Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Sunday, October 28, 2012

Special Press Report


¥Éưøï zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
         ¢£ÁAPÀ: 27.10.2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 2.45 UÀAmÉUÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ AiÀiÁgÉÆà PÀȵÀgï fÃ¥ï £ÀA: PÉ.J. 36 JA 9077 £ÉÃzÀÝgÀ°è ¹.ºÉZï. ¥ËAqÀgÀ£ÀÄß CgÀ¨ï ªÁqÀ ¸ÀPÀð¯ï ªÀÄÆ®PÀ ¸ÁV¸ÀÄvÁÛgÉ CAvÁ RavÀ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ  f¯Áè ¥Éưøï D¢üPÁjUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ ºÉZÀÄѪÀj ¥Éưøï D¢üPÁjUÀ¼ÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ªÀgÀªÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀ°è r.J¸ï.¦. gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀªÀgÀ £ÉÃvÀÈvÀézÀ°è ²æà ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ ¹.¦.L. ¥ÀƪÀð ªÀÈvÀÛ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ, ¦.J¸ï.L. (PÁ.¸ÀÄ) ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀzÀgÀ §eÁgï oÁuÉAiÀÄ ¹§âA¢ ºÁUÀÆ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ C°èUÉ ºÉÆÃUÀ®Ä  ªÀÄzÁåºÀß 3.35 UÀAmÉUÉ ªÉÄÃ¯É £ÀªÀÄÆ¢¹zÀ PÀæµÀgï §A¢zÀÄÝ CzÀ£ÀÄß vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ ZÉPï ªÀiÁqÀ¯ÁV CzÀgÀ°è ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 29 PÉ.f. vÀÆPÀzÀ 25 ¨ÁåUï UÀ¼À°èzÀÝ MlÄÖ CAzÁdÄ 750 PÉ.f. ¹.ºÉZï.¥ËAqÀgï C.Q. 3,62,500/-¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀzÀ£ÀÄß ºÁUÀÆ PÀÈvÀåPÉÌ G¥ÀAiÉÆÃV¹zÀ PÀµÀægï fÃ¥ï  C.Q.gÀÆ: 3,00,000/- , £ÀUÀzÀÄ ºÀt 100/-ªÉƨÉʯï UÀ¼À£ÀÄß d¥ÀÛ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ DgÉÆæ 1]ªÀįÉèñÀ vÀAzÉ £ÀgÀ¸À¥Àà 29 ªÀµÀð £ÁAiÀÄPÀ fÃ¥ï ZÁ®PÀ ¸Á: PÀqÀUÀAzÉÆrØ , 2]±ÀAPÀgÀUËqÀ, 3]dA¨sÀ£ÀUËqÀ, 4]¸Àħâ£ÀUËqÀ , 5] §®gÁªÀÄUËqÀ  vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ 35 ªÀµÀð F½UÉÃgÀ G: gÁdªÀiÁºÀ¯ï ªÉÊ£ïì ±Á¥ï ªÀå¥ÁgÀ ¸Á: PÀqÀUÀAzÉÆrØ vÁ: gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ EªÀgÉÆA¢UÉ oÁuÉUÉ ªÁ¥Á¸ï §AzÀÄ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¸ÀzÀgÀ §eÁgï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA; 127/2012 PÀ®A: 273,284,328,L.¦.¹ ºÁUÀÆ 34,32 PÉ.E. PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 28-10-2012

                                              ದಿನಂಪ್ರತಿ ಅಪರಾಧಗಳ ಮಾಹಿತಿ ದಿನಾಂಕ: 28-10-2012

ಬೇಮಳಖೇಡಾ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ. 74/2012 ಕಲಂ ಕಲಂ 279, 337, ಐ.ಪಿ.ಸಿ ಜೊತೆ 187 ಐ.ಎಮ್.ವಿ ಕಾಯ್ದೆ :-
ದಿನಾಂಕ: 27-10-2012 ರಂದು 0900 ಗಂಟೆಗೆ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಶ್ರೀಮತಿ ತುಳಜಮ್ಮಾ ಗಂಡ ಶಾಮರಾವ ವಾಡೇಕಾರ ವಯ: 34 ವರ್ಷ ಜಾ: ವಡ್ಡರ ಉ: ಕೂಲಿ ಕೆಲಸ ಸಾ: ಉಡಮನಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಅವಳ ಮಗಳಾದ ಪ್ರಿಯಾ 12 ವರ್ಷ ಹಾಗೂ ಇನ್ನೋಬ್ಬ ತಿಪ್ಪಣ್ಣ 3 ಜನರು ಕುಳಿತು ಅಟೋ ನಂ ಕೆಎ 32 ಬಿ 3758 ನೇದರಲ್ಲಿ ಉಡಮನಳ್ಳಿಯಿಂದ ಬೇಮಳಖೇಡಾ ಕಡೆಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಉಡಮನಳ್ಳಿ ದಾಟಿ 1 ಕಿ.ಮೀ ಅಂತರದಲ್ಲಿರುವ ಶಾಮರಾವ ಬಾತೆ ರವರ ಹೊಲದ ಹತ್ತಿರ ಹಿಂದಿನಿಂದ ಬರುತ್ತಿದ್ದ ಕ್ರೂಜರ ವಾಹನ ಸಂಖ್ಯೆ ಕೆಎ 49 ಎಮ್ 732 ನೇದರ ಚಾಲಕನಾದ ಮಾರುತಿ ತಂದೆ ಫುಂಡಲೀಕ ಮರಾಠಾ ಸಾ: ಉಡಮನಳ್ಳಿ ಇವನು ಸದರಿ ವಾಹನವನ್ನು ಅತೀ ವೇಗ ಹಾಗೂ ನಿಷ್ಕಾಳಜಿತನದಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ತಂದು ಫಿರ್ಯಾದಿ ಇದ್ದ ಅಟೋದ ಹಿಂಭಾಗಕ್ಕೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಮಾಡಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಕ್ರೂಜರ ವಾಹನ ಬಿಟ್ಟು ಓಡಿ ಹೋಗಿರುತ್ತಾನೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮ ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಎಡಕಣ್ಣಿನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ, ಎಡಕಣ್ಣಿನ ಕೆಳಗೆ, ಬಲಕಣ್ಣಿನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ತರಚಿದ ಹಾಗೂ ಬಲ ತೋಡೆಯಲ್ಲಿ, ಎಡಗಡೆ ಎದೆಯಲ್ಲಿ ಒಳಗಾಯಗಳಿರುತ್ತವೆ. ಮತ್ತು ಪ್ರಿಯಾಳ ಬಲಕಿವಿಯ ಮೇಲಿನ ತಲೆಯ ರಕ್ತಗಾಯ ಹಾಗೂ ಎಡಸೊಂಟದ ಕೆಳಗೆ ತೊಡೆಯ ಮೇಲೆ ಒಳಗಾಯಗಳಾಗಿರುತ್ತವೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟ ಫಿರ್ಯದಿನ ಮೇರೆಗೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

ಚಿಟಗುಪ್ಪಾ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ. 19/2012 ಕಲಂ 174 (ಸಿ) ಸಿ.ಆರ್.ಪಿ.ಸಿ :-

