Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Sunday, April 12, 2009

Bidar District Daily Crime Update - 12-04-2009

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 12-04-2009
dÆeÁl zÁ½ dÆdÄPÉÆgÀgÀ §AzsÀ£À
1) zsÀ£ÀÆßgÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 79/09 PÀ®A 87 PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ :-
¢:11/04/2009 gÀAzÀÄ 1445 UÀAmÉUÉ DgÉÆævÀgÁzÀ ²ªÀgÁd, ªÀÄ£ÉƺÀgÀ, ¸ÀÄgÉñÀ ªÀÄvÀÄÛ PÁ±À¥Áà gÀªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ºÁ®ºÀ½î UÁæªÀÄzÀ°è ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀÞ¼ÀzÀ°è ºÀt ºÀaÑ ¥Àt PÀnÖ CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ JA§ £À¹©Ã£À dÆeÁl DqÀÄwÛzÀÄÝ CªÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁR® ªÀiÁr CªÀjAzÀ 1019/- gÀÆ £ÀUÀzÀÄ ºÁUÀÄ 52 E¹àl J¯ÉUÀ¼ÀÄ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀjUÉ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr CªÀgÀ «gÀÄzÀÞ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊ PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
2) ¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 48/09 PÀ®A 87 PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ 11/4/09 gÀAzÀÄ 0815 UÀAmÉUÉ ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀjUÉ PÀgÉzÀÄ PÉÆAqÀÄ ºÀ½î ¨sÉÃn PÀÄjvÀÄ ¨sÁvÀA¨Áæ, ¹zÁÝ¥ÀÆgÀªÁr, ±ÉêÀıÉÃgÀ¥ÀÆgÀªÁr, qÉÆÃtUÁ¥ÀÆgÀ, C¼ÀA¢ UÁæªÀÄUÀ½UÉ ¨sÉÃn PÉÆlÄÖ 1415 UÀAmÉUÉ PÀ¼À¸ÀzÁ¼À UÁæªÀÄPÉÌ ¨sÉÃn PÉÆmÁÖUÀ SÁ¸ÀV ¨ÁwäzÁjAzÀ ºÀ£ÀĪÀiÁ£À ªÀÄA¢gÀ ºÀwÛgÀ RįÁè eÁUÉAiÀÄ°è PÉîªÀÅ d£ÀgÀÄ ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀtPÉÌ ºÀaÑ ¥ÀgÉî JA§ E¸Ààl dÆeÁl DqÀÄwÛzÁgÀ CAvÁ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ r.J¸À.¦. gÀªÀgÀ £ÉÃvÀÈvÀézÀ°è ¸ÀzÀj E¹àl dÆeÁl DqÀÄwÛzÀªÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀPÀëªÀÄ zÁ½ ªÀiÁr CªÀgÀ ªÀ±À¢AzÀ 3600/- gÀÆ ºÁUÀÄ 52 E¹àl J¯ÉèUÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀĸÁÛ£À vÀAzÉ C§ÄÝ® Cfd ªÀÄvÀÄÛ E£ÀÆß 3 d£ÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¸À¯ÁVzÉ.
3) §¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 60/09 PÀ®A 87 PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ 11/4/09 gÀAzÀÄ 1700 UÀAmÉUÉ AiÀÄzÁè¥ÀÄgÀ UÁæªÀÄzÀ ¨Á¯Áf gÀªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ªÀiÁ«£À VÃqÀzÀ PÉüÀUÉ CAzÀgÀ ¨sÁºÀgÀ JA§ £À²Ã©£À dÆeÁl DqÀÄwÛzÁÝgÉ JA§ RavÀ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢üAiÀĪÀgÉÆA¢UÉ ¸ÀzÀj UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃV ¨Á¯Áf gÀªÀgÀ ºÉÆ®¢AzÀ ¸Àé®à zÀÆgÀzÀ°è fÃ¥À ¤°è¹ PÉüÀUÉ E½zÀÄ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÁ½ ªÀiÁqÀ®Ä M§â£ÀÄ ¹QgÀÄvÁÛ£É E£ÀÆß 4 d£ÀgÀ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À «ZÁj¹ CªÀ£À CAUÀ drÛ ªÀiÁqÀ®Ä CªÀ£À D¢üãÀ¢AzÀ 260 gÀÆ ¹QgÀÄvÀÛªÉ ªÀÄvÀÄÛ 52 E¸ÉàÃl J¯ÉUÀ¼ÀÄ. ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¸À¯ÁVzÉ.
C¥ÀjavÀ ªÁºÀ£À rQÌ ªÀåQÛAiÉƪÀð£À ¸ÁªÀÅ
ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 50/09 PÀ®A 279, 304(J) L.¦.¹ eÉÆvÉ 187 ªÉÆ.ªÁ.PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ 11/04/09 gÀAzÀÄ 0730 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ¨Á§Ä vÀAzÉ UÀÄAqÀ¥Áà QmÉÖ£ÀªÀgÀ ªÀAiÀÄ 30 ªÀµÀð eÁw ªÀqÀØgÀ G// PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á// vÁ¼ÀqÀªÀÄV gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 11/04/09 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ ¦üÃAiÀiÁð¢ vÀAzÉ gÀªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ CAUÀ¼ÀzÀ°è ªÀÄ®VPÉÆAqÁUÀ £À¸ÀÄQ£À°è 0530 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢ vÀAzÉAiÀÄÄ ªÀÄ®«¸Àdð£ÉUÉ ºÉÆÃUÀÄvÉÛ£É CAvÀ ºÉý gÁ.ºÉ. 9 gÀ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ vÁ¼ÀªÀÄqÀV UÁæªÀÄzÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ ªÉÄãï UÉÃmï JzÀÄgÀÄUÀqÉ §AzÁUÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ PÀqɬÄAzÀ M§â ¯Áj ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£À Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼Àf¬ÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ MªÉÄä¯É ¦üÃAiÀiÁð¢ vÀAzÉ UÀÄAqÀ¥Áà vÀAzÉ £ÀgÀ¸À¥Áà ªÀAiÀÄ: 55 ªÀµÀð, gÀªÀgÀ£ÀÄß rQÌ ªÀiÁr ªÁºÀ£À ¸ÀªÉÄÃvÀ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ rQÌ ªÀiÁr ªÁºÀ£À CªÀgÀ JgÀqÀÄ PÁ®ÄUÀ¼À ªÉÄðAzÀ ºÁ¬Ä¹zÀÝjAzÀ CªÀgÀ JgÀqÀÄ ªÉƼÀPÁ®ÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄÄjzÀAvÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV JqÀUÀqÉ ºÀuÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ªÀÄvÀÄÛ vÀ¯ÉAiÀÄ »AzÉ ºÀwÛ gÀPÀÛ UÁAiÀĪÁV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄ ªÀÄÈvÀÛ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 100/09 PÀ®A 287, 338 L¦¹ ;-
