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è ªÀ±À¥Àr¹PÉÆArzÀÄÝ F §UÉÎ DgÉÆævÀ£À «gÀÄzÀÝ zÉêÀzÀÄUÀð ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 258/2011 PÀ®A- 41(1)(r),102 ¹.Dgï.¦¹ CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¢£ÁAPÀ:-29-10-2011 gÀAzÀÄ gÁwæ 21;00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁj£À°è °AUÀ¸ÀUÀÆgÀÄ-UÀÄ®§UÁð- gÀ¸ÉÛAiÀÄ UÉÆî¥À°è ©æÃd ºÀwÛgÀ ²æúÀÆ£ÀߥÀà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ ªÀAiÀiÁ;45 eÁ;PÀÄgÀħgÀÄ.G;MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á;PÀPÉÌÃj vÁ;¸ÀÄgÀÄ¥ÀÄgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉ d£ÀgÀÄ mÁæöåPÀÖgÀ £ÀA.PÉJ-36/n©-5364.ªÀÄvÀÄÛ mÁæ° £ÀA. PÉJ-33/nJ--1152. £ÉÃzÀÝgÀ mÁæ°AiÀÄ°è PÀĽvÀÄPÀÆAqÀÄ ¸ÉÃAUÁ ©ÃdUÀ¼À£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÀÆAqÀÄ °AUÀ¸ÀUÀÆgÀÄ¢AzÀ PÀPÉÌÃjUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ °AUÀ¸ÀUÀÆgÀÄ-UÀÄ®§UÁðÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ UÉÆî¥À°è ©æd ºÀwÛg £ÁUÀ¥Àà vÀAzÉ ¹zÀÝ¥Àà ªÀÄAUÁå¼À ªÀAiÀiÁ;30 eÁ;PÀÄgÀħgÀÄ G;qÉæöʪÀgÀ PÉ®¸À ¸Á; gÁAiÀÄzÀÄUÀð.)mÁæöåPÀÖgÀ £ÀA.PÉJ-36/n©-5364. .(mÁæ° ¸ÀªÉÄÃvÀ EzÀÝzÀÄ.mÁæ° £ÀA. PÉJ-33/nJ-1152.) ÀvÀ£Àß mÁæöåPÀÖgï£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÀÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÝjAzÀ dA¥ÀUÉ mÁæ°AiÀÄ PÉÆAr ©aÑzÀÝjAzÀ mÁæ°AiÀÄÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀUÀqÉUÉ ¥À°ÖAiÀiÁV mÁæ°AiÀÄ°è PÀĽvÀÄPÀÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ ¦AiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ EvÀgÉ d£ÀjUÉ ¸ÁzÁUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¨sÁjgÀPÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹. ¸À¢æ mÁæöåPÀÖgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß C°èAiÉÄà ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ºÉÆ£ÀߥÀà gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ºÀnÖ ¥Éưøï oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA. 141/2011 PÀ®A 279.337.338.304(J)L.¦.¹ ºÁUÀÆ187 L.JªÀiï.« PÁAiÉÄÝ. £ÉÃzÀÝgÀ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÀÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÀÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ . UÁAiÀÄUÉÆAqÀ ²æøÉÆêÀÄ¥Àà vÀAzÉ £ÀAzÀ¥Àà ªÀÄ®èªÀÄÄj ªÀAiÀiÁ; 35 d;PÀ®ÄgÀħgÀÄ ¸Á;PÀPÉÌÃj FvÀ£ÀÄ PÉgÀÆr D¸ÀàvÉæ ¨ÁUÀ®PÉÆÃmÉAiÀÄ°è aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄĪÀ PÁ®PÉÌ aQvÉì ¥À®PÁjAiÀiÁUÀzÉ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ FvÀ£ÀÄ ¤£Éßà ¢£ÁAPÀ;-17-11-2011 gÀAzÀÄ gÁwæ 20;45 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 18.11.2011 gÀAzÀÄ 49 ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr -10,800/- UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.


