Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Monday, December 6, 2010

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 06-12-2010

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 06-12-2010

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA 27/2010 PÀ®A 174 ¹Dg惡 :-
¢£ÁAPÀ 05/12/2010 gÀAzÀÄ AiÀiÁgÉÆ M§â ªÀåQÛ CAzÁdÄ 60 ªÀAiÀĹì£À »AzÀÄ zsÀªÀÄðzÀ ©PÀëÄPÀ£ÀAvÉ PÀAqÀħgÀĪÀ ªÀÈzsÀÞ£ÀÄ C¯ÉzÁqÀÄvÀÛ PÉgÉAiÀÄ ¤Ãj£À°è §mÉÖ MUÉAiÀÄ®Ä CAvÀ¯ÉÆ ¸ÁߣÀPÉÌ CAvÀ¯ÉÆ ºÉÆÃV ¤Ãj£À°è DPÀ¹äPÀªÁV ¤Ãj£À°è ªÀÄļÀÄV ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À ¸Á«£À §UÉÎ AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ «gÀĪÀÅ¢®èªÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠱ÀAPÀgÀ vÀAzÉ £ÁUÀ¥Áà PÁmÉ ªÀAiÀÄ: 50 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: ºÀÄ®¸ÀÆgÀ, ¸ÀzÀå: ªÁ¸À C£ÀĨsÀªÀ ªÀÄAl¥À §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EvÀ£ÀÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 340/2010 PÀ®A 147, 448, 341, 323, 324, 504, 506, 302 eÉÆvÉ 149 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 2/12/2010 gÀAzÀÄ DgÉÆæ «ªÉÃPÁ£ÀAzÀ vÀAzÉ FgÀAiÀiÁå ¸Áé«Ä ºÁUÀÄ E£ÀÄß 8-9 d£ÀgÀÄ J®ègÀÄ ¸Á: RlPÀ aAZÉÆý UÁæªÀÄ EªÀgÉ®ègÀÆ MAzÀÄ ¸ÁÌgÀ¦AiÉÆà PÁgÀ £ÀA. PÉJ-39/JªÀiï-0805 £ÉÃzÀgÀ°è PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ d®¸ÀAV UÁæªÀÄPÉÌ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ ªÀµÁð vÀAzÉ «ÃgÀAiÀiÁå ªÀÄoÀ ªÀAiÀÄ: 22 ªÀµÀð, eÁw: ¸Áé«Ä, ¸Á: d®¸ÀAV UÁæªÀÄ EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è Cw PÀæªÀÄt ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À vÀAzÉ ºÁUÀÄ vÁ¬ÄAiÀĪÀjUÉ ¤ªÀÄä ªÀÄUÀ½UÉ PÉÆqÀÄ CAzÀgÉ AiÀiÁPÉ PÉÆqÀÄw¯Áè CAvÀ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄvÁ J®ègÀÄ PÀÆr ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ CªÀ¼À vÀAzÉ vÁ¬ÄAiÀĪÀjUÉ ªÀÄvÀÄÛ vÀªÀÄä£ÁzÀ ¸ÀazÁ£ÀAzÀ EªÀjUÉ PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ, PÁ°¤AzÀ MzÀÄÝ M¼ÀUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À vÀAzÉAiÀĪÀjUÉ ºÉaÑ£À aQvÉì PÀÄjvÀÄ f¯Áè ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÁUÀ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉà ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 206/2010 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 185 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 05/12/2010 gÀAzÀÄ §AUÁè gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ªÀiÁtÂÃPÀ¥Áà ©gÁzÁgÀªÀgÀ EAd¤AiÀÄjÃAUÀ ºÁ¸ÉÖ¯ï ºÀwÛgÀ DgÉÆæ »gÉÆ ºÉÆAqÁ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA PÉJ-37/eÉ-2593 ZÁ®PÀ£ÁzÀ §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ PÁ±É¥Áà ¨sÀvÀÛªÀÄÆgÀUÉ ªÀAiÀÄ: 28 ªÀµÀð, ¸Á: ¨sÁvÀA¨Áæ, ¸ÀzÀå: »gɪÀÄoÀ UÀ°è §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EvÀ£ÀÄ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrzÀ CªÀÄ°£À°è ¸ÀzÀj ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ gÉÆqÀ zÁlÄwÛzÀÝ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁAiÀħuÁÚ vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀ¥Áà ¨ÉÆPÉÌ ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð, eÁw: PÀ§â°UÀ, ¸Á: ¥ÁAræ UÀ°è wæ¥ÀÄgÁAvÀ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EvÀ£À vÁ¬Ä C£ÀıÁ¨Á¬Ä, vÀAVAiÀiÁzÀ CZÀð£Á ªÀÄvÀÄÛ MtÂAiÀĪÀgÁzÀ ¸ÀÄAzÀgÁ¨Á¬ÄªÀjUÉ rQÌ ªÀiÁr ¨sÁj ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁzÁ gÀPÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 12/2010 PÀ®A 279, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 201 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 05/12/10 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀiÁgÀÄw vÀAzÉ £ÁUÀgÀrØ ªÀAiÀÄ: 50 ªÀµÀð, ¸Á: ElUÁ EvÀ£À vÀªÀÄä£ÁzÀ ¹zÁÝgÀrØ FvÀ£ÀÄ ºÀtªÀÄAvÀªÁrUÉ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA: PÉJ-39/ºÉZï-0054 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É §gÀĪÁUÀ ªÉÆüÀPÉÃgÁ ºÀwÛgÀ gÁ.ºÉ. ªÉÄÃ¯É DgÉÆæ ¯Áj £ÀA: J£ï.J¯ï-02/f-0949 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ ¹zÁÝgÀrØ vÀAzÉ £ÁUÀgÀrØ ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð, ¸Á: ElUÁ EvÀ£ÀÄ gÀ¸ÉÛ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉà EArPÉÃgÀmï §¼À¸ÀzÉà ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ ªÁºÀ£À ¤°¹zÀÄÝ CzÀPÉ ¹zÁÝgÀrØ FvÀ£ÀÄ rQÌ ªÀiÁr C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹zÀÄÝ CzÀjAzÁV ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀªÀÄä£À ªÀÄÄRPÉÌ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÉ CAvÁ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 118/2010 PÀ®A 379 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 05-12-2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠥sÀ¹AiÉÆâݣï vÀAzÉ ªÉÄÊ£ÉÆâݣï D¬Ä®PÀgï ªÀAiÀÄ: 44 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄĹèA, ¸Á: ºÀ«ÄïÁ¥ÀÆgÀ, vÁ: f: ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀ£Àß ºÉýPÉ ¤ÃrzÉÝ£ÉAgÉ, ¢£ÁAPÀ 16-11-2010 gÀAzÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï MAzÀÄ »gÉÆà ºÉÆAqÁ ¥ÁåµÀ£ï ¥Àè¸ï PÉJ-38/eÉ-9157 £ÉÃzÀ£ÀÄß ¨sÀªÁ¤ ªÉÊ£ï ±Á¥À G¸Áä£À UÀAeï ©ÃzÀgÀ ºÀwÛgÀ ¤°è¹ QgÁt ¸ÁªÀiÁ£ÀÄ RjzÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §gÀ½ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä ¸ÀzÀj ªÁºÀ£À AiÀiÁgÉÆ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ w½zÀÄ, ºÀÄqÀÄPÁrzÀgÀÄ ¹UÀ°¯Áè EAzÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ ºÉýPÉ ¤ÃrgÀÄvÉÛÃ£É CAvÀ w½¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁPÀ°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.
Raichur District Reported Crimes