¢::11/4/09 gÀAzÀÄ 0800 UÀÄ®§UÁ𠧸ÀªÉñÀégÀ D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ C¥ÀWÁvÀªÁzÀ §UÉÎ ªÀiÁ»w §A¢zÀ ªÉÄÃgÉUÉ D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉÃn PÉÆlÄÖ ¦ügÁå¢ ²æà ªÀÄzsÀÄPÀgÀ vÀAzÉ gÉhÄÃgÉ¥Áà ¨É¼ÀUÉ ªÀAiÀÄ-38 ªÀµÀð G- PÀÆ°PÉ®¸À eÁ- ªÀiÁ¢UÀ ¸Á-ªÀgÀªÀnÖ [PÉ]UÁæªÀÄ gÀªÀgÀ ºÉýPÉAiÀÄ ¤rzÉÝ£ÉAzÀgÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ »jAiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ gÉÃtÄPÁ ªÀAiÀÄ-15 ªÀµÀð EªÀ¼ÀÄ ¢£ÁAPÀ 9/4/09 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 2 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ SÁgÁ PÀÄnÖPÉÆAqÀÄ §gÀĪÀ ¸À®ÄªÁV ºÀtªÀÄAvÀgÉrØ EªÀgÀ SÁgÁ PÀÄlÄÖ ªÀIJäUÉ ºÉÆÃV SÁgÁzÀ ªÉÄÃt¹£ÀPÁ¬Ä ºÀtªÀÄAvÀgÉrØUÉ PÉÆmÁÖUÀ ºÀtªÀÄAvÀgÉrØ EªÀ£ÀÄ ªÀIJãÀ£ÀÄß ZÁ®Ä ªÀiÁr SÁgÁ PÀÄlÄÖªÁUÀ gÉtÄPÁ ªÀIJä¤ ¸À«ÄÃ¥À ¤AvÁUÀ ªÀIJä£À ¥ÀlÖ MªÉÄäÃ¯É ®AUÀ ¹QÌPÉÆAqÀÄ ¦üÃAiÀiÁ𢠪ÀÄUÀ¼ÀÄ MªÀÄä¯Éà £É®PÉÌ ©zÁÝUÀ vÀ¯ÉUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. ºÁUÀÆ ºÉÆlÖUÉ ¥ÀmÁÖ ¸ÀÄwÛzÀÝjAzÀ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÉÄʪÉÄÃ¯É C®è°è vÉÆÃgÀazÀ UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.
lA-lA ºÁAiÀÄÄÝ ªÀåQÛAiÉƪÀð£À PÁ°UÉ UÁAiÀÄ
¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 47/09 PÀ®A 279, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJªÀiï« PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ 11/04/09 gÀAzÀÄ 0930 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ GªÉÄñÀ vÀAzÉ ¨sÀÄdAUÀgÁªÀ ªÀiÁ£É G: ªÁå¥ÁgÀ ¸Á: UÀuÉñÀ¥ÀÆgÀªÁr gÀªÀgÀÄ ¨sÁ°ÌUÉ QgÁuÁ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄ vÀgÀ¨ÉÃPÀÄ CAvÁ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ¤AvÁUÀ CA¨É¸ÁAUÀ« PÀqɬÄAzÀ lA-lA «Ää qÉÆÃgÀ £ÀA PÉ.J-28 / 1937 £ÉÃzÀÄ §gÀĪÀzÀ£ÀÄß PÀAqÀÄ CzÀgÀ°è PÀĽvÀÄ ºÉÆÃUÀ¨ÉÃPÀÄ CAvÁ CAzÁUÀ ¸ÀzÀj lA-lA ZÁ®PÀ Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ Nr¸ÀPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ JqÀPÁ°£À ¥ÁzÀzÀ ªÉÄðAzÀ ºÉÆÃVzÀjAzÀ JqÀ PÁ°£À ¥ÁzÀzÀ »ªÀÄärUÉ ¨sÁj gÀPÀÛ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¸ÀPÉƼÀî¯ÁVzÉ.
¨ÉÊPï rQÌ ¥ÁzÀZÁjUÉ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ
¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ ¨sÁ°Ì UÀÄ£Éß £ÀA. 93/09 PÀ®A 279,337 L¦¹ eÉÆvÉ 187 L.JªÀÄ.«í JPÀÖ :-
¢£ÁAPÀ: 11-04-2009 gÀAzÀÄ 1930 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀAUÀ±ÉÃnÖ vÀAzÉ ²ªÀgÁªÀÄ ¸Á: ¨Á¼ÀÆgÀ gÀªÀgÀÄ vÀ£Àß ºÉAqÀw eÉÆvÉAiÀÄ°è ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ PÀÄjvÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¨sÁ°Ì ¨sÀªÁ¤ ªÀÄA¢gÀzÀ JzÀÄjUÉ «ªÉÃPÁ£ÀAzÀ ZËPÀ¢AzÀ §¸ÀªÉñÀégÀ ZËPÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÀ M§â ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ CeÁUÀgÀÆPÀvɬÄAzÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ rQÌ ªÀiÁr vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ¤°è¸ÀzÉà Nr¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀj rQÌAiÀÄ°è ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀ¯ÉAiÀÄ »AzÀÄUÀqÉ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.
C£À¢üÃPÀÈvÀªÁV ¸ÁV¸ÀÄwÛzÀÝ ¸ÀgÁ¬Ä d¦Û
ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 49/09 PÀ®A 32, 34 PÉ.E. PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ 11-04-2009 gÀAzÀÄ 1630 UÀAlUÉ ªÁAdgÀSÉÃqÁ UÁæªÀÄzÀ°è M§â ªÀåQÛ C£À¢üPÀÈvÀªÁV ¸ÁgÁ¬Ä ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝ£É CAvÀ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÀUÉ ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢AiÉÆA¢UÉ ªÁAdgÀSÉÃqÁ UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃV £ÉÆÃrzÁUÀ M§â ªÀåQÛ ±Á®ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¸ÀgÁ¬Ä ¨Ál® ElÄÖPÉÆAqÀÄ MAzÀÄ aîzÀ°è ElÄÖPÉÆAqÀÄ PÀĽvÁUÀ £ÁªÉ®ègÀÆ 1700 UÀAlUÉ CªÀ£À ªÉÄÃ¯É zÁ½ªÀiÁr »rzÀÄPÉÆAqÀÄ «ZÁj¸À®Ä CªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ ¥ÀAqÀj vÀAzÉ UÀÄAqÁf PÁA§¼É ªÀAiÀÄ;48 ªÀµÀð eÁw;ºÀjd£À ¸Á: ªÁAdgÀSÉÃqÁ CAvÀ w½¹zÀ£ÀÄ. CªÀ£À ºÀwÛgÀ EzÀÝ 1) AiÀÄÄ.J¸ï.«¹Ì 14 ¨Ál¯ï MAzÉÆAzÀgÀ C;Q; 38.47 ¥ÉÊ¸É »ÃUÉ MlÄÖ 538.58 ¥ÉÊ¸É ªÀÄvÀÄÛ 2) ¨ÉÆä ¸ÉàõÀ¯ï «¹Ì Jt¹£ÉÆÃqÀ®Ä 20 ¨Ál®UÀ¼ÀÄ 180 JªÀiï.J¯ï.ªÀżÀîªÀÅ EzÀÄÝ, MAzÉÆAzÀgÀ Q:38.50¥ÉÊ¸É »ÃUÉ MlÄÖ 770.00 gÀÆ¥Á¬Ä »ÃUÉ MlÄÖ J¯Áè ªÀiÁ°£À Q: 1308-58 ¥ÉÊ¸É £ÉÃzÀÝ£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.
