Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Friday, September 6, 2013

Raichur District Reported Crimes

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

ªÀgÀzÀPÀëuÉ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:-

¢£ÁAPÀ:- 28.07.2013 gÀAzÀÄ 4.00 ¦.JAPÉÌ ¦üAiÀiÁ𢠣ÉÃvÁæªÀw UÀAqÀ ¥Àæ¨sÀÄ ªÀAiÀiÁ: 26 G: ªÀÄ£ÉPÉ®¸À ¸Á: ¹gÀÄUÀÄA¦ vÁ: PÀĵÀ×V ºÁ/ªÀ J¯ÉPÀÆqÀèV vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ. FPÉAiÀÄÄ DgÉÆæ £ÀA. 1 ¥Àæ¨sÀÄ vÀAzÉ wgÀĪÀÄ®¥Àà PÉÆgÀªÀgï ªÀAiÀiÁ: 30 G: MPÀÌ®ÄvÀ£À & ªÉƨÉʯï±Á¥ï .FvÀ£À ¸ÀAUÀqÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 5 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁVzÀÄÝ, ªÀÄzÀÄªÉ PÁ®PÉÌ 3 vÉÆ¯É §AUÁgÀ, 1 ®PÀë gÀÆ¥Á¬Ä ªÀgÀzÀQëuÉ PÉÆnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄzÀÄªÉ £ÀAvÀgÀ G½zÀ DgÉÆæ £ÀA. 2 wgÀĪÀÄ®¥Àà vÀAzÉ ªÀÄÄ¢AiÀÄ¥Àà PÉÆgÀªÀgï ªÀAiÀiÁ: 50 G: MPÀÌ®ÄvÀ£À 3) AiÀĪÀÄ£ÀªÀÄä UÀAqÀ wgÀĪÀÄ®¥Àà PÉÆgÀªÀgï ªÀAiÀiÁ: 45 G: MPÀÌ®ÄvÀ£À J¯ÁègÀÆ ¸Á: ¹gÀÄUÀÄA¦ vÁ: PÀĵÀ×V ºÁ/ªÀ zÉøÁ¬ÄPÁåA¥ï, ²æÃgÁªÀÄ£ÀUÀgÀ vÁ: UÀAUÁªÀw. EªÀgÀ ¸ÀºÀ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ºÉaÑ£À ªÀgÀzÀQëuÉ vÀgÀĪÀAvÉ ¨ÉÃrPÉ ElÄÖ DPÉUÉ ªÀiÁ£À¹PÀ QgÀÄPÀļÀPÉÆlÄÖ vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ PÀ½¹gÀĪÁUÀ DPÉ ªÀgÀzÀQëuÉ vÁgÀzÉà EzÀÄÝzÀÝjAzÀ DgÉÆævÀgÀÄ ¦ügÁå¢zÁgÀ¼À ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀå ¨ÉÊzÀÄ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ. EgÀÄvÀÛzÉ JAzÀÄ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ°è ¦üAiÀiÁð¢ PÉÆnÖzÀÄÝ EzÀÄÝ, ªÉÄð£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 156/2013 PÀ®A 498(J), 504, 506, 448 gÉ/« 34 L¦¹ & 3, 4 r.¦ AiÀiÁPïÖ CrAiÀÄ°è CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

¢£ÁAPÀ: 30-08-2013 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 10-30 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀtÚ azÁ£ÀAzÀ¥Àà vÀAzÉ PÀjAiÀÄ¥Àà ªÀAiÀiÁ: 61 eÁ: MPÀÌ®vÀ£À ¸Á: PÀtÆÚgÀÄ vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ EªÀgÀ £Áå®AiÀiÁ®AiÀÄzÀ°è ¦üAiÀiÁ𢠸À°è¹zÀÄÝ, EzÀÄ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄ ¤zÉð²vÀ ¦ügÁå¢ EgÀÄvÀÛzÉ DgÉÆæ 1 ±ÉÃRgÀ¥Àà vÀAzÉ ¸ÀtÚ azÁ£ÀAzÀ¥Àà ªÀAiÀiÁ: 35 G: MPÀÌ®ÄvÀ£À , ¸Á: PÀtÆÚgÀÄ vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ ¦ügÁå¢zÁgÀ£À ªÀÄUÀ¤zÀÄÝ, DgÉÆæ 2 dAiÀĪÀÄä UÀAqÀ ±ÉÃRgÀ¥Àà ªÀAiÀiÁ: 30 G: D±Á PÁAiÀÄðPÀvÉð E§âgÀÄ ¸Á: PÀtÆÚgÀÄ vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ . EªÀgÀ ( ªÀÄUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÉÆ¸É PÀÆr) ºÉÆ®zÀ ¥Á°£À «µÀAiÀÄzÀ°è dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ ¦ügÁå¢UÉ CªÁZÀå ¨ÉÊzÀÄ PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ PÉÊUÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹ D¹Û ¸ÀjAiÀiÁV ¥Á®ÄPÉÆqÀ¢zÀÝgÉ fêÀ vÉUÉAiÀÄĪÀÅzÁV fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ.CAvÁ EzÀÝ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 157/2013 PÀ®A 323, 324, 504, 506 gÉ/« 34 L.¦.¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