¢£ÁAPÀ:5.12.2010gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 2.30UÀAmÉUÉ AiÀiÁ¥À®¢¤ß ¥Éưøï oÁuÁ PÁ£ÀìmÉç¯ï ±ÀgÀt§¸Àì¥ÀàgÀªÀgÀÄ ªÀiÁgÉ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ FvÀ£À §eÁeï ¹n100 ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA.PÉJ25. qÀ§Æèöå4895gÀ°è »AzÉ PÀĽvÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ EzÀgÀ ¸ÀªÁgÀ£ÀÄ CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ZÀAzÀæ§AqÁ PÀqɬÄAzÀ »gÉÆúÉÆAqÁ ¸Éà÷èAqÀgï £ÀA.PÉJ36/J¯ï6987£ÉÃzÀÝgÀ ¸ÀªÁgÀ CA§tÚ vÀAzÉ ¸ÀtÚ w¥ÀàAiÀÄå£ÀÄ vÀ£Àß »AzÉ M§â£À£ÀÄß PÀÆj¹PÉÆAqÀÄ CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ §AzÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ZÀAzÀæ§AqÁ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É C±ÀæAiÀÄ PÁ¯ÉÆä zÁn ªÀĹâ ºÀwÛgÀ E§âgÀÆ ¸ÀªÁgÀgÀÄ ¥ÀgÀ¸ÀàgÀ lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÝjAzÀ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ïUÀ¼À ¸ÀªÉÄÃvÀ £Á®ÄÌ d£ÀgÀÄ PɼÀUÉ ©zÀÄÝ ¸ÁzÁ ªÀÄvÀÄÛ ¨sÁj UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀĪÀ §UÉÎ ²æà ±ÀgÀt¥ÀàgÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀÀ ¦AiÀiÁð¢ü ªÉÄðAzÀ E§âgÀÄ ¸ÀªÁgÀgÀ «gÀÄzÀÝ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

