Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Sunday, January 25, 2009

Bidar District : Daily Crime Update, 25-01-2009

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 25-01-2009

¯Áj ªÀiÁgÁl ªÀåªÀºÁgÀzÀ°è dUÀ¼À : gÀPÀÛUÁAiÀÄ
ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 24/09 PÀ®A 324, 504, 323 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ: 24/01/09 gÀAzÀÄ 1630 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢ü ¦ügÉÆdSÁ£À vÀAzÉ SÁeÁ«ÄAiÀiÁå ºÀ¸À£À¨ÉÊ ªÀAiÀÄ-21 ªÀµÀð G-¯Áj ªÀiÁ°PÀ eÁ-ªÀÄĹèA ¸Á-ºÀÄqÀÄV gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¦üAiÀiÁð¢gÀªÀgÀÄ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß CAiÀÄħ vÀAzÉ AiÀÄĸÀÄ¥sÀ ªÀ¯ÉèªÁ¯É ¸Á-ºÀÄqÀÄV UÁæªÀÄ EªÀjUÉ ªÀiÁgÁl ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ ¸ÀzÀj ¯ÁjAiÀÄ PÁUÀzÀ ¥ÀvÀæ CAiÀÄÄ©£À ºÉ¸ÀjUÉ DUÀĪÀzÀQÌAvÀ ªÀÄÄAavÀªÁV ¸ÀzÀj DAiÀÄħ£ÀÄ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß CzÉà UÁæªÀÄzÀ C§ÄÝ® UÀ¥sÁgÀ gÀªÀjUÉ ªÀiÁgÁl ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀj ¯ÁjAiÀÄ PÁUÀzÀ ¥ÀvÀæUÀ¼ÀÄ vÀªÀÄä ºÉ¸ÀjUÉ ªÀiÁr¹PÉÆAqÀÄ C§ÄÝ® UÀ¥sÀgï¸Á§£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ ªÀiÁfzÀ EªÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ PÉýzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ CªÀ¤UÉ ¤ÃªÀÅ ¯Áj £À£Àß ºÀwÛgÀ vÉUÉzÀÄPÉÆAr®è £À£ÀUÉ K£ÀÄ PÉüÀ¨ÁgÀzÀÄ AiÀiÁgÀÄ ºÀwÛgÀ ¯Áj vÉUÉzÀÄPÉÆArj CªÀjUÉ PÉýj CAvÁ ºÉýgÀÄvÁÛgÉ D ¢£À¢AzÀ ªÀÄfÃzÀ EªÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠫gÀÄzÀÝ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ. ¢: 24-01-2009 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 0500 UÀAmÉUÉ £ÉʸÀVðPÀ QæAiÉÄUÉ gÁºÉ £ÀA 9 £ÀÄß zÁn CVæPÀ®ÑgÀ D¦ü¸À UÉÃn£À ºÀwÛgÀ ºÉÆUÀÄwÛzÁÝUÀ ªÀÄÄfç, D¹Ã¥sï ºÁUÀÆ ªÀÄÄfç vÀAzÉ ¹¢ÝPï J®ègÀÆ ºÉÆÃqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