AiÀÄÄ.r.Dgï. ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:-

    ¢£ÁAPÀ 05.09.2013 gÀAzÀÄ gÁwæ 9.00 UÀAmÉUÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ºÀnÖ UÁæªÀÄzÀ°è ªÀÄÈvÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ 1) ªÀÄAdļÁ UÀAqÀ ZÀAzÀæPÀĪÀiÁgï ªÀAiÀiÁ 28, eÁ:D¢üzÁæ«qÀ, G:ªÀÄ£ÉPÉ®¸À ¸Á:ºÀnÖ UÁæªÀÄ 2) ZÀAzÀæPÀĪÀiÁgï vÀAzÉ PÀ£ÀPÀgÁeï ªÀAiÀiÁ 32, eÁ:D¢zÁæ«qï, G:ºÀ.a.UÀ.£ËPÀgÀ ¸Á:ºÀnÖ UÁæªÀÄ. EªÀgÀ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¦üAiÀiÁð¢. eÉÆåÃw vÀAzÉ ¸É®égÁeï ªÀAiÀiÁ 32, eÁ:D¢zÁæ«qÀ, G:²ÃPÀëQ ¸Á:J5/3 UÁA¢üªÉÄÊzsÀ£Á ºÀnÖ PÁåA¥ï, ¦üAiÀiÁð¢ eÉÆåÃw vÀAV ªÀÄAdļÁ ªÀÄvÀÄÛ vÀAV UÀAqÀ ZÀAzÀæPÀĪÀiÁgï E§âgÀÆ PÀÄlÄA§zÀÀ «µÀAiÀÄzÀ°è PÀ®ºÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, AiÀiÁªÀÅzÉÆà PÁgÀtPÁÌV ¸ÀA¸ÁgÀzÀ°è ªÉʪÀÄ£À¸ÀÄì GAmÁV E§âgÀÆ fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥Éì ºÉÆA¢ ,vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÀÆ E®èzÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ¨ÉÃgÉ, ¨ÉÃgÉ PÉÆoÀrAiÀÄ°è ¥Áè¹ÖPï CUÀÎUÀ½AzÀ PÉÆoÀrAiÀÄ°è EgÀĪÀ ¥Á夣À GPïUÀ½UÉ £ÉÃtÄ ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ. ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ ªÀÄgÀtzÀ°è AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀ¢®è CAvÁ °TvÀ ¦üAiÀiÁð¢üAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ºÀnÖ oÁuÉAiÀÄ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA. 17/2013 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆArzÀÄÝ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

ªÀÄ»¼É PÁuÉ:-

¢£ÁAPÀ: 29.08.13 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 11-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠩.ªÉAPÀlgÁA¨Á§Ä vÀAzÉ gÀÄzÀægÁªï 44 ªÀµÀð eÁ: PÀªÀiÁä G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ©üêÀÄgÁd PÁåA¥ï FvÀ£À ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ®Qëöäà ¥Àæ¸À£Àß UÀAqÀ ¸Á¬ÄgÁªÀÄ, 19 ªÀµÀð FPÉAiÀÄÄ ©üêÀÄgÁd PÁåA¦£À vÀ£Àß ªÀģɬÄAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆjUÉ qÁPÀÖgÀ ºÀwÛgÀ vÉÆÃj¹PÉÆAqÀÄ §gÀĪÀÅzÁV ºÉý ªÀģɬÄAzÀ ºÉý M§â¼É ºÉÆÃzÀªÀ¼ÀÄ D ¢£À gÁwæAiÀiÁzÀgÀÆ ªÀÄ£ÉUÉ §gÀzÉ EzÀÄÝzÀjAzÀ ¦AiÀiÁð¢üzÁgÀgÀÆ vÀªÀÄä ¸ÀA§A¢PÀgÀ PÀqÉ ªÀÄvÀÄÛ J¯Áè PÀqÉ ºÀÄqÀÄPÁrzÀgÀÆ vÀ£Àß ªÀÄUÀ¼ÀÄ ¹UÀzÉ PÁuÉAiÀiÁVgÀÄvÁÛ¼É CAvÁ EzÀÝ ¦AiÀiÁð¢ü ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¢£ÁAPÀ: 05.09.2013 gÀAzÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 244/2013 PÀ®A ªÀÄ»¼É PÁuÉ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.


