Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Saturday, December 5, 2015

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 05-12-2015

ದಿನಂಪ್ರತಿ ಅಪರಾಧಗಳ ಮಾಹಿತಿ ದಿನಾಂಕ: 05-12-2015

PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ  ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 231/2015 PÀ®A 32, 34 PÀ£ÁðlPÀ C§PÁj PÁAiÉÄÝ :-
ದಿನಾಂಕ 04/12/2015 ರಂದು ಖಚಿತ ಮಾಹಿತಿ ಮೇರೆಗೆ ಪಿಎಸ್ಐ ರವರು ಪಂಚರು ಹಾಗೂ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರೊಂದಿಗೆ ಹೊಳಸಮುದ್ರ ಗ್ರಾಮದ ಶಿವಾಜಿ ಚೌಕ ಹತ್ತಿರ ಹೋಗಿ ನೋಡಲು ಆರೋಪಿ gÁªÀÄ vÀAzÉ «ÃgÀ±ÉnÖ aªÉÄäUÁªÉ ªÀAiÀÄ:45 ªÀµÀð G:QgÁuÁ ªÁå¥ÁgÀ ¸Á:ºÉƼÀ¸ÀªÀÄÄzÀæ ಈತನು ತನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೈಚೀಲದಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯದ ಬಾಟಲಿಗಳು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಜನರಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡತ್ತಾ ನಿಂತಿದ್ದದನ್ನು ಖಚಿತ ಪಡಿಸಿಕೊಂಡು 16:30 ಗಂಟೆಗೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರ ಸಹಾಯದಿಂದ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಹಿಡಿದು ಅವನ ವಶದಿಂದ ಸಿಕ್ಕ ಮುದ್ದೆ ಮಾಲು ಪರಿಶಿಲಿಸಿ ನೋಡಲು 30 NgÀf£À¯ï ZÀÆ¬Ä¸ï «¹Ì 90 JA.J¯ï ªÀÄzsÀåzÀ  ¨Ál°UÀ¼ÀÄ ಅ.Q.751/-gÀÆ ಇದ್ದು ಸದರಿ ಆರೋಪಿತನಿಗೆ ಮತ್ತು ಮುದ್ದೆ ಮಾಲು ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮರಳಿ ಠಾಣೆಗೆ ಬಂದು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಿಲಸಿ ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ  ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 230/205 PÀ®A 32,34 PÉE JPïÖ ªÀÄvÀÄÛ 328 L¦¹ :-
ದಿನಾಂಕ 04/12/2015 ರಂದು ಖಚಿತ ಮಾಹಿತಿ ಬಂದ ಮೇರೆಗೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಹಾಗೂ ಪಂಚರೊಂದಿಗೆ ಸಾವಳಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹೊಗಿ ಹನುಮಾನ ಮಂದಿರ ಹತ್ತಿರ ಪಕ್ಕದ ಗಲ್ಲಿಯ ರಸ್ತೆಯ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ತನ್ನ ವಶದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೈಚೀಲದಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯದ ಬಾಟಲಿಗಳು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಜನರಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡತ್ತಾ ನಿಂತಿದ್ದದನ್ನು ಖಚಿತ ಪಡಿಸಿಕೊಂಡು 11:00 ಗಂಟೆಗೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರ ಸಹಾಯದಿಂದ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಹಿಡಿದು ಆರೋಪಿತನ ಹೆಸರು ವಿಚಾರಿಸಲು ಅವನು ತನ್ನ ಹೆಸರು gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁªÀ SÉÆAqÉ ªÀAiÀÄ:40 ªÀµÀð,  G:MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á:¸ÁªÀ½ CAvÀ ತಿಳಿಸಿದ್ದು ಅವನ ವಶದಿಂದ ಸಿಕ್ಕ ಮುದ್ದೆ ಮಾಲು ಪರಿಶಿಲಿಸಿ ನೋಡಲು 1] 28 AiÀÄÄ.J¸ï «¹Ì 90 JA.J¯ï ªÀÄzsÀåzÀ ¥Áè¹ÖÃPï ¨Ál°UÀ¼ÀÄ Q.701/-gÀÆ 2] 12 AiÀÄÄ.J¸ï «¹Ì 90 JA.J¯ï ªÀÄzsÀåzÀ ¥Áè¹ÖÃPï ¥ÁPÉÃlUÀ¼ÀÄ Q.300/-gÀÆ 3] MAzÀÄ PÀ¼Àî ¨sÀnÖ EzÀÝ qÀ©â CA.Q. 60/- gÀÆ. 4] £ÀUÀzÀÄ ºÀt 200/-gÀÆ. 5] MAzÀÄ ¥Áè¹ÖPï dUÀÄÎ ªÀÄvÀÄÛ 6] MAzÀÄ ¥Áè¹ÖPï UÁè¸ï ಇರುತ್ತವೆ. ಸದರಿ ಆರೋಪಿತನಿಗೆ ಮತ್ತು ಮುದ್ದೆ ಮಾಲು ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮರಳಿ ಠಾಣೆಗೆ ಬಂದು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.


