Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Thursday, October 20, 2011

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 20-10-2011

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 20-10-2011

UÁA¢ü UÀAd ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 161/11 PÀ®A 457, 380 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ: 19-10-2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠣ÀlgÁd vÀAzÉ UÀAUÀuÁÚ ªÀAiÀÄ: 32 ªÀµÀð ¸Á: PÀÄA¨ÁgÀªÁqÁ gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¦üAiÀiÁð¢ MAzÀÄ ªÀµÀð¢AzÀ ZÀ£Àߧ¸ÀªÀ PÁ¯ÉÆäAiÀÄ°è ¨ÁrUɬÄAzÀ vÀ£Àß ºÉAqÀw ªÉÆPÀ̼ÉÆA¢UÉ ªÁ¸ÀªÁVzÀÄÝ. vÀ£Àß ºÉAqÀwUÉ ªÉÄÊAiÀÄ°è DgÁªÀÄ EgÀ¯ÁgÀzÀ PÁgÀt ªÀÄPÀ̼ÉÆA¢UÉ vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ PÀ¼ÀĹPÉÆlÄÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ M§â£Éß vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è E¢ÝzÀÄÝ. ¢£ÁAPÀ; 17-10-2011 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É.0800 UÀAmÉUÉ PɸÀ®PÉÌ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ. vÀ£Àß ªÀÄ£ÉUÉ Qð ºÁQ PÉ®¸ÀPÉÌ ºÉÆÃV ¸ÁAiÀÄAPÁ® vÀ£Àß ¥ÀwßUÉ PÀgÉAiÀÄ®Ä UÀÄ®§UÁðPÉÌ ºÉÆÃV gÁwæ C¯Éè G½zÀÄPÉÆAqÀÄ ¢£ÁAPÀ: 18-10-11 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ®. 730 UÀAmÉUÉ ©ÃzÀgÀPÉÌ §AzÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃV £ÉÆÃrzÁUÀ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ C®ªÀiÁgÉAiÀÄ£ÀÄß £ÉÆÃrzÀ CzÀgÀ°è EzÀÝ ¨É½î ªÀÄvÀÄÛ §AUÁgÀUÀ¼ÀÄ MlÄÖ C.Q. 24500=00 ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CzÀgÀ°è EzÀÝ PÁUÀzÀ ¥ÀvÀæUÀ¼ÀÄ ¢£ÁAPÀ; 17,18-10-11 gÀ ªÀÄzÀå gÁwæAiÀÄ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è. AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

£ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ ¨sÁ°Ì UÀÄ£Éß £ÀA. 201/11 PÀ®A 420 L¦¹ eÉÆvÉ 78(J) PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ: 19/10/2011 gÀAzÀÄ 1330 UÀAmÉUÉ DgÉÆævÀ£ÁzÀ ¸ÀAfêÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ UÉ椀 ¹AzÉ ªÀ|| 25 ªÀµÀð eÁåw|| ªÀqÀØgÀ G|| mÁæPÀÖgÀ ZÁ®PÀ ¸Á|| ¥Á¥ÁªÀ £ÀUÀgÀ ¨sÁ°Ì EvÀ£ÀÄ ¨sÁ°Ì ¥Á¥ÁªÁé PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ CPÀæªÀĪÁV ºÀt ¥ÀqÉzÀÄ ªÀÄlPÁ dÆeÁl an §gÉzÀÄPÉÆlÄÖ £ÀA§gÀ ºÀwÛzÀgÀÄ ¸ÀºÀ ¸ÁªÀðd¤PÀjPÉ ºÀt PÉÆqÀzÉ ªÉƸÀ ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÁzÀ 1) ¸ÀÆAiÀÄðPÁAvÀ ¥ÀªÀiÁð 2) ²ªÀgÁd vÀAzÉ E¸Á䮥Áà ªÉÆÃgÉ EªÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ ºÁUÀÆ ¹§âA¢AiÀĪÀgÁzÀ ¦.¹. 1579,1529,1519,1378 gÀªÀgÉÆA¢UÉ zÁ½ ªÀiÁr DgÉÆævÀ¤AzÀ ªÀÄlPÁ dÆeÁlPÉÌ ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ¸ÀAUÀ滹zÀ 1) £ÀUÀzÀÄ ºÀt. 610=00 2) 4 ªÀÄlPÁ £ÀA§gÀ §gÉzÀ anUÀ¼ÀÄ 3) MAzÀÄ ¨Á¯ï ¥É£ïß 4) MAzÀÄ £ÉÆÃQAiÀiÁ ªÉƨÉÊ¯ï £ÀA. 9636067843 ªÀÄvÀÄÛ 5) §eÁd ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉ.J/39 eÉ./6529 D/Q. 35,000/- gÀÆ. UÀ¼ÀzÀÄÝ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀ£À «gÀÄzsÀÞ ¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 201/2011 PÀ®A. 420 L¦¹ eÉÆÃvÉ 78 (III) £ÉÃzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉPÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

ªÀiÁPÉðl ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 122/11 PÀ®A 379 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 18-10-2011 gÀAzÀÄ gÁwæ 2045 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢ £ÀÆgÀÄ® ªÀÄwãÀ vÀAzÉ JªÀiï.J. d¨ÁâgÀ gÀªÀgÀÄ AiÀĪÀĺÁ Cgï.JPïì -100 ªÉÆlgÀ ¸ÉÊPÀ®.£ÀA.J.¦. 21 4273 £ÉÃzÀÄ ¸ÉÌöʯÉÊ£À ºÉÆÃl® JzÀÄgÀÄUÀqÉ ¤°è¹ ZÀºÁ PÀÄrAiÀÄ®Ä ºÉÆÃl® M¼ÀUÉ ºÉÆÃV ªÀÄgÀ½ ºÉÆÃl¯ï ºÉÆgÉUÉ 2100 UÀAmÉUÉ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁV CªÀgÀÄ ¤°è¹zÀ ¢éZÀPÀæªÁºÀ EgÀ°¯Áè. £ÀAvÀgÀ ¦ügÁå¢zÁgÀgÀÄ vÀªÀÄä ¸ÉßûvÀgÁzÀ 1) ªÀĺÀäzÀ U˸À 2) C§ÄÝ® UÀ¤ ºÁUÀÆ vÀ£Àß vÀªÀÄä gÀºÀªÀÄvÀÄ® C«ÄãÀ EªÀgÉÆA¢UÉ J¯Áè PÀqÉ ºÀÄqÀÄQ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 19-10-2011 gÀAzÀÄ 0015 UÀAmÉUÉ CA¨ÉÃqÀÌgÀ ¸ÀPÀð¯ï ºÀwÛgÀ §AzÁUÀ E°è DgÉÆævÀ£ÀÄ ¦ügÁå¢AiÀÄ ¢éZÀPÀæªÁºÀ vÀ½îPÉÆAqÀÄ »rzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÀÅzÀÝ£ÀÄß £ÉÆÃr ¦ügÁå¢ ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ ¸ÉßûvÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ vÀªÀÄä £ÉÆÃr DgÉÆævÀ¤UÉ »rzÀÄPÉÆAqÀÄ ¢éZÀPÀæªÁºÀ ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆæAiÉÆA¢UÉ ¢£ÁAPÀ 19-10-2011 gÀAzÀÄ 0030 UÀAmÉUÉ oÁuÉUÉ §AzÀÄ ºÉýPÉ ¦ügÁåzÀÄ ¤ÃrzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹zÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ.

