Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Sunday, September 14, 2008

Bidar district Daily Crime Update 14-09-2008

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

 ©ÃzÀgÀ f¯ÉèAiÀÄ ¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 14-09-2008                      

§¸ïì ªÀÄvÀÄÛ mÁæPÀÖgÀ ªÀÄÄSÁªÀÄÄT rQÌ mÁæPÀÖgï ZÁ®PÀ¤UÉ UÁAiÀÄ 

zsÀ£ÀÆßgÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 168/08 PÀ®A:279, 337 L.¦.¹. eÉÆvÉ 187 L.JA.«. JPïÖ  

¢£ÁAPÀ 13/09/08 gÀAzÀÄ 2145 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀwõÀ vÀAzÉ CªÀÄÈvÀ gÀªÀgÀÄ vÀ£Àß mÁæPÀÖgÀ£ÀÄß ZÀ¯Á¬Ä¹ PÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ºÀ®§UÁð UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ ©ÃzÀgÀ -¨sÁ°Ì gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É JzÀgÀĤAzÀ §AzÀ PÉ.J¸ï.Dgï.n.¹. §¸ïì £ÀA. PÉ.J-38/ J¥sï. 247 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß §¸ïì£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £Àqɹ PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¸ÀwõÀ gÀªÀgÀ mÁæPÀÖjUÉ rQÌ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ vÀ¯ÉAiÀÄ »A§¢UÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÄ EvÀgÉqÉ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ , vÀgÀazÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ C®èzÉ §¹ì£À ªÀÄÄA¨ÁUÀ ºÁUÀÄ mÁæPÀÖj£À ªÀÄÄA¨sÁUÀ qÁåªÉÄd DVgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄðAzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 168/08 PÀ®A:279, 337 L.¦.¹. eÉÆvÉ 187 L.JA.«. JPïÖ £ÉÃzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊ PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. 

C£À¢üÃPÀÈvÀªÁV JªÉÄäÃUÀ¼À ¸ÁUÁl «¸ÀÛuÁð¢üPÁj¬ÄAzÀ zÀÆgÀÄ 

¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 96/08 PÀ®A 3 eÉÆvÉ 11 Prevention of Cruelty to Animal Act 1960 :-

¢£ÁAPÀ: 13-09-08 gÀAzÀÄ ²æÃ.UËvÀªÀÄ CgÀ½ «¸ÀÛuÁð¢üPÁj ¥À±ÀÄ D¸ÀàvÉæ OgÁzÀ gÀªÀgÀÄ  1000 UÀAmÉUÉ ªÀÄtÂUÁåA¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆUÀÄwÛzÁÝUÀ ±ÉA¨É½î PÁæ¸À ºÀwÛgÀ MAzÀÄ ¯ÁjAiÀÄ°è DgÉÆæ EPÁâ® vÀAzÉ ¨Á§Ä«ÄAiÀiÁå EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯Áj £ÀA.JªÀiï.JZÀ-26 JZï-5250 £ÉÃzÀÝgÀ°è JªÉÄäUÀ¼À ¸ÁUÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ UËvÀªÀÄgÀªÀgÀÄ ºÉÆÃV £ÉÆqÀ¯ÁV MlÄÖ 15 JªÉÄäUÀ¼À£ÀÄß PÀAqÀħA¢zÀjAzÀ ¸ÀzÀj ZÁ®PÀ¤UÉ JªÉÄäUÀ¼À zÁR¯ÁwUÀ¼À£ÀÄß «ZÁj¹zÁUÀ AiÀiÁªÀÅzÉ zÁR¯Áw E¯Áè CAvÀ ºÉýzÀ£ÀÄ ¸ÀzÀj eÁ£ÀĪÁgÀUÀ½UÉ ¤ÃgÀÄ/DºÁgÀ ¤ÃqÀzÉ »A¸É PÉÆnÖzÀÄÝ PÀAqÀÄ §A¢gÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÀA±À ªÉÄÃgÉUÉ oÁuÉ UÀÄ£Éß  zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ. 

UÀÈ»tÂAiÀÄ ªÀiÁ£À ¨sÀAUÀ ¥ÀæAiÀÄvÀß 

ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA.165/2008 PÀ®A 354, 504 L¦¹ :- 

