Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Tuesday, August 11, 2015

Raichur District Reported Crimes

                                 
¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
PÀ¼ÀÄ«£À ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w
¢£ÁAPÀ: 10-08-2015 gÀAzÀÄ gÁwæ 10-00 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠹zÀÝAiÀÄå vÀAzÉ £ÁgÁAiÀÄt¥Àà, 73 ªÀµÀð, ªÉʱÀå ªÁå¥ÁgÀ, ¸Á|| ªÀÄ£É £ÀA 7-5-129 dªÁºÀgÀ £ÀUÀgÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ  EªÀgÀÄ   oÁuÉUÉ §AzÀÄ PÀ£ÀßzÀ°è mÉÊ¥ï ªÀiÁr¹zÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¤ÃrzÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ ¦üAiÀiÁ¢zÁgÀgÀ ¥ÀjZÀ¸ÀÜgÁzÀ «ÃgÉñÀ vÀAzÉ £ÁUÀgÁd ªÀÄvÀÄÛ£ÁUÀgÁd EªÀgÀ ¥ÀjZÀAiÀÄ«zÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ ¦üAiÀiÁ¢zÁgÀgÀ gÉÊ¸ï «Ä¯ï ¤AzÀ CQÌAiÀÄ£ÀÄß ¨ÉÃgÉAiÀĪÀjUÉ PÉÆr¸ÀĪÀÅzÀÄ ªÀiÁqÀwÛzÀÄÝ CzÀgÀAvÉ vÁ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ 02-06-2015 gÀAzÀÄ £ÁUÀgÁd ªÀÄvÀÄÛ «gɱÀ EªÀgÀ ªÀÄzsÀå¹ÜPÉAiÀÄ°è ªÉÄÃPï ¦üÃqïì DAqï ¥sÁügÀªÀiïì §Ä¢ÝúÁ¼ï £É®ªÀÄAUÀ¼À ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ  EªÀgÀ ºÉ¸Àj£À°è ©¯ï £ÀA 86 gÀ ¥ÀæPÁgÀ PÀ£ÁlPÀ mÁæ£Àì¥ÉÆÃlð£À ¯Áj£ÀA PÀJ.36/1476 £ÉÃzÀÝgÀ°è 250 QéAl¯ï C:Q 872750/-gÀÆ ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀ CQÌ ªÀÄvÀÄÛ ¢£ÁAPÀ 18-06-2015 gÀAzÀÄ ©¯ï £ÀA.90 gÀ¥ÀæPÁgÀ PÀ£ÁðlPÀ mÁæ£Àì¥ÉÆÃlð£À ¯Áj £ÀA PÉJ-27/J-0831 £ÉÃzÀÝgÀ°è 226 QéAl¯ï C:Q; 711900/- gÀÆ ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀ CQÌAiÀÄ£ÀÄß ¯ÉÆÃqï ªÀiÁr  ªÉÄÃPï ¦üÃqïì DAqï ¥sÁügÀªÀiïì PÀZÉãÀºÀ½î ,§Æ¢ºÁ¼ï, £É®ªÀÄAUÀ¼À ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ  EªÀjUÉ vÀ®Æ¦¸ÀĪÀAvÉ «ÃgÉñÀ ªÀÄvÀÄÛ £ÁUÀgÁd EªÀjUÉ ºÉý PÀ¼ÀÄ»¹ PÉÆnÖzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ vÁªÀÅ ºÉýzÀAvÉ CQÌAiÀÄ£ÀÄß ªÉÄÃPï ¦üÃqïì DAqï ¥sÁügÀªÀiïì PÀZÉãÀºÀ½î ,§Æ¢ºÁ¼ï, £É®ªÀÄAUÀ¼À ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ  EªÀjUÉ vÀ®Ä¦¹gÀĪÀ¢®è, ªÀÄvÀÄÛ CQÌAiÀÄ ªÀiÁgÁlzÀ ºÀtªÀ£ÀÄß ¸ÀºÀ vÀªÀÄUÉ PÉÆnÖgÀĪÀ¢®è, F §UÉÎ «ÃgÉñÀ FvÀ¤UÉ «ZÁj¸À¯ÁV vÁªÀÅ ¯ÉÆÃqï ªÀiÁr PÀ¼ÀÄ»¹zÀ  CQÌAiÀÄ£ÀÄß ¨ÉAUÀ¼ÀÆjUÉ vÉUÉzÀÄ PÉÆAqÀĺÉÆÃV C°è gÀWÀĨÁ§Ä ¸Á; ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ, ºÁ:ªÀ: §¸ÀªÀ gÉÊ¸ï «Ä¯ï UÉÆæÃvï ¸ÉAlgï gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ, FvÀ£ÉÆA¢UÉ ¸ÉÃj ¨ÉÃgÉAiÀĪÀjUÉ ªÀiÁgÁl ªÀiÁrzÀ §UÉÎ w½¬ÄvÀÄ, ¸ÀzÀjAiÀÄjUÉ CQÌAiÀÄ ºÀtªÀ£ÁßzÀgÀÄ PÉÆqÀÄ CAvÁ PÉýzÀÄÝ  «ÃgÉñÀ FvÀ£ÀÄ £Á¼É PÉÆqÀÄvÉÛÃ£É £ÁrzÀÄÝ PÉÆqÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ ¸ÀļÀÄî ºÉüÀÄvÁÛ §A¢zÀÄÝ ,FUÉÎ MAzÀÄ ªÁgÀ¢AzÀ CªÀgÀÄ vÀªÀÄä CAUÀrAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄÄaÑPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. C®èzÉà £ÁªÀÅ CªÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ¯ÁV ¸ÀºÀ CªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄÄ ©ÃUÀ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ ¥sÉÆãÀ £ÀA 9448333152 ªÀÄvÀÄÛ 9986570744 £ÉÃzÀݪÀÅUÀ½UÉ ¥sÉÆÃ£ï ªÀiÁrzÀgÀÆ ¸ÀºÀ ¥sÉÆãÀUÀ¼ÀÄ ¹éÃZï D¥sï CAvÁ §gÀÄwÛzÀÄÝ PÁgÀt ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ £ÀªÀÄä£ÀÄß £ÀA©¹ ªÉÆøÀªÀiÁr £ÁªÀÅ ¯ÉÆÃqï ªÀiÁr ªÉÄÃPï ¦üÃqïì DAqï ¥sÁügÀªÀiïì PÀZÉãÀºÀ½î ,§Æ¢ºÁ¼ï,£É®ªÀÄAUÀ¼À ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ  EªÀjUÉ vÀ®Æ¦¸ÀĪÀAvÉ PÀ¼ÀÄ»¹PÉÆlÖ MlÄÖ 476 QéAl¯ï C.Q gÀÆ 15,24,650/- ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀ CQÌAiÀÄ£ÀÄß PÀ¼ÀîvÀ£À¢AzÀ ¨ÉÃgÉAiÀĪÀjUÉ ªÀiÁgÁl ªÀiÁr ªÉÆøÀ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. PÁgÀt ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ «gÀÄzÀÝ ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw.CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁªÀıÀzÀªÉÄðAzÀ ªÀiÁPÉðAiÀiÁqÀð ¥Éưøï oÁuÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀ. UÀÄ.£ÀA.93/2015 PÀ®A: 379,406,420 gÉ/« 34 L.¦.¹ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.    