        wªÀÄätÚ vÀAzÉ wªÀÄätÚ UÉÆgÀ° 60 ªÀµÀð §rUÉ PÉ®¸À ¸Á:§ÄAPÀ®zÉÆrØ FvÀ£ÀÄ PÀÄrAiÀÄĪÀ ZÀlzÀªÀ¤zÀÄÝ ºÉÆnÖ£ÉÆë£À ¨ÁzsɬÄAzÀ ºÉZÀÄÑ PÀÄrAiÀÄÄwÛzÀÝ®èzÉà vÀ£Àß ªÀÄ£À¹ìUÉ §AzÀAvÉ ªÀwð¸ÀÄwÛzÀÝ FvÀ£ÀÄ ºÉÆmÉÖ£ÉÆêÀÅ vÁ¼À¯ÁgÀzÉ ¢£ÁAPÀ:5.12.2010gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 1.00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £ÉÃtĺÁQPÉÆAqÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀĪÀ §UÉÎ ªÀÄÈvÀ£À ºÉAqÀw ²æêÀÄw gÀAUÀªÀÄä¼ÀÄ ¤ÃrzÀÀ ¦AiÀiÁð¢ü ªÉÄðAzÀ eÁ®ºÀ½î ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

            ¢£ÁAPÀ:28.11.10gÀAzÀÄ ¦AiÀiÁð¢üzÁgÀ£À vÀªÀÄä£ÁzÀ ªÀÄ£ÀäxÀ vÀAzÉ «ÃgÀ¨sÀzÀæAiÀÄå, 22 ªÀµÀð, ¸Á: ªÀÄ°è£ÀªÀÄqÀUÀÄ FvÀ£ÀÄ ¨É½UÉÎ zÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ºÉÆ®zÀ°è ªÉÄìĸÀÄwÛzÁÝUÀ ¸ÀAeÉ 4.00 UÀAmÉUÉ ºÉÆ®zÀ°èzÀÝ MAzÀÄ «µÀ¥ÀÆjvÀ ºÁªÀÅ FvÀ£À JqÀUÁ°£À »ªÀÄärAiÀÄ ªÉÄÃ¯É PÀaÑzÀÝjAzÀ ¦AiÀiÁð¢üAiÀÄÄ ºÁªÀÅ PÀaÑzÀ ªÀÄ£ÀäxÀ¤UÉ ªÉÆzÀ®Ä £À¸Áè¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄPÉÌ PÀgÉvÀAzÀÄ VqÀªÀÄÆ°PÉ OµÀ¢ü ºÁQ¹ £ÀAvÀgÀ ªÀiÁ£À« ¥Àæ¨sÁPÀgï C¸ÀàvÉæAiÀÄ°è 4 ¢£ÀUÀ¼ÀªÀgÉUÉ aQvÉìPÉÆr¹ £ÀAvÀgÀ ªÀiÁ£À« ¸ÀPÁðj C¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁr £ÀAvÀgÀ f¯Áè ¸ÀPÁðj C¸ÀàvÉæAiÀÄ°è 4 ¢£ÀUÀ¼ÀªÀgÉUÉ aQvÉì ªÀiÁr¹ ºÉaÑ£À E¯ÁfUÁV §¼ÁîjUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ zÁjAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀĪÀ §UÉÎ ¢£ÁAPÀ:5.12.10gÀAzÀÄ ªÀÄÈvÀ£À CtÚ£ÁzÀ ²æà gÁdgÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀÀ ¦AiÀiÁð¢ü ªÉÄðAzÀ ªÀiÁ£À« ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

PÉÆ¥Àà¼À f¯Éè

AiÀÄ®§ÄUÁð ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.108/2010 PÀ®A 323, 324, 504 ¸À»vÀ 34 L¦¹

¢£ÁAPÀ: 05-12-2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠤îªÀé UÀAqÀ ¤Ã®PÀAoÀ¥Àà PÉÆ½î ªÀAiÀiÁ-58ªÀµÀð-eÁåw-°AUÁAiÀivÀ