§UÀzÀ® ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 98/11 PÀ®A 302, 201 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ: 19-10-2011 gÀAzÀÄ §gÀÆgÀ §UÀzÀ¯ï gÀ¸ÉÛ ªÀÄ£Àß½î ¹ªÀiÁAvÀgÀzÀzÀ°è M§â ªÀåQÛAiÀÄ£ÀÄß ºÀjvÀªÁzÀ DAiÀÄÄzsÀ¢AzÀ PÀÄwÛUÉ PÉÆÃAiÀÄÄÝ, ±ÀªÀ ©¢ÝzÀÄÝ CªÀ£À ªÉÄʪÉÄÃ¯É MAzÀÄ PÀj n ±Àlð ªÀÄvÀÄÛ PÀj f£ïì ¥ÁåAl ºÁQzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ E£ÉÆçâ£À ±ÀªÀ £ÉÆÃqÀ®Ä CªÀ£À PÀÄwÛUÉ PÉƬÄÝzÀÄÝ ºÉÆÃmÉÖ §®¨sÁUÀPÉÌ ºÀjvÀªÁzÀ DAiÀÄÄzsÀ¢AzÀ ºÉÆÃqÉzÀÄ ¸Á¬Ä¹zÀÄÝ CªÀ£À ªÉÄʪÉÄÃ¯É PÉA¥ÀÄ §tÚzÀ n±Àlð ªÀÄvÀÄÛ §ÄzÀÄ §tÚzÀ fãïì ¥ÁåAl ºÁQzÀÄÝ ±ÀªÀzÀ ºÀwÛgÀ 3 PÉ.J¥sï. SÁ° ©Ãgï ¨Ál¯ï ºÁUÀÆ 2 SÁ° UÉÆïïØ ¥ÁèPï ¹UÀgÉl qÀ©â ©¢ÝzÀÄÝ AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÉÆïÉUÁgÀgÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉÆà PÁgÀtPÉÌ EªÀgÀ£ÀÄß PÉÆÃ¯É ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¦üAiÀiÁ¢ ¯Á®¥Áà vÀAzÉ gÁªÀÄ¥Áà ¸Á:aAvÁ®UÉÃgÁ UÁæªÀÄ gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 97/2011 PÀ®A 302 eÉÆvÉ 34 L.¦.¹

¢£ÁAPÀ 19/10/2011 gÀAzÀÄ 1300 UÀAmÉUÉ ¸ÀħuÁÚ vÀAzÉ ¨Á¼À¥Áà ªÉÄÃvÉæ ªÀAiÀÄ 60 ªÀµÀð eÁw: Qæ±ÀÑ£À G: PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á: GqÀªÀÄ£À½î EvÀ£ÀÄ oÁuÉAiÀÄ°è ºÁdgÁV ¨Á¬Ä ªÀiÁw£À ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁ𢠧gɹzÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¦üAiÀiÁð¢ gÀªÀgÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ¥À«vÁæ EªÀ½UÉ UÁæªÀÄzÀ°ègÀĪÀ ªÀĺÉñÀ @ ²æêÀÄAvÀ vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀ CPÀÌA¥ÉÃl EvÀ¤UÉ PÉÆlÄÖ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrzÀÄÝ MAzÀÄ 4 ªÀµÀðzÀ UÀAqÀÄ ªÀÄUÀÄ«zÀÄÝ ¦üAiÀiÁð¢ C½AiÀÄ ªÀĺÉñÀ CªÀ£À vÁ¬Ä ¸ÀÄAzÀæªÀiÁä EªÀgÀÄ 2-3 ªÀµÀð ¸ÀjAiÀiÁVlÄÖPÉÆAqÀÄ £ÀAvÀgÀ ¸ÀjAiÀiÁV £ÀqɹPÉƼÀîzÉ QgÀÄPÀƼÀPÉÆlÄÖ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝjAzÀ ªÀÄUÀ¼ÀÄ oÁuÉAiÀÄ°è ¦üAiÀiÁ𢠧gɹ CªÀ£À ªÉÄÃ¯É ¥ÉưøÀ PÉøÀ ªÀiÁr¹gÀÄvÁÛ¼É £À£Àß C½AiÀÄ £ÀªÀÄÆägÀ°è UÀ¯ÁmÉ ªÀiÁqÀĪÀ §UÉÎ ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ°è ªÀÄÄAeÁUÀævÉAiÀÄ°è PÀÆqÀ ªÀÄvÉÆÛAzÀÄ PÉøÀ DVgÀÄvÀÛzÉ £À£Àß ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ¥À«vÁæ EªÀ½UÉ CªÀ¼À UÀAqÀ ªÀĺÉñÀ @ ²æêÀÄAvÀ ºÁUÀÆ CªÀ£À vÁ¬Ä ¸ÀÄAzÀæªÀiÁä EªÀgÀÄ DUÁUÀ dUÀ¼À ªÀiÁr £À£Àß ªÉÄÃ¯É ¥ÉưøÀ PÉøÀ ªÀiÁr PÉÆÃlð£À°è ºÁQzÀ QgÀÄPÀƼÀ PÉøÀ vÉUÉzÀÄPÉƼÀÄî CAvÁ ºÉÆqÉ §qɪÀiÁrzÀjAzÀ CªÀ¼ÀÄ ¢£ÁAPÀ 18/10/2011 gÀAzÀÄ CAzÁdÄ 2330 UÀAmÉUÉ ªÀĺÉñÀ @ ²æêÀÄAvÀ vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀ ºÁUÀÆ CªÀ£À vÁ¬Ä ¸ÀÄAzÀæªÀiÁä EªÀj§âgÀÄ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ £À£Àß ªÀÄUÀ¼À ¸ÀAUÀqÀ CªÀgÀÄ dUÀ¼À vÀAmÉ ªÀiÁr CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁr C½AiÀÄ ªÀĺÉñÀ @ ²æêÀÄAvÀ EvÀ£ÀÄ JzÉAiÀÄ°è eÉÆÃgÁV M¢ÝzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄUÀ¼ÀÄ ¨ÉúÉÆñÁV ©zÀÄÝ ¸Àé®à ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°èAiÉÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É. CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÁîVzÉ.

