Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Friday, August 16, 2019

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 16-08-2019


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 16-08-2019

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ, ©ÃzÀgÀ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA. 18/2019, PÀ®A. 174(¹) ¹.Dgï.¦.¹ :-
¦üAiÀiÁ𢠨sÀgÀvÀzÁ¸ï vÀAzÉ ¥ÀzÀªÀÄzÁ¸ï ¸Á: UÀ£ÀUÀÆwAiÀÄ, gÁdå: Mj¸Áì gÀªÀgÀÄ FUÀ 11 ªÀµÀðUÀ½AzÀ Nj¸ÁìzÀ UÀ£ÀUÀÄwÛAiÀÄ UÁæªÀÄ¢AzÀ §AzÀÄ ©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀzÀ ªÀÄAiÀÄÆgÁ §jÃzÀ±Á» ºÉÆmÉ®£À°è ¨sÀlÖ£ÁV PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ, DUÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀªÀÄä ¸ÀéAvÀ UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃV §gÀÄvÁÛgÉ, FªÁUÀ 20 ¢ªÀ¸ÀUÀ¼À PɼÀUÉ Nj¸ÁìzÀ UÀ£ÀUÀÄwÛ UÁæªÀÄzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÉßûvÀ gÀªÀiÁPÁAvÀzÁ¸À gÀªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢üUÉ ¸ÀA¥ÀPÀð ªÀiÁr £À£ÀUÉ UÁæªÀÄzÀ°è PÉ®¸À E¯Áè ©ÃzÀgÀ£À°è AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÄ ºÉÆmÉ®£À°è PÉ®¸À EzÀÝgÉ PÉ®¸À PÉÆr¸ÀÄ CAvÀ PɽzÀÄÝ D PÁgÀt¢AzÀ FUÀ 20 ¢£ÀUÀ¼À PɼÀUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ gÀªÀiÁPÁAvÀzÁ¸À vÀAzÉ §£ÀߪÀÄzÁ¸ï DUÀ DvÀ£À eÉÆvÉAiÀÄ°è ¨Á§Ä ºÁUÀÆ gÀAd£ï ©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀPÉÌ §A¢zÀÄÝ CªÀgÉ®ègÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÁ¸ÀªÁVzÀÝgÀÄ, »ÃVgÀĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ 15-08-2019 gÀAzÀÄ gÀªÀiÁPÁAvÀzÁ¸À EvÀ£ÀÄ £ÀqÀUÀÄwÛzÀÝjAzÀ gÀPÀÛ ¥ÀjÃPÉë ªÀiÁr¸ÀĪÀ PÀÄjvÀÄ PÉýzÀÄÝ E£ÀÄß 2-3 ¢ªÀ¸ÀzÀ°è ªÀÄvÉÛ vÀ£Àß UÁæªÀÄPÉÌ ªÀÄgÀ¼À¨ÉÃPÀÄ ªÀÄvÉÛ KPÉ aQvÉì JAzÀÄ ºÉýgÀÄvÁÛ£É, £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ PÉ®¸ÀPÉÌ ºÉÆgÀUÀqÉ ºÉÆÃVzÀÄÝ ªÀÄzÁåºÀß ªÀÄ£ÉUÉ §AzÁUÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è gÀªÀiÁPÁAvÀzÁ¸ï ºÁ¹UÉAiÀÄ°è ªÀÄ®VzÀÄÝ ºÁUÀÆ gÀAd£ï, ¨sÀgÀvÀzÁ¸ï ¸ÀºÀ CªÀgÀ eÉÆvÉ EzÀÄÝ D ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ¸ÀzÀj gÀªÀiÁPÁAvÀ zÁ¸À gÀªÀgÀÄ G¹gÁl vÉUÉzÀÄPÉƼÀî®Ä PÀµÀÖ¥ÀqÀÄwÛzÀÄÝ ªÀiÁvÀ£ÁrzÀgÀÄ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄwÛ®è, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀPÀëtªÉà ±Á±ÀévÀ CªÀgÀ£ÀÄß PÀgɬĹ CªÀgÀ PÁj£À°è ©æªÀÄì D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ªÉÊzÀågÀ §½ vÉÆÃj¹zÀÄÝ ¥ÀjÃQë¹zÀ ªÉÊzÀågÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ w½¹zÀgÀÄ, vÀPÀët ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ gÀªÀiÁPÁAvÀ gÀªÀgÀ C½AiÀÄ dAiÀÄAvÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ gÀvÁßPÀgÀ ¢£ÁߪÁ¸ï Mj¸Áì gÁdå ªÉÆèÉÊ® ¸ÀA. 7681817952 £ÉÃzÀÝPÉÌ «µÀAiÀÄ w½¹zÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ £Á£ÀÄ §gÀĪÀÅzÀPÉÌ §ºÀ¼ÀPÀµÀÖªÁUÀÄvÉÛ jdgÀªÉõÀ£ï PÀÆqÁ ¹UÀĪÀÅ¢¯Áè ¤Ã£ÀÄ zÀÆgÀÄ PÉÆlÄÖ ¥ÀjÃPÉë ªÀiÁr¹ ºÉt vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨Á JAzÀÄ w½¹zÀgÀÄ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ §qÀ PÀÄlÄA§zÀªÀjzÀÄÝ gÀªÀiÁPÁAvÀ zÁ¸ï¤UÉ K£ÀÄ PÁ¬Ä¯É EvÀÄÛ K£ÁVzÉ JAzÀÄ UÉÆwÛ¯Áè CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ಭಾಲ್ಕಿ ನಗರ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆ ಅಪರಾಧ ಸಂ. 142/2019, ಕಲಂ. 392 ಐಪಿಸಿ :-
ದಿನಾಂಕ 15-08-2019 ರಂದು ಫಿರ್ಯಾದಿ ರೇಶ್ಮಾ ಗಂಡ ಗಿರೀಶ ರಿಕ್ಕೆ ವಯ: 30 ವರ್ಷ, ಜಾತಿ: ಲಿಂಗಾಯತ, ಸಾ: ಶಾಹುನಗರ ಭಾಲ್ಕಿ ರವರು ತನ್ನ ಅತ್ತೆ ಸಂಗೀತಾ ರವರ ಜೋತೆಗೆ ಅದೆ ಓಣಿಯಲ್ಲಿರುವ ಸಂಬಂಧಿಕರಾದ ಕಲ್ಲಪ್ಪಾ ತಂದೆ ಬಸಪ್ಪಾ ಪಂಡರಗೇರೆ ರವರ ಮನೆಗೆ ಊಟಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಕುರಿತು ಮನೆಯಿಂದ 1225 ಗಂಟೆಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ಇರುವ ಇಸಾಮೊದ್ದಿನ್ ತಂದೆ ಮಕ್ಬೂಲಮಿಯ್ಯಾ ರವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಹೋದಾಗ ಒಂದು ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ಮೇಲೆ ಇಬ್ಬರು ಅಪರಿಚೀತ ಹುಡುಗರು ವಯಸ್ಸು ಅಂದಾಜು 25-30 ವರ್ಷದವರು ಬಂದವರೆ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ಸವಾರನ ಹಿಂಬದಿಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿದ್ದವನು ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ತನ್ನ ಕೊರಳಲ್ಲಿದ್ದ 50 ಗ್ರಾಂ ಬಂಗಾರದ ಗಂಟನ ಸರ ಅ.ಕಿ 1,50,000/- ರೂ. ಮತ್ತು ಒಂದು 13 ಗ್ರಾಂ. ಬಂಗಾರದ ಲಾಕೇಟ ಅ.ಕಿ  39,000/- ರೂ. ಹೀಗೆ ಒಟ್ಟು 63 ಗ್ರಾಂ ಬಂಗಾರದ ಆಭರಣಗಳು ಸುಲಿಗೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುತ್ತಾರೆಂದು ಕೊಟ್ಟ ಫಿರ್ಯಾದಿಯವರ ಹೇಳಿಕೆ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇರೆಗೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.
