Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Sunday, April 5, 2009

Bidar District Daily Crime Update 05-04-2009

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 05-04-2009

¨ÉÊPïUÉ fÃ¥ï rQÌ gÀPÀÛUÁAiÀÄ

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 40/09 PÀ®A 279,337,338 L.¦.¹. eÉÆÃvÉ 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ 04/04/09 gÀAzÀÄ UÉÆÃgÀaAZÉÆý UÁæªÀÄzÀ «£ÉÆÃzÀ, «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ, ¨Á§ÄgÁªÀ PÁgÀ¨Áj gÀªÀgÀÄ UÁAiÀÄ UÉÆAqÀÄ aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÁÝgÉ CAvÁ ªÀiÁ»w §A¢zÀ ªÉÄÃgÉUÉ aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÀªÀgÀ ¥ÉÊQ «£ÉÆÃzsÀ. EvÀ£À ºÉýPÉ ¥ÀqÉzÀÄ PÉÆArzÀÝgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ UÉÆgÀaAZÉÆýî UÁæªÀÄzÀ ¨Á§ÄgÁªÀ PÁgÀ¨Áj ªÀÄvÀÄÛ «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ vÀªÀÄä ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA PÉ.J.-39 E-2909 ªÉÄÃ¯É PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ ¨sÁ°Ì¬ÄAzÀ ªÀÄgÀ½ UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ºÀÄ®¸ÀÆgÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ 1930 UÀAmÉUÉ ¨sÁvÀA¨Áæ UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ PÉãÁ® ºÀĸÀÆ®gÀ PÀqɬÄAzÀ §gÀÄwÛzÀ fÃ¥À £ÀA PÉ.J.-39 JA.-398 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ rQÌ ªÀiÁrzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÁUÀÄ ¨Á§ÄgÁªÀ gÀªÀgÀ PÉÊ PÁ®ÄUÀ¼À ªÀÄÆ¼É ªÀÄÄjzÀÄÝ ¨sÁj gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ºÁUÀÄ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛªÉ CAvÁ ¤rzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR® ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

nà ¥ËqÀgÀ ºÉ¸ÀgÀ°è ©Ã¯ï ¸Àȶֹ C£À¢üPÀÈvÀªÁV ¸ÁV¸ÀÄvÀÛ «¹Ì d¦Û

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 73/09 PÀ®A 420,467,468, L¦¹ & PÀ®A 32,34 PÉ.E. PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ 04-04-09 gÀAzÀÄ £Á£ÀÄ ¹.¦.L §¸ÀªÀPÀ¯Áåt ªÀÈvÀ §£À¸ÀªÀPÀ¯Áåt ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢üAiÀĪÀgÁzÀ ºÉZï.¹. 710, ¦¹ 821,1167 ªÀÄvÀÄÛ fÃ¥À ZÁ®PÀ ²ªÀgÁd PÀÆrPÉÆAqÀÄ gÁ.ºÉ £ÀA -9 gÀ ªÉÄÃ¯É 1800 UÀAmÉUÉ ªÁºÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß ZÉPï ªÀiÁqÀĪÁUÀ ªÀÄÄA¨ÉÊ PÀqɬÄAzÀ §gÀÄwÛzÀÝ PÀAmÉãÀgÀ ¯Áj £ÀA n.J£ï-28-J©6372 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ¤UÉ ªÁºÀ£À ¸ÀªÉÄÃvÀ ¤°è¹ ZÉPÀÌ ªÀiÁqÀ®Ä DvÀ£ÀÄ ZÁAiÀiï ¥ËqÀgÀ »AzÀĸÁÜ£À °ªÀgï °«ÄmÉqï nà AiÀÄĤmï ºÉ¸Àj£À £ÀPÀ° l¥Á® ©®è£ÀÄß ¸Àȶֹ ¸ÀgÀPÁgÀPÉÌ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ ªÀAZÀ£É ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÞñÀ¢AzÀ AiÀiÁªÀÅzÉ C¢üPÀÈvÀ ¯ÉʸÀ£Àì E®èzÉ ºÁUÀÆ ¸ÀgÀPÁgÀzÀ C£ÀĪÀÄw E®èzÉ vÀ£Àß PÀAmÉãÀgÀ ¯ÁjAiÀÄ°è ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 1050 PÁlÆð£À ¥Àæw PÁlÆð£ÀzÀ°è 180 JªÀiï.J¯ï. ¸ÀgÁ¬ÄªÀżÀî ¯ÁqÀðeÁ£À r®gÀì «¹Ì 48 ¨Ál®UÀ¼ÀÄ PÁlÆð£ÀUÀ°è ¥ÁåPÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆUÀÄwÛzÁÝUÀ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è ZÁ®PÀ 1) «¤±À vÀAzÉ ªÉVð¸ï ZÀÄgÉPÉƼÉvÀ ªÀAiÀÄ:23 ªÀµÀð eÁw:QæñÀÒ£À, G:PÀAmÉãÀgÀ £ÀA n.J£ï.-28,J©-6372 £ÀzÀgÀ ZÁ®PÀ ¸Á:ZÁ®PÀÆr, vÁ:vÁ¼ÀÆgÀ, f¯Áè:wæñÀƯï, PÉÃgÀ¼À 2) ¸É®éA vÀAzÉ ¥ÉÆ£ÀÄ߸Áé«Ä ZÉ®èPÀÄnÖ 66 ªÀµÀð, G:PÀAmÉãÀgï Qè£Àgï ¸Á:wgÀÄPÉÆ«®ÆgÀ ,f:«¼ÀÄî¥ÀÄgÀA vÀ«Ä¼À£ÁqÀÄ EªÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr EªÀjAzÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 1050 PÁlÆð£À ¥Àæw PÁlÆð£ÀzÀ°è 180 JªÀiï.J¯ï. ¸ÀgÁ¬ÄªÀżÀî ¯ÁqÀðeÁ£À r®gÀì «¹Ì 48 ¨Ál®UÀ¼ÀÄ PÁlÆð£ÀUÀ¼À£ÀÄß C.Q. 1512000/-. gÀÆ & 2) PÀAmÉãÀgï £ÀA n.J£ï-28-J©6372 C.Q. 10,00000/- gÀÆ £ÉÃzÀªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¸ÀPÁðj PÀvÀðªÀåPÉÌ CrØ : ¥ÀvÀæPÀvÀð£À «gÀÄzÀÞ ¥ÀæPÀgÀt zÀR®Ä