ªÀiÁPÉðl ¥ÉưøÀ oÁuÉ ©ÃzÀgÀ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA. 11/2015 PÀ®A 174 ¹Dg惡 :-
¢£ÁAPÀ 03-12-2015 gÀAzÀÄ gÁwæ CAzÁdÄ 2300 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw ¥ÁªÀðw UÀAqÀ ZÀ£Àߧ¸ÀAiÀiÁå ¸Áé«Ä ªÀAiÀÄ 35 ªÀµÀð eÁw ¸Áé«Ä G: ªÀÄ£É PÉ®¸À ¸Á: ªÀÄ£Àß½î UÁæªÀÄ ¸ÀzÀå ¥ÀPÀÌ®ªÁqÁ ¥ÉưøÀ ªÀ¸Àw UÀȺÀ ©ÃzÀgÀ EªÀgÀ UÀAqÀ ZÀ£Àߧ¸ÀAiÀiÁå vÀAzÉ §±ÀAPÀgÀAiÀiÁå ¸Áé«Ä ªÀAiÀÄ 45 ªÀµÀð G: ¥ÉÆ°Ã¸ï ªÀÄÄSÉå ¥ÉÃzÉ -665 r¹Dgï© WÀlPÀ ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀÄ £À£ÀUÉ JzÉ £ÉÆêÀÅ ªÀÄvÀÄÛ vÀ¯É £ÉÆêÀÅ DUÀÄwÛzÉ JAzÀÄ w½¹ ªÀÄ®VgÀÄvÁÛgÉ. ¢£ÁAPÀ 04-12-2015 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 0500 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ E§âgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ¤UÉ J©â¸À®Ä ºÉÆÃzÁUÀ CªÀgÀÄ J¼À¯Éà E¯Áè DUÀ CPÀÌ ¥ÀPÀÌzÀªÀgÀ£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀ £ÀAvÀgÀ J®ègÀÆ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ¤UÉ aQvÉì PÀÄjvÀÄ 108 CA§Ä¯É£Àì ªÁºÀ£ÀzÀ°è ©ÃzÀgÀ f¯Áè ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ ªÀÄÄAeÁuÉ 0540 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ vÀAzÁUÀ ªÉÊzÁå¢üPÁjAiÀĪÀgÀÄ £ÉÆÃr ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ w½¹gÀÄvÁÛgÉ ¸ÀzÀj £À£Àß UÀAqÀ ¢£ÁAPÀ 04-12-2015 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 0500 UÀAmɬÄAzÀ 0540 UÀAmÉAiÀÄ CªÀ¢üAiÀÄ°è ºÀÈzÀAiÀÄ WÁvÀ¢AzÀ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀ§ºÀÄzÀÄ ¸ÀzÀj £À£Àß UÀAqÀ ªÀÄgÀtzÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉà jÃwAiÀÄ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀÄvÀªÀ¢¯Áè CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉýPÉ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.


Yadgir District Reported CrimesYadgir District Reported Crimes

PÉA¨sÁ« ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 145/2015 PÀ®A: 333, 353, 504, 506 ¸ÀAUÀqÀ 34 L.¦.¹ :- ¢£ÁAPÀ 04-12-2015 gÀAzÀÄ 11-45 J JAPÉÌ oÁuÉUÉ f.f.JZï ¢AzÀ JªÀiï.J¯ï.¹ EzÉ CAvÀ w½¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ PÉA¨sÁ« ¥ÉưøÀ oÁuɬÄAzÀ D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉÃn ¤Ãr C°è UÁAiÀiÁ¼ÀĪÀ£ÀÄß «ZÁj¹zÀÄÝ CªÀgÀÄ MAzÀÄ UÀtPÀAiÀÄAvÀæzÀ°è mÉÊ¥À ªÀiÁrzÀ CfðAiÀÄ£ÀÄß ¤ÃrzÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÀA±ÀªÉ£ÉAzÀgÀ AiÀiÁ¼ÀV UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄw PÁAiÀÄð®AiÀÄPÉÌ PÀvÀðªÀå PÀÄjvÀÄ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 04-12-2015 gÀAzÀÄ 10 J.JAPÉÌ £Á£ÀÄ AiÀiÁ¼ÀV UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄw PÁAiÀÄð®AiÀÄ®zÀ°è ºÉÆÃV C°è £À£ÉÆßA¢UÉ ¥ÀAZÁ¬ÄwAiÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÁzÀ zÉêÀ¥Àà C¼ÀîzÀªÀĤ ©®PÀ¯ÉPÀÖgÀ, ªÀÄgÀ°AUÀ¥Àà ºÀjd£À PÀA¥ÀÆlgÀ D¥ÀgÉÃlgÀ, ¸ÀAUÀtÚ PÁAiÀÄðzÀ²ð EªÀgÉÆA¢UÉ £ÁªÀÅ ¥ÀAZÁAiÀÄw PÁAiÀÄð®AiÀÄzÀ°è JA¢£ÀAvÉ zÉÊ£ÀA¢£À PÀvÀðªÀåzÀ°è vÉÆqÀV ¥ÀAZÁAiÀÄw PÉ®¸ÀUÀ¼À£ÀÄß £ÁªÀÅ ¤jÃPÀëuÉ ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ DUÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄ 11 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ AiÀiÁ¼ÀV UÁæªÀÄzÀ 1) zÉêÀ¥Àà vÀAzÉ ©üêÀÄgÁAiÀÄ AiÀÄqÀؽî 2) PÀAoÉ¥Àà vÀAzÉ ©üêÀÄgÁAiÀÄ AiÀÄqÀ½î 3) ªÀÄÄzÀÄPÀ¥Àà vÀAzÉ gÁªÀÄ¥Àà £ÀUÀ£ÀÆgÀ EªÀgÀÄ MªÉÄäÃ¯É ¥ÀAZÁAiÀÄw PÁAiÀÄð®AiÀÄPÉÌ NqÀÄvÁÛ M¼ÀUÉ §AzÀÄ ¯Éà ¨ÉÆøÀr ªÀÄUÀ£Éà ¦.r.N ¸ÀƽªÀÄUÀ£Éà ¤£Àß ¸ÉÆPÀÄÌ §A¢zÉ £ÀªÀÄä CdÓ£ÁzÀ gÁªÀÄ¥Àà EvÀ£À ¨ÁQ ºÀt DgÉüÀÄ wAUÀ¼À ¨ÁQ ºÀt 5000 gÀÆ gÀAvÉ ¥ÀUÁgÀ ¤ÃqÀ¨ÉÃPÀÄ CAvÀ £À£ÀUÉ PÀÆUÁqÀÄvÁÛ PÉýzÀgÀÄ. DUÀ £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ PÁAiÀÄðzÀ²ð ¸ÀAUÀtÚ PÀÆr E¯Áè CªÀ¤UÉ 60 ªÀµÀðzÀªÉUÉ ¥ÀUÁgÀ ¤ÃrzÉÝêÉ. FUÀ ¤ÃqÀ®Ä §gÀĪÀÅ¢¯Áè ¸À¨sÉAiÀÄ°è J®ègÀÆ ¤tðAiÀÄ ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÁUÀÄvÀÛzÉ. ¥ÀAZÁAiÀÄw ªÁå¦ÛAiÀÄ°è ¤ÃqÀ®Ä CªÀPÁ±À EgÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÀ £Á£ÀÄ CªÀjUÉ ¸ÀªÀÄeÁ¬Ä¸ÀÄwÛzÁÝUÀ DUÀ J®ègÀÆ MªÉÄäÃ¯É £À£Àß PÀvÀðªÀåPÉÌ CrØ¥Àr¹ ¤£Àß ¸ÉÆPÀÄÌ §ºÀ¼À DVzÉ ªÀÄUÀ£Éà £ÀªÀÄä ªÀiÁvÀÄ PÉüÀÄ CAzÀgÉ PÉüÀÄvÁÛ E¯Áè CAvÀ CzÀgÀ°è zÉêÀ¥Àà AiÀÄqÀؽî EvÀ£ÀÄ MAzÀÄ §rUɬÄAzÀ £À£Àß ¨É¤ßUÉ ªÀÄvÀÄÛ JgÀqÀÄ ¥ÀPÉÌUÉ ºÉÆqÉzÀÄ ¨sÁj M¼À¥ÉlÄÖ ªÀiÁrüzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. PÀAoÉ¥Àà AiÀÄqÀؽî EvÀ£ÀÄ MAzÀÄ »rUÁvÀæzÀ PÀ°è¤AzÀ vÀ¯ÉAiÀÄ »AzÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀiÁrzÀgÀÄ. DUÀ ªÀÄÄzÀÄPÀ¥Àà vÀAzÉ gÁªÀÄ¥Àà £ÀUÀ£ÀÆgÀ, EªÀ£ÀÄ £À£ÀUÉ PÉʬÄAzÀ ºÉÆmÉÖUÉ ªÀÄvÀÄÛ ¨É¤ßUÉ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ PÁ°¤AzÀ MzÀÄÝ M¼À¥ÉlÄÖ ªÀiÁrzÀ£ÀÄ. DUÀ C°èAiÉÄà ¥ÀAZÁAiÀÄw PÉ®¸ÀzÀ ¤«ÄvÀå §AzÀ §¸À£ÀUËqÀ ºÉƸÀªÀĤ. C«ÄãÀgÀrØ ¥Ánî EªÀgÀÄ  ºÁUÀÆ £ÀªÀÄä ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ PÀÆr dUÀ¼À ©r¹zÀgÀÄ. DUÀ CªÀgÀÄ C°èAzÀ CªÀgÀÄ NqÀÄvÁÛ ªÀÄUÀ£Éà CªÀjªÀgÀÄ §AzÀÄ dUÀ¼À ©r¹zÀÝgÉ CAvÀ £ÁªÀÅ EµÀÖPÉÌ ¸ÀĪÀÄä£Éà ©nÖ« E¯ÁèAzÀgÉ ºÉÆqÉzÀÄ ©qÀÄwÛzÀÝ« E£ÉÆߪÉÄä £ÉÆÃrPÉƼÀÄîvÉÛÃªÉ CAvÀ £À£ÀUÉ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉAiÀÄ£ÀÄß ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. DUÀ £À£ÀUÉ §¸À£ÀUËqÀ ªÀÄvÀÄÛ C«ÄãÀgÀrØ EªÀgÀÄ £À£ÀUÉ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæ PÉA¨sÁ«UÉ G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÀ CfðAiÀÄ£ÀÄß ¤ÃrzÀÝgÀ ªÉÄÃgÉUÉ 1 ¦.JAPÉÌ UÀÄ£Éß £ÀA 145/2015 PÀ®A 333, 353, 504, 506 ¸ÀAUÀqÀ 34 L.¦.¹ £ÉzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÉ£ÀÄ.