Raichur District Reported Crimes

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:  

 
 


°AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ ¤ªÁ¹AiÀiÁzÀ ²ªÁf FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß n«J¸ï ªÉÆ¥Éqï PÉ.J-36-J¯ï-5978 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É ¢: 19-10-11 gÀAzÀÄ gÁwæ 8-30 UÀAmÉUÉ ¸À¨ïeÉÊ¯ï ªÀÄÄAzÉ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É §¸ï ¤¯ÁÝt¢AzÀ vÀºÀ²Ã¯ï D¦üøï PÀqÉUÉ vÀ£Àß ªÉÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV gÀ¸ÉÛAiÀÄ §¢AiÀÄ PÉ.E.© PÀA§PÉÌ lPÀÌgïPÉÆnÖzÀÝjAzÀ §®ºÀuÉUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ²æêÀÄw gÉÃtÄPÁ UÀAqÀ ²ªÁf ªÀAiÀiÁ: 35, eÁw: AiÀiÁzÀªÀ ¸Á: °AUÀ¸ÀÄUÀÆgÀÄ gÀªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀÝgÀ ªÉÄ°AzÀ °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 233/11, PÀ®A. 279, 338 L.¦.¹ gÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


 

  J£ï. ²Ã£ÀÄ vÀA J£ï. ¸ÀħâgÁªï ªÀAiÀiÁ;35 eÁ; PÀªÀiÁä G; MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á; UÁA¢ü£ÀUÀgÀ FvÀ£À C½AiÀÄ £ÀAzÀªÀÄÆj ²æäªÁ¸À vÀA ¥ÀÄ£ÀßAiÀÄå ªÀAiÀiÁ; 25 JªÀiï.©.J «zsÁåyð ¸Á; UÁA¢ü£ÀUÀgÀ FvÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ 07-10-2011 gÀAzÀÄ §¼ÁîjAiÀÄ°è vÀ£Àß UɼÉAiÀÄ AiÀÄÄUÉÃAzÀgï EªÀgÀ gɸÉÆÖÃgÉAmï N¥À¤AUïUÉ ºÉÆÃV 3 ¢ªÀ¸À C°èAiÉÄà EzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ 10-10-11 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀiÁAPÁ® 5-30 UÀAmÉUÉ §¼Áîj¬ÄAzÀ ºÉÆÃgÀlÄ UÁA¢ü£ÀUÀgÀPÉÌ §gÀĪÀÅzÁV ¥sÉÆÃ£ï ªÀÄÆ®PÀ vÀ£Àß vÁ¬ÄUÉ w½¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ £ÀAvÀgÀ vÀ£Àß vÁ¬Ä 6-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ªÀÄvÉÛ ¥sÉÆÃ£ï ªÀiÁr PÉýzÁUÀ gÁwæ ªÀÄ£ÉUÉ §gÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ w½¹zÀÄÝ gÁwæAiÀiÁzÀgÀÆ DvÀ£ÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ¨ÁgÀzÉ EzÀÝzÀÝjAzÀ J£ï. ²Ã£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À UɼÉAiÀÄ ¸ÀÄgÉñÀ E§âgÀÆ ¸ÉÃj ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É ²æÃ¥ÀÄgÀA dAPÀë£ï ªÀÄvÀÄÛ £ÀªÀÄä UÁæªÀÄzÀ°è ºÀÄqÀÄPÁrzÀÄÝ ¥ÀvÉÛAiÀiÁUÀ°®è. ¢£ÁAPÀ 11-10-11 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ UÁ¢ü£ÀUÀgÀ UÁæªÀÄzÀ wæ£ÁxÀ «µÀAiÀÄ w½¹zÉÝãÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 10-10-11 gÀAzÀÄ gÁwæ 9-00 UÀAmÉUÉ £À£ÀUÉ ¨ÉÃnAiÀiÁVzÀÄÝ £Á£ÀÄ §¼Áîj¬ÄAzÀ §A¢zÀÄÝ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÀÅzÁV ºÉýzÀ£ÀÄ CAvÁ J£ï. ²Ã£ÀÄUÉ w½¹zÀÄÝ £ÀAvÀgÀ £ÁªÀÅ DvÀ£À UɼÉAiÀÄjUÉ «ZÁj¹ C®è°è ºÀÄqÀÄPÁqÀ¯ÁV CvÀ£ÀÄ ¹UÀzÉ EzÀÄÝjAzÀ £ÀAvÀgÀ §¼ÁîjUÉ ºÉÆÃV ºÀÄqÀÄQzÀÄÝ ¥ÀvÉÛAiÀiÁVgÀÄ¢¯Áè .CAvÁ J£ï. ²Ã£ÀÄ19-10-2011 gÀAzÀÄ ¦AiÀiÁ𢠤ÃrzÀÝjAzÀ vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À oÁuÉAiÀÄ°è ºÀÄqÀÄUÀ PÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA:177/2011 gÀ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¢£ÁAPÀ 19-10-11 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 1-30 UÀAmÉUÉ D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉÃn ¤Ãr E¯ÁdÄ ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÀÝ UÀ£ÉߥÀà£À£ÀÄß «ZÁj¹zÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ vÀ£Àß CtÚ-vÀªÀÄäA¢gÀÄ ) gÀ« vÀAzÉ gÉrØ 25 ªÀµÀð eÁ- ®ªÀiÁt G0MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á:¸ÀÄAPÉñÀégÀvÁAqÀ 2) UÉÆëAzÀ vÀAzÉ gÉrØ ªÀAiÀÄ-16 ªÀµÀð eÁ- ®ªÀiÁt G-MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á- ¸ÀÄAPÉñÀégÀ vÁAqÀ 3) gÉrØ vÀAzÉ ªÁZÀ¥Àà ªÀAiÀÄ-55 ªÀµÀð eÁ- ®ªÀiÁt G-MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á- ¸ÀÄAPÉñÀégÀ vÁAqÁ 4) ¸ÀPÀæªÀÄä UÀAqÀ gÉrØ ªÀAiÀÄ-48 ªÀµÀð eÁ- ®ªÀiÁt G0MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á- ¸ÀÄAPÉñÀégÀ vÁAqÀ
5) zÉë UÀAqÀ gÀ« ªÀAiÀÄ-20 ªÀµÀð eÁ- ®ªÀiÁt G0MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á- ¸ÀÄAPÉñÀégÀ vÁAqÁ (EªÀgÉÆA¢UÉ) PÀÆrPÉÆAqÀÄ F »AzÉ vÀ£Àß ºÉÆ®zÀ ¥ÀPÀÌzÀ°èzÀÝ ºÀ¼ÀîPÉÌ 7ºÉZï¦ ªÉÆÃlgï PÀÆr¹ ¥Á½ ¥ÀæPÁgÀ vÀªÀÄä vÀªÀÄä ºÉÆ®UÀ½UÉ ¤ÃgÀÄ ¸ÀgÀ§gÁdÄ ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ 17-10-11 gÁwæ «zÀÄåvïZÀQÛAiÀÄ ªÀ¯ÉÆÖÃf£À ªÀåvÁå¸À¢AzÀ, 7ºÉZï¦ ªÉÆÃlgï ±Álð¸ÀQÃðmï¤AzÀ ¸ÀÄlÄÖzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀÄzÀÝ£ÀÄß j¥ÉÃj ªÀiÁr¸À®Ä ºÀt PÉÆqÀĪÀ §UÉÎ CtÚ-vÀªÀÄäA¢gÀ°è (DgÉÆævÀgÀ°è) vÀPÀgÁgÀÄ §A¢zÀÄÝ, EzÀ£Éß ªÀÄ£À¹ì£À°èlÄÖPÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 18-10-11 gÀAzÀÄ gÁwæ 9-00 UÀAmÉUÉ ¸ÀªÀiÁ£À GzÉÝñÀ ºÉÆA¢ CPÀæªÀÄ PÀÆl gÀa¹ PÉÊAiÀÄ°è PÉÆrèAiÀÄ PÁªÀÅ »rzÀÄ ²æà UÀ£ÉߥÀà vÀAzÉ ªÁZÀ¥Àà ªÀAiÀÄ-60 ªÀµÀð eÁ- ®ªÀiÁt G-MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á- ¸ÀÄAPÉñÀégÀ vÁAqÀ FvÀ£À ªÀÄ£ÉUÉ ¥ÀæªÉ±À ªÀiÁr CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÁr À ¨É¤ßUÉ PÉʬÄAzÀ ºÁUÀÆ PÉÆrèAiÀÄ PÁ«¤AzÀ vÀ¯ÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ,. CAvÁ ªÀÄÄAvÁV EzÀÝ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ªÀiÁ£À« ¥Éưøï oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA 238/11 PÀ®A 143,147,148, 448, 323, 324, 504, 506, gÉ/« 149 L¦¹ ªÉÄð£ÀAvÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


