Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Saturday, October 21, 2017

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 21-10-2017

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 21-10-2017

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA. 18/2017, PÀ®A. 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¦üAiÀiÁ𢠪ÉAPÀl vÀAzÉ £ÀgÀ¹AUÀgÁªÀ UÉÆÃzsÉ ¸Á: ¨sÁ°Ì gÀªÀgÀ CPÀÌ£À ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ¸ÀAVÃvÁ UÀAqÀ ¸ÀĤîPÀĪÀiÁgÀ ©gÁzÁgÀ ªÀAiÀÄ 32 ªÀµÀð, eÁw: PÀÄgÀħ, ¸Á: ºÀgÀ£Á¼À EªÀ¼À vÀAzÉ vÁ¬Ä wÃjPÉÆArzÀÝjAzÀ DPÉAiÀÄ ¥Á®£É ¥ÉÆõÀuÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÉÄà ªÀiÁr DPÉAiÀÄ ªÀÄzÀĪÉAiÀÄ£ÀÄß ¢£ÁAPÀ 30-04-2006 gÀAzÀÄ ºÀgÀ£Á¼À UÁæªÀÄzÀ ¸ÀĤî PÀĪÀiÁgÀ ©gÁzÁgÀ gÀªÀgÉÆA¢UÉ ºÀgÀ£Á¼À UÁæªÀÄzÀ°è ªÀiÁrPÉÆnÖzÀÄÝ, ¸ÀAVÃvÁ EªÀ½UÉ 1) ¹ÃªÀiÁ 9 ªÀµÀð, 2) ¸ÀAd£Á 8 ªÀµÀð E§âgÀÄ ºÉtÄÚ ªÀÄPÀ̽gÀÄvÁÛgÉ, ¸ÀAVÃvÁ EªÀ½UÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 2 wAUÀ¼ÀÄUÀ½AzÀ DgÉÆÃUÀå ¸Àj E®èzÀ PÁgÀt ºÀ®ªÁgÀÄ PÀqÉ vÉÆÃj¹zÀgÀÆ PÀrªÉÄAiÀiÁVgÀ°¯Áè, EzÀjAzÀ ¸ÀAVÃvÁ EªÀ¼ÀÄ fêÀ£ÀzÀ°è ¨ÉøÀgÀªÁVzÉ CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ªÀÄvÀÄÛ vÀ£Àß UÀAqÀ¤UÉ w½¸ÀÄwÛzÀݼÀÄ, »ÃVgÀĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ 19-10-2017 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ¨sÁªÀf ¸ÀĤî PÀĪÀiÁgÀ EªÀgÀÄ PÀgÉ ªÀiÁr ªÀiÁ»w w½¹zÉÝãÉAzÀgÉ, £À£Àß ºÉAqÀw ¸ÀAVÃvÁ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 2200 UÀAmÉUÉ £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £À£Àß ªÀÄPÀ̼ÀÄ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÀÄ®VPÉÆAqÁUÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°ènÖzÀÝ ºÀÄ°èUÉ ºÉÆqÉAiÀÄĪÀ ªÀÄzÀÝ£ÀÄß ¸Éë¹zÀÄÝ, £Á£ÀÄ DPÉUÉ «ZÁj¸À®Ä £À£Àß DgÉÆÃUÀå ¸ÀÄzsÁj¹zÀ PÁgÀt fêÀ£ÀzÀ°è dÄUÀÄ¥ÉìUÉÆAqÀÄ ªÀÄ£À¹ì£À ªÉÄÃ¯É ¥ÀjuÁªÀÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄzÀÄÝ PÀÄr¢gÀĪÀÅzÁV