Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Tuesday, May 17, 2011

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE: 17-05-2011


This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w : 17-05-2011

zsÀ£ÀÆßgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 62/2011 PÀ®A 353, 323, 504 L.¦.¹. :-
¢£ÁAPÀ : 16/05/2011 gÀAzÀÄ 1600 UÀAmÉ ¦üAiÀiÁð¢ gÁZÀuÁÚ vÀAzÉ PÁ±ÉÃ¥Áà ©gÁzÀgÀ ªÀAiÀÄ : 50 ªÀµÀð, °AUÁAiÀÄvÀ PÉ.J¸ï.Dgï.n. §¸Àì ZÁ®PÀ ¸Á «zÁå£ÀUÀgÀ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ §¸Àì £ÀA. PÉ.J. 38 J¥sï 379 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß vÉÃUÀzÀÄ PÉÆAqÀÄ ¨sÁ°ÌÄAzÀ ©ÃzÀgÀPÉÌ ªÁAiÀiÁ CA¨É¸ÁAVé ªÀiÁUÀðªÁV ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ¨sÁ°Ì §¸ÀªÉñÀégÀ ZËPÀ ºÀwÛgÀ PÉʪÀiÁrzÀPÉÌ ¦üAiÀiÁ𢠧¸Àì ¤°è¹zÀ£ÀÄ DgÉÆæ ¥Àæ¢Ã¥À vÀAzÉ ¥Àæ¨sÀÄ ¸Á vÉÃUÀA¥ÀÆgÀ vÁ ¨sÁ°Ì EªÀgÀÄ §¸ï ºÀwÛzÀÄÝ ¦üAiÀiÁ𢠧¸ï ¤°è¸À®Ä ¸Àé®à ªÀÄÄAzÀPÉÌ ºÉÆÃV ¤°è¹zÁUÀ DgÉÆæ «£ÁPÁgÀt CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ¸ÀgÀPÁj PÀvÀðªÀåPÉÌ CqÉvÀqÉ GAlĪÀiÁr PÉÊÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÁÛAiÀÄ ¥ÀqɹgÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 43/2011 PÀ®A 341, 323, 324, 504, 506 eÉÆvÉ 149 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 16/05/2011 gÀAzÀÄ 1030 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠦üAiÀiÁ𢠲gÁeÉÆâݣï vÀAzÉ ¥sÀPÉÆæÃ¢Ý£ï ªÀAiÀÄ: 20 ªÀµÀð, G: ¥Áè¸ÀÖgï PÉ®¸À ¸Á: ¥sÀvÉÛ¥ÀÆgÀ vÁ: f: ©ÃzÀgÀ. EªÀgÀÄ ºÁUÀÆ ¥sÀPÀÆæ¢Ý£ï ªÀÄvÀÄÛ £ÀÆgÉÆâݣï EªÀgÀÄ ¥Áè¸ïÖgï PÉ®¸À ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ PÀÄjvÀÄ UÁzÀV gÉÆÃqÀUÉ r.¹. ¸Á¨ÉÃgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ªÁºÀ£ÀPÁÌV PÁAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ DmÉÆà £ÀA. PÉJ-38/1287 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ ¥sÀvÉÛ¥ÀÆgÀPÉÌ ¨ÁrUÉ «µÀAiÀÄzÀ°è vÀPÀgÁgÀÄ DVzÀÄÝ ¸ÀzÀj «µÀAiÀÄzÀ §UÉÎ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ jhÄAeÁ ªÀÄÄ× ªÀiÁr §rUÉÄAzÀ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