 

Gulbarga Dist Reported Crimes

ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣ:


ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಂಚಾರಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ : ಶ್ರೀಮತಿ ಶೈಲಾಜಾ ಗಂಡ ಹುಲಿಗೆಪ್ಪ ಉ; ಮುಖ್ಯೆ ಪೇದೆ ಸಾ;ಡಿ.ಎ.ಆರ್.ಪೊಲೀಸ್ ಕಾಲೋನಿ ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರು ನಾನು ದಿನಾಂಕ 18-11-2011 ರಂದು ನಗರದ ಜಿ.ಜಿ.ಹೆಚ್. ಸರ್ಕಲ್ ದಿಂದ ಆರ್.ಟಿ.ಓ.ಕ್ರಾಸ್ ಮೇನ ರೋಡಿನಲ್ಲಿ ಬರುವ ಸರಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಮೇನ ಗೇಟ ಎದುರು ರೋಡಿನ ಮೇಲೆ ಹೊರಟಾಗ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ್ ನಂ:ಕೆಎ 23 ಎಸ್ 8470 ನೇದ್ದರ ಚಾಲಕ ತನ್ನ ವಾಹನವನ್ನು ಅತೀ ವೇಗವಾಗಿ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷತನಿದಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಹಿಂದಿನಿಂದ ಡಿಕ್ಕಿ ಪಡಿಸಿ ಭಾರಿ ಗಾಯಗೋಳಿಸಿ ಮೋ/ಸೈಕಲ್ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಬಿಟ್ಟು ಓಡಿ ಹೋಗಿರುತ್ತಾನೆ, ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ: 148/11 ಕಲಂ: 279 .338 ಐ.ಪಿ.ಸಿ ಸಂ:187 ಐ.ಎಮ್.ವಿ.ಆಕ್ಟ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.


ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣ:


ಗುಲಬರ್ಗಾ ಗ್ರಾಮೀಣ ಠಾಣೆ: ಶ್ರೀಮತಿ ವಸಂತಾ ಗಂಡ ನರಸಿಂಹಮಲು ಮೆಡಿಶೆಟ್ಟಿ ವ:59 ವರ್ಷ ಜಾಕೋಮಟಿ ಸಾ: ಮನೆ ನಂ. 7-110/1 ಬ್ಯಾಂಕ ಕಾಲೋನಿ ನೆಹರು ಗಂಜ ಈಶ್ವರ ಗುಡಿಯ ಹತ್ತಿರ ಗಲಬರ್ಗಾರವರು ದಿನಾಂಕ 16-11-11 ರಂದು ರಾತ್ರಿ ನಾನು ನನ್ನ ಮಗ ನಾಗೇಶಕುಮಾರ ಇಬ್ಬರು ಕಾರ ನಂ. ಕೆಎ 32 ಎನ 7686 ನೇದ್ದು ಬಾಡಿಗೆಯಿಂದ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೈದ್ರಾಬಾದಿಗೆ ಹೋಗಿ ನಿನ್ನೆ ಮುಂಜಾನೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿಕೊಂಡು ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ 00-30 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ನಾವು ಹೈದ್ರಾಬಾದದಿಂದ ವಾಪಸ್ಸ ಗುಲಬರ್ಗಾಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಿರುವಾಗ ಕಾರ ಚಾಲಕ ಪ್ರಶಾಂತ ಈತನು ಕಾರನ್ನು ಅತಿವೇಗದಿಂದ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾಗ ನಾನು ಮತ್ತು ನನ್ನ ಮಗ ಅವನಿಗೆ ಕಾರು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಚಲಿಸುವಂತ ಹೇಳಿದರೂ ಕೂಡಾ ಅವನು ಕಾರನ್ನು ಅತೀ ವೇಗವಾಗಿ ನಡೆಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಅವರಾದ (ಬಿ) ಗ್ರಾಮದ ಸಮೀಪ ಇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಬದಿಯ 2 ಗೂಟಗಲ್ಲಿಗೆ ಗುದ್ದಿ ಕಾರ ಪಲ್ಟಿ ಆಗಿ ಬಿದ್ದಿತ್ತು ಅದರಿಂದ ಕಾರಿನ ಮುಂದಿನ ಡೋರ ಕಿತ್ತಿ ನನ್ನ ಮಗ ಕಾರನಿಂದ ಹೊರೆಗೆ ಬಿದ್ದನು. ನಾನು ಮತ್ತು ಕಾರ ಚಾಲಕ ಕಾರಿನ ಒಳಗಿನಿಂದ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಹೊರಗೆ ಬಂದು ನೋಡಲಾಗಿ ನನ್ನ ಮಗನ ತಲೆಯ ಮುಂಭಾಗಕ್ಕೆ ಭಾರಿ ರಕ್ತಗಾಯವಾಗಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೇ ಸತ್ತಿದ್ದನು. ನನಗೆ ಬಲಕೈ ಮೊಳಕೈಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತರ ಚಿದ ಗಾಯವಾಗಿದ್ದು, ಕಾರ ಚಾಲಕನಿಗೆ ಕೂಡಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಾಯಗಳಾಗಿದ್ದು ಕಾರ ಚಾಲಕ ಮೇಲೆ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಬೇಕು ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ 342/2011 ಕಲಂ 279 304(ಎ) 337 ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 18-11-2011

