Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Tuesday, November 1, 2011

Raichur District Reported Crimes

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:  

¥Éưøï zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ vÁ®ÆQ£À ©üêÀÄgÁdPÁåA¥ï£À°è ¥ÀgÀ«Äà gÁªÀÄPÀȵÀÚ EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ°ègÀĪÀ zÀ£ÀzÀ eÉÆÃ¥ÀrAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¯ÉÊn£À ¨É¼ÀQ£À°è ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è d£ÀgÀÄ zÀÄAqÁV PÀĽvÀÄ 52 E¸ÉàÃl J¯ÉUÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ CAzÀgÀ-¨ÁºÀgï JA§ £À¹Ã§zÀ E¸ÉàÃl dÄeÁlzÀ°è vÉÆqÀVgÀĪÁUÀ RavÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ ¦.J¸ï.L. ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt gÀªÀgÀÄ ºÁUÀÆ ¹§âA¢üAiÀĪÀgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zÁ½ ªÀiÁqÀ¯ÁV ªÉAPÀmÉñÀégÀ®Ä vÀAzÉ gÁzsÀ PÀȵÀÚ ªÀAiÀiÁ: 42 ªÀµÀð eÁ: PÀªÀiÁä G: ºÉÆÃmÉïï PÉ®¸À ¸Á: ©üêÀÄgÁd PÁåA¥ï ºÁUÀÆ E¤ß§âgÀÆ ¹QÌ©¢zÀÄÝ G½zÀ 9 d£ÀgÀÄ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¹QÌ©zÀݪÀjAzÀ dÆeÁlPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ 23,000-00 ¸Á«gÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt, 52 E¸ÉàÃl J¯ÉUÀ¼À£ÀÄß 2 ªÉÆèÉÊ¯ï ¥ÉÆãï UÀ¼ÀÄ C.Q.gÀÆ 1300/- ºÁUÀÆ 4 ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ïUÀ¼ÀÄ C.Q.gÀÆ. 80,000/- ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀAvÀªÀÅUÀ¼À£ÀÄß d¥ÀÄÛ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 360/2011 PÀ®A. 87 PÉ.¦. AiÀiÁPÀÖ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÀÛzÉ.

¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ vÁ®ÆQ£À ªÀÄÄzÁÝ¥ÀÆgÀ PÁæ¸ï ¸ÀAvɧeÁgïzÀ°è ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è d£ÀgÀÄ vÀªÀÄä ¯Á¨sÀPÁÌV PÉêÀ® CzÀȵÀ×zÀ ªÉÄÃ¯É DqÀĪÀAvÀºÀ CAzÀgï-§ºÁgï JA§ E¸ÉàÃl dÆeÁlPÉÌ ºÀtzÀ ¥ÀAxÀ PÀnÖ dÆeÁl £ÀqɸÀÄwÛgÀĪÀzÁV ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ vÀÄ«ðºÁ¼À oÁuÉAiÀÄ ¦.J¸ï.L gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ zÁ½ ªÀiÁrzÁUÀ 1) gÉʪÀiÁ£ï ¸Á§ vÀA SÁ£ÉøÁ§ ªÀAiÀiÁ; 40 eÁ; ªÀÄĹèA G; qÉæöʪÀgï ¸Á; ªÀÄÄzÁÝ¥ÀÄgÀ ºÁUÀÆ 6 d£gÀÄ ¹QÌ©¢zÀÄÝ CªÀjAzÀ MlÄÖ ºÀt gÀÆ. 2040/-ªÀÄvÀÄÛ 52 E¸ÉàÃmï J¯ÉUÀ¼ÀÄ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀgÉÆA¢UÉ gÁuÉ UÉ §AzÀÄ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ vÀÄ«ðºÁ¼À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 182/11 PÀ®A 87 PÉ.¦.AiÀiÁåPïÖ £ÉÃzÀÝgÀ°è zÁR®¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ CzÉ.


¢£ÁAPÀ:02-10-2010 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 03-30 UÀAmÉUÉ zÉêÀ¸ÀÆÎgÀÄ UÁæªÀÄzÀ ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ°èAiÀÄ ªÁlgï ¥ÀA¥ï ºË¸ï ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è d£ÀgÀÄ zÀÄAqÁV PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀtPÉÌ ºÀaÑ E¸ÉàÃl J¯ÉUÀ½AzÀ CAzÀgï - ¨ÁºÀgï JA§ £À¹Ã§zÀ E¸ÉàÃmï dÆeÁlªÀ£ÀÄß DqÀÄwÛzÁÝgÉ CAvÁ RavÀªÁzÀ ¨Áwäà ªÉÄðAzÀ ¦J¸ïL ±ÀQÛ£ÀUÀgÀ gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢ ºÁUÀÆ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ C°èUÉ ºÉÆÃV zÁ½ ªÀiÁqÀ¯ÁV ¥ÀgÀ±ÀÄgÁªÀiï vÀA: AiÀÄ®è¥Àà 28ªÀµÀð, PÀ¨ÉâÃgï; qÉæöʪÀgï, ¸Á:ªÀiÁgÀÄwPÁåA¥ï ±ÀQÛ£ÀUÀgÀ ºÁUÀÆ EvÀgÉ 4 d£ÀgÀÄ ¹QÌ©¢zÀÄÝ CªÀjAzÀ E¸ÉàÃmï dÆeÁlPÉÌ ¸ÀA§A¢¹zÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 6,000/- gÀÆ UÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ 52 E¸ÉàÃmï J¯ÉUÀ¼À£ÀÄß ºÁUÀÆ MAzÀÄ UÉƧâgÀ aîzÀ ºÁ¹UÉAiÀÄ£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄgÀ½ oÁuÉUÉ §AzÀÄ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ ±ÀQÛ£ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 94/2010 PÀ®A 87 Pɦ AiÀiÁåPïÖ £ÉÃzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ,