 

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ::-

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ:06.09.2013 gÀAzÀÄ 82 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 13,500/-gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 06-09-2013


This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 06-09-2013

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 292/2013, PÀ®A 120(©), 166, 167, 168, 169, 201, 204, 206, 408, 409, 420, 465, 466, 468, 471, 474, 477, 477 (J) L¦¹ :-
¨sÁ°Ì PÉëÃvÀæ ²PÀëuÁ¢üPÁj PÀbÉÃjAiÀÄ°è PÀvÀðªÀå ¤ªÀð»¸ÀÄwÛzÀÝ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ¸ÀAdAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉUÀÄgÀ£ÁxÀgÁªÀ ¥Àæ.zÀ.¸À PÉëÃvÀæ ²PÀëuÁ¢üPÁjUÀ¼À PÀbÉÃj ¨sÁ°Ì, 2) gÀªÉÄñÀ «Ä£ÀPÉÃj ¢é.zÀ.¸À. PÉëÃvÀæ ²PÀëuÁ¢üPÁjUÀ¼À PÀbÉÃj ¨sÁ°Ì, 3) ¨Á¯Áf ¨ÉÊgÁV ¸ÀºÀ ²PÀëPÀgÀÄ ¨sÁ°Ì gÀªÀgÉ®ègÀÆ PÀÆrPÉÆAqÀÄ SÉÆÃnÖ zÁR¯Áw vÀAiÀiÁj¹ ¨sÁ°Ì vÁ®ÆQ£À ¤ªÀÈvÀÛ/ªÀÄgÀt ºÉÆA¢zÀ ºÁUÀÄ ºÁ° ²PÀëPÀgÀ ºÉZÀѪÀj UÀ½PÉ gÀeÉ ªÀÄAdÆj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, SÉÆnÖ ©®Äè vÀAiÀiÁj¹, CzÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¥ÀvÁæAQvÀ ªÀåªÀ¸ÁÜPÀgÀ gÀªÀgÀ ¥ÀgÀªÁV ¸À» ªÀiÁr, CzÀ£ÀÄß G¥À ReÁ£ÉUÉ ¸À°è¹, C°è ºÀt ªÀÄAdÆj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, ZÉPï ¥ÀqÉzÀÄ vÀªÀÄä vÀªÀÄä SÁvÉUÉ dªÀiÁ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 1,22,08,762/- gÀÆ zÀħð½PÉ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¸ÀPÁðgÀPÉÌ ªÉƸÀ, ªÀAZÀ£É ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 05-09-2013 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠺À£ÀĪÀÄAvÀ¥Áà vÀAzÉ zÉêÀ¥Áà ºÀÄ£ÀUÀÄAzÀ, PÉëÃvÀæ ²PÀëuÁ¢üPÁjUÀ¼ÀÄ ¨sÁ°Ì gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 96/2013, PÀ®A 279, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
¦üAiÀiÁð¢ PÁ²£ÁxÀ vÀAzÉ ¸Á¬Ä§uÁÚ PÀnÖªÀĤ ªÀaiÀÄ: 45 ªÀµÀð, eÁw: ºÉÆïÉAiÀÄ (J¸À.¹), G: UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ ¸ÀzÀ¸Àå, ¸Á: ªÀÄ£ÁßJSÉýî EªÀjUÉ ¸ÀPÀÌgÉ PÁ¬Ä¯É EzÀÄÝzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ vÀ£Àß ªÀÄUÀ ªÀĺÉÃAzÀæ£À eÉÆvÉAiÀÄ°è E§âgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ¥Àæw¢£À ¨É¼ÀUÉÎ ªÁQAUÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÁåAiÀĪÀÄ ªÀiÁqÀĪÀ PÀÄjvÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÄÝ, »ÃVgÀĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ 05-09-2013 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 6-30 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ vÀ£Àß §eÁd JªÀÄ-80 ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA. PÉJ-39/E-3547 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ vÀ£Àß ªÀÄUÀ£ÉÆA¢UÉ ªÁQAUÀ ºÉÆÃV ªÀÄgÀ½ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É vÀ£Àß ªÀÄUÀ¤UÉ »AzÉ PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ZÁªÀÄ §mÉÖ CAUÀr ªÀÄÄAzÉ JzÀÄj¤AzÀ PÀÆædgÀ ªÁºÀ£À £ÀA. PÉJ-17/J-7980 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ DgÉÆæ ªÀĺÉñÀ ¸Á: SÉÃt gÀAeÉÆüÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ°UÉ rQÌ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ JqÀUÁ® vÉÆqÉUÉ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ªÀÄUÀ¤UÉ AiÀiÁªÀÅzÉà UÁAiÀÄUÀ¼ÀÄ DVgÀĪÀÅ¢®è, DgÉÆæAiÀÄÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£À ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§UÀzÀ® ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 111/2013, PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
ದಿನಾಂಕ 05-09-2013 ರಂದು ¦üAiÀiÁð¢ ಪ್ರಕಾಶ ತಂದೆ ಪಂಡರಿನಾಥ ಬಿರಾದಾರ ªÀAiÀÄ: 24 ªÀµÀð, eÁw PÀ§â°UÀ, ಸಾ: ರಾಮತೀರ್ಥ ತಾ: ಚಿಂಚೋಳಿ EªÀgÀ ಸಂಬಂ¢üಕರು ಚಾಂಬೋಳ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ತೀರಿಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ಅಂತ್ಯ ಕ್ರೀಯೆ ಕುರಿತು ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ vÀªÀää ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ vÀªÀää ಆಟೋದಲ್ಲಿ ತಾಯಿ 1) ಪ್ರಯಾಗಾಬಾಯಿ ಮತ್ತು ಸಂಬಂದಿಕರಾದ, 2) ಆನಂದ ತಂದೆ ಮಹಾದೆವಪ್ಪಾ, 3) ಗುಂಡಮ್ಮಾ ಗಂಡ ಉತ್ತಮರಾವ, 4) ಭಾಗಿರತಿಬಾಯಿ ಗಂಡ ನರಸಿಂಗರಾವ, 5) ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಸಿದ್ದಬಾರಾವ, 6) ವೀರೇಶ ತಂದೆ ತುಳಜಪ್ಪಾ ರವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಚಾಂಬೋಳ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಸಂಬಂ¢üಕರ ಅಂತಿಮ ಸಂಸ್ಕಾರ ಮುಗಿಸಿ ಮ್ಮ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ §gÀĪÁUÀ ಬೀದರ ಬಗದಲ ರೋಡ ಮೇಲೆ ಬಗದಲ ಗ್ರಾಮದ ದಾಟಿದ ನಂತರ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ vÀಮ್ಮ ಆಟೋವನ್ನು vÀªÀää ಸೈಡಿಗೆ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿರುವಾಗ ಎದುರಿನಿಂದ ಅಂದರೆ ಮನ್ನಾಎಖೆಳ್ಳಿ ಕಡೆಯಿಂಡ PÉÆæÃdgÀ fÃ¥ï £ÀA. PÉJ-04/JA¹-4658 