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 18-11-2011

ªÀÄAoÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 142/2011 PÀ®A 302 L¦¹ :-

ªÀÄÈvÀ UÀÄAqÀ¥Áà vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁd ²ªÀ¥Àà£ÀÆgÀ ªÀAiÀÄ; 28 ªÀµÀð, eÁw: PÀÄgÀħ, ¸Á: ªÀÄAoÁ¼Á FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß aPÀ̪ÀÄä¼ÉÆA¢UÉ C£ÉÊwPÀ ¸ÀA§AzsÀ ElÄÖPÉÆArgÀĪÀ §UÉÎ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÉ®èjUÉ UÉÆvÁÛVzÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ 16-11-2011 gÀAzÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 2200 UÀAmÉAiÀÄ CªÀ¢üAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ£À vÀAzÉAiÀiÁzÀ DgÉÆæ §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ©ÃgÀ¥Áà ²ªÀ¥Àà£ÀÆgÀ ¸Á: ªÀÄAoÁ¼À EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄUÀ£ÁzÀ UÀÄAqÀ¥Áà FvÀ¤UÉ CªÀ£À C£ÉÊwPÀ ¸ÀA§AzsÀzÀ §UÉÎ ªÉʪÀÄ£À¹ì£À PÁgÀt¢AzÀ §rUɬÄAzÀ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ PÉÆ¯É ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢ UÀÄgÀÄ£ÁxÀ vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀ UÁAeÉ£ÀªÀgÀ ªÀAiÀÄ: 55 ªÀµÀð, eÁw: PÀÄgÀħ, ¸Á: ªÀÄAoÁ¼À, EvÀ£À zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¸ÀAZÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ, ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 203/2011 PÀ®A 279, 304(J) L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-

¢£ÁAPÀ 17-11-2011 gÀAzÀÄ 1615 UÀAmÉ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è DgÉÆæ «Ä¤ §¸À £ÀA. PÉJ-38/3652 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ªÀÄUÀÆݪÀÄf PÁ¯ÉÆä PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ C¯Éè Dl DqÀÄwÛzÀÝ C§Äݯï CAiÀiÁd FvÀ£À ªÉÄÃ¯É ªÁºÀ£À ºÁ¬Ä¹zÀÝjAzÀ wêÀæ UÁAiÀĺÉÆA¢ WÀl£Á ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ, DgÉÆæ ªÁºÀ£À ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠱ÉÃPÀ gÀ¸ÀÆ® vÀAzÉ ±ÉÃPÀ ªÉĺÀªÀÄÆzÀ, ªÀAiÀÄ: 36 ªÀµÀð, ¸Á: ªÀÄUÀÆݪÀÄf PÁ¯ÉÆä ZÁ¬Ä¸À ºÉÆmÉ® ºÀwÛgÀ a¢æ gÉÆÃqÀ ©ÃzÀgÀ EvÀ£À ºÉýPÉ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¸ÀAZÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ, ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 205/2011 PÀ®A 279, 304(J) L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-

