Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Saturday, February 9, 2013

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 09-02-2013

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 09-02-2013

zsÀ£ÀÆßgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 27/2013, PÀ®A ºÀÄqÀÄUÀ PÁuÉ :-
¢£ÁAPÀ 28-01-2013 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ zÀ±ÀgÀxÀ vÀAzÉ ²ªÀgÁªÀÄ ¨sÁ¯ÉÌ ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð, eÁw: J¸À.¹ zÀ°vÀ, ¸Á: ¤lÆÖgÀ (©) EªÀgÀ ªÀÄUÀ£ÁzÀ ²æäªÁ¸À ²æäªÁ¸À vÀAzÉ zÀ±ÀgÀxÀ ¨sÁ¯ÉÌ ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð, ¸Á: ¤lÆÖgÀ(©) EvÀ£ÀÄ ªÀģɬÄAzÀ AiÀiÁjUÀÆ ºÉüÀzÉ PÉüÀzÉ ªÀÄ£É ©lÄÖ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É, ²æäªÁ¸À EvÀ£ÀÄ J°èUÉ ºÉÆVzÁÝ£É CAvÀ UÉÆwÛgÀĪÀ¢¯Áè, ²æäªÁ¸À EvÀ£À ZÀºÀgÁ ¥ÀnÖ F PɼÀV£ÀAwgÀÄvÀÛzÉ 1) ºÀÄqÀUÀ PÀ¥ÀÄà §tÚzÀªÀ£ÁVzÀÄÝ, 2)PÀ£ÀßqÀ ºÁUÀÄ »A¢ ªÀiÁvÀ£ÁqÀĪÀ£ÁVgÀÄvÁÛ£É, 3)¸ÁzÁgÀt ªÉÄÊPÀlÄÖ ºÉÆA¢gÀÄvÁÛ£É, 4) 5 Cr JvÀÛgÀ, 6) zÀÄAqÀÄ ªÀÄÄR ºÉÆA¢gÀÄvÁÛ£É, 7) ªÀiÁ£À¹PÀ C¸Àé¸ÀÜ£ÁVgÀÄvÁÛ£É ºÁUÀÆ 8) vÉÆzÀ¼ÀÄ ¨sÁµÉAiÀÄ°è ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 08-02-2013 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 27/2013, PÀ®A ºÀÄqÀÄUÀ PÁuÉ :-
¦üAiÀiÁð¢ GªÉÄñÀ vÀAzÉ ²ªÀgÁd PÁgÀ¨ÁgÉ ªÀAiÀÄ: 37 ªÀµÀð, ¸Á: ©Ãj(©), vÁ: ¨sÁ°Ì, ¸ÀzÀå: ¥ÀævÁ¥À £ÀUÀgÀ ©ÃzÀgÀ EªÀgÀ »jAiÀÄ ªÀÄUÀ£ÁzÀ CgÀÄtPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ²ªÀgÁd PÁgÀ¨ÁgÉ ªÀAiÀÄ: 12 ªÀµÀð, EvÀ£ÀÄ d£À±ÉêÁ ²±ÀÄ ªÀÄA¢gÀ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÁæxÀ«ÄPÀ ±Á¯É ªÀiÁzsÀªÀ£ÀUÀgÀ ±Á¯ÉAiÀÄ°è 7£Éà vÀgÀUÀwAiÀÄ°è C¨sÁå¸À ªÀiÁqÀÄvÁÛ£É, ¢£ÁAPÀ 06-02-2013 gÀAzÀÄ CgÀÄtPÀĪÀiÁgÀ EvÀ£ÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® §»zÉð¸ÉUÉ ºÉÆÃzÀªÀ£ÀÄ ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÉUÉ §A¢gÀĪÀÅ¢¯Áè, PÁuÉAiÀiÁVgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 08-02-2013 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 28/2013, PÀ®A 279, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 08-02-2013 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀĪÀÄvÁd©Ã UÀAqÀ ±ÀgÀ¥sÉÆÃ¢Ý£ï ªÀAiÀÄ: 50 ªÀµÀð, ¸Á: UÁA¢ü£ÀUÀgÀ ªÉÄÊ®ÆgÀ ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ ªÉÄÊ®ÆgÀ¢AzÀ DmÉÆà jPÁë £ÀA. PÉJ-38/567 £ÉÃzÀgÀ°è PÀĽvÀÄ ©ÃzÀgÀ-UÀÄA¥Á gÉÆÃqÀ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ²æà D¸ÀàvÉæUÉ ºÉÆUÀÄwÛgÀĪÁUÀ, ¸ÀzÀj DmÉÆÃjPÁë £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ DgÉÆæAiÀÄÄ vÀ£Àß DmÉÆêÀ£ÀÄß ªÉÃUÀªÁV, zÀÄqÀQ¤AzÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ ªÀÄÄzÀÝuÁÚ PÁA¥ÉèÃPÀì JzÀÄj£À rªÉÊqÀgï UÁå¥À ºÀwÛgÀ DmÉÆÃjPÁëzÀ ¨ÉæÃPÀ MªÉÄäÃ¯É »rzÀÄ DmÉÆÃjPÁëªÀ£ÀÄß ¥À°Ö ªÀiÁr C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹zÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀjUÉ ¨sÁj UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ, £ÀAvÀgÀ DgÉÆæAiÀÄÄ vÀ£Àß DmÉÆêÀ£ÀÄß C¥ÀWÁvÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ªÀiËTPÀ ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 29/2013, PÀ®A 279, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 03-02-2013 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀĺÀªÀÄäzÀ C§ÄÝ¯ï ¸À«Äà vÀAzÉ C§ÄÝ¯ï ¸À°ÃªÀiï J¯ÉÆÎìĪÁ¯É ªÀAiÀÄ: 46 ªÀµÀð, ¸Á: ªÀÄ£É £ÀA 8-5-375/19 ¯ÉçgÀ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EªÀgÀ ªÀÄUÀ£ÁzÀ ºÀ¢Ãzï C§ÄÝ¯ï ªÁ¸É ªÀAiÀÄ: 8 ªÀµÀð, EvÀ£ÀÄ ©ÃzÀgÀ UÀuÉñÀ ªÉÄÊzÁ£ÀzÀ°ègÀĪÀ ©æðAiÀÄAl CPÁr«ÄAiÀÄ°è nëµÀ£À ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÉUÉ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É