AiÀiÁzÀVj £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 349/2015 PÀ®A 87 PÉ.¦.DPÀÖ :- ¢£ÁAPÀ:03/12/2015 gÀAzÀÄ 11:15 ¦.JªÀiï.PÉÌ ²æà ªÀiË£ÉñÀégÀ ªÀiÁ°¥Ánî ¦.J¸ï.L  gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ  §AzÀÄ eÁÕ¥À£À ¥ÀvÀæzÉÆA¢UÉ \d¦Û¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ºÁdgÀÄ¥Àr¹zÀÝgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÀAzÀgÉ  ¢£ÁAPÀ:03/12/2015 gÀAzÀÄ 09:30 ¦.JªÀiï.PÉÌ ²æà ªÀiË£ÉñÀégÀ ªÀiÁ°¥Ánî ¦.J¸ï.L.gÀªÀgÀÄ oÁuÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ AiÀiÁzÀVjAiÀÄ £ÀUÀgÀzÀ ªÀÄĹèA¥ÀÆgÀ ªÀÄfÃzÀ ¸À«ÄÃ¥À £ÀUÀgÀ ¸À¨sÉ ªÀĽUÉ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è AiÀiÁgÉÆà E¹àÃl dÆeÁl DqÀÄwÛzÁÝgÉ CAvÁ ªÀÄ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ £Á£ÀÄ, ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÁzÀ  ºÉZï.¹.50, ¦¹ 02, 173, 334. 18 gÀªÀgÉÆA¢UÉ ¥ÀAZÀgÁzÀ ¥ÀAZÀgÁzÀ 1) C§ÄÝ® vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁd ©ÃgÀ£Á¼À ªÀAiÀÄ:30 ªÀµÀð eÁ: ªÀÄĹèÃA G: PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á: ºÀ£ÀĪÀiÁ£À£ÀUÀgÀ AiÀiÁzÀVj ªÀÄvÀÄÛ 2) ¨Á¨Á vÀAzÉ ¨ÁµÀÄ«ÄAiÀiÁ deÁÓgÀ ªÀAiÀÄ:30 ªÀµÀð eÁ:ªÀÄĹèA G:CmÉÆà ZÁ®PÀ ¸Á:zÀÄSÁ£ÀªÁr AiÀiÁzÀVj PÀgɬĹPÉÆAqÀÄ ¸ÀgÀPÁj fÃ¥À £ÀA.PÉ.J.33-f.0075 £ÉÃzÀÝgÀ°è  oÁuɬÄAzÀ 09:45 ¦..JªÀiï.PÉÌ ºÉÆgÀlÄ AiÀiÁzÀVjAiÀÄ ªÀÄĹèA¥ÀÆgÀ KjAiÀiÁzÀ ªÀÄfÃzÀ ºÀwÛgÀ £ÀUÀgÀ ¸À¨sÉ ªÀĽUÉ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ¯ÁV ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è 3 d£ÀgÁzÀ 1} ¸Á§tÚ vÀAzÉ §¸À°AUÀ¥Àà °AUÉÃj ªÀAiÀiÁ, 22 ªÀµÀð, eÁ, ¨ÉÃqÀgÀ, ¸Á, ªÁ°äQ £ÀUÀgÀ AiÀiÁzÀVj 2} C§ÄÝ® ªÀÄfÃzÀ vÀAzÉ ¨ÁµÀÄ«ÄAiÀÄå deÁÓgÀ ªÀAiÀiÁ, 25 ªÀµÀð, eÁ, ªÀÄĹèA, ¸Á, ¸ÀzÀgÀ zÀgÀªÁd AiÀiÁzÀVj 3} ¸ÀzÁݪÀÄ ºÀĸÉãÀ vÀAzÉ C§ÄÝ® PÀ°ÃªÀÄ ªÀAiÀiÁ, 22 ªÀµÀð, eÁ, ªÀÄĹèA, ¸Á, gÁAiÀÄZÀÆj ªÉƺÀ®è AiÀiÁzÀVj EªÀgÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è E¹àÃl J¯ÉUÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ dÆeÁl DqÀÄwÛgÀĪÁUÀ 10:00 ¦.JªÀiï.PÉÌ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ  zÁ½ªÀiÁr DgÉÆævÀjAzÀ MlÄÖ 4200/-gÀÆ.