¢£ÁAPÀ 17-11-2011 gÀAzÀÄ 1845 UÀAmÉ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è C¥ÀjavÀ ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß £ÀÆgï PÁ¯ÉÃeï ºÀwÛgÀ ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ zÁjAiÀÄ°è ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ªÀiÁgÀÄw qÉÆAUÀgÀVPÀgÀ, ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð, eÁw: J¸ï.¹ ªÀiÁ¢UÀ, ¸Á: £ÁªÀzÀUÉÃj, ¸ÀzÀå: ±ÁºÀ¥ÀÄgÀ UÉÃl ©ÃzÀgÀ FvÀ¤UÉ rQÌ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ EvÀ£ÀÄ wêÀæ UÁAiÀÄUÀ¼ÁV aQvÉìUÉ ¸ÁV¸ÀĪÁUÀ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ, DgÉÆæAiÀÄÄ ªÁºÀ£À ¸ÀªÉÄÃvÀ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀĤîPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ZÀAzÀæ¥Àà qÉÆAUÀgÀVPÀgÀ, ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð, eÁw: J¸ï.¹ ªÀiÁ¢UÀ, ¸Á: ¯ÉçgÀ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EvÀ£À ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 279, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-

¢£ÁAPÀ 17/11/2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀÆAiÀÄðPÁAvÀ vÀAzÉ ²ªÀgÁd ªÀAiÀÄ: 26 ªÀµÀð, ¸Á: zsÀÆ¥ÀvÁäºÁUÁAªÀ, ¸ÀzÀå: «zÁå£ÀUÀgÀ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ ºÁUÀÆ EvÀ£À vÁ¬Ä ®QëöäèÁ¬Ä E§âgÀÆ ©ÃzÀgÀ - UÀÄA¥Á gÀ¸ÉÛ «zÁå£ÀUÀgÀ PÁ¯ÉÆäAiÀÄ eÉÆåÃw ºÉÆÃmÉ¯ï ºÀwÛgÀ gÉÆÃqÀ zÁlÄwÛzÁÝUÀ ¨ÉƪÀÄäUÉÆAqÉñÀégÀ ªÀÈvÀÛzÀ PÀqɬÄAzÀ DgÉÆæAiÀiÁzÀ C¥ÀjavÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ZÁ®PÀ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ CeÁUÀgÀÆPÀvɬÄAzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÁ¬ÄAiÀĪÀjUÉ rQÌ ºÉÆqÉzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ vÀ¯ÉAiÀÄ »A¨sÁUÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄ, JqÀPÁ°£À »ªÀÄärAiÀÄ ªÉÄïÁãUÀzÀ°è gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV J®Ä§Ä ªÀÄÄjzÀAvÉ ¨sÁjUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛ ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆæ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ¸ÀªÉÄÃvÀ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 142/2011 PÀ®A 323, 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 17/11/2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ eÁQÃgÀ vÀAzÉ CPÀ§gÀ¸Á§ ±ÉÃPÀ ¸Á: PÀ¼À¸ÀzÁ¼À EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉÆ®PÉÌ ¤ÃgÀÄ ©qÀĪÁUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ ±À¦ü vÀAzÉ CPÀ§gÀ¸Á§ ±ÉÃPÀ ºÁUÀÆ E£ÉÆߧ J®ègÀÆ ¸Á: PÀ¼À¸ÀzÁ¼À EªÀgÉ®ègÀÆ PÀÆr ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÀwÛgÀ §AzÀÄ CªÀgÀ ¥ÉÊQ ±À¦ü EªÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CgÉà eÁQÃgÁå ºÀªÀiÁgÉ SÉÃvÀ ªÉÄÃ¸É ¥ÉÊ¥À PÉAªï ªÁ¥À¸ï ¯ÁAiÀiÁ vÀÄ CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ, JgÀqÀÄ PÉÊ »rzÀ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ E£ÉÆߧ⠪ÀiÁgÉÆà J ¸Á¯ÉÃPÉÆà CAvÁ CAzÁUÀ gÀ¦üà EªÀ£ÀÄ §rUɬÄAzÀ §®UÀqÉ vÀ¯ÉAiÀÄ°è ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ PÉʬÄAzÀ ±À¦ü EªÀ£ÀÄ JqÀUÀqÉ ªÀÄÄRzÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹, ¨É¤ß£À°è UÀÄ¢ÝzÀ£ÀÄ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀiÁPÉðl ¥ÉưøÀ oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 134/2011 PÀ®A 379 L¦¹ :-