w½¹gÀÄvÁÛ¼É, £Á£ÀÄ ¸ÀAVÃvÁ EªÀ½UÉ aQvÉì PÀÄjvÀÄ ¨sÁ°Ì ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ vÀgÀÄwÛzÀÄÝ, ¤ÃªÀÅ ¨sÁ°Ì ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ §¤ß CAvÁ w½¹zÀ PÀÆqÀ¯É ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ EvÀgÀgÀÄ ¨sÁ°Ì ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ §AzÀÄ ¸ÀAVÃvÁ EªÀ½UÉ ªÉÊzÁå¢üPÁjAiÀĪÀgÀ ¸À®ºÉ ªÉÄÃgÉUÉ ºÉaÑ£À aQvÉì PÀÄjvÀÄ CA§Ä¯É£ÀìzÀ°è ©ÃzÀgï ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ ¢£ÁAPÀ 20-10-2017 gÀAzÀÄ zÁR®Ä ªÀiÁrzÀÄÝ, ¸ÀAVÃvÁ EªÀ¼ÀÄ aQvÉì ¥sÀ°¸ÀzÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É, ¸ÀAVÃvÁ EªÀ¼ÀÄ vÀ£Àß DgÉÆÃUÀå ¸Àj ºÉÆAzÀzÀ PÁgÀt ¨ÉÃgÉAiÀĪÀjUÉ vÁæ¸ÀÄ PÉÆqÀªÁgÀzÀÄ CAvÁ fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥ÉìUÉÆAqÀÄ ºÀÄ°èUÉ ºÉÆqÉAiÀÄĪÀ OµÀ¢ü ¸Éë¹ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ, F §UÉÎ AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ®Æ AiÀiÁªÀÅzÉà jÃwAiÀÄ ¸ÀAzÉúÀ zÀÆgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀA. 183/2017, PÀ®A. 317 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 16-09-2017 gÀAzÀÄ 2000 UÀAmÉUÉ »gÉêÀÄoÀ ¸ÀA¸ÁÜ£À «zÁå¦ÃoÀ [j] zÀvÀÄÛ PÉÃAzÀæ PÀgÀrAiÀiÁ¼ÀzÀ°è£À ªÀĪÀÄvÉAiÀÄ vÉÆnÖ®°è ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 8 wAUÀ¼À ºÉtÄÚ ªÀÄUÀĪÀ£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀgÀÄ ©lÄÖ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ EzÉà ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ºÁAiÀÄÄÝ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÀ ªÀĺÉñÀ ªÀÄvÀÄÛ dAiÀÄPÀÌgÀªÀgÀÄ ªÀÄUÀÄ C¼ÀÄwÛgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß PÉý¹PÉÆAqÀÄ vÀPÀëtªÉ ªÀÄUÀÄ«£À «µÀAiÀĪÀ£ÀÄß C¤Ã®PÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ªÉÊf£ÁxÀ ºÁ®PÀÆqÉ ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, G: C¢üÃPÀëPÀgÀÄ »gÉêÀÄoÀ ¸ÀA¸ÁÜ£À «zÁå¦ÃoÀ [j] zÀvÀÄÛ PÉÃAzÀæ PÀgÀrAiÀiÁ¼À gÀªÀjUÉ §AzÀÄ w½¹gÀÄvÁÛgÉ, £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¸ÀzÀj ªÀÄUÀĪÀ£ÀÄß vÁ®ÆPÁ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ ¨sÁ°ÌUÉ zÁR°¹gÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ 19-10-2017 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀA. 153/2017, PÀ®A. 279, 338 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 19-10-2017 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠫£ÉÆÃzÀ vÀAzÉ £ÁgÁAiÀÄtgÁªÀ ªÀiÁ¯Á ªÀAiÀÄ: 34 ªÀµÀð, eÁw: PÀ§â°UÀ, ¸Á: ºÀ½îSÉÃqÀ (©)  gÀªÀgÀÄ ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÀlÖtzÀ gÁºÀÄ¯ï ªÉÆmÁgÀ ºÀwÛgÀ vÀ£Àß PÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ªÁ±ï ªÀiÁr¸À®Ä vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §A¢zÀÄÝ, vÀ£Àß ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ZÁ« ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èAiÉÄà EzÀÄÝzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ PÀgÉ ªÀiÁr ªÀÄ£ÉUÉ ºÉýzÁUÀ ¸ÀĦæÃvÀ CªÀ£ÀÄ ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ZÁ« ªÀģɬÄAzÀ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀĪÁUÀ ºÀ½îSÉÃqÀ(©) ¥ÀlÖtzÀ gÁºÀÄ¯ï ªÉÆmÁgÀì JzÀÄjUÉ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ¸ÀĦæÃvÀ CªÀ£ÀÄ gÉÆqÀ ¥Á¸ï ªÀiÁqÀĪÁUÀ ºÀ½îSÉÃqÀ(©) §¸ÀªÉñÀégÀ ZËPÀ PÀqɬÄAzÀ ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA. PÉJ-39/J¯ï-1257 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ DgÉÆæ ¤T®gÀrØ ¸Á: ¹AzÀ§AzÀV EvÀ£ÀÄ ¸ÀzÀj ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ gÉÆÃqÀ ¥Á¸ï ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ ¸ÀĦæÃvÀ CªÀ¤UÉ rQÌ ªÀiÁr, £ÀAvÀgÀ ¸ÀzÀj ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ¤°è¸ÀzÉ Nr¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É, EzÀjAzÀ DvÀ£À vÀ¯ÉAiÀÄ »AzÀÄUÀqÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ, ªÀÄÄRPÉÌ, JgÀqÀÄ ªÉƼÀPÉÊUÉ, JgÀqÀÄ ªÉÆüÀPÁ°UÉ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÉÆAlPÉÌ ºÀwÛ vÀgÀazÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÀÄ DVgÀÄvÀÛªÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