OgÁzÀ(©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 44/2011 PÀ®A 279, 337,338 L¦¹ eÉÆÃvÉ 187 LJªÀiï« CPïÖ :-
¢£ÁAPÀ : 16/05/2011 gÀAzÀÄ 1515 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ D£ÀAzÀgÁªÀ vÀAzÉ ¢UÀA§gÀgÁªÀ ªÀAiÀÄ: 41 G: MPÀÌ®ÄvÀ£À eÁ: ªÀÄgÁoÁ ¸Á dªÀiÁzÀ¥ÀÄgÀ EªÀgÀÄ OgÁzÀ¢AzÀ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ DgÉƦ PÀªÀiÁAqÉÆ fÃ¥À £ÀA JªÀiï.JZï.30 J 187 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß fÃ¥À£ÀÄ CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀÄ DUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è ZÀ¯ÁĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ zÀÄqÀPÀ£Á¼À ºÀwÛgÀ fÃ¥À£À°è PÀĽvÀ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÄ gÁeÉAzÀæ ¦¯Éè, £ÀgÀ¹AUÀgÁªÀ JqÀ¥À¯Éè ªÀÄvÀÄÛ wgÀĪÀt¨ÁÄ PÁmɪÁrAiÀÄ°è J®ègÀÄ PÉüÀUÉ ©¢ÝzÀjAzÀ vÀ¯ÉUÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ DVgÀÄvÀÛzÉ. G½zÀªÀjUÉ ¨sÁj gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ªÁVgÀÄvÀÛzÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA 10/2011 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ : 16/05/2011 gÀAzÀÄ 0605 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ ¸ÀĨsÁµÀgÉrØ vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀgÉrØ PÀªÀÄä, ªÀAiÀÄ: 43 ªÀµÀð, eÁ: gÉrØ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á gÁA¥ÀÆgÀ EªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄUÀ¼À ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁqÀ®Ä ºÁUÀÆ ºÉÆîzÀ°è ¸ÀjAiÀiÁzÀ ¨É¼É ¨ÁgÀzÉà SÁ¸ÀVAiÀiÁV ¸Á® ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ ¸ÀzÀj ¸Á®ªÀ£ÀÄß ºÉÃUÉ wÃj¸ÀĪÀÅzÀÄ JAzÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£À¹ì£À ªÉÄÃ¯É ¥ÀjuÁªÀÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ PÉÆuÉAiÀÄ°è bÁªÀuÉAiÀÄ ¸ÀgÀPÉÌ ºÀUÀ΢AzÀ £ÉÃtÄ ºÁQPÉÆAqÀÄ DvÀäºÀvÀå ªÀiÁrPÉÆArgÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 44/2011 PÀ®A 306 eÉÆvÉ 34 L.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ : 16/05/2011 gÀAzÀÄ 1700 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉAPÀl vÀAzÉ CAUÀzÀgÁªÀ ©gÁzÁgÀ ªÀAiÀÄ: 23 ªÀµÀð eÁ: ªÀÄgÁoÁ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: UÀrUËAqÀUÁAªÀ EªÀgÀ vÀAzÉAiÀiÁzÀ CAUÀzÀgÁªÀ vÀAzÉ ¨sÁªÀÅgÁªÀ ©gÁzÁgÀ EªÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆæ 1) C±ÉÆÃPÀ vÀAzÉ ¸ÉÆÃ¥Á£ÀgÁªÀ ©gÁzÁgÀ ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð : ªÀÄgÁoÁ ¸Á: ºÀÄ®¸ÀÆgÀ EªÀgÀÄ £ÀqÀÄªÉ d«Ää£À «µÀAiÀÄzÀ°è vÀPÀgÁgÀÄ DVzÀÄÝ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ¢£ÀUÀ½AzÀ ¦üAiÀiÁð¢ DgÉÆæUÉ ªÀiÁ£À¹PÀ ºÁUÀÆ ±ÁjjÃPÀ QgÀÄPÀļÀ PÉÆqÀÄwÛzÀÄÝ, ¸ÀzÀj «µÀAiÀĪÀ£ÀÄß ªÀÄ£À¹ìUÉ ºÀaÑPÉÆAqÀÄ Qæ«ÄãÁ±ÀPÀ OµÀzsÀ ¸Éë¹gÀÄvÁÛgÉ. aQvÉì PÁ®PÉÌ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉÆ°¸ï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ : 15/05/2011 gÀAzÀÄ gÁwæ 10 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀªÀÄAiÀÄPÉÌ ¦üAiÀiÁð¢ dUÀzÉë UÀAqÀ PÀıÀ®gÁªÀ ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð, eÁ: PÀÄgÀħ, G: ªÀÄ£É PÉ®¸À ¸Á ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄ vÁf ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ UÀAqÀ ªÀÄÈvÀ PÀıÀ®gÁªÀ vÀAzÉ ªÀiÁgÀÄvÉ¥Áà dlUÉÆAqÀ ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, eÁ: PÀÄgÀħ, G MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄ vÁf ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ vÀ£Àß ºÉÆîzÀ°è ¨Á«AiÀÄ ªÉÆÃlgï ZÁ®Ä ªÀiÁqÀ®Ä ºÉÆÃV DPÀ¹äPÀªÁV PÁ®Ä eÁj ¨Á«AiÀÄ°è ©zÀÄÝ ¤ÃgÀÄ PÀÄrzÀÄ G¹gÀÄUÀnÖ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Cgï. £ÀA 19/2011 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 14-5-2011 gÀAzÀÄ 1630 ¦üAiÀiÁð¢ gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ dUÀ£ÁxÀ PÀÄqÀA§¯É ªÀAiÀÄ 30 ªÀµÀð eÁw PÀ§â°UÀ G; PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á ºÀÄt¸ÀUÉÃgÁ UÁæªÀÄ EªÀgÀ ªÀÄUÀ ªÀÄÈvÀ dUÀ£ÁxÀ vÀAzÉ gÀªÉÄñÀ PÀÄqÀA§¯É ªÀAiÀÄ: 5 ªÀµÀð eÁ : PÀ§â°UÀ ¸Á ºÀÄt¸ÀUÉÃgÁ UÁæªÀÄ EªÀ£ÀÄ CqÀÄUÉ ªÀiÁqÀĪÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ¦üAiÀiÁð¢ UÉÆvÁÛUÀzÀAvÉ PÀÄ¢AiÀÄĪÀ ¸ÁA§gÀ ¨ÉÆÃUÀtÂAiÀÄ°è ZÀªÀÄZÁ wgÀÄUÁr¸ÀÄvÁ ¥ÉèÃn£À°è ¸ÁA§gÀ ¤ÃrPÉƼÀÄîªÁUÀ eÉÆð ºÉÆÃV PÀÄ¢AiÀÄĪÀ ¸ÁA§gÀ ¨ÉÆÃUÁtÂAiÀÄ°è ©zÀÄÝ ªÉÄÊ ¥ÀÆwðAiÀiÁV ¸ÀÄnÖzÀjAzÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ ºÉaÑãÀ aQvÉì PÀÄjvÀÄ §¸ÀªÉñÀégÀ D¸ÀàvÉæ UÀÄ®§UÁðzÀ°è aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄĪÁUÀ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉà ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆÃAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 94/2011 PÀ®A 279, 338, 304(J) L.¦.¹ eÉÆvÉ 187 LJA« JPÀÖ :-
¢£ÁAPÀ 16-05-2011 gÀAzÀÄ 0630 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀAvÉÆõÀ vÀAzÉ ©üêÀÄgÁªÀ ºÀA¢PÉÃj ªÀAiÀÄ: 28 ªÀµÀð G: eÉ«Ää UÁæ¦üÃPÀì£À°è PÉ®¸À ¸Á ¹ÃPÉAzÀæ¥ÀÆgÀ vÁ ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ ºÁUÀÆ EªÀgÀ ºÉAqÀw PÀÆrPÉÆAqÀÄ »ÃgÉÆ ºÉÆAqÁ ¸Àà¯ÉèÃAqÀgÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉJ 31 eÉ 1571 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ ©ÃzÀgÀ¢AzÀ ¹QAzÀæ¥ÀÆgÀPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ PÉƼÁgÀ EAqÀ¹ÖçÃAiÀįï JjAiÀiÁzÀ gÀ§âgÀ ¥sÁåPÀÖjAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ UÀqÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ PÀqÉÄAzÀ EArPÁ PÁgÀ £ÀA PÉJ 38 JA 2215 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÀÌPÁ¼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯ÁĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÁºÀ£ÀPÉÌ rQÌ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É ¸ÀzÀj rQÌÄAzÀ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉAqÀwUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀjA¢ aQvÉì PÀÄjvÀÄ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ªÀiÁUÀð ªÀÄzsÀåzÀ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 44/2011 PÀ®A 457, 380 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 17-05-2011 gÀAzÀÄ 0730 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄ°èPÁdÄð£À vÀAzÉ £ÁUÀ¥Áà ¸ÉÆãÁgï ªÀAiÀÄ: 46 ªÀµÀð, G: CPÀ̸Á°UÀ PÉ®¸À ¸Á: ªÀÄ£É £ÀA. 65 ªÀiÁ¼ÉÃUÁAªÀ vÁ: f: ©ÃzÀgÀ. EªÀgÀÄ G¸Áä£ïUÀAdzÀ°è CAUÀr ElÄÖPÉÆArzÀÄÝ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÁæºÀPÀgÁzÀ £ÁUÀuÁÚ ªÀiÁ¼ÉUÁAªÀ EªÀgÀÄ §AUÁgÀzÀ £Á£ï ªÀiÁr¸ÀĪÀ PÀÄjvÀÄ gÀÆ. 55,000/- PÉÆnÖzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ ±ÁªÀÄgÁªÀ PÀtf EªÀgÀÄ §AUÁgÀzÀ vÁ½ ºÁUÀÄ ¨É½î PÁ®ÄAUÀgÀÄ ªÀiÁr¸ÀĪÀ PÀÄjvÀÄ gÀÆ. 3,000/- PÉÆnÖzÀÄÝ è MlÄÖ gÀÆ. 58,000/- ºÁUÀÆ CzÀPÉÌ E£ÀÆß gÀÆ. 11,000/- gÀÆ UÀ¼À£ÀÄß CAUÀr qɸïÌ£À°è ElÄÖPÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃVzÀÄÝ gÁwæ 0300 UÀAmÉUÉ CAUÀr ©ÃUÀ ªÀÄÄjzÀÄ G¸Áä£À UÀAeï N.¦.AiÀÄ ¥ÉưøïgÁzÀ ²æà CªÀÄdzÀSÁ£À ºÉZï¹-615 gÀªÀgÀÄ ¥sÉÆÃ£ï ªÀiÁr w½zÀgÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠧AzÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjZÀw PÀ¼ÀîgÀÄ CAUÀrAiÀÄ JgÀqÀÄ ©ÃUÀ ªÀÄÄjzÀÄ ¥ÉnÖUÉAiÀÄ Qð ªÀÄÄjzÀÄ ¥ÉnÖUÉAiÀÄ qÁæzÀ°è EnÖzÀ gÀÆ. 47,000/- gÀÆAiÀÄ£ÀÄß PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