£ÀUÀzÀÄ ºÀt ªÀÄvÀÄÛ 52 E¹àÃl J¯ÉUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è ªÀ±À¥Àr¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄgÀ½ oÁuÉUÉ d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ, DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß  vÀAzÀÄ vÀªÀÄä ªÀ±ÀPÉÌ M¦à¸ÀÄwÛzÀÄÝ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÀ®A 87 PÉ.¦.DPÀÖ CrAiÀÄè° PÀæªÀÄdgÀÄV¸À®Ä ¸ÀÆa¹zÀÄÝ ¸ÀzÀj¥ÀæPÀgÀtªÀÅ C¸ÀAeÉÕÃAiÀĪÁVzÀÝjAzÀ ªÀiÁ£Àå £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ C£ÀĪÀÄw ¥ÀqÉzÀÄ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ:04/12/2015 gÀAzÀÄ 03-45¦.JªÀiï.PÉÌ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 349/2015 PÀ®A 87 PÉ.¦.DPÀÖ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.                                            
AiÀiÁzÀVj UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 272/2015 PÀ®A 32, 34 PÉ.E. DåPÀÖ :- ¢£ÁAPÀ 04/12/2015 gÀAzÀÄ 12-30 ¦.JªÀiï PÉÌ DgÉÆævÀgÀÄ E§âgÀÆ PÀÆrPÉÆAqÀÄ CmÉÆà £ÀA PÉ.J-33-4558 £ÉzÀÝgÀ°è C£À¢ÃPÀævÀªÁV ¸ÉA¢AiÀÄ£ÀÄß vÀAiÀiÁågÀÄ ªÀiÁqÀĪÀ ¸ÀA§AzsÀ MAzÀÄ ©½AiÀÄ aîzÀ°è ¹.JZï. ¥ËqÀgÀ£ÀÄß ¸ÁV¸ÀÄwÛzÁÝUÀ RavÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ zÁ½ ªÀiÁr ªÁºÀ£À ¸ÀªÉÄÃvÀ ªÀiÁ®Ä d¦Û ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ CAzÁd 1 PÉ.f. ¹.JZï. ¥ËqÀgÀ CAzÁd QªÀÄävÀÄÛ 800/gÀÆ EgÀÄvÀÛzÉ, F §UÉÎ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

Kalaburagi District Reported Crimes

ಸರಕಾರಿ ಕರ್ತವ್ಯಕ್ಕೆ ಅಡೆ ತಡೆ ಮಾಡಿ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಕಸಿದುಕೊಂಡು ಹೋದ ಪ್ರಕರಣ :
ಜೇವರ್ಗಿ ಠಾಣೆ : ದಿನಾಂಕ 08.09.2015 ರಂದು ಮುಂಜಾನೆ 11:30 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ಸುಭಾಶಗೌಡ ಪಾಟೀಲ ಸಾ|| ಯನಗುಂಟಾ ಈತನು ವತ್ತಾಯಪೂರ್ವಕ ತಹಶೀಲದಾರ ಕಾರ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಅಂಜಿಸಿ ಅವರ ಹತ್ತಿರವಿದ್ದ ಪಂಚನಾಮೆ ವರದಿ, ಭೂ ಮಾಪಕರ ಸ್ಕೆಚ್‌ ನಕಾಶೆ ಹಾಗು ಹೇಳಿಕೆಗಳ ಮೂಲ ಪ್ರತಿಗಳನ್ನು ವತ್ತಾಯದಿಂದ ತೆಗದುಕೊಂಡಿದ್ದಲ್ಲದೆ ಸರಕಾರಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಅಡತಡೆ ಮಾಡಿರುತ್ತಾನೆ ಅಂತಾ ಶ್ರೀ. ಯಲ್ಲಪ್ಪ ಸುಬೇದಾರ ತಹಶೀಲದಾರರು ಜೇವರಗಿ  ರವರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಜೇವರ್ಗಿ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
ಅಪಹರಣ ಪ್ರಕರಣ :