£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 82/09 PÀ®A 323, 354, 506, eÉÆvÉ 34 L¦¹ :- ¢£ÁAPÀ 11-04-2009 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠱ÀAPÀgÀ vÀAzÉ ¸ÀAUÀ¥Áà vÀUÁgÉ gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ªÀÄzÁåºÀß 1:30 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¸É®èj£À°è PÀĽwÛzÉÝãÀÄ DUÀ DgïJ¥sï¹ ºÉÆÃmÉ®£À £ËPÀgÀ ²æà ²ªÀgÁd ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀĤî gÀªÀgÀÄ §AzÀÄ £À£Àß »A¢£À UÉÃl vÉUÉAiÀÄ®Ä PɽzÀgÀÄ, UÉÃl ªÉÄÃ¯É ¤ÃgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄĸÀgÉ d£ÀgÀ ªÉÄÃ¯É ©¼ÀÄwÛzÉ CzÀ£ÀÄß ªÉÆzÀ®Ä ¸Àj¥Àr¹ £ÀAvÀgÀ UÉÃl vÉgÉAiÀÄÄvÉÛÃ£É JAzÀÄ ºÉýzÉ. EzÀQAvÀ ªÉÆzÀ®Ä £À£Àß ¨ÁrUÉ PÉÆqÀ®Ä PɽPÀzÉÝãÀÄ CzÀ£ÀÄß PÉÆqÀ°¯Áè. C®èzÉ E£ÀÄß ªÀgÉUÉ ºÉÆÃmÉ®UÉ «zÀÆåvÀZÀÒQÛ vÉUÉzÀÄPÉÆAr CzÀgÀ «µÀAiÀÄzÀ°è ¸ÀºÀ CzÀgÀ «µÀAiÀÄzÀ°è ¸ÀºÀ dUÀ¼ÀªÁVvÀÄÛ. CªÀ£ÀÄ ªÉÊgÀvÀé ElÄÖPÉÆAqÀÄ ªÉAPÀmÉñÀ UÀeÁ£À£À ¸É®èj£À°è §AzÀÄ £À£ÀUÉ §AzÀÄ ºÉÆqÉzÀ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CAVAiÀÄ eÉç£ÀÄß ºÀjzÀĺÁQzÁÝgÉ. CzÀÄ PÉýzÀ £À£Àß ªÀÄUÀ¼ÀÄ ¸ÀAzÁågÁt ªÀÄvÀÄÛ ¥Àwß £À£ÀUÉ ©r®¸ÀÄ §AzÀ CªÁUÀ UÉÆ«AzÀgÁªÀ UÀeÁ£À£À ªÀÄvÀÄÛ CªÀ£À ¥Àwß ZÀvÁæ PɼÀUÉ §AzÀÄ £À£Àß ¥ÀwßUÉ ªÀÄUÀ½UÉ £ÀÆQºÁQgÀÄvÁÛgÉ. ªÀÄvÀÄÛ £À£ÀUÉ PÀÄað¬ÄAzÀ ºÉÆqÉ®Ä §A¢zÁÝ£É. EzÀQAvÀ ªÉÆzÀ®Ä CªÀ£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ ¥Àæ±ÁAvÀ£ÀÄ ¸ÀºÀ £À£ÀUÉ ºÉÆqÉzÀĺÁUÀĪÀÅzÁV ºÉzÀj¹zÁÝ£É. £À£ÀߣÀÄß UÀÄAqÁUÀ½AzÀ ºÉÆqɹ ªÀÄqÀðgï ªÀiÁr¸ÀÄvÉÛãÉAzÀÄ ºÉzÀj¹zÁÝ£É. EªÀjAzÀ £À£Àß fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀÄ«zÉ CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.
£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 81/09 PÀ®A 323, 324, 504, 506, 427, eÉÆvÉ 34 L¦¹.:-
¢£ÁAPÀ 11-04-2009 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉAPÀmÉñÀ vÀAzÉ UÉÆ«AzÀgÁªÀ UÀeÁ£À£À GzÉÆåÃUÀ: DgïJ¥sï¹ ºÉÆmÉ¯ï ªÀiÁ°PÀ ¸Á: UÀÄgÀÄ£ÀUÀgÀ gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ©ÃzÀgÀ GzÀVÃgÀ gÀ¸ÉÛUÉ CPÀ̪ÀĺÁzÉë PÁ¯ÉÃd JzÀÄgÀÄUÀqÉ ±ÀAPÀgÀ vÀUÁgÉ EªÀgÀ ©°ØAUïzÀ°è ºÉÆÃmÉ® ºÀZÀÄѪÀ PÀÄjvÀÄ EªÀgÀ ©°ØAUïªÀ£ÀÄß 5 ªÀµÀðzÀ ¸À®ÄªÁV CVæªÉÄAmïªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ©°ØAUïzÀ°è 60 ®PÀë gÀÆ¥Á¬ÄAiÀÄ ¥sÀ¤ðZÀgï ºÁUÀÄ qÉPÉÆÃgɵÀ£ï ªÀiÁr CzÀgÀ°è DgïJ¥sï¹ ºÉÆÃmÉ® ºÀaÑPÉÆAqÀÄ ªÁå¥ÁgÀ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ »ÃVgÀĪÀ°è ¢£ÁAPÀ 11-04-2009 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É ºÉÆÃl® ZÁ®Ä ªÀiÁqÀĪÀ PÀÄjvÀÄ 20,000/- gÀÆ¥Á¬ÄAiÀÄ wAr ¥ÀzÁxÀðUÀ¼ÀÄ ªÀiÁr ºÉÆÃmÉ® ZÁ®ÄªÀiÁrPÉÆAqÀÄ EzÁÝUÀ ªÀÄzÁåºÀß 1330 UÀAmÉUÉ ©°ØAUï ªÀiÁ°ÃPÀgÁzÀ ±ÀAPÀgÀ vÀUÁgÉ ºÁUÀÄ CªÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ¸ÀAzÁågÁt ªÀÄvÀÄÛ C½AiÀÄ ZÀ£Àß«ÃgÀ¥Áà EªÀgÀÄ ºÉÆÃmÉ®zÀ° ºÀwÛgÀ §AzÀÄ ªÀÄƪÀgÀÄ PÀÆr ¦üÃAiÀiÁð¢UÉ ¨ÁrUÉ PÉýzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢ CªÀjUÉ ¸ÀzÀå ºÀt E®è PÉêÀ® 2 ¢£ÀUÀ¼À°è PÉÆqÀÄvÉÛÃ£É CAvÀ CAzÁUÀ ±ÀAPÀgÀ vÀUÁgÉ EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£É ¤Ã£ÀÄ AiÀiÁªÁUÀ®Ä ¨ÁrUÉ «¼ÀA§ ªÀiÁr PÉÆqÀÄwÛ¢ CAvÀ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄĪÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ CªÀjUÉ AiÀiÁPÉ £À£ÀUÉ ¨ÉÊAiÀÄÄwÛ¢Ýj CAvÀ CAzÁUÀ CªÀgÀÄ ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£É wgÀÄV ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄwÛ CAvÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ ±ÀAPÀgÀ vÀUÁgÉ EªÀgÀÄ PÀÄað vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ £À£Àß JqÀUÉÊ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ vÉÆgÀavÀUÁAiÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ. ¸ÀzÀj dUÀ¼À £ÀªÀÄä ºÉÆÃmÉ®zÀ°è Hl ªÀiÁqÀ®Ä §AzÀ ºÀtªÀÄAvÀgÁªÀ ¥Ánî ºÁUÀÄ «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ ¥Ánî ªÀÄvÀÄÛ £ÀªÀÄä ºÉÆÃmÉ®zÀ°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀĪÀªÀgÀÄ ©¹r¹PÉƼÀÄîªÁUÀ £À£ÀUÉ ªÀÄÆgÀÄ d£ÀgÀÄ ªÀÄqÀðgï ªÀiÁqÀÄvÉÛÃ£É CAvÀ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.
ªÀÄ£ÉAiÀÄ PÀA¥ËqÀ¤AzÀ ¨ÉÊPï PÀ¼ÀªÀÅ