©ÃzÀgÀ ªÀÄÄSÉå CAZÉ PÀbÉÃjAiÀÄ CªÀgÀtzÀ°ègÀĪÀ d£ÀgÉlgï, ¨Áånæ (JPÉìöÊqï) C.Q. 12,000=00 gÀÆ £ÉÃzÀ£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÆ ¢£ÁAPÀ 14-11-2011 gÀAzÀÄ 1830 UÀAmɬÄAzÀ ¢£ÁAPÀ: 15-11-2011 gÀAzÀÄ 0900 UÀAmÉAiÀÄ CªÀ¢üAiÀÄ°è PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ JA.¸ÀĨÁæºÀätA, ¥ÉÆøïÖ ªÀiÁ¸ÀÖgï, ªÀÄÄSÉå CAZÉ PÀbÉÃj ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀiÁPÉðl ¥ÉưøÀ oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 135/2011 PÀ®A 379 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 29-10-2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ PÁ¯Éç vÀAzÉ eÉÆåÃw ªÀAiÀÄ: 34 ªÀµÀð, eÁw: Qæ²Ñ£À, ¸Á: ªÀÄ£É.£ÀA. 10-1-178 ¦.qÀ¨ÉÆèöåÃ.r. PÀbÉÃj ºÀwÛgÀ ©ÃzÀgÀ EvÀ£À ¸ÀA§A¢üPÀgÀÄ wÃjPÉÆArzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß PÀÄlÄA§zÀªÀgÀ eÉÆvÉ FqÀ£ï PÁ¯ÉÆäUÉ ºÉÆÃV ªÀÄgÀ½ CzÉà ¢ªÀ¸ï ¸ÁAiÀÄAPÁ® 1800 UÀAmÉUÉ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁV ªÀÄ£ÉAiÀÄ PÀA¥ËAqï M¼ÀUÉ EnÖzÀ MAzÀÄ EArAiÀÄ£ï UÁå¸ï ¹°AqÀgÀ C.Q. 1000=00 gÀÆ EgÀ°¯Áè, ¸ÀzÀj UÁå¸ï ¸À°AqÀgï C£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÆ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 93/2011 PÀ®A 279, 337 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-

¢£ÁAPÀ 17-11-2011 gÀAzÀÄ ¦üÃAiÀiÁð¢ JA.r gÀ¦üÃPÀ vÀAzÉ ªÀĸÁÛ£À¸Á§ ¸Á: ¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ EvÀ£ÀÄ ºÁUÀÄ EvÀ£À vÁ¬Ä ©¸À«Ä¯Áè©, CPÀÌ ºÀdgÀvÀ©, ¸ÉÆÃzÀgÀ½AiÀÄ PÀ°ªÀÄ J®ègÀÆ §¸Àì ¤¯ÁÝt PÀqɬÄAzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝvÀ ¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ PÀƱÀ£ÀÆgÀ gÉÆÃr£À ¸ÀAvÀ¥ÀÄgÀ ¥ÉÆð¸À ªÀ¸Àw UÀȺÀ ºÀwÛgÀ »A¢¤AzÀ DgÉÆæ »ÃgÉÆà ºÉÆÃAqÁ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉ.J-37/E-6135 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfÃvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÁ¬Ä ©¸À«Ä¯Áè©, CPÀÌ ºÀdgÀvÀ© gÀªÀjUÉ rQÌ ªÀiÁr vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï C¯Éè ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É, ¸ÀzÀj rQ̬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÁ¬Ä ªÀÄvÀÄÛ CPÀÌ E§âjUÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