ದಿನಾಂಕ 25/10/2012 ರಂದು 1930 ಗಂಟೆಗೆ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಶ್ರೀ ಚನ್ನಬಸಪ್ಪಾ ತಂದೆ ತಿಪ್ಪಣ್ಣಾ ಮರಪಳ್ಳಿ ವಯ 52 ವರ್ಷ ಜಾತಿ ಹರಿಜನ ಉ// ಸಹ ಶಿಕ್ಷಕ ಸಾ// ಇಟಗಾ ರವರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿ ಲಿಖೀತ ಅಜರ್ಿಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು ಸಾರಂಶವೆನೆಂದರೆ ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಮಗ ಓಂಪ್ರಕಾಶ ಮರಪಳ್ಳಿ ವಯ 24 ವರ್ಷ ಈತನು ದಿನಾಂಕ 25/10/2012 ರಂದು ಮದ್ಯಾಹ್ನ 1210 ಗಂಟೆಗೆ ತನ್ನ ಗೆಳೆಯರ ಜೊತೆ ಕೊಮಟಗೇರ ಬಾವಿಗೆ ಈಜಾಡಲು ಹೋಗಿರುತ್ತಾನೆ. ಸದರಿ ಮೃತ ಓಂಪ್ರಕಾಶಗೆ ಕನಿಷ್ಠವು ಈಜಾಡಲು ಬರುತಿರಲಿಲ್ಲಾ ಅವನ ಗೆಳೆಯನ ಒತ್ತಾಯದ ಮೇರೆಗೆ ಕಲಿಯುವ ಉದ್ದೇಶ ದಿಂದ ಮೋಸ ಹೋಗಿ ಬಾವಿಗೆ ಬಿದ್ದಾನೋ ಅಥವಾ ಯಾರಾದರು ಅಂದರೆ ಶಂಬುಲಿಂಗ ತಂದೆ ವೈಜೀನಾಥ ಸಿಂಧೆ ಈವನು ದಬ್ಬಿದಾನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲಾ ಸಾವು ಅನುಮಾನಾಸ್ಪದ ಎಂದು ಕಂಡು ಬರುತ್ತಿದೆ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಅವನ ಜೊತೆ ಯಾರೂ ಯಾರು ಈಜಾಡಲು ಹೋಗಿರುತ್ತಾರೋ ಎಂಬುದು ಸದರಿ ಶಂಬುಲಿಂಗನನ್ನು ವಿಚಾರಿಸಿದಾಗ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳ ಬಹುದು ನಮಗೆ ಶಂಬುಲಿಂಗನ ಮೇಲೆ ಅನುಮಾನ ಇದೆ ಅವನಿಗೆ ವಿಚಾರಿಸಿ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಕೈಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಸುತ್ತೇನೆ. ಅಂದರೆ ಕುಮಾರ ಶಂಬುಲಿಂಗನೆ ತನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ಬಾವಿಗೆ ಈಜಾಡಲು ಮನೆಯಿಂದ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಬಾವಿಗೆ ತಳಿ ಹಾಕಿರುತ್ತಾನೆ ಅವನ ಮೇಲೆ ಕಾನೂನು ಪ್ರಕಾರ ಬಂದಿಸಿ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಒಳ ಪಡಿಸಿ ನ್ಯಾಯ ದೊರಕಿಸಿಕೊಡಬೇಕೆಂದು ಕೊಟ್ಟ ಫಿರ್ಯಾದಿನ ಮೇರೆಗೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಳ್ಳಲಾತದೆ.

 
ಸಂತಪೂರ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ. 79/2012 ಕಲಂ 87 ಕೆ.ಪಿ ಕಾಯ್ದೆ :-


ದಿನಾಂಕ: 27/10/2012 ರಂದು 1330 ಗಂಟೆಗೆ ಪಿಎಸ್ಐ ರವರಿಗೆ ಶೆಂಬೆಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಶರಣಪ್ಪಾ ಥಪಟೆ ರವರ ಹೋಟಲ ಹತ್ತಿರ ಕೆಲವು ಜನರು ಹಣ ಹಚ್ಚಿ ಪಣ ತೊಟ್ಟು ಇಸ್ಟೇಟ ಎಲೆಗಳಿಂದ ಅಂದ ಬಾಹರ ಎನ್ನುವ ಜೂಜಾಟ ಆಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬು ಖಚಿತ ಮಾಹಿತಿ ಬಂದ ಮೇರೆಗೆ ಪಿಎಸ್ಐ ರವರು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಹಾಗೂ ಪಂಚರೊಂದಿಗೆ ಶೆಂಬೆಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶರಣಪ್ಪಾ ಥಪೆ ರವರ ಹೋಟಲ ಹತ್ತರಿ ಹೋಗಿ ನೋಡಲು ಅಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿ 1) ಸಂಜೂಕುಮಾರ ತಂದೆ ಬಸಪ್ಪಾ ಢೋಣೆ 2) ಶ್ರೀಮಂತ ತಂದೆ ಶಂಕರ ಥಪಟೆ, 3) ಸಂಜುಕುಮಾರ ತಂದೆ ಅರ್ಜುನ್ ಥಪಟೆ, 4) ರಾಹುಲ ತಂದೆ ಸಂಗಪ್ಪಾ ಮಡಿಕೆ, 5) ಶಾಮ @ ಸ್ವಾಮಿದಾಸ ತಂದೆ ಕಾಶಿನಾಥ ಮೇಲ್ಮನೆ, 6) ಎಸವಂತ ತಂದೆ ಅಜರ್ುನ ಥಪಟೆ, 7) ಅಶೋಕ ತಂದೆ ರಾಮಪ್ಪ ಢಂಪರೆ, 8) ವಿಜಯಕುಮಾರ ತಂದೆ ಸೋಪಾನರಾವ ಥಪಟೆ, 9) ಶಾಮ ತಂದೆ ಅಜರ್ುನ ಹಲಗೆ, 10) ಪ್ರಭು ತಂದೆ ಶರಣಪ್ಪಾ ಸಿಂದೆ ಸಾ: ಎಲ್ಲರೂ ಶೆಂಬೆಳ್ಳಿ ರವರ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಸದರಿ ಜನರ ವಶದಿಂದ 1800/- ರೂ ಮತ್ತು 52 ಇಸ್ಪೇಟ ಎಲೆಗಳು ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಸದರಿ ಆರೋಪಿತರಿಗೆ ವಶಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಠಾಣೆಗೆ ಬಂದು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

 ಭಾಲ್ಕಿ ನಗರ ಪೊಲಿಸ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ. 178/2012 ಕಲಂ 283, 338 ಐಪಿಸಿ :-