 

PÀ¼ÀÄ«£À ¥ÀæPÀgÀt

¢: 22-10-2011 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 4.30 UÀAmÉUÉ ªÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ ±ÉõÀ¥Àà, £ÀUÁj, 44ªÀµÀð, PÀÄgÀħgÀÄ, G: ²PÀëPÀgÀÄ, ¸À.Q.¥Áæ ±Á¯É PÉøÀgÀnÖ vÁAqÀ £ÀA. 1, FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß °AUÀ¸ÀÄUÀÆj£À ¸ÀAvÉ §eÁgÀzÀ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ ºÀ¼É ¹¤ªÀiÁ mÁQù£À ºÀwÛgÀ ¥ÀƪÀð¨sÁUÀzÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É vÀ£Àß ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÆÃlgï£ÀÄß ºÁåAqï ¯ÁPï ªÀiÁr¤°è¹ vÀgÀPÁj Rjâ¸À®Ä ¸ÀAvÉUÉ ºÉÆÃV ªÁ¥À¸ï vÀ£Àß ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï ¤°è¹zÀ eÁUÉAiÀÄ°è §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï PÁt¸ÀzÉà EzÀÄÝzÀjAzÀ UÁ¨sÀjUÉÆAqÀÄ C®è°è ºÀÄqÀÄPÁqÀ¯ÁV ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀjZÀAiÀĸÀÜgÀ£ÀÄß «ZÁj¸À®Ä E°èAiÀĪÀgÉUÉ ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï ¹UÀzÉà EzÀÄÝzÀjAzÀ ¸ÀzÀj ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀŪÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ªÀÄ®è¥Àà gÀªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ: 01-11-2011 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 11.00 UÀAlUÉ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀ ªÉÄðAzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 248/11 PÀ®A. 379 L.¦.¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®ÄªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉUÉÆArzÀÄÝ EzÉ.


¢: 30-10-2011 gÀ gÁwæ 11.00 UÀAmɬÄAzÀ 31-10-2011 gÀ ¨É¼ÀV£À 6.00 UÀAmÉAiÀÄ CªÀ¢üAiÀÄ°è, ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ¨ÉÊ¥Á¸ï gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è EgÀĪÀ ±ÉÃSï ªÉÆ»AiÉÆãÀÄ¢Ýãï vÀAzÉ C§ÄÝ¯ï £À©ü »gɪÀĤ, ªÀÄĹèA, 45ªÀµÀð, ªÉÆèÉʯï CAUÀr ªÁå¥ÁgÀ ¸Á: ªÁqÀð £ÀA. 6 °AUÀ¸ÀÄUÀÆgÀÄ EªÀgÀ ¸ÀÆ¥Àgï-9 ªÉÆèÉʯï CAUÀrAiÀÄ°è ¸ÀzÀj CAUÀrAiÀÄ ªÉÄð£À vÀUÀr£À ¹Ãl£ÀÄß QwÛ CAUÀrAiÀÄ°è ¥ÀæªÉò¹ CzÀgÀ°èzÀÝ 1) ¥sÁgÀA «Äà 2) JPïìmɯï, 3) °Ã¥sÉÆãï 4) ¸É¯ïPÁ£ï C.Q gÀÆ. 17, 500/-, ºÁUÀÆ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ. 500/- MlÄÖ 18,000/- gÀÆ. ¨É¯É¨Á¼ÀÄwgÀĪÀªÀÅUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀĪÀŪÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ±ÉÃSï ªÉÆ»AiÉÆãÀÄ¢Ýãï gÀªÀgÀÄ ¢: 31-10-2011 gÀAzÀÄ 20.30 UÀAmÉUÉ ®TvÀ ¦ügÁåzÀÄ ¤ÃrzÀÝgÀ ªÉÄðAzÀ °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 247/11 PÀ®A. 457, 380 L.¦.¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®ÄªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¢: 31-10-2011 gÀAzÀÄ §æºÀä£ÀAzÀ vÀAzÉ ¸ÀvÀåA 35 ªÀµÀð eÁ: ±ÉÃlÖgï G: DmÉÆà ZÁ®PÀ ¸Á: ²æÃ¥ÀÄgÀA dAPÀë£ï FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß UÀÆqÀì DmÉÆà £ÀA PÉJ 36 5338 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß E.eÉ ºÉƸÀ½î ºÀwÛgÀ £ÉqÀ¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀmÁUÀ »A¢¤AzÀ ZÀAzÀæ±ÉÃPÀgï PÉ.J¸ï.Cgï.n.¹ §¸ÀÄì £ÀA PÉ 34 J¥sï.914 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¸Á: UÀAUÁªÀw r¥ÉÆÃ.FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß §¸Àì£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqÀ¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦AiÀiÁð¢ü DmÉÆÃPÉÌ lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÝjAzÀ DmÉÆà ¥À°ÖAiÀiÁV §æºÀä£ÀAzÀ£À ºÀuÉUÉ. §® ªÉƼÀPÁ°UÉ ¨sÁj UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ §æºÀä£ÀAzÀ gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦AiÀiÁð¢ü ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 359/2011. PÀ®A. 279 338, L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

²æêÀÄw PÀjAiÀĪÀÄä UÀAqÀ °AUÀ¥Àà ªÀAiÀiÁ 48.ªÀµÀð,G:-ºÉÆ®ªÀĤ PÉ®¸À, ¸Á;-¨É½V£ÀÆgÀÄ , ¨É½V£ÀÆgÀÄ ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ vÀ£Àß ºÉÆ®zÀ°è ¢£ÁAPÀ:-19/10/2011 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 11-00 UÀAmÉUÉ PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ UÀÄAqÀ¥Àà vÀAzÉ PÀj¤AUÀ¥Àà ¸Á;-¢¢ÝV ºÁUÀÆ EvÀgÉ 6 d£ÀgÀÄ PÀæªÀÄ PÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ºÉÆ®zÀ°è CPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr PÀjAiÀĪÀÄä¼ÉÆA¢UÉ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ F ºÉÆ® £ÀªÀÄUÉ ¸ÉÃjzÀÄÝ CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ°è PÀjªÀÄä¼ÀÄ ¸À°è¹zÀ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 176/2011.PÀ®A.447,323,504,506. ¸À»vÀ 149 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

²æêÀÄw ªÉÆúÀ£À vÀļÀ¹®Qëöä UÀAqÀ ¸ÀÆAiÀÄð¥Àæ¸ÁzÀ ªÀAiÀiÁ 48 ªÀµÀð, G;-ºÉÆ®ªÀĤ PÉ®¸À,¸Á;-£ÁgÁAiÀÄt£ÀUÀgÀ PÁåA¥À FPÉUÉ ªÀÄvÀÄÛ.ªÉAPÀmÉñÀ vÀAzÉ «gÀÄ¥ÀAiÀÄå.D£ÀAzÀ vÀAzÉ ªÉAPÀmÉñÀ ±ÉÃnÖ. .²æÃzsÀgÀ vÀAzÉ ªÉAPÀmÉñÀ ±ÉÃnÖ .ªÀÄAdÄ£ÁxÀ vÀAzÉ ªÉAPÀmÉñÀ ±ÉÃnÖ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄgÀÄgÁd vÀAzÉ ªÉAPÀmÉñÀ ±ÉÃnÖ J®ègÀÆ ¸Á;-§¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ EªÀgÀ £ÀqÀÄªÉ £ÁgÁAiÀÄt£ÀUÀgÀ PÁåA¦£À°è ¸ÀªÉð £ÀA.83.gÀ°èAiÀÄ 2-UÀÄAmÉ d«ÄäUÉ ¸ÀA¨sÀA¢ü¹zÀAvÉ §ºÀ¼À ªÀµÀðUÀ½AzÀ E§âgÀ°è zÉéõÀ ¨É½¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¢£ÁAPÀ:-16/10/2011 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 4-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÉÆúÀ£À vÀļÀ¹®Qëöä FPÉAiÀÄÄ vÀ£Àß ºÉÆÃmÉïïzÀ°èzÁÝUÀ ªÉÄîÌAqÀªÀgÉ®ègÀÆ KPÁJQ ºÉÆmÉîzÀ°è ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr PÀÆV PÀgÉzÀÄ ¤£Àß UÀAqÀ J°èzÁÝ£É ºÉÆgÀUÀqÉ PÀgÉ CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ DPÉAiÀÄ ªÀÄUÀ PÉüÀ¯ÁV CªÀgÉ®ègÀÆ CªÀ£À ªÉÄʪÉÄð£À CAV »rzÀÄ J¼ÉzÁr PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ ¤ÃªÀÅ E£ÉÆßAzÀÄ ¨sÁj PÉÆÃnð£À°è £ÀªÀÄä ªÉÄÃ¯É PÉøÀÄÀ ªÀiÁr¹zÀgÉ ªÀÄvÀÄÛ ¤ÃªÀÅ ºÁQzÀ PÉøÀÄ ªÁ¥Á¸À vÉUÉzÀÄPÉƼÀî¢zÀÝgÉ ¤ªÀÄä£ÀÄß fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ªÉÆúÀ£À vÀļÀ¹®Qëöä gÀªÀgÀÄ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ°è ¸À°è¹zÀ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 177/2011.PÀ®A.323,506(2),448. ¸À»vÀ 149.L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

²æêÀÄw GªÀiÁ UÀAqÀ J. PÁ½ PÀȵÀÚ, 32 ªÀµÀð, ªÀÄ£ÉPÉ®¸À, ¸Á: UÀÄAd½î PÁåA¥À ºÁ:ªÀ: ºÀAa£Á¼À PÁåA¥À vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ FPÉAiÀÄ UÀAqÀ£ÁzÀ J. PÁ½ PÀȵÀÚ vÀAzÉ ¸ÀvÀå£ÁgÁAiÀÄt, FvÀ¤UÉ DPÉAiÀÄ vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀÄ ªÀÄzÀÄªÉ PÁ®PÉÌ 50,000/- gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼ÀÄ ªÀgÀzÀPÀëuÉ ºÁUÀÆ §AUÁgÀzÀ D¨sÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß PÉÆnÖzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ DPÉAiÀÄ UÀAqÀ ªÀÄvÀÄÛ UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÁzÀ EvÀgÉ 4 d£ÀgÀÄ ¸ÉÃj DPÉUÉ vÀªÀgÀÄ ªÀģɬÄAzÀ E£ÀÆß 1 ®PÀë gÀÆ¥Á¬Ä ªÀgÀzÀPÀëuÉ vÀgÀĪÀAvÉ ªÀiÁ£À¹PÀ ªÀÄvÀÄÛ zÉÊ»PÀ QgÀÄPÀļÀ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ ºÀAa£Á¼À PÁåA¦UÉ §AzÀÄ ªÁ¸ÀªÁVzÁÝUÀ ¢£ÁAPÀ 20-10-11 gÀAzÀÄ 4-00 ¦.JA. ¸ÀĪÀiÁjUÉ CªÀÀgÉ®ègÀÆ PÀÆr ºÀAa£Á¼À PÁåA¦UÉ §AzÀÄ CªÀ¼À ¸ÀAUÀqÀ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÁr ªÀgÀzÀPÀëuÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀ¢zÀÝgÉ fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀ¢®è CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ GªÀiÁ FPÉAiÀÄÄ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ°è PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¢: 31-10-2011 gÀAzÀÄ 7-30 ¦.JA.PÉÌ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 358/2011. PÀ®A. 498(J),323,504,506 L¦¹ & 3 & 4 r.¦. DåPïÖ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ CzÉ.


 

¢£ÁAPÀ.31-10-2011 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 3-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¸ÀAUÀªÀÄä UÀAqÀ zÀÄgÀUÀ¥Àà 45 ªÀµÀð PÀÄgÀħgÀ ºÉÆ®ªÀÄ£ÉPÉ®¸À ¸Á.G½ªÉÄñÀégÀ. FPÉAiÀÄÄ vÀ£Àß ªÀÄUÀ dUÀ£ÁßxÀ£ÉÆA¢UÉ ªÀÄÄzÀUÀ°è£À ¸ÀAvÉUÉ §AzÀÄ vÀ£ÀUÉ DgÁªÀÄ E®èzÀÝjAzÀ zÉêÀgÀÄ PÉüÀ®Ä ªÉÄÃUÀ¼À¥ÉÃmÉ zÀÄgÀUÀªÀÄä£À UÀÄrUÉ ºÉÆÃV ªÁ¥À¸ï ªÉÄÃUÀ¼À¥ÉÃmÉ PÀqɬÄAzÀ °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ-E®PÀ¯ï ªÀÄÄRå À¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ±Á¢ªÀĺÀ¯ï ºÀwÛgÀ CeÉAiÀÄ vÀAzÉ ¸ÀÄgÉÃAzÀæ¥Àà 19 ªÀµÀð ªÉÆÃ.¸ÉÊ.£ÀA.PÉJ-36/AiÀÄÄ-6981gÀ ¸ÀªÁgÀ ¸Á.PÉ.ªÀÄjAiÀĪÀÄä£ÀºÀ½î.FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA.PÉJ-36/AiÀÄÄ-6981 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CwêÉÃUÀ & C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ DPÉUÉ ªÀÄUÀ dUÀ£ÁßxÀ¤UÉ lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÝjAzÀ dUÀ£ÁßxÀ£À PÁ®ÄUÀ½UÉ ªÀÄvÀÄÛ PÉÊUÉ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÆVUÉ ¸ÁzÁ ºÁUÀÆ wêÀÈ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ WÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ CzÉ. CAvÁ ¸ÀAUÀªÀÄä¼ÀÄ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ UÀÄ£Éß £ÀA: 166/11 PÀ®A.279.337.338 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

§¸À£ÀUËqÀ vÀAzÉ ZÀ£Àß«ÃgÀ¥Àà, 50 ªÀµÀð, MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á:D®zÁ¼À FvÀ£ÀÄ ¸À£ï 2002 £Éà ¸Á°£À°è £É®Äè ªÁå¥ÁgÀzÀ°è ®ÄPÁë£ÀÄUÉÆAqÀÄ ¸ÀA¸ÁgÀ vÁ¥ÀvÀæAiÀÄ¢AzÁV ¸ÀªÀĸÁgÀ ¸À»vÀ fêÀ£ÉÆÃ¥ÁAiÀÄPÁÌV 7-8 ªÀµÀðUÀ¼À PÁ® ºÉÆÃV ªÁ¥Á¸À §AzÀ £ÀAvÀgÀ dÆ£ï 2011 gÀ°è vÀªÀÄä UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃzÁUÀ vÀ£Àß ºÉÆ® ¸À.£ÀA. 69 «¹ÛÃtð 8 JPÀgÉ 34 UÀÄAoÉ d«ÄãÀ£ÀÄß ²æêÀÄw C£ÀĸÀÆAiÀiÁ ºÁUÀÆ §¸ÀªÀÄä EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¸ÁUÀĪÀ½ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ «ZÁj¸À¯ÁV vÀ£Àß d«ÄãÀ£ÀÄß «ÃgÀ¨sÀzÀæ¥Àà FvÀ£ÀÄ SÉÆnÖ f.¦.J. ¸À馅 ªÀiÁr D ºÉÆ®ªÀ£ÀÄß vÀ£Àß SÁ¸Á vÀªÀÄä£ÁzÀ ±ÀAPÀgÀUËqÀ vÀAzÉ §¸À£ÀUËqÀ, 31 ªÀµÀð, MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: D®zÁ¼À gÀf¸ÀÖgï ªÀiÁrPÉÆnzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ ¸ÀzÀj ºÉÆ®ªÀ£ÀÄß ªÀiÁgÁl ªÀiÁrzÀÄÝ ©. «ÃgÀ£ÀUËqÀ vÀAzÉ CªÀÄgÀ¥Àà, ¸Á: ªÀiÁ£À«,¥ÀA¥ÀtÚ vÀAzÉ «gÀÄ¥ÀtÚ, ¸Á: ªÀiÁ£À«, ²æêÀÄw C£ÀĸÀÄAiÀiÁ UÀAqÀ ²ªÀgÁd, ¸Á: D®zÁ¼À ªÀÄvÀÄÛ ²æêÀÄw §¸ÀªÀÄä UÀAqÀ ªÀĺÁzÉêÀ¥Àà, ¸Á: D®zÁ¼À gÀªÀjUÉ gÀf¸ÀÖgï DVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ, PÁgÀt SÉÆnÖ zÁR¯ÉUÀ¼À£ÀÄß ¸Àȶֹ ºÉÆ®ªÀ£ÀÄß vÀªÀÄä ºÀ¸Àj£À°è gÀf¸ÀÖgï ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÉƸÀ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÀ ªÉÄÃ¯É PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀAvÉ §¸À£ÀUËqÀ gÀªÀgÀÄ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ°è ¸À°è¹zÀ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀiÁ£À« oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 246/11 PÀ®A 465,466,467,468,471,420 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ


 

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 01.11.2011 gÀAzÀÄ 173 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 36,500/- gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.

GULBARGA DIST REPORTED CRIMES

ಹಲ್ಲೆ ಪ್ರಕರಣ :
ಶಹಾಬಾದ ನಗರ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆ :
ಶ್ರೀ ಸಂತೋಷ ತಂದೆ ನಾಗಪ್ಪಾ ಗೌಳಿ ಸಾ|| ಗಾಂದಿ ಚೌಕ ಶಹಾಬಾದ ರವರು ಸುವರ್ಣ ವೈನ ಶಾಪನಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯುತ್ತ ಕುಳಿತಾಗ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಯಡ್ರಾಮಿ ಇತನು ನನಗೆ ಬಂದು ಕ್ವಾಟರ ಕುಡಿಸು ಅಂತಾ ಕೇಳಿದನು ಆಗ ನಾನು ನನ್ನ ಹತ್ತಿರ ಹಣವಿಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಕುಡಿಸಲು ಹಣ ಇಲ್ಲಾ ಅಂತಾ ಹೇಳುತ್ತಿಯಾ ಅಂತಾ ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಬೈದು ನನಗೆ ಅಂಗಿ ಹಿಡಿದು ಎಳೆದಾಡಿ ಹಿಡಿಗಲ್ಲಿನಿಂದ ತಲೆಗೆ ಹೊಡೆದು ರಕ್ತಗಾಯ ಪಡಿಸಿರುತ್ತಾನೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ 162/2011 ಕಲಂ: 504 324 ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣ :
ಕಮಲಾಪೂರ ಠಾಣೆ :
ಅಬ್ದುಲ ಮಜೀದ ತಂದೆ ಅಬ್ದುಲ ರಹೀಮ ಸಾಃ ಮದಿನಾ ಕಾಲೋನಿ ಜೀಲಾನಾಬಾದ ಗುಲಬರ್ಗಾ ಇವರು ಮಾನ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಖಾಸಗಿ ದೂರ ಸಂ. 465/11 ನೇದ್ದನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಖಾಸಗಿ ಅರ್ಜಿ ಸಾರಾಂಶವೆನೇಂದರೆ, ದಿನಾಂಕ: 13/07/2011 ರಂದು ಸಾಯಂಕಾಲ 6-00 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಪಿರ್ಯಾದಿ ಮತ್ತು ಮೃತ ದಸ್ತಗೀರ ತಂದೆ ಮಹಿಬೂಬಸಾಬ ಇಬ್ಬರು ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಲಾರಿ ನಂ. ಕೆಎ:32-9798 ನೇದ್ದನ್ನು ಹುಮನಾಬಾದ ಕಡೆಯಿಂದ ಗುಲಬರ್ಗಾಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಿರುವಾಗ ಎದುರುಗಡೆಯಿಂದ ವಾಹನ ನಂ. ಕೆಎ:39-450 ನೇದ್ದರ ಚಾಲಕನಾದ ರವಿ ತಂದೆ ಬಸಪ್ಪಾ ತೆಳಕೇರಿ ಸಾಃಹೂವಿನಹಳ್ಳಿ ತಾಃಅಫಜಲಪೂರ ಜಿಃಗುಲಬರ್ಗಾ ಈತನು ತನ್ನ ವಾಹನವನ್ನು ಅತೀವೇಗ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷ್ಯತನದಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದು ಅಪಘಾತ ಪಡಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಈ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ವಾಹನದ ಮಾಲಿಕರು ಮೃತಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾರೆ ನನಗೆ ಭಾರಿ ಗಾಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅಪಘಾತ ಪಡಿಸಿದನ ವಿರುದ್ದ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗದೇ ಇರುವದರಿಂದ ಮಾನ್ಯ 1ನೇ ಅಪರ ಜೆ.ಎಂ.ಎಫ್.ಸಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರ ಆದೇಶ ಕಲಂ. 156(3) ಸಿಆರ್.ಪಿಸಿ ನೇದ್ದರ ಪ್ರಕಾರ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ.136/2011 ಕಲಂ.279,337,338,304(ಎ) ಐಪಿಸಿ ನೇದ್ದರ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 01-11-2011

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 01-11-2011

ªÀÄAoÁ¼À ¥ÉÆ°Ã oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 139/2011 PÀ®A 341, 323, 324, 504 eÉÆvÉ 149 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 31-10-2011 gÀAzÀÄ ¯ÁqÀªÀAw UÁæªÀÄzÀ ªÀiÁtÂPÀ ¥Àæ¨sÀÄ ±Á¯ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ¦üAiÀiÁ𢠱ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ CªÀÄÈvÀ ªÀqÀgÁd ªÀAiÀÄ: 28 ªÀµÀð, eÁw: ªÀqÀØgÀ, ¸Á: aAZÀ£À¸ÀÆgÀÄ EvÀ£ÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛÃgÀĪÁUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ ¨Á§Ä vÀAzÉ ZÀ£ÀߥÁà ªÀqÀgÁd ªÀÄvÀÄÛ E£ÀÆß 5 d£ÀgÀÄ J®ègÀÆ ¸Á: ¯ÁqÀªÀAw EªÀgÉ®ègÀÆ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃUÀzÀAvÉ CPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ, CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ, PÉʬÄAzÀ, PÁ°¤AzÀ ªÀÄvÀÄÛ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥ÀqɹgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 169/2011 PÀ®A 324, 504 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 31/10/2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ dUÀ£ÁßxÀgÉrØ vÀAzÉ UÀÄgÁgÉrØ ªÀÄÄqÀ© ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, eÁw: gÉrØ, ¸Á: ªÁAfæ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EvÀ£À zÉÆqÀØ¥Àà£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ DgÉÆæ JªÀÄgÉrØ vÀAzÉ gÁªÀÄgÉrØ ªÀÄÄqÀ© ¸Á: ªÁAfæ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EvÀ£ÀÄ EªÀgÀ vÀAzÉAiÀÄ CtÚ vÀªÀÄäA¢jUÉ MnÖUÉ EzÀÝ ºÉÆ®zÀ ¨Á«AiÀÄ PÀqÉ EzÀÝ RįÁè eÁUÉAiÀÄ°è PÉÆnÖUÉ ºÁPÀÄwÛzÁÝUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¸ÀzÀj ¸ÀܼÀzÀ°è £Á£ÀÄ PÉÆnÖUÉ ºÁPÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ CA¢zÀÝPÉÌ DgÉÆæAiÀÄÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ E°è eÁUÀ E®è CAvÁ ºÉýzÀÄÝ ¥ÀÄ£ÀB E¯Éèà §gÀÄwÛà CAvÁ »rUÉÊ UÁvÀæzÀ PÀ®Äè vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄÆV£À ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 213/2011 PÀ®A 393 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 31-10-2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ gÀªÉÄñÀgÉrØ vÀAzÉ £ÁUÀ¥ÁàgÉrØ, ªÀAiÀÄ: 37 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄgÁoÁ, ¸Á: vÁd¯Á¥ÀÆgÀ vÁ: ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ ²ªÀ£ÀUÀgÀ ¥ÉÃmÉÆæî §APï£À°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀĪÁUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ jAPÀÄ @ C«ÄÃvÀ vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀgÁªÀ EvÀ£ÀÄ ºÁUÀÆ EvÀ£À vÀªÀÄä CA¨ÁzÁ¸À EªÀj§âgÀÆ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÀwÛgÀ §AzÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀPÉÌ ¥ÉÃmÉÆæî ºÁQ¹PÉÆAqÀÄ ¸ÉÊPÀ® ªÉÆÃmÁgÀ ZÁ®Ä ªÀiÁr »AzÉ PÀĽvÀ DgÉÆæ CA¨ÁzÁ¸À EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ PÉÆgÀ¼À°èzÀÝ PÁåµÀ ¨ÁåUÀ£ÀÄß eÉÆð ºÉÆqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢ agÁrzÀÄÝ, DUÀ DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀÄnAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÁUÀÆ ºÉÆmÉÖAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ, ¸ÀzÀgÉÆ ¥ÉÃmÉÆæî §APï£À°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀĪÀªÀgÁzÀ ¸ÀAfêÀ PÀªÀÄoÁuÉ, ¸ÀAfêÀ AiÀÄzÁè¥ÀægÉ, ZÀAzÀÄ ªÀįÁÌ¥ÀÆgÉ EªÀgÉ®ègÀÆ DgÉÆævÀjUÉ »rzÀÄ ¸ÀzÀj PÁåµÀ¨ÁåUÀ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ, jAPÀÄ EªÀ£ÀÄ Nr ºÉÆÃUÀĪÁUÀ PɼÀUÉ ©zÀÄÝ ªÀÄÄVUÉ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ DVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

GULBARGA DIST REPORTED CRIMES


ಗುಲಬರ್ಗಾ ನಗರದ ಮಹಾತ್ಮ ಬಸವೇಶ್ವರ ನಗರ ವೃತ್ತದ ಪೊಲೀಸರ ಕಾರ್ಯಚರಣೆಯಿಂದ 3 ಜನ ಸುಲಿಗೆಕೊರರ ಬಂದನ , 4.01 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ನಗದು ಹಣ, ಕಾರು, ಮೊಟಾರ ಸೈಕಲ ಜಪ್ತಿ.

ಖಚಿತ ಮಾಹಿತಿ ಅನ್ವಯ ದಿನಾಂಕ 31/10/2011 ರಂದು ರಾತ್ರಿ ಕುಸನೂರ ರಸ್ತೆ ಎಸ್.ಆರ್.ವಿ ಬಾರ & ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ ಹತ್ತಿರ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದ ವಿಶೇಷ ತನಿಖಾ ತಂಡದ ಅಧಿಕಾರಿ ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಜನರು 3 ಜನ ಕುಖ್ಯಾತ ಸುಲಿಗೆಕೋರರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿ ಅವರಿಂದ 4.01 ಲಕ್ಷ ನಗದು ಹಣ, ಒಂದು ಚಾಕು, ಮಾರುತಿ ಸ್ವೀಪ್ಟ ಕಾರ, 2 ಮೊಟಾರ ಸೈಕಲ, ಮೊಬಾಯಿಲ್ ಪೊನ್ , ಸಿಮ್ ಕಾರ್ಡ ವಗೈರೆಗಳನ್ನು ವಶ ಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಪರಾರಿ ಇರುವ ಇನ್ನೊರ್ವ ಆರೋಪಿ ಪತ್ತೆಗಾಗಿ ತನಿಖೆ ಮುಂದುವರೆಯಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ದಿನಾಂಕ 15/9/2011 ರಂದು ಮದ್ಯಾಹ್ನ ಕಾಳಗಿ ಗುಲಬರ್ಗಾ ರಸ್ತೆಯ ಮಾರ್ಗ ಮದ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಾಡು ಹಗಲೇ ಕಾಳಗಿ ಗ್ರಾಮದ ದತ್ತಾ ವೈನ ಶಾಪನ ಮಾಲಿಕರಾದ ಶ್ರೀ ದತ್ತು ಗುತ್ತೆದಾರ ನೇದ್ದರ ಮ್ಯಾನೇಜರರಾದ ಶ್ರೀ ಅನೀಲ ಜಂಭಗಿ ಮತ್ತು ಖತಲಯ್ಯಾ ಗುತ್ತೆದಾರ ನೇದ್ದವರು ಮೊಟಾರ ಸೈಕಲನಿಂದ ನಗದು ಹಣ 6,38,000/- ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಗುಲಬರ್ಗಾ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಪಾವತಿಸಲು ತರುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಸಂಚು ಹೂಡಿದ ಆರೊಪಿತರು ಮಾರ್ಗ ಮದ್ಯದಲ್ಲಿ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರರ ಮೊಟಾರ ಸೈಕಲ ತಡೆದು ಅಡ್ಡ ಗಟ್ಟಿ ಚಾಕು ಮತ್ತು ಬಡಿಗೆಯಿಂದ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿ ಹಣ ದೊಚಿಕೊಂಡು ಫರಾರಿಯಾಗಿದ್ದು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಗುಲಬರ್ಗಾ ನಗರದ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದು ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಪ್ರವೀಣ ಮದುಕರ ಪವಾರ ಐಪಿಎಸ್ ಎಸ್.ಪಿ.ಗುಲಬರ್ಗಾ, ಮಾನ್ಯ ಅಪರ ಎಸ್.ಪಿ ಶ್ರೀ ಕಾಶಿನಾಥ ತಳಕೇರಿ ಮತ್ತು ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಹೆಚ್. ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಉಪ ವಿಭಾಗ ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ತನಿಖಾ ತಂಡದ ಶ್ರೀ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಬಿ.ಪಿ ಸಿಪಿಐ ಎಮ್.ಬಿ ನಗರ ವೃತ್ತ ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಪಂಡಿತ ಸಗರ ಪಿ.ಎಸ್.ಐ ವಿವಿ ಠಾಣೆ, ಶ್ರೀ ಸಂಜೀವಕುಮಾರ ಪಿ.ಎಸ್.ಐ ಎಮ್.ಬಿ ನಗರ ಠಾಣೆ ಹಾಗೂ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರಾದ ಸಿದ್ರಾಮ, ಶಿವಪುತ್ರಸ್ವಾಮಿ, ಮನೋಹರ, ರವಿಂದ್ರ, ವೇದರತ್ನಂ ಯಲ್ಲಪ್ಪಾ, ಸುರೇಶ, ಪ್ರಭಾಕರ, ಅಶೋಕ, ಅರ್ಜುನ, ಇಮ್ತಿಯಾಜ, ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಮುರುಡ ಬಲರಾಮ, ಮಶಾಕ, ರಮೇಶ ರವರು ಅತ್ಯಂತ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತನಿಖೆ ನಡೆಯಿಸಿ ಆರೋಪಿತರನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿದ್ದು ಆರೋಪಿತರಾದ ಧನರಾಜ @ ಚಿನ್ಯಾ ತಂದೆ ಮೈಲಾರಿ ಶೇಳ್ಳಗಿ ವಃ 19 ವರ್ಷ ಉಃ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಾ|| ಭೂಪಾಲ ತೆಗನೂರ ಹಾಲಿ ಜಿಡಿಎ ಕಾಲೋನಿ ಗುಲಬರ್ಗಾ, ಬಸು @ ಬಸವರಾಜ ತಂದೆ ಜಗದೀಶ ಹೊಸಮನಿ ವಃ 19 ವರ್ಷ ಉಃ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಾ|| ಕಾಳಗಿ, ದತ್ತು ತಂದೆ ಹಣಮಂತ ಪೂಜಾರಿ ವಃ 22 ವರ್ಷ ಉಃ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಾ|| ಹಾಗರಗಾ, ರಾಕೇಶ ತಂದೆ ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಭಂಢಾರಿ ವಃ 22 ವರ್ಷ ಉಃ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಾ|| ಪೂಜಾ ಕಾಲೋನಿ ಗುಲಬರ್ಗಾರವರು ಸಂಚು ಮಾಡಿ ಹೊಂಚು ಹಾಕಿ ಅಪರಾದವೆಸಿರುತ್ತಾರೆ. ತನಿಖೆಯ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಆಪಾದಿತನಾದ ಕಾಳಗಿಯ ಬಸು @ ಬಸವರಾಜ ತಂದೆ ಜಗದೀಶ ಸಾ|| ಕಾಳಗಿ ಇತನು ಪಿರ್ಯಾದಿದಾರರು ಹಣ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವದನ್ನು ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಗುಲಬರ್ಗಾದಲ್ಲಿದ್ದ ಧನರಾಜ, ರಾಕೇಶ ಮತ್ತು ದತ್ತು ಇವರಿಗೆ ಹಣ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೊರಟ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಚಹರೆ ಪಟ್ಟಿ ಹಾಗೂ ಮೊಟಾರ ಸೈಕಲ್ ನಂಬರ ಮೊಬಾಯಿಲ್ ಪೊನ್ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸಿದ ಮೇರೆಗೆ 3 ಜನ ಆರೋಪಿತರು ಖಾಜಾ ಕೊಟನೂರ ಬಳಿ ಹೋಗಿ ಮೊಟಾರ ಸೈಕಲಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡ ಗಟ್ಟಿ ಅವರಲ್ಲಿದ್ದ 6,38,000/- ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ನಗದು ಹಣ ದೋಚಿ ಮೊಟಾರ ಸೈಕಲ ಹಾಗೂ ಕಾರಿನ ಮೂಲಕ ಪರಾರಿಯಾದ ಬಗ್ಗೆ ತನಿಖೆ ಕಾಲಕ್ಕೆ ತಿಳಿದು ಬಂದಿರುತ್ತದೆ. ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡು ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಭೇಧಿಸಿದ ಅಧಿಕಾರಿ ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ ವತಿಯಿಂದ ಬಹುಮಾನ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ,