ಅಶೋಕ ನಗರ ಠಾಣೆ : ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟಪ್ಪಾ ತಂದೆ ಮೊಗಲಪ್ಪಾ ನ್ಯಾಮಲ್ ಸಾ: ರಾಗಾಪೂರ ತಾ: ಸೇಡಂ ಸದ್ಯ ಚಂದಾಪೂರ ಪೊಲೀಸ್ ಕ್ವಾರ್ಟಸ್ ಎದುರುಗಡೆ ಬೆಂಗಳೂರು. ನಾವು ಕೂಲಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆಂದು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆವೆ. ನನ್ನ ಹಿರಿಯ ಮಗ ಮೊಗಲಪ್ಪಾ ವಯ: 17 ವರ್ಷ, ಈತನು ಎಸ್.ಎಸ್.ಎಲ.ಸಿ ಪಾಸಾದ ನಂತರ ಕಲಬುರಗಿಯ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ ಕಾಲೇಜದಲ್ಲಿ ಪಿಯುಸಿ ಪ್ರಥಮ ವರ್ಷ ಸಾಯಿಂನ್ಸದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾಬ್ಯಾಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು ಬಸ್ಟಾಂಡ ಹತ್ತಿರದ ಎಲ್.ಐ.ಸಿ ಆಫೀಸ ಪಕ್ಕದ ಸರಕಾರಿ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ನಂತರದ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ದಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿರುತ್ತಾನೆ. ದಸರಾ ದೀಪಾವಳಿ ರಜೆ ಇರುವದರಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ತಿರ ಬಂದಿದ್ದು ರಜೆ ಮುಗಿದ ನಂತರ ದಿನಾಂಕ 22/11/2015 ರಂದು ಬೆಂಗಳೂರದಿಂದ ಬಸ್ ನಲ್ಲಿ ಕೂಳಿಸಿ ಗುಲಬರ್ಗಾದ ಹಾಸ್ಟೆಲಗೆ ಕಳುಹಿಸಿರುತ್ತೇವೆ. ಕಳುಹಿಸುವಾಗ 1000/-ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚಿಗೆ ಮತ್ತು 6000/-ರೂಪಾಯಿಯನ್ನು ರಾಗಾಪೂರದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಡುವಂತೆ ಹೇಳಿ ಕಳುಹಿಸಿರುತ್ತೇವೆ. ನನ್ನ ಮಗ ಮೊಗಲಪ್ಪಾ ಈತನು  ದಿನಾಂಕ 23/11/2015 ರಂದು ಕಲಬುರಗಿಯ ಬಸ್ಟಾಂಡ ಹತ್ತಿರದ ಹಾಸ್ಟೆಲಗೆ ಬಂದಿದ್ದು ನಂತರ 4:00 ಪಿಎಮ್ ಕ್ಕೆ ನಮ್ಮೂರ ರಾಗಾಪೂರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಹಣ ಕೊಟ್ಟು ಬರುತ್ತೇನೆಂದು ತನ್ನ ಸಂಗಡ ಇದ್ದ ಗೆಳೆಯ ವೆಂಕಟೇಶ ಈತನಿಗೆ ಹೇಳಿ ಹೋದವನು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ನಾಪತ್ತೆಯಾಗಿರುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಆತನ ಮೊಬಾಯಿಲ ನಂ. 9980394971 ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ನಂತರ ನಾವು ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಹುಡುಕಾಡಿದ್ದು ಮತ್ತು ಆತನ ಕ್ಲಾಸಮೆಂಟ ರಮೇಶ ಸಾ: ಕೋರಕುಂದಾ ರವರಿಗೆ ಕೇಳಿದಾಗ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಮೈಸುರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬರುವದಾಗಿ ಹೇಳಿರುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ತಿಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ನಾವು ಬೆಂಗಳೂರದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಸಂಬಂದಿಕರಲ್ಲಿ ಹುಡುಕಾಡಿದರು ಕೂಡ ಸಿಕ್ಕಿರುವುದಿಲ್ಲಾ ಅಂತಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಅಶೋಕ ನಗರ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.  