Raichur District Reported Crimes

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À «ªÀgÀ:

zÉêÀzÀÄUÀðvÁ®ÆPÀ ªÀÄAqÀ®UÀÄqÀØUÁæªÀÄ ¤ªÁ¹, £ÀgÀ¸À¥Àà vÀAzÉ ²ªÀ¥Àà 27 ªÀµÀð vÀA¨ÁPÀ zÉÆrØAiÀĪÀgï EªÀ£ÀÄ ªÀÄÆgÀÄ ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁVgÀĪÀ ¥Àwß ¥ÀzÀݪÀÄä @ gÀAUÀªÀÄä 25 ªÀµÀð EªÀ½UÉ ¥Àw, ¨ÁªÀ UÀgÀÄqÀ¥Àà ªÀÄvÀÄÛ CvÉÛ ²ªÀªÀÄä EªÀgÉ®ègÀÆ ¸ÉÃj, vÀªÀgÀÄ ªÀģɬÄAzÀ ªÀgÀzÀQëuÉ ºÀt, MqÀªÉ ºÁUÀÆ EvÀgÉ ¸ÁªÀiÁVæUÀ¼À£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀĪÀAvÉ ªÀiÁ£À¹ÃPÀ ªÀÄvÀÄÛ zÉÊ»PÀ »A¸É ¤ÃqÀÄwÛzÀÄÝzÀÝjAzÀ UÀȺÀtÂAiÀÄÄ vÀªÀgÀĪÀÄ£ÉAiÀÄ°è w½¹zÁUÀ £ÀªÀÄä ºÀwÛgÀ ºÀt«®è ¤zsÁ£ÀªÁV PÉÆqÀÄvÉÛÃªÉ CAvÁ w½¹ ¸ÀªÀiÁzsÁ£À ¥Àr¹ UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉUÉ PÀ¼ÀÄ»¸ÀÄwÛÛzÀÄÝzÀÝjAzÀ ¥Àw, ¨ÁªÀ UÀgÀÄqÀ¥Àà ªÀÄvÀÄÛ CvÉÛ ²ªÀªÀÄä EªÀgÉ®ègÀÆ ¸ÉÃj, ¢£ÁAPÀ:16.05.2011 gÀAzÀÄ 14.00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ¸Á¬Ä¹, CªÀ¼À ¨Á¬ÄAiÀÄ°è ªÀÄvÀÄÛ CªÀ¼À ªÉÄʪÉÄÃ¯É Qæ«Ä£Á±ÀPÀ OµÀ¢üAiÀÄ£ÀÄß ºÁQ D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÁV¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ºÀ£ÀĪÀÄAw UÀAqÀ ¢:wªÀÄätÚ PÁªÀ° ¸Á:§ÄAPÀ®zÉÆrØ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ eÁ®ºÀ½î oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÀÄÝ, ²æÃ
J£ï.±À²PÀĪÀiÁgÀ ¨sÁ.¥ÉÆ.¸Éà f¯Áè ¥Éưøï C¢üÃPÀëPÀgÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄgÀªÀgÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀ°è ²æà ºÉZï.DAd£ÉÃAiÀÄ rJ¸ï¦ °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ gÀªÀgÀÄ vÀ¤SÉ ªÀÄÄAzÀĪÀgɹgÀÄvÁÛgÉ.

    ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ vÁ®ÆPÀ vÉÆüÀ¢¤ß UÁæªÀÄ ¤ªÁ¹, UÀÄAqÀAiÀÄå¸Áé«Ä EªÀgÀ ¥ÀÄvÀæ ZÀ£Àߧ¸ÀAiÀÄå ¸Áé«Ä vÀAzÉ 30 ªÀµÀð EªÀ£ÀÄ ªÀiË£ÀªÀÄä @ ®°vÀªÀÄä 25 ªÀµÀð EªÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ CªÀ¼À vÀAVAiÀÄ£ÀÄß vÀªÀÄä ªÀĺÁAvÀAiÀÄå¸Áé«Ä 28 ªÀµÀð EªÀgÀÄ JgÀqÀĪÀµÀð DgÀÄ wAUÀ¼ÀÄ »AzÉ ¸ÀA¥ÀæzÁAiÀÄzÀAvÉ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁr PÉÆArzÀÄÝ, ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁzÀ DgÀÄ wAUÀ¼À£ÀAvÀgÀ ªÀiÁªÀ UÀÄAqÀAiÀÄå ¸Áé«Ä CvÉÛ ªÀĺÁAvÀªÀÄä ªÀÄvÀÄÛ UÀAqÀA¢gÀÄ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ CqÀÄUÉ ¸ÀjAiÀiÁV ªÀiÁqÀ®Ä §gÀĪÀÅ¢®è ¤ÃªÀÅ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉUÉ §AzÁV¤AzÀ £ÀªÀÄä PÉ®¸ÀUÀ¼ÀÄ ¸ÀjAiÀiÁV DUÀÄwÛ®è ¤ÃªÀÅ zÀjzÀæzÀªÀgÀÄ CAvÁ «£Á:PÁgÀt ªÀiÁ£À¹ÃPÀ ªÀÄvÀÄÛ zÉÊ»PÀ »A¸É ¤ÃqÀÄwÛzÀÄÝzÀÝjAzÀ vÀªÀgÀĪÀÄ£ÉAiÀĪÀjUÉ w½¹zÀÄÝ UÀȺÀtÂAiÀÄgÀ ¸ÀºÉÆÃzÀgÀ §AzÀÄ CvÉÛ-ªÀiÁªÀ ªÀÄvÀÄÛ ¨ÁªÀA¢jUÉ §Ä¢ÝºÉýzÀgÀÄ PÉüÀzÉ ªÀiÁ£À¹ÃPÀ ªÀÄvÀÄÛ zÉÊ»PÀ »A¸É PÉÆqÀÄwÛgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß ªÀÄÄAzÀĪÀgɹzÀÝjAzÀ ¨ÉøÀgÀUÉÆAqÀ UÀÈ»tÂAiÀÄj§âgÀÄ vÀªÀgÀÆgÀÄ G¥ÁàgÀ £ÀA¢ºÁ¼ïUÁæªÀÄPÉÌ §AzÀÄ vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÁ¹¸ÀÄwÛzÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ:16.05.2011 gÀAzÀÄ 10.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ CvÉÛ-ªÀiÁªÀ ªÀÄvÀÄÛ ZÀ£Àߧ¸ÀAiÀÄå ¸Áé«Ä & ªÀĺÁAvÀAiÀÄå¸Áé«Ä G¥ÁàgÀ £ÀA¢ºÁ¼ï UÁæªÀÄPÉÌ §AzÀÄ E£ÀÄß JµÀÄÖ ¢ªÀ¸À E°è EgÀÄwÛÃj CAvÁ CªÁZÀå±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ PÁ°¤AzÀ MzÀÄÝ, fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ªÀiË£ÀªÀÄä UÀAqÀ ZÀ£Àߧ¸ÀAiÀÄå ¸Áé«Ä PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

    ¢£ÁAPÀ:16.05.2011 gÀAzÀÄ 09.30 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ F±ÀégÀ¥Àà dPÀÌtÚ£ÀªÀgï ¸Á:PÀÄrð EªÀgÀÄ gÁªÀÄtÚ vÀAzÉ FgÀtÚ @ zsÀªÀÄðtÚ UÉƧâgÀ ªÁå¥ÁjUÀ¼À ºÀwÛgÀ Rjâ¹gÀĪÀ UÉƧâgÀzÀ ¨ÁQ ºÀt PÉüÀ®Ä §A¢zÀÝ UÀĪÀiÁ¸ÀÛ PÉ.ªÉAPÀmÉñÀ vÀAzÉ PÀÄ£ÀßAiÀÄå 22 ªÀµÀð ¸Á: ªÀÄlªÀiÁj ºÁUÀÆ CªÀ£À ¸ÀºÉÆÃzÀgÀ£À¥ÀÄvÀæ ©.AiÀįÁè£ÁUÀgÉrØ E§âjUÉ AiÀiÁªÀ ºÀt PÉÆqÀĪÀÅ¢zÉ AiÀiÁªÀÅzÉ ºÀt PÉÆqÀĪÀÅ¢®èªÉAzÀÄ ºÉýzÀÝPÉÌ ºÀt PÉÆqÀ¢zÀÝgÉ £ÁªÀÅ E°èAzÀ ªÁ¥Á¸ï ºÉÆÃUÀĪÀÅ¢®èªÉAzÀÄ ºÉýzÀÝPÉÌ CªÁZÀå±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ E§âjUÀÆ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ zÀ©âzÀÝjAzÀ £É®zÀ ªÉÄÃ¯É ©zÁÝUÀ ±ÀgÀt¥Àà ¸ÀºÉÆÃzÀgÀgÁzÀ ®PÀëöät, ²ªÀgÁeï ªÀÄvÀÄÛ PÀȵÀÚ EªÀgÉ®ègÀÆ §AzÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ PÉ.ªÉAPÀmÉñÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀiÁ£À« oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 


 

¢£ÁAPÀ:16.05.2011 gÀAzÀÄ 09.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà vÀAzÉ AiÀĪÀÄÄ£À¥Àà 30 ªÀµÀð, ¸Á:£ÁUÀgÁ¼ï ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÄvÀÛ¥Àà vÀAzÉ AiÀĪÀÄÄ£À¥Àà 25 ªÀµÀð, ±ÁgÀªÀé UÀAqÀ ºÀÄ°UÉ¥Àà 28 ªÀµÀð, ¤AUÀªÀé UÀAqÀ ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà 25 ªÀµÀð ªÀÄvÀÄÛ ¹zÀÝ¥Àà vÀAzÉ AiÀĪÀÄÄ£À¥Àà EªÀgÉ®ègÀÆ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ CzÉ UÁæªÀÄzÀ ±ÁAvÁ¨Á¬Ä vÀAzÉ ªÀÄzsÀÄgÁeï 32 ªÀµÀð ¸ÀªÀiÁd¸ÉêÀQ EªÀjUÉ £ÀªÀÄä «gÀÄzÀÝ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è zÀÆgÀÄ PÉÆnÖ¢Ý ¤£ÀßzÀÄ §ºÀ¼À DVzÉ CAvÁ CªÁZÀå±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ¨ÉgÀ¼ÀÄUÀ¼À GUÀÄgÀÄUÀ½AzÀ JzÉUÉ ZÀÆj, PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ PÀÆzÀ®Ä »rzÀÄ J¼ÉzÁr CªÀªÀiÁ£À UÉƽ¹zÀÄÝ ©r¸À®Ä §AzÀ ±ÁAvÁ¨Á¬ÄAiÀÄ CfÓUÀÆ §rUɬÄAzÀ PÉÊUÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ±ÁAvÁ¨Á¬Ä PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