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ DgÉÆæAiÀÄÄ ತನ್ನ ಜೀಪನ್ನು ಅತೀವೇಗ ಹಾಗೂ ನಿಷ್ಕಾಳಜೀತನದಿಂದ ನಡೆಸುತ್ತಾ ಬಂದು ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ಆಟೋದ ಬಲಗಡೆ ಎದುರಿನ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಮಾಡಿgÀÄvÁÛ£É, ¸ÀzÀj ಡಿಕ್ಕಿಯಿಂದ ಅಟೋ ರೋಡಿನ ಎಡಬದಿಯಲ್ಲಿ ಪಲ್ಟಿಯಾಗಿzÀÝjAzÀ DgÉÆæAiÀÄÄ vÀ£Àß ಜೀಪನ್ನು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೇ ಬಿಟ್ಟು ಓಡಿ ಹೋVgÀÄvÁÛ£É, ¸ÀzÀj rQ̬ÄAzÀ ಗುಂಡಮ್ಮಾ ಇವಬಲಗಾಲು ಮೊಳಕಾಲಿಗೆ ಹರಿದು ಭಾರಿ ರಕ್ತಗಾಯ, ಎಡಗೈ ಮುಂಗೈಗೆ ತರಚಿದ ಗಾಯ, ಆನಂದ ಇವನಿಗೆ ಬಲಗಾಲು ಮೊಳಕಾಲು ಕೆಳಗೆ ತರಚಿದ, ಎಡ ಮೊಳಕೈಗೆ ತರಚಿದ ಗಾಯ, ಎದೆಯಲ್ಲಿ ಗುಪ್ತಗಾಯ, ಭಾಗಿರತಿಭಾಯಿ ಇವರಿಗೆ ಎರಡು ಮೊಳಕಾಲಿಗೆ ಗುಪ್ತಗಾಯ, ವೀರೇಶ ಇವನಿಗೆ ಮೂಗಿನೆಡಗಡೆ ಸೊಳ್ಳೆ ಹರಿದು ಭಾರಿ  ರಕ್ತಗಾಯªÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 06-09-2013 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 172/2013, PÀ®A 279, 338 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 05-09-2013 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ §¸ÀªÀtÚ¥Áà ªÀįÉò ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð, eÁw: PÀÄgÀħ, ¸Á: ªÁUÀ®UÁAªÀ, vÁ: ¨sÁ°Ì EªÀgÀÄ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt¢AzÀ vÀªÀÄÆäjUÉ §gÀĪÁUÀ ¥ÁAræ PÁæ¸À ¸À«ÄÃ¥À CvÉÛAiÀiÁzÀ vÀAUɪÀiÁä UÀAqÀ ©üêÀÄgÁªÀ ªÉÄÃvÉæ ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð, ¸Á: UÉÆÃmÁð(©) ªÀÄvÀÄÛ ¸ÉÆÃzÀgÀ ªÀiÁªÀ ©üêÀÄgÁªÀ ªÉÄÃvÉæ E§âgÀÆ CªÀgÀ §eÁeÁ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ® £ÀA. JªÀiï.ºÉZï-43/PÀÆå-5695 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É ªÁUÀ®UÁAªÀ UÁæªÀÄzÀ PÀqɬÄAzÀ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt gÉÆÃr£À ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆæ ©üêÀÄgÁªÀ ªÉÄÃvÉæ ªÀAiÀÄ: 55 ªÀµÀð, eÁ: PÀÄgÀħ, ¸Á: UÉÆÃmÁð(©) EªÀgÀÄ vÀ£Àß ¸ÀzÀj ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ® Cwà ªÉÃUÀ ºÀUÀÆ ¤µÁ̼Àf¬ÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ MªÉÄäÃ¯É ¨ÉæÃPÀ ºÁQ ªÀiÁgÀÄw ¨ÉÆÃgÁ¼É EªÀgÀ ºÉÆîzÀ ºÀwÛgÀ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ® ¥À°Ö ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ, ¸ÀzÀj ¥À°Ö¬ÄAzÀ ¸ÀzÀj ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ® »AzÉ PÀĽvÀ vÀAUɪÀiÁä EªÀgÀ vÀ¯ÉUÉ, ªÀÄÄRPÉÌ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ, ¸ÉÆAlzÀ ªÉÄÃ¯É UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