£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 84/09 PÀ®A 379 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 11-04-2009 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠱ÀgÀt§¸À¥Áà vÀAzÉ ZÀAzÀæPÁAvÀ gÀvÁߥÀÆgÉ gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ: 10-03-09 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É SÁ¸ÀV PÉ®¸À PÀÄjvÀÄ eÁÕ£À¸ÀÄzsÁ «zÁå®AiÀÄ ²ªÀ£ÀUÀgÀ(G) ©ÃzÀgÀ£À°è PÁ¯ÉÃfUÉ ºÉÆÃV ªÀÄzsÁå£À ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ £ÀAvÀgÀ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 1600 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀiÁPÉÃðnUÉ ºÉÆÃV ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÀUÉ §AzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÁºÀ£ÀPÉÌ ©ÃUÀ ºÁQ PÀA¥ËAqÀ M¼ÀUÉ EnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ »ÃVzÀÄÝ 11-03-09 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£ÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ EnÖzÀ ¢éÃZÀPÀæ ªÁºÀ£À ¸ÀA:PÉ.J-38 ºÉZÀ-5173 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß £ÉÆÃqÀ®Ä £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ EgÀ°¯Áè. AiÀiÁgÁzÀgÀÆ £ÀªÀÄä UɼÉÃAiÀÄgÁUÀ° CxÀªÁ £ÀªÀÄä CPÀÌ¥ÀPÀÌzÀªÀgÁUÀ° AiÀiÁgÁzÀgÀÆ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀ§ºÀÄzÉAzÀÄ w½¢zÀÄÝ ºÁUÀÄ £ÀªÀÄä UɼÉAiÀÄgÀ£ÀÄß ºÁUÀÄ £ÀªÀÄä CPÀÌ¥ÀPÀÌzÀªÀgÀ£ÀÄß PÀÆqÀ ªÁºÀ£ÀzÀ §UÉÎ «ZÁj¸À¯ÁV AiÀiÁgÀÆ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVÃgÀĪÀ¢¯Áè CAvÀ w½zÀÄ §A¢gÀÄvÀÛzÉ. DzÀÝjAzÀ J¯Áè PÀqÉUÉ ºÀÄqÀÄPÁr §gÀ®Ä £ÀªÀÄä ªÁºÀ£À ¹QÌgÀĪÀ¢¯Áè. »ÃgÉÆà ºÉÆAqÁ ¸Éà÷èÃAqÀgï PÉ.J-38 ºÉZÀ-5173 ªÁºÀ£À ªÀiÁzÀj: CPÉÆÖçgï 2001 ZÉ¹ì £ÀA§gÀ : 01K20011325 EAf£À £ÀA§gÀ : 01K18009449 CAzÁdÄ QêÀÄvÀÄÛ: 20,000/- gÀÆ¥Á¬Ä PÁgÀt ¸ÀzÀj ¢éÃZÀPÀæ ªÁºÀ£À ¸ÀA:PÉ.J-38 ºÉZÀ-5173 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.
¯Áj - mÉA¥ÉÆ ªÀÄzsÉå rQÌ gÀPÀÛUÁAiÀÄ
PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 42/09 PÀ®A 279, 337 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJªÀiï« PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ 11/04/09 gÀAzÀÄ 2100 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠥ÀgÀªÉÄñÀégÀ vÀAzÉ UÀÄgÀÄ£ÁxÀ ¥ÁAZÁ¼À gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ MAzÀÄ 407 mÉA¥ÉÆ £ÀA.JA.JZï-26/7694 £ÉÃzÀ£ÀÄß ElÄÖPÉÆArzÀÄÝ PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ¢AzÀ ¸ÀAvÉÆõÀ mÉÆuÉÚgÀªÀgÀ CqÀvÀ¢AzÀ PÀqÀ¯É vÀÄA©PÉÆAqÀÄ GzÀVÃgÀzÀ°è SÁ° ªÀiÁr ªÀÄgÀ½ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ gÁwæ 2030 UÀAmÉUÉ PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀzÀ ¥ÉmÉÆæî ¥ÀA¥À ºÀwÛgÀ ¯Áj £ÀA.J¦-29/«-5207 £ÉÃzÀgÀZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯Áj Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¤AvÀ mÉA¥ÉÆUÉ rQÌ ºÉÆqÉzÀÄ Nr¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. EzÀjAzÁV ¦üÃAiÀiÁð¢UÉ UÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ mÉA¥ÉÆzÀ ªÀÄÄA¢£À UÁè¸À MqÉzÀÄ CzÀgÀ ZÀÆgÀÄUÀ¼ÀÄ ºÀwÛ §®UÁ°£À vÉÆqÉUÉ ¸ÁzÁ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ CAvÀ PÉÆlÖ ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.
ZÀÄ£ÁªÀuÉ ¤Ãw ¸ÀA»vÉ G®èAWÀ£É ¸ÀÄgÀ©ü PÉç® ªÉÄÃ¯É ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 83/09 PÀ®A 188 L¦¹ PÉç¯ï mÉ°«d£ï £ÉlªÀQðAUï gÉUÀÆå¯ÉµÀ£ï JPïÖ 1995 :-
¢£ÁAPÀ 11-04-2009 gÀAzÀÄ ªÀiÁ£Àå DAiÀÄÄPÀÛPÀgÀÄ ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀªÀÄä d¥ÀÛ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÉÆA¢UÉ Cfð ¸À°è¹zÀÝ ¸ÁgÀA±ÀªÉ£ÀAzÀgÉ, ©ÃzÀgÀ ¸ÀÄgÀ©ü ¹n PÉç® £ÉlªÀPÀð£À DqÀ½vÀ ªÀÄAqÀ½AiÀĪÀgÀÄ ¸ÀA§AzsÀ ¥ÀlÖ E¯ÁSɬÄAzÀ C£ÀĪÀÄw ¥ÀqÉzÀAiÀÄzÉ ¢£ÁAPÀ 10-04-2009 gÀAzÀÄ ©ÃzÀgÀ UÀuÉñÀ ªÉÄÊzÁ£ÀzÀ°è PÁAUÉæÃ¸ï ¥ÀPÀëzÀ ¥ÀæZÁgÁxÀ𠧻gÀAUÀ ¸À¨sÉAiÀÄ £ÉÃgÀ ¥Àæ¸ÁgÀªÀ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. ¸ÀzÀj ¸ÀÄgÀ©ü ¹n PÉç® £ÉlªÀPÀð£À DqÀ½vÀ ªÀÄAqÀ½AiÀĪÀgÀ 1) ¸É°AUï D¥sï ZÁ£É¯ï £ÀA. 6 ªÉÆqÀįÉÃlgï ¯ÉÃdgï lÆ Jgï ¯ÉÆÃPÀ¯ï ZÁ£É¯ï (1 ¨ÁPïì) 2) ¯Élgï gÉhÄgÁPïì PÁ¦, J) f¯Áè PÁAUÉæøï PÀ«Än ¥ÀvÀæ, ©) ¸ÀÄgÀ©ü ¹n PÀªÀÄĤPɱÀ£ï ¹¸ÉlA ¥ÀvÀæ EªÀ¼À£ÀÄß d¥ÀÛªÀiÁr ¸ÀzÀj ¸ÀÄgÀ©ü ¹n PÉç® £ÉlªÀPÀð£À DqÀ½vÀ ªÀÄAqÀ½AiÀĪÀgÀ «gÀÄzÀÞ PÉç¯ï mÉ°«d£ï £ÉlªÀQðAUï gÉUÀÆå¯ÉµÀ£ï JPïÖ 1995 gÀƯïì 7(3), 126 Dgï.¦. JPïÖ - 1951 PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀÄîªÀAvÉ Cfð ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
ZÀÄ£ÁªÀuÉ ¤Ãw ¸ÀA»vÉ G®èAWÀ£É ¥ÀgÀªÁ¤UÉ E®èzÉà ¸À¨sÉ £ÀqɬĹzÀ PÁAUÉæ¸ï ¥ÀPÀë

OgÁzÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA : 50/09 PÀ®A 188 L¦¹:_
¢£ÁAPÀB 11-04-2009 gÀAzÀÄ 1730 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ gÁeÉÃAzÀæ JPÀ¯ÁgÀPÀgÀ J¦JªÀiï¹ PÁAiÀiðzÀ²ð OgÁzÀ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ zÁ§PÁ UÁæªÀÄzÀ°è ªÀÄzÁåºÀß 1400 UÀAmÉUÉ ¸ÀAzÀ±Àð£À ¤ÃqÀ¯ÁVzÀÄÝ, ¸ÀzÀj UÁæªÀÄzÀ ¸ÀgÀPÁj ¥ËæqÀ ±Á¯ÉAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ d«Ää£À°è ²æà ©ÃªÀÄgÁªÀ gÁ£ÉÆèÁ gÀªÀjUÉ ¸ÉÃjzÀÄÝ ¯ÉÆÃPÀ ¸À¨sÉ ZÀÄ£ÁªÀuÉ 2009 PÀÄjvÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 100 d£ÀgÀ ¸ÀªÀÄƺÀªÀ£ÀÄß GzÉÝò¹ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄvÀÛzÀÄÝ PÀAqÀÄ §A¢gÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj ¸À¨sÉ PÀÄjvÀÄ C£ÀĪÀÄw ¥ÀvÀæ PÉýzÁUÀ UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ zÁ§PÁUÉ C£ÀĪÀÄw CfðAiÀÄ£ÀÄß ¸À°è¹zÉªÉ C£ÀĪÀÄw ¥ÀqÉ¢¯ÁèªÉAzÀÄ gÁdPÀĪÀiÁgÀ ºÁeÁj w½¹gÀÄvÁÛgÉ ¸ÀzÀj CªÀgÀÄ ¤Ãw ¸ÀA»ÃvÉ G®èAWÀ£É ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