UÀuÉñÀ ªÉÄÊzÁ£ÀzÀ PÀqɬÄAzÀ ªÀÄrªÁ¼À ªÀÈvÀÛzÀ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ºÉÆUÀÄwÛgÀĪÁUÀ, »A¢¤AzÀ DmÉÆÃjPÁë £ÀA. PÉJ-38/6749 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£Á DgÉÆæAiÀÄÄ vÀ£Àß DmÉÆêÀ£ÀÄß ªÉÃUÀªÁV, zÀÄqÀQ¤AzÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ £ÉúÉgÀÄ QæqÁAUÀtzÀ JzÀÄj£À gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¤UÉ rQ̺ÉÆqÉzÀÄ ¨sÁjUÁAiÀÄ ¥Àr¹, £ÀAvÀgÀ DgÉÆæAiÀÄÄ C¥ÀWÁvÀ ¸ÀܼÀ¢AzÀ DmÉÆà ¸ÀªÉÄÃvÀ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 08-02-2013 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ ªÀiËTPÀ ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 30/2013, PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 09-02-2013 gÀAzÀÄ DgÉÆæ C²éãï vÀAzÉ CgÀÄt¥Á¯ï, ªÀAiÀÄ: 23 ªÀµÀð, ¸Á: ¨ÉxÀ¯ÉêÀiï PÁ¯ÉÆä ªÀÄAUÀ¯¥ÉÃl ©ÃzÀgÀ FvÀ£ÀÄ ZÀ¯Á¬Ä¸ÀÄwÛzÀÝ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® »A¨sÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢ dAiÀĪÀAvÀ vÀAzÉ E¸ÀªÀÄ®è¥Áà, ªÀAiÀÄ: 61 ªÀµÀð, eÁw: Qæ²Ñ£ï, ¸Á: ¨ÉÃxÀ¯ÉêÀiï PÁ¯ÉÆä, UÉøïÖ ºË¸À ºÀwÛgÀ ªÀÄAUÀ®¥ÉÃl, ©ÃzÀgÀ EªÀgÀ ªÀÄUÀ£ÁzÀ ¹ÖÃ¥sÀ£ï FvÀ£À£ÀÄß PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ ©ÃzÀgÀzÀ £ÀAiÀiÁ PÀªÀiÁ£À PÀqɬÄAzÀ-ªÀÄA®¥ÉÃl UÉøÀÖ ºË¸ï PÀqÉUÉ zÀÄqÀÄQ¤AzÀ, ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §gÀĪÁUÀ ªÀÄAUÀ®¥ÉÃl ²®Ä¨É-UÉøÀÖ ºË¸ï ªÀÄzsÀå «ÄõÀ£ï D¸ÀàvÉæ ºÀwÛgÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®¤AzÀ ©zÀÄÝ C¥ÀWÁvÀ ¸ÀA¨sÀ«¹ ¹ÖÃ¥sÀ£ï FvÀ£À vɯÉUÉ ¨sÁj gÀPÀÛ UÁAiÀÄ, JqÀ ¨sÀÄdPÉÌ vÀgÀazÀ UÁAiÀĪÁV ªÀiÁvÁqÀĪÀ ¹ÜwAiÀÄ°è E®è, CzÉ jÃw DgÉÆæAiÀÄ vɯÉAiÀÄ ªÉÄïÉ, JqÀUÁ°£À ¥ÁzÀzÀ ºÀwÛgÀ gÀPÀÛ UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ  ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 11/2013, PÀ®A 279, 338, 176, 202 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-      
UÁAiÀiÁ¼ÀÄ DzÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀiÁzsÀªÀgÁªÀ vÀAzÉ UÉÆÃ¥Á¼ÀgÁªÀ PÀÄ®PÀtÂð ¸Á: PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ EªÀgÀÄ PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ UÁæªÀÄzÀ JPÀ¨Á¯ï vÀAzÉ ±ÉÃgÀSÁ£À ¥ÀoÁt gÀªÀgÀ ºÀwÛgÀ MPÀÌ®ÄvÀ£À PÉ®¸ÀzÀ ªÉÄÃ¯É £ËPÀgÀ¤zÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ 01-02-2013 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ vÀ£Àß ªÀiÁ°PÀ£À ºÀwÛgÀ«zÀÝ ¨É¼É gÁ² ªÀiÁqÀĪÀ AiÀÄAvÀæ PÉnÖzÀÝjAzÀ E£ÉÆߧ⠣ËPÀj ªÀÄ£ÀĵÀå£ÁzÀ ºÀĸÉãÀ¸Á§ ¨ÁUÀªÀiÁgÀ EvÀ£À eÉÆvÉAiÀÄ°è ¸ÀzÀj AiÀÄAvÀæªÀ£ÀÄß ±ÁAw ªÀzsÀðPÀ PÁ¯ÉÃd ºÀwÛgÀ«gÀĪÀ ¥ÀmÉÃ¯ï ªÀPÀð±Á¥À JzÀÄjUÉ ©ÃzÀgÀ-GzÀVÃgÀ gÉÆÃr£À JqÀ §¢AiÀÄ°è ¸ÀzÀj AiÀÄAvÀæªÀ£ÀÄß ¤°è¹ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ PɼÀUÀqÉ E½AiÀÄĪÁUÀ ©ÃzÀgÀ PÀqɬÄAzÀ mÁæöåPÀÖgï £ÀA. J¦-23/«í-9897 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ DgÉÆæAiÀÄÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀjUÉ rQÌ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ gÁ² ªÀiÁqÀĪÀ AiÀÄAvÀæzÀ PÀ©âtzÀ gÁqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ §®UÀqÉ ºÉÆmÉÖAiÀÄ°è w«zÀÄ ¨sÁj UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ, §®UÀqÉ ªÀÄÄAUÉÊ ºÀwÛgÀ, §®UÉÊ ªÉƼÀPÉÌöÊ ºÀwÛgÀ vÀgÀazÀ ¸ÁzÁ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀjUÉ G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è zÁR°¹, C°èAzÀ ºÉaÑ£À aQvÉì PÀÄjvÀÄ EAzÀĪÀÄw D¸ÀàvÉæ GzÀVÃgÀ£À°è zÁR°¸À¯ÁVzÉ, DgÉÆæAiÀÄÄ rQÌ ªÀiÁrzÀ £ÀAvÀgÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£À ¸ÀªÉÄÃvÀ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 08-02-2013 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