ªÀÄ»¼Á ¥ÉưøÀ oÁuÉ, ©ÃzÀgÀ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀA. 28/2019, PÀ®A. 498(J), 323, 324, 504 L¦¹ :-
¦üAiÀiÁ𢠮Qëöäà UÀAqÀ PÉƪÀįï vÁåV ¸Á: CA¨ÉÃqÀÌgï PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀ ªÀÄzÀĪÉAiÀÄÄ 2016 £Éà ¸Á°£À°è CA¨ÉÃqÀÌgï PÁ¯ÉÆäAiÀÄ PÉƪÀįï vÀAzÉ PÀªÀįÁPÀgï vÁåV EvÀ£À eÉÆvÉAiÀÄ°è DVgÀÄvÀÛzÉ, ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁzÀ £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß UÀAqÀ£À eÉÆvÉAiÀÄ°è ¨ÉÃgÉ ªÀÄ£É ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÁ¸ÀªÁVzÀÄÝ, UÀAqÀ PÉƪÀįï EvÀ£ÀÄ PÁgÀ ZÁ®PÀ£ÁVzÀÄÝ, ¢£À¤vÀå ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrzÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁqÀĪÀzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¤Ã£ÀÄ ¨ÉÃgÉAiÀĪÀgÀ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃUÀÄwÛ ¤£Àß UÀÄt ¸ÀjAiÀiÁV®è CAvÀ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ PÉʬÄAzÀ PÀ¥Á¼ÀzÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉAiÀÄĪÀzÀÄ ªÀiÁqÀÄvÁÛ §AzÀÄ ªÀiÁ£À¹PÀ ºÁUÀÆ zÉÊ»PÀªÁV avÀæ »A¸ÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÆqÀĪÀzÀÄ ªÀiÁqÀÄvÁÛ §A¢gÀÄvÁÛ£É, F «µÀAiÀĪÀ£ÀÄß ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß vÁ¬Ä, CtÚ, ªÀÄvÀÄÛ NtÂAiÀĪÀjUÉ w½¹zÁUÀ CªÀgÉ®ègÀÆ UÀAqÀ¤UÉ ¤Ã£ÀÄ CªÀ¼À£ÀÄß ¦æÃw¹ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁV¢Ý, KPÉ ¸ÀĪÀÄä£É ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrzÀÄ CªÀ¼À eÉÆvÉAiÀÄ°è dUÀ¼À vÉUÉAiÀÄÄwÛ EzÀÄ ¸Àj E®è ZÉ£ÁßV £ÉÆÃrPÉƼÀÄî CAvÀ ºÉüÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ UÀAqÀ vÁ¬ÄUÉ ¤Ã£ÀÄ DªÁgÁ ¤£Àß ªÀÄUÀ¼ÀÄ DªÁgÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊ¢gÀÄvÁÛ£É, C®èzÉà CtÚ¤UÉ ¤£ÉãÀÄ ºÉüÀ®Ä §gÀÄwÛ ¸ÀĪÀÄä£É ¨Á¬Ä ªÀÄÄaÑPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄ CAvÀ dUÀ¼À ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É, »ÃVgÀĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ 13-08-2019 gÀAzÀÄ UÀAqÀ PÉƪÀįï EvÀ£ÀÄ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrzÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ ¤Ã£ÀÄ AiÀiÁªÀ£À ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV¢ CAvÀ dUÀ¼À vÉUÀzÀÄ vÀ¯ÉAiÀÄ PÀÆzÀ®Ä »rzÀÄ J¼ÉzÀÄ ¨Á¬Ä¬ÄAzÀ JqÀ ªÀÄvÀÄÛ §® gÀmÉÖUÉ PÀaÑ UÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ C¼ÀĪÀ ªÀÄvÀÄÛ aÃgÀĪÀ ±À§ÝªÀ£ÀÄß PÉý NtÂAiÀÄ d£ÀgÀÄ §AzÀÄ UÀAqÀ¤UÉ »ÃUÉPÉ CªÀ½UÉ ºÉÆqÉAiÀÄĪÀzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ PÀZÀÄѪÀzÀÄ ªÀiÁr¢ CªÀ½UÉ ®UÀß ªÀiÁrPÉÆAqÀ ¢£À¢AzÀ ¤£ÀßzÀÄ EzÉ PÀvÉ EzÉ ¸ÀĪÀÄä£É EgÀÄ CAvÀ dUÀ¼À ©r¹PÉÆAqÀÄ vÁ¬Ä ªÀÄvÀÄÛ CtÚ¤UÉ w½¹zÁUÀ CªÀgÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ©ÃzÀgÀ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæUÉ aQvÉì PÀÄjvÀÄ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ zÀÆj£À ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ 15-08-2019 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.