ದಿನಾಂಕ: 10-08-2015 ರಂದು ಸಂಜೆ 17.00 ಗಂಟೆಗೆ ಫಿರ್ಯಾದಿ D£ÀAzÀ ¥Ánïï vÀAzÉ ªÉÊ.© ¥Ánïï 41 ªÀµÀð, G-ªÁå¥ÁgÀ ¸Á- ªÀÄ£É £ÀA 1-11-55/J4 ªÉAPÀmÉñÀégÀ PÁ¯ÉÆä gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ  EªÀgÀÄ ಠಾಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿದ ಫಿರ್ಯಾದಿಯನ್ನು ಹಾಜರ ಪಡಿಸಿದ್ದು ಸಾರಾಂಶವೇನಂದರೆ, ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರನು ದಿನಾಂಕ 08/08/2015 ರಂದು ಸಂಜೆ 1700 ಗಂಟೆಯಿಂದ 2130 ಗಂಟೆಯ ನಡುವಿನ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮನೆಯ ಕಂಪೌಂಡ ಹೊರಗಡೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ ಯಮಹಾ RX 135 ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ಸಂಖ್ಯೆ KA36K0090 C.Q.gÀÆ: 14000/- §¯É[ YAMAHA RX135 MOTOR CYCLE NO KA-36/K-0090, CHESISS NO BIL5300635, ENGINE NO IL5305300635, MODLE 2000, BLACK COLOUR WORTH Rs 14000=00] ನ್ನು ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಮೇಲಿಂದ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ¥À²ÑªÀÄ oÁuÉ ಗುನ್ನೆ ನಂ 188/2015 ಕಲಂ 379 ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.

ªÉÆøÀzÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:

ಕಟ್ಲಟ್ಕೂರ್ ಸೀಮಾಂತರದ ಸರ್ವೇ ನಂ. 305/3 02 ಎಕರೆ 20 ಗುಂಟೆ ಜಮೀನು ಫಿರ್ಯಾದಿ ªÀÄ°èPÁdÄð£ï vÀAzÉ §¸Àì¥Àà ¥Áån, ªÀAiÀÄ 47 ªÀµÀð, ¸ÀºÀ ²PÀëPÀgÀÄ, ¸Á|| AiÀÄgÀªÀÄgÀ¸À zÀAqÀ vÁ|| f|| gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ EªÀ ಪಿತ್ರಾರ್ಜಿತ ಆಸ್ತಿ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರರಿಗೆ ಮತ್ತು ಅವರ ತಾಯಿಯವರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಹಣದ ಅವಶ್ಯಕತ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ]£ÀgÀ¸À¥Àà vÀAzÉ wªÀÄäAiÀÄå ¥Áån MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á|| PÀlèlÆÌgï vÁ|| f|| gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ  FvÀ£ÀÄ ತಮ್ಮ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಬೇರೆ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಸಬ್ ರಜಿಸ್ಟರ್ ಕಛೇರಿಗೆ ಕರೆಯಿಸಿ ಅವರನ್ನು ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರರಂತೆ ನಟಿಸಿ ಸದರಿ ಹೊಲವನ್ನು ನರಸಪ್ಪ ಈತನು ತನ್ನ ಹೆಸರಿಗೆ ನೊಂದಣೀ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡು ಫಿರ್ಯಾದಿಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡಿದ್ದುಇರುತ್ತದೆ ಅಂತಾ ಮುಂತಾಗಿ ಇದ್ದ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ¢£ÁAPÀ: 10.08.2015 gÀAzÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ¥À²ÑªÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 190/2015PÀ®A: 418, 419,420, 468 ¸À»vÀ 34 L.¦.¹CrAiÀÄ°è  ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡೆನು.
        ಫಿರ್ಯಾದಿ ¯Á®ºÀäzï vÀAzÉ UÀÆqÀ¸Á¨ï 55 ªÀµÀð eÁ- ªÀÄĹèA G- MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á- wªÀiÁä¥ÀÆgÀÄ ¥ÉÃn gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ. EªÀgÀÄ ಸಾಕ್ಷಿದಾರ ಶಿವಂಕರ್ ರೆಡ್ಡಿ ಇವರೊಂದಿಗೆ ಕೂಡಿಕೊಂಡು  ಒಕ್ಕಲುತನ ಮಾಡುವ ಹೊಲವನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡಿ ಪ್ಲಾಟ್ ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿದ್ದು, ಮಹಿಬೂಬಸಾಬ್ ಈತನು ಹೊಲಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿಸುವ ಏಜೆಂಟ್ ಇರುತ್ತಾನೆ. ಈತನು ಯಕ್ಲಾಸಪೂರ್ ಸೀಮಾಂತರದ ಅದರಂತೆ ಸರ್ವೇ ನಂ. 365 2ಎಎ(ಡಿ) 4 ಎಕರೆ   ಸರ್ವೇ ನಂ. 365 2(ಸಿ) 5 ಎಕರೆ  30 ಗುಂಟೆ ಹೀಗೆ ಒಟ್ಟು 9 ಎಕರೆ 30 ಗುಂಟೆ ಜಮೀನನ್ನು ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಖರೀದಿಸಿದ ಆರೋಪಿ ನಂ. 1]ºÀĸÉãÀ¸Á¨ï vÀAzÉ CAr SÁeÁ¸Á¨ï 66 ªÀµÀð MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á- AiÀÄPÁè¸À¥ÀÆgÀÄ 2] CºÀäzï  vÀAzÉ CAr SÁeÁ¸Á¨ï 45 ªÀµÀð ¥Éưøï PÁ£ÀìmÉç¯ï  ¸Á- AiÀÄPÁè¸À¥ÀÆgÀÄ &ರವರು ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರರಿಗೆ ಮತ್ತು ಶಿವಂಕರ್ ರೆಡ್ಡಿ ಇವರುಗಳಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತೇವೆಂದು ಪ್ರತಿ ಎಕರೆಗೆ 18,50,000/- ಗಳಂತೆ ಮಾತುಕತೆಯಾಗಿದ್ದು, ಮಾತುಕತೆಯು ಆರೋಪಿ ನಂ. 2 CºÀäzï  vÀAzÉ CAr SÁeÁ¸Á¨ï 45 ªÀµÀð ¥Éưøï PÁ£ÀìmÉç¯ï  ¸Á- AiÀÄPÁè¸À¥ÀÆgÀÄ ರವರ ಮನೆ ಪೊಲೀಸ್ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಜರುಗಿದ್ದು ದಿನಾಂಕ 06-07-2012 ರಂದು, ಸದರಿ ಸೇಲ್ ಆಫ್ ಅಗ್ರಿಮೇಂಟನ್ನು ಸಬ್ ರಜಿಸ್ಟರ್ ಕಾರ್ಯಾಲಯದ ಹತ್ತಿರ ತಯಾರಿಸಿಕೊಂಡು ದಿನ ಆರೋಪಿ ನಂ.1 ಮತ್ತು  2 ರವರಿಗೆ ಮುಂಗಡ ಹಣವನ್ನು ಆರೋಪಿ ನಂ. 2 ರವರ ಮನೆ ಪೊಲೀಸ್ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ರೂ. 15 ಲಕ್ಷವನ್ನು ಮುಂಗಡವಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ನಂತರ ದಿನಾಂಕ-03-09-2012 ರಂದು 5 ಲಕ್ಷವನ್ನು ಮುಂಗಡವಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಇದಕ್ಕೆ 3] vÀ¹èêÀiï ¨Á£ÀÄ vÀAzÉ CºÀäzï  4] R°Ã¯ï vÀAzÉ ºÀĸÉÃ£ï ¸Á¨ï ¸Á- AiÀÄPÁè¸À¥ÀÆgÀÄ ರವರು ಸಹ ಹಾಜರಿದ್ದು UÉÎ ಆರೋಪಿತರು ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರರಿಂದ ರೂ 20 ಲಕ್ಷ ಹಣವನ್ನು ಪಡೆದು ಹೊಲವನ್ನು ನೋಂದಣಿ ಮಾಡಿಸುವಂತೆ ಕೇಳಿದಾಗ ನೋಂದಣಿ ಮಾಡಿಸದೇ, ತಮ್ಮಅಣ್ಣ-ತಮ್ಮಂದಿರಿಂದ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರರ ಮೇಲೆ ಸಿವಿಲ್ ಕೇಸ್ ಮಾಡಿಸಿ ನಂಬಿಕೆ ದ್ರೋಹ ಮತ್ತು ಮೋಸ ಮಾಡಿದ್ದುಇರುತ್ತದೆ ಅಂತಾ ಮುಂತಾಗಿ ಇದ್ದ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ  gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ¥À²ÑªÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 189/2015 PÀ®A: 406,418,420, ¸À»vÀ 34 L.¦.¹CrAiÀÄ°è ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡೆನು.