¢£ÁAPÀ 14-09-2008 gÀAzÀÄ 0010 UÀAlUÉ ¨Émï¨Á®PÀÄAzÁ UÁæªÀÄzÀ°è gÀªÀgÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¥ÀqÀ¸Á¯ÉAiÀÄ°è ²æêÀÄw. avÁæ¨Á¬Ä  ªÀÄ®V PÉÆAqÁUÀ UÁæªÀÄzÀ   ZÀAzÀæ¥Áà vÀAzÉ ªÉÄʯÁj ªÉÄÃvÉæ EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ.  MAzÀÄ aPÀÌ PÀ°è¤AzÀ avÁæ¨Á¬ÄgÀªÀjUÉ ºÉÆqÉzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢ gÀªÀgÀÄ AiÀiÁgÀÄ PÀ®Äè ºÉÆqÉAiÀÄĪÀgÀÄ CAvÀ CAzÀÄ ºÁUÉ ªÀÄ®V PÉÆAqÁUÀ ªÀÄvÉÛ ºÀ¼Àî¢AzÀ ºÉÆqÉzÁUÀ JzÀÄÝ ºÉÆgÀUÉ §AzÁUÀ ¸ÀzÀj ZÀAzÀæ¥Áà EvÀ£ÀÄ  MwÛ »rzÀÄ fAeÁ ªÀÄÄ¶× ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ CªÀ¤AzÀ vÀ¦à¹PÉƼÀî®Ä ¥ÀæAiÀÄvÀß ªÀiÁrzÀgÀÄ ¸ÀºÀ CªÀ£ÀÄ ©qÀ¯ÁgÀzÀ PÁgÀt ¨ÉƨÉâ ºÉÆqÉzÁUÀ CªÀ¼À ªÀÄPÀ̼ÁzÀ zsÀ£ÀgÁd ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀAdÄ EªÀgÀÄ §gÀĪÀzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr  DgÉÆæ ZÀAzÀæ¥Áà EvÀ£ÀÄ ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁۣɠ CAvÁ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¦üÃgÁåzÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.165/08 PÀ®A 354,504 L.¦.¹. £ÉÃzÀgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ. 

¥ÀwAiÀÄ QgÀÄPÀ¼À vÁ¼À¯ÁgÀzÉ £ÉÃtÄ ©VzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄgÀtºÉÆA¢zÀ ¥Àwß 

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 190/08 PÀ®A 498(J), 306 L¦¹ :- 

¢£ÁAPÀ: 14-09-2008 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲æÃ. °AUÀ¥Áà gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¤ÃrzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÉgÉ, ¸ÀĪÀiÁgÀÄ MAzÀÄ ªÀgÉ ªÀµÀðzÀ »AzÉ °AUÀ¥Áà gÀªÀgÀÄ CªÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ CA©PÁ¼À£ÀÄß ¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀzÀ gÀªÉÄñÀ£À eÉÆÃvÉ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉÆnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. 6 wAUÀ¼À »AzÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄUÀ¼ÀÄ ¨sÁ°ÌAiÀÄ UËvÀªÀÄ EvÀ£ÉÆA¢UÉ C£ÉÊwPÀ ¸ÀA¨sÀAzsÀ ¨É¼É¹ CvÀ£ÉÆA¢UÉ Nr ºÉÆÃVzÀݼÀÄ. 15 ¢ªÀ¸ÀUÀ¼À £ÀAvÀgÀ CªÀ¼À£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨sÁ°ÌUÉ §AzÀÄ C½AiÀÄ£À ºÀwÛgÀ ©nÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. »VgÀĪÁUÀ  CA©PÁ EªÀ½UÉ DPÉAiÀÄ ¥ÀwAiÀiÁzÀ gÀªÉÄñÀ EvÀ£ÀÄ ¢£Á®Æ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄvÁÛ ¤£Àß £ÀqÀvÉ ¸ÀjAiÀiÁV¯Áè CAvÀ ªÀiÁ£À¹PÀ ºÁUÀÄ zÉÊ»PÀ QgÀÄPÀļÀ PÉÆrwÛzÀÝ §UÉÎ CA©PÁ¼ÀÄ CªÀ¼À vÀAzÉUÉ w½¹gÀÄvÁÛ¼É. ¢£ÁAPÀ 13/09/08 gÀAzÀÄ  CA©PÁ EªÀ¼ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è £ÉÃtÄ ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

C£À¢üÃPÀÈvÀªÁV ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ ¸ÀgÁ¬Ä ¨Ál¯ïUÀ¼À d¦Û

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ  C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå 170/2008 PÀ®A 32, 34 PÀ£ÁðlPÀ C§PÁj PÁAiÉÄÝ :- 

¢£ÁAPÀ 14/9/08 gÀAzÀÄ 1300 UÀAmÉUÉ  ²æà vÀÄPÁgÁªÀÄ ¦.J¸ï.L (¹), gÀªÀgÀÄ PÀvÀðªÀåzÀ°èzÁÝUÀ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀzÀ vÀgÀPÁj ªÀiÁPÉÃðlzÀ°èzÀÝ gÁdPÀªÀÄ® ¨Ágï & gɸÁögÉAl ºÀwÛgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ UÉÆqÉAiÀÄ ªÀÄgÉAiÀÄ°è M§â£ÀÄ PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ vÀ£Àß ºÀwÛgÀ PÁlð£ÀÆUÀ°è ¸ÀgÁ¬Ä ¨Ál®UÀ¼À¤ßlÄÖPÉÆAqÀÄ C£À¢üPÀÈvÀªÁV ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝ£ÉAzÀÄ RavÀ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¹§âA¢üAiÀĪÀgÀ£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV  CªÀ£À ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr CªÀ£À ªÀ±À¢AzÀ ««zsÀ PÀA¥À¤UÀ¼À ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 320 ¸ÀgÁ¬Ä ¨Ál¯ï C.Q. 12,752/- gÀÆ ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀ ¸ÀgÁ¬Ä ¨Ál®UÀ¼À£ÀÄß   d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ DgÉÆæ UÉÆÃ¥Á® vÀAzÉ PÀ¯ÁåtgÁªÀ JA§ÄªÀªÀ£À «gÀÄzÀÝ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. 

gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è ºÉÆîzÀ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃzÀ ªÀåQÛUÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ 

ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 164/08 PÀ®A 324, 504, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :- 

¢£ÁAPÀ: 14/9/08 gÀAzÀÄ 0015 UÀAmÉUÉ ¨Émï¨Á®PÀÄAzÁ UÁæªÀÄzÀ°è  ¦üÃAiÀiÁð¢ ZÀAzÀæ¥Áà vÀAzÉ ªÉÄʯÁj ªÉÄÃvÉæ gÀªÀgÀÄ vÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ°è ºÀA¢UÀ¼ÀÄ §A¢zÀjAzÀ CªÀÅUÀ½UÉ ºÉÆqÉAiÀÄÄvÁÛ vÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ EzÀÝ UÀÄqÀØzÀ ªÉÄÃ¯É §AzÁUÀ UÁæªÀÄzÀ zsÀ£ÀgÁd, ¸ÀAdÄ, ©ÃgÀuÁÚ, §¸ÀªÀgÁd gÀªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ §AzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊAiÀÄÄvÁÛ EµÉÆÖÃwÛ£À°è E°èÃUÉÃPÉ §A¢¢Ý ¤Ã£ÀÄ AiÀiÁªÁUÀ®Ä £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉUÉ §gÀÄwÛ¢Ý ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£Éà CAvÁ CAzÀÄ PÉÊAiÀÄå°èzÀÝ §rUɬÄAzÀ ºÉÆÃqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¦üÃgÁåzÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.164/08 PÀ®A 324,504,506 eÉÆvÉ 34 L.¦.¹. £ÉÃzÀgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.     

Raichur District Reported Crimes: ¥ÀævÉåÃPÀ WÀl£É, E§âgÀ DvÀäºÀvÉå :

ªÀiÁ£À« vÁ®ÆPÀ dPÀÌ®¢¤ß ºÁ:ªÀ: ªÀiÁqÀVjUÁæªÀĤªÁ¹, ²ªÀ¥ÀÄvÀæ vÀAzÉ «ÃgÀ£ÀUËqÀ 35 ªÀµÀð EªÀ£ÀÄ ªÀiÁ£À« J¸ï.©.L.¨ÁåAPï£À°è ¨É¼É ¸Á® vÉUÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ ¨ÁåAPï£ÀªÀgÀÄ ¸Á® ¥ÁªÀw¹ ªÀÄgÀĸÁ® ¥ÀqÉAiÀÄĪÀAvÉ ºÉýzÀÝjAzÀ fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥ÉìUÉÆAqÀÄ ¢£ÁAPÀ: 12.09.2008 gÀAzÀÄ ªÀiÁqÀVj¬ÄAzÀ dPÀÌ®¢¤ß UÁæªÀÄPÉÌ §AzÀÄ gÁwæªÉüÉAiÀÄ°è dPÀÌ®¢¤ß UÁæªÀÄzÀ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è Qæ«Ä£Á±ÀPÀ «µÀ ¸Éë¹ DvÀäºÀvÀå ªÀiÁrPÉÆArgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ªÀÄÈvÀ£À vÁ¬Ä UÀÄgÀħ¸ÀªÀÄä ¸Á: dPÀÌ®¢¤ß UÁæªÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ¹gÀªÁgÀ oÁuÉ DPÀ¹äPÀ¸ÁªÀÅ ¸ÀA:23/2008PÀ®A:174 zÀA.¥Àæ.¸ÀA. CrAiÀÄ°è zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

ªÀiÁ£À« vÁ®ÆPÀ »ÃgÁUÁæªÀĤªÁ¹, CAiÀÄå¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ 40 ªÀµÀð EªÀ¤UÉ JgÀqÀÄ ªÀµÀð ¢AzÀ DUÁUÉÎ ºÉÆmÉÖ£ÉÆêÀÅ PÁt¹PÉƼÀÄîwÛzÀÄÝ JµÀÄÖ vÉÆÃj¹zÀgÀgÀÆ PÀrªÉÄAiÀiÁV®èªÉAzÀÄ fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥ÉìUÉÆAqÀÄ ¢£ÁAPÀ: 13.09.2008 gÀAzÀÄ 0730 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ £ÀªÀ®PÀ¯ï ¸ÉÃvÀÄªÉ ºÀwÛgÀ vÀÄAUÀ¨sÀzÀæ JqÀzÀAqÉ ªÀÄÄRå PÁ®ÄªÉAiÀÄ°è ©zÀÄÝ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ªÀÄÈvÀ£À ¸ÀºÉÆÃzÀgÀ zÉêÀ¥Àà ¸Á: »ÃgÁUÁæªÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ¹gÀªÁgÀ oÁuÉ DPÀ¹äPÀ¸ÁªÀÅ ¸ÀA:22/2008PÀ®A:174 zÀA.¥Àæ.¸ÀA. CrAiÀÄ°è zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