¢£ÁAPÀ:16.05.2011 gÀAzÀÄ 09.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ±ÁAvÁ¨Á¬Ä vÀAzÉ ªÀÄzsÀÄgÁeï 32 ªÀµÀð ¸ÀªÀiÁd¸ÉêÀQ ¸Á:£ÁUÀgÁ¼ï EªÀgÀÄ, EvÀgÉà LzÀÄ d£ÀgÉÆA¢UÉ CzÉ UÁæªÀÄzÀ ªÀÄÄvÀÛ¥Àà vÀAzÉ AiÀĪÀÄÄ£À¥Àà EªÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ D¹Û¥Á®Ä «µÀAiÀÄPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹ CªÁZÀå±À§ÝUÀ½AzÀ §AiÀÄzÀÄ §rUɬÄAzÀ ªÀÄÄvÀÛ¥Àà£À ¥Àwß gÉÃtÄPÁ½UÉ ºÉÆqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ PÉÊ CqÀØvÀA¢zÀÝjAzÀ JqÀUÉÊUÉ KlÄ©zÀÄÝ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÝ£ÀÄß £ÉÆÃr, ©r¸À®Ä §AzÀ ©üêÀÄAiÀÄå ªÀÄvÀÄÛ ¤AUÀªÀé UÀAqÀ ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà EªÀ½UÉ ZÀ¥Àà°¬ÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ PÀÆzÀ®Ä »rzÀÄ J¼ÉzÁr £É®zÀ ªÉÄÃ¯É PÉqÀ« PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ gÉÃtÄPÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

¢£ÁAPÀ:15.05.2011 gÀAzÀÄ 23.30 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ a£ÀߧAqÀAiÀÄå vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ ¸Á:GAqÁæ¼ÀzÉÆrØ EªÀ£ÀÄ CzÉ UÁæªÀÄzÀ UÉÆÃ¥Á® EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ §gÀÄwÛgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr UÉÆÃ¥Á®£À ¥Àwß ªÀÄÄzÀݪÀÄä¼ÀÄ AiÀiÁgÀÄ JAzÀÄ PÉýzÀÝPÉÌ CªÁZÀå±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ PÀnÖUɬÄAzÀ ºÉÆqÉ¢zÀÝjAzÀ ªÀÄÄzÀݪÀÄä¼ÀÄ aÃgÁrzÀÄÝ ±À§ÝPÉý a£ÀߧAqÀAiÀÄå ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÀgÀÄ JzÀÄÝ §AzÀÄ ©r¹PÉÆArzÀÝjAzÀ fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ªÀÄÄzÀݪÀÄä ¢£ÁAPÀ:16.05.2011 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ AiÀÄgÀUÉÃgÁ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¢£ÁAPÀ:12.05.2011 gÀAzÀÄ 09.30 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ¸ÀAvÉÆõÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ±ÀAPÀgïgÁªï ªÀåªÀ¸ÁÜ¥ÀPÀgÀÄ, J¸ï.PÉ.J¸ï.ªÉÄÊPÉÆæà ¥ÉÊ£Á£Àì °AUÀ¸ÀÄUÀÆgÀÄ ¸Á: aªÀÄäPÉÆÃqÀ vÁ: f: ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ, J¸ï.PÉ.J¸ï ªÉÄÊPÉÆæà ¥ÉÊ£Á£Àì «Ä°mÉqÀ ¸ÀA¸ÉܬÄAzÀ °AUÀ¸ÀÄUÀÆj£À ºÀ¼ÀîUÀ¼À°è ªÀÄ»¼Á ¸ÀAWÀ£ÉAiÀÄ ªÀÄ»¼ÉAiÀÄjUɸÁ® PÉÆqÀÄwÛzÀÄÝ ªÁgÀzÀ PÀAvÀÄUÀ¼À ªÀÄÆ®PÀ ªÀÄgÀÄ ¥ÁªÀw ªÀiÁrPÉƼÀÄîªÀ PÀÄjvÀÄ ºÁ®¨Á«, UÉÆgɨÁ¼À ºÀ½îUÀ½UÉ ºÉÆÃV ¸Á® ªÀÄgÀÄ¥ÁªÀw ªÀiÁrPÉÆAqÀ ºÀt ªÀÄvÀÄÛ ¸Á® PÉÆqÀĪÀ ¸ÀA§AzsÀ MlÄÖ £ÀUÀzÀĺÀt: 1,25,120/- gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß ¨ÁåUï£À°è ElÄÖ, ¸ÀÆÌlgÀ£À ªÀÄÄA¢£À PÉÆArAiÀÄ°è ¨ÁåUÀ ElÄÖ °AUÀ¸ÀÄUÀÆgÀÄ- UÉÆgɨÁ¼À vÁAqÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°ègÀĪÀ UÉÆgɨÁ¼À PÁ®ÄªÉ ¥ÀPÀÌzÀ gÀ¸ÉÛ ªÉÄÃ¯É ¸ÀÆÌlgï ¤°è¹, PÁ®ÄªÉAiÀÄ°è E½zÀÄ ªÀÄÄR vÉƼÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÁ¥À¸À §gÀĪÀµÀÖgÀ°è ¨ÁåUÀ ªÀÄvÀÄÛ CzÀgÀ°èzÀÝ £ÀUÀzÀÄ ºÀt:1,25,120/- ºÁUÀÆ MAzÀÄ ªÉƨÉÊ®£ÀÄßAiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¸ÀAvÉÆõÀPÀĪÀiÁgÀ ªÀåªÀ¸ÁÜ¥ÀPÀgÀÄ J¸ï.PÉ.J¸ï. ªÉÄÊPÉÆæà ¥sÉÊ£Á£ïì °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ gÀªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ:15.05.2011 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄoÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀtzÁR¯ÁVzÀÄÝ, ²æÃ
J£ï.±À²PÀĪÀiÁgÀ ¨sÁ.¥ÉÆ.¸Éà f¯Áè ¥Éưøï C¢üÃPÀëPÀgÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄgÀªÀgÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀ°è ²æà f.Dgï.²ªÀªÀÄÆw𠹦L °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ gÀªÀgÀÄ vÀ¤SÉ ªÀÄÄAzÀĪÀgɹgÀÄvÁÛgÉ.