ªÀiÁPÉðl ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£ÀUÀ£ÀgÀ £ÀA. 53/09 PÀ®A 353 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ; 04-04-09 gÀAzÀÄ 1330 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ PÉ.JªÀiï. ªÀļÀUÀ° ¥Éưøï G¥Á¢üÃPÀëPÀgÀÄ ©ÃzÀgÀ G¥À«¨sÁUÀgÀªÀgÀÄ gÀªÀgÀÄ ZÀÄ£ÁªÀuÁ C¨sÉåyðUÀ¼À £ÁªÀÄ ¥ÀvÀæ ¸À°è¸ÀĪÀ §/§ PÀvÀðªÀå PÀÄjvÀÄ ©ÃzÀgÀ f¯Áè¢ÃPÁj PÀbÉÃjAiÀÄ CªÀgÀtzÀ°èzÁÝUÀ DgÉÆævÀ WÁ¼É¥Áà PÁA§¼É PÁgÀAd JPïì¥Éæ¸ï ¢£À ¥ÀwæPÉAiÀÄ ªÀgÀ¢UÁgÀ vÀ£Àß JzÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¥ÀvÀæPÀvÀð UÀÄgÀÄw£À aÃn ºÀaÑPÉÆüÀî¯ÁgÀzÉ PÀbÉÃjAiÀÄ M¼ÀUÀqÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ rJ¸ï¦ gÀªÀgÀÄ M¼ÀUÀqÉ ºÉÆÃUÀ¨ÉÃrj CAvÀ CAzÁUÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¤ªÀÄäAvÀºÀ C¢üPÁjUÀ¼À£ÀÄß §ºÀ¼ÀµÀÄÖ £ÉÆÃrgÀÄvÉÛãÉ, ¤«ÄäAzÀ £À£ÀUÉ J£ÀÄ ªÀiÁrPÉÆüÀî®Ä DUÀĪÀ¢¯Áè £ÀªÀÄä ¥ÀvÀæPÀvÀð AiÀÄĤAiÀÄ£À EzÉ CAvÀ C¸À¨sÀå jÃw¬ÄAzÀ ªÀwð¹ ¦üAiÀiÁð¢vÀgÀ ¸ÀgÀPÁj PÀvÀðªÀåzÀ°è CqÉvÀqÉ GAlÄ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É, CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄðAzÀ ©ÃzÀgÀ ªÀiÁPÉðl ¥Éưøï oÁuÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ªÀiÁPÉðl ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 54/09 PÀ®A 341, 323, 504, 506, L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ; 04-04-09 gÀAzÀÄ 2030 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠧¸ÀªÀgÁd vÀAzÀ ªÀiÁtÂPÀ ¸ÁUÀgÀ gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 0730 UÀAmÉUÉ ¸ÀA²gÀ £ÀUÀgÀ UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ©ÃzÀgÀ C±ÉÆÃPÀ ºÉÆÃl¯ï ºÀwÛgÀ DgÉÆævÀ PÀ¯ÁåtgÁªÀ ¨sÉƸÀ¯É PÀ£ÁðlPÀ zÀ°vÀ ¸ÀAWÀµÀð ¸À«Äw f¯Áè ¸ÀAZÁ®PÀ EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ vÀqÉzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ªÀÄÄRzÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É ºÁUÀÆ ºÀ½î¬ÄAzÀ §AzÀÄ ©ÃzÀgÀzÀ°è AiÀiÁªÀ jÃwAiÀiÁV fAzÀV ªÀiÁqÀÄwgÉAzÀÄ £ÉÆÃrPÉÆüÀÄîvÉÛÃ£É JAzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£É, CAvÀ PÉÆÃlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 77/09 PÀ®A 323, 324, 504 L¦¹ :_

¢£ÁAPÀ 04/04/09 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲ªÁf vÀAzÉ ©üªÀÄgÁªÀ ¸Á: ªÀ¼À¸ÀAUï gÀªÀgÀÄ ¨sÁ°Ì¬ÄAzÀ vÀ£Àß UÁæªÀĪÁzÀ ªÀ¼À¸ÀAUÀPÉÌ §¹ì£À°è ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆævÀ UÀuÉñÀ vÀAzÉ zÀÆAr¥ÀAvÀ ©gÁzÀgÀ EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ £ÀªÀÄä ºÉÆî £ÀªÀÄäUÉ ©lÄÖ ©qÀÄ CAvÀ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊAiÀÄ®Ä £À£Àß MAzÀÄ ®PÀë gÀÆ¥Á¬Ä PÉÆqÀÄ CAvÀ CAzÁUÀ dUÀ¼ÀPÉÌ ©¼À®Ä §¹ì£À PÀAqÀPÀÖgÀ E§âgÀ£ÀÄß PɼÀUÉ E½¹zÀ CªÀgÀ eÉÆvÉ £ÀªÀÄä UÁæªÀÄzÀ d£ÀgÁzÀ QñÀ£À ªÀiÁ£ÀPÁj, vÀÄPÁgÁªÀÄ ªÀiÁ£ÀPÁj EªÀgÀÄ E½zÀgÀÄ dUÀ¼À £ÉÆÃr ©r¸À®Ä §AzÀ QñÀ£À ªÀiÁ£ÀPÁj EvÀ¤UÉ PÀ°è¤AzÀ ºÁUÀÄ PÉʬÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢UÉ PÉʬÄAzÀ ºÉÆÃqÉzÀÄ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ºÁUÀÄ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É CAvÀ EzÀÝ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR® ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¯Áj ¥À°Ö : ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä

OgÁzÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 45/09 PÀ®A 279, 337, 338 L.¦.¹ :-

¢£ÁAPÀB 04-04-2009 gÀAzÀÄ 0845 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀªÀÄAiÀÄPÉÌ EA¢gÁ£ÀUÀgÀ xÁAqÁzÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É DgÉÆævÀ£ÁzÀ ¯Áj £ÀA. PÉ.J-01-6070 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ zÉʪÀ¹UÁªÀÄt vÀAzÉ ²ªÀ¸ÀħæºÀätå EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ Nr¹ ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀÄ ªÁUÀĪÀAvÉ ZÀ¯Á¬Ä¹ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¥À°Ö ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¦üÃAiÀiÁð¢ PÁwðPÀ vÀAzÉ dªÀiÁ®PÉ UÀuÉñÀ gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃ¯É DvÀ£À «gÀÄzÀÞ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

