Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Wednesday, September 5, 2012

GULBARGA DISTRICT REPORTED CRIMES


ಕಳ್ಳತನ ಪ್ರಕರಣ:
ಆಶೋಕ ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ: ಶ್ರೀ. ವೀರಶೇಟ್ಟಿ ತಂದೆ ಸೈದಪ್ಪಾ ದೊಡ್ಡಮನಿ ಸಾ: ವಿದ್ಯಾನಗರ ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರು ನಾನು ದಿನಾಂಕ: 01-09-2012 ರಂದು ಸಾಯಂಕಾಲ 7 ಗಂಟೆಗೆ  ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬೀಗ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ನನ್ನ ಅಣ್ಣನಾದ ಪ್ರಭಾಕರ ರವರಿಗೆ ಆರಾಮ ಇರಲಾರದಕ್ಕೆ ಮಾತಾಡಿಸಲು ಬೀದರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದು,  ದಿನಾಂಕ:05-09-2012 ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9-30 ಗಂಟೆಗೆ  ಮನೆಗೆ ಬಂದು ನೋಡಲು ಮನೆ ಬಾಗಿಲು  ಫಳಿ ತೆರೆದಿದ್ದು,  ನೊಡಲು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನುಗಳು ಚಲ್ಲಾಪಿಲ್ಲಿಯಾಗಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದು ಮನೆಯಲ್ಲಿಟ್ಟಿರುವ ಒಂದು ಬಂಗಾರದ ಆಭರಣಗಳು ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿಯ ಸಾಮನುಗಳು ಕ್ಯಾಮಾರ ಹೀಗೇ ಒಟ್ಟು 85000/- ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ ಬಂಗಾರ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿಯ ಸಾಮಾನುಗಳು ಹಾಗು ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಕ್ಯಾಮರಾಗಳನ್ನು ಯಾರೋ ಕಳ್ಳರು  ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೊಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ  ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ 78/2012 ಕಲಂ. 454, 457, 380 ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.
ಜಾತಿ ನಿಂದನೆ ಪ್ರಕರಣ:
ಅಫಜಲಪೂರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ: ಮಹಾಂತಪ್ಪ ತಂದೆ ನಿಂಗಪ್ಪ ಗಾಯಕವಾಡ ಸಾ|| ಬಳೂಂಡಗಿ ರವರು ನಾನು ದಿನಾಂಕ:04-09-2012 ರಂದುವ 11-00 ಗಂಟೆಗೆ ಭೀಮಾ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಕ್ಯಾಂಪನ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರಾದ ಶ್ರೀ ಎಸ್ ಜಿ ಬಿರಾದಾರ ಇವರಿಗೆ ಬೇಟಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮದ ಅಂಬೇಡ್ಕರ ಭವನ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡಿಕೊಡಿ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಸಮುಧಾಯಕ್ಕೆ ಸ್ಮಷಾನ ಭೂಮಿ ಕೇಳಿದವು, ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ಜಾತಿ ನಿಂದನೆ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ  ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ 152/2012 ಕಲಂ. 3 (1) (10) ಎಸ.ಸಿ / ಎಸ.ಟಿ ಆಕ್ಟ 1989 ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.

Raichur District Reported Crimes


ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀªÀiÁ»w:- 
                                                       
UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:_

               ªÀÄ»§Æ§ vÀAzÉ ºÀ¤Ã¥sï¸Á¨ï 60 ªÀµÀð eÁw ªÀÄĹèÃA G:- MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ¥ÀÆgÀw¦è  FvÀ£ÀzÀÄ UÀzÁgÀ ¹ªÀiÁzÀ°è ºÉÆ® EzÀÄÝ vÀªÀÄä ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃUÀ¨ÉÃPÁzÀgÉ vÀªÀÄÆägÀ vÀªÀÄä d£ÁAUÀzÀ ªÀÄzÀgÀ¸Á§ vÀAzÉ gÀ¸ÀƯï¸Á§ 55 ªÀµÀð EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ°è zÁj EzÀÄÝ D zÁj »rzÀÄ ºÉÆÃUÀ¨ÉÃPÀÄ DzÀgÉ ªÀÄzÀgÀ¸Á§ vÀAzÉ gÀ¸ÀÆ¯ï ¸Á¨ï 55 ªÀµÀð, CªÀ£À ªÀÄUÀ ªÀĺÀäzï gÀ¦ü ºÉAqÀw ¥ÁåºÀj¨ÉÃUÀA EªÀgÀÄ DvÀ¤UÉ  vÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ°ègÀĪÀ zÁjUÉ §gÀĪÀzÀÄ ¨ÉÃqÀ ¨ÉÃgÉAiÀĪÀgÀ ºÉÆ®zÀ°è ºÉÆÃVj CAvÁ CUÁUÉÎ dUÀ¼À ªÀiÁr zÉéõÀ ¨É¼É¹PÉÆArgÀÄvÁÛgÉ