Raichur District Reported Crimes


: C£À¢üPÀÈvÀ ¸ÉÃA¢ü ¸ÁUÁtÂPÉ, £Á®égÀ §AzsÀ£À, 2 DmÉÆøÉÃj, £Á®égÀ §AzsÀ£À :
¢£ÁAPÀ:12.04.2009 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£ÀeÁªÀ DAzÀæ¥ÀæzÉñÀ¢AzÀ C£À¢üPÀÈvÀªÁV gÀ¸ÁAiÀÄ£À «Ä²ævÀ ¸ÉÃA¢ü ¸ÁUÁtÂPÉ ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝgÉAzÀÄ zÉÆgÉvÀ RavÀ¨sÁwäªÉÄðAzÀ ªÀiÁ£Àå f¯Áè ¥Éưøï C¢üÃPÀëPÀgÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀªÀgÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀ°è ²æà ZÀAzÀæPÁAvÀ £ÀAzÀgÉrØ ¥Éưøï E£ïì¥ÉPÀÖgï r¹L© WÀlPÀ f¯Áè ¥Éưøï PÁAiÀiÁð®AiÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄgÀªÀgÀÄ ²æà ²ªÀ£ÀUËqÀ ¥ÁnÃ¯ï ¦J¸ïL r¹L© WÀlPÀ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ ¹AUÀ£ÉÆÃr-¨Á¥ÀÆgÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ¹AUÀ£ÉÆÃr ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ ¹AUÀ£ÉÆÃr vÁAqÁ PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ C£À¢üPÀÈvÀªÁV JgÀqÀÄ DmÉÆÃUÀ¼À°è PÀ®¨ÉgÀPÉ ¸ÉÃA¢üAiÀÄ£ÀÄß ¸ÁUÁtÂPÉ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ ªÀ° @ fAzÁªÀ° vÀAzÉ ªÀĺÀ§Æ§¸Á§ 2) PÀȵÀÚ vÀAzÉ £ÀgÀ¸À¥Àà 3) DAd£ÉÃAiÀÄ vÀAzÉ £ÀgÀ¸À¥Àà ¸Á: C±ÉÆÃPÀ£ÀUÀgÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ, ªÀÄvÀÄÛ 4) £ÁUÀgÁd @ ¥ÉzÀݨÁ¬Ä £ÁUÀgÁd vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà ¸Á: wªÀiÁä¥ÀÆgÀÄ ¥ÉÃmÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ, EªÀgÀ£ÀÄß §A¢ü¹ CªÀjAzÀ C.Q.gÀÆ:1500/- ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀ 300 °Ãlgï ¸ÉÃA¢ü ªÀÄvÀÄÛ £ÀUÀzÀĺÀt:2000/- gÀÆ¥Á¬Ä ºÁUÁ ¸ÉÃA¢ü ¸ÁUÁtÂPÉ G¥ÀAiÉÆÃV¹zÀÝ JgÀqÀÄ DmÉÆÃUÀ¼À£ÀÄß d¦ÛªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ²æà ZÀAzÀæPÁAvÀ £ÀAzÀgÉrØ ¥Éưøï E£ïì¥ÉPÀÖgï r¹L© WÀlPÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ AiÀiÁ¥À®¢¤ß oÁuÉC¥ÀgÁzsÀ¸ÀA: 60/2009 PÀ®A: 273,284 ¨sÁ.zÀA.¸ÀA ¸À»vÀ 32,34 C¨ÁÌj PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹, vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

: ªÀÄlPÁzÁ½, ¥ÀÄgÁªÉ £Á±À¥Àr¹zÀ CgÉÆævÀgÀ £ÁåAiÀiÁAUÀ §AzsÀ£À :