ದಿನಾಂಕ :  27/10/2012 ರಂದು 0600 ಗಂಟೆಗೆ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಶ್ರೀ ಅಖೀಲ ತಂದೆ ಅಮೀರೊದ್ದಿನ ಸಾ : ಭಾತಂಬ್ರಾ ರವರು ಠಾಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿ ದೂರು ನಿಡಿದ್ದು ಅದರ ಸಾರಾಂಶವೇನಂದರೆ ಭಾಲ್ಕಿ ಸಿರ್ಸೆ ಪೇಟ್ರೊಲ ಬಂಕ ಎದುರಿಗೆ ಇರುವ ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಟೈರ ಪಂಪಚರ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ರಾಮ ತಂದೆ ವಿಠಲ ರೊಡ್ಡೆ ಇತನು ಕೂಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಹಾಗು ದಿನಾಲು ಭಾಲ್ಕಿಯಿಂದ ಹೋಗಿ ಬರುವದು ಮಾಡುತ್ತಾನೆ . ಹೀಗಿರುವಾಗ ದಿನಾಂಕ : 26/10/12 ರಂದು ಕೂಡಾ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಭಾಲ್ಕಿಗೆ ಬಂದು ಸಾಯಂಕಾಲ ವರೆಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ 7-30  ಗಂಟೆಗೆ  ಸುಜುಕಿ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ನಂ : ಕೆಎ-39-ಇ-3548 ನೇದರ ಮೇಲೆ ಭಾತಂಬ್ರಾ ಹೋಗುತ್ತೆನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಹೋದನು. ನಂತರ 10 ನಿಮಿಷದ ಬಳಿಕ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಕೂಡಾ ಭಾತಂಬ್ರಾಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಭಾಲ್ಕಿ - ಭಾತಂಬ್ರಾ ರಸ್ತೆ ಚರ್ಚ ಹತ್ತಿರ ರಾಮ ಈತನು ಕತ್ತಲಲ್ಲಿ ನಿಂತ ಟ್ಯಾಕ್ಟರ ನಂ : ಕೆಎ-39-ಟಿ-134 ಟ್ರಾಲಿ ನಂ : ಕೆಎ-39-ಟಿ-135 ನೇದಕ್ಕೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಮಾಡಿ ಗಾಯಗೊಂಡು ರಸ್ತೆ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದನ್ನು  ನೋಡಿ ಎಬ್ಬಿಸಲು ಆತನಿಗೆ ಹಣೆಯ ಮೇಲೆ ಭಾರಿ ರಕ್ತಗಾಯ ತಲೆಯ ಹಿಂದೆ ಗುಪ್ತಗಾಯ ಮತ್ತು ಎಡಗೈ ರಟ್ಟೆಯ ಮೇಲೆ ಭಾರಿ ರಕ್ತಗಾಯವಾಗಿ ಮುರಿದಿರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ ಚಾಲಕ ತನ್ನ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ ಭಾಲ್ಕಿ - ಭಾತಂಬ್ರಾ ರಸ್ತೆ ಚರ್ಚ ಎದುರಗಡೆ ಕತ್ತಲಲ್ಲಿ ಅಪಾಯಕಾರಿಯಾಗಿ ಯಾವದೆ ಮುಂಜಾಗತ್ರೆ ವಹಿಸದೆ ಮತ್ತು ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ದೀಪ ಹಾಕದೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿದರಿಂದ ರಾಮ ಈತನು ತನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗದೆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ ಡಿಕ್ಕಿ ಮಾಡಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತಾನೆ . ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ ಚಾಲಕ ಮೇಲೆ ಕಾನೂನ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಲು ನೀಡಿದ ಫಿರ್ಯಾದಿ ದೂರಿನ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇರೆಗೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

ಭಾಲ್ಕಿ ನಗರ ಪೊಲಿಸ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ. 179/2012 ಕಲಂ 279 ಐಪಿಸಿ :-

ದಿನಾಂಕ : 26/10/2012 ರಂದು 2000 ಗಂಟೆಗೆ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಶ್ರೀ ಸಂಜೀವಕುಮಾರ ತಂದೆ ನೀಲಕಂಟ ಮೇತ್ರೆ ವಯ 32 ವರ್ಷ ಜಾತಿ ಕುರಬ ಉ: ಚಾಲಕ ಸಾ: ಹಲಸಿ (ಎಲ) ಇವರ ಟ್ಯಾಕ್ಟರ ನಂ : ಕೆಎ-39-ಟಿ-134 ಟ್ರಾಲಿ ನಂ : ಕೆಎ-39-ಟಿ-135 ನೇದರ ಮುಂದಿನ ಎಡಭಾಗದ ಟಾಯರಿನ ಬೇರಿಂಗ ಮುರಿದು ಕೆಟ್ಟು ಹೊಗಿದ್ದರಿಂದ ಭಾಲ್ಕಿ - ಭಾತಂಬ್ರಾ ರಸ್ತೆ ಚರ್ಚ ಹತ್ತಿರ ರಸ್ತೆಯ ಮೇಲೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿದಾಗ ಅದೆ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸುಜುಕಿ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ನಂ : ಕೆಎ-39-ಇ-3548 ನೇದರ ಚಾಲಕ ರಾಮ ತಂದೆ ವಿಠಲ ಸಾ : ಭಾತಂಬ್ರಾ ಇತನು ಭಾಲ್ಕಿ ಕಡೆಯಿಂದ ತನ್ನ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ಅತಿ ವೇಗ ಹಾಗೂ ನಿಸ್ಕಾಳಜಿತನದಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಿ ಕೊಂಡು ಬಂದು ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟೆರಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಮಾಡಿದರಿಂದ ಸದರಿ ಡಿಕ್ಕಿಯಿಂದ ರಾಮ ಈತನಿಗೆ ಹಣೆಯ ಮೇಲೆ ಹಾಗು ತಲೆಯ ಹಿಂದೆ ಭಾರಿ ರಕ್ತಗಾಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹಾಗು ಎಡಗೈ ರಟ್ಟೆಗೆ ಭಾರಿ ರಕ್ತ ಗಾಯವಾಗಿ ಮುರಿದಿರುತ್ತದೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟ ಫಿರ್ಯಾದಿನ ಮೇರೆಗೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

ಬೀದರ ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ. 85/2012 ಕಲಂ 341, 324, 504 ಜೊತೆ 34 ಐಪಿಸಿ :-

ದಿನಾಂಕ:27/10/2012 ರಂದು ಫಿರ್ಯಾದಿ ಶ್ರೀ ಕಾಶಿನಾಥ ತಂದೆ ರಾಮಣ್ಣಾ ಸಾ:ಕುಂಬರವಾಡಾ ಬೀದರ ಇವರು  ಅಕರ್ಾಟಗಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿರುವ ತನ್ನ ಸ್ನೆಹಿತನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ  ಗೆಳೆಯರೊಂದಿಗೆ ಪಾಟರ್ಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯ ಬಾಬುರಾವ ಶೀಲವಂತ ಈತನು ಫಿರ್ಯಾದಿಗೆ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಕರೆದು ಅವಾಚ್ಯವಾಗಿ ಬೈಯ್ದು, ಆರೋಪಿತರು ಬಾಬುರಾವ ಶೀಲವಂತ ಹಾಗು ಆತನ ಮಗ ಇಬ್ಬರು ಸಾ:ಅಕರ್ಾಟಗಲ್ಲಿ ಬೀದರ ವಿರುಗಳು ಫಿರ್ಯಾದಿಗೆ ಒತ್ತಿ ಹಿಡಿದು, ಬಡಗೆಯಿಂದ ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಡೆದು ಗುಪ್ತಗಾಯ ಪಡಿಸಿದ್ದು, ಕೈಮುಂಗೈ ಮೇಲೆ ಹೊಡೆದು ತರಚಿದ ಗಾಯಪಡಿಸಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ಫಿರ್ಯಾದು  ಕೊಟ್ಟ ಮೇರೆಗೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

ಭಾಲ್ಕಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ. 126/2012 ಕಲಂ 79, 80 ಕೆಪಿ ಕಾಯ್ದೆ :-


ದಿನಾಂಕ 27-10-2012 ರಂದು 1500 ಗಂಟೆಗೆ ಪಿ ಎಸ್ ಐ [ಕಾ,ಸು] ರವರು ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಖಚಿತ ಭಾತ್ಮಿ ಬಂದಿದ್ದೇನೆಂದರೆ, ಅಂಬೆಸಾಂಗ್ವಿ ಕ್ರಾಸ ಹತ್ತಿರ ನರಸಿಂಗರಾವ ಮಾನಕಾರಿ ಇವನ ಕಬ್ಬಿಣದ ಶೆಡ್ಡಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಪರೆಲ ಎಂಬ 3 ಎಲೆಯ ಇಸ್ಪೀಟ್ ಜೂಜಾಟ ಹಣ ಹಚ್ಚಿ ಪಣ ತೊಟ್ಟು ಆಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಅಂತಾ ಬಾತ್ಮಿ ಬಂದ ಮೇರೆಗೆ ಪಿಎಸ್ಐ ರವರು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಹಾಗೂ ಪಂಚರೊಂದಿಗೆ ನರಸಿಂಗರಾವ ಮಾನಕಾರಿ ಇವನ ಕಬ್ಬಿಣದ ತಗಡದ ಶೆಡ್ಡಿನಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ 1630 ಗಂಟೆಗೆ ಓಳಗೆ ಇಸ್ಪೀಟ್ ಜೂಜಾಟ ಆಡುತ್ತಿದ್ದ ವಿಶ್ವನಾಥ ತಂದೆ ಶಂಕರರಾವ ಶಿಂದೆ ಹಾಗು ಇನ್ನು 5 ಜನರು ಸಾ:: ಅಂಬೆಸಾಂಗವಿ, ಕಳಸದಾಳ, ಬೀರಿ(ಬಿ) ತಾಂಡಾ, ವಳಸಂಗ ಇವರ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಅವರಿಂದ ಜೂಜಾಟಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಒಟ್ಟು ಹಣ 6560/- ರೂಪಾಯಿಗಳು ಮತ್ತು 52 ಇಸ್ಪೀಟ ಎಲೆಗಳು ಪಂಚರ ಸಮಕ್ಷಮದಲ್ಲಿ ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆರೋಪಿತರಿಗೆ ದಸ್ತಗಿರಿ ಮಾಡಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.


ಬೀದರ ಸಂಚಾರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ. 248/2012 ಕಲಂ 279, 337, 338 ಐ.ಪಿ.ಸಿ. ಜೋತೆ 185 ಐಎಂವಿ ಕಾಯ್ದೆ :-

ದಿನಾಂಕ 27/10/2012 ರಂದು 18:00 ಗಂಟೆಗೆ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಶ್ರೀ ಶರಣಪ್ಪ ತಂದೆ ರಾಮಶೆಟ್ಟಿ ಪಾಟೀಲ್ 57 ವರ್ಷ ಸಾ: ಅಕ್ಕಮಹಾದೇವಿ ಕಾಲೋನಿ ಬೀದರ ಇವರ ಅಣ್ಣನಾದ ಸುಭಾಷ ತಂದೆ ರಾಮಶೆಟ್ಟಿ ಪಾಟೀಲ ಇವರು ಬೀದರ ಕುಂಬರವಾಡಾ ಕಮಾನ ಎದುರಿನ ರೊಡಿನ ಮೇಲೆ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವಾಗ ಹಿಂದಿನಿಂದ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ಚಾಲಕನಾದ ಸಂಜುಕುಮಾರ ತಂದೆ ಮಾಣಿಕಪ್ಪಾ ಸಾ: ಬೀದರ ಈತನು ತನ್ನ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲನ್ನು ಅತೀವೇಗ ಹಾಗೂ ಅಜಾಗರೂಕತೆಯಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಸುಭಾಷ ಪಾಟೀಲ ಇವರಿಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದು ಅಪಘಾತ ಪಡೆಸಿ ತಲೆಯ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ರಕ್ತಗಾಯ ಪಡೆಸಿ ಸದರಿ ಚಾಲಕನು ಸಹ ಗಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತಾನೆ. ಅಂತ ಕೊಟ್ಟ ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಮೌಖಿಕ ಹೇಳಿಕೆ ಸಾರಂಶದ ಮೇರೆಗೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

Raichur District Reported Crimes


ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
CPÀ¹äPÀ ¨ÉAQ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:_
                ¢£ÁAPÀ : 28-10-2012 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ 01:00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ UÀ§ÆâgÀÄ UÁæªÀÄzÀ ªÀĹzÁ¥ÀÄgÀ PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ ²æà UÀAUÀ¥Àà vÀAzÉ §¸ÀìtÚ ¨ÉÆÃd£ÉÆÃgÀÄ ªÀ: 40 eÁ: ªÀÄgÁoÀ G: ¥ÀAPÀÑgï ±Á¥ï ªÁå¥ÁgÀ ¸Á: UÀ§ÆâgÀÄ  EªÀgÀ ¥ÀAPÀÑgï CAUÀrUÉ DPÀ¹äPÀªÁV «zÀÄåvï ±Álð ¸ÀPÀÆåðmï ¤AzÀ ¨ÉAQ ºÉÆwÛPÉÆAqÀÄ ¥ÀAPÀÖgï CAUÀr ±ÉqïUÉ ¨ÉAQºÉÆwÛPÉÆAqÀÄ 1) MAzÀÄ D¬Ä¯ï EAf£ï ªÀÄvÀÄÛ PÁA¥ÉæµÀgï C.Q. 70,000/- gÀÆ. 2) 02 fÃ¥ï, 04 ªÉÆÃ.¸ÉÊPÀ¯ï£À ºÉƸÀ mÉÊgÀÄUÀ¼ÀÄ C.Q. 10,000/- 3) ¥ÀAPÀÑgï zÀÄgÀ¹Û ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ C.Q. 7,000/- 4) 20 ºÀ¼ÉAiÀÄ mÉÊgÀÄUÀ¼ÀÄ C.Q. 10,000/- 5) ¥ÀAPÀÑgï CAUÀr ±Éqï C.Q.gÀÆ. 15,000/- 6) §eÁeï r¸À̪Àgï ªÉÆÃ.¸ÉÊ. £ÀA. PÉJ-36/JPïì-9538 C.Q. gÀÆ. 55,000/- MlÄÖ 1,67,000/- gÀÆ. UÀ¼ÀªÀ¸ÀÄÛUÀ¼ÀÄ ¸ÀÄlÄÖ   £ÀµÀÖªÀÅAmÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ UÀ§ÆâgÀÄ oÁuÉ  ¨ÉAQ C¥ÀWÁvÀ £ÀA.06/2012  £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
zÉÆA©ü ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
               ºÉÆ®zÀ ¸ÀªÉð £ÀA 464/4 «¹ÛÃtð 00.32 UÀÄAmÉ d«ÄãÀ£ÀÄß ©üêÀĪÀé UÀAqÀ ZÀAzÀæ±ÉÃRgï qÉÆAuÉÚ ¸Á: zÉêÀzÀÄUÁð FvÀ£ÀÄ  vÀ£Àß vÁ¬Ä¬ÄAzÀ ªÀUÁðªÀuÉ ªÀiÁr¹PÉÆArzÀÄÝ, ªÉAPÉÆèÁ vÀAzÉ ¢. ¨Á®AiÀÄå 39ªÀµÀð,MPÀÌ®ÄvÀ£À ©üêÀĪÀé½UÉ  ¸ÁUÀĪÀ½ ªÀiÁqÀ®Ä vÉÆAzÀgÉ PÉÆqÀÄwÛzÀÝjAzÀ ªÀiÁ£Àå £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ°è N.J¸ï.£ÀA 3/09 £ÉÃzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ DPÉAiÀÄÄ zÁªÉ ºÀÆrzÀÄÝ F §UÉÎ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ°è DPÉAiÀÄ  ¥ÀgÀ rQæ DVzÀÄÝ DPÉAiÀÄÄ vÀ£Àß ºÉÆ®zÀ°è §vÀÛ £Án ªÀiÁrzÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ-14/09/12 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 10-00 UÀAmÉUÉ ªÉÄîÌAqÀ 1)ªÉAPÉÆèÁ vÀAzÉ ¢. ¨Á®AiÀÄå 39ªÀµÀð,MPÀÌ®ÄvÀ£À 2) ¸Á§ªÀé UÀAqÀ ¢.¨Á®AiÀÄå 3)®Qëöä UÀAqÀ ªÉAPÉÆèÁ 30ªÀµÀð, J¯ÁègÀÄ ¸Á- zÉêÀzÀÄUÀð ºÁUÀÆ EvÀgÉà £Á®ÄÌ d£ÀgÀÄ.PÀÆrPÉÊAiÀÄ°è §rUÉ .¨ÉvÀÛ,PÀ®ÄèUÀ¼ÀÄ,PÀÄqÀÄUÉÆîÄUÀ¼À£ÀÄß »rzÀÄPÉÆAqÀÄ DPÉAiÀÄ d«Ää£À°è CwPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉòù DPÉUÉ  CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ J¯É ¨ÉÆøÀÄr PÉÆÃlð DzÉñÀ ªÀiÁrzÀgÉãÁ¬ÄvÀÄ ¤Ã£ÀÄ AiÀÄAUÁ ¸ÁUÀĪÀ½ ªÀiÁqÀÄwÛà CAvÁ CAzÀÄ ¹ÃgÉ,PÀÆzÀ®Ä »rzÀÄ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr §vÀÛzÀ £ÁgÀÄ QvÀÄÛ ºÁQ 20 ¸Á«gÀzÀµÀÄÖ ®ÄPÁì£ÀÄ ªÀiÁr ¤£ÀߣÀÄß fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ £ÁåAiÀiÁ®¢AzÀ ªÀ¸ÀƯÁzÀ SÁ¸ÀV ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ   ªÉÄðAzÀ ¢£ÁAPÀ: 27.10.2012 gÀAzÀÄ zÉêÀzÀÄUÁð oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 165/2012 PÀ®A:147,148,323,324,354,427,504,506,¸À»vÀ 149 L.¦.¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
            ¢£ÁAPÀ.26-10-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 9-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ CªÀÄgÉÃUËqÀ vÀAzÉ ¥ÀA¥À£ÀUËqÀ ºÁUÀÆ EvÀgÉà 5 d£ÀgÀÄ J®ègÀÆ ¸Á.ºÀÆ£ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄzÀªÀgÀÄ. EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ CPÀæªÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ¸ÀAUÀ£ÀUËqÀ vÀAzÉ ¨Á®£ÀUËqÀ PÀAzÀUÀ¯ï °AUÁAiÀÄvÀ 41 ªÀµÀð MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á.ºÀÆ£ÀÆgÀÄ.FvÀ£ÀÄ EzÀÝ eÁUÁPÉÌ §AzÀÄ ¯Éà ¸ÀƼÉà ªÀÄUÀ£Éà ¤Ã£ÀÄ JµÀÄÖ d£ÀgÀ£ÀÄß £ÉÆÃr¢ÝïÉà ªÀÄUÀ£É, »jAiÀÄjAzÀ £ÀªÀÄUÉ §Ä¢Ý ºÉý¸ÀÄwÛà K£À¯ÉÃ, FUÀ AiÀiÁªÀ »jAiÀÄgÀÄ EzÁÝgÉ ¤£ÀߣÀÄß E¯Éèà ªÀÄÄV¹©qÀÄvÉÛÃªÉ ¤£ÀߣÀÄß fêÀ ¸ÀªÉÄÃvÀ ©qÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÁr J®ègÀÆ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 130/12 PÀ®A.143.147.504.323.506 gÉ/«.149 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
EvÀgÉ L.¦.¹. ¥ÀæPÀgÀt ªÀiÁ»w:-
              ²æà ªÀĺÉÃ§Æ¨ï ¥ÁµÁ vÀAzÉ: ¨ÁªÀÅ¢¢Ý£ï 33ªÀµÀð, ªÁå¥ÁgÀ, ¸Á: zÉêÀzÀÄUÀÀð.FvÀ£ÀÄ FUÉÎ PÉ®ªÀÅ ¢£ÀUÀ¼À »AzÉ zÉêÀzÀÄUÀÀð ¥ÀlÖ£ÀzÀ ¥ÀÄgÀ¸À¨sÉAiÀÄ ªÀw¬ÄAzÀ, zÉêÀzÀÄUÀÀð ¥Éưøï oÁuɬÄAzÀ d»ÃgÀÄ¢Ý£ï ¥ÁµÁ ªÀÈvÀÛzÀªÀgÉUÉ gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀ ªÀÄvÀÄÛ §® §¢AiÀÄ qÉæöÊ£Éeï ¤ªÀiÁðtzÀ PÁªÀÄUÁjAiÀÄ UÀÄwÛUÉAiÀÄ£ÀÄß »rzÀÄPÉÆArzÀÄÝ PÁªÀÄUÁjAiÀÄ£ÀÄß ¤ªÀð»¸À®Ä ¨ÉÃPÁUÀĪÀ ¸ÁªÀÄVæUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀÆgÉʸÀĪÀ ¸À®ÄªÁV ªÉÃAPÀmɱÀ FvÀ£ÀÄ ªÀÄ»§Æ¨ï FvÀ¤AzÀ  65,000/- gÀÆ.UÀ¼À£ÀÄ ªÀÄÄAUÀqÀªÁV ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ, PÁªÀÄUÁjUÉ ¨ÉÃPÁzÀ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀÆgÉʸÀzÉà EzÁÝUÀ DvÀ£ÀÄ CªÀ¤UÉ  PÉýzÀÝPÉÌ CªÀ£ÀÄ  ¢£ÁAPÀ 23-09-2012 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 09-00 UÀAmÉUÉ DvÀ£À  ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ §AzÀÄ, ºÉÆÃgÀUÉ PÀgÉzÀÄ `` K£À¯Éà ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£É £À£ÀߣÀÄß K£ÀAvÀ w½zÀÄPÉÆAr¢Ý ¥sÉÆãï£À°è K£ÀÄ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄwÛ, £Á£ÀÄ DAzÀæzÀªÀ£ÀÄ ¤£ÀߣÀÄß JwÛºÁQPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ¤£ÀߣÀÄß K£ÀÄ ¨ÉÃPÁzÀgÀÆ ªÀiÁqÀÄvÉÛ£É '' CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ £ÁåAiÀiÁ®¢AzÀ ªÀ¸ÀƯÁzÀ SÁ¸ÀV ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ   ªÉÄðAzÀ ¢£ÁAPÀ: 27.10.2012 gÀAzÀÄ zÉêÀzÀÄUÁð oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 164/2012 PÀ®A, 143,323,504,506, ¸À»vÀ 34 L¦¹.CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.  
gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
             ¢£ÁAPÀ 27-10-2012 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 4-00 UÀAmÉUÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀiÁ§Ä¸Á§ vÀAzÉ zÁªÀ¯ï¸Á¨ï ªÀÄĹèA ªÀAiÀÄ:50 MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: G¥ÁàgÀ£ÀA¢ºÁ¼À  FvÀ£ÀÄ ªÀÄÄzÀUÀ¯ïzÀ°è PÉ®¸À ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ªÁ¥À¸ï G¥ÁàgÀ £ÀA¢ºÁ¼ÀUÉ ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï -E®PÀ¯ï gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É PÉ.ªÀÄjAiÀĪÀÄä£À ºÀ½î PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ ¯Á¯É¸Á§£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA.PÉ.J.03 E.J¥sï.4038 ¨ÁPÀìgï ¨ÉÊPï£ÀÄß CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ £Àr¹zÀÝjAzÀ ¹ÌqÁØV ©zÀÄÝ EzÀjAzÀ ªÀiÁ§Ä¸Á§£À vÀ¯ÉUÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ eÉÆÃvÉVzÀÝ PÁ²ªÀĸÁ¨ï FvÀ¤UÉ §®UÁ®Ä ªÀÄtPÁ¼ÀÄ PɼÀUÉ ªÀÄÄjzÀÄ ¨sÁjUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ ¯Á¯É¸Á§¤UÉ C®è°è vÉgÉazÀ UÁAiÀiÁªÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 131/12 PÀ®A.279,337,338 L¦¹CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
ªÀÄ£É PÀ¼ÀĪÀÅ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
            ¢£ÁAPÀ: 26,27.10.2012 gÀ gÁwæ CAzÀgÉ 22.30 UÀAmɬÄAzÀ 07.00 UÀAmÉAiÀÄ CªÀ¢AiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ AiÀÄgÀªÀÄgÀ¸ï PÁåA¦£À L.r. PÁélð¸ï zÀ°ègÀĪÀ ¸ÉÊAiÀÄzï ±Á UÀAiÀiÁ¸ÀÄ¢ÝÃ£ï ¸ÀÆ¥ÀjAmÉAqÉAmï EAd¤ÃAiÀÄgï  vÀÄAUÀ¨sÀzÁæ  PÀ®ÄªÉ AiÀÄgÀªÀÄgÀ¸ï PÁåA¥ï gÀªÀgÀ ªÀÄ£É £ÀA: J.13£ÉÃzÀÝgÀ ¨ÁV°£À ©ÃUÀªÀ£ÀÄß ªÀÄÄjzÀÄ M¼À¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr ªÀÄ£ÉAiÉÆüÀV£À ¨ÁV®Ä ªÀÄvÀÄÛ C®ªÀiÁj QðUÀ¼À£ÀÄß gÁqï ºÁQ ªÀÄÄjzÀÄ  §AUÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ ¨É½î C¨sÀgÀtUÀ¼ÀÄ , £ÀUÀzÀÄ ºÀt »ÃUÉ MlÄÖ 1,80,500/- ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ  ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 234/2012 PÀ®A: 457,380 L.¦.¹. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
   ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ::-     
          gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 28.10.2012 gÀAzÀÄ 68 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 13,000/- gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.

PÉÆ¥Àà¼À f¯ÉèAiÀÄ°è ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

1) UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 286/2012 PÀ®A. 279, 337 L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ: 27-10-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 8:00 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà zÉÆqÀا¸À¥Àà vÀAzÉ PÀj«ÃgÀ¥Àà CAUÀr, ªÀAiÀĸÀÄì 48 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ G: ªÁå¥ÁgÀ ¸Á: eÉ.¦. £ÀUÀgÀ, PÁgÀlV. EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¤ÃrzÀÄÝ, CzÀgÀ ¸ÁgÁA±À F ¥ÀæPÁgÀ EzÉ. " ¢£ÁAPÀ:- 27-10-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 3:00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £À£Àß ¸ÀA§A¢üPÀ£ÁzÀ §¸ÀªÀgÁd¥Àà vÀAzÉ UÀ«¹zÀÝ¥Àà ¸Á: PÁgÀlV EªÀgÀ PÀÄlÄA§zÀªÀgÁzÀ gÀvÀߪÀÄä UÀAqÀ §¸ÀªÀgÁd¥Àà 30 ªÀµÀð, ¥ÀÆtÂðªÀÄ UÀAqÀ gÀÄzÉæñÀ 28 ªÀµÀð, gÀÄzÉæñÀ vÀAzÉ UÀ«¹zÀÝ¥Àà 32 ªÀµÀð, UÀ«¹zÀÝ¥Àà vÀAzÉ PÀj«ÃgÀ¥Àà J®ègÀÆ ¸Á: PÁgÀlV EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ §¸ÀªÀgÁd¥Àà EªÀgÀ EArPÁ PÁgï £ÀA: PÉ.J-28/JA-5102 £ÉÃzÀÝgÀ°è UÀAUÁªÀwAiÀÄ°è £ÀªÀÄä ¸ÀA§A¢üPÀgÀ£ÀÄß ªÀiÁvÁr¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀ®Ä §A¢zÉݪÀÅ. PÁgï£ÀÄß £Á£Éà £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §A¢zÉÝ£ÀÄ. £ÁªÀÅ ¸ÀA§A¢üPÀgÀ£ÀÄß ªÀiÁvÁr¹PÉÆAqÀÄ ¸ÀAeÉ ªÁ¥À¸ï PÁgÀlVUÉ ºÉÆgÀmɪÀÅ. £ÁªÀÅ ¸ÀAeÉ 6:00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ UÀAUÁªÀw-PÁgÀlV ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ²æÃgÁªÀÄ£ÀUÀgÀ zÁn ªÀÄÄAzÉ ¥ÉmÉÆæÃ¯ï §APï ºÀwÛgÀ ²æÃgÁªÀÄ£ÀUÀgÀ ¹ÃªÀiÁzÀ°è gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀUÀqÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ £ÀªÀÄä JzÀÄgÀÄUÀqÉ PÁgÀlV PÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ mÁåAPÀgï ¯ÁjAiÀÄ ZÁ®PÀ£ÀÄ mÁåAPÀgï£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ wêÀæ ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀUÀqÉ ºÉÆÃUÀzÉà MªÉÄä¯Éà §®UÀqÉ wgÀÄV¹PÉÆAqÀÄ £ÀªÀÄä PÁgï£À §®UÀqÉ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀ£ÀÄ. EzÀjAzÀ PÁgï £ÀqɬĸÀÄwÛzÀÝ £À£Àß §® ªÉÆtPÉÊUÉ, §®UÀqÉ JzÉUÉ M¼À¥ÉmÁÖ¬ÄvÀÄ. CzÀgÀAvÉ PÁgï£À°èzÀÝ gÀvÀߪÀÄä, ¥ÀÆtÂðªÀÄ, gÀÄzÉæñÀ, UÀ«¹zÀÝ¥Àà EªÀgÀÄUÀ½UÀÆ ¸ÀºÀ M¼À¥ÉlÄÖ ªÀÄvÀÄÛ gÀPÀÛ UÁAiÀÄUÀ¼ÁzÀªÀÅ. C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀ mÁåAPÀgï£ÀÄß £ÉÆÃqÀ®Ä CzÀgÀ £ÀA§gï: PÉ.J-28/ J-5189 CAvÁ EzÀÄÝ, ZÁ®PÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ «ÃgÀ¨sÀzÀæAiÀÄå¸Áé«Ä vÀAzÉ ¨ÉÆÃgÀAiÀÄå CAvÁ UÉÆvÁÛ¬ÄvÀÄ. £ÀAvÀgÀ £ÁªÀÅ UÁAiÀÄUÉÆAqÀªÀgÀÄ ¨ÉÃgÉ AiÀiÁªÀÅzÉÆà MAzÀÄ ªÁºÀ£ÀzÀ°è UÀAUÁªÀw G¥À«¨sÁUÀ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è aQvÉì PÀÄjvÀÄ zÁR¯ÁzɪÀÅ. ²æà ¸ÉÊAiÀÄåzï «ÄÃgï¸Á§, ºÉZï.¹. 88 UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

2) ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 238/2012 PÀ®A. 279, 338 L.¦.¹:.

¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà zÉÆqÀا¸À¥Àà vÀAzÉ PÀj«ÃgÀ¥Àà CAUÀr, ªÀAiÀĸÀÄì 48 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ G: ªÁå¥ÁgÀ ¸Á: eÉ.¦. £ÀUÀgÀ, PÁgÀlV. vÀªÀÄä E£ÉÆêÁ PÁgÀ £ÀA. PÉ.J.03/JA.J¥sï.674 £ÉÃzÀÝgÀ°è EAzÀÄ §zÁ«Ä. ¥ÀlÖzÀPÀ®Äè, LºÉÆ¼É ¥ÀæªÁ¸À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉƸÀ¥ÉÃmÉUÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ PÀĵÀÖV ºÉƸÀ¥ÉÃl J£ï.ºÉZï. 13 gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ªÉʵÀÚ« ¥ÉmÉÆæÃ¯ï §APÀ ºÀwÛgÀ JzÀgÀÄUÀqɬÄAzÀ ¹zÀÝ°AUÀ¥Àà @ ¹zÀÄÝ ¸ÀdÓ£À ¸Á. CPÀëAiÀÄ PÁ¯ÉÆä ºÀħâ½î. FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃ. ¸ÉÊ. £ÀA. PÉ.J.37/Dgï.5700 £ÉÃzÀÝgÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀªÁV ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ gÁAUï ¸ÉÊr£À°è §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ PÁj£À ªÀÄÄA¨ÁUÀ oÀPÀÌgÀ PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀÝ, DgÉÆævÀ£ÀÄ PÁj£À ¨Á£Émï ªÉÄÃ¯É ©zÀÄÝ £ÀAvÀgÀ PɼÀUÉ ©¢ÝzÀÝjAzÀ §®UÁ°£À ¥ÁzÀPÉÌ ªÀÄvÀÄÛ vÀ¯ÉUÉ ¨É¤ßUÉ ªÀÄvÀÄÛ ºÀuÉUÉ UÁAiÀÄUÀ¼ÁV M¼À¥ÉlÄÖUÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ªÀÄÄAvÁVzÀÝ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ²æà ºÉÆ£ÀߥÀà J.J¸ï.L ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ oÁuÉgÀªÀgÀÄ. ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

dÆeÁlzÀ ¥ÀæPÀgÀt

3) UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 137/2012 PÀ®A. 87 PÀ£ÁðlPÀ ¥Éưøï PÁAiÉÄÝ:.

¢£ÁAPÀ 27-10-2012 gÀAzÀÄ 15-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ DgÉÆævÀgÁzÀ 01] ºÀ£ÀªÀÄ£ÀUËqÀ vÀAzÉ ±ÀgÀuÉÃUËqÀ eÁgÀ§Ar ªÀAiÀÄ 22 ªÀµÀð eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ºÉÃgÀÆgÀ vÁ: UÀAUÁªÀw. 02]    ±ÀgÀt§¸À¥Àà vÀAzÉ °AUÀ¥Àà UÉÆãÁ¼À ªÀAiÀÄ 30 ªÀµÀð eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ºÉÃgÀÆgÀÄ vÁ: UÀAUÁªÀw. 03]«ÃgÀ£ÀUËqÀ vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁdUËqÀ ªÉÄÃn ªÀAiÀÄ36 ªÀµÀð eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ºÉÃgÀÆgÀ vÁ: UÀAUÁªÀw. 04]ªÀÄ®ètÚ vÀAzÉ ¥ÀA¥ÀtÚ ªÀAiÀÄ 25 ªÀµÀð eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ºÉÃgÀÆgÀÄ vÁ: UÀAUÁªÀw. 05]    JA.ZÀAzÀÄ vÀAzÉ «gÀÄ¥ÁPÀë¥Àà ªÉÄ¢PÀ£Á¼À ªÀAiÀÄ 39 ªÀµÀð eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ºÉÃgÀÆgÀÄ vÁ: UÀAUÁªÀw. 06] ¯ÉÆÃPÉñÀ vÀAzÉ ¸ÉÆêÀÄtÚ ªÀAiÀÄ 25 ªÀµÀð eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ G: ªÁå¥ÁgÀ ¸Á: ºÉÃgÀÆgÀÄ vÁ: UÀAUÁªÀw. 07]¥ÀæPÁ±À vÀAzÉ ªÀÄÄ¢AiÀÄ¥Àà ªÀAiÀÄ 32 ªÀµÀð eÁ: ªÀÄrªÁ¼À G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ºÉÃgÀÆgÀÄ, vÁ: UÀAUÁªÀw. 08]±ÀAPÀgÀUËqÀ vÀAzÉ §¸À¥Àà CAUÀr ªÀAiÀÄ 32 ªÀµÀð eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ºÉÃgÀÆgÀÄ vÁ: UÀAUÁªÀw. 09]ªÀ°¸Á§ vÀAzÉ ºÀĸÉãÀ¸Á§ SÁgÀ§Ar ªÀAiÀÄ 60 ªÀµÀð eÁ:ªÀÄĹèA G: ªÁå¥ÁgÀ ¸Á: 07 £Éà ªÁqÀð E¸ÁèA¥ÀÄgÀ, UÀAUÁªÀw. 10]±À¦ü vÀAzÉ ZÀAzÁºÀĸÉãÀ ªÀAiÀÄ 25 ªÀµÀð eÁ:ªÀÄĹèA G: gÁqÀ¨ÉArAUï PÉ®¸À ¸Á: ªÀÄÄeÁªÀgÀ PÁåA¥ï, UÀAUÁªÀw. 11] zÀÆzÀ£Á£Á vÀAzÉ CPÀâgÀ¸Á§ ªÀAiÀÄ 28 ªÀµÀð eÁ:ªÀÄĹèA G:MAn§Ar PÉ®¸À ¸Á:07 £ÉêÁqÀð ªÀÄÄeÁªÀgÀ PÁåA¥ï,UÀAUÁªÀw. DgÉÆævÀgÀÄ UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀzÀ PÀ£ÀPÀVj gÀ¸ÉÛAiÀÄ°ègÀĪÀ C±ÀéªÉÄÃzsÀ ¯ÁqïÓ »AzÀÄUÀqÉUÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è MAzÀÄ ¨Éqï²Ãmï ªÉÄÃ¯É zÀÄAqÁV PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀtPÉÌ ºÀaÑ 52 E¸ÉàÃmï J¯ÉUÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ JA§ E¹àÃl dÆeÁl DqÀÄwÛzÁÝUÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ ªÉÄÃ¯É ²æà f.Dgï. ¤PÀÌA, ¦.L. gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄPÉÆAqÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀjAzÀ E¸ÉàÃl dÆeÁl¢AzÀ ¸ÀAUÀ滹zÀ MlÄÖ £ÀUÀzÀÄ ºÀt. 10,500-00 gÀÆ. 52 E¸ÉàÃmï J¯ÉUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ ¨Éqï²Ãl£ÀÄß ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ d¦Û ¥Àr¹PÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ. DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß ¸ÀÆPÀÛ eÁ«Ää£À ªÉÄÃ¯É ©qÀ¯ÁzÉ.

4) UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 138/2012 PÀ®A. 79-80 PÀ£ÁðlPÀ ¥Éưøï PÁAiÉÄÝ:.

¢£ÁAPÀ 27-10-2012 gÀAzÀÄ 19-00 UÀAmÉUÉ ²æà r.J¯ï. ºÀtV, ¥Éưøï G¥À«¨sÁUÁ¢PÁjUÀ¼ÀÄ UÀAUÁªÀw gÀªÀgÀÄ vÀªÀÄäzÉÆAzÀÄ ªÀgÀ¢AiÀÄ£ÀÄß ºÁUÀÆ UÀȺÀ dÆeÁlzÀ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ªÀÄvÀÄÛ dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVgÀĪÀ 11 d£À DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄ PÀÄjvÀÄ ªÀgÀ¢AiÀÄ£Àäß PÉÆnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CzÀgÀ ¸ÁgÀA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ 27-10-2012 gÀAzÀÄ 17-30 UÀAmÉUÉ DgÉÆævÀgÁzÀ 01] gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ CªÀÄgÉñÀ ªÀAiÀiÁ: 33 ªÀµÀð, eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ, G: PÀÆ°¸Á: dAiÀÄ£ÀUÀgÀ UÀAUÁªÀw. 02] ªÀÄ£ÉÆúÀgÀ vÀAzÉ ªÀÄ®èAiÀÄå, ªÀAiÀiÁ: 35 ªÀµÀð, eÁ: £ÉÃPÁgÀ, G: UÀĪÀiÁ¸ÀÛ, ¸Á: 19 £Éà ªÁqÀð eÉÆÃUÉÃgÀ Nt UÀAUÁªÀw. 03] ªÉÆúÀ£À vÀAzÉ ±ÁAvÀªÀĸÁ ªÀAiÀiÁ: 30 eÁ: PÀëwæAiÀÄ, G: ¥ÉÆÃmÉÆà UÁæ¥sÀgï, ¸Á:UÀÄAqÀªÀÄä PÁåA¥ï UÀAUÁªÀw. 04] gÁdÄ vÀAzÉ gÁªÀÄ¥Àà PÀnÖªÀĤ ªÀaiÀiÁ; 35 ªÀµÀð, eÁ: F½UÉÃgÀ, G:qÀæAiÀĪÀgï PÉ®¸À ¸Á:£ÉÃPÁgÀ Nt UÀAUÁªÀw. 05] ªÉAPÀmÉñÀ vÀAzÉ VjAiÀÄ¥Àà ¥ÀvÁÛgÀ, ªÀ:35 ªÀµÀð eÁ:¥ÀvÁÛgÀ, G:PÉ.J¸ï.Dgï.n.¹. UÁqÀð, ¸Á:£ÉÃPÁgÀ Nt UÀAUÁªÀw. 06] FgÀtÚ vÀAzÉ £ÀgÀ¸À¥Àà ªÀAiÀiÁ; 28 ªÀµÀð, eÁ; J¸ï.¹., G: ¥ÉÊ£Á£ÀìzÀ°è PÉ®¸À, ¸Á: £ÉÃPÁgÀ Nt UÀAUÁªÀw. 07] §¸ÀtÚ vÀAzÉ gÀªÉÄñÀ D®ÆgÀ, ªÀAiÀiÁ; 25 ªÀµÀð, eÁ; £ÉÃPÁgÀ, G: UÀĪÀiÁ¸ÀÛ ¸Á: £ÉÃPÁgÀ Nt UÀAUÁªÀw. 08] dUÀ¢Ã±À vÀAzÉ ¥ÀA¥Á¥Àw, ªÀAiÀiÁ: 40 ªÀµÀð, eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: £ÉÃPÁgÀ Nt UÀAUÁªÀw. 09] ZÀAzÀÄæ vÀAzÉ ¤Ã®¥Àà PÀnÖªÀĤ, ªÀAiÀiÁ: 25 ªÀµÀð, eÁ: £ÉÃPÁgÀ, G: UÀĪÀiÁ¸ÀÛ, ¸Á: ªÀqÀØgÀ Nt UÀAUÁªÀw. 10] n. £ÁUÀ°AUÀ vÀAzÉ ªÀÄ°èPÁdÄð£À ªÀAiÀiÁ; 38 ªÀµÀð, eÁ; £ÉÃPÁgÀ, G: ªÁå¥ÁgÀ, ¸Á: £ÉÃPÁgÀ Nt UÀAUÁªÀw. 11] ¥Àæ¢Ã¥ÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ²æzsÀgÀ ªÀAiÀiÁ: 30 ªÀµÀð, eÁ: ªÉʱÀå, G: ªÉÄPÁ¤Pï, ¸Á: Q¯Áè KjAiÀiÁ UÀAUÁªÀw. EªÀgÀÄ UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀzÀ ¨sÀAqÁgÀPÀgÀ lÆj¸ïÖ ºÉÆÃA£À gÀÆA £ÀA. 212 gÀ°è PÉøÀj§zÁ«Ä ªÀÄvÀÄÛ ¤Ã° §tÚzÀ ¥ÀnÖUÀ¼ÀļÀî MAzÀÄ ¨Éqï²Ãmï ªÉÄÃ¯É zÀÄAqÁV PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀtPÉÌ ºÀaÑ E¸ÉàÃmï J¯ÉUÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ zÉʪÀ °Ã¯É ªÉÄÃ¯É £ÀqÉAiÀÄĪÀ CAzÀgï-¨ÁºÀgï E¸ÉàÃmï dÆeÁl DqÀÄwÛzÁÝUÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ ªÉÄÃ¯É C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zÁ½ ªÀiÁr E¸ÉàÃmï dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀªÀgÀ£ÀÄß »rzÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀjAzÀ ªÀÄvÀÄÛ E¸ÉàÃmï dÆeÁlzÀ ¥ÀtPÉÌ ºÀaÑzÀ ºÀt J¯Áè ¸ÉÃj MlÄÖ gÀÆ. 1,57,670-00 UÀ¼À£ÀÄß ºÁUÀÆ 52 E¹àÃmï J¯ÉUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ PÉøÀj§zÁ«Ä ªÀÄvÀÄÛ ¤Ã° §tÚzÀ ¥ÀnÖUÀ¼ÀļÀî ¨Éqï²Ãmï EªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ d¦Û ¥Àr¹PÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ. DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß ¸ÀÆPÀÛ eÁ«Ää£À ªÉÄÃ¯É ©qÀ¯ÁVzÉ.

GULBARGA DISTRICT REPORTED CRIMES

ಜೂಜಾಟ ಪ್ರಕರಣ:
ಗುಲಬರ್ಗಾ ಗ್ರಾಮೀಣ ಠಾಣೆ:ದಿನಾಂಕ:-27/10/2012 ರಂದು ಸಾಯಂಕಾಲ ಅವರಾದ (ಬಿ) ಗ್ರಾಮದ ಸೀಮಾಂತರದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಪಾಪಖಾನ ಇವರ ಹೊಲದ ಗಿಡದ ಕೆಳಗೆ ದುಂಡಾಗಿ ಕುಳಿತು ಅಂದರ ಬಾಹರ ದೈವದ ಜೂಜಾಟ ಆಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಆನಂದರಾವ ಎಸ್‌ ಎನ್‌ ಪಿಎಸ್‌ಐ ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರು 5 ಜನರಾದ ನಾಗರಾಜ ತಂದೆ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಭಾಸಗಿ  ವ:27 ಸಾ: ಶಿವಾಜಿ ನಗರ ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ,ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ತಂದೆ ಚಂದ್ರಕಾಂತ  ಮರಪಳ್ಳಿ  ವ:23 ಸಾ: ಶಿವಾಜಿ ನಗರ ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ,ಶರಣು@ಶರಣಬಸಪ್ಪ ತಂದೆ ಶಾಮರಾವ ಚೇಗಂಟಾ ವ:24 ವರ್ಷ ಸಾ:ಭವಾನಿ ನಗರ,ಶರಣಬಸಪ್ಪ ತಂದೆ ಗುರುಲಿಂಗಪ್ಪ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ವ:38 ವರ್ಷ ಸಾ:ಶಿವಾಜಿ ನಗರ ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ,ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ತಂದೆ ಬಂಡೆಪ್ಪ ನಾಟೀಕರ ವ:36 ವರ್ಷ ಸಾ: ಶಿವಾಜಿ ನಗರ ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ರವರನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಜೂಜಾಟಕ್ಕೆ ಬಳಸಿದ ಹಣ 3080/- ರೂ ಹಾಗೂ  ಇಸ್ಪೇಟ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಜಪ್ತಿಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ: 342/2012 ಕಲಂ 87 ಕೆಪಿ ಆಕ್ಟ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