¢£ÁAPÀ:16.05.2011 gÀAzÀÄ 1600 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï-PÁZÁ¥ÀÆgÀ ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è PÁZÁ¥ÀÆgÀ PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ »gÉÆúÉÆÃAqÁ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï¸ÀÀA.PÉJ.36,AiÀÄÄ.4577 £ÉÃzÀÝgÀ°è ²æÃUÀAzsÀzÀ PÀnÖUÉ vÀÄAqÀÄUÀ¼À£ÀÄß MAzÀÄ aîzÀ°è ºÁQPÉÆAqÀÄ ¸ÁUÁtÂPÉ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝzÀÝ£ÀÄß UÀªÀĤ¹zÀ ²æà ªÀiÁgÀÄw UÀļÁîj ¦J¸ïL ªÀÄÄzÀUÀ¯ï ¥Éưøï oÁuÉ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ, ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß ¤°è¹ «ZÁgÀuÉ ªÀiÁqÀ¯ÁV ªÀÄAdÄ£ÁxÀ vÀAzÉ ¸ÀAUÀ¥Àà ¨ÁgÀPÉÃgÀ 25 ªÀµÀð ªÀÄvÀÄÛ DzÀ£ÀUËqÀ @ UËqÀ¥Àà vÀAzÉ UÁå£À£ÀUËqÀ Q¯ÁègÀºÀnÖ 20 ªÀµÀð E§âgÀÆ ¸Á.ªÀiÁ«£À¨sÁ« CAvÁ w½¹zÀÄÝ, aî ¥Àj²Ã®£É ªÀiÁqÀ¯ÁV, C.Q.gÀÆ:56,000/- ªÀiË®åzÀ 56 PÉf vÀÆPÀzÀ 14 ²æÃUÀAzsÀzÀ PÀnÖUÉ vÀÄAqÀÄUÀ¼ÀÄ EzÀÄÝ CªÀÅUÀ¼À §UÉÎ ¸ÀªÀÄ¥ÀðPÀ GvÀÛgÀ PÉÆqÀzÀÝjAzÀ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrzÀ ²æÃUÀAzsÀzÀ PÀnÖUÉUÀ¼ÉAzÀÄ RavÀªÁVzÀÝjAzÀ ²æÃUÀAzsÀzÀ PÀnÖUÉ vÀÄAqÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ C.Q.gÀÆ:30,000/-ªÀiË®åzÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß ªÀ±ÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ
E§âgÀ£ÀÄß §A¢ü¹, ªÀÄÄzÀUÀ¯ï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹, DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß £ÁåAiÀiÁAUÀ §AzsÀ£ÀPÉÌ PÀ¼ÀÄ»¹ vÀ¤SÉ ªÀÄÄAzÀĪÀgɹgÀÄvÁÛgÉ


 

    gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ ªÀÄAUÀ¼ÀªÁgÀ¥ÉÃmÉ §qÁªÀuÉ ¤ªÁ¹, £ÀgÀ¸ÀĨÁ¬Ä UÀAqÀ gÁªÀÄ®Ä EªÀjAzÀ CzÉ §qÁªÀuÉAiÀÄ ¤ªÁ¹ J£ï.¥ÉæêÀÄPÀĪÀiÁgÀ EªÀgÀ ¥ÀwßAiÀÄÄ ¹ÃgÉ ªÁå¥ÁgÀPÁÌV £ÀUÀzÀĺÀt:50,000/- gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¹ÃgÉ ªÁå¥ÁgÀªÀiÁr ªÁ¥Á¸ï PÉÆnÖgÀÄvÁÛgÉ. MAzÀÄ ªÀµÀð¢AzÀ gÀÆ:50,000/- PÉÌ ¥Àæw±ÀvÀ 5% §rØ ºÀt PÉÆqÀĪÀAvÉ MvÁÛAiÀÄ ªÀiÁrzÀÝPÉÌ §rØ ¸Àé®à PÀrªÉÄ ªÀiÁr vÉUÉzÀÄPÉƽîj CAvÁ ºÉýzÀÝPÉÌ ªÀÄAiÀiÁðzÉ vÉUÉzÀÄ ºÀt ªÀ¸ÀÆ° ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÉA§ zÀÄgÀÄzÉÝñÀ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ:14.05.2011 gÀAzÀÄ 21.30 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ªÉAPÀmÉñÀ vÀAzÉ gÁªÀÄ®Ä, £ÀgÀ¸ÀĨÁ¬Ä UÀAqÀ gÁªÀÄ®Ä, ¸ÀĤÃvÁ vÀAzÉ gÁªÀÄ®Ä, vÁAiÀĪÀÄä vÀAzÉ gÁªÀÄ®Ä, PÁæAw ªÀÄvÀÄÛ AiÀıÀªÀAvÀ J®ègÀÆ ªÀÄAUÀ¼ÀªÁgÀ¥ÉÃmÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ EªÀgÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀiÁÝqÀÄvÀÛ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è CwPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀªÀiÁr, J£ï.¥ÉæêÀÄPÀĪÀiÁgï EªÀgÀ ¥ÀwßAiÀÄ PÀÆzÀ®Ä»rzÀÄ J¼ÉzÁr CªÀªÀiÁ£ÀUÉƽ¹ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ ©r¸À®Ä §AzÀ J£ï.¥ÉæêÀÄPÀĪÀiÁgÀ¤UÉ PÉʬÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ PÀ©âtzÀ gÁqï¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹ PÁ°¤AzÀ M¢ÝzÀÄÝ CªÀjUÉ ºÉÆqÉAiÀĨÉÃrj CAvÁ ©r¸À®Ä ºÉÆÃzÀ ¥ÉæêÀÄPÀĪÀiÁgÀ EªÀvÀ ¥ÀÄwæ «eÉÃvÁ¼À PÉÊ»rzÀÄ CªÀ¼ÀÄ zsÀj¹zÀÝ §mÉÖ ºÀjzÀÄ ºÁQ CªÀªÀiÁ£ÀUÉƽ¹ fêÀ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ «eÉÃvÁ vÀAzÉ J£ï.¥ÉæêÀÄPÀĪÀiÁgÀ gÀªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ:16.05.2011 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¸ÀzÀgÀ§eÁgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ zsÁ½ªÀiÁr zÁR°¹gÀĪÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À «ªÀgÀ:

²æà ²ªÀ°AUÀ¥Àà ¦J¸ïL (C«) £ÉÃvÁf£ÀUÀgÀ ¥ÉưøïoÁuÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢ AiÀĪÀgÀÄ, ¢£ÁAPÀ:16.05.2011 gÀAzÀÄ 12.30 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ wªÀiÁä¥ÀÆgÀÄ ¥ÉÃmÉ §qÁªÀuÉAiÀÄ°è C£À¢üPÀÈvÀªÁV ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀÄPÁjAiÀiÁzÀ gÀ¸ÁAiÀÄ£À «Ä²ævÀ ¸ÉÃA¢ü ªÀiÁgÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀݪÀgÀ ªÉÄÃ¯É zsÁ½ªÀiÁrzÁUÀ ¸ÉÃA¢ü PÀÄrAiÀÄ®Ä §A¢zÀݪÀgÀÄ NrºÉÆÃVzÀÄÝ ¸ÉÃA¢üªÀiÁgÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀÝ FgÀªÀÄä UÀAqÀ ¸ÀAvÉÆõÀ 22 ªÀµÀð,¸Á:wªÀiÁ¥ÀÆgÀÄ¥ÉÃmÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ EªÀ£À£ÀÄß §A¢ü¹, C.Q.gÀÆ:2400/- ªÀiË®åzÀ 240 °Ãlgï ¸ÉÃA¢üAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ ¸ÉÃA¢üªÀiÁgÁl ªÀiÁr ¸ÀAUÀ滹zÀÝ £ÀUÀzÀÄ ºÀt:230/- gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁr PÉÆAqÀÄ £ÉÃvÁf£ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

²æà PÉ.¦.gÀÄzÉæÃ±ï ¦J¸ïL AiÀÄgÀUÉÃgÁ oÁuÉ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ, ¢£ÁAPÀ:16.05.2011 gÀAzÀÄ 10.15 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ºÀ¼É ªÀÄ°AiÀiÁ¨Ázï UÁæªÀÄzÀ°è C£À¢üPÀÈvÀªÁV ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀÄPÁjAiÀiÁzÀ gÀ¸ÁAiÀÄ£À «Ä²ævÀ ¸ÉÃA¢ü ªÀiÁgÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀÝ ±ÉõÀAiÀÄå @ ZÀAzÀæ±ÉÃRgï vÀAzÉ £ÀgÀ¸ÀAiÀÄå, ºÉÆgÀlAiÀÄå£ÀªÀgÀ ªÀÄqÀØAiÀÄå vÀAzÉ wªÀÄä¥Àà, ¸ÀÄAPÀ¥Àà vÀAzÉ ºÀÄ°UÉ¥Àà & ©üêÀÄAiÀÄå vÀAzÉ ªÀĺÁzÉêÀ¥Àà EªÀgÀ£ÀÄß §A¢ü¹, C.Q.gÀÆ:450/- ªÀiË®åzÀ 45 °Ãlgï ¸ÉÃA¢ü d¦Û ªÀiÁr PÉÆAqÀÄ AiÀÄgÀUÉÃgÁ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

²æà gÁªÀÄZÀAzÀæ¥Àà §Ar ¦J¸ïL ªÀiÁPÉÃðlAiÀiÁqÀð ¥ÉưøïoÁuÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ, ¢£ÁAPÀ:16.05.2011 gÀAzÀÄ 17.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ J¯ï.©.J¸ï£ÀUÀgÀ §qÁªÀuÉAiÀÄ°è C£À¢üPÀÈvÀªÁV ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀÄPÁjAiÀiÁzÀ gÀ¸ÁAiÀÄ£À «Ä²ævÀ ¸ÉÃA¢ü ªÀiÁgÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀÝ ©üêÀÄgÀrØ vÀAzÉ wªÀiÁägÉrØ 55 ªÀµÀð ¸Á:J¯ï.©.J¸ï.£ÀUÀgÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ EªÀ£À£ÀÄß §A¢ü¹, C.Q.gÀÆ:150/- ªÀiË®åzÀ 15 °Ãlgï ¸ÉÃA¢ü ªÀÄvÀÄÛ ¸ÉÃA¢ü ªÀiÁgÁl ªÀiÁr ¸ÀAUÀ滹zÀÝ £ÀUÀzÀÄ ºÀt:50/- gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁr PÉÆAqÀÄ ªÀiÁPÉÃðlAiÀiÁqÀð oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¹zÀ ªÁºÀ£À ZÁ®PÀÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:


 

²æà J£ï.±À²PÀĪÀiÁgï ¨sÁ.¥ÉÆ.¸Éà f¯Áè ¥Éưøï C¢üÃPÀëPÀgÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀªÀgÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀ°è gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ:16.05.2011 gÀAzÀÄ «±ÉõÀ zsÁ½ªÀiÁr CwêÉÃUÀªÁV ªÁºÀ£À ZÁ®£É, ªÀÄzsÀå ¸Éë¹zÀ CªÀÄ°£À°è ªÁºÀ£À ZÁ®£É ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄUÀ¼À£ÀÄß G®èAX¹ ªÁºÀ£À ZÁ®£É ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ 139 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛªÀiÁr, MlÄÖ gÀÆ: 27,800/- gÀÆ¥Á¬Ä ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹ PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ / ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.


 


 

¸ÁªÀðd¤PÀgÀ UÀªÀÄ£ÀPÉÌ :

¨ÉùUÉAiÀÄ°è ªÀÄ£ÉUÀ¼ÀîvÀ£ÀUÀ½AzÀ ¸ÀÄgÀPÀëvÁ PÀæªÀÄUÀ¼ÀÄ

¸ÁªÀiÁ£ÀåªÁV ¨ÉùUÉ PÁ®zÀ°è PÀ¼ÀîvÀ£ÀUÀ¼ÀÄ ºÉZÁÑV £ÀqÉAiÀÄÄvÀÛªÉ DzÀÝjAzÀ ¸ÁªÀðd¤PÀgÀÄ F PɼÀV£À ¸ÀÄgÀPÀëvÁ PÀæªÀÄUÀ¼À£ÀÄß C£ÀĸÀj¸À®Ä PÉÆÃjzÉ.