Gulbarga District Reported Crimes

ಕಳವು ಪ್ರಕರಣಗಳು :
ಎಮ್. ಬಿ ನಗರ ಠಾಣೆ : ಶ್ರೀಮತಿ. ವಿಮಲಾದೇವಿ ಗಂಡ ದಿ.ಸಿದ್ದಣ್ಣ ಮೇಳಕುಂದಿ ಸಾಃ ಮನೆ ನಂ.4-601/72/ಎಫ್/5, ಶ್ರೀ ಓಂ ಪ್ರಕಾಶ ಇವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಾಡಿಗೆ ಬಸವೇಶ್ವರ ಕಾಲೋನಿ ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರು ದಿನಾಂಕ 24/08/2013 ರಂದು  ರಾತ್ರಿ 10-00 ಪಿ.ಎಂಕ್ಕೆ ಮನೆಗೆ ಬೀಗ ಹಾಕಿ ಮನೆಯ ಮಾಲಿಕರಾದ ಓಂ ಪ್ರಕಾಶ ಇವರಿಗೆ ಮನೆಕಡೆ ನಿಗಾ ಇಡಲು ಹೇಳಿ ತನ್ನ ಮಗ, ಸೋಸೆ ಹಾಗೂ ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿ ಬರುತ್ತೆನೆ ಅಂತಾ ಹೇಳಿ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದು  ದಿನಾಂಕ 02-09-2013  ರಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ 06-00 ಎ.ಎಂ ಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಮಾಲಿಕರಾದ ಓಂ ಪ್ರಕಾಶ ಇವರು ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದೆನೆಂದರೆ. ನಿನ್ನೆ ದಿನಾಂಕ 01-09-2013  ರಂದು ರಾತ್ರಿ 10-00 ಪಿ.ಎಂ ಕ್ಕೆ ಮನೆಯ ಕಡೆ ನೀಗಾ ಇಡಲು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿದ್ದು ಬೇಳಗ್ಗೆ 6-00 ಎ.ಎಂ ಕ್ಕೆ ಮನೆ ನೊಡಲು ಮನೆಯ ಬಾಗಿಲ ಕಿಲಿ ಕೊಂಡಿ ಮುರಿದಿದ್ದು, ಮನೆ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆದಿದ್ದು ಮನೆಕಳ್ಳತನ ಆಗಿರುಬಹುದು ಅಂತಾ ತಿಳಿಸಿದ ಮೇರೆಗೆ ತನ್ನ ಸೊಸೆಯ ತಂದೆ ತಾಯಿಯವರಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಮತ್ತು ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ತಿಳಿಸಿ ನಾನು ಬಂದ ನಂತರ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಕೊಡುತ್ತೇನೆ ಅಂತಾ ಹೇಳಿ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದು ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರಳು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಿಂದ ಗುಲಬರ್ಗಾ ಕ್ಕೆ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ನೋಡಲು ಮನೆಯ ಬಾಗಿಲ ಕೀಲಿ ಕೊಂಡಿ ಮುರಿದಿದ್ದು ಮತ್ತು ಮನೆಯೊಳಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿ ನೋಡಲು ಅಲೆಮಾರಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಬಟ್ಟೆಗಳು ಚೆಲ್ಲಾಪಿಲ್ಲಿಯಾಗಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದವು. ಟ್ರಂಕ್ ನ್ನು ನೋಡಲು ಬೀಗ ಮುರಿದಿದ್ದು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಲಾಗಿ 1. 34 ಗ್ರಾಂ ಬಂಗಾರದ ಆಭರಣಗಳು ಅಃಕಿಃ 80,000/- ರೂ.2. 02 ಕೆ.ಜಿ 365 ಗ್ರಾಂ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಆಭರಣಗಳು ಅಃಕಿಃ 40,000/- ರೂ. ಹೀಗೆ ಒಟ್ಟು 1,20,000/- ರೂ. ಬೆಲೆ ಬಾಳುವ ಬಂಗಾರ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿಯ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಯಾರೋ ಕಳ್ಳರು ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಅಂತಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಎಮ್. ಬಿ. ನಗರ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

ಶಾಹಬಾದ ನಗರ ಠಾಣೆ : ಶ್ರೀ ರಾಜ ಅಹ್ಮದ ತಂದೆ ಅಬ್ದುಲ ಕರೀಂ ಸಾ:ಮಿಲ್ಲತನಗರ ಶಹಾಬಾದ ಇವರು ದಿನಾಂಕ 28-08-2013 ರಂದು  ತನ್ನ ಹಿರೋ ಹೊಂಡಾ ಸ್ಪೆಂಡರ್‌ ಪ್ಲಸ್‌‌ ಕೆಎ-25 ಡಬ್ಲೂ-4188 ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದ್ದು ಅ.ಕಿ.20000/-ರೂ ಗಾಡಿಯನ್ನು ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ಕೀಲಿ ಹಾಕಿ ಮಲಗಿಕೊಂಡಿದ್ದು ದಿನಾಂಕ 29-08-2013 ರಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ 6.00 ಎಎಂ ಸುಮಾರಿಗೆ ಮನೆಯ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದು ನೋಡಿದಾಗಿ ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ ಗಾಡಿಯನ್ನು ಯಾರೋ ಕಳ್ಳರು ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದುರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಶಾಹಬಾದ ನಗರ  ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಾಲಾಗಿದೆ.