Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Saturday, July 13, 2013

Raichur District Reported Crimes

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

¢£ÁAPÀ: 10-07-2013 gÀAzÀÄ 22.00  UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À CAUÀ¼ÀzÀ°è ¦üAiÀiÁ𢠲æà °AUÀ¥Àà vÀAzÉ GªÀÄätÚ ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð d: ®A¨Át G:  MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: UËqÀÆgÀÄ vÁAqÀ üFvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄUÀ£ÁzÀ ªÉÃAPÀmÉñÀ FvÀ¤UÉ ¤Ã£ÀÄ ±Á¯ÉUÉ AiÀiÁPÉ  ºÉÆUÀĪÀÅ¢¯Áè ¤£ÀUÉ gÉÆÃPÀÌ J°èAzÀ PÉÆqÀ° CAvÁ CAzÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À CAUÀ¼ÀzÀ°è vÀ£Àß ªÀÄUÀ¤UÉ ºÉÆqÉAiÀÄ°PÉÌ ºÉÆzÁUÀ 1) ¦üÃügÀ¥Àà  2) gÀÆ¥ÀàªÀé UÀAqÀ ¦ügÀ¥Àà  E§âgÀÆ  ¸Á: UËqÀÆgÀÄ vÁAqÀ EªÀgÀÄ C°èUÉ §AzÀÄ  vÀªÀÄä ºÀ¼ÉAiÀÄ zÉéõÀ¢AzÀ ¤Ã£ÀÄ £ÀªÀÄä£ÀÄß GzÉÝñÀªÁV ElÄÖPÉÆAqÀÄ £ÉêÀ ºÁQ ¤£Àß ªÀÄUÀ¤UÉ ¨ÉʬÄwÛ J£À¯Éà ®AUÁ ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£É CAvÁ  CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÀnÖUɬÄAzÀ  ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÀÄÄA¨ÁUzÀ°èÀ ªÀÄvÀÄÛ »A¨ÁUzÀ°èÀ ºÉÆqÉzÁUÀ gÀPÀÛ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ PÁ°¤AzÀ M¢ÝzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ºÀnÖ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 151/2013 PÀ®A. : 323,324, 504. ¸À»vÀ 34 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÆÃUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-


 

¢.10-07-13gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 5-00 UÀAmÉUÉ ¦AiÀiÁ𢠲æà gÁeÁ vÀAzÉ DAd£ÉÃAiÀÄå eÁwBªÀqÀØgÀÄ ªÀAiÀÄ-25ªÀµÀð  GBºÁ°£À CmÉÆÃzÀ°è QèãÀgÀ PÉ®¸À ¸ÁB¤ÃgÀªÀiÁ£À« vÁBªÀiÁ£À«. FvÀ£ÀÄ
ªÀÄAdÆgÀÄ¥Á±À vÀAzÉ gÀAeÁ£À¸Á§ C¦à CmÉÆà £ÀA§gÀ  PÉJ-36/J-1465 gÀ ZÁ®PÀ,¸ÁB¤ÃgÀªÀiÁ£À«. FvÀ£À C¦à CmÉÆà £ÀAB.PÉJ-36/J-1465gÀ°è PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ PÉ.UÀÄqÀ¢¤ßPÁåA¥ï UÉÆÃzÁ«Ä£À ªÀÄÄAzÉ PÉ.UÀÄqÀ¢¤ß PÁåA¦¤AzÀ ¤ÃgÀªÀiÁ£À« PÀqÉ ºÉÆÃUÀÄ ªÁUÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß CmÉÆêÀ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀªÁV C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹzÀÝjAzÀ CmÉÆà ¥À°ÖAiÀiÁV ©zÀÄÝ CmÉÆÃzÀ°è PÀĽwzÀÝ ¦AiÀiÁð¢ zÁgÀ£ÀÄ dA¦UÉ PɼÀUÉ ©zÀÄÝ £Á°UÉ PÀmÁÖV ºÀ®ÄèUÀ½UÉ ¥ÉmÁÖV ªÀÄÄjzÀÄ ¸ÁzÁ ªÀÄvÀÄÛ wêÀð ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁV CmÉÆà dRAUÉÆAqÀÄ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯Áè ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ¸ÉÃjPÉAiÀiÁV G¥ÀZÁgÀ ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÀÄÝ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉ ¢£ÁAPÀ: 13.07.2013 gÀAzÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹gÀªÁgÀ ¥ÉÆðøÀ oÁuÉ, UÀÄ£Éß £ÀA: 128/13 PÀ®AB 279.304 (J) L.¦.¹. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

EvÀgÉ L.¦.¹ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

ªÉÄ: ¹.f. ¥ÀjªÁgï ¥ÀæöåªÉÃmï ° ªÀĺÁ¥É £Á« ªÀÄÄA¨ÉÊ £ÉÃzÀÝgÀ CzsÀåPÀëgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀåªÀ¸ÁÜ¥ÀPÀ ¤zÉÃð±ÀPÀgÁzÀ DgÉÆæ ZÀAzÀæ±ÉÃRgï UÀÄgÀÆf EªÀgÀÄ ¸ÀgÀ¼À ªÁ¸ÀÄÛ«£À ¥ÀjtÂvÀgÁVzÀÄÝ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ PÀ¯Áåt¥Àà vÀAzÉ CuÉÚ¥Àà ¥ÀjÃvï ¸Á: ªÀÄAUÀ¼ÀªÁgÀ ¥ÉÃmÉÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ EªÀgÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 2 ªÀ¸ÀðUÀ½AzÀ ªÀAiÀĸÁìzÀ vÀ£Àß ªÀAiÀĸÁìzÀ vÁ¬ÄAiÀÄ G¥ÀZÁgÀPÁÌV gÁAiÀÄZÀÆj£À°èzÀÝgÀÆ ¸ÀºÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¤AzÀ ºÀtªÀ£ÀÄß §®zÀæºÀt ªÀiÁqÀĪÀ ªÀÄvÀÄÛ fÃvÀzÁ¼ÀÄ ¥ÀzÀÝwAiÀÄ£ÀÄß C£ÀĸÀj¸ÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀªÀÄUÉ 4 ®PÀë gÀÆ ªÉZÀÑzÀ vÀgÀ¨ÉÃw ¥ÀqÉzÀÄ 10 ªÀµÀðUÀ¼ÀªÀgÉUÉ ¸ÉÃªÉ ¸À°è¸ÀĪÀÅzÁV ¢£ÁAPÀ: 08.12.2012 gÀªÀÄzÀÄ ¨ÁAqï §gÉzÀÄPÉÆlÄÖ ¨ÁAqï £À°ègÀĪÀ µÀgÀvÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß G®èAWÀ£É ªÀiÁrzÀ §UÉÎ ¸ÀļÀÄî «zÀÄå£Áä£À zÁR¯ÉAiÀÄ£ÀÄß ¸À馅 ªÀiÁr ¦üAiÀiÁð¢zÁjUÉ °ÃUÀ¯ï £ÉÆÃnÃ¸ï ªÀÄÆ®PÀ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¤A¢¹ ªÉÆøÀzÀ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁPÀ°¸ÀĪÀÅzÁV ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ªÀÄÄAvÁV £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ°è ¸À°è¹zÀ zÀÆj£À ªÉÄðªÀÄzÀ ¸ÀzÀgÀ §eÁgï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA; 134/2013 PÀ®A: 192 (¹) 193,383,384,503,504,506 L.¦.¹.ªÀÄvÀÄÛ16 ªÀÄvÀÄÛ 18 fÃvÀ ¥ÀzÀÝw (gÀzÀÝw) C¢ü¤AiÀĪÀÄ-1976 £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤PÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ::-

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ:13.07.2013 gÀAzÀÄ 122 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 22,300 /-gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛz

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 13-07-2013This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.
¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 13-07-2013

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 167/2013, PÀ®A 279, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 13-07-2013 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄ°èPÁdÄð£À vÀAzÉ ªÀiÁzsÀªÀgÁªÀ ªÀiÁzÀ¥Àà£ÀªÀgÀ, ªÀAiÀÄ: 42 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: ¤qÉÆÃzÁ UÁæªÀÄ, vÁ: OgÁzÀ (©), ¸ÀzÀå: ZÀ£Àߧ¸ÀªÀ £ÀUÀgÀ ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ vÀ£Àß UɼÉAiÀÄ£ÁzÀ ªÉÊf£ÁxÀ E§âgÀÆ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA. PÉJ-38/J¯ï-5791 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É UÀÄA¥Á PÀqÉUÉ ºÉÆÃV ªÀÄgÀ½ ©ÃzÀgÀzÀ ZÀ£Àߧ¸ÀªÀ £ÀUÀgÀzÀ°ègÀĪÀ vÀªÀÄä ªÀÄ£É PÀqÉUÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ »A¢¤AzÀ CAzÀgÉ UÀÄA¥Á PÀqɬÄAzÀ ¯Áj £ÀA. J¦-13/JPïì-4719 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ DgÉÆæAiÀÄÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼Àf¬ÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ ZÀ¯Á¬Ä¸ÀÄwÛzÀÝ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ°UÉ rQÌPÉÆnÖzÀÝjAzÀ C¥ÀWÁvÀ ¸ÀA¨sÀ«¹ ¦üAiÀiÁð¢UÉ JqÀPÁPÀ°£À ¥ÁzÀzÀ ªÉÄÃ¯É ZÀªÀÄð ¸ÀÄ°zÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÉ, »AzÉ PÀĽvÀ ªÉÊf£ÁxÀ EªÀjUÉ AiÀiÁªÀÅzÉà UÁAiÀÄUÀ¼ÁV¯Áè CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ªÀiËTPÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 113/2013, PÀ®A 279, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 13-07-2013 gÀAzÀÄ gÁ.ºÉ £ÀA. 9gÀ ªÉÄÃ¯É £À¹¨ï zsÁ§zÀ ºÀwÛgÀ ¦üAiÀiÁ𢠸ÉÊAiÀÄzÀ £ÀÆgÉƢݣÀ vÀAzÉ ¸ÉÊAiÀÄzÀ ªÉÆ»AiÀÄĢݣÀ ªÀAiÀÄ: 26 ªÀµÀð, ¸Á: vÁd¥ÀÆgÁ UÀ°è, §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EªÀgÀÄ ¸À¸ÁÛ¥ÀÄgÀ §AUÁèzÀ PÀqÉUÉ §gÀ®Ä ¨ÉÃgÉ ªÁºÀ£ÀUÀ½UÉ PÉÊ ¸À£Éß ªÀiÁqÀÄvÁÛ ¤AwgÀĪÁUÀ PÁgÀ £ÀA. JA.ºÉZï-43/J-7083 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ DgÉÆæAiÀÄÄ vÀ£Àß PÁgÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ªÉÃUÀ PÀAmÉÆæî ªÀiÁqÀzÉ ZÀ¯Á¬Ä¸ÀPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¥ÁzÀUÀ¼À ªÉÄðAzÀ mÉÊgÀUÀ¼À£ÀÄß ºÁ¬Ä¹PÉÆAqÀÄ PÁgÀ ¸ÀªÉÄÃvÀ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É, EzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ¥ÁzÀzÀUÀ½UÉ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ DPÀ¹äÃPÀ WÀl£É ¸ÀASÉå 01/2013 :-
¦üAiÀiÁð¢ PÁ²£ÁxÀ vÀAzÉ ©üêÀÄUÉÆAqÀ ¸Á: ºÀ«Ä¯Á¥ÀÆgÀ, ¸ÀzÀå «ÄeÁð¥ÀÆgÀ (vÁd), vÁ: f: ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ PÀÄj ¸ÁPÁtÂPÉ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ G¥Àfë¸ÀÄwÛzÀÄÝ,  ¢£ÁAPÀ 11-07-2013 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ vÀ£Àß PÀÄj ºÁUÀÄ DqÀÄUÀ¼À£ÀÄß vÀªÀÄÆäj£À ¸ÉʧtÚ gÀªÀgÀ zÉÆrØAiÀÄ°è PÀÆrºÁQzÀÄÝ, gÁwæ 2115 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¨sÁj ªÀļÉAiÀiÁVzÀÄÝ, ªÀļɬÄAzÀ ¸ÀzÀj zÉÆrØAiÀÄ UÉÆqÉ PÀĹzÀÄ, UÉÆqÉ PÀĹ¢zÀÝjAzÀ UÉÆqÉ PÀ®ÄèUÀ¼À ªÀÄzsÉå ¹®ÄQ zÉÆrØAiÀÄ°èzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ 6 PÀÄjUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÄ MAzÀÄ DqÀÄ (ºÉÆÃvÀ) C.Q 26,000/- gÀÆ UÀ¼ÀµÀÄÖ ºÁ¤AiÀiÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ PÀ£ÀßqÀzÀ°è mÉÊ¥ï ªÀiÁr¹zÀ Cfð ¸À°è¹zÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 156/2013, PÀ®A 354, 509, 504, 506 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 12-07-2013 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ CAd° UÀAqÀ ¸ÀAdÄPÀĪÀiÁgÀ ªÁUÀªÉÆÃgÉ ªÀAiÀÄ: 28 ªÀµÀð, eÁw: UÉÆAzÀ½, ¸Á: PÀ£ÀPÀmÁÖ UÁæªÀÄ, ¸ÀzÀå: PÀÄA¨ÁgÀUÀ°è ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄA¢gÀĪÀ ¥ÀArvÀ gÀªÀgÀ QgÁt CAUÀrUÉ QgÁt ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ vÀgÀ®Ä ºÉÆÃV CAUÀrAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¤AwgÀĪÁUÀ, DgÉÆæ GªÉÄñÀ vÀAzÉ gÁªÀÄZÀAzÀæ eÁ£À«ÃgÀ EA¢gÁ£ÀUÀgÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ »AzÉ §AzÀÄ ¤AvÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ¹ÃgÉ ¸ÉgÀUÀÄ vÉUÉzÀÄ ¨É¤ß£À ªÉÄïÉ, wPÀzÀ ªÉÄÃ¯É PÉÊAiÀiÁr¸ÀÄvÁÛ »A¢¤AzÀ MwÛ »rzÀÄPÉÆAqÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ UÁ§jAiÀiÁV gÉhÆð ºÉÆqÉzÀÄ ©r¹PÉÆAqÀÄ, AiÀiÁPÉÆà »ÃUÁåPÉ ªÀiÁqÀÄwÛ¢Ý, ¤£ÀUÉ CPÀÌ vÀAVAiÀÄgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è E¯ÉèãÀÄ CAzÁUÀ DgÉÆæAiÀÄÄ EªÀvÀÄÛ ¤£ÀUÉ ©qÀĪÀÅ¢®è ºÀmÁåPÀÄvÉÛãÉ, ¤£ÀUÉ ©qÀĪÀ¢®èªÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ PÉÊ»rzÀÄ J¼ÉAiÀÄĪÀÅzÀÄ, ¹ÃgÉ ¸ÉgÀUÀÄ »rzÀÄ J¼ÉAiÀÄĪÀÅzÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ ±É²PÁAvÀ PÀÄ®PÀtÂð, Q±À£ÀgÁªÀ PÀÄ®PÀtÂð ªÀÄvÀÄÛ QgÁt CAUÀrAiÀÄ ªÀiÁ°ÃPÀ ¥ÀArvÀ gÀªÀgÀÄ AiÀiÁåPÉÆà ºÉtÄÚªÀÄUÀ½UÉ »AUÁåPÀ ªÀiÁqÀÄwÛ¢Ý ¤Ã£ÀÄ £ÀªÉÄäîgÀ JzÀÄj£À°è ºÉtÄÚ ªÀÄUÀ¼À ªÉÄÃ¯É F jÃw §®vÁÌgÀ ªÀiÁqÀÄwÛ¢Ý, £ÁªÀÅ E®è¢zÀÝgÉ F ºÉtÄÚ ªÀÄUÀ¼À UÀw K£ÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛ¢Ý CAzÁUÀ DgÉÆæAiÀÄÄ £Á£ÀÄ ©qÀĪÀ¢Ý®è EªÀ¼À ªÉÄÃ¯É £À£Àß ªÀÄ£À¸ÀÄì ©¢ÝzÉ, £Á£ÀÄ ªÀÄ£À¸ÀÄì ªÀiÁrzÀªÀgÀ£ÀÄß »AzÉ ©nÖ®è FªÀ½UÀÆ PÀÆqÁ ©qÀĪÀ¢Ý®è, EªÀ¼ÀÄ ºÉZÀÄÑ PÀrªÉÄ K£ÁzÀgÀÄ ªÀiÁrzÀgÉ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è EªÀ¼À ªÀÄ£É ºÉÆPÀÄÌ RvÀA ªÀiÁqÀÄvÉÛãÉAzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ   ºÁPÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ºÉzÀjPÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ Nr ºÉÆÃV ¨ÁV® ªÀÄÄaÑPÉÆAqÀÄ PÀĽwÛzÀÄÝ CªÀ£ÀÄ ªÀÄvÉÛ AiÀiÁªÁUÀ ªÀÄ£ÉUÉ §gÀÄvÁÛ£ÉÆà CAvÀ ºÉzÀjPÉÆAqÀÄ vÀ£Àß UÀAqÀ¤UÉ ¥sÉÆãÀ ªÀiÁr PÀj¹PÉÆArgÀÄvÁÛgÉ ªÀÄvÀÄÛ ¢£ÁAPÀ 13-07-2013 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ªÀÄ£É ºÉÆgÉUÉ §AzÁUÀ DgÉÆæAiÀÄÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄA¢gÀĪÀ zÁjAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¤AwzÀÄÝ ¦üAiÀiÁð¢UÉ £ÉÆÃrzÀ PÀÆqÀ¯Éà PÉʪÀiÁr PÀjAiÀÄÄwÛzÀÝ£ÀÄ DUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄgÀÄ vÀ£Àß UÀAqÀ¤UÉ ºÉýzÁUÀ CªÀgÀÄ §AzÀÄ CªÀ¤UÉ AiÀiÁåPÉÆà ¤Ã£ÀÄ F jÃw vÁæ¸ï AiÀiÁåPÉ PÉÆqÀÄwÛ¢Ý CAzÁUÀ, DgÉÆæAiÀÄÄ AiÀiÁgÀÄ K£Éà ºÉýzÀgÀÄ £Á£ÀÄ ¤£Àß ºÉAqÀwUÉ ©qÀĪÀÅ¢®è CAvÀ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ, ¤Ã£ÀÄ CqÀØ §AzÀgÉ ¤£ÀUÀÆ PÀÆqÁ RvÀA ªÀiÁqÀÄvÉÛãÉAzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£É, DUÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¨ÁrUɬÄAzÀ EzÀݪÀgÀÄ §AzÁUÀ DgÉÆæAiÀÄÄ C°èAzÀ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É, ¸ÀzÀj DgÉÆæAiÀÄÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ªÀiÁ£À¨sÀAUÀ ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀAiÀÄwß¹, PÉÆ¯É ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£É, ºÁUÀÄ DvÀ¤AzÀ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ¤UÉ fêÀzÀ ¨sÀAiÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.
  

GULBARGA DIST REPORTED CRIMES

ಕಳ್ಳತನ ಪ್ರಕರಣ:

ಅಶೋಕ ನಗರ ಪೋಲಿಸ್ ಠಾಣೆ:  ಅಶೋಕ ನಗರ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮೇಲಿಂದ ಮೇಲೆ ಮನೆ ಕಳ್ಳತನ ಸ್ವತ್ತಿನ ಅಪರಾಧಗಳು ಆಗುತ್ತಿದ್ದರಿಂದ ನೂತನ ಎಸ.ಪಿ ಅಮಿತಸಿಂಗ ಐ.ಪಿ.ಎಸ, ಕಾಶೀನಾಥ ತಳಕೇರಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಎಸ.ಪಿ,   ರವರು ಸ್ವತ್ತಿನ ಅಪರಾಧಗಳ ಪತ್ತೆಗಾಗಿ ಉದಯಕುಮಾರ ಡಿ.ಎಸ.ಪಿ ರವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಟಿ.ಹೆಚ್.ಕರಿಕಲ್ ಪಿ.ಐ ಅಶೋಕ ನಗರ,  ಎಸ.ಎಸ. ಹುಲ್ಲೂರ ಪಿ.ಐ ಶಹಾಬಾದ, ಕೆ.ಎಸ.ಕಲ್ಲದೇವರು ಪಿಎಸಐ ಅಶೋಕ ನಗರ ಹಾಗೂ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಜನರಾದ ಮೌಲಾಲಿ ಹೆಚ್.ಸಿ 264, ರಫಿಕ ಪಿಸಿ 370, ಶಿವಪ್ರಕಾಶ ಪಿಸಿ 615, ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಪಿಸಿ 176, ಸುರೇಶ ಪಿಸಿ 534, ಬಸವರಾಜ ಪಿಸಿ 765, ಗುರುಮೂರ್ತಿ ಪಿಸಿ 264, ರವರನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ತಂಡವನ್ನು ರಚಿಸಿದ್ದು, ಈ ತಂಡವು ಕಳೆದ ಒಂದುವರೆ ವರ್ಷದಿಂದ  ಮನೆ ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ, ಕುಖ್ಯಾತ ಕಳ್ಳ ಭೀಮಾಶಂಕರ @ ಭೀಮಾ ತಂದೆ ಸಂಬಣ್ಣ ಬೋಳೆವಾಡ ಸಾ: ಬೋಳೆವಾಡ ಹಾ:ವ: ಬಾಪುನಗರ ಗುಲಬರ್ಗಾ ಇತನಿಗೆ ದಸ್ತಗಿರಿ ಮಾಡಿ ಅಶೋಕ ನಗರ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಶಕ್ತಿನಗರದ ಬೆಂಜಮಿನ್ ಸುಮಿತ್ರ ರವರ ಮನೆ , ಸಂತೋಷ ಕಾಲೋನಿ ಕಲ್ಯಾಣರಾವ ಕುಲಕರ್ಣಿ , ಕೋತಂಬರಿ ಲೇಔಟದ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಪಾಟೀಲ, ಎನ್.ಜಿ.ಓ ಕಾಲೋನಿಯ ಶಶಿಕಲಾ, ವಿದ್ಯಾನಗರದ ವೀರಶೇಟ್ಟಿ ದೊಡ್ಡಮನಿ , ಶಾಂತಿನಗರದ ಅಪ್ತಾಬ ತಂದೆ ಅಬ್ದುಲ ರಜಾಕ ರವರುಗಳ ಮನೆ ಕಳ್ಳತನ ಆಗಿದ್ದು. ಈ  6 ಬಡಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ  ಮನೆ ಕಳ್ಳತನವಾದ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಬೇದಿಸಿದ್ದು ಅಲ್ಲದೇ ಸ್ಪೇಶನ ಬಜಾರ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಶಾಸ್ತ್ರಿನಗರ, ರಹೆಮತ ನಗರ, ಪಿ&ಟಿ ಕಾಲೋನಿ, ವಿರೇಶ ನಗರ 4 ಬಡಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಮನೆ ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿದ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಹೀಗೆ ಒಟ್ಟು 10 ಪ್ರಕರಣಗಳು ಬೇಧಿಸಿ ಆರೋಪಿತನಿಂದ ಒಟ್ಟು 250 ಗ್ರಾಂ ಬಂಗಾರದ ಆಭರಣಗಳು ಹಾಗೂ 1 ಕೆ.ಜಿ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಸಾಮಾನುಗಳನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.  ಸದರಿ ಆರೋಪಿ ಭೀಮಾಶಂಕರ @ ಭೀಮಾ ಬೊಳೆವಾಡ ಇತನು 2011 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ  ಎನ್.ಜಿ.ಓ ಕಾಲೋನಿಯ ಪ್ರಾಣೇಶ ಹೆರೂರಕರ ರವರ ಮನೆ ಕಳ್ಳತನ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ದಸ್ತಗಿರಿಯಾಗಿ ಜೈಲಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದು ನ್ಯಾಯಾಲಯದಿಂದ ಜಾಮೀನು ಪಡೆದುಕೊಂಡ ನಂತರ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗದೇ ಕಳೆದ ಒಂದೂವರೆ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ತಲೆ ಮರೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಇತನ ವಿರುದ್ದ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಿಂದ  3 ದಸ್ತಗಿರಿ ವಾರೆಂಟಗಳು ಜಾರಿಯಾಗಿದ್ದು,  ಸದರಿ ಕುಖ್ಯಾತ ಕಳ್ಳನು ಒಬ್ಬಳು ಹೆಂಡತಿ ಅಲ್ಲದೆ 3 ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಬೆಳೆಸಿದ್ದು ವಿಚಾರಣೆಯಿಂದ ತಿಳಿದುಬಂದಿರುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಸುಮಾರು 7-8 ಕಡೆ ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆ ಬೆಡ್ ರೂಮ ಕಿಟಕಿಯಿಂದ ಬಂಬೂದಿಂದ ಪಾಂಟ್ಯ ಶರ್ಟಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು  ಹಣ ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿರುವ ಬಗ್ಗೆ, ಹೇಳಿದ್ದು ವಿಚಾರಣೆಯಿಂದ ತಿಳಿದು ಬಂದಿರುತ್ತದೆ.