  • ¨ÉùUÉ gÀeÉ PÀ¼ÉAiÀÄ®Ä vÁªÀÅ ¥ÀgÀ¸ÀܼÀUÀ½UÉ vÉgÀ¼ÀĪÁUÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß ©lÄÖ /Ej¹ ºÉÆÃUÀ¨ÉÃr, CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß vÀªÉÆäA¢UÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÀÅzÀÄ ¸ÀÆPÀÛ.
  • vÁªÀÅ ¥ÀgÀ¸ÀܼÀUÀ½UÉ ºÉÆÃzÁUÀ ¥ÀPÀÌzÀ ªÀÄ£ÉAiÀĪÀjUÉ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ£ÀÄß UÀªÀĤ¸À®Ä w½¹ CxÀªÁ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¥ÀjZÀAiÀĸÀÜgÀ£ÀÄß ªÀÄ®UÀ®Ä w½¸ÀĪÀÅzÀÄ.
  • vÁªÀÅ ¥ÀgÀ¸ÀܼÀUÀ½UÉ ºÉÆÃzÁUÀ JµÀÄÖ ¢£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è EgÀĪÀÅ¢®è J£ÀÄߪÀ §UÉÎ ¤ªÀÄä ªÁå¦ÛAiÀÄ ¥Éưøï oÁuÉUÉ ªÀiÁ»w ¤Ãrj.
  • vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉUÉ ªÀÄÄA¨ÁV®Ä ªÀÄvÀÄÛ »A¨ÁV®Ä PÀ©âtzÀ ¨ÁV®Ä §UÀð®j ¸ÉÊgÀ£ï C¼ÀªÀr¸ÀĪÀÅzÀÄ GvÀÛªÀÄ.
  • ¨ÉùUÉ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è J®ègÀÆ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀiÁ½UÉ/bÁªÀt ªÉÄÃ¯É ªÀÄ®UÀĪÁUÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è M§âgÁzÀgÀÄ ªÀÄ®UÀĪÀÅzÀÄ ¸ÀÆPÀÛªÁzÀ PÀæªÀÄ.

ºÀUÀ®Ä CxÀªÁ gÁwæ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è AiÀiÁgÁzÀgÀÄ C¥ÀjavÀgÀÄ ¤ÃgÀÄ PÉüÀĪÀ £É¥ÀªÀiÁr CxÀªÁ n«, ¥sÁå£ï, ¦üæqïÓ EvÁå¢ j¥ÉÃj ªÀiÁqÀĪÀÅzÁV §AzÁUÀ CªÀgÀ §UÉÎ RavÀ ¥Àr¹PÉÆAqÀÄ ¨ÁV®Ä vÉgÉAiÀÄĪÀÅzÀÄ.

GULBARGA DISTRICT REPORTED CRIME

ದರೋಡೆ ಪ್ರಕರಣ :

ಎಂ ಬಿ ನಗರ ಠಾಣೆ : ಶ್ರೀಮತಿ. ಸುಮಾ ಗಂಡ ಅಮೀತಕುಮಾರ ಜೀವಣಗಿ ಸಾ|| ಪ್ಲಾಟ ನಂ.112 ಪ್ರಗತಿ ಕಾಲೂನಿ ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರು ದಿನಾಂಕ. 16-05-2011 ರಂದು ರಾತ್ರಿ ಬಡೆಪೂರದಲ್ಲಿರುವ ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಮರಳಿ ಮನೆಗೆ ಬರುವಾಗ ಪ್ರಗತಿ ಕಾಲೂನಿ ಗಾರ್ಡನ ಹತ್ತಿರ 8-00 ಪಿ.ಎಂ.ಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬ ಹೀರೊಹಾಂಡಾ ಮೋಟರ ಸೈಕಲ ಸವಾರನು ಮೈಮೇಲೆ ಬಂದಂತೆ ಮಾಡಿ ನನ್ನ ಕೊರಳಿಗೆ ಕೈ ಹಾಕಿ 4 ತೊಲೆ ಬಂಗಾರ ಮಂಗಳ ಸೂತ್ರ ಅಕಿ. 85,800/- ರೂ ಬೆಲೆಬಾಳುವದು ಕಿತ್ತುಕೊಂಡು ಹೊಗಿರುತ್ತಾನೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

ದರೋಡೆ ಮತ್ತು ಹಲ್ಲೆ ಪ್ರಕರಣ

ಬ್ರಹ್ಮಪೂರ ಠಾಣೆ : ರಾಹುಲ್ ತಂದೆ ಅಶೋಕ ಹೇರೂರ ಸಾ|| ಸತ್ಯ ಕಾಮ್ ಪ್ರೇಸ್ ಮೇನ ರೋಡ ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರು ನನಗೆ ದಿನಾಂಕ 16-05-2011 ರಂದು ವಿನೋದ ತಂದೆ ಆನಂದ ಸಗರ ಈತನು ಮಚ್ಚಿನಿಂದ ಹೊಡೆದು ಗಾಯ ಪಡಿಸಿ ನನ್ನ ಹತ್ತಿರ ಇದ್ದ ಬಂಗಾರದ ಲಾಕೇಟ ಅಕಿ|| 20,000-00 ಮತ್ತು ನಗದು ಹಣ 3,000-00 ಹೀಗೆ ಒಟ್ಟು 23,000-00 ಮ್ಔಲಯದ್ದು ಜಬರದಸ್ತಿಯಿಂದ ಕಸಿದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

ಹಲ್ಲೆ ಪ್ರಕರಣ :

ಮಾದನ ಹಿಪ್ಪರಗಾ ಠಾಣೆ : ಶ್ರೀ ಅಲ್ತಪ್ ತಂದೆ ಯೂಸುಪ್ ಖಾನ ಸಾ|| ಪಡಸಾವಳಗಿ ರವರು ಸರಸಂಭಾ ಗ್ರಾಮದ ಪಾಟಿ ಹತ್ತಿರ ಇದ್ದಾಗ ಚಾಂದಬಿ ಗಂಡ ಅಲ್ತಪ್ ಖಾನ ಮತ್ತು ಮಹಮದ ಹನಿಪ್ ಇಬ್ಬರು ಬಂದು ಬಾಯಿಯಲ್ಲಿ ದಸ್ತಿ ತುರಕಿ ಜೀಪಿನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ನಿಂದನೆ ಮಾಡಿ ಕಲ್ಲಿನಿಂದ ಹೊಡೆದು ಜೀವದ ಭಯ ಹಾಕಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.