 


 


¢:10-10-2011 gÀAzÀÄ ¸Á¯ÁUÀÄAzÁ¢AzÀ ¸À°ªÀiï ¸Á¨ï vÀAzÉ ªÉÄÊAiÀiÁ¸Á¨ï ªÀAiÀiÁ: 45 ªÀµÀð ªÀÄĹèA ¸Á: ¸Á®UÀÄAzÁ FvÀ£À vÁ¬ÄAiÀiÁzÀ ªÀi˯Á©ü UÀAqÀ ªÉÄÊAiÀiÁ¸Á¨ï 60 ªÀµÀð FPÉAiÀÄÄ ¹AzsÀ£ÀÆj£À ¦.qÀ§Æèöå.r PÁåA¦UÉ vÀ£Àß ªÀÄUÀ¼À ªÀÄ£ÉUÉ ªÀiUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁvÀ£Ár¸À¯ÉAzÀÄ §A¢zÀÄÝ £ÀAvÀgÀ ¢: 18-10-11 gÀAzÀÄ gÁwæ 8-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¸Á¯ÁUÀÄAzÁ UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃUÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ ºÉý ªÀÄ£ÉUÉ ¨ÁgÀzÉ PÁuÉAiÀiÁVgÀÄvÁÛ¼É. CAvÁ ¸À°ªÀiï ¸Á¨ï gÀªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ: 19.10.2011 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 347/2011 PÀ®A. ªÀÄ»¼É PÁuÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


¤£Éß ¢£ÁAPÀ 19-10-2011 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 7-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ UÀAUÀªÀÄä UÀAqÀ ¨sÀzÀæ¥Àà, 65 ªÀµÀð, eÁ: ®ªÀiÁtÂ, G: ºÉÆ® ªÀÄ£É PÉ®¸À, ¸Á:¨Á¥ÀÆgÀÄ vÁAqÁ ªÀÄvÀÄÛ DPÉAiÀÄ UÀAqÀ ¸ÉÃj vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À ¯ÉÊn£À ¨É¼ÀQ£À°è ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄvÁÛ PÀĽwzÁÝUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ gÉrØ £ÁAiÀÄPÀ ªÀÄvÀÄÛ UÀ£ÀߥÀà £ÁAiÀÄPÀ E§âgÀÄ §AzÀªÀgÉà UÀAUÀªÀÄä¼À UÀAqÀ£ÉÆA¢UÉ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ K£À¯Éà ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£Éà ¤£ÀUÉ £ÀªÀÄä vÀAzÉAiÀĪÀgÀÄ ªÀiÁjzÀ d«ÄãÀ£ÀÄß ªÁ¥À¸ÀÄì PÉÆqÀÄ CAvÁ JµÀÄÖ ¸À® PÉüÀ¨ÉÃPÀ¯Éà CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÁUÀ ¦ DvÀ£ÀÄ £Á£ÀÄ Rjâ ªÀiÁrzÀ d«ÄãÀ£ÀÄß ¤ªÀÄUÉ AiÀiÁPÉ PÉÆqÀ¨ÉÃPÀÄ CAvÁ ºÉýzÁUÀ UÀ£ÀߥÀà£ÀÄ K£À¯Éà ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£Éà ¤£ÀßzÀÄ §ºÀ¼À DVzÉ CAvÁ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ JzÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ ªÀÄÆPÀ¥ÉlÄÖUÉƽ¹zÀ£ÀÄ, DUÀ UÀAUÀªÀÄä¼ÀÄ ©r¸À®Ä ºÉÆÃzÁUÀ gÉrØ £ÁAiÀÄPÀ EªÀ£ÀÄ ¤Ã£ÁåPÉ CqÀØ §gÀÄwÛÃAiÀįÉà ¸ÀƼÉà CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ PÀ¥Á¼ÀPÉÌ ªÀÄvÀÄÛ JzÉUÉ §®ªÁV ºÉÆqÉzÀÄ M¼À¥ÉlÄÖUÉƽ¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.CAvÁ UÀAUÀªÀÄä¼ÀÄ¢: 20.10.2011 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ AiÀÄgÀUÉÃgÁ ¥Éưøï oÁuÉ.UÀÄ£Éß £ÀA: 188/2011 PÀ®A. 323, 324, 504, 506 gÉ/« 34 L¦¹ gÀ ¥ÀæPÁgÀ zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