UÁA¢üUÀAd ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 48/09 PÀ®A 323, 326, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 4-4-2009 gÀAzÀÄ 1900 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢ gÁªÀÄÄ ¸Áé«Ä vÀAzÉ gÁªÀÄÄ®Ä ¸Á: MqÀØgÀ PÁ¯ÉÆä gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¤AwÛzÁÝUÀ CgÉÆævÀgÁzÀ gÁªÀÄ®Ä ªÀÄvÀÄÛ gÀªÉÄñÀ gÀªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ §AzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄĪÁUÀ ¦ügÁå¢zÁgÀ£ÀÄ «£ÁPÁgÀt JPÉ ¨ÉÊAiÀÄÄwÛ¢ CAvÁ PÉüÀ®Ä ºÉÆÃzÀgÉ CvÀ¤UÉ PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ ºÁUÀÄ dUÀ¼À ©r¸À®Ä §AzÀ ¦ügÁå¢AiÀÄ vÀªÀÄä¤UÉ PÀ°è¤AzÀ ¨Á¬Ä ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉ¢zÀÝ jAzÀ ºÀ®Äè ©zÀÄÝ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃ¯É ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄ»½UÉ ¨ÉÊPï rQÌ gÀPÀÛUÁAiÀÄ

alUÀÄ¥Àà ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 52/09 PÀ®A 279, 338 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 4-4-2009 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É ¦üAiÀiÁð¢ SÁeÁ ¨ÉÃUÀA UÀAqÀ EªÀiÁªÀĸÁ§ ªÀAiÀÄ 50 ªÀµÀð ¸ÁB d£ÀvÁ £ÀUÀgÀ PÉÆqÀA§¯ï gÀªÀgÀÄ UÁæªÀÄzÀ C§ÄÝ® ºÀ¦üÃd ªÀÄZÀPÀÄj EªÀgÀ ºÉÆîPÉÌ ElUÁ gÉÆÃrUÉ ±Éâ PÀ¼ÉAiÀÄ®Ä PÀÆ°¬ÄAzÀ ºÉÆÃVzÀÄÝ ªÀÄzsÁåºÀß PÉ®¸À ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÉUÉ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀĪÁUÀ 2-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄÄPÀÄAzÀgÁªÀ EªÀgÀ ºÉÆîzÀ ºÀwÛgÀ §AzÁUÀ ElUÁ PÀqɬÄAzÀ M§â ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® Cw ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ »A¢¤AzÀ rQÌ ªÀiÁrzÀjAzÀ vÀ¯ÉAiÀÄ »A¨sÁUÀzÀ°è gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ ¸ÀzÀj ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ® £ÀA. PÉJ-38 JZÀ-8984 ¥sÁåµÀ£À ¥Àè¸À EgÀÄvÀÛzÉ. ºÁUÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ZÁ®PÀ£ÀÄ ºÉøÀgÀÄ «ZÁj¸À¯ÁV ªÀĺÉñÀ vÀAzÉ ©üêÀÄgÁªÀ ¸ÀÄvÁgÀ JAzÀÄ w½zÀÄ §A¢gÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

dÆeÁlzÀ°è vÉÆÃqÀVzÀÝ 6 d£ÀgÀ §AzsÀ£À

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 87/09 PÀ®A 87 PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ :-

¢::04/04/09 gÀAzÀÄ 0830 UÀAmÉUÉ ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ ºÀ½î ¨ÉÃnÖ ºÁUÀÄ ±ÁAw ¸À¨sÉ PÀÄjvÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÁzÀ JZï¹-758 ¦¹ -833, 1397, 1309, 926 gÀªÀgÉÆA¢UÉ zsÀĪÀÄä£À¸ÀÆgÀ, aãÀPÉÃgÁ, ¸ÉÃqÉÆ® , ZÀAzÀ£À½î, ºÀA¢PÉÃgÁ UÁæªÀÄPÉÌ ¨sÉÃnÖ PÉÆlÄÖ ºÀÄtZÀ£Á¼À UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃV C°è ±ÁAw ¸À¨sÉà vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ WÁl¨ÉÆgÁ¼À UÁæªÀÄPÉÌ 1430 UÀAmÉUÉ ºÉÆzÁUÀ §¸Àì ¤¯ÁÝtzÀ ºÀwÛgÀ ¤AvÁUÀ C°è MAzÀÄ RavÀ ¨Áwä §A¢zÉ£ÉAzÀgÉ WÁl¨ÉÆgÁ¼À UÁæªÀÄzÀ PÁ²£ÁxÀ PÁlPÀgÀ gÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ EgÀĪÀ ºÀÄtZÉ VqÀzÀ PÉüÀUÉ PÉ®ªÀÅ d£ÀgÀÄ PÀĽvÀÄ CAzÀgÀ-¨ÁºÀgÀ dÆeÁl ºÀt ºÀaÑ ¥Àt vÉÆnÖ DqÀÄwÛzÀÝgÀÄ JAzÀÄ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ºÉÆÃV zÁ½ ªÀiÁr 6 d£ÀgÁzÀ 1) ¨Á¯Áf vÀAzÉ «oÀ®gÁªÀ ¨Áa¥À½î 2) «±Àé£ÁxÀ vÀAzÉ ¸ÀPÁgÁªÀÄ ºÀÄtZÀ£Á¼É 3) PÁ²£ÁxÀ vÀAzÉ £ÀgÀ¹AUÀgÁªÀ PÁlPÀgï 4) ²æêÀÄAvÀgÁªÀ vÀAzÉ dnAUÀgÁªÀ ºÀAqÀUÉ 5) ¥Àæ¨sÀÄ vÀAzÉ GªÀiÁägÀªÀ zÁqÀUÉ 6) ªÁªÀÄ£ÀgÁªÀ vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀgÁªÀ UÀuÉñÀ J®ègÀÄ ¸Á-WÁl¨ÉÆgÁ¼À UÁæªÀÄ gÀªÀjUÉ »rzÀÄ CªÀjAzÀ MlÄÖ gÀÆ. 4050=00 ºÁUÀÄ 52 E¸Éàl J¯ÉUÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

£ÉÃtÄ ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÀÄ»¼ÉAiÉÆêÀð¼À DvÀäºÀvÉå

zsÀ£ÀÆßgÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA. 04/09 PÀ®A 174 ¹Dg惡 :-

¢£ÁAPÀ:04/04/09 gÀAzÀÄ 0900 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ gÁªÀÄZÀAzÀæ vÀA PÀ®è¥Áà ¯ÉÆúÁgÀ. ªÀAiÀÄ: 50 ªÀµÀð, eÁ: PÀA¨ÁgÀ, G: mÁåPÀÖgï ZÁ®PÀ, ¸Á/ eÁåAw gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ ¦üÃAiÀiÁð¢£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ±ÉÆèsÁªÀw UÀAqÀ gÁªÀÄZÀAzÀæ ¯ÉÆúÁgÀ, ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, eÁ: PÀA¨ÁgÀ, G: ªÀÄ£É PÉ®¸À ¸Á/ eÁåAw EPÉAiÀÄÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 3 ªÀµÀðUÀ½AzÀ ¨sÁ£ÁªÀÄwAiÀiÁVzÀÄÝ DPÉUÉ J¯Áè PÀqÉUÉ vÉÆÃj¹zÀgÀÄ PÀÆqÀ PÀrªÉÄ DUÀ¯ÁgÀzÀPÉÌ vÀ£Àß ªÀÄ£À¹ì£À ªÉÄÃ¯É ¥ÀjuÁªÀÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ £ÉÃtÄ ºÁQPÉÆAqÀÄ DvÀä ºÀvÉå ªÀiÁrPÉÆArgÀÄvÁÛ¼É . EvÀ¼À ¸Á«£À°è AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢®è CAvÀ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÁgÀ£À°ènÖzÀÝ ¥Á¸ï¥ÉÆlð PÀ¼ÀªÀÅ