d£ÀªÁqÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 118/2011 PÀ®A 341, 323, 504, 506(2) L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 16-11-2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ gÀ«AzÀæ vÀAzÉ ¤AUÀ±ÉnÖ zÉñÀªÀÄÄR ¸Á: C¯Áè¥ÀÆgÀ vÁ: f: ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ Hj£À CUÀ¹AiÀÄ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ DgÉÆæ ¨Á§Ä¹AUÀ vÀAzÉ ©üêÀĹAUÀ gÀd¥ÀÆvÀ ¸Á: C¯Áè¥ÀÆgÀ vÁ:f: ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ JzÀÄjUÉ §AzÀÄ ±Ànð£ï PÀÄwÛUÉAiÀÄ PÁ®gï »rzÀÄ CPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ CªÁZÀåªÁV £Á£ÀÄ ¤£ÀUÉ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï PÉýzÀgÉ PÉÆnÖ®è, £ÉÆÃqÀÄ CAvÁ CAzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢ DgÉÆæUÉ £À£Àß EµÀÖ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊQïï PÉÆqÀĪÀ¢®è CAvÁ CAzÁUÀ DgÉÆæ ¦üAiÀiÁð¢UÉ EUÉÆÃvÀÛ ¤£ÀUÉ ©qÀ®è CAvÁ CAzÀÄ PÉʬÄAzÀ vÀ¯ÉAiÀÄ°è 4 KlÄ ºÉÆqÉzÀ, £ÀAvÀgÀ DgÉÆæ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃV ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 5 ¤«ÄµÀzÀ°è ªÀÄvÉÛ vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°è ZÁPÀĪÀ£ÀÄß »rzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ FUÉÆÃvÀÛ ¤£ÀUÀ RvÀªÀiï ªÀiÁqÀÄvÉÛ CAvÁ ZÁPÀÄ«¤AzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ºÉÆqÉAiÀÄ®Ä §AzÁUÀ, ¦üAiÀiÁ𢠺ÉÆvÉVzÀÝ Hj£À UÉÆëAzÀ ªÀÄvÀÄÛ PÀ®è¥Áà EªÀgÀÄ EUÉÆÃvÀÛ ¤£ÀUÉ ZÁPÀÄ¢AzÀ ºÉÆrvÁ£À ©qÀ®è, ¤£ÀÄ ¤£Àß ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀÄ CAvÁ ºÉýzÁUÀ, CªÀgÉÆA¢UÉ ¦üAiÀiÁð¢UÉ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉUÉ §gÀĪÁUÀ DgÉÆæAiÀÄÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¤£ÀUÉ ºÉÃUÁzÀgÀÆ ªÀiÁr ©qÀ®è ¤£Àß PÀgÉAmï ªÉÆÃmÁgÀzÁUÀ PÀgÉAmï ©lÄÖ ¤£ÀUÉ RvÀªÀÄä ªÀiÁqÀÄvÀÛ£ÉAzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 204/2011 PÀ®A 279, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-

¢£ÁAPÀ 17/11/2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ JªÀiï.r ªÉÆ»ªÉƢݣÀ vÀAzÉ JªÀiï.r E¸Á«ÄAiÀiÁå ¸Á: UÁA¢ü£ÀUÀgÀ ªÉÄÊ®ÆgÀ ©ÃzÀgÀ EvÀ£À CtÚ£ÁzÀ JªÀiï.r ªÀÄĸÁ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉJ-38/«í-5135 £ÉzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É ©ÃzÀgÀ ¨ÉƪÀÄäUÉÆAqÉñÀégÀ ªÀÈvÀÛzÀ PÀqɬÄAzÀ ªÉÄÊ®ÆgÀ PÀqÉUÉ §gÀĪÁUÀ ©ÃzÀgÀ JPÉì¸ï ¨ÁåAPÀ ºÀwÛgÀ »A¢¤AzÀ DgÉÆæ PÁgÀ £ÀA. PÉJ-05/JªÀiï.©-3511 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÁgÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ CeÁUÀgÀÆPÀvɬÄAzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ CtÚ£ÁzÀ ªÀÄĸÁ FvÀ£À ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ°UÉ rQÌ ¥Àqɹ, ºÉÆmÉÖAiÀÄ°è ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹ vÀ£Àß PÁgÀ ¸ÀܼÀzÀ¯Éèà ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