GzsÉÆåÃUÀ SÁwæAiÉÆÃd£É £É¥ÀzÀ°è dUÀ¼À : MªÀð¤UÉ fêÀ¨ÉÃzÀjPÉ AiÉÆrØzÀ E§âgÀÄ
ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 25/09 PÀ®A 504, 342, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢::24/01/09 gÀAzÀÄ 1915 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢ü zɪÁ£ÀAzÀ vÀAzÉ ©üªÀÄgÁªÀ UÁAiÀÄPÀªÁqÀ ªÀAiÀÄ-35ªÀµÀð ¸Á-eÁªÀÄ £ÀUÀgÀ WÁl¨ÉÆÃgÀ¼À gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 23/1/09 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 0730 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ²ªÁf£ÀUÀgÀ ZÀAzÀ£ÀºÀ½î UÁæªÀÄzÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ zÀvÀÄÛ vÀAzÉ ²æÃzsÀgÀgÁªÀ ¤gÀUÀÄqÉ ¸Á-²ªÁf £ÀUÀgÀ ZÀAzÀ£ÀºÀ½î, zÉ«zÁ¸À vÀAzÉ «oÀ×®gÁªÀ ¤gÀUÀÄqÉ ¸Á- ²ªÁf £ÀUÀgÀ ZÀAzÀ£ÀºÀ½î gÀªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ZÀAzÀ£ÀºÀ½î UÁæªÀÄPÉÌ vÀ£Àß LgÀÄ eÁªÀÄ£ÀUÀgÀ UÁæªÀÄ¢AzÀ vÁ£ÀÄ gÁ¶æöÖÃAiÀÄ UÁæ«ÄÃt GzÉÆåÃUÀ SÁwæAiÀÄ°è PÀÆ° £ËPÀgÀgÀ ¸ÀAWÀzÀ ªÀÄÄRAqÀ EzÀÄÝzÀÝjAzÀ ZÀAzÀ£ÀºÀ½î UÁæªÀÄPÉÌ ¨sÉÃnÖ ¤r ¥ÀæZÁgÀ ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ DgÉÆævÀgÀÄ ¥ÀæºÁèzÀ ZÀAzÀ£ÀºÀ½î gÀªÀgÀ QgÁt CAUÀrAiÀÄ°è PÀÆr ºÁQ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ZÁPÀÄ vÉÆÃj¹ KPÉ ¤Ã£ÀÄ GzÉÆåÃUÀ SÁwæ PÉ®¸À PÀÆ° d£ÀjUÉ ºÉüÀ°PÉ KPÉ £ÀªÀÄÆäjUÉ §A¢Ý¢Ý ¤£ÀUÉ fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀÅ¢®è CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ºÁUÀÆ CªÀgÀ PÀÄlÄA§zÀªÀjUÉ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¤µÁ̼Àf mÁæPÀÖgï ZÁ®£É : MªÀð£À PÉÊUÉ §rzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ
alUÀÄ¥Àà ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 21/09 PÀ®A 279, 337 L.¦.¹. :-

¢£ÁAPÀ: 24-01-2009 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄ°èPÁdÄð£À vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀgÁ MVÎ gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁð¢£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÀAzÀgÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 6 wAUÀ½AzÀ UÀÆqÀì CmÉÆ £ÀA§gÀ PÉJ-39-5840 £ÉÃzÀgÀ ¢£ÁAPÀ 24/1/2009 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 1115 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¥Á¯Éðf ©¹Ìl Jeɤì CAUÀrAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ªÀiÁRðAqɸÀéªÀgÀ PÁA¥À¯ÉPÀì JzÀÄgÀÄUÀqÉ ¤°è¹ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ CmÉÆzÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ ¥ÀæPÁ±À vÀAzÉ gÁªÀÄZÀAzÀæ DmÉÆÃzÀ°è ¥Á¯ÉÃðf ©¸ÀÌmïUÀ¼À£ÀÄß ¯ÉÆÃqÀ ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ GqÀ¨Á¼À PÀqɬÄAzÀ mÁæPÀÖgÀ PÉJ-39-n-1876 ºÁUÀÄ mÁæ° £ÀA§gÀ PÉJ-39-n-1877 £ÉÃzÀªÀÅUÀ¼ÀÄ §AzÀÄ CzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß mÁæPÀÖgÀ CwªÉUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄÝ DmÉÆÃUÉ rQÌ ªÀiÁrzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ªÉƼÀPÉÊ ºÀwÛgÀ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èAiÉÄà «¹Ì ªÀiÁgÁl : ªÀiÁ®Ä ¸ÀªÉÄÃvÀ MªÀð£À §AzsÀ£À
ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 14/09 PÀ®A 32, 34 PÉ.E. PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ 24-01-09 gÀAzÀÄ 2030 UÀAmÉUÉ ¹vÁ¼ÀUÉÃgÀ UÁæªÀÄzÀ°è ¸ÀPÁðgÀzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¯ÉʸÀ£Àì E®èzÉ CPÀæªÀĪÁV ¸ÀgÁ¬Ä ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝgÉ JAzÀÄ RavÀ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢ eÉÆvÉAiÀÄ°è ¹vÁ¼ÀUÉÃgÁ UÁæªÀÄzÀ ºÀ£ÀĪÀiÁ£À ªÀÄA¢gÀ ºÀwÛgÀ M§â ªÀåQÛAiÀÄÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¥ÀqÀ¸Á¯ÉAiÀÄ°è PÀĽvÀÄ d£ÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄ «¹Ì ¨Ál®UÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ£ÀÄß £ÉÆÃr 2100 UÀAmÉUÉ zÁ½ ªÀiÁr «¹Ì ¨Ál®UÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ ªÀåQÛAiÀÄ£ÀÄß »rzÀÄ «ZÁj¸À®Ä vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ gÁdÄ vÀAzÉ ¥ÀÄArèÃPÀ PÉÆlUÉÆAqÀ CAvÁ w½zÀħA¢gÀÄvÀÛzÉ PÁlÆð£ÀzÀ°èzÀÝ «¹Ì ¨Ál®UÀ¼ÀÄ Jt¹ £ÉÆÃqÀ®Ä ¨ÉÆä ¸ÉàñÀ® «¹Ì 180 JªÀÄ.J® MlÄÖ 94 «¹Ì ¨Ál®UÀ¼ÀÄ EzÀÄÝ CzÀgÀ C.Q 3619=00 EzÀÄÝ ¸ÀzÀj ªÀÄÄzÉÝ ªÀiÁ®£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