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 72/09 PÀ®A 379 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 04-04-2009 gÀAzÀÄ 1140 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ qÁ: eÉÆåÃw UÀAqÀ ±ÉʯɱÀ SÉÃuÉ ¸Á: PÉ.JZï.©. PÁ¯ÉÆä gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÀAzÀgÉ, ¦ügÁå¢AiÀÄÄ ¢£ÁAPÀ 12-03-09 gÀAzÀÄ UÀÄgÀÄ£Á£ÀPÀ UÁqÀð£ï ºÀwÛgÀ vÀ£Àß PÁgÀ £ÀA. PÉ.J-38 JA-6661 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ¥ÁPÀð ªÀiÁr UÁqÀð£À°è ºÉÆÃV §gÀĪÀµÀÖgÀ°è CAzÁdÄ 1030 ¸ÀªÀÄAiÀÄPÉÌ §AzÀÄ PÁgÀ°è PÀĽvÁUÀ CzÀgÀ°è EnÖzÀÝ ¥À¸ïð PÁt¸À°¯Áè CzÀgÀ°èzÀÝ ¥Á¸À¥ÉÆÃlð £ÀA. J-8494591 ºÁUÀÄ 100/- gÀÆ. ºÀtªÀ£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. PÀ¼ÉzÀÄ ºÉÆÃzÀ ¥Á¸À¥ÉÆÃlð ºÀÄqÀÄPÁr ¹UÀzÀ PÁgÀt ¢£ÁAPÀ 04-04-09 gÀAzÀÄ zÀÆgÀÄ ¤ÃrzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

JgÀqÀÄ ¨ÉÊPïUÀ¼À ªÀÄzsÉå rQÌ gÀPÀÛUÁAiÀÄ
ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 88/09 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJªÀiï« PÁAiÉÄÝ :-
¢::04/04/09 gÀAzÀÄ 2115 UÀAmÉUÉ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ C¥ÀWÁWÁvÀªÁzÀ §UÉÎ ªÀiÁ»w §A¢zÀ ªÉÄÃgÉUÉ D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÁUÀgÀ eÁf vÀAzÉ ¸ÀĨsÁ±ÀZÀAzÀæ ¸Á: PÀ®ÆègÀ gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 4/4/09 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÀiÁtÂPÀ £ÀUÀgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É gÁwæ 2130 UÀAmÉUÉ «£ÁAiÀÄPÀ vÀ£Àß »gÉÆà ¥ÀÄPï £ÀA PÉJ-38/8082 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ¢ªÀÄzÀ ªÀiÁtÂPÀ£ÀUÀgÀPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ avÀæPÀ¯Á PÁ¯ÉÃd ºÀwÛgÀ AiÀiÁªÀzÉÆà MAzÀÄ C¥ÀjavÀ ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ¸ÀªÁgÀ£ÀÄvÀ£Àß ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̽f¬ÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ «£ÁAiÀÄPÀ¤UÉ rQÌ ºÉÆqÉzÀÄ vÀ£Àß ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ¤°è¸ÀzÉà Nr¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀj ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® rQÌAiÀiÁzÀ ¥ÀjuÁªÀĪÁV «£ÁAiÀÄPÀ¤UÉ JqÀPÀtÂÚt ºÀÄ©âUÉ JgÉqÀÄ vÀÄnUÀ½UÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ ¨Á¬ÄAiÀÄ°è£À ªÀÄÄA¢£À JgÀqÀÄ ºÀ®ÄèUÀ½UÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

alUÀÄ¥Àà ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 53/09 PÀ®A 325, 354 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 04-04-2009 gÀAzÀÄ gÁwæ CAzÁdÄ 8 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üÃAiÀiÁ𢠱ÀgÀtªÀiÁä UÀAqÀ ±ÀgÀt¥Áà ºÀ®UÉ ¸Á: PÉÆqÀA§¯ï gÀªÀgÀÄ ºÁUÀÄ CªÀgÀ ªÀÄUÀ£ÁzÀ ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ E§âgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ UÁæªÀÄzÀ §¸À¤¯ÁÝtzÀ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ eÉÊPÀĪÀiÁgÀ EvÀ£À QgÁt CAUÀrAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¤AvÁUÀ UÁæªÀÄzÀ gÀ« vÀAzÉ PÁªÀÄuÁÚ PÀmÁgÀ eÁåw Qæ±ÀÑ£À ¸ÁB PÀÆqÀA§® EvÀ£ÀÄ ªÀÄUÀ£À ºÀwÛgÀ §AzÀÄ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrAiÀÄ®Ä ºÀt PÉýzÀ£ÀÄ DUÀ ¦üÃAiÀiÁ𢠪ÀÄUÀ£ÀÄ £À£Àß ºÀwÛgÀ ºÀt E®è CAvÁ CA¢zÀPÉÌ ¸ÀzÀj gÀ« EvÀ£ÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆÃmÉÖAiÀÄ°è ºÉÆÃqÉzÀÄ UÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆÃArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

Raichur District Reported Crimes
: PÁ¼À¸ÀAvÉAiÀÄ°è ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀ®Ä ¸ÀAUÀ滹nÖzÀÝ ¨sÁj ¹ÃªÉÄ JuÉÚ ªÀ±À, E§âgÀ §AzsÀ£À:

PÀ£ÁðlPÀgÁdå ¸ÀPÁðgÀªÀÅ ¥ÀrvÀgÀaÃnºÉÆA¢gÀĪÀ PÀqÀħqÀªÀjUÉ £ÁåAiÀÄ¨É¯É CAUÀrUÀ¼À ªÀÄÄSÁAvÀgÀ jAiÀiÁAiÀÄw zsÀgÀzÀzÀ°è «vÀj¸À®Ä ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ ¤Ã° §tÚzÀ ¹ÃªÉÄ JuÉÚAiÀÄ£ÀÄß gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ CgÀ¨ïªÉƺÀ¯Áè §qÁªÀuÉAiÀÄ PÉÆÃuÉAiÉÆAzÀgÀ°è ¸ÀAUÀ滹, ºÉaÑ£À ¨É¯ÉUÉ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝgÉAzÀÄ ¹éÃPÀÈvÀªÁzÀ RavÀ ¨sÁwä ªÉÄðAzÀ ²æà C©üµÉÃPÀ UÉÆÃAiÀįï,¨sÁ.¥ÉÆ.¸ÉÃ, f¯Áè ¥Éưøï C¢üÃPÀëPÀgÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄgÀªÀgÀ £ÉÃvÀÈvÀézÀ°è, r.¹.L.©.WÀlPÀzÀ ²æà ZÀAzÀæPÁAvÀ £ÀAzÀgÉrØ ¥Éưøï E£ïì¥ÉPÀÖgï ²æà «ÃgÉñÀ zÉÆqÀتÀĤ ¦J¸ïL. ºÁUÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ zsÁ½ ªÀiÁrzÁUÀ AiÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ gÁªÀÄtÚ 35 ªÀµÀð, ¸Á: gÁdªÀiÁvÁ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ ºÀwÛgÀ D±Á¥ÀÆgÀÄ gÀ¸Éæ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ EªÀ£ÀÄ ¤Ã°§tÚzÀ ¹ÃªÉÄJuÉÚAiÀÄ£ÀÄß vÀÄA©gÀĪÀ 4 ¨ÁågÀ¯ïUÀ¼À£ÀÄß DmÉÆøÀA:PÉJ.36, 3825 £ÉÃzÀÝgÀ°è ¯ÉÆÃqÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¤°è¹, ªÉAPÀmÉñÀ vÀAzÉ ªÀÄj¸Áé«Ä 35 ªÀµÀð, ¸Á:¨ÉÃgÀÆ£ÀQ¯Áè gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ EªÀ¤UÉ ºÀt PÉÆqÀÄwÛzÀÄÝ E§âgÀ£ÀÄß «ZÁgÀuÉUÉƼÀ¥Àr¸À¯ÁV,ªÀÄĤ vÀAzÉ £ÁUÉñÀ ¦AeÁgÀªÁr gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ EªÀ£ÀÄ ªÀiÁ°ÃPÀ¤zÀÄÝ ªÉAPÀmÉñÀ£ÀÄ ªÀÄĤAiÀĺÀwÛgÀ UÀĪÀiÁ¸ÀÛ PÉ®¸À ªÀiÁrPÉÆArgÀĪÀÅzÁV AiÀÄ®è¥Àà£ÀÄ RjâªÀiÁqÀ®Ä §A¢gÀĪÀÅzÁV w½¹zÀÝjAzÀ E§âgÀ£ÀÄß ªÀ±ÀPÉÌvÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ PÉÆÃuÉAiÀÄ£ÀÄß ¥Àj²Ã®£É ªÀiÁqÀ¯ÁV, ¹ÃªÉÄ JuÉÚ vÀÄA©gÀĪÀ 66 ¨ÁågÀ¯ïUÀ½zÀÄÝ MAzÀÄ ¨ÁågÀ¯ï£À°è CAzÁdÄ 100 °Ãlgï ¹ÃªÉÄ JuÉÚ EzÀÄÝzÀjAzÀ J¯Áè ¸ÉÃj 71 ¨ÁågÀ¯ïUÀ¼À°èzÀÝ C.Q.gÀÆ: 3,24,300/- ªÀiË®åzÀ 14,100 °Ãlgï ¹ÃªÉÄJuÉÚ vÀÄA©gÀĪÀ ¨ÁågÀ¯ïUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ ¹ÃªÉÄJuÉÚ ¸ÁV¸À®Ä ¤°è¹zÀÝ C.Q.gÀÆ:40,000/- ªÀiË®åzÀ lªÀiï-lªÀiï DmÉÆêÀ£ÀÄß d¦ÛªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ²æà ZÀAzÀæPÁAvÀ £ÀAzÀgÉrØ ¥Éưøï E£ïì¥ÉPÀÖgï r¹L© WÀlPÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢ªÉÄðAzÀ ¸ÀzÀgÀ§eÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ¸ÀÀA90/2009 PÀ®A:3 & 7 E.¹.DåPïÖ ªÀÄvÀÄÛ 14 PÀ£ÁðlPÀ J¸Éì¤ìAiÀįï PÀªÀiÁArnÃ¸ï ¯ÉʸÀ¤ìAUï DqÀðgï 1986 CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

: C£À¢üPÀÈvÀ ªÀÄzÀå ªÀiÁgÁl, CgÉÆæ ¥ÀgÁj, gÀÆ.2800/- ªÀÄzÀå ªÀ±À :

gÁªÀÄzÀÄUÀð UÁæªÀÄzÀ°è C£À¢üPÀÈvÀªÁV ªÀÄzÀå ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝgÉAzÀÄ ¹éÃPÀÈvÀªÁzÀ RavÀ ¨sÁwä ªÉÄðAzÀ ²æà «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ ¦J¸ïL UÀ§ÆâgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ:04.04.2009gÀAzÀÄ 1730 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ zsÁ½ªÀiÁrzÁUÀ ªÀÄzsÀå ªÀiÁgÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀÝ ªÀåQÛAiÀÄÄ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ CªÀÀ£ÀÄ ©lÄÖ ºÉÆÃVzÀÝ C.Q.gÀÆ. 2,800/- ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀ MlÄÖ 56 ªÀÄzÀåzÀ ¨Ál°UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ªÀ±À¥Àr¹PÉÆAqÀÄ «ZágÀuÉ ªÀiÁrzÁUÀ ªÀÄzsÀå ªÀiÁgÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀݪÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ ¯Á®¸Á§ vÀAzÉ EªÀiÁªÀĸÁ§ »gÉPÀlUÀgï JazÀÄ w½zÀÄ §A¢zÀÝjAzÀ CªÀ£À «gÀÄzÀÝ UÀ§ÆâgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ¸ÀÀA. 40/2009 PÀ®A: 32, 34 PÉ E CåPïÖ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

: mÁæPÀÖgï rQÌ, DmÉÆÃ¥À°Ö DmÉÆÃzÀ°è ¥ÀæAiÀiÁt¸ÀÄwÛzÀÝ ºÀ®ªÀjUÉ UÁAiÀÄ :

¢£ÁAPÀ:04.04.09gÀAzÀÄ 1030 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ C¥ÀjavÀ mÁæPÀÖgï ZÁ®PÀ£ÀÄ ¨ÉtPÀ¯ï UÁæªÀÄzÀ AiÀÄgÀªÀĸÁ¼ï gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ ªÉÃUÀ¤AiÀÄAvÀæt ªÀiÁqÀ¯ÁUÀzÉà Ct°AUÀ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀºÀwÛgÀ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ §gÀÄwÛzÀÝ D¥É DmÉÆøÀA:PÉJ.33, 4303 £ÉÃzÀÝPÉÌ rQÌPÉÆnÖzÀÝjAzÀ DmÉÆà ¥À°ÖAiÀiÁV, DmÉÆÃzÀ°è ¥ÀæAiÀiÁt¸ÀÄwÛzÀÝ ¥ÁªÀðw UÀAqÀ zÉÆqÀØ CAiÀÄå¥Àà 20 ªÀµÀð, ¸Á: PÉÆtZÀ¥ÀའªÀÄvÀÄÛ EvÀgÀjUÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ mÁæPÀÖgï ZÁ®PÀ£ÀÄ mÁæPÀÖg擄è¸ÀzÉà ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ¥ÁªÀðw PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ¸ÀA: 57/2009 PÀ®A: 279,337,338 ¨sÁ.zÀA.¸ÀA ªÀÄvÀÄÛ 187 ªÉÆÃ.ªÁ.PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

Koppal District Crimes


 

1] PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ: UÀÄ£Éß £ÀA. 79/09 PÀ®A. 447, 504, 506 L.¦.¹

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 03.04.2009 gÀAzÀÄ gÁwæ 8:30 UÀAmÉUÉ ªÀiÁ£Àå eÉ.JA.J¥sÀ.¹ PÉÆ¥Àà¼À £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄ¢AzÀ SÁ¸ÀV ¦üAiÀiÁð¢ü ªÀ¸ÀƯÁVzÀÄÝ CzÀgÀ°è ¦üAiÀiÁð¢üzÁgÀ£ÁzÀ UÀÄAqÀ¥Àà vÀAzÉ ¨ÉÊ® ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà ¨Á彺Á¼À ªÀAiÀÄ: 70 ªÀµÀð ¸Á: »gÉèÉƪÀÄä£Á¼À vÁ: PÉÆ¥Àà¼À EªÀgÀÄ »gÉèÉƪÀÄä£Á¼À UÁæªÀÄzÀ d«ÄãÀÄ ¸ÀªÉð. £ÀA. 187/2J d«ÄãÀÄ «µÀAiÀÄzÀ°è ¢£ÁAPÀ: 28.03.09 gÀAzÀÄ DgÉÆævÀgÁzÀ ºÀªÀĪÀÄ¥Àà vÀAzÉ §¸À¥Àà PÀgÀr ªÀÄvÀÄÛ ®PÀëöäªÀé UÀAqÀ ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà PÀgÀr EªÀgÀÄ ºÀAaPÉ «µÀAiÀÄzÀ°è ¨sÀÆ«Ä ¸ÀA§AzsÀ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁ±ÀÑ ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊ¢zÀÄÝ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ªÀÄÄAvÁVzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢ü ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ²æà ¸ÀAUÀªÉÄñï .«. ²ªÀAiÉÆÃV ¦.J¸ï.L. PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ªÉÄð£ÀAvÉ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

2] PÀÄPÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA- 30/09 PÀ®A 504,506 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 3 [1] [10] J¸À ¹/ J¸À n DPÀÖ 1989

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 04-04-2009 gÀAzÀÄ 4-00 ¦.JA. UÀAmÉUÉ ¨Á®gÁd Dgï. ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀ CzÀåPÀëgÀÄ vÁ®ÆPÀ bÀ®ªÁ¢ ªÀĺÁ¸À¨sÁ [j] EªÀgÀÄ PÀÄPÀ£ÀÆgÀ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV MAzÀÄ PÀ£ÀßqÀzÀ°è UÀtQÃPÀgÀt ªÀiÁrzÀ ¦gÁå¢ ºÁdgÀ ¥Àr¹zÀÄÝ ¸ÀzÀgÀ ¦gÁå¢ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, ²æêÀÄw qÁ: ªÀĪÀävÁeï ¨ÉÃUÀA EªÀgÀÄ aPÉÌãÀPÉÆ¥ÀàzÀ ªÉÊzÁå¢PÁjUÀ¼ÁVzÀÄÝ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ vÀªÀÄä PÉ®¸ÀUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀjAiÀiÁV ¤ªÀð»¸ÀzÉà «£ÁPÁgÀt ZÉ®ªÁ¢ ¸ÀªÀiÁdzÀ ªÉÄÃ¯É ¦gÁå¢ ¤ÃrzÁÝgÉ CAzÀgÉ vÀªÀÄä vÀAzÉAiÀÄ£ÀÄß vÉÆÃj¸À®Ä ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ ¸ÀtÚ «ÃgÀ¥Àà ZÉ®ªÁ¢ EªÀgÀÄ 1-00 UÀAmÉUÉ DgÉÆÃUÀåPÉÃAzÀæPÉÌ ºÉÆÃzÁUÀ ªÀiÁ»w CPÀÄÌ C¢¤AiÀĪÀÄzÀr £ÀªÀÄUÉ ªÀiÁ»w PÉý¢ÝAiÀiÁ ºÉÆ¯É ¸ÉƼÉêÀÄUÀ£Éà £Á£ÀÄ aQvÉì ¤ÃqÀĪÀÅ¢¯Áè ºÉÆÃUÀÄ ¨ÉÃPÁzÀgÉ ªÉÄïÁ¢PÁjUÀ½UÉ w½¸ÀÄ £À£Àß ªÉÄð£À PÀA¥ÉèÃAmï ªÁ¥À¸ÀÄì vÀUÉzÀÄPÉƼÀî¢zÀÝgÉ ¤£Àß ªÉÄÃ¯É PÉøÀÄ ºÁQ M¼ÀUÉ vÀ¼ÀÄîvÉÛÃ£É ºÉƯÉAiÀÄ ¸ÀƼÉêÀÄUÀ£Éà JAzÀÄ ºÁUÀÆ ¤ªÀÄUÉ ¸ÀPÁðgÀ PÉÆlÖ ¸Ë®§åUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀzÀÄ¥ÀAiÉÆÃUÀ ªÀiÁrPÉƼÀî¯ÁUÀzÉà £ÀªÀÄä ªÀÄÄAzÉ §A¢gÉãÀ ¯ÉÆà ªÀiÁ¢UÀ - ºÉƯÉAiÀÄ ¸ÀƼÉà ªÀÄPÀ̼Éà JAzÀÄ eÁw ¤AzÀ£É ªÀiÁrzÁÝgÉ. CAvÁ PÉÆlÖ ¦gÁå¢ ªÉÄðAzÁ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

3] AiÀÄ®§ÄUÁð ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA. 27/2009 PÀ®A 110 E ªÀÄvÀÄÛ ¹ ¹Dg惡