: UÀȺÀtÂAiÉÆA¢UÉ C£ÀÄavÀ ªÀvÀð£É, rJ¸ïJ¸ï ¸ÀAZÁ®PÀ£À «gÀÄzÀÝ zÀÆgÀÄ :

¢£ÁAPÀ: 13.09.2008 gÀAzÀÄ 1700 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ªÀiÁ£À«¥ÀlÖtzÀ ªÉlgÀ£Àj PÀA¥ËAqï M¼ÀVgÀĪÀ ªÀ¸Àw UÀȺÀzÀ°è ªÁ¹¸ÀÄwÛgÀĪÀ ²ªÁf PÁA¨Éî EªÀgÀ ªÁ¸ÀzÀ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀ ªÀåQÛAiÉÆêÀ𠲪Áf PÁA¨Éî EzÁÝgÉAiÉÄÃ? JAzÀÄ PÉýzÁUÀ UÀȺÀtÂAiÀÄÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èE¯Áè PÉ®¸ÀzÀ ¤«ÄvÀå gÁAiÀÄZÀÆgÀÄUÉ ºÉÆÃVzÁÝgÉAzÀÄ ºÉýzÀÝPÉÌ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èlÄÖPÉÆAqÀÄ E¯Áè CAvÁ ¸ÀļÀÄî ºÉüÀÄwÛ K£ÀÄ? CAvÁ KgÀÄ zsÀé¤AiÀÄ°è UÀzÀj¹ PÉýzÀÝPÉÌ ¤ÃªÀÅ AiÀiÁgÀÄ CAvÁ PÉýzÁUÀ £Á£ÀÄ ±ÁAvÀ¥Àà zÉÆrØ rJ¸ïJ¸ï (CA¨ÉÃqÀÌgï ªÁzÁ) f¯Áè ¸ÀAZÁ®PÀ d£ÀvÁ PÁ¯ÉÆä ªÀiÁ£À« CAvÁ ºÉý ¤£Àß UÀAqÀ ¥sÉÆãï£À°è £À£ÀUÉ ªÀÄ£ÉUÉ §gÀĪÀAvÉ w½¹zÀÝ£ÀÄ FUÀ ¤Ã£ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è E¯Áè CAvÁ ¸ÀļÀÄî ºÉüÀÄwÛÃAiÀiÁ CAvÁ ºÉýzÀÝPÉÌ £Á£ÉÃPÉ ¸ÀļÀÄî ºÉüÀ° EzÀÄ ªÀÄ£É PÀbÉÃjAiÀÄ®è ¤£Àß PÉ®¸À K£ÁzÀgÀÆ EzÀÝgÉ PÀbÉÃjAiÀÄ°è ¨sÉÃnAiÀiÁUÀÄ CAvÁ ºÉýzÀÝPÉÌ vÀ®¨ÁV°£À°è ¤AwzÀÝ UÀȺÀtÂAiÀÄ PÉÊ»rzÀÄ J¼ÉzÀÄ£ÀÆQ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¥ÀæªÉò¹,²ªÁfPÁA¨ÉîAiÀĪÀgÀ ºÉ¸ÀgÀ£ÀÄß G¥ÀAiÉÆÃV¹, CªÁZÀå±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÁqÀÄvÀÛ C¸À¨sÀåªÁV £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èAiÀÄ J¯Áè gÀƪÀÄUÀ¼À£ÀÄß ºÀÄqÀÄPÁr ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è E®èzÀÝ£ÀÄß SÁwæ ¥Àr¹PÉÆAqÀ £ÀAvÀgÀ ªÁ¥Á¸ï ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. EzÀjAzÀ £ÀªÀÄä ªÀÄ£À¹ìUÉ £ÉÆêÀÅ GAmÁUÀĪÀAvÉ ªÀwð¹ ªÀÄAiÀiÁðzÉUÉ PÀÄAzÀÄ GAlĪÀiÁrgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ UÀȺÀt PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ªÀiÁ£À« oÁuÉ UÀÄ£É߸ÀA: 226/2008PÀ®A: 448, 504, 354 ¨sÁ.zÀA.¸ÀA.CrAiÀÄ°è zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 244/2008 PÀ®A 324, 354 gÉqï«vï 34 L.¦.¹.

¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æêÀÄw ªÀiÁgɪÀÄä UÀAqÀ ©üêÀÄ¥Àà, vÁ: UÀAUÁªÀw EªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±À F ¥ÀæPÁgÀ EzÉ. ¢:- 10-09-2008 gÀAzÀÄ gÁwæ 8.00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £À£Àß UÀAqÀ£ÁzÀ ©üêÀÄ¥Àà£ÀÄ PÀÄrzÀÄ §AzÀÄ £ÀªÀÄä d£ÁAUÀzÀ ¨Á®¥Àà£À ¸ÀAUÀqÀ dUÀ¼À ªÀiÁrzÀÄÝ, D ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è £ÀªÀÄä UÁæªÀÄzÀªÀgÁzÀ (1) §¸À¥Àà vÀAzÉ ¹zÀÝ¥Àà (2) °AUÀ¥Àà (3) £ÀgÉÃUËqÀ (4) £ÁUÉñÀ¥Àà EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ©üêÀÄ¥Àà£ÉÆA¢UÉ dUÀ¼À vÉUÉ¢zÀÄÝ, DUÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ £Á£ÀÄ AiÀiÁPÉ £À£Àß UÀAqÀ£ÉÆA¢UÉ dUÀ¼À ªÀiÁqÀ°PÉÌ §A¢¢ÝÃj. CAvÁ CA¢zÀÝPÉÌ CªÀgÀÄ £À£Àß ªÀiÁvÀ£ÀÄß PÉüÀzÉà £À£Àß UÀAqÀ¤UÉ ºÉÆqÉAiÀÄ ºÀwÛzÀgÀÄ. DUÀ £Á£ÀÄ ºÉÆqÉAiÀĨÉãrgÉAzÀÄ CqÀØ §A¢zÀÄÝ, DUÀ §¸À¥Àà, @ §¸ÀªÀgÁd PÀÄgÀħ FvÀ£ÀÄ PÁ°¤AzÀ £À£Àß UÀAqÀ¤UÉ MzÉAiÀÄ®Ä §A¢zÀÄÝ, DUÀ £Á£ÀÄ CqÀØ §A¢zÀÝjAzÀ £À£Àß ºÉÆmÉÖUÉ §¸ÀªÀgÁd£ÀÄ M¢ÝzÀÄÝ, C®èzÉà §®UÁ® UÉeÉÓUÉ ¥ÉlÄÖ DVgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ Dgï.Dgï. ¥Ánïï, ¦.J¸ï.L. UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ.

vÁªÀgÀUÉÃgÁ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 63/08 PÀ®A 110 (F) (f) ¹.DgÀ.¦.¹

DgÉÆævÀ£ÁzÀ ºÁ¼ÀÆgÀ¥Àà £Áj£Á¼À FvÀ£ÀÄ ¨É½UÉÎ §¸ï ¸ÁÖöåAqÀzÀ°è ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ºÉÆÃV §gÀĪÀ ªÁºÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß ¤°è¹ ¨sÀAiÀÄzÀ ªÁvÁªÀgÀt ¤ªÀiÁðt ªÀiÁr ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ ±ÁAvÀvÉUÉ ¨sÀAUÀªÀÅAlÄ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À «gÀÄzÀÝ ªÀÄÄAeÁUÀævÁ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀzÀÄ CªÀ±Àå PÀAqÀÄ §A¢gÀĪÀzÀjAzÀ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ :-²æà ¸ÉÆêÀÄ£ÀUËqÀ ¥Ánî ¦.J¸ï.L vÁªÀgÀUÉÃgÁ vÀ¥Á¸ÀuÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉ, UÀAUÁªÀw. UÀÄ£Éß £ÀA.& PÀ®A 52/2008, PÀ®A: 279, 304 (J) L.¦.¹.

¢£ÁAPÀ 13-09-2008 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁå£Àí 2-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ UÀAUÁªÀw-£ÀUÀgÀzÀ D£ÉUÀÄA¢ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CAzÀgÉ ¸ÀĨsÁ¸ï PÁmÁæPÀÖgïgÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ PÉ. «ÃgÀ±ÉÃRgÀ EªÀgÀ ªÀÄUÀ£ÁzÀ ¨sÀgÀvïªÀA² PÀȵÁÚ ªÀAiÀÄ: 14 ªÀµÀð EªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ ¨ÉÃvÀ¯ï ±Á¯ÉAiÀÄ PÀqɬÄAzÀ »gÉà dAvÀPÀ¯ï PÁæ¸ï PÀqÉUÉ gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀUÀqÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ D£ÉUÀÄA¢ PÀqɬÄAzÀ mÁæöåPÀÖgï ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß mÁæ° ¸ÀªÉÄÃvÀ CwêÉÃUÀªÁV ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É ºÉÆgÀnzÀÝ ¨sÀgÀvïªÀA² PÀȵÁÚ EªÀ¤UÉ »A¢¤AzÀ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ. ¨Á®PÀ£ÀÄ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖzÀÄÝ CzÉ.
²æà ¸ÀwñÀPÀĪÀiÁgÀ ¦.J¸ï.L. ¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉ, UÀAUÁªÀw gÀªÀgÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ.

UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 149/08 PÀ®A 379 L.¦.¹.:-

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 13/09/2008 gÀAzÀÄ 13-00 UÀAmÉUÉ ²æà gÀWÀÄ, PÉ.J£ï. ¸ÀºÁAiÀÄPÀ C©üAiÀÄAvÀgÀgÀÄ («) PÁAiÀÄð ªÀÄvÀÄÛ ¥Á®£À WÀlPÀ-2, UÀÄ.«.¸À.PÀA. UÀAUÁªÀw EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÀA±ÀªÉãÉAzÀgÉ.¢£ÁAPÀ 12/09/2008 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀzÀ J¦JA¹ UÉÃmï ºÀwÛgÀzÀ°ègÀĪÀ 250 PÉ.«.J. ¥ÀjªÀvÀðPÀzÀ°èAzÀ 320 °Ãlgï vÉÊ® MlÄÖ CA.Q.gÀÆ.29,000-00 ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀÅzÀ£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ªÀUÉÊgÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ²æà r.ªÉAPÉÆç ¦.J¸ï.L.(.C.«.) £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀAUÁªÀw gÀªÀgÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA. UÀÄ£Éß ¸ÀA.184/2008 PÀ®A 498 (J) 504, 506, 323, 326, 324, ¸À»vÀ 34 L¦¹

¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ FUÉÎ 3 ªÀµÀðzÀ »AzÉ ¦æÃw¹ ®UÀߪÁVzÀÄÝ EzÀPÉÌ CªÀ¼À UÀAqÀ£À PÀqÉAiÀĪÀgÁzÀ CªÀ£À vÀAzÉ-vÁ¬Ä ªÀÄvÀÄÛ vÀªÀÄä EªÀgÀÄ «gÉÆâü¹zÀÄÝ ®UÀߪÁzÀ £ÀAvÀgÀ DgÉÆævÀgÀÄ DUÁUÉÎ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀAUÀqÀ dUÀ¼À ªÀiÁqÀÄvÀÛ ªÀiÁ£À¹PÀ ªÀÄvÀÄÛ zÉÊ»PÀ QgÀÄPÀļÀ PÉÆqÀÄvÀÛ §A¢zÀÄÝ ¢: 24-08-08 gÀAzÀÄ gÁwæ 10-00 UÀAmÉUÉ DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV F «µÀAiÀÄ ¸ÀA¨sÀAzÀ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ PÀnÖUÉ ªÀÄvÀÄÛ gÁqï¢AzÀ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁr ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀiÁr ¨ÉÊzÁr fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ CzÉ. PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ ²æà ªÀĺÉñÀ ¦. PÀ£ÀPÀVj, ¦..J¸ï.L. gÀªÀgÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA. UÀÄ£Éß ¸ÀA.185/2008 PÀ®A 363, 109 ¸À»vÀ 149 L¦¹

EAzÀÄ ¢: 13-09-08 gÀAzÀÄ ªÀiÁ£Àå r.J¸ï.¦. ¸ÁºÉçgÀÄ §AUÁªÀw EªÀjAzÀ ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥ÉǰøÀ oÁuÉAiÀÄ UÀÄ.£ÀA: 172 PÀ®A 363, 109 gÉ/« 149 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ PÀqÀvÀªÀÅ ºÀ¢Ý ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ªÀUÁðªÀuÉAiÀiÁV §A¢zÀÄØ ¸ÀzÀgÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ°è DgÉÆæ £ÁUÀgÁd EªÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ C¥Áæ¥ÀÛ ªÀAiÀĹì£À ªÀÄUÀ¼ÁzÀ £ÁUÀªÀÄä ªÀ; 17 ªÀµÀð EªÀ¼À£ÀÄß ¢: 24-08-08 gÀAzÀÄ PÁgÀlVAiÀÄ CªÀ¼À CPÀÌ ¨Á¼ÀªÀÄä EªÀ¼À ªÀģɬÄAzÀ C¥ÀºÀj¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ EzÀPÉÌ G½zÀ DgÉÆævÀgÀÄ zÀĵÉàçÃgÀuÉ ¤ÃrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. £ÀAvÀgÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ°è C¥ÀºÀgÀtUÉÆAqÀ £ÁUÀªÀÄä EªÀ¼À£ÀÄß £ÁåAiÀÄ®AiÀÄPÉÌ ºÁdgÀ ªÀiÁr j¹¥Àë£ï ¸ÉAlgï gÁAiÀÄZÀÆgÀUÉ PÀ¼ÀÄ»¹PÉÆnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. DgÉÆævÀgÀÄ ¥ÀgÁj EgÀÄvÁÛgÉ. ²æà ¹zÀÝ¥Àà ºÉZï.¹ 120 gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ, UÀÄ£Éß £ÀA 206/08 PÀ®A PÀ®A: 420,392 ¸À»vÀ 34 L¦¹

¸ÀzÀj ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ PÁ¬Ä¥À¯Éè vÀgÀ¯ÉAzÀÄ ªÀiÁPÉðnUÉ §AzÁUÀ AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ ºÉAUÀ¸ÀÄ ¦AiÀiÁ𢠺ÀwÛgÀ §AzÀÄ §mÉÖAiÀÄ°è PÀnÖzÀÝ zÉêÀgÀ vÀgÀºÀzÀ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß vÉÆÃj¹ ¤£ÀUÉ M§â vÀAVAiÀÄÄ EzÁÝ¼É DPÉ FUÀ UÀ©ðt AiÀiÁVzÁݽ DPÉUÉ ªÀgÀ §A¢zÉ ¤Ã£ÀÄ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæAiÀÄ ºÀwÛgÀ §AzÀgÉ DPÉAiÀÄ£ÀÄß vÉÆÃj¸ÀÄvÉÛÃ£É JAzÀÄ ºÉý ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæAiÀÄ »AzÀÄUÀqÉ PÀgÉzÉÆAiÀÄÄÝ C°è 2 d£À UÀAqÀ¸ÀjzÀÝgÀÄ CªÀgÀÄ ZÁPÀÄ vÉÆÃj¹ 1/2 vÉÆ¯É ¨ÉÆÃgÀªÀļÀ ¸ÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ Q«AiÀÄ°èzÀÝÀÝ 3 UÁæA jAUÀ CA.QA. 9000 gÀÆ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ ¦.J¸ï.L.
PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀÀ oÁuÉgÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ
vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