Gulbarga Dist Reported Crimes

ಜೂಜಾಟ ಪ್ರಕರಣ:
ದೇವಲಗಾಣಗಾಪೂರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ: ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥ ಎಸ್. ಕುಸುಗಲ್ ಪಿಎಸ್ಐ ದೇವಲಗಾಣಗಾಪೂರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ರವರು ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರು ಬಟಗೇರಾ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಂತೆ ಕಟ್ಟೆಯ ಮೇಲೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಜನರು ಪಣಕ್ಕೆ ಹಣ ಹಚ್ಚಿ ಅಂದರ ಬಾಹರ ಜೂಜಾಟದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಾ ಖಚಿತ ಬಾತ್ಮಿ ಬಂದಿದ್ದ ಮೇರೆಗೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ರಮೇಶ ತಂದೆ ಪದಮಣ್ಣ ಕೋಣಸಿರಸಗಿ ವಯ; 26 ವರ್ಷ, ನಿಂಗಪ್ಪ ತಂದೆ ಈಟಪ್ಪ ಕೋಣಸಿರಸಗಿ ವಯ; 50 ವರ್ಷ ಸಿದ್ದಣ್ಣ ತಂದೆ ಶಂಕ್ರೆಪ್ಪ ಕೋಣಸಿರಸಗಿ ವಯ; 35 ವರ್ಷ ಸಾ ಎಲ್ಲರು ಬಟಗೇರಾ ಗ್ರಾಮ ಅಂತಾ ತಿಳಿಸಿದ್ದು ಜೂಜಾಟಕ್ಕೆ ಉಪಯೋ್ಗಿಸಿದ ಒಟ್ಟು ಹಣ 745-00 ರೂ ಹಾಗು 52 ಇಸ್ಪೇಟ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಪಂಚರ ಸಮಕ್ಷಮ ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂಬರ:114/2011 ನೇದ್ದರ ಕಲಂ.87 ಕೆ.ಪಿ.ಆಕ್ಟ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.
ಜೂಜಾಟ ಪ್ರಕರಣ:
ಸ್ಟೇಷನ ಬಜಾರ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆ: ಭೀಮಶಾ ಎ.ಎಸ.ಐ ಸ್ಟೇಶನ ಬಜಾರ ಠಾಣೆ ರವರು ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಯವರು ದಿನಾಂಕ 16/11/2011 ರಂದು 1415 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಗುಲ್ಲಾಬಾಡಿಯಲ್ಲಿರುವ ಅಂಬಾಭವಾನಿ ಗುಡಿ ಹಿಂದುಗಡೆಯ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಜೂಜಾಟ ಆಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಪಂಚರ ಸಮಕ್ಷಮದಲ್ಲಿ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ 6 ಜನರನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅವರಿಂದ ನಗದು ಹಣ 460=00 ರೂ 52 ಇಸ್ಪೇಟ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು 2 ಮೊಬೈಲ್ ಗಳನ್ನು ಪಂಚರ ಸಮಕ್ಷಮ ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ದರ ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ 198/2011 ಕಲಂ 87 ಕೆ.ಪಿ ಆಕ್ಟ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.
ಕಳ್ಳತನ ಪ್ರಕರಣ:
ಚಿಂಚೋಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ : ಶ್ರೀ ಬಿ. ಕೃಷ್ಣಪ್ಪಾ ತಹಸೀಲ್ದಾರರು ಚಿಂಚೋಳಿ ರವರು ಯಂಪಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದ್ದ ಭೂಕಂಪನ ಮಾಪನಾ ಉಪಕರಣವನ್ನು ದಿನಾಂಕ: 14-02-2007 ರಿಂದ ದಿನಾಂಕ: 12-10-2011 ರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಳುವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಉಪಕರಣಗಳು ಅತಿ ಅಮೂಲ್ಯವಾಗಿದ್ದು ಕೇಂದ್ರ ಸರಕಾರದ ಅಧೀನಕ್ಕೊಳಪಡುತ್ತದೆ. ಇದರ ಮೌಲ್ಯ ಸುಮಾರು 5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಆಗುತ್ತದೆ ಸದರ ಉಪಕರಣವನ್ನು ಯಾರೋ ಕಳ್ಳರು ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಅಂತಾ ಅರ್ಜಿಯ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ 139/2011 ಕಲಂ 379 ಐಪಿಸಿ ನೇದ್ದರ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.
ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣ:
ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಂಚಾರಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ : ಶ್ರೀ ಅರುಣಕುಮಾರ ತಂದೆ ಜಗನ್ನಾಥ ಹರಸೂರ ಸಾ ಗಾಜಿಪೂರ ರವರು ಗುಲಬರ್ಗಾ ನಾನು ದಿನಾಂಕ 17-11-2011 ರಂದು 16=00 ಗಂಟೆಗೆ ಜಗತ ಸರ್ಕಲ್ ದಿಂದ ಸುಪರ ಮಾರ್ಕೇಟ ಮೇನ ರೋಡಿನಲ್ಲಿ ಬರುವ ನ್ಯೂವಾದಿರಾಜ ಲಾಡ್ಜ ಎದುರು ರೋಡಿನ ಮೇಲೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ್ ನಂ:ಕೆಎ 32 ಕ್ಯೂ 8688 ನೆದ್ದರ ಸವಾರ ಅತೀ ವೇಗವಾಗಿ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಹಿಂದಿನಿಂದ ಡಿಕ್ಕಿ ಮಾಡಿ ಭಾರಿ ಗಾಯಗೊಳಿಸಿ ವಾಹನ ಸಮೇತ ಓಡಿ ಹೋಗಿರುತ್ತಾನೆ, ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ: 147/2011 ಕಲಂ 279, 338 ಐಪಿಸಿ ಸಂಗಡ 187 ಐ.ಎಮ.ವಿ ಆಕ್ಟ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.
ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣ:
ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಂಚಾರಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ : ಶ್ರೀ ಮತಿ ಈರಮ್ಮಾ ಗಂಡ ಮಲ್ಲಿನಾಥ ನಂದೂರ ಸಾ ;ತಿಳಿಗುಳ ತಾ;ಜಿ; ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರು ನಾನು ದಿನಾಂಕ 17-11-2011 ರಂದು 13=15 ಗಂಟೆಗೆ ಆರ್.ಪಿ.ಸರ್ಕಲ್ ಹತ್ತಿರ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ್ ನಂ:ಕೆಎ 32 ಕೆ 5949 ನೇದ್ದರ ಚಾಲಕ ಅತೀ ವೇಗವಾಗಿ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ನಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದ ನನಗೆ ಹಿಂದಿನಿಂದ ಡಿಕ್ಕಿ ಪಡಿಸಿ ಭಾರಿಗಾಯ ಗೊಳಿಸಿ ಮೋ/ಸೈಕಲ್ ಸಮೇತ ಓಡಿ ಹೋಗಿರುತ್ತಾನೆ, ಅಂತಾ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ: 146/2011 ಕಲಂ 279, 338 ಐಪಿಸಿ ಸಂಗಡ 187 ಐ.ಎಮ.ವಿ ಆಕ್ಟ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. .
ಹುಡಗಿ ಕಾಣೆಯಾದ ಪ್ರಕರಣ:
ವಾಡಿ ಠಾಣೆ: ಶ್ರೀ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ತಂದೆ ನಿಜಗುಪ್ಪ ಬಣಗಾರ ಸಾ ರೇವೂರ ತಾ ಅಪಜಲಪೂರ ರವರು ನನ್ನ ಮಗಳು ಮತ್ತು ಹೆಂಡತಿ ಕೂಡಿಕೊಂಡು ದಿನಾಂಕ: 14-11-2011 ರಂದು ಓಣಿಯ ಜನರ ಸಂಗಡ ಹಲಕಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ವೀರಭದ್ರೇಶ್ವರ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಹೋಗಿ ರಾತ್ರಿ 11-00 ಗಂಟೆಗೆ ಮಗಳಾದ ಜ್ಯೋತಿ ಇವಳು ಫಲಹಾರ ತರುತ್ತೆನೆ ಅಂತಾ ಹೇಳಿ ಹೋದವಳು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಬಂದಿರುವದಿಲ್ಲ, ಜ್ಯೋತಿ ಇವಳು ಎತ್ತರ 5 ಅಡಿ ಸಾದರಣ ಮೈಕಟ್ಟು, ದುಂಡು ಮುಖ, ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣ, ಬಳಿಯ ಚೂಡಿದಾರ ಮತ್ತು ಪೈಜಾಮ ಧರಿಸಿರುತ್ತಾಳೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ: 218/2011 ಕಲಂ ಹುಡಗಿ ಕಾಣೆಯಾದ ಪ್ರಕಾರಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಇವಳ ಬಗ್ಗೆ ಸುಳಿವು ದೊರೆತ್ತಲ್ಲಿ ವಾಡಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 08476-202300 / ಮೋ. 9480803574 ಅಥವಾ ಗುಲಬರ್ಗ ನಿಸ್ತಂತು ಕೋಣೆ 08472-263604 ಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸಲು ಕೋರಲಾಗಿದೆ.