¢£ÁAPÀ:11.04.2009gÀAzÀÄ 1330 UÀAmÉUÉ UÀAeï KjAiÀiÁzÀ ¸ÀAvÉ §AiÀÄ°£À°è CgÉÆævÀgÁzÀ 1)¤eÁªÀÄÄ¢Ýãï vAzÉ gÀ»ªÀÄÄ¢Ýãï 47 ªÀµÀð, 2)¸ÉÊAiÀÄzï vÀAzÉ ¸ÉÊAiÀÄzï ¸ÀįÁÛ£ï 28 ªÀµÀð ªÀÄvÀÄÛ 3)CAd£ÉÃAiÀÄå vÀAzÉ £ÀgÀ¸À¥Àà 50 ªÀµÀð EªÀgÉ®ègÆ ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉAiÀÄÄvÁÛ ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVgÀĪÀ PÁ®PÉÌ ¦J¸ïL. ²æà £ÀlgÁd f CgïgÀªÀgÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ zÁ½ ªÀiÁr »rzÁUÀ CgÉÆævÀgÀÄ vÁªÀÅ ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ°è ¨sÁVAiÀiÁVgÀĪÀÅ¢®èªÉAzÀÄ gÀÄdĪÁvÀÄ ¥Àr¸ÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ CªÀgÀÄ §gÉzÀ ªÀÄlPÁ £ÀA§gï aÃnUÀ¼À£ÀÄß ºÀjzÀÄ ºÁQ ¸ÁQë ¥ÀÄgÁªÉUÀ¼À£ÀÄß £Á±À¥Àr¹gÀĪÀ §UÉÎ PÀ£ÁðlPÀ gÁdå ¥ÉÆ°Ã¸ï ªÀw¬ÄAzÀ ¤ÃrzÀ ¦AiÀiÁð¢ü ªÉÄÃgÉUÉ ªÀiÁPÉðlAiÀiÁqïð ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£ÉߣÀA.44/09 PÀ®A:78(3) PÉ.¦ CåPïÖ ªÀÄvÀÄÛ 420, 201 L¦¹ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆAqÀÄ CgÉÆævÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr £ÁåAiÀiÁAUÀ §AzsÀ£À PÀÄjvÀÄ PÀ¼ÀÄ»¹gÀÀÄvÁÛgÉ.

: mÁAmÁAUÉ ¯Áj rQÌ, ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà E§âgÀ ¸ÁªÀÅ, 13 ªÀÄA¢UÉ UÁAiÀÄ:

¢£ÁAPÀ:11.04.09gÀAzÀÄ 0630 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦AiÀiÁð¢ü ²æà CªÀÄgÀ¥à ºÁUÀÄ EvÀgÉ 14 d£ÀgÀÄ mÁAmÁA ªÁºÀ£ÀzÀ°è gÉÆÃqÀ®§AqÁ(vÀªÀUÁ)UÁæªÀÄPÉÌ vÀªÀÄä d£ÁAUÀzÀ M§âgÀÄ wÃjPÉÆArzÀÝjAzÀ ¨sÀd£ÉUÉ ºÉÆÃV C°èAzÀ §gÀwÛzÁÝUÀ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ °AU¸ÀÆUÀÆgÀÄ UÀÄ®âUÁð gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¯ÉÃPÀªÀÄZÉÃj PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ CgÉÆæ ¯Áj £ÀA.JAºÉZï11/JA3043£ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ mÁAmÁA ªÁºÀ£ÀPÉÌ lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÝjAzÀ vÀ¯ÉUÉ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÄRPÉÌ §®ªÁzÀ ¥ÉlÄÖ ©ÀzÀÄÝ §¸À¥Àà ªÀÄvÀÄÛ ©üêÉÄñÀ E§âgÀÆ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥nÖzÀÄÝ, ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÄ EvÀgÉ 12 d£ÀjUÉ ¸ÁzÁ ªÀÄvÀÄÛ wêÀæ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀĪÀ §UÉÎ ¤ÃrzÀ ¦AiÀiÁð¢ü ªÉÄðAzÀ ºÀnÖ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 39/09 PÀ®A 279, 337, 338, 304(J) L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 187 L JA.«. PÁAiÉÄÝ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉPÉÊUÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
ºÉÆmÉÖ£ÉÆêÀÅ vÁ¼ÀzÉà Qæ«Ä£Á±PÀ ¸Éë¹ ¸ÁªÀÅ:
E.eÉ. ªÀÄļÀÆîgÀÄ PÀÁåA¥ï£À°èAiÀÄ gÉÃtÄPÀªÀÄä UÀAqÀ §¸À£ÀUËqÀ, 30 ªÀµÀð FPÉUÉ ªÄzÀÄªÉ ªÉÆzÀ°AzÀ®Æ ºÉÆmÉÖ £ÉÆëzÀÄÝ SÁ¸ÀV ªÉÊzÀågÀ°è vÉÆÃj¹zÀgÀÆ UÀÄtªÀÄÄRªÁUÀzÉà CUÁUÀ £ÀÉÆêÀÅ §gÀÄwÛzÀÝjAzÀ ¨sÁzÉ vÁ¼ÀzÉà vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ:11.04.2009gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 0530 UÀAlÉUÉ Qæ«Ä£Á±ÀPÀ OµÀzsÀ ¸Éë¹zÀÄÝ, ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ¸ÀPÁðj C¸ÀàvÉæAiÀÄ°è E¯ÁdÄ ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀĪÀ §UÉÎ ²æà ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ ¸ÀPÀæ¥Àà ªÀiÁ®VwÛgÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ ¦AiÀiÁð¢ü ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄrCgï £ÀA. 13/09 gÀ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉPÉÊUÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