Raichur District Reported Crimes

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

EvÀgÉ L.¦.¹ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

¢£ÁAPÀ: 07.02.2013 gÀAzÀÄ gÁwæ 10.00 UÀAmÉUÉ zÉøÁ¬Ä, G: qÉæöʪÀgï, ¸Á: zÉêÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ J£ÀÄߪÀªÀgÀÄ vÀ£Àß ªÉÆèÉÊ¯ï ¥sÉÆÃ£ï £ÀA: 7411972453 £ÉÃzÀÝjAzÀ PÀgÉ ªÀiÁr ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£ÁzÀ zsÀªÀÄðgÁd ¸Á: 2 £Éà PÁæ¸ï ±ÀQÛ£ÀUÀgÀ EªÀjUÉ ¥sÉÆãÀ£À°è CªÁZÀåªÁV ªÀiÁvÀ£Ár fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£É. CAvÁ PÉÆlÖ °TvÀ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ±ÀQÛ£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 12/2013 PÀ®A: 504, 506 L¦¹ CrAiÀÄ°è zÁR°¹ vÀ¥Á¸ÀuÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¢£ÁAPÀ 8-2-2013 gÀAzÀÄ gÁwæ 7-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà £ÀgÀ¹AºÀ®Ä vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ 40 ªÀµÀð eÁw PÀÄA¨ÁgÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ªÀqÉØ¥À°è vÁ:f: gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ ²ªÀgÁd EªÀgÀ ºÀwÛgÀ UÀ¼ÉêÀÅ ¸ÀA§AzsÀ JvÀÄÛ PÉüÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ CzÉà ¸ÀªÀÄAiÀÄPÉÌ ºÉÆ®zÀ PÀqɬÄAzÀ §gÀÄwÛzÀÝ DgÉÆæ §¸ÀªÀgÁd FvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¤ªÀÄä vÀªÀÄä ¹zÀÝgÁªÉÄñÀ FvÀ£ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ZÀ¥ÀàgÀªÀ£ÀÄß ºÁQ gÀ¸ÉÛUÉ MvÀÄÛªÀj ªÀiÁrzÀÝjAzÀ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ PÀqÉUÉ JvÀÄÛ §Ar vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÀ zÁj §AzÁVgÀÄvÀÛzÉ. ¤£Àß vÀªÀÄä ¹zÀÝgÁªÉÄñÀ FvÀ¤UÉ ºÉüÀ®Ä §gÀĪÀ¢®è K£À¯Éà ¸ÀƼÉà ªÀÄUÀ£É CAvÁ CªÁZÀÑ ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ C°èAiÉÄà ©¢ÝzÀÝ MAzÀÄ PÀnÖUÉAiÀÄ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÉÄÊ PÉÊUÉ ºÉÆqÉ¢zÀÄÝ, CµÀÖgÀ°è G½zÀ DgÉÆævÀgÀÄ ¸ÀºÀ §AzÀÄ PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ AiÀiÁ¥À®¢¤ß ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 15/2013 PÀ®A: 323 324 504 506 ¸À»vÀ 34 L.¦.¹.CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ

C¸Àé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀt ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:_

ªÀÄÈvÀ ®Qëöäà UÀAqÀ ºÀÄ®UÀ¥Àà »gÉêÀĤ 28 ªÀµÀð eÁ.ªÀiÁ¢UÀ G.ªÀÄ£ÉPÉ®¸À ¸Á.PÁZÁ¥ÀÄgÀ. FPÉAiÀÄÄ ¢£ÁAPÀ.27-01-2013 gÀAzÀÄ gÁwæ 7-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ CqÀÄUÉ ªÀiÁqÀĪÀ PÁ®PÉÌ PÀgÉAmï ºÉÆÃVzÀÝjAzÀ aªÀÄt ºÀaÑ gÉÆnÖAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ ºÉÆgÀV¤AzÀ MAzÀÄ ¨ÉPÀÄÌ §AzÀÄ aªÀÄtÂAiÀÄ£ÀÄß PÉqÀ«zÁUÀ ¹ÃªÉÄ JuÉÚ M¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ©zÀÄÝ ªÀÄÈvÀ¼À ¹ÃgÉUÉ ¨ÉAQ ºÀwÛ JgÀqÀÆ PÉÊUÀ¼ÀÄ, zÉúÀzÀ JzÉAiÀÄ ¨sÁUÀ, PÁ®ÄUÀ½UÉ ¸ÀÄlÖ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÀÄÝ E¯ÁdÄ ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉ ¢£ÁAPÀ.08-02-2013 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 4-40 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ DPÉAiÀÄ UÀAqÀ£ÁzÀ ºÀÄ®UÀ¥Àà vÀAzÉ AiÀĪÀÄ£À¥Àà »gÉêÀĤ 35 ªÀµÀð eÁ.ªÀiÁ¢UÀ G.ªÉÄPÁ¤Pï ¸Á.PÁZÀ¥ÀÆgÀ. gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA: 04/2013 PÀ®A.174 ¹.Dgï.¦.¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¢£ÁAPÀ:-01-02-2013 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 4-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ «gÉñÀ vÀAzÉ gÀAUÀ¥Àà ªÀAiÀÄ 24 ªÀµÀð eÁw|| PÀ¨ÉâÃgï, G||fÃ¥À ZÁ®PÀPÉ®¸À ¸Á||¸ÀwðUÉÃgÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ FvÀ£À CPÀÌ FgÀªÀÄä FPÉAiÀÄÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è M¯ÉAiÀÄ°è CqÀÄUÉ ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ ªÉÄð¤AzÀ ¹ÃªÉÄ JuÉÚ PÁå£ï M¯ÉAiÀÄ°è ªÀÄvÀÄÛ vÀ£Àß ªÉÄʪÉÄÃ¯É ©zÀÄÝ, ¹ÃgÉUÉ DPÀä¹PÀªÁV ¨ÉAQ ºÀwÛ vÀ£Àß ªÉÄÊ J¯Áè ¸ÀÄlÄÖ ºÉÆÃVgÀÄvÀÛzÉ. F §UÉÎ FgÀªÀÄä FPÉAiÀÄÄ CA¢¤AzÀ f¯Áè D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÀݼÀÄ. EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ:-09-02-2013 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 0600 UÀAmÉUÉ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉà f¯Áè D¸ÀàvÉæ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄzÀ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ ¸ÀzÀj WÀl£ÉAiÀÄÄ DPÀ¹äPÀªÁV dgÀÄVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀA±ÀAiÀiÁ EgÀĪÀÅ¢®è. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀiÁPÉðlAiÀiÁqÀð ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA:03/2013 PÀ®A.174 ¹Dgï.¦.¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ £ÀgÀ¹AºÀ®Ä, 40 ªÀµÀð, £ÁAiÀÄPÀ, PÀÆ° ¸Á: vÀĪÀÄÆßgÀÄ ºÁ.ªÀ. gÁeÉƽî. FvÀ¤UÉ FUÉÎ 3-4 ªÀµÀðUÀ½AzÀ ºÉÆmÉÖ EzÀÄÝ C®è°è SÁ¸ÀV jÃwAiÀiÁV C®è°è vÉÆÃj¹zÀgÀÄ UÀÄtªÁVgÀ°®è.¢£ÁAPÀ; 7.02.2013 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® ºÉÆmÉÖ £ÉÆêÀÅ §AzÀ PÁgÀt £ÉÆêÀÅ vÁ¼À¯ÁgÀzÉà vÀ£Àß UÀÄr¸À°£À »AzÉ ºÉÆÃV AiÀiÁªÀÅzÉÆà Qæ«Ä£Á±ÀPÀ OµÀÄzÀ ¸Éë¹ E¯Áeï PÀÄjvÀÄ f¯Áè ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ¸ÉÃjPÉAiÀiÁV aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ UÀÄt ªÀÄÄR£ÁUÀzÉà ¢£ÁAPÀ: 8.02.2013 gÀªÀÄzÀÄ 0645 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÁÛzÉ. CAvÁ DvÀ£À ºÉAqÀw amÉÖªÀÄä UÀAqÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ , 35 ªÀµÀð, £ÁAiÀÄPÀ,PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á: vÀĪÀÄÆßgÀÄ ºÁ.ªÀ. gÁeÉƽî gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀiÁ£À« ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA 1/13 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤PÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:_