¢£Á0PÀ: 04-04-2009 gÀAzÀÄ ªÀiÁzÁå£Àí 12-30 UÀ0mÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¥ÉmÉÆæðAUÀ PÀÄjvÀÄ AiÀÄ®§ÄUÁðzÀ PÉ.J¸ïDgÀn. §¸À¸ÁÖ÷åAqÀzÀ°è ºÉÆÃzÁUÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ §¸À¸ÁÖ÷åAqÀzÀ°è ºÉÆUÀÄ §gÀĪÀ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄ»¼ÉAiÀÄjUÉ «£ÁPÁgÀt CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÁqÀÄvÁÛ wgÀÄUÁqÀÄwÛzÀÄÝ EzÀjAzÀ ¸ÁªÀðd¤PÀgÀÄ ¨sÀAiÀÄ©vÀgÁVzÀÄÝ EªÀ£À£ÀÄß ºÁUÉà ©lÖgÉ ªÀÄÄAzÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ±ÁAvÀvÁ ¨sÀAUÀ GAlÄ ªÀiÁqÀĪÀ ¸ÁzsÉåvÉUÀ¼ÀÄ PÀAqÀÄ §A¢zÀÝjAzÀ ªÀÄÄAeÁUÀævÉ PÀÄjvÀÄ ¸ÀzÀj DgÉÆæ£À£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr PÀæªÀÄ dgÀV¹zÀÄÝ EzÉ. ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

4] AiÀÄ®§ÄUÁð ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA. 28/2009 PÀ®A ªÀÄ£ÀĵÀå PÁuÉ

PÁuÉAiÀiÁzÀ ®ÄPÀªÀiÁ£ CºÀäzÀ vÀ0¢ ¸ÉëÄgÀ CºÀäzÀ ¸Á: ªÀÄ0qÀ¯ a0vÁPÀÄ0mÁ EvÀ£ÀÄ »gÉêÀiÁåUÉÃj UÁæªÀÄzÀ°è ªÀÄĹè0 d£Á0UÀzÀ ªÀÄPÀ̽UÉ CgÀ©â ±Á¯ÉAiÀÄ ²PÀëPÀ C0vÁ PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ EvÀ£ÀÄ ¢£Á0PÀ: 18-03-2009 gÀ0zÀÄ »gÉêÀiÁåUÉÃj UÁæªÀÄ¢0zÀ PÁuÉAiÀiÁVzÀÄÝ E°èªÀgÀUÉ ¥ÀvÉÛAiÀiÁVgÀĪÀ¢¯Áè C0vÁ ¦AiÀiÁð¢ü EgÀÄvÀÛzÉ. ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

6] UÀAUÁªÀw (UÁæ) ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA 62/09 PÀ®A.323,354,504, L.¦.¹.

¸ÀzÀj ¦AiÀiÁð¢UÉ ºÁUÀÆ DgÉÆævÀjUÉ ªÉÆzÀ°¤A®Ä ºÉÆ®zÀ «µÀAiÀÄzÀ°è dUÀ¼À«zÀÄÝ EAzÀÄ ¸ÀzÀj ¦AiÀiÁð¢AiÀÄÄ CªÀgÀ ¸ÀA§A¢PÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è PÁAiÀÄðPÀæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃzÁUÀ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ£ÀÄ ¦AiÀiÁð¢UÉ CªÀZÀÒ ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ºÉÆr§r ªÀiÁr zÀÄR ¥ÁvÀ ªÀiÁrzÀÄÝ CzÉ (.)¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

7] PÀ£ÀPÀVj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.21/09 PÀ®A.279,338 L¦¹. gÉ/« 187 L.JA.« AiÀiÁPïÖ..

¸ÀzÀj ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ gÀÄzÀæªÀÄĤ 16 ªÀµÀð E§âgÀÄ ¸ÉÃj «oÀ¯Á¥ÀÄgÀ gÀ¸ÉÛ ªÉÄÃ¯É £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¸ÀzÀj DgÉÆæAiÀÄÄ vÀ£Àß fÃ¥À£ÀÄß CwêÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ »A¢¤AzÀ lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÄÝ CzÉ .PÁgÀt ¦AiÀiÁ𢠪ÀÄUÀ¤UÉ JgÀqÀÄ PÁ®ÆUÀ¼À vÉÆqÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¨sÁj ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄVzÀÄÝ CzÉ CAvÁ ¦AiÀiÁð¢ CzÉ (.)¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

8] C¼ÀªÀAr oÁuÉ AiÀÄÄrDgï. £ÀA 04/09 PÀ®A.174 ¹.Dgï.¦.¹.

¸ÀzÀj ªÀÄÈvÀ¼ÁzÀ ¤AUÀªÀÄä FPÉAiÀÄÄ ¢.31-3-2009 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 0400 UÀAmÉUÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è PÀnÖUÉ M¯É ºÀZÀÄѪÁUÀ DPÀ¹äPÀªÁV ¨ÉAQ ¹gÉUÉ vÀUÀÄ° ªÉÄÊAiÀįÁè ¸ÀÄlÄÖPÉÆAqÀÄ ºÉaÑ£À E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ ºÀħâ½îUÉ zÁR¯ÁVzÀÄÝ CzÉ DzÀgÉ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉ EAzÀÄ 4-4-09 gÀAzÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼ÉAzÀÄ w½zÀÄ §A¢zÀÄÝ CzÉ CAvÁ PÉÆlÖ ¦AiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

9] PÉÆ¥Àà¼À (£À) oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.99/09 PÀ®A.504,506,L.¦.¹.

¸ÀzÀj DgÉÆævÀ£ÀÄ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ¼À ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃV £À£Àß UɼÉAiÀĤUÉ ºÀtªÀ£ÀÄß PÉÆr¹¢Ýj £À£ÀUÀÆ ºÀtªÀ£ÀÄß PÉÆr¹ ¥Álð£Àgï DV PÉ®¸À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÉÆt CAvÁ CAzÁUÀ ¸ÀzÀj ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÀÄ £Á£ÀÆ AiÀiÁjUÀÄ ºÀ£ÀªÀ£ÀÄß PÉÆr¹®èªÉAzÀÄ ºÉýzÁUÀ DgÉÆæAiÀÄÄ DPÉUÉ CªÁZÀÒ ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ CzÉ (.) ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

10] PÀĵÀÖV oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.57/09 PÀ®A.107 ¹.Dgï.¦.¹

¸ÀzÀj ¥ÀæwªÁ¢UÀ¼ÀÄ Hj£À°è PÀëÄ®èPÀ PÁgÀtPÉÌ M§âjUÉƧâgÀÄ Gj£À°è dUÀ¼À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ ¸ÁªÀðd¤PÀ ±ÁAw ¨sÀAUÀ GalÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝgÀÄ EªÀgÀ£ÀÄß »UÉ ©lÖgÉ ªÀÄÄAzÉ K£ÁzÀgÀÄ vÉÆAzÀgÉ ªÀiÁqÀ§ºÀäzÉAzÀÄ ªÀÄÄAeÁUÀÈvÀ PÀæªÀĪÁV ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

11] PÀĵÀÖV oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.58/09 PÀ®A.107 ¹.Dgï.¦.¹.