               F jÃw EgÀĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ 04-09-2012 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 4-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ªÀÄ»§Æ§ vÀAzÉ ºÀ¤Ã¥sï¸Á¨ï vÀªÀÄä GgÀ°è ZÀºÀ PÀÄrAiÀÄ®Ä ºÉÆmÉ°UÉ ªÀÄzÀgÀ¸Á§ EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄA¢¤AzÀ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ªÀÄzÀgÀ¸Á§ ªÀÄvÀÄÛ CªÀ£À ªÀÄUÀ ªÀĺÀäzï gÀ¦ü ,ºÁUÀÆ CªÀ£À ºÉAqÀw ¥ÁåºÀj¨ÉÃUÀA ªÀÄÆgÀÄ d£À ¸ÉÃj §AzÀÄ DvÀ£ÉÆA¢UÉ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ ¸ÀƼÉà ªÀÄPÀ̼Éà ¤ÃªÀÅ £ÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ°è KPÉ wgÀÄUÁqÀÄwÛÃj C°è zÁj E®è ¨ÉÃgÉAiÀĪÀgÀ ºÉÆ®zÀ°è ºÉÆÃVj CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ªÀÄzÀgÀ¸Á§£ÀÄ C°èAiÉÄà ©zÀÝ MAzÀÄ »rUÁvÀæzÀ PÀ°è¤AzÀ JqÀUÀqÉ vÀ¯ÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÉƽ¹zÀ£ÀÄ . CªÀ£À ªÀÄUÀ ªÀĺÀäzï gÀ¦üAiÀÄÄ MAzÀÄ »rUÁvÀæzÀ PÀ°è¤AzÀ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ JqÀUÁ® vÉÆqÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ M¼À¥ÉlÄÖ UÉƽ¹zÀ£ÀÄ , ºÁUÀÆ ªÀÄzÀgÀ¸Á§£À ºÉAqÀw ¥ÁåºÀj¨ÉÃUÀA¼ÀÆ PÀÆqÀ MAzÀÄ »rUÁvÀæzÀ PÀ°è¤AzÀ JqÀUÀqÉ ¨É¤ßUÉ ºÉÆqÉzÀÄ M¼À¥ÉlÄÖUÉƽ¹zÀ¼ÀÄ DUÀ C°èAiÉÄà EzÀÝ ¸ÁQë d£ÀgÀÄ dUÀ¼À ©r¸À®Ä ªÀÄÆgÀÆ d£À DvÀ¤UÉ  ºÉÆqÉAiÀÄĪÀzÀ£ÀÄß ©lÄÖ PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ PÀ®ÄèUÀ¼À£ÀÄß C°èAiÉÄà ºÉÆUÉzÀÄ ¸ÀƼÉà ªÀÄUÀ£É ¤Ã£ÀÄ EAzÀÄ G½¢AiÉÄ¯É E£ÉÆßêÉÄä ¹PÀÌgÉ ¤£Àß fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀ¢®è CAvÁ fêÀzÀ ¨sÉzÀjPÉ ºÁQ ºÉÆÃzÀgÀÄ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÄj£À ªÉÄðAzÀ AiÀÄgÀUÉÃgÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: . 173/2012 PÀ®A. 504,324,506 ¸À»vÀ 34 L.¦.¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

C¸Àé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀt ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:_

              ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ AiÀÄ®è¥Àà ªÀAiÀÄ 35 ªÀµÀð eÁ: ªÀqÀØgÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ¨ÁåUÀªÁl vÁ: ªÀiÁ£À«.FvÀ£ÀÄ vÀªÀÄÆäj£À £ÁUÀ¥Àà vÀªÀÄzÉ gÁªÀÄtÚ ªÀqÀØgï EªÀgÀ ºÉÆ®ªÀ£ÀÄß FUÉÎ 3-4 ªÀµÀðUÀ½AzÀ ¥Á°UÉ ªÀiÁrzÀÄÝ F ªÀµÀð ¸À¢æ ºÉÆ®zÀ°è ¨sÀvÀÛzÀ UÀzÉÝ ºÀZÀÑ¢zÀÄÝ ¸ÀzÀj UÀzÉÝUÉ ¤Ãj£ÀÄß «qÀ®Ä ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ: 05.09.2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 10-00 UÀAmÉUÉ Hl ªÀiÁr ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆ®PÉÌ ¤ÃgÀÄ ©qÀ®Ä ºÉÆÃVzÀÄÝ ¥ÀÄ£À: gÁwæ 1 UÀAmÉUÉ ªÁ¥Á¸ï  §AzÀÄ ªÀÄ£É §AzÀÄ w½¹zÉÝãÀAzÀgÉ ºÉÆ®zÀ°è ¤ÃgÀ£ÀÄß ©qÀĪÀ PÁ®PÉÌ gÁwæ 12.00 UÀAmÉUÉ «µÀ¥ÀÆjvÀ ºÁªÀÅ PÀaÑzÉ CAvÁ w½¹zÀÝjAzÀ PÀÆqÀ¯Éà MAzÀÄ mÁmÁ J.¹. AiÀÄ°è ºÁQPÉÆAqÀÄ E¯Áeï PÀÄjvÀÄ ªÀiÁ£À« ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ vÀgÀĪÁUÀ D¸ÀàvÉæAiÀÄ ¸À«ÄÃ¥À ¨É¼ÀV£À eÁªÀ 0445 UÀAmÉUÉ UÀÄtªÀÄÄR£ÁUÀzÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ CzÉ.  CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀiÁ£À« oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA: 22/2012 PÀ®A: 174 ¹.Dgï.¦.¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛg
É.
ªÀÄ»¼ÉAiÀÄgÀ ªÉÄð£À zËdð£Àå ¢AzÀ ªÀÄgÀt ºÉÆA¢zÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

        ¥ÁªÀðvɪÀÄä UÀAqÀ ªÀÄ®èöå¥Àà, 55 ªÀµÀð, G¥ÁàgÀ, PÀÆ°PÉ®¸À, ¸Á: ¤rUÉÆüÀ vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ FPÉAiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ £ÀgÀ¸ÀªÀÄä @ ¤ªÀÄð¯Á FPÉAiÀÄ£ÀÄß ¢£ÁAPÀ 23-03-2012 gÀAzÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ£À°è ªÉAPÀmÉñÀégÀ UÀÄrAiÀÄ°è ¸ÁªÀÄÆ»PÀ «ªÁºÀzÀ°è ²ªÀ¥Àà vÀAzÉ £ÁUÀ¥Àà, G¥ÁàgÀ, ªÉÄøÀ£ï PÉ®¸À, ¸Á: ªÀÄÄzÀÄUÀ¯ï vÁ: °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ  FvÀ¤UÉ PÉÆlÄÖ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrzÀÄÝ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁzÀ 2 wAUÀ¼À £ÀAvÀgÀ CªÀ£ÀÄ  vÀ£Àß ºÉAqÀwUÉ CrUÉ ªÀiÁqÀ®Ä ¸ÀjAiÀiÁV §gÀĪÀ¢®è ZÀ£ÁßV®è CAvÁ ªÀiÁ£À¹PÀ ªÀÄvÀÄÛ zÉÊ»PÀ QgÀÄPÀļÀ PÉÆlÄÖ vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ PÀ½¹PÉÆnÖzÀÄÝ FUÉÎ MAzÀÄ ªÁgÀzÀ »AzÉ ¥ÁªÀðvɪÀÄä¼ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀUÀqÀ¢¤ß PÁåA¦£À°ègÀĪÀ vÀ£Àß CtÚ §¸ÀªÀgÁd£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ©lÄÖ UÀAqÀ ºÉAqÀw E§âgÀ£ÀÄß MAzÀÄ ªÀiÁqÀĪÀAvÉ w½¹ ºÉÆÃVzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ 04-09-2012 gÀAzÀÄ 11-00 J.JA. ¸ÀĪÀiÁjUÉ £ÀgÀ¸ÀªÀÄä @ ¤ªÀÄð¯Á FPÉAiÀÄÄ vÀ£Àß UÀAqÀ£À QgÀÄPÀļÀ vÁ¼À¯ÁgÀzÉ ¥ÀUÀqÀ¢¤ß PÁåA¦£À°è ªÉÄʪÉÄÃ¯É ¹ÃªÉÄ JuÉÚ ¸ÀÄj«PÉÆAqÀÄ ¨ÉAQ ºÀaÑPÉÆAqÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 262/2012 PÀ®A. 498(J),306 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÀÛgÉ.                


¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ::-  
   
          gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 05.09.2012 gÀAzÀÄ 50 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr  12000/- gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 05-09-2012

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 05-09-2012

§UÀzÀ® ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 91/2012 PÀ®A 304 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 03-09-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄÈvÀ ±ÀAPÀgÀ vÀAzÉ ¨Á§uÁÚ ªÉÄÃvÉæ ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð, eÁw: zÀ°vÀ, ¸Á: ºÉÆPÁæuÁ (PÉ) EvÀ£ÀÄ zÀ£ÀUÀ½UÉ ªÉÄêÀÅ ªÀiÁqÀĪÁUÀ DgÉÆæ ªÀÄ£ÀÆìgÀ vÀAzÉ ªÉÄÊ£ÉƢݣÀ ¸Á: ºÉÆPÁæuÁ (©) EvÀ£ÀÄ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀ PÀgÉAmï ªÉÊgï ±ÀAPÀgÀ EvÀ£À §®UÉÊUÉ vÀUÀÄ° ±ÀAPÀgÀ EvÀ£ÀÄ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É, ¸ÀzÀj zÀÄWÀðl£ÉAiÀÄÄ DgÉÆæAiÀÄÄ CeÁUÀÄgÀÄPÀvɬÄAzÀ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀ PÀgÉAmï PÀ£ÉPÀë£ï¤AzÀ £ÀqÉ¢gÀÄvÀÛzÉ CAvÀ ªÀÄÈvÀ£À ºÉAqÀw ¦üAiÀiÁ𢠸ÀħâªÀÄä UÀAqÀ ±ÀAPÀgÀ ªÉÄÃvÉæ ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, eÁw: zÀ°vÀ, ¸Á: ºÉÆPÁæuÁ (PÉ) EªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 57/2012 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 04-09-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß HlPÉÌAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀÆAiÀÄðPÁAvÀ vÀAzÉ £ÀÆgÀAzÀAiÀiÁå ¸Áé«Ä ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð, eÁw: ¸Áé«Ä, ¸Á: PÀıÀ£ÀÆgÀ, vÁ: OgÁzÀ (©) EvÀ£ÀÄ PÁ¯ÉÃd¢AzÀ dAiÀÄAzÀæ EªÀgÀ »gÉÆúÉÆAqÁ ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA PÉJ-38/eÉ-9231 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀÄ PÀıÀ£ÀÆgÀ UÁæªÀÄPÉÌ §gÀĪÁUÀ ¸ÀzÀj ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ZÁ®PÀ£ÁzÀ DgÉÆæ dAiÀÄAzÀæ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼Àf¬ÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ PÀıÀ£ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ ZÀZÀð JzÀÄgÀUÀqÉ gÉÆÃr¤AzÀ ºÉÆÃUÀĪÀ MAzÀÄ ¸ÀtÚ ªÀÄUÀÄ EªÀ½UÉ rQÌ ªÀiÁrzÁUÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ dAiÀÄAzÀæ E§âgÀÆ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ©zÀÝ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ §®PÁ°£À ªÉƼÀPÁ®Ä PɼÀUÉ vÀgÀazÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ ªÉƼÀPÁ®Ä PɼÀUÉ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁV ªÀÄÄjzÀAvÉ PÀAqÀÄ §gÀÄvÀÛzÉ ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆæUÀÆ PÀÆqÀ §®PÁ°£À ªÉƼÀPÁ®Ä PɼÀUÉ vÀgÀazÀ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ ºÁUÀÆ ¸ÀzÀj ºÀÄqÀÄVUÉ JqÀPÁ®Ä vÉÆqÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É vÀgÀazÀ gÀPÀÛ ºÁUÀÆ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀļÁVgÀÄvÀÛªÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 66/2012 PÀ®A 448, 323, 504, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :- 
¢£ÁAPÀ 03-09-2012 gÀAzÀÄ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ¸À¨sÁ AiÀiÁ¹Ã£ï UÀAqÀ JeÁeï CºÀäzï, 2) JeÁeï CºÀäzï, 3) eÁ«Ãzï J®ègÀÄ ¸Á: ¥ÀoÁt UÀ°è ªÀĤAiÀiÁgÀ vÁ°ÃªÀÄ ©ÃzÀgÀ EªÀgÉ®ègÀÆ ¦üAiÀiÁ𢠱ÉÃPï C¸ÁÜPÀ vÀAzÉ ±ÉÃPÀ CºÀäzÀ ¸Á: ªÀĤÃAiÀiÁgÀ vÁ°ÃªÀiï, ¥ÀoÁtUÀ°è ©ÃzÀgÀ EvÀ£À ªÀÄ£ÉUÉ CPÀæªÀÄ  ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr ¦üAiÀiÁ¢ðzÁgÀgÀ vÁ¬ÄUÉ ºÁUÀÆ vÀAVUÉ vÀĪÀiï ¯ÉÆÃUÀ §ºÁgÀ DªÀÇ CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ, PÉʬÄAzÀ ªÉÄÊ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ ºÁUÀÆ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAzÉUÉ ºÀªÀiÁgÉ §ºÉ£ï PÉÆà ªÀiÁgÀvÉ CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ªÉÄÊ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ vÀĪÀiï ¯ÉÆUÀ ºÀªÀiÁgÉ £ÁªÀiï ¥Éà D¬ÄAzÁ DAiÉÄvÉÆà eÁ£ï ¸Éà ªÀiÁgÀ zÁ®vÉà CAvÁ fêÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¢£ÁAPÀ 04-09-2012 gÀAzÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 63/2012 PÀ®A 279, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 04-09-2012 gÀAzÀÄ PÀAzÀUÀƼÀ ªÀqÀUÁAªÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ªÀqÀUÁAªÀ PÀqɬÄAzÀ DgÉÆæ §¸À £ÀA PÉJ38/J¥sÀ-352 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß §¸Àì£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼Àf¬ÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠱ÁåªÀiÁ vÀAzÉ SÉêÀiÁ Z˺Át ªÀAiÀÄ: 70 ªÀµÀð, eÁw: ®ªÀiÁtÂ, ¸Á: ªÀqÉ£À¨ÁAUÀ vÁAqÁ ªÀqÀUÁAªÀ EªÀgÀ ªÉƪÀÄäUÀ GªÉÄñÀ vÀAzÉ UÉÆ«AzÀ EvÀ¤UÉ rQÌ ªÀiÁr vÀ£Àß §¸À ¸ÀªÉÄÃvÀ  NrºÉÆVzÀÄÝ, ¸ÀzÀj rQ̬ÄAzÀ GªÉÄñÀ EvÀ£À §®UÁ® ªÉÆüÀPÁ°UÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

zsÀ£ÀÆßgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 138/2012 PÀ®A 379 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 02-09-2012 gÀAzÀÄ £À¸ÀÄQ£À eÁªÀzÀ°è 0500 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢ gÀWÀÄ£ÁxÀgÁªÀ vÀAzÉ eÁÕ£ÉÆèÁ ±ÉAzÀæ ¸Á: ¹zÉÝñÀégÀ EªÀgÀ D¼ÀĪÀÄ£ÀĵÀå ±ÀgÀt¥Áà EvÀ£ÀÄ ¹zÉÝñÀégÀ UÁæªÀÄzÀ ²ªÁgÀzÀ°ègÀĪÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉÆ®zÀ PÉÆnÖUÉ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃzÁUÀ PÉÆnÖUÉ »A¨sÁUÀzÀ°è PÀnÖzÀ 4 JvÀÄÛUÀ¼À°è 2 JvÀÄÛUÀ¼ÀÄ PÁtÄwÛ®è CAvÀ E£ÀÆß½zÀ D¼ÀÄ ªÀÄ£ÀĵÀågÁzÀ PÀ®è¥Áà, ªÁªÀÄ£À ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ C±ÉÆÃPÀ¤UÉ w½¹ J®ègÀÆ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ºÉÆ®zÀ ¸ÀÄvÀÛ ªÀÄÄvÀÛ°£À ¥ÀæzÉñÀzÀ°è ºÀÄqÀÄPÁrzÀgÀÄ JvÀÄÛUÀ¼ÀÄ ¹UÀ¯ÁgÀzÀPÉÌ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÀ£À ªÀÄUÀ ¥sÉÆãÀ ªÀiÁr ©ÃzÀgÀ ¢AzÀ PÀgɬĹzÁUÀ ¦üAiÀiÁ𢠩ÃzÀgÀ¢AzÀ ¹zÉÝñÀégÀ UÁæªÀÄPÉÌ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä JvÀÄÛUÀ¼ÀÄ PÀ¼ÀªÀŪÁVzÀ£ÀÄß RavÀ ¥ÀqɹPÉÆAqÀÄ C.Q. 40,000=00 EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ ¢£ÁAPÀ 04-09-2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt  ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 91/2012 PÀ®A 448, 436, 427 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 03-09-2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠧¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ±ÁAvÀ¥Áà PÀ®è±ÉmÉÖ, ªÀAiÀÄ: 32 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: WÉÆÃmÁ¼À EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉAqÀw ²æzÉëAiÀÄ eÉÆvÉAiÀÄ°è ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃV ªÀÄ£ÉUÉ §AzÁUÀ DgÉÆæ ¥Àæ¨sÁPÀgÀ vÀAzÉ °A¨Áf U˽ ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄgÁoÁ, ¸Á: WÉÆÃmÁ¼À EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ §gÀĪÀÅzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀģɬÄAzÀ Nr ºÉÆÃzÀ£ÀÄ, £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è NqÀÄvÁÛ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è£À ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ ºÉÆwÛ GjAiÀÄÄwÛzÀݪÀÅ, CzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ agÁrzÁUÀ ¥ÀPÀÌzÀ ªÀÄ£ÉAiÀĪÀÅgÀ §AzÀÄ ¤ÃgÀÄ ºÁQ Dj¹gÀÄvÁÛgÉ, CzÀgÀ°è 20 ¹ÃgÉUÀ¼ÀÄ C.Q 15,000/- gÀÆ, £ÉÃvÁQzÀÝ §mÉÖUÀ¼ÀÄ C.Q 5,000/- gÀÆ ºÁUÀÆ £ÀUÀzÀÄ ºÀt ªÀÄvÀÄÛ PÁUÀzÀ ¥ÀvÀæUÀ¼ÀÄ »ÃUÉ MlÄÖ 25,000/- gÀÆ ªÀiË®åzÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼ÀÄ DgÉÆæAiÀÄÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ PÉÃqÀÄ ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ ¸ÀÄlÄÖ ºÁ¼ÀÄ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÉÆ¥Àà¼À f¯ÉèAiÀÄ°è ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

1) PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 146/2012 PÀ®A. 279, 338 L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ : 4-09-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 8-00 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzsÀ ²æà ªÀÄAdÄ£ÁxÀ vÀA¢ gÁªÀÄtÚ ¹¢ÝPÉÃj ªÀAiÀiÁ : 20 ªÀµÀð eÁ: £ÁAiÀÄPï G: PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á: ¹¢ÝPÉÃjvÁAqÁ vÁ: UÀAUÁªÀw.. EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV °TvÀ ¦üAiÀiÁð¢ PÉÆnÖzÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ : 4-09-2012 gÀAzÀÄ vÁ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ vÀAzÉ ºÀ£ÀªÀÄAvÀ¥Àà ¸Á : ¸ÀÆgÀå£ÁAiÀÄPÀ£À vÁAqÁ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA§gÀ : PÉ.J 37/PÀÆå- 6772 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É PÁgÀlV¬ÄAzÀ UÀAUÁªÀwUÉ ºÉÆUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 7-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¸Á®ÄAaªÀÄgÀ UÁæªÀÄzÀ JPÀì¸ï ¨ÁåAPï ºÀwÛgÀ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ vÀA¢ ºÀ£ÀªÀÄAvÀ¥Àà EvÀ£ÀÄ ªÉÆmÁgï ¸ÉÊPÀ®è£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆUÀÄwÛgÀĪÁUÉÎ AiÀiÁgÉÆà M§â ºÉtÄÚªÀÄUÀ¼ÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CqÀØ §A¢zÀÝjAzÀ DPÉAiÀÄ£ÀÄß vÀ¦à¸À¯ÉAzÀÄ ºÉÆV ªÉÆmÁgï ¸ÉÊPÀ®è ¹Ìqï DV ©¢ÝzÀÝjAzÀ DgÉÆævÀ¤UÉ vÀ¯ÉUÉ, ªÀÄÄRPÉÌ UÁAiÀÄ ºÁUÀÆ M¼À¥ÉmÁÖV ªÀiÁvÀ£ÁqÀĪÀ ¹ÜwAiÀÄ°è EgÀĪÀ¢®è F §UÉÎ ªÀÄÄA¢£À PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃw PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw CAvÁ ªÀÄÄAvÁV PÉÆlÖ °TvÀ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ²æà «.JªÀÄ.zÉøÁ¬Ä. J.J¸ï.L. PÁgÀlV oÁuÉ gÀªÀgÀÄ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÁÝgÉ.

2) UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 243/2012 PÀ®A. 279, 337 L.¦.¹ ¸À»vÀ 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ:.