¢£ÁAPÀ:-08-02-2013 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 7-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ zÉêÀzÀÄUÀÀð ¥ÀlÖtzÀ PÉ.E.© gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è, ¦üAiÀiÁ𢠲æà ªÉÄÊ£ÀĢݣï vÀAzÉ: ºÀĸÉãÀ¸Á§ ¦ÃgÀV, 32ªÀµÀð, G: SÁ¢£ÉAiÀÄÄåªÀ PÉ®¸À, ¸Á: £ÉÃvÁf Nt zÉêÀzÀÄUÀÀð FvÀ£À CtÚ£ÀÄ vÀ£Àß §eÁeï JAJn ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉ.J.36-7329 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ UÁrAiÀÄ »AzÉ gÀfÃAiÀiÁ¨ÉÃUÀA¼À£ÀÄß PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ PÀqÉUÉ ºÉÆgÀmÁUÀ JzÀgÀÄUÀqɬÄAzÀ §AzÀ AiÀiÁªÀÅzÉÆà C¥ÀjavÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÆÃlgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÆÃlgÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£À CtÚ ±ÀªÀÄgÀÄ¢Þ£ï FvÀ£À ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÆÃljUÉ lPÀÌgïPÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹zÀÝjAzÀ PɼÀUÉ ©zÀÝ ±ÀgÀªÀÄÄ¢Þ£À FvÀ£À JqÀUÁ°UÉ ¨sÁj gÀPÀÛªÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹zÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÆÃlgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¤®è¸ÀzÉà ºÁUÉÃAiÉÄà d»ÃgÀÄ¢Þ£ï ¸ÀPÀð¯ï PÀqÉUÉ Nr¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð ¥Éưøï oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA. 02/2013 PÀ®A. 279,338, L¦¸À ªÀÄvÀÄÛ 187 LJA« DPïÖ. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¥Éưøï zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