Gulbarga Dist Reported Crimes

§æºÀä¥ÀÆgÀ oÁuÉ :- ºÀ¯Éè :-¢£ÁAPÀ: 12/09/08 6:30 ¦.JªÀiï PÉÌ ²æÃ.±ÉÃR ªÀÄÄ£ÁªÀgï ºÀĸÉãÀ vÀAzÉ ±ÉÃR ºÀĸÉãÀ ªÀÄÄ£ÁߨsÁ¬Ä, gÀªÀgÀÄ vÀ£Àß UɼÉAiÀÄ gÁdÄ vÀAzÉ ªÉÆÃwgÁªÀÄ ZÀªÁít ¸Á|| ¨sÀgÀvÀ£ÀUÀgÀ vÁAqÁ gÀªÀgÉÆA¢UÉ ¸ÀÄAzÀgÀ£ÀUÀgÀ & ¨sÀgÀvÀ£ÀUÀgÀ vÁAqÁzÀ ªÀÄzÀåzÀ gÀ¸ÉÛ¬ÄAzÀ JªÀiï.Dgï.JªÀiï.¹ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ JzÀÄj¤AzÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 7-8 d£À C¥ÀjavÀgÀÄ §AzÀªÀgÉ £ÀªÀÄä£ÀÄß vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ §AiÀÄÄÝ «£ÁB PÁgÀt dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ¥Àr¹zÀÄÝ, D ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è £À£Àß ±Àlð eÉé¤AzÀ ©zÀÝ gÀÆ.2000/- ¸ÀºÀ vÉUÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ CªÀgÀ£ÀÄß PÀAqÀgÉ UÀÄgÀÄw¸ÀÄvÉÛãÉ. WÀl£É PÀAqÀ gÁdÄ ZÀªÁítgÀªÀgÀÄ dUÀ¼À ©r¹zÀÄÝ F §UÉÎ ¦üAiÀiÁ𢠸À°è¹zÀÄÝ §æºÀä¥ÀÆgÀ oÁuÉAiÀÄ°è PÀ®A 147, 341, 323, 504, ¸ÀA 149 L.¦.¹ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ

UÀÄ®§UÁð UÁæ«ÄÃt oÁuÉ : ºÀ¯Éè ¥ÀæPÀgÀt :-¢£ÁAPÀB 11/09/08 gÀAzÀÄ ²æêÀÄw ¸ÁAiÀĪÀiÁä UÀAqÀ ¥ÉAmÉ¥Áà ¸ÁB PÉ.PÉ £ÀUÀgÀ gÀªÀgÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÀ® 7-00 ¦JA ¸ÀĪÀiÁjUÉ PÉ.PÉ £ÀUÀgÀzÀ vÀ£Àß ªÀÄUÀ¼À eÉÆÃ¥ÀrAiÀÄ°èzÁÝUÀ ¯Á®¥Áà ªÀÄvÀÄÛ CªÀ£À ºÉAqÀw ¥ÉÆÃZÀªÀiÁä E§âgÀÆ §AzÀÄ F eÉÆÃ¥ÀrAiÀÄ°è AiÀiÁPÉ G½¢gÀÄwÛj J£ÀÄßvÁÛ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ¥ÉÆZÀªÀiÁä¼ÀÄ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹zÀ §UÉÎ ¦üAiÀiÁ𢠸À°è¹zÀÄÝ UÁæ«ÄÃt oÁuÉAiÀÄ°è PÀ®A. 341, 323, 504 ¸ÀA. 34 L¦¹ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

gÁWÀªÉÃAzÀæ £ÀUÀgÀ oÁuÉ:- ºÀ¯Éè
:- ¢£ÁAPÀ 12-09-08 gÀAzÀÄ gÁwæ 7-30 UÀAmÉUÉ ²æêÀÄw ºÀ¤Ã© UÀAqÀ ¸ÉÊAiÀÄåzÀ ¯Á® CºÀäzÀ ¸Á|| JPÁâ¯ï PÁ¯ÉÆägÀªÀgÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À ¹.¹ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ UË¸ï ªÉÄÊ£ÀĢݣï vÀAzÉ ZÁAzÀ¸Á§ ®PÀrCqÉتÁ¯É ¸Á|| JPÁâ¯ï PÁ¯ÉÆä EªÀ£ÀÄ JzÀÄj¤AzÀ §AzÀÄ vÀ£ÀߣÀÄß CPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÀ¥Á¼À ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ zÀÄBR¥ÀvÀ UÉƽ¹zÀ §UÉÎ ¦üAiÀiÁ𢠸À°è¹zÀÄÝ gÁWÀªÉÃAzÀæ £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ°è PÀ®A 341, 323, 324, 504 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