¢£ÁAPÀ 20-10-2011 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 10-00 UÀAmÉUÉ ªÀĹÌ-¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ¸ÀAvÉPÉ®ÆègÀÄ UÁæªÀÄzÀ £ÁUÀ¥Àà £ÁAiÀÄPÀ FvÀ£À ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ ±ÁAvÀUËqÀ vÀAzÉ UÀÄgÀtÚ ºÉƸÀUËqÀæ, ªÀ:31, °AUÁAiÀÄvÀ, PÉ.J¸ï.Dgï.n.¹. §¸ÀÄì £ÀA. PÉJ-33/J¥sï-37 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¸ÀÄgÀ¥ÀÄgÀ r¥ÉÆÃ. ¸Á: ±Á¸À£ÀÆgÀÄ. vÁ: ¨ÁUÉêÁr f: ©eÁ¥ÀÆgÀÄ EvÀ£ÀÄ PÉ.J¸ï.Dgï.n.¹. §¸ÀÄì £ÀA. PÉJ-33/J¥sï-37 £ÉÃzÀÝgÀ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¤AiÀÄAvÀæt ªÀiÁqÀ®Ä DUÀzÉ JzÀgÀÄUÀqÉ §gÀÄwÛzÀÝ ºÀ©ÃzÀC° vÀAzÉ ªÀÄ»§Æ§¸Á§, zÉêÀgÀªÀĤ. ªÀÄĹèA, ªÀ:45, MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ¸ÀAvÉPÉ®ÆègÀÄ EvÀ£ÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA.PÉJ-36./J¯ï-7525 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É vÀ£Àß ªÀÄPÀ̼À£ÀÄß PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ lPÀÌgÀ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ PɼÀUÉ ©¢zÀÝjAzÀ §®UÁ® vÉÆqÉUÉ ªÀÄvÀÄÛ ªÉÆtPÁ°UÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄUÉƽ¹ ªÀÄvÀÄÛ G½zÀªÀjUÉ ¸ÁzÀ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÉƽ¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj §¹ì£À ZÁ®PÀ£ÀÄ lPÀÌgÀ PÉÆlÄÖ ¤°è¸ÀzÉ ºÁUÉAiÉÄà ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ºÀ©ÃzÀC° gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀÄ¹Ì oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA. 208/11 PÀ®A.279,337,338 L,¦,¹ & 187 LJA« PÁAiÉÄÝ £ÉÃzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¢£ÁAPÀ : 18-10-2011 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 5:30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁj£À°è °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ - ¹gÀªÁgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ ¸Á§tÚ UÀÄjPÁgÀ ªÀAiÀÄ: 70ªÀµÀð eÁ:£ÁAiÀÄPÀ ¸Á: aPÀ̺ɸÀgÀÆgÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¹gÀªÁgÀ PÀqÉUÉ EgÀĪÀ ºÀÆ®PÉÌ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ aPÀ̺ɸÀgÀÆgÀÄ UÁæªÀÄzÀ vÁvÀ¥Àà£À UÀ¢ÝV ºÀwÛg AiÀiÁªÀÅzÉÆà MAzÀÄ C¥ÀgÀavÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÁgÀ£ÀÄ CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV zÁj »rzÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀݪÀ¤UÉ lPÀÌgÀ PÉÆlÄÖ JgÀqÀÄ ªÀÄÆtPÁ®ÄUÀ½UÉ ªÀÄvÀÄÛ vÀ¯ÉUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹ ªÁºÀ£À ¸ÀªÉÄÃvÀ Nr ºÉÆÃVgÀĪÀÅzÁV ²æÃ.±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ zÁåªÀ¥Àà vÀ¼ÀªÁgÀ ªÀAiÀÄ:35 ªÀµÀð, eÁ:£ÁAiÀÄPÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: aPÀ̺ɸÀgÀÆgÀÄ UÁæªÀÄ FvÀ£ÀÄ PÉÆlÖ ¦ügÁå¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ºÀnÖ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 129/2011 PÀ®A.279.337.338 L¦¹ PÁAiÉÄÝ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®VzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. E¯ÁdÄ ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÀÝ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ ¸Á§tÚ UÀÄjPÁgÀ FvÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ:20-10-2011 gÀAzÀÄ 11.30 UÀAmÉUÉ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. PÁgÀt ¸ÀzÀj ¥ÀæPÀgÀtzÀ°è PÀ®A 304[J] L.¦.¹. ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.


 

¥Éưøï zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

¢£ÁAPÀ:19/10/2011 gÀAzÀÄ 16-00 UÀAmÉ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è vÀqÀPÀ¯ï UÁæªÀÄzÀ PÉÆý ¥ÁgÀA ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è AiÀiÁgÉÆà d£ÀgÀÄ CAzÀgï -§ºÁgï JA§ £À¹Ã§zÀ E¹àÃmï dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÁÝgÉ CAvÁ RavÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ ¦.J¸ï.L. PÀ«vÀ¼À gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢ ºÁUÀÆ ¥ÀAZÀgÀ gÉÆA¢UÉ C°èUÉ ºÉÆÃV zÁ½ªÀiÁqÀ¯ÁV ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ ¥ÀA¥ÀtÚ ªÀÄ®zÉÆAqÀ ¸ÁBvÀqÀPÀ¯ï , ¤gÀÄ¥Á¢¸Áé«Ä vÀAzÉ CªÀÄgÀAiÀÄå ¸ÁB vÀqÀPÀ¯ï EªÀgÀÄ ¹QÌ©¢zÀÄÝ ,±ÀgÀt¥Àà VgÀrØ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄAqÀ¥Àà (¥ÀgÁj EgÀÄvÁÛgÉ) ¹PÀÌ©zÀݪÀjAzÀ E¹àÃmï dÆeÁlzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ.1530/-, ªÀÄvÀÄÛ 52 E¹ámï J¯ÉUÀ¼ÀÄ EªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ªÀÄÆ®PÀ d¥ÀÛªÀiÁrPÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀgÉÆA¢UÉ oÁuÉUÉ §AzÀÄ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ PÀ«vÁ¼À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 125/2011 PÀ®A: 87 PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¢£ÁAPÀ:19/10/2011 gÀAzÀÄ 14-50 UÀAmÉ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è vÀqÀPÀ¯ï UÁæªÀÄzÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÁÝgÉ CAvÁ RavÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÀUÉ ¦.J¸ï.L. ºÁUÀÆ ¹§âA¢ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀAZÀgÀ gÉÆA¢UÉ C°èUÉ ºÉÆÃV zÁ½ªÀiÁqÀ¯ÁV ªÀÄlPÁ §gÉzÀÄPÉƼÀÄîwÛzÀÝ §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ §¸ÀìtÚ PÀgÉUÀÄqÀØ ªÀAiÀÄB31 ªÀµÀð eÁwB °AUÁAiÀÄvÀ ¸ÁBvÀqÀPÀ¯ï FvÀ£ÀÄ ¹QÌ©¢ÝzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤AzÀ ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ ºÀt gÀÆ.1300/-, MAzÀÄ ªÀÄlPÁ ¥ÀnÖ, MAzÀÄ ¨Á®¥É£ÀÄß EªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ªÀÄÆ®PÀ d¥ÀÛªÀiÁrPÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀ¤UÉ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ PÀ«vÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 126/2011 PÀ®A: 78{3} PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


 

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:


 

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 20.10.2011 gÀAzÀÄ 128 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 26,100/- gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.