¢£ÁAPÀ:-08-02-2013 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 1530 UÀAmÉ ¸ÀªÀÄAiÀÄPÉÌ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ UÀzÁé¯ï gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è 1] wPÀÌtÚ vÀAzÉ wªÀÄäAiÀÄå ªÀAiÀÄ 50 ªÀµÀð eÁw|| ºÀjd£À G|| jPÁë ZÁ®PÀ ¸Á|| ªÀiÁgɪÀÄä UÀÄrAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¸Á|| ºÀjd£ÀªÁqÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ 2] ²ªÀtÚ vÀAzÉ z˪À®AiÀÄå ªÀAiÀÄ 65 ªÀµÀð, eÁw|| F¼ÀUÉÃgÀ,G|| MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á|| £ÀA¢¤,vÁ|| UÀzÁé¯ï, f|| ªÀĺɧƧ£ÀUÀgÀ ¥Á¥ÀgÉrØ gÉÊ¸ï «Ä¯ï ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ¯ÉʸÀ£ïì E®èzÉ C£À¢üPÀÈvÀªÁV ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÀÌzÉ C¥ÁAiÀÄPÁj «µÀ¥ÀÆjvÀ ¹.ºÉZï. ¥ËqÀgï£ÀÄß ¸ÉÃA¢ vÀAiÀiÁj¸À®Ä ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀ®Ä vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ ¦.J¸ï.L. ªÀiÁPÉðl AiÀiÁqÀð gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢ ¸ÀªÉÄÃvÀ zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ CªÀjAzÀ 1] 16 PÉ.f. ¹.ºÉZï.¥ËqÀgï C.Q.gÀÆ. 8,000=00 ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀÅzÀ£ÀÄß 2] 100 UÁæA ±ÁåA¥À¯ï ¹.ºÉZï.¥ËqÀgï, £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è d¦Û ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. £ÀAvÀgÀ mÁ£ÉUÉ ªÁ¥Á¸ï §AzÀÄ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀÄPÉðl AiÀiÁqÀð oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA:15/2013 PÀ®A:273.284.308.328. L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 32.34 PÉ.E.DåPïÖ £ÉÃzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

ªÀÄ»¼É ªÉÄð£À zËdð£Àå ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

ªÀÄjAiÀĪÀÄä UÀAqÀ ¢// ¸ÀĪÀÄAvÀÄ, 50 ªÀµÀð, eÁ-ªÀiÁ¢UÀ, G-PÀÆ°PÉ®¸À, ¸Á:§¼ÀUÉÃgÁ(J¦), UÀlÄÖ ªÀÄAqÀ®A, ªÉĺÀ§Æ§ £ÀUÀgÀ f¯Áè FPÉAiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ §ÄdÓªÀÄä UÀAqÀ £Àw£ÀAiÉÄïï, 28 ªÀµÀð, eÁ-ªÀiÁ¢UÀ, ¸Á:vÀÄgÀPÀ£ÀqÉÆÃt UÁæªÀÄ FPÉAiÀÄÄ FUÉÎ 7 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ £ÀvÀ¤AiÉÄïï FvÀ£ÉÆA¢UÉ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrzÀÄÝ DPÉUÉ E§âgÀÄ ªÀÄPÀ̼ÀÄ EzÀÄÝ FUÉÎ MAzÀÄ ªÀµÀð¢AzÀ DPÉAiÀÄ UÀAqÀ£ÀÄ DvÀ£À vÀªÀÄä£À ºÉAqÀwAiÀiÁzÀ ¸ÀĪÀtð¼ÉÆA¢UÉ C£ÉÊwPÀ ¸ÀA§AzsÀ ºÉÆA¢ ºÉAqÀwUÉ ¤Ã£ÀÄ ¸ÀjE®è¤£ÉÆßA¢UÉ £À£ÀUÉ ¸ÀA¸ÁgÀ ªÀiÁqÀ®Ä DUÀĪÀÅ¢®è ¤Ã£ÀÄ J°èAiÀiÁzÀgÀÆ ºÉÆÃV «zÀÄÝ ¸Á¬Ä CAvÁ ¨ÉÊzÁqÀĪÀzÀÄ «£ÁPÁgÀt ¤Ã£ÀÄ CªÀjªÀjUÉ £ÉÆÃqÀÄwÛ CAvÁ ªÀiÁ£À¹PÀ ºÁUÀÆ zÉÊ»PÀ »A¸É ¤ÃqÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ C®èzÉ DvÀ£À vÀAzÉ ªÀÄvÀÄÛ vÁ¬Ä ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À vÀªÀÄä£À ºÉAqÀw ¤£ÀUÉ CrUÉ ªÀÄvÀÄÛPÉ®¸À ªÀiÁqÀ®Ä §gÀĪÀÅ¢®è CAvÁ ªÀiÁ£À¹PÀ ºÁUÀÆ zÉÊ»PÀ »A¸É ¤ÃqÀÄwÛzÀÝ §UÉÎ vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ºÉýzÀÄÝ E§âgÀÄ ªÀÄPÀ̼ÀÄ EzÁÝgÉ ¸ÀA¸ÁgÀ PÉlÄÖ ºÉÆÃUÀÄvÀÛzÉ CAvÁ DPÉAiÀÄ vÁ¬Ä §Ä¢ÝªÁzÀ ºÉüÀÄwÛzÀÝgÀÄ ¢£ÁAPÀ 05.02.2013 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ 4 UÀAmÉUÉ CªÀgÀ QgÀÄPÀļÀ vÁ¼À¯ÁgÀzÉà Qæ«Ä£Á±ÀPÀ OµÀÄ¢ü ¸Éë¹ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ CzÉ CAvÁ ¢£ÁAPÀ 08.02.2013 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÄj£À ªÉÄðAzÀ AiÀÄgÀUÉÃgÁ ¥Éưøï oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA. 09/2013 PÀ®A. 498(J), 306 gÉ/« 34 L¦.¹. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ::-

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 09.02.2013 gÀAzÀÄ 141 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 24,600/- gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.