ಹಲ್ಲೆ ಪ್ರಕರಣಗಳು :
ಜೇವರ್ಗಿ ಠಾಣೆ : ಶ್ರೀ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ತಂದೆ ರೇವಪ್ಪ ಅಣಜಗಿ ಸಾ : ಅರಳಗುಂಡಗಿ  ರವರು ದಿನಾಂಕ ೦4.12.2015 ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಜೇವರಗಿ ಪಟ್ಟಣದ ಜೆ.ಎಮ್.ಎಫ್.ಸಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದಾಗ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಆವರನದಲ್ಲಿ 1) ಚಂದ್ರಶಾ ತಂದೆ ಹೊನ್ನಪ್ಪ ಬಿರಾದಾರ  2) ಭೀಮಣ್ಣ ತಂದೆ ಹೊನ್ನಪ್ಪ ಬಿರಾದಾರ 3) ಕರಣಪ್ಪ ತಂದೆ ಹೊನ್ನಪ್ಪ ಬಿರಾದಾರ  4) ಶರಣಮ್ಮ ಗಂಡ ಹೊನ್ನಪ್ಪ ಬಿರಾದಾರ ಸಾ : ಎಲ್ಲರು ಅರಳಗುಂಡಿ ಹಾ: ವ: ಕೋಟನೂರ ಮಠ ಕಲಬುರಗಿ ಎಲ್ಲರು ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಬಂದು ನಮಗೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗದಂತೆ ತಡೆದು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಹೊಲದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಜಗಳ ತೆಗೆದು ಅವಾಚ್ಯವಾಗಿ ಬೈದು ಕೈಯಿಂದ, ಚಪ್ಪಲಿಯಿಂದ ಹೊಡೆ ಬಡೆ ಮಾಡಿ ಬಾಯಿಯಿಂದ ಕಚ್ಚಿದ್ದು ಹಾಗು ಜೀವ ಬೇದರಿಕೆ ಹಾಕಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಜೇವರ್ಗಿ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಲರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
ಜೇವರ್ಗಿ ಠಾಣೆ : ಶ್ರೀಮತಿ ಶರಣಮ್ಮ ಗಂಡ ಹೊನ್ನಮ್ಮ ಬಿರಾದಾರ ಸಾ : ಅರಳಗುಂಡಿ ಹಾ :: ಕೋಟನೂರ ಮಠ ಕಲಬುರಗಿ ರವರು ದಿನಾಂಕ ೦4.12.2015 ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಜೇವರಗಿ ಪಟ್ಟಣದ ಜೆ.ಎಮ್.ಎಫ್.ಸಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದಾಗ 1) ಮಲ್ಲಪ್ಪ ತಂದೆ ರೇವಪ್ಪ ಅಣಜಗಿ 2) ಸಿದ್ದಪ್ಪ ತಂದೆ ದೇವಪ್ಪ ಅಣಜಗಿ 3) ಯಮನಪ್ಪ ತಂದೆ ಹಣಮಂತ ಬಿರಾದಾರ 4) ಹಣಮಂತ ತಂದೆ ಚನ್ನಬಸಪ್ಪ ಮಾಲಿ ಬಿರಾದಾರ ಸಾ : ಎಲ್ಲರು ಅರಳಗುಂಡಗಿ ಎಲ್ಲರು  ಕೂಡಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಹೊಲದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಜಗಳ ತೆಗೆದು ಅವಾಚ್ಯವಾಗಿ ಬೈದು  ಕೈಯಿಂದ, ಕಲ್ಲಿನಿಂದ ಹೊಡೆ ಬಡೆ ಮಾಡಿ ಕೈ ಹಿಡಿದು ಜಗ್ಗಾಡಿ ಅವಮಾನ ಮಾಡಿ ಜೀವ ಬೇದರಿಕೆ ಹಾಕಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಜೇವರ್ಗಿ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.