GULBARGA DIST REPORTED CRIMES

ಆಳಂದ ಠಾಣೆ : ಶ್ರೀ ಶಿವಪುತ್ರಪ್ಪ ತಂದೆ ಸಿದ್ದರಾಮ ಚಿಂಚುರೆ ಸಾ: ದೇಶಮುಖ ಕಾಲೋನಿ ಆಳಂದ ರವರು, ನಾನು ಆಳಂದದ ಉಮರ್ಗಾ ರೋಡಿನ ಹನುಮಾನ ಕ್ರೇಡಿಟ ಸೋಸಾಯಿಟಿ ಕೆ..ಬಿ. ಫೀ ಹತ್ತಿರ ಮಾತನಾಡಿತ್ತಾ ಕುಳಿತಾಗ ಶಿವಲಿಂಗಪ್ಪ ತಂದೆ ಕರಬಸಪ್ಪ ಸಾ: ಸುಲ್ತಾನಪುರ ಗಲ್ಲಿ ಆಳಂದ ಈತನು ಬಂದು ನಮ್ಮ ವಿರುದ್ದ ಇದ್ದವರಿಗೆ ಕೇಸು ಯಾಕೆ ಗೆದ್ದಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಿ? ಎಂದು ತನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಬಂದು ನನಗೆ ಮತ್ತು ಎದರಿನ ಪಾರ್ಟಿಯವರಿಗೆ ಯಾಕೆ ರಾಜಿಮಾಡಿಸಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಬೈದು, ಕಲ್ಲಿನಿಂದ ನನಗೆ ಹೊಡೆದು ರಕ್ತಗಾಯಗೊಳಿಸಿ ಅಂಜಿಸಿ ಕುತ್ತಿಗೆ ಹಿಡಿದು ಕೊಲೆ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದಾಗ ತನ್ನ ಸಂಗಡವಿದ್ದ ರಹೀಮ ಸಾಬ, ಬಸವರಾಜ ಹೂಗಾರ ಹಾಗೂ ಇತರರು ಬಿಡಿಸಿಕೊಂಡು ನನ್ನನ್ನು ಜಿ.ಜಿ ಹೆಚ್ ಆಳಂದ ಒಯ್ದು ಸೇರಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಸದರಿ ಆರೋಪಿತನಿಂದ ತನ್ನ ಜೀವಕ್ಕೆ ಅಪಾಯವಿದೆ. ಕಾರಣ ಆತನ ಮೇಲೆ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಬೇಕು. ಅಂತಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಆಳಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ. 245/2011 ಕಲಂ. 457.380 ಐಪಿಸಿ ನೇದ್ದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

GULBARGA DIST REPORTED CRIMES

ವಾಡಿ ಠಾಣೆ : ಕು.ದೀಪಾ ತಂದೆ ಮಹಾಂತೆಶ ಚೌಹಣ ಸಾ|| ಲಕ್ಷ್ಮಿಪೂರವಾಡಿ ರವರು, ನಾನು ಖಣಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು ತನಗೆ ಪರಿಚಯಸ್ಥನಾದ ಶಹಬಾದದ ವಡ್ಡರ ರಾಜು ಈತನು ದಿನಾಂಕ 13-10-2011 ರಂದು 4-00 ಪಿ.ಎಮ್ ಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಬಂದು ತನಗೆ ಪುಸಲಾಯಿಸಿ ಗುಲಬರ್ಗಾದ ರಾಣೇಶ್ವರ ದರ್ಗಾಕ್ಕೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ತನಗೆ ಮದುವೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ದಿನಾಂಕ 14-10-2011 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 8-00 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ರಾಣೇಶ್ವರ ದರ್ಗಾದ ಕೆಳಗೆ ತಗ್ಗಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ತನಗೆ ಜಬರಿ ಸಂಬೋಗ ಮಾಡಿ ನಂತರ ದಿನಾಂಕ 16-10-2011 ರಂದು ಪುನಾಕ್ಕೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ದಿನಾಂಕ 18-10-2011 ರಂದು ಶಹಬಾದಕ್ಕೆ ಬಂದು ಒಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಹೋದಾಗ ರಾಜುಗೆ ಮದುವೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಿ ನಾನು ಹೇಳದೆ ಕೇಳದೆ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಇಂದು ತನ್ನ ತಾಯಿಯೊಂದಿಗೆ ಠಾಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿ ರಾಜು ಈತನ ವಿರುದ್ದ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಕೈಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಅಂತಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ವಾಡಿ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಗುನ್ನೆ ನಂ. 200/2011 ಕಲಂ 366(ಎ), 506,,376 ಐಪಿಸಿ ನೇದ್ದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

ಗ್ರಾಮೀಣ ಠಾಣೆ : ಶ್ರೀ ಸೈಯದ ಅನ್ವರ ಹುಸೇನ ತಂದೆ ಸೈಯದ ಮಹಿಬೂಬ ಸಾ:ಬುಲಂದ ಚಾಂದ ಬೀಬಿ ಬಿ.ಇಡಿ ಕಾಲೇಜ ಹತ್ತಿರ ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರು, ದಿನಾಂಕ 18/10/11 ರಂದು ಮದ್ಯಾಹ್ನ 4 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ನಾನು ಮದುವೆಯ ಸಾಮಾನು ತರಲು ಮಾರ್ಕೆಟಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಹಾಗೂ ಅವನ ಪತ್ನಿ ಪೂನಾಕ್ಕೆ ಲಗ್ನ ಪತ್ರ ಕೊಡಲು ಹೋದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸನಾಬೇಗಂ ಇವಳ ಮದುವೆ ನಿಶ್ಚಯವಾದ ಬೀಗರಾದ ಯದುಲ್ಲಾ ಕಾಲನಿಯ ಅತ್ತೆ ತಾಹೇರ ಬೇಗಂ ಗಂಡ ಅಲಿಸಾಬ ಸಾ: ಯದುಲ್ಲಾ ಕಾಲನಿ ಗುಲಬರ್ಗಾ ಮತ್ತು ಗಂಡ ಮೋಬಿನ ತಂದೆ ಅಲಿಸಾಬ ಸಾ: ಯದುಲ್ಲಾ ಕಾಲನಿ ಗುಲಬರ್ಗಾ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ನನ್ನ ಮಗಳಾದ ಸನಾಬೇಗಂ ಇವಳಿಗೆ ನೀನು ಆಟೋದವನ ಸಂಗಡ ಇದ್ದಿ ನಿನ್ನ ಚರಿತ್ರೆ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತಾ ನಿಂದಿಸಿ ಮಾತಾಡಿದ್ದು ಹಾಗೂ ನನಗೆ ಲಗ್ನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ ದಿನಾಂಕ 28/10/2011 ರಂದು ಮದುವೆ ನಡೆಯುವದಿಲ್ಲ ಅಂತಾ ಅವರ ಚರಿತ್ರೆಗೆ ಹೀಯಾಳಿಸಿ ಮಾತಾಡಿ ಅವಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ನನ್ನ ಮಗಳಾದ ಸನಾಬೇಗಂ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ನೊಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವ ಸೀಮೆ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಮೈಮೇಲೆ ಸುರಿದುಕೊಂಡು ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಉಪಚಾರ ಕುರಿತು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸೇರಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದು. ಉಪಚಾರದಿಂದ ಗುಣ ಮುಖ ಹೊಂದದೆ ಸನಾಬೇಗಂ ಇವಳು ದಿನಾಂಕ 19-10-11 ರಂದು 00:15 ಎಎಮ್ ಸುಮಾರಿಗೆ ಮೃತಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾಳೆ. ಕಾರಣ ನನ್ನ ಮಗಳ ಸಾವಿಗೆ ಕಾರಣರಾದ ಸದರಿಯವರ ಮೇಲೆ ಸೂಕ್ತ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಬೇಕು ಅಂತಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಗ್ರಾಮೀಣ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ. 307/2011 ಕಲಂ. 504 306 ಸಂ/ 34 ಐಪಿಸಿ ನೇದ್ದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