zÁAiÀiÁ¢ dUÀ¼À : gÁ²UÁV PÀÆrlÖ 50 ¸Á«gÀ ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀ PÀqÀ¯ÉUÉ PÉƽî ElÖ DgÉÆæUÀ¼ÀÄ
¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 07/09 PÀ®A 435 eÉÆÃvÉ 34 L.¦.¹. :-

¢£ÁAPÀ 24/1/09 gÀAzÀÄ 2100 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀÄgÉñÀ vÀAzÉ ¯ÉÆèÁfgÁªÀ ¥ÁnÃ¯ï ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À C¼À ªÀÄ£ÀĵÀå UÉÆÃ¥Á¼À PÀÆr ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃV PÀqÀ¯É §t廃 PÉÆÃAiÀÄÄåªÀ PÀÄjvÀÄ ºÉÆîzÀ°è ªÀÄ®V PÉÆArzÁÝUÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄ®vÁ¬Ä ªÀÄPÀ̼ÁzÀ ªÉAPÀl ºÁUÀÄ CªÀ£À eÉÆÃvÉ UÉÆÃgÀR£ÁxÀ ¥ÁAZÁ¼À ªÀÄvÀÄÛ §½gÁªÀÄ gÀªÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ PÀqÀ¯É §t«UÉ ¨ÉAQ ºÀwÛzÀÄÝ Dj¸ÀĪÀ ¥ÀæAiÀÄvÀß ªÀiÁrzÀgÀÄ ºÀvÉÆÃrUÉ §gÀzÉ EzÀÄÝzÀjAzÀ ¥ÀÆwð ¸ÀÄlÄÖ ºÉÆVgÀÄvÀÛzÉ. C.Q. 50,000/- gÀÆ zÀµÀÄÖ ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀ PÀqÀ¯É ¸ÀÄlÄÖ ºÁ¤ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. ºÉÆ®zÀ ºÀAaPÉ PÀÄjvÀÄ ªÉÊgÀvÀé¢AzÀ ¨ÉAQ ºÀaÑ ®Ä¸ÀPÁ£À ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ EzÀÝ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ UÀÄ£Éß zÁR® ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀ¯Á¬ÄvÀÄ.