¢£ÁAPÀ:- 04-09-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 10:00 UÀAmÉUÉ UÀAUÁªÀwAiÀÄ G¥À «¨sÁUÀ D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ Dgï.n.J. §UÉÎ JA.J¯ï.¹. ¹éÃPÀÈvÀªÁVzÀÄÝ D¸ÀàvÉæUÉ ¨ÉÃn PÉÆlÄÖ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ²æà ZÀAzÀÄæ vÀAzÉ CªÀÄgÁ£ÁxÀ ¥Ánïï, 28 ªÀµÀð eÁw: ¢UÀA§gï eÉÊ£ï G: mÁmÁ J¸ï UÀÆqÀì ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ ¸Á: ºÀħâ½î ºÁ: ªÀ: UÁA¢ü£ÀUÀgÀ UÀAUÁªÀw EªÀgÀÄ £ÀÄr ºÉýPÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±À F ¥ÀæPÁgÀ EzÉ. " ¢£ÁAPÀ: 04-09-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É £ÀªÀÄä mÁmÁ J¸ï. UÀÆqÀì ªÁºÀ£À £ÀA: PÀJ.J-37/7243 £ÉÃzÀÝgÀ°è UÀAUÁªÀwAiÀÄ «.Dgï.J¯ï. D¦Ã¸À¢AzÀ ©¸ÉèÃj PÁå£ÀUÀ¼À£ÀÄß vÀUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¸ÀuÁ¥ÀÆgÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃV ¸À¥ÁèAiÀÄ ªÀiÁr ªÁ¥À¸ÀÄì gÁwæ 9:00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ D£ÉUÀÄA¢-UÀAUÁªÀw ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ¸Á¬Ä£ÀUÀgÀzÀ ¸Á¬Ä¨Á¨Á UÀÄrAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¤zsÁ£ÀªÁV §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ UÀAUÁªÀw PÀqɬÄAzÀ §AzÀ M§â mÁæPÀÖgï ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß mÁæPÀÖgÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ wêÀæ ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ MªÀÄä¯Éà vÀ£Àß §®PÉÌ PÀmï ªÀiÁr mÁmÁ J¸ï ªÁºÀ£ÀPÉÌ lPÀÌgÀÄ PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁr ¸Àé®à ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃV ¤°è¹zÀÄÝ mÁæPÀÖgï £ÀA§gï PÉ.J-34/n-0043 ºÁUÀÆ mÁæ° £ÀA§gï PÉ.J-34/J-5412 CAvÁ EzÀÄÝ CzÀ£ÀÄß ¯ÉÊn£À ¨É¼ÀQ£À°è £ÉÆÃrzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ mÁæPÀÖgï ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß mÁæPÀÖgï ¸ÀªÉÄÃvÀ ºÁUÉÃAiÉÄà £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀlÄ ºÉÆÃzÀ£ÀÄ. ¸ÀzÀj C¥sÀWÁvÀ¢AzÀ £À£ÀUÉ §®UÀqÉ §ÄdPÉÌ, JzÉUÉ M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj «µÀAiÀĪÀ£ÀÄß ªÁºÀ£ÀzÀ ªÀiÁ°PÀjUÉ «µÀAiÀÄ w½¹ CªÀgÀÄ §AzÀ £ÀAvÀgÀ C°èAzÀ AiÀiÁªÀÅzÉÆà MAzÀÄ ªÁºÀ£ÀzÀ°è E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ UÀAUÁªÀw ¸ÀgÀPÁj G¥À «¨sÁUÀ D¸ÀàvÉæUÉ §AzÀÄ ¸ÉÃjPÉAiÀiÁVzÀÄÝ EzÉ. PÁgÀt C¥ÀWÁvÀªÀ£ÀÄß ªÀiÁr mÁæPÀÖgï ºÁUÀÆ mÁæ°AiÀÄ£ÀÄß ¤°è¸ÀzÉà ºÉÆgÀlÄ ºÉÆÃzÀ ZÁ®PÀ£À «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw. CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ²æÃ. ¸ÉÊAiÀÄåzÀ «ÄÃgÀ ºÉZï.¹. 88 gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

C¸Àé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀ£À ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

3) C¼ÀªÀAr ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA. 08/2012 PÀ®A. 174 ¹.Dgï.¦.¹:.