GULBARGA DISTRICT REPORTED CRIMES


ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣ:
ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಂಚಾರಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಶ್ರೀ ಸದಾಶಿವ  ತಂದೆ ವಿಶ್ವನಾಥ ಗಲಿಗಲಿ  ಸಾ: ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಗುಡಿ ಹತ್ತಿರ ಹಿರಾಪೂರ    ಗುಲಬರ್ಗಾರವರು ನಾನು ದಿನಾಂಕ:08-02-2013 ರಂದು  ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1=30 ಗಂಟೆಗೆ   ನನ್ನ ಅಟೋರಿಕ್ಷಾ ನಂಬರ ಕೆಎ-32 ಎ-4784 ನೇದ್ದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರನ್ನು ಕೂಡಿಸಿಕೊಂಡು ಸುಪರ ಮಾರ್ಕೆಟ ಕಡೆಯಿಂದ ರೇಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ ಕಾರ್ಯಾಲಯದ ಎದುರುಗಡೆ  ಕಾರ ನಂಬರ ಕೆಎ-32 ಟಿ ಎಕ್ಸ-8195 ರ ಚಾಲಕನ್ನು ಜಗತ ಸರ್ಕಲ ಕಡೆಯಿಂದ ರಾಂಗ ಸೈಡಿನಿಂದ ಅತಿವೇಗ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ನನ್ನ ಅಟೋರಿಕ್ಷಾಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಪಡಿಸಿದನು.  ಅಪಘಾತ ಪಡಿಸಿದ್ದರಿಂದ  ನನಗೆ ಗಾಯಗಳಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಅಂತಾ ಸದಾಶಿವ ರವರು ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ   ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ:10/2013 ಕಲಂ: 279337  ಐ.ಪಿ.ಸಿ. ಸಂ 187 ಐ.ಎಮ್.ವಿ ಆಕ್ಟ  ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.
ಹಲ್ಲೆ ಪ್ರಕರಣ:
ಗುಲಬರ್ಗಾ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ: ಶ್ರೀ ಸುಭಾಷ್‌ ತಂದೆ ಭೀಮಯ್ಯ ಗುತ್ತೇದಾರ್‌‌ ಸಾ: ತಾವರಗೇರಾ ರವರು  ನಾನು ತಹಶೀಲ್ ಆಫೀಸ್ ಗುಲಬರ್ಗಾಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಿದಾಗ ತಾವರಗೇರಾ ಜಮೀನ ಸರ್ವೆ ನಂ: 2/93 ನೇದ್ದರ ದಾಖಲಾತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಲಿಕತ್ವವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ. ರಾಜೇಂದ್ರ ತಂದೆ ತಿಪ್ಪಯ್ಯ ಗುತ್ತೇದಾರ್‌‌,ಪ್ರಭಾವತಿ ಗಂಡ ರಾಜೇಂದ್ರ ಗುತ್ತೇದಾರ,ಶಿವಶಂಕರ ತಂದೆ ರಾಜೇಂದ್ರ ಗುತ್ತೇದಾರ,ಸುಮಿತ್ರಾಬಾಯಿ ತಂದೆ ರಾಜೇಂದ್ರ ಗುತ್ತೇದಾರ, ಸಾ;ಎಲ್ಲರೂ ತಾವರಗೇರಾ ರವರು ನಂಬಿಕೆ ದ್ರೋಹ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಕೇಳಲು ಹೋದಾಗ ನನಗೆ ಬಡಿಗೆಯಿಂದ ಕೈಯಿಂದ ಹೊಡೆದು ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಬೈದಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ: 87/2013 ಕಲಂ, 323, 324, 504, 506, 403, 406, 417, 419, 489 ಸಂಗಡ 34 ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.
ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣ:
ಗುಲಬರ್ಗಾಗ್ರಾಮೀಣ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆ:ದಿನಾಂಕ 08-02-13 ರಂದು ಸಾಯಂಕಾಲ 7-00 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಮೃತ ಮಾಳಿಂಗರಾಯ ಮತ್ತು ರಾಜೇಂದ್ರ ಇವರಿಬ್ಬರು ಬಜಾಜ ಡಿಸ್ಕವರಿ ಕೆಎ-32 ಇಬಿ 1653 ಮೇಲೆ ಬನ್ನೂರದಿಂದ ಗುಲಬರ್ಗಾಕ್ಕೆ ಜೆ.ಸಿ.