Raichur District Reported Crimes


: zÀĵÀÌ«ÄðUÀ½AzÀ ªÀÄ»¼ÉAiÀÄ PÉƯÉ, DgÉÆævÀgÀ ¥ÀvÉÛÃUÁV ªÁå¥ÀPÀ eÁ® :

°AUÀ¸ÀÆÎgÀÄvÁ®ÆPÀ ªÁåPÀgÀ£Á¼ïUÁæªÀÄ ¤ªÁ¹, ¯ÉñÀªÀÄä UÀAqÀ ±ÀAPÀgÀUËqÀ ¥ÉÆ°Ã¸ï ¥Ánïï 45 ªÀµÀð, EªÀ¼ÀÄ ¢£ÁAPÀ: 24.01.2009 gÀAzÀÄ ¥Àæw¢£ÀzÀAvÉ ªÁåPÀgÀ£Á¼ï ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ°è zÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß ªÉÄìĸÀ®Ä ºÉÆÃVzÁÝUÀ AiÀiÁgÉÆÃzÀĵÀÌ«ÄðUÀ¼ÀÄ 0700 UÀAmɬÄAzÀ 1230 UÀAmÉAiÀÄ ªÀÄzsÀåzÀ CªÀ¢üAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà zÀĵÀÌ«ÄðUÀ¼ÀÄ PÉƯɪÀiÁrgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ªÀÄÈvÀ¼À ¸ÀA§A¢ü ²ªÀgÁd PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢ü ªÉÄðAzÀ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï oÁuÉ C¸ÀA:13/2009 PÀ®A:302 ¨sÁ.zÀA.¸ÀA CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹, DgÉÆævÀgÀ ¥ÀvÉÛÃUÁV ªÁå¥ÀPÀ eÁ® ©Ã¹gÀÄvÁÛgÉ.

: AiÀÄĪÀw PÁuÉ ¥ÀvÉÛUÁV wêÀæ ±ÉÆÃzsÀsÀ ::

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ ªÀiÁtÂPÀ£ÀUÀgÀ §qÁªÀuÉ ¤ªÁ¹, ¢°Ã¥ï ¹AzsÉ EªÀgÀ 21 ªÀµÀðzÀ ¥ÀÄwæAiÀÄÄ ¢£ÁAPÀ:24.01.2009 gÀAzÀÄ 1000 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ E£ï¥sÀAmï eÉøÀ¸ï rJqï PÁ¯ÉÃeï£À°è ¥sÀ°vÁA±À £ÉÆÃrPÉÆAqÀÄ §gÀĪÀÅzÁV ºÉý ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆÃzÀªÀ¼ÀÄ 1400 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ¥sÉÆãï£À°è ¸ÀA¥ÀQð¹, ZÀ£ÉöÊUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÉÝÃ£É £À£ÀߣÀÄß ºÀÄqÀÄPÁqÀ¨ÉÃrj CAvÁ ºÉý, ¥sÉÆãï PÀmïªÀiÁrzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ gÉ樀 ¤¯ÁÝt ªÀÄvÀÄÛ PÁ¯ÉÃeï£À°è ºÀÄqÀÄPÁrzÀgÀÆ FªÀgÉUÉ zÉÆgÉwgÀĪÀÅ¢®èªÉAzÀÄ PÁuÉAiÀiÁzÀ AiÀÄĪÀwAiÀÄ vÀAzÉ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ £ÉÃvÁf£ÀUÀgÀ¥ÉưøÀ oÁuÉC.¸ÀA:10/09 PÀ®A: AiÀÄĪÀw PÁuÉ CrAiÀÄ°è zÁR°¹, ¥ÀvÉÛÃUÁV wêÀæ±ÉÆÃzsÀ £ÀqɹgÀÄvÁÛgÉ.

: ¥ÀævÉåÃPÀ JgÀqÀÄ gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ, 4 d£ÀjUÉ UÁAiÀÄ :