ಮಹಿಳಾ ಠಾಣೆ : ಶ್ರೀ ಅಂಬಣ್ಣ ತಂದೆ ಸೈದಪ್ಪ ತಾಳಿಕೋಟಿ ಸಾ: ಗಾಜಿಪೂರ ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರು, ನನ್ನ 3 ನೇ ಮಗಳಾದ ಸುಹಾಸಿನಿ ತಾಯಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಜಗಳ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು ದಿನಾಂಕ 11.09.11 ರಂದು ನಸುಕಿನ 3 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ನಾವು ಮಲಗಿದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿರುತ್ತಾಳೆ. ಅವಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಬಂದಿಕರ ಮನೆಗೆ ಹಾಗೂ ಸ್ನೇಹಿತರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲಾಕಡೆ ವಿಚಾರಿಸಿದ್ದು ಸಿಕ್ಕಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಕಾರಣ ಕಾಣೆಯಾದ ನನ್ನ ಮಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿಕೊಡಬೇಕು. ಅಂತಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಮಹಿಳಾ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ 103/11 ಹುಡುಗಿ ಕಾಣೆಯಾದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

PÉÆ¥Àà¼À f¯ÉèAiÀÄ°è ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

E¸ÉàÃl dÆeÁlzÀ ¥ÀæPÀgÀt

1] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 268/2011 PÀ®A. 87 PÀ£ÁðlPÀ ¥Éưøï PÁAiÉÄÝ:

EAzÀÄ ¢:- 19-10-2011 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ ²æÃgÁªÀÄ£ÀUÀgÀzÀ°ègÀĪÀ EA¢gÁ£ÀUÀgÀzÀ ²æà gÁªÀÄzÉêÀgÀ UÀÄrAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è CAzÀgï-§ºÁgï E¸ÉàÃmï dÆeÁl £ÀqÉAiÀÄÄwÛzÉ CAvÁ RavÀªÁzÀ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ªÀiÁ£Àå ¹¦L UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ªÀÈvÀÛgÀªÀgÀ £ÉÃvÀÈvÀézÀ°è ²æÃ. ©. CªÀÄgÉñÀ ¦.J¸ï.L ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÁzÀ ºÉZï.¹. 125, ¦.¹. 277, 190, 117, 37, 289 J¦¹. 77 gÀªÀgÀ£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀAZÀgÁzÀ [1] ªÀÄvÀÄðeÁ SÁ¢æ vÀAzÉ ¦ÃgÀªÀĺÀäzï¸Á§ ªÀAiÀĸÀÄì: 50 ªÀµÀð eÁw: ªÀÄĹèA, G: PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á: ¨ÉAqÀgÀªÁr [2] ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ ªÀÄjAiÀÄ¥Àà, ªÀAiÀĸÀÄì 35 ªÀµÀð, eÁw: ºÀjd£À G:PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á: D£ÉÃUÀÄA¢ UÀAUÁªÀw EªÀgÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀAUÀqÀ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¸ÀgÀPÁj fÃ¥ï £ÀA: PÉ.J-37/ f-307 ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀ ªÉÊAiÀÄQÛPÀ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ïUÀ¼À°è ªÀÄzsÁåºÀß 3:30 UÀAmÉUÉ oÁuɬÄAzÀ ºÉÆgÀlÄ ²æÃgÁªÀÄ£ÀUÀgÀzÀ EA¢gÁ£ÀUÀgÀªÀ£ÀÄß vÀ®Ä¦ ªÁºÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß ¤°è¹ J®ègÀÆ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ¯ÁV UÁæªÀÄzÀ ²æà gÁªÀÄzÉêÀgÀ UÀÄrAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è d£ÀgÀÄ ¸ÉÃjzÀÄÝ, CªÀgÀÄ zÀÄAqÁV PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀtPÉÌ ºÀaÑ E¸ÉàÃmï J¯ÉUÀ½AzÀ CAzÀgï §ºÁgï J£ÀÄߪÀ CzÀȵÀ×zÀ E¸ÉàÃmï dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀÄÝ, DUÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄ ¸ÀAeÉ 4:00 UÀAmÉAiÀiÁVzÀÄÝ, PÀÆqÀ¯Éà ¹§âA¢AiÉÆA¢UÉ zÁ½ ªÀiÁqÀ¯ÁV (1) JA. ²æäªÁ¸À vÀAzÉ ¸ÀvÀå£ÁgÁAiÀÄt, ªÀAiÀĸÀÄì 40 ªÀµÀð, eÁw: FrUÀgÀÄ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: EA¢gÁ£ÀUÀgÀ-²æÃgÁªÀÄ£ÀUÀgÀ. ºÁUÀÆ EvÀgÉ 6 d£ÀgÀÄ ¹QÌzÀÄÝ, CªÀjAzÀ ºÁUÀÆ ¸ÀܼÀ¢AzÀ dÆeÁlzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ. 8,500-00, 52 E¸ÉàÃmï J¯ÉUÀ¼ÀÄ, MAzÀÄ ¥Áè¹ÖPï §gÀPÁªÀ£ÀÄß d¥ÀÄÛ ªÀiÁqÀ¯Á¬ÄvÀÄ.