UÁA¢üUÀAd ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀA. 187/2017, PÀ®A. 454, 380 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 19-10-2017 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ UËvÀªÀÄ vÀAzÉ ªÀiÁzÀ¥Àà ªÁUÀgÁd ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð, G: ªÀQî ªÀÈwÛ, ¸Á: ªÀĹºÁ PÁ¯ÉÆä a¢æ, ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀÄ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄPÉÌ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ, £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉAqÀw ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¥ÀÆeÁ ªÀiÁr  ªÀÄzÁåºÀß vÀ£Àß vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄ¢AzÀ PÉ®¸À ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ UÉÃnUÉ ºÁQzÀ Qð vÉgÉzÀÄ £ÀAvÀgÀ ªÀÄÄRå ¨ÁV°UÉ ºÁQzÀ Qð vÉUÉzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ M¼ÀUÉ ºÉÆÃV £ÉÆÃrzÁUÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ CrUÉ PÉÆÃuÉAiÀÄ »A¢£À ¨ÁV°£À M¼ÀUÉ ºÁQzÀ Qð ªÀÄÄj¢zÀÄÝ ºÁUÀÄ ¨Éqï gÀÆA UÉ ºÁQzÀ Qð ªÀÄÄj¢zÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ ¨Éqï gÀÆAzÀ°ègÀĪÀ C®ªÀiÁj ªÀÄÄj¢zÀÄÝ PÀAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß ºÉAqÀwUÉ PÀgÉ ªÀiÁr ªÀÄ£ÉUÉ PÀgɬĹPÉÆAqÀÄ ¥Àj²Ã°¹zÁUÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°ègÀĪÀ 1) £ÀUÀzÀÄ ºÀt 1,60,000/- gÀÆ., 2) 20 UÁæA §AUÁgÀzÀ ±ÀmïPÉÆãï DPÁgÀzÀ 2 jAUÀUÀ¼ÀÄ C.Q 50,000/- gÀÆ., 3) 30 UÁæA §AUÁgÀzÀ ¥Àæw MAzÀÄ 10 UÁæA 3 jAUÀUÀ¼ÀÄ C.Q 75,000/- gÀÆ., 4) 5 UÁæA §AUÁgÀzÀ ªÀÄUÀÄ«£À Q«AiÀÄ N¯É C.Q 12,500/- gÀÆ., 5) 10 UÁæA §AUÁgÀzÀ ªÀÄUÀÄ«£À MAzÀÄ PÀqÀUÀ C.Q 25,000/- gÀÆ., 6) 5 UÁæA §AUÁgÀzÀ ±ÉlUÉêÀé£À gÀÆ¥À C.Q 12,500/- gÀÆ., 7) 20 UÁæA §AUÁgÀzÀ £ÉÃPï¯Éøï C.Q 50,000/- gÀÆ., 8) 15 UÁæA §AUÁgÀzÀ 2 §¼ÉUÀ¼ÀÄ C.Q 37,500/- gÀÆ., 9) 40 UÁæA ¨É½îAiÀÄ 2 PÀqÀUÀUÀ¼ÀÄ C.Q 1200/- gÀÆ., 9) 10 UÁæA ¨½îÃAiÀÄ 1 eÉÆvÉ PÁ°£À ZÉÊ£À 300/- gÀÆ., »ÃUÉ MlÄÖ 4,24,000/- gÀÆ. ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀ §AUÁgÀzÀ, ¨É½îAiÀÄ D¨sÀgÀtUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÄ £ÀUÀzÀÄ ºÀt AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ಬೇಮಳಖೇಡಾ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಅಪರಾಧ ಸಂ. 121/2017, ಕಲಂ. 87 ಕೆ.ಪಿ ಕಾಯ್ದೆ :-
ದಿನಾಂಕ 19-10-2017 ರಂದು ವಿಠಲಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಪುಂಡಲಿಕ ರವರ ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ಖುಲ್ಲಾ ಜಾಗೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಜನರು  ಜೂಜಾಟ ಆಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಾ ಬಶಿರೊದ್ದಿನ್ ಬಿ ಪಟೇಲ ಸಿಪಿಐ ಚಿಟಗುಪ್ಪಾ ವೃತ್ತ ರವರಿಗೆ ಖಚಿತ ಬಾತ್ಮಿ ಬಂದ ಮೇರೆಗೆ ಸಿಪಿಐ ರವರು ಇಬ್ಬರು ಪಂಚರನ್ನು ಬರಮಾಡಿಕೊಂಡು, ತಮ್ಮ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರೊಡನೆ ಪುಂಡಲಿಕ ರವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಹೋಗಿ ನೋಡಲಾಗಿ ಸದರಿ ಜಾಗೆಯಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿತರಾದ 1) ಪುಂಡಲಿಕಪ್ಪಾ ತಂದೆ ಶಿವಪ್ಪಾ ನಿಂಗನಬಡ ವಯ: 47 ವರ್ಷ, ಜಾತಿ: ಕಬ್ಬಲಿಗ, 2) ರವಿಂದ್ರ ತಂದೆ ಬಸವರಾಜ ಕಾಡವಾದ ವಯ: 35 ವರ್ಷ, ಜಾತಿ: ಲಿಂಗಾಯತ, 3) ಶರಣಗೌಡ ತಂದೆ ರೇವಣಸಿದ್ದಪ್ಪಾ ಪಾಟೀಲ ವಯ: 35 ವರ್ಷ, ಜಾತಿ:  ಲಿಂಗಾಯತ, 4) ಹಣಮಂತರಾವ ತಂದೆ ಪ್ರಭು ನಾಶಿ ವಯ: 40 ವರ್ಷ, ಜಾತಿ:  ಲಿಂಗಾಯತ, 5) ರಾಜು ತಂದೆ ಬಸವಣಪ್ಪಾ ರಾಚೋಟಿ ವಯ: 35 ವರ್ಷ, ಜಾತಿ: ಲಿಂಗಾಯತ, 6) ವಿಠಲ ತಂದೆ ಶಿವಪ್ಪಾ ನಿಂಗನಬಡ ವಯ: 36 ವರ್ಷ, ಜಾತಿ: ಕಬ್ಬಲಿಗ, 7) ಮಹೇಶಕುಮಾರ ತಂದೆ ವೈಜಿನಾಥ ನಿಂಗನಬಡ ವಯ: 27 ವರ್ಷ, ಜಾತಿ:  ಕಬ್ಬಲಿಗ, 8) ಸಿದ್ದಪ್ಪಾ ತಂದೆ ಪಂಡರಿ ಫುಲ್ಲಾ ವಯ: 23 ವರ್ಷ, ಜಾತಿ: ಕುರುಬ, 9) ಹಣಮಂತ ತಂದೆ ವೈಜಿನಾಥ ಹೊನ್ನಡಿ ವಯ: 24 ವರ್ಷ, ಜಾತಿ: ಕಬ್ಬಲಿಗ, 10) ವೈಜಿನಾಥ ತಂದೆ ಬಕ್ಕಪ್ಪಾ ನಿಂಗನಬಡ ವಯ: 47 ವರ್ಷ, ಜಾತಿ: ಕಬ್ಬಲಿಗ, 11) ಭೀಮಶೆಟ್ಟಿ ತಂದೆ ವಿಶ್ವನಾಥ ಪುಲ್ಲಾ ವಯ: 26 ವರ್ಷ, ಜಾತಿ: ಕುರುಬ, 12) ಬಸವರಾಜ ತಂದೆ ಶಿವರಾಯ ನಿಂಗನಬಡ ವಯ: 45 ವರ್ಷ, ಜಾತಿ: ಕಬ್ಬಲಿಗ 12 ಜನ ಎಲ್ಲರೂ ಸಾ: ಕಾರಪಾಕಪಳ್ಳಿ, 13) ಬಕ್ಕಪ್ಪಾ ತಂದೆ ಅನಂತರಾಮ ಕುಂಬಾರ ವಯ: 30 ವರ್ಷ, ಜಾತಿ: ಕುಂಬಾರ, 14) ವಿಜಯಕುಮಾರ ತಂದೆ ವೀರಶೆಟ್ಟಿ ಆರೆಡ್ಡಿ ವಯ: 40 ವರ್ಷ, ಜಾತಿ: ಲಿಂಗಾಯತ, 15) ಎವನ್ ತಂದೆ ಶಾಮರಾವ ಮೇಲಕೇರಿ ವಯ: 32 ವರ್ಷ, ಜಾತಿ: ಎಸ್.ಸಿ ಮಾದಿಗ, 16) ಪ್ರಕಾಶ ತಂದೆ ಶಿವರಾಜಪ್ಪಾ ನಿರ್ಣಾ ವಯ: 43 ವರ್ಷ, ಜಾತಿ: ಲಿಂಗಾಯತ, 17) ರೇವಣಸಿದ್ದಪ್ಪಾ ತಂದೆ ಸಂಗ್ರಾಮಣ್ಣಾ ಮುಲಗಿ ವಯ: 30 ವರ್ಷ, ಜಾತಿ: ಲಿಂಗಾಯತ, 18) ವಿರೇಂದ್ರ ತಂದೆ ಶೆಟವಾಜಿ ಗೌಳಿ ವಯ: 45 ವರ್ಷ, 19) ಚಂದ್ರಶೇಖರ ತಂದೆ ವಿಠಲರಾವ ಬಿರಾದರ ವಯ: 58 ವರ್ಷ, ಜಾತಿ: ಮುನ್ನೂರ ರೆಡ್ಡಿ, 7 ಜನ ಸಾ: ಚಾಂಗಲೇರಾ, 20) ಸಮದಖಾನ್ ತಂದೆ ಉಸ್ಮಾನಖಾನ ಪಠಾಣಾ ವಯ: 55 ವರ್ಷ, ಜಾತಿ: ಮುಸ್ಲಿಂ, ಸಾ: ಮನ್ನಾಏಖೇಳ್ಳಿ, 21) ಶಿವಕುಮಾರ ತಂದೆ ಬಸವಣಪ್ಪಾ ರೆಡ್ಡಿ ವಯ: 30 ವರ್ಷ, ಜಾತಿ: ಲಿಂಗಾಯತ, ಸಾ: ಅತಿವಾಳ, ಸದ್ಯ: ಯಲ್ಲಾಲಿಂಗ ಕಾಲೋನಿ ಬೀದರ, 22) ಗುಂಡಾರೆಡ್ಡಿ ತಂದೆ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಮುತ್ತಣ ವಯ: 28 ವರ್ಷ, ಜಾತಿ: ರೆಡ್ಡಿ, ಸಾ: ಸಿಂದಬಂದಗಿ, 23) ಬಾಬುರಾವ ತಂದೆ ವಿಶ್ವನಾಥರಾವ ಪೊಲೀಸ್ ಪಾಟೀಲ್ ವಯ: 42 ವರ್ಷ, ಜಾತಿ: ಲಿಂಗಾಯತ, ಸಾ: ತಾಳಮಡಗಿ, 24) ನಾಗರಾಜ ತಂದೆ ನೀಲಕಂಠಪ್ಪಾ ತುಂಗಾವ ವಯ: 45 ವರ್ಷ, ಜಾತಿ:  ಲಿಂಗಾಯತ, 25) ಬಲವಂತರೆಡ್ಡಿ ತಂದೆ ಶಂಕರರೆಡ್ಡಿ ಬೆನಕಿಪಳ್ಳಿ ವಯ: 37 ವರ್ಷ, ಜಾತಿ: ರೆಡ್ಡಿ, ಇಬ್ಬರು ಸಾ: ಬನಶಂಕರಿಗಲ್ಲಿ ಚಿಟಗುಪ್ಪಾ, 26) ಗಣೇಶ ತಂದೆ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಬೊಮ್ಮಾ ವಯ: 24 ವರ್ಷ, ಜಾತಿ: ಲಿಂಗಾಯತ, 27) ರಮೇಶ ತಂದೆ ವೀರೆಶೆಟ್ಟಿ ಕೊಡಂಬಲ ವಯ: 45 ವರ್ಷ, ಜಾತಿ: ಲಿಂಗಾಯಿತ, ಇಬ್ಬರು ಸಾ: ಖೆಣಿ ರಂಜೋಳ, 28) ಮಲ್ಲೇಶ ತಂದೆ ಬೀರಪ್ಪಾ ಮೇತ್ರೆ ವಯ: 30 ವರ್ಷ, ಜಾತಿ: ಕುರುಬ, ಸಾ: ಬೋರಾಳ, 29) ಕಾಶಿನಾಥ ತಂದೆ ನಾರಾಯಣ ಪವಾರ ವಯ: 48 ವರ್ಷ, ಜಾತಿ: ಲಮ್ಮಾಣಿ, ಸಾ: ಬಗದಲ್ ತಾಂಡಾ, 30) ಕಲ್ಯಾಣರಾವ ತಂದೆ ನಾಗನಾಥರಾವ ಬಿರಾದಾರ ವಯ: 40 ವರ್ಷ, ಜಾತಿ: ಲಿಂಗಾಯತ, ಸಾ: ವಿದ್ಯಾನಗರ ಕಾಲೋನಿ ಬೀದರ, 31) ವಿಶ್ವನಾಥ ತಂದೆ ತೀಪ್ಪಣ್ಣಾ ಪುಜಾರಿ ವಯ: 40 ವರ್ಷ, ಜಾತಿ: ಕುರುಬರ, ಸಾ: ಪೊಲಕಪಳ್ಳಿ, 32) ಲಕ್ಷ್ಮಿಣ ತಂದೆ ವಿರಪ್ಪಾ ಯಾದವ ವಯ: 35 ವರ್ಷ, ಜಾತಿ: ಗೋಲ್ಲಾ, ಸಾ: ವಿಠಲಪೂರ ಹಾಗೂ 32) ಶಿವಕುಮಾರ ತಂದೆ ಝರಣ್ಣಪ್ಪಾ ಹಮಿಲಪೂರ ವಯ: 22 ವರ್ಷ, ಜಾತಿ: ಸಮಗಾರ, ಸಾ: ಬೇಮಳಖೇಡಾ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಹಣ ಹಚ್ಚಿ ಅಂದರ ಬಾಹರ ಎಂಬ ನಸಿಬಿನ ಇಸ್ಪೀಟ್ ಜುಜಾಟ ಆಡುತ್ತಿದ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಖಚಿತ ಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಸದರಿ ಆರೋಪಿತರ ಮೇಲೆ ಪಂಚರ ಸಮಕ್ಷಮ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ 33 ಜನ ಆರೋಪಿತರಿಗೆ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಅವರಿಂದ ಒಟ್ಟು ಹಣ 1,30,020/- ರೂ. ನಗದು ಹಣ, 52 ಇಸ್ಪೀಟ ಎಲೆಗಳು, ಞದು ಝಮಖಾನಿ, 11 ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲಗಳು ಹಾಗೂ 4 ಕಾರಗಳು ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ, ನಂತರ ಸದರಿ 33 ಜನ ಆರೋಪಿತರಿಗೆ ದಸ್ತಗಿರಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

ಚಿಟಗುಪ್ಪಾ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆ ಅಪರಾಧ ಸಂ. 189/2017, ಕಲಂ. 87 ಕೆ.ಪಿ ಕಾಯ್ದೆ :-
ದಿನಾಂಕ 19-10-2017  ರಂದು ಮದರಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಚೋಟುಮಿಯ್ಯಾ ಖುರೇಷಿ ರವರ ಕಿರಾಣಿ ಅಂಗಡಿಯ ಮುಂದೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಜನರು ಹಣ ಹಚ್ಚಿ ಪಣ ತೋಟ್ಟು ಜೂಜಾಟ ಆಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಮಹಾಂತೇಶ ಪಿಎಸ್ಐ ಚಿಟಗುಪ್ಪಾ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ರವರಿಗೆ ಖಚಿತ ಬಾತ್ಮಿ ಬಂದ ಮೇರೆಗೆ ಪಿಎಸ್ಐ ರವರು ಇಬ್ಬರು ಪಂಚರನ್ನು ಬರಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಠಾಣೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರೊಡನೆ ಮದರಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಚೋಟುಮಿಯ್ಯಾ ಖುರೇಷಿ ರವರ ಕಿರಾಣಿ ಅಂಗಡಿಯ ಹತ್ತಿರ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರದಲ್ಲಿ ಮರೆಯಾಗಿ ನಿಂತು ನೋಡಲು ಆರೋಪಿತರಾದ 1) ಮಹ್ಮದ ಶೇಕಿಲ ತಂದೆ ಮಹ್ಮದ ಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಚಾಂದ ಪಟೇಲ ವಯ: 38 ವರ್ಷ, ಜಾತಿ: ಮುಸ್ಲಿಂ, 2) ಪ್ರಕಾಶ ತಂದೆ ಶರಣಯ್ಯಾ ಎಜನ ವಯ: 30 ವರ್ಷ, ಜಾತಿ: ಹೆಳವಾ ಹಾಗೂ 3) ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ತಂದೆ ಮೌಲಾನಾಸಾಬ ಖುರೇಷಿ ವಯ: 45 ವರ್ಷ, ಜಾತಿ: ಮುಸ್ಲಿಂ, ಮೂವರು ಸಾ: ಮದರಗಿ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಗೊಲಾಗಿ ಕುಳಿತು ಹಣ ಹಚ್ಚಿ ಪಣ ತೋಟು ನಸಿಬಿನ ಜೂಜಾಟ ಆಡುವುದು ಖಚಿತ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವರ ಮೇಲೆ ಪಂಚರ ಸಮಕ್ಷಮ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಅವರನ್ನು ಹಿಡಿದು ಅವರಿಂದ ಒಟ್ಟು ನಗದು ಹಣ 2450/- ಹಾಗೂ 52 ಇಸ್ಪೀಟ್ ಎಲೆಗಳು ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ನಂತರ ಸದರಿ ಆರೋಪಿತರ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

ಚಿಟಗುಪ್ಪಾ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆ ಅಪರಾಧ ಸಂ. 192/2017, ಕಲಂ. 87 ಕೆ.ಪಿ ಕಾಯ್ದೆ :-
ದಿನಾಂಕ 20-10-2017 ರಂದು ಚಿಟಗುಪ್ಪಾ ಪಟ್ಟಣದ ಎ.ಪಿ.ಎಮ್.ಸಿ ಮಾರ್ಕೇಟದ ರವಿ ರಾಠೋಡ ಅಂಗಡಿಯ ಮುಂದೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಜನರು ಹಣ ಹಚ್ಚಿ ಪಣ ತೋಟ್ಟು ಜೂಜಾಟ ಆಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಮಹಾಂತೇಶ ಪಿ.ಎಸ್.ಐ ಚಿಟಗುಪ್ಪಾ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆ ರವರಿಗೆ ಖಚಿತ ಬಾತ್ಮಿ ಬಂದ ಮೇರೆಗೆ ಇಬ್ಬರು ಪಂಚರನ್ನು ಬರಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಠಾಣೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರೊಡನೆ ಚಿಟಗುಪ್ಪಾ ಪಟ್ಟಣದ ಎ.ಪಿ.ಎಮ್.ಸಿ ಮಾರ್ಕೇಟದ ರವಿ ರಾಠೋಡ ಅಂಗಡಿಯ ಹತ್ತಿರ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರದಿಂದ ಮರೆಯಾಗಿ ನಿಂತು ನೋಡಲು ಆರೋಪಿತರಾದ 1) ಆನಂದ ತಂದೆ ಮಾಣಿಕಪ್ಪಾ ನಾಂದೇಡ, ವಯ: 28 ವರ್ಷ, ಜಾತಿ: ಎಸ್.ಸಿ, ಸಾ: ವಡ್ಡನಕೇರಾ, 2) ಸಂತೋಷ ತಂದೆ ಭೀಕ್ಕುಸಿಂಗ ಚೌಹ್ವಾಣ, ವಯ: 24 ವರ್ಷ, ಜಾತಿ: ಲಮಾಣಿ, ಸಾ: ಕಿಣ್ಣಸರಪೂರ ತಾಂಡಾ, ತಾ: ಕಲಬುರ್ಗಿ, 3) ಸಂತೋಷ ತಂದೆ ಗುಂಡಪ್ಪಾ ಕೊಟಗಿ ವಯ: 36 ವರ್ಷ, ಜಾತಿ: ಲಿಂಗಾಯತಸಾ: ಬನಶಂಕರಿ ಕಾಲೋನಿ ಚಿಟಗುಪ್ಪಾ, 4) ಸೂರ್ಯಕಾಂತ ತಂದೆ ರೇವಣಸಿದ್ದಪ್ಪಾ ಫರ್ಜಿಪಾಟೀಲ, ವಯ: 40 ವರ್ಷ, ಜಾತಿ: ಲಿಂಗಾಯತ, ಸಾ: ವಳಕಿಂಡಿ ಹಾಗೂ 5) ಸಂಜುಕುಮಾರ ತಂದೆ ರಾಮರಾವ ಹಟಗಾರ, ವಯ: 38 ವರ್ಷ, ಜಾತಿ: ಮರಾಠಾ, ಸಾ: ಕಿಣ್ಣಿಸರಪೂರ, ತಾ: ಕಲಬುರ್ಗಿ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಗೊಲಾಗಿ ಕುಳಿತು ಹಣ ಹಚ್ಚಿ ಪಣ ತೋಟ್ಟು ನಸಿಬಿನ ಜೂಜಾಟ ಆಡುವುದು ಖಚಿತ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವರ ಮೇಲೆ ಪಂಚರ ಸಮಕ್ಷಮ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಅವರನ್ನು ಹಿಡಿದು ಅವರಿಂದ ಒಟ್ಟು ನಗದು ಹಣ 23,750/- ರೂಪಾಯಿ ಮತ್ತು 52 ಇಸ್ಪೀಟ ಎಲೆಗಳು ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಸದರಿ ಆರೋಪಿತರ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.