CPÀæªÀÄ ªÀÄgÀ¼ÀÄ ¸ÁUÁtÂPÉ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

               ದಿನಾಂಕ:11/8/2015 ರಂದು 9-30 ಗಂಟೆಗೆ ಕವಿತಾಳ ಪೊಲೀಸ್‌‌ ಠಾಣಾವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ತಡಕಲ್‌ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಬಾತ್ಮೀ ಮೇರೆಗೆ ಪಿಎಸ್‌‌ಐ ಕವಿತಾಳ & ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರು ಹೋಗಿ ನಿಂತುಕೊಂಡಿದ್ದಾಗ ಒಂದು ಟ್ರಾಕ್ಟರ್‌‌ದಲ್ಲಿ ಮರಳನ್ನು ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿದ್ದು, ಅದನ್ನು  ತಡೆದು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಅದರ ಚಾಲಕನಿಗೆ ವಿಚಾರಿಸಲಾಗಿ ತನ್ನ ಹೆಸರು  ಹನುಮಂತ ತಂದೆ ಮಲ್ಲಯ್ಯ, ಜಾ:ಕುರುಬರ,,25ವರ್ಷ, :ಟ್ರಾಕ್ಟರ್‌‌ ಡ್ರೈವರ್‌, ಸಾ: ತಡಕಲ್ , ತಾ: ಮಾನವಿ ಗ್ರಾಮ  ಇರುತ್ತದೆ ಅಂತಾ ತಿಳಿಸಿದ್ದು  ಪರಿಶೀಲಿಸಲು JHON DEER TRACTOR  NO- KA 36 TB 5564 &   TRALLY  NO- KA 36 TC 2360,  ಅದರ ಅಂದಾಜು ಕಿ.ರೂ. RS.500000/- ಇದ್ದು, ಅದರ ಟ್ರಾಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 2.5 ಕ್ವಿಬಿಕ್ ಮೀಟರ್‌‌ .ಕಿ.ರೂ.1750/- ಬೆಲೆಬಾಳುವ ಮರಳು ಇತ್ತುಸದರಿಯವನು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ರಾಜಧನ ತುಂಬದೇ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಸದರಿ ಮರಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ತನ್ನ ಟ್ರಾಕ್ಟರದ ಟ್ರಾಲಿಯಲ್ಲಿ  ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದುದಾಗಿ ಮತ್ತು ತನ್ನ ಹತ್ತಿರ ಡ್ರೈವಿಂಗ್‌‌ ಲೈಸನ್ಸ್‌‌ ಇಲ್ಲ ಅಂತಾ ತಿಳಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಪಂಚನಾಮೆಯ ಮುಖಾಂತರ ಸದರಿ ಟ್ರಾಕ್ಟರನ್ನುಆರೋಪಿಯನ್ನು ಪಂಚರ ಸಮಕ್ಷಮದಲ್ಲಿ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಠಾಣೆಗೆ ಬಂದು ಪಿಎಸ್ಐ ಸಾಹೇಬರು ತಂದು ಹಾಜರು ಪಡಿಸಿದ ಪಂಚನಾಮೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲಿಂದ ಕವಿತಾಳ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣಾ ಗುನ್ನೆ ನಂ:94/2015, ಕಲಂ:3,42,43, ಕೆಎಂಎಂಸಿ ರೂಲ್ಸ್‌ -1994 & ಕಲಂ:4,4[1-] ಎಂಎಂಡಿಆರ್‌-1957 & 379 ಐಪಿಸಿ & ಕಲಂ:181, ಐಎಂವಿಯಾಕ್ಟ  ಪ್ರಕಾರ ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.


¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-  .

     gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉÊc¹gÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 11.08.2015 gÀAzÀÄ 137 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr  21,200/- gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.