¢£ÁAPÀ:24.01.2009 gÀAzÀÄ 2340 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ²æñÉʯÁ vÀAzÉ CªÀÄgÀ¥Àà ¥ÀÆeÁj ¸Á: J¦JA¹ PÁél¸Àð gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ EªÀ£ÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ¸ÉÊPÀ¯ï¸ÀA: J¦.21,©.1596 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ ºÉÊzÁæ¨Ázï gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ ªÉÃUÀ¤AiÀÄAvÀæt ªÀiÁqÀ¯ÁUÀzÉà CVß±ÁªÀÄPÀ oÁuÉAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À gÀ¸ÉÛAiÀÄ §¢AiÀÄ°è £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ ²æêÀÄw ¥ÁªÀðw 25 ªÀµÀð, QgÀt 7 ªÀµÀð, «PÀæªÀiï.5 ªÀµÀð EªÀjUÉ rQÌ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ ªÀÄÆgÀÄ d£ÀjUÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÉÄÃvÀ PɼÀUÉ ©zÀÝ ZÁ®PÀ ²æñÉÊ®¤UÀÆ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉAzÀÄ ¥ÀævÀåPÀëzÀ²ð «gÉñÀ J¯ï.L.¹.KeÉAmï gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ £ÀUÀgÀ¸ÀAZÁgÀoÁuÉ C¸ÀA:08/2009 PÀ®A 279,337, 338 ¨sÁ.zÀA.¸ÀA CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹, vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
¢£ÁAPÀ:23.01.2009 gÀAzÀÄ 0730 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ¥ÀA¥Á¥Àw vÀAzÉ gÀÄzÀæ¥Àà ¸Á: ºÉÆ£Àß½îUÁæªÀÄ EªÀ£ÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï¸ÀA: PÉJ.02,EPÀÆå.7359 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ-UÀÄ®§UÁð gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À ¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ ªÉÃUÀ¤AiÀÄAvÀæt ªÀiÁqÀ¯ÁUÀzÉà ºÉÆ£Àß½îPÁæ¸ï ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ §¢AiÀÄ°è £ÀqÉzÀÄ PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ ªÉƬģÀÄ¢Ýãï¤UÉ rQÌPÉÆnÖzÀÝjAzÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ZÁ®PÀ ¤°è¸ÀzÉà ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ«£À ¥Àwß SÁeÁ©üà PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄoÁuÉ C¸ÀA:14/2009 PÀ®A:279,337,338 ¨sÁ.zÀA.¸ÀA ¸À»vÀ 187 ªÉÆÃ.ªÁ.PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀtzÁR°¹, vÀ¤SÉ PÉÊ PÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

: PÀ®¨ÉgÀPÉ ºÉAqÀ ªÀiÁgÁl, ªÀÄƪÀgÀÀ §AzsÀ£À : 1 PÉf ¹ºÉZï¥ËqÀgï, 15 °Ãlgï ºÉAqÀ d¦Û :

²æà gÁªÀÄtÚ ¦J¸ïL C¨ÁÌj ªÀÄvÀÄÛ ¯Álj ¤µÉÃzsÀzÀ¼À gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ & ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ, ¢£ÁAPÀ:24.01.2009 gÀAzÀÄ 1730 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ f.r.vÉÆÃlzÀ°è C£À¢üPÀÈvÀªÁV ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀÄPÁjAiÀiÁzÀ PÀ®¨ÉgÀPÉ ºÉAqÀ ªÀiÁgÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀÝ «gÉñÀ vÀAzÉ wªÀÄä¥Àà 33 ªÀµÀð, ¥ÁªÀðw UÀAqÀ «gÉñÀ 26 ªÀµÀð, ªÀÄvÀÄÛ £ÀgÀ¸ÀªÀÄä UÀAqÀ wªÀÄä¥Àà 46 ªÀµÀð J®ègÀÆ ¸Á: fr vÉÆÃl gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ EªÀgÀÀ£ÀÄß §A¢ü¹, 1 PÉf ¹ºÉZï ¥ËqÀgï, 15 °Ãlgï ¸ÉÃA¢ü, 1 ªÉƨÉʯï¥sÉÆÃ£ï ªÀÄvÀÄÛ ¸ÉÃA¢ü ªÀiÁgÁlªÀiÁr ¸ÀAUÀ滹zÀÝ £ÀUÀzÀĺÀtgÀÆ.120/-£ÀÄß d¦ÛªÀiÁrPÉÆAqÀÄ £ÉÃvÁf£ÀUÀgÀoÁuÉ C.¸ÀÀA.09/2009 PÀ®A:273, 284 ¨sÁ.zÀA.¸ÀA.¸À»vÀ 32, 34 C¨ÁÌjPÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹, vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