ಬಿ. ಸಾಮಾನು ಮತ್ತು ಡಿಜೇಲ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮರಳಿ ಬನ್ನೂರ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ  ಮೇಲೆ  ಬರುತ್ತಿರುವಾಗ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ 12-30 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ತಾವರಗೇರಾ ಕ್ರಾಸ ಸಮೀಪ ಎದುರುನಿಂದ ಟಾಟಾ ಇಂಡಿಕಾ ಕಾರ ಚಾಲಕ ಕೆಎ-32 ಎಮ್-9278 ಚಾಲಕ ತನ್ನ ಕಾರನ್ನು ಅತಿವೇಗ ಮತ್ತು ನಿಷ್ಕಾಳಿಜಿತನದಿಂದ ಹಾಗೂ ಅಡ್ಡಾ ತಿಡ್ಡಿ ನಡೆಸುತ್ತಾ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದಿದ್ದರಿಂದ, ನನ್ನ ಮಗ ಮತ್ತು ರಾಜೇಂದ್ರ ಗಾಡಿಯ ಮೇಲಿಂದ ಪುಟಿದು ರೋಡಿಗೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದು, ಇದರಿಂದಾಗಿ ರಾಜೇಂದ್ರ ಮರ್ಮಾಂಗಕ್ಕೆ ರಕ್ತಗಾಯವಾಗಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದು, ಮತ್ತು ಮಾಳಿಂಗಾರಯನ ಎರಡು ಕಾಲು ಮುರಿದು ಭಾರಿ ರಕ್ತಗಾಯವಾಗಿದ್ದಲ್ಲದೇ  ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ಕಾರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರದವರೆಗೆ ಎಳಿದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದರಿಂದ ಎರಡು ವಾಹನಗಳ ಘರ್ಷಣೆಯಿಂದಾಗಿ ಬೆಂಕಿ ಹತ್ತಿ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲಿಗೆ ಕಟ್ಟಿದ ಡಿಜೇಲ ಡಬ್ಬಿ ಬೆಂಕಿ ಹತ್ತಿ ಪೂರ್ತಿ ಗಾಡಿ ಸುಟ್ಟಿದ್ದು. ಮಾಳಿಂಗರಾಯನಿಗೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಸಾಗಿಸುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾನೆ ಅಂತಾ  ಶ್ರೀ ಶಂಕ್ರೆಪ್ಪ  ತಂದೆ ಚಂದ್ರಾಮಪ್ಪ ಹಳಿಮನಿ  ಸಾ|| ಬನ್ನೂರ ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರು ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ: 88/2013 ಕಲಂ 279, 304 (ಎ) ಐಪಿಸಿ ಸಂಗಡ 187 ಎಂ.ವಿ.ಎಕ್ಟ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈ ಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.
ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣ:
ಜೇವರ್ಗಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ:ದಿನಾಂಕ: 07/02/2013 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 11-30 ಗಂಟೆ ಸುಮರಿಗೆ ಜೇವರ್ಗಿ ಪಟ್ಟಣದ ಲಕ್ಕಿ ದಾಬದ ಹತ್ತಿರ ರೋಡಿನಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮಾವ ಸುರೇಂದ್ರಪ್ರಸಾದ  ತಂದೆ ನರೇಂದ್ರ ಪ್ರಸಾದ ತ್ರಿವೇದಿ ಇವರು ರೋಡ ಕ್ರಾಸ ಹೋದಾಗ ಯಾವುದೊ ವಾಹನ ಚಾಲಕನು ಶಹಾಪೂರದ ಕಡೆಯಿಂದ ಜೇವರ್ಗಿ ಕಡೆಗೆ ಅತೀವೇಗ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ನಡೆಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಸುರೇಂದ್ರಪ್ರಸಾದ ಇತನಿಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಪಡಿಸಿ ತನ್ನ ವಾಹನ ನಿಲ್ಲಿಸಿದೆ ಓಡಿ ಹೋಗಿದ್ದು ಸುರೇಂದ್ರ ಪ್ರಸಾದ ಇವರು ಭಾರಿ ಗಾಯಾಳಾಗಿ  ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾಳೆ. ಅಪಘಾತ ಪಡಿಸಿದ ವಾಹನ ಮತ್ತು ಚಾಲಕನನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿ ಆತನ ವಿರುದ್ದ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಕೈಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಂತಾ ಶ್ರೀ ಪವನಕುಮಾರ ತಂದೆ ರಾಜೇಂದ್ರಪ್ರಸಾದ ಸುಭೇದಾರ ಸಾ: ಹಳ್ಳಿಖೇಡ (ಬಿ) ರವರು  ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಗುನ್ನೆ ನಂ:18/2013 ಕಲಂ 279304 (ಎ) ಐಪಿಸಿ ಸಂಗಡ 187 ಐ.ಎಮ್.ವಿ ಅಕ್ಟ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.