¸ÉÖõÀ£À §eÁgÀ oÁuÉ : dÆdÄPÉÆÃgÀgÀ §AzsÀ£À :-¢£ÁAPÀ 12-09-2008 gÀAzÀÄ C¥ÀgÀ J¸ï.¦. ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀ°è rJ¸ï¦ gÀªÀgÀ £ÉÃvÀÈvÀézÀ°è, ¦L ¸ÉÖñÀ£À §eÁgÀ oÁuÉ ºÁUÀÆ ¹§âA¢AiÀiÁzÀ ºÀZï ¹ 320 §¸ÀªÀgÁd ¸ÀĨsÁ±À ºÉZï¹ 185 À¸ÀÆAiÀÄðPÁAvÀ ¦¹ 265 ºÁUÀÆ eÉʩêÀÄ ¦¹ 315, PÉÆÃrPÉÆAqÀÄ ªÉAPÀmÉñÀ £ÀUÀgÀzÀ ¸ÀgÀPÁj ¨Á®PÀgÀ ªÀ¸Àw ¤®AiÀÄzÀ DªÀgÀtzÀ°è dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀÝ 6 d£À dÆdÄPÉÆÃgÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ CªÀjAzÀ 16,725/- gÀÆ ªÀÄvÀÄÛ 52 E¸ÉàÃl J¯ÉUÀ¼ÀÄ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÀ®A 87 PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ.CrAiÀÄ°è PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ CzÉ.

¸ÉÖñÀ£À §eÁgÀ oÁuÉ: ºÀUÀ®Ä PÀ£Áß PÀ¼ÀªÀÅ:     ¢£ÁAPÀ: 12/09/08 gÀAzÀÄ ²æà ±ÀgÀ§¸À¥Àà vÀAzÉ §¸ÀªÀtÚ¥Àà ©gÁzÁgÀ ¸Á|| ªÀ¸ÀAvÀ £ÀUÀgÀgÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è E®èzÁUÀ AiÀiÁgÉÆà vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ Qð ªÀÄÄjzÀÄ UÉÆÃzÉæd C®ªÀiÁjAiÀÄ°èzÀÝ §AUÁgÀzÀ D¨sÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß vÁ½,ZÉÊ£ÀÄ,¥Ál°,£ÉPÉè¸ï MlÄÖ 140 UÁæA ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀ §AUÁgÀzÀ D¨sÀgÀtUÀ¼ÀÄ CªÀÅUÀ¼À QªÀÄävÀÄÛ 1,40,000/- £ÉÃzÀݪÀÅUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀ §UÉÎ ¦üAiÀiÁ𢠸À°è¹zÀÄÝ ¸ÉÖõÀ£ï §eÁgÀ oÁuÉAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ

UÀÄgÀĪÀÄoÀPÀ¯ï oÁuÉ : ªÀÄÄAeÁUÀÈvÁ PÀæªÀÄ :-¢: 13-09-08 gÀAzÀÄ 11 K.JªÀiï PÉÌ ¦.J¸ï.L UÀÄgÀĪÀÄoÀPÀ¯ïgÀªÀgÀÄ oÁuÁ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è ¥ÉmÉÆæðAUï PÀÄjvÀÄ £ÀdgÁ¥ÀÄgÀ, «Ä£Á¸À¥ÀÄgÀ, UÁæªÀÄUÀ½UÉ ¨sÉÃn PÉÆqÀÄvÁÛ CªÀiÁä¥À°è UÁæªÀÄPÉÌ ¨ÉÃn PÉÆmÁÖUÀ C°è gÀWÀÄ£ÁxÀgÉrØ vÀA ºÀtªÀÄAvÀ ¥ÀÆeÁj & 5 d£ÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ©üêÀÄ¥Àà vÀA £ÀgÀ¸À¥Àà ¨ÉÃqÀgÀ & E£ÀÆߧâ F JgÀqÀÄ ¥Ánð d£ÀgÀ ªÀÄzsÉå ¸ÉªÉð £ÀA 74/1 gÀ°è ºÉÆ®zÀ°èAiÀÄ zÁj ¸ÀA¨sÀAzsÀ ªÉʪÀÄ£À¸ÀÄì ¨É¼ÉzÀÄ M§âjUÉƧâgÀÄ ¨ÉÊzÁqÀÄvÁÛ ¸ÁªÀðd£ÀjPÀgÀ £ÉªÀÄä¢UÉ ¨sÀAUÀªÀÅAlÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝjAzÀ ºÁUÉAiÉÄà ©lÖ°è fêÀ ºÁ¤ & D¹Û ºÁ¤ DUÀĪÀ GAmÁUÀĪÀ ¸ÁzÀåvÉ PÀAqÀÄ §AzÀ PÁgÀA ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÀ®A 107 ¹.Dgï.¦.¹ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