Gulbarga District Crime Report

ªÀÄÄAeÁUÀÈvÉ PÀæªÀÄ

§æºÀä¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ: ¢£ÁAPÀ: 11/04/09 gÀAzÀÄ gÁwæ 11:30 UÀAmÉUÉ J¸ï.©.ºÉZï ¥ÀPÀÌzÀ RįÁè eÁUÉAiÀÄ°è 4 d£ÀgÀÄ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ M§âjUÉƧâgÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉAiÀÄÄvÁÛ dUÀ¼À DqÀÄwÛgÀĪÀzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr «ZÁj¸À¯ÁV CªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ vÀªÀÄä ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À w½¹zÉÝãÉAzÉ 1)ºÀ£ÀĪÀiÁ£À vÀAzÉ fªÁgÁªÀÄf ªÀAiÀÄ|| 67 ªÀµÀð, G||L¸ï QæA ªÁå¥ÁgÀ, 2) ¸ÀÄgÉñÀ vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀiÁ£À ªÀAiÀÄ|| 39 ªÀµÀð, G||L¸ï QæA ªÁå¥ÁgÀ, E§âgÀÄ ¸Á|| CvÀÛgÀ PÀA¥ËAqÀ UÁfÃ¥ÀÆgÀ UÀÄ®§UÁð CAvÀ®Ä 3)«ÄoÀįÁ® vÀAzÉ ªÀiÁzÀÄf eÁoÀ, ªÀAiÀÄ|| 40 ªÀµÀð, G||L¸ï QæA ªÁå¥ÁgÀ, 4) ¨Á®QµÀ£À vÀAzÉ «ÄoÀįÁ® eÁoÀ, ªÀAiÀÄ|| 25 ªÀµÀð, G||L¸ï QæA ªÁå¥ÁgÀ, E§âgÀÄ ¸Á|| gÀAVãÀ ªÀÄfÓÃzÀ ºÀwÛgÀ QgÁuÁ §eÁgÀ UÀÄ®§UÁð CAvÁ ºÉýzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ºÉÆqÉzÁr ¸ÁªÀðd¤PÀ ±ÁAwUÉ ¨sÀUÀªÀ£ÀÄßAlÄ ªÀiÁr ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ°è ¨sÀAiÀÄzÀ ªÁvÁªÀgÀt ¤ªÀiÁðt ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ£ÀÄß ªÀ±ÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §æºÀä¥ÀÆgÀ oÁuÉAiÀÄ°è UÀÄ£Éß £ÀA: 79/09 PÀ®A: 160 L.¦.¹ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.        

avÁÛ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ:
¢£ÁAPÀ 12/04/09 gÀAzÀÄ DgÉÆævÀ£ÀÄ 4-00 J.JªÀiï.PÉÌ ±ÀºÁ¨ÁzÀ PÁæ¸ÀzÀ°è gÁvÀÄæ UÀ¸ÀÄÛ ZÉQAUÀzÀ°èzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀjUÉ £ÉÆÃr Nr ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÄÝ CªÀ¤UÉ »rzÀÄ «ZÁj¸À¯ÁV AiÀiÁªÀÅzsÉà ¸ÀªÀÄ¥ÀðPÀ GvÀÛgÀ PÉÆqÀzÉà EzÀÄÝzÀjAzÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À£ÀÄß ºÁUÉÃAiÉÄà ©lÖ° AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÆ ¸ÀéwÛ£À C¥ÀgÁzÀ J¸ÀUÀ§ºÀÄzÉAzÀÄ §®ªÁzÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ PÀAqÀħA¢zÀÝjAzÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ oÁuÉAiÀÄ°è UÀÄ£Éß £ÀA: 59/09 PÀ®A 109 ¹.Dgï.¦.¹ ªÀÄÄAeÁUÀævÁ PÀæªÀÄ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

avÁÛ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ: ¢£ÁAPÀ 12/04/09 gÀAzÀÄ DgÉÆævÀ£ÀÄ 10-45 J.JªÀiï.PÉÌ ±ÀºÁ¨ÁzÀ PÁæ¸ÀzÀ°è ¸ÁªÀðd¤PÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¤AvÀÄ ¸ÁªÀðd¤PàjUÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄvÁÛ C¸À¨sÀå jÃw¬ÄAzÀ ªÀwð¸ÀÄvÁÛ ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ ±ÁavÀvÁ ¨sÀAUÀªÀ£ÀäßAlÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝzÀjAzÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀUÉ 11-00 J.JªÀiï.PÉÌ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ avÁÛ¥ÀÆgÀ oÁuÉAiÀÄ°è UÀÄ£Éß £ÀA: 60/09 PÀ®A 151,110(F&f) ¹.Dgï. ¦.¹ ªÀÄÄAeÁUÀævÁ PÀæªÀÄ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

PÀªÀįÁ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ: ¢£ÁAPÀ-12-04-09 gÀAzÀÄ 13-00 UÀAmÉUÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ DgÉƦvÀ£ÀÄ PÀªÀįÁ¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ §¸Àì ¸ÁÖöåAqÀ ºÀwÛgÀ C°è M§â ªÀåQÛ ºÉÆÃV §gÀĪÀ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ ¯ÉÆÃPÀ ¸À¨sÉ ZÀÄ£ÁªÀuÉ ¤«ÄvÁå ¤ÃªÀÅ AiÀiÁªÀ ¥ÀPÀëPÉÌ ªÀÄvÀ ¤ÃqÀÄwÛj, ¤ªÀÄä£ÀÄß £ÉÆÃqÀÄvÉÛãÉ. ªÀÄvÀÄÛ £Á£ÀÄ ºÉýzÀ ¥ÀPÀëPÉÌ ªÀÄvÀ ºÁPÀ¨ÉÃPÀÄ CAvÁ, MzÀgÁqÀÄvÁÛ, agÁqÀÄvÁÛ ¸ÁªÀðd¤ PÀjUÉ ºÁUÀÄ ºÉÆÃV §gÀĪÀ d£ÀjUÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ £ÉªÀÄä¢ ºÁ¼ÀÄ ªÀiÁqÀÄvÁÛ EzÀÄÝzÀÝjAzÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr PÀªÀįÁ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ°è UÀÄ£Éß £ÀA: 44/2009 PÀ®A. 110(E) (f) ¹.Dgï.¦..¹ ªÀÄÄAeÁUÀævÉ CrAiÀÄ°è PÀæªÀÄ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ CzÉ.