¸ÀzÀj ¦AiÀiÁð¢ zÁgÀgÀÄ »gÉ ªÀÄ£ÁߥÀÄgÀ UÁæªÀÄzÀ°è ¥ÉmÉÆæðAUÀ ºÉÆÃzÁUÀ ¸ÀzÀj ¥ÀæwªÁ¢UÀ¼ÀÄ Hj£À°è PÀëÄ®èPÀ PÁgÀtPÉÌ M§âjUÉƧâgÀÄ Gj£À°è dUÀ¼À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ ¸ÁªÀðd¤PÀ ±ÁAw ¨sÀAUÀ GalÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝgÀÄ EªÀgÀ£ÀÄß »UÉ ©lÖgÉ ªÀÄÄAzÉ K£ÁzÀgÀÄ vÉÆAzÀgÉ ªÀiÁqÀ§ºÀäzÉAzÀÄ ªÀÄÄAeÁUÀÈvÀ PÀæªÀĪÁV ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

12] PÀĵÀÖV oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.59/09 PÀ®A.323,504,506 L.¦.¹..

¸ÀzÀj ¦AiÀiÁð¢UÉ ºÁUÀÆ DgÉÆæUÉ 2-3 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁVzÀÄÝ «£Á PÁgÀt ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀÄ ¦AiÀiÁð¢UÉ zÉÊ»PÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ£À¹PÀªÁV QgÀÄPÀļÀ PÉÆrwÛzÁÝgÉAzÀÄ ¦AiÀiÁ𢠤rzÀÄÝ CzÉ. ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ CzÉ.


 

GULBARGA DISTRICT REPORTED CRIMES

C§PÁj zÁ½:

±ÀºÁ¥ÀÄgÀ ¥Éưøï oÁuÉ: ¢.03-04-09gÀAzÀÄ ¯Áj£ÀA ¹.J.J¸ï.2471 £ÉÃzÀÝgÀ°è AiÀiÁªÀÅzÉ ¥ÀgÀªÁ¤UÉ E®èzÉ ªÀÄvÀÄÛ PÁUÀzÀ ¥ÀvÀæUÀ¼ÀÄ ¸ÀºÀ E®èzÉ ºÀ½îSÉÃqÀ¢AzÀ C£À¢üPÀÈvÀªÁV 1. 180 JªÀiï.J¯ï£À 64321 ºÉÊAiÀĪÉàgÀªÀiï. ¨Ál°UÀ¼ÀÄ, C.Q gÀÆ2,89,442/-, 2. 180 JªÀiï.J¯ï£À 20352 ºÉÊAiÀĪÉà qÉæöÊf£ï ¨Ál°UÀ¼ÀÄ C.Q gÀÆ 9,15,840/-, ªÀÄzÀåzÀªÀ£ÀÄß ºÁ¸À£ÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆUÀĪÁUÀ ²æà J¯ï.¹.PÉÆ®ÌgÀ ¦.J¸ï.L(PÁ&¸ÀÄ) ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ »rzÀÄ ¯Áj ¸ÀªÉÄÃvÀ d¦ÛªÀiÁrPÉÆAqÀ §UÉÎ ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

£É¯ÉÆÃV ¥Éưøï oÁuÉ: ¢: 03-04-2009gÀAzÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA PÉJ.32/AiÀÄÄ3861 £ÉÃzÀÝgÀ ¸ÀªÁgÀ£ÀÄ £É¯ÉÆÃV PÁæ¸À¢AzÀ PÀÆl£ÀÆgÀ UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ £É¯ÉÆÃV PÁæ¸À ºÀwÛgÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÁV CeÁUÀgÀÆPÀvɬÄAzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¹ÌÃqï DV ©zÀÄÝ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ F §UÉÎ ²æà ®UÀªÀÄtÚ ¥ÀÆeÁj gÀªÀgÀÄ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄ°AzÀ £É¯ÉÆÃV oÁ£ÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

£É¯ÉÆÃV ¥Éưøï oÁuÉ: ¢A; 03-04-2009 gÀAzÀÄ ¹AzÀV ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ £É¯ÉÆÃV PÁæ¸À ºÀwÛgÀ ¨Á¯Áf §¸ïì £ÀA PÉJ38/3698 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ £À©¸Á§ vÀA/ C«ÄãÀ¸Á§ ºÉƸÀªÀĤ ¸Á: ºÉÆ£Àß½î FvÀ£ÀÄ §¸Àì£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ CeÁUÀgÀÆPÀvɬÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¸ÀÄvÁÛ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ 2 JªÉÄäÃUÀ½UÉ C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹zÀ ¥ÀjuÁªÀÄ 2 JªÉÄäÃUÀ½UÉ ¨ÁjUÁAiÀÄUÀ¼ÁV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀlÖ §UÉÎ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁAzÀ ªÉÄðAzÀ £É¯ÉÆÃV oÁuÉAiÀÄ°è ¨Á®f §¸ï ZÁ®PÀ£À «gÀÄzÀÝ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

¸ÀAZÁgÀ oÁuÉ UÀÄ®§UÁð: ¢£ÁAPÀ:03-04-09gÀAzÀÄ ¹zÀÄÝ @ ¹zÀÝtÚ vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁªÀ ¥Ánî ¸Á: gÉêÀt¹zÉÝñÀégÀ PÁ®¤ UÀÄ®§UÁð gÀªÀgÀÄ AiÀĪÀĺÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA. JªÀiïJZï04/¹.n829 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ UÀAd §¸ï ¸ÁÖöåAqÀ ºÀwÛgÀ ªÉÆÃ.¸ÉÊ. £ÀA: PÉJ.32 /« 1032 £ÉÃzÀÝgÀ ¸ÀªÁgÀ£ÀÄ »A¢¤AzÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£À CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¸ÀÄ ¹zÀÄÝgÀªÀgÀ ªÉÆÃ.¸ÉÊPÀ¯ïU C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹ UÁAiÀÄUÉƽ¹ ºÁUÉAiÉÄà C°è £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ ¥ÁzÀZÁj ¹zÁæªÀÄ gÀªÀgÉÆUÉÆ C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹ ªÉÆÃ.¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÉÄÃvÀ NrºÉÆÃzÀ §UÉÎ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