2] PÀ£ÀPÀVj ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 98/2011 PÀ®A. 87 PÀ£ÁðlPÀ ¥Éưøï PÁAiÉÄÝ:

¢£ÁAPÀ 19-10-2011 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 3-00 UÀAmÉUÉ PÀ£ÀPÀVjAiÀÄ ªÉÄÃ£ï §eÁgÀzÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ 1] GªÉÄñÀgÀrØ vÀAzÉ gÀÄzÀæ¥Àà zÉêÀgÀrØ 2] §¸À¥Àà vÀAzÉ ZÀ£ÀߥÀà vÉVΣÀªÀÄ£É, 3] £ÀgÀ¸ÀgÉrØ vÀAzÉ CAiÀÄå¥ÀàgÉrØ gÁd®¢¤ß 4] «gÀÄ¥ÁPÀëAiÀÄå vÀAzÉ ªÀĺÁAvÀAiÀÄå ¨sÀƸÀ£ÀÆgÀĪÀÄoÀÀ 5] ±ÉÃRgÀ¥Àà vÀAzÉ £ÁUÀ¥Àà ¨sÁ«PÀnÖ 6] «ÃgÀ¥Àà vÀAzÉ ¸ÀtÚ gÁZÀ¥Àà ±ÉlÖgï 7] £ÁgÁAiÀÄt¥Àà vÀAzÉ vÀÄPÀgÁªÀÄ¥Àà J®ègÀÆ zÀÄAqÁV PÀĽvÀÄ CAzÀgÀ-¨ÁºÀgÀ JA§ E¸ÉàÃmï dÆeÁl DqÀÄwÛzÁÝUÀ ²æÃ. £ÀgÀ¹AUÀ¥Àà ¦.J¸ï.L. ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ ºÁUÀÆ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ CªÀjAzÀ gÀÆ. 2200=00 UÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ dÆeÁlPÉÌ G¥ÀAiÉÆÃV¹zÀ ¸ÁªÀiÁVæUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ d¥ÀÛ ªÀiÁrzÀÄÝ EzÉ.

3] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 269/2011 PÀ®A. 78(3) PÀ£ÁðlPÀ ¥Éưøï PÁAiÉÄÝ:

¢: 19-10-2011 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ ªÀÄĵÀÆÖgÀÄ UÁæªÀÄzÀ°è ¸ÀgÉÆÃdªÀÄä JA§ÄªÀªÀgÀ ºÉÆÃl¯ï ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ªÀÄlPÁ dÆeÁl £ÀqÉAiÀÄÄwÛzÉ CAvÁ RavÀªÁzÀ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ªÀiÁ£Àå ¹¦L UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ªÀÈvÀÛgÀªÀgÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀ°è ²æÃ. ©. CªÀÄgÉñÀ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÁzÀ ¦.¹. 289, 277, 117, 190 ºÁUÀÆ J.¦.¹. 77 gÀªÀgÉÆA¢UÉ ¥ÀAZÀgÁzÀ [1] ¸ÉÊAiÀÄåzï ªÀÄvÀÄðeÁ SÁ¢æ vÀAzÉ ¦Ãgï ªÀĺÀäzÀ, ªÀAiÀĸÀÄì 50 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄĹèÃA G: PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á: ¨ÉAqÀgÀªÁr UÀAUÁªÀw [2] ºÀ£ÀªÀÄAvÀ vÀAzÉ ªÀÄjAiÀÄ¥Àà ªÀAiÀĸÀÄì: 33 ªÀµÀð eÁw: ºÀjd£À G: PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á: D£ÉÃUÀÄA¢ EªÀgÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀAUÀqÀ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¸ÀgÀPÁj fÃ¥ï £ÀA: PÉ.J-37/f-307 £ÉÃzÀÝgÀ°è gÁwæ 7:00 UÀAmÉUÉ oÁuɬÄAzÀ ºÉÆgÀlÄ ªÀÄĵÀÆÖgÀÄ UÁæªÀÄzÀ HgÀ ºÉÆgÀUÉ fÃ¥ï£ÀÄß ¤°è¹ J®ègÀÆ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ¸ÀgÉÆÃdªÀÄä ºÉÆÃl¯ï¤AzÀ ¸Àé®à zÀÆgÀzÀ°è ¤AvÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁV C°è ºÉÆÃl¯ï ªÀÄÄA¢£À gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ©Ã¢AiÀÄ ¯ÉÊn£À PɼÀUÉ d£ÀgÀÄ ¸ÉÃjzÀÄÝ, CªÀgÀ°è M§â ªÀåQÛAiÀÄÄ PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ d£ÀjUÉ 1 gÀÆ¥Á¬ÄUÉ 80-00 gÀÆ¥Á¬Ä PÉÆqÀÄvÉÛãÉ, CzÀȵÀÖzÀ ªÀÄlPÁ £ÀA§gïUÀ½UÉ ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀtPÉÌ ºÀaÑj CAvÁ PÀÆUÀÄvÁÛ d£ÀgÀ£ÀÄß PÀgÉzÀÄ CªÀjAzÀ ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄ ªÀÄlPÁ CAQ ¸ÀASÉåUÀ¼À ªÉÄÃ¯É ¥ÀtPÉÌ ºÀaѹPÉÆAqÀÄ CªÀjUÉ ªÀÄmÁÌ aÃnUÀ¼À£ÀÄß §gÉzÀÄPÉÆqÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ. DUÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄ gÁwæ 7:30 UÀAmÉAiÀiÁVzÀÄÝ zÁ½ ªÀiÁqÀ¯ÁV ªÀÄlPÁ ¥ÀnÖ §gÉAiÀÄÄwÛzÀݪÀ£ÀÄ ¹QÌ ©¢ÝzÀÄÝ G½zÀ d£ÀgÀÄ C°èAzÀ Nr ºÉÆÃzÀgÀÄ. «ZÁj¸À¯ÁV ªÀÄlPÁ ¥ÀnÖ §gÉAiÀÄÄwÛzÀݪÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ (1) FgÀtÚ vÀAzÉ ¥ÀA¥Á¥Àw, ªÀAiÀĸÀÄì 41 ªÀµÀð, eÁw: PÀ¨ÉâÃgÀ G: PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á: ªÀÄĵÀÆÖgÀÄ CAvÁ w½¹zÀÄÝ, ¥Àj²Ã°¸À¯ÁV CªÀ£ÀÀ ºÀwÛgÀ ªÀÄmÁÌ dÆeÁlzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 410-00 gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼ÀÄ, MAzÀÄ ªÀÄlPÁ ¥ÀnÖ, MAzÀÄ ¨Á¯ï ¥É£ÀÄß zÉÆgɬÄvÀÄ.