Gulbarga District Reported Crime

±ÉÆgÁ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt : ±ÉÆÃgÁ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ ªÁå¦AiÀÄ°è §gÀĪÀ vÀ¼ÀªÁgÀUÉÃgÁ ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ°è gÀvÁÛ¼À ºÀtªÀÄAvÁæAiÀÄgÀªÀgÀ ºÉÆîzÀ ºÀwÛgÀ ¢£ÁAPÀ 24/01/09 gÀAzÀÄ mÁæPÀÖgÀ £ÀA:PÉJ-36, nJ-961, nDgï962 £ÉÃzÀÝgÀ°è C¥ÀWÁvÀ ºÉÆA¢zÀÄÝ. CzÀgÀ° 1) ®ZÀªÀĪÀé UÀAqÀ ºÀAiÀiÁå¼À¥Àà PÉÆÃj ªÀAiÀÄ:60 2) CAiÀÄå¥Àà vÀAzÉ ªÀÄ®ètÚ Ct¸ÀÆgÀ ªÀAiÀÄ:30 3) UÉÆÃ¥Á®¥Àà vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÁæAiÀÄ ¸ÀÄgÀ¥ÀÆgÀgÀPÀgï ªÀAiÀÄ:40 ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ EvÀgÉ 6 d£ÀjUÉ UÁAiÀÄUÉÆArgÀÄvÁÛgÉ. ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA¸ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ±ÉÆÃgÁ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA:18/09 PÀ®A: 279, 337, 338, 304[J] L¦¹ ¸ÀA:187 LJªÀiï« DPÉÖö£ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÉÆ¥Àà¼À f¯ÉèAiÀÄ°è ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

QgÀÄPÀļÀ ¥ÀæPÀgÀt:.

1] UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 14/2009 PÀ®A 498(J), 504, 506 L.¦.¹.:

²æêÀÄw ±Á»zÁ¨ÉÃUÀA @ ±ÀA±ÁzÀ ¨ÉÃUÀA UÀAqÀ ¸ÉÊAiÀÄzï gÁdªÀĺÀäzÀ eÁVgÀzÁgÀ 38 ªÀµÀð eÁ:ªÀÄĹèA, G: ªÀÄ£ÉUÉ®¸À ¸Á: UÀÄAqÀªÀÄä PÁåA¥ï UÀAUÁªÀw, ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼À UÀAqÀ£ÁzÀ DgÉÆæ ¸ÉÊAiÀÄzï gÁdªÀĺÀäzÀ eÁVgÀzÁgÀ vÀAzÉ ªÀ°¨ÁµÁ 50 ªÀµÀð eÁ:ªÀÄĹèA, G: ªÉÄõÀ£ï PÉ®¸À     ¸Á: UÀÄAqÀªÀÄä PÁåA¥ï, UÀAUÁªÀw FvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ½UÉ ¤£Àß vÀªÀÄäA¢gÀÄ UÁrAiÀÄ ºÀt PÉÆqÀ¨ÉÃPÁVgÀÄvÀÛzÉAzÀÄ UÁrAiÀÄ ºÀt PÉÆqÀ¢zÀÝgÉ ¤£ÀUÉ fêÀ ¸À»vÀ G½¸ÀĪÀÅ¢®èªÉAzÀÄ ºÉÆr-§r ªÀiÁqÀÄvÁÛ QgÀÄPÀļÀ ¤ÃqÀÄwÛzÀÄÝ C®èzÉ, ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼À DgÉÆÃUÀå ¸Àj EgÀĪÀ¢®èªÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAV UÀAUÁªÀwUÉ §AzÁUÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¼À£ÀÄß 4£Éà ªÀÄzÀÄªÉ DUÀĪÀ zÀÄgÀÄzÉÝñÀ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 16-01-09 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAVAiÀÄ£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV AiÀiÁªÀÅzÉÆà ¥ÉÃ¥ÀgÀUÀ½UÉ ¸À» ªÀiÁr¹PÉÆAqÀÄ PÀjªÀÄt ¸ÀgÀªÀ£ÀÄß PÉÆnÖzÀÄÝ C®èzÉ F «µÀAiÀĪÀ£ÀÄß CPÀÌ-¥ÀPÀÌzÀ d£ÀjUÉ ªÀÄvÀÄÛ ¤ªÀÄä vÀªÀÄä, vÀAzÉUÉ ºÉýzÀgÉ fêÀ ¸À»vÀ G½¸ÀĪÀÅ¢®èªÉAzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£É. ¦.L. UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

zÀgÉÆÃqÉ ¥ÀæPÀgÀt:.

2] UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 15/2009 PÀ®A 395 L.¦.¹. :

¢£ÁAPÀ 24-01-2009 gÀAzÀÄ 22-30 UÀAmÉUÉ ²æà ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ vÀAzÉ gÁªÀÄAiÀÄå D±É¥Àà£ÉÆÃgï 26 ªÀµÀð eÁ:J¸ï.¹. G: Cwy G¥À£Áå¸ÀPÀgÀÄ ¸Á:Q®è£ÀPÉÃgÁ, vÁ:AiÀiÁ¢Vj, f: UÀÄ®§UÁð ºÁ:ªÀ: UÀAUÁªÀw, ¢£ÁAPÀ 24-01-2009 gÀAzÀÄ 19-00 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀzÀ ¸ÀgÀPÁj ¥ÀzÀ« ¥ÀƪÀð PÁ¯ÉÃeï ªÉÄÊzÁ£ÀzÀ°è ªÁPï ªÀiÁr £ÀAvÀgÀ C°èAiÉÄà EgÀĪÀ GzÀÄð ±Á¯ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ PÀĽvÀÄPÉÆArgÀĪÁUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ AiÀiÁgÉÆà 8 d£À zÀĵÀÌ«ÄðUÀ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ CAVAiÀÄ eÉé£À°èzÀÝ £ÉÆÃQAiÀiÁ PÀA¥À¤AiÀÄ ªÉƨÉÊ¯ï ¸Émï £ÀA. 5300 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß zËdð£Àå¢AzÀ QvÀÄÛPÉÆArzÀÄÝ C®èzÉ ºÀtªÀ£ÀÄß PÉÆqÀĪÀAvÉ ºÉý CAVAiÀÄ eÉé£À°èzÀÝ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 400-00 gÀÆ. ªÀÄvÀÄÛ J¸ï.©.ºÉZï. ¨ÁåAPÀ£À J.n.JA. PÁqÀð ºÁUÀÆ JA.¦üïï LqÉAnn PÁqÀð£ÀÄß zËdð£Àå¢AzÀ MvÁÛAiÀÄ¥ÀƪÀðPÀªÁV QvÀÄÛPÉÆArzÀÄÝ ºÁUÀÆ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ 3 ¥ÀĸÀÛPÀUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀºÀ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ PÉʬÄAzÀ §r¢zÀÄÝ C®èzÉ PÁ°¤AzÀ M¢ÝzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ PÀ°è¤AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ JqÀUÁ°UÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. ²æà r.ªÉAPÉÆç ¦.J¸ï.L.(C.«) £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀAUÁªÀw gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.         

UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀt:.

3] PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ: UÀÄ£Éß. £ÀA 34/09 PÀ®A 341, 323, 324, 355, 504 L.¦.¹:

¦AiÀiÁð¢üzÁgÀ£ÁzÀ ªÉÄʯÁgÀ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà ªÀAiÀÄ: 45 G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: Q£Áß¼À UÁæªÀÄ, EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 24.01.09 gÀAzÀÄ Q£Áß¼À UÁæªÀÄzÀ°èzÁÝUÀ £ÁUÀ¥Àà vÀAzÉ C¼Àî¥Àà ªÀAiÀÄ: 50 ªÀµÀð ¸Á: Q£Áß¼À UÁæªÀÄ EvÀ£ÀÄ ºÉÆ®PÉÌ ¤ÃgÀÄ ©qÀĪÀ »gÉúÀ¼ÀîzÀ ¤Ãj£À ºÀAaPÉ «µÀAiÀĪÁV ¸ÀĪÀÄä£É dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ £À£ÀUÉ PÉʬÄAzÀ ºÁUÀÆ ZÀ¥Àà°¬ÄAzÀ ºÉÆqÉ §r ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. ²æà J£ï.JªÀiï.¨ÁUÀ®PÉÆÃmï ¦.J¸ï.L. PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.