GULBARGA DIST REPORTED CRIMES

ಮುಂಜಾಗ್ರತೆ ಕ್ರಮ :
ಎಂ.ಬಿ.ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ
: ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸರೆಡ್ಡಿ ಸಿ.ಪಿ.ಸಿ ರವರು ದಿನಾಂಕಃ 31/10/2011 ರಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ 08:00 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಮದ್ಯಾಹ್ನ 02:00 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ಪೆಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ಕರ್ತವ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಬಸವೇಶ್ವರ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಹತ್ತಿರ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅನುಮಾನಸ್ಪದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಓಡಾಡುತ್ತಿದ್ದು ಸದರಿಯವನನನ್ನು ವಿಚಾರಿಸಲು ಸಂತೋಷ ತಂದೆ ಮರೆಪ್ಪಾ ಸಾಃ ಗುಲಬರ್ಗಾ ಅಂತಾ ತಿಳಿಸಿದನು. ಸದರಿಯವನನ್ನು ಪುನಃ ವಿಚಾರಿಸಲು ಅವನು ತನ್ನ ನಿಜವಾದ ಹೆಸರು ಆಜಾದ ತಂದೆ ರವಿ ಕಾಂಬಳೆ ವಯಃ 22 ವರ್ಷ ಉಃ ಬೇಕಾರ ಸಾಃ ಬಾಪು ನಗರ ಗುಲಬರ್ಗಾ ಅಂತಾ ತಿಳಿಸಿದನು. ಸದರಿಯವನನ್ನು ಯಾಕೆ ಮುಖ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು ಓಡುತ್ತಿರುವಿ ಅಂತಾ ಕೇಳಿದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಸಮರ್ಪಕವಾದ ಉತ್ತರ ನೀಡಲಿಲ್ಲ. ಆತನನ್ನು ಹಾಗೆಯೇ ಬಿಟ್ಟಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದರೂ ಸ್ವತ್ತಿನ ಅಪರಾಧ ಮಾಡಬಹುದೆಂದು ತಿಳಿದು ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ. 154/2011 ಕಲಂ. 109 ಸಿ.ಆರ್.ಪಿಸಿ. ನೆದ್ದರ ಪ್ರಕಾರ ಗುನ್ನೆ ದಾಖಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

ಹಲ್ಲೆ ಪ್ರಕರಣ :
ಬ್ರಹ್ಮಪೂರ ಠಾಣೆ
: ಶ್ರೀ ಶರಣಬಸಪ್ಪ ತಂದೆ ರಾಜಣ್ಣ ಸೀರ ಸಾ|| ಚಿಂಚನಸೂರ ರವರ ( ದೂರು ಹೇಳಿಕೆ ಮತ್ತು ವರದಿಯನ್ನು ಶ್ರೀ ಹೈದರ ಖಾನ ಪಿ.ಸಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಂಚಾರಿ ಠಾಣೆ ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರು ಹಾಜರ ಪಡಿಸಿದ್ದರ ಸಾರಾಂಶವೆನಂದರೆ) ನಾನು ದಿನಾಂಕ:29/10/2011 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 10-30 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ಆದಿತ್ಯಾ ಹೊಟೇಲ ಹತ್ತಿರ ಅಕ್ಕನ ಮನೆಗೆ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಹೊಗುತ್ತಿರುವಾಗ ತೋಳನವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಸವರಾಜ ಮಾಮಾ, ಸಿದ್ದಾರಾಮ, ಶಿವಾನಂದ ಬುಟ್ಟಿ, ಶರಣಬಸಪ್ಪ ಬುಟ್ಟಿ, ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಬಂದು ನನಗೆ ಮಗನೆ ಆರು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಕೇಸು ಮಾಡಿದ್ದಿ ಆ ಕೇಸನ್ನು ವಾಪಸ ತಗೆದುಕೊ ಅಂತಾ ನೀನಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಾರಿ ಹೇಳಿದರು ನೀನು ಕೇಸ ವಾಪಸ ತಗೆದುಕೊಂಡಿರುವದಿಲ್ಲಾ ಅಂತಾ ಅಂದವರೆ ಹೊಡೆ ಬಡೆ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ ನಾನು ಬೇಹುಸ ಆಗಿ ಬಿದ್ದಾಗ ಯಾರೋ ನನಗೆ ಸರಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ತಂದು ಸೇರಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದು ನಂತರ ನನ್ನನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಉಪಚಾರ ಕುರಿತು ಸೋಲಾಪೂರದ ಗಂಗಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ತಂದು ಸೇರಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಸದ್ಯ ನಾನು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಚಾರ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದನೆ. ನನಗೆ ಹೊಡೆ ಬಡೆ ಮಾಡಿದವರ ವಿರುದ್ದ ಕಾನೂನು ರೀತಿ ಕ್ರಮ ಕೈಕೊಳ್ಳಲು ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ:205/2011 ಕಲಂ: 341, 323, 324,114, 504, 506, ಸಂ 34 ಐ.ಪಿ.ಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣ :
ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಂಚಾರಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ
: ಶ್ರೀ ನಿಬಾರಾನ ತಂದೆ ಅಸಾಳಿ ಮೋದಿ ವರ್ಷ ಉ: ಸೆಂಟ್ರಿಂಗ ಕೆಲಸ ಸಾ: ಗೋವಿಂದಪುರ ಜಿ||ಪುರಲಿಯಾ ರಾಜ್ಯ || ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ ರಾಜ್ಯ ರವರು ನಾನು ಮಹ್ಮದ ಸಾಬ ಅಟೋರೀಕ್ಷಾ ಕೆಎ 32 ಎ 9220 ನೇದ್ದವನ ಅಟೋದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಹೊರಟಾಗ ಮಿನಿವಿದಾನ ಸೌಧ 2 ನೇ ಗೇಟಿನ ಎದುರು ರೋಡಿನ ಮೇಲೆ ಅಟೊ ಚಾಲಕನು ಅತೀ ವೇಗವಾಗಿ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅಟೋರಿಕ್ಷಾ ಪಲ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಟೋ ರೀಕ್ಷಾದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿದ್ದ ನನಗೆ ಭಾರಿಗಾಯ ಮಾಡಿರುತ್ತಾನೆ. ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ: 139/2011 ಕಲಂ 279, 338 ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