¦ügÁå¢ C£ÀߥÀÆtð UÀAqÀ «ÃgÀAiÀÄå »gÉêÀÄoÀ ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ G: ºÉÆ®ªÀÄ£É PÉ®¸À ¸Á: PÀ®ÆègÀÄ vÁ: AiÀÄ®§ÄUÁð ºÁ.ªÀ. ªÀÄvÀÆÛgÀÄ vÁ:f: PÉÆ¥Àà¼À.
¢£ÁAPÀ 04-09-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 9-00 UÀAmÉUÉ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV °TvÀ ¦AiÀiÁð¢üAiÀÄ£ÀÄß ¤ÃrzÀÄÝ. CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÀAzÀgÉ, £ÀªÀÄä CPÀÌ C£ÀߥÀÆtð EªÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÆÛgÀÄ ¹ÃªÀiÁzÀ £ÀªÀÄä ºÉÆ®PÉÌ ºÀwÛ ©r¸À®Ä ºÉÆÃVzÀÄÝ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 04-09-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 2-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ºÉÆ®zÀ°è ºÀwÛ ©r¸ÀÄwÛzÁÝUÀ AiÀiÁªÀÅzÉÆà MAzÀÄ «µÀ ¥ÀÆjPÀ ºÁªÀÅ PÀaÑzÀÄÝ, E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ D¸ÀàvÉæUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ ªÀÄzsÁåºÀß 3-30 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æÃ. ªÀÄAUÀ¼À¥Àà ºÉZï.vÀ¼ÀªÁgÀ ¦.J¸ï.L. C¼ÀªÀAr oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

4) PÀ£ÀPÀVj ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA. 22/2012 PÀ®A. 174 ¹.Dgï.¦.¹:.

ªÀÄÈvÀ ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ @ ²ªÀ¥ÀÄvÀæAiÀÄå FvÀ¤UÉ FUÉÎ JgÉqÀÄ ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁVzÀÄÝ, FUÉÎ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ¢£ÀUÀ¼À »AzÉ ¥Àwß ¸Á«vÀæªÀÄä½UÉ ªÀÄvÀÄÛ ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ¤UÉ PÁgÀuÁAvÀgÀUÀ½AzÀ ªÀÄ£À¸ÁÛ¥À GAmÁV ¸Á«vÀæªÀÄä¼ÀÄ vÀ£Àß vÀªÀgÀÆjUÉ ºÉÆÃVzÀÄÝ, CA¢¤AzÀ ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ¤UÉ §Ä¢Þ ¨sÀæªÀÄuÉ GAmÁV HgÀÆgÀÄ wgÀÄUÁqÀĪÀzÀ£ÀÄß ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ. ¤£Éß ¢£ÁAPÀ 03-09-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 9-30 UÀAmÉUÉ ¸ÀzÀj ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ FvÀ£ÀÄ ºÀÄ°ºÉÊzÀgï UÁæ,ªÀÄzÀ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÀÆ E®èzÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è vÀ£Àß ªÀiÁ£À¹PÀ C¸Àé¸ÀÜvÉ UÀÄAV£À°è ªÀÄ£ÉAiÀÄ vÉƯÉUÉ ¹ÃgÉAiÀÄ£ÀÄß PÀnÖ vÀ£Àß PÀÄwÛUÉUÉ ¹ÃgɬÄAzÀ £ÉÃtÄ ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À ªÀÄgÀtzÀ°è AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀ¢®è CAvÁ ¤ÃrzÀ ¦üÃAiÀiÁ¢ ªÉÄðAzÀ ²æà C±Àæ¥sÀ ºÀĸÉãÀ J.J¸ï.L PÀ£ÀPÀVj ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

GULBARGA DISTRICT REPORTED CRIME


ಹಲ್ಲೆ ಪ್ರಕರಣ:
ಗ್ರಾಮೀಣ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ: ಶ್ರೀಮತಿ ದ್ರೌಪದಿ ಗಂಡ ವಿಠಲರಾವ ಪಂಚಾಳ  ಸಾ|| ಜಂಬಗಾ (ಬಿ_ ತಾ||ಜಿ|| ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರು ದಿನಾಂಕ 03-09-12 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9-00 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಮನೆ ಎದುರು ಕುಳಿತಾಗ ರೇವಣಸಿದ್ಧಪ್ಪ ತಂದೆ ವಿಠಲರಾವ ಪಂಚಾಳ  ಸಾ|| ಶಹಾಬಜಾರ  ಮತ್ತು ಮಗ ಕೂಡಿಕೊಂಡು ನನ್ನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿದ್ದ 9 ಎಕರೆ ಹೊಲದಲ್ಲಿ 3 ಎಕರೆ ಹೊಲ ತನ್ನ ಹೆಸರಿಗೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಜಗಳಾ ತೆಗೆದು ಅವಾಚ್ಯವಾಗಿ ಬೈದು ಕಾಲಿನಿಂದ ಒದ್ದು ಕಬ್ಬಿಣ ರಾಡು ತೋರಿಸಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ: 282/12 ಕಲಂ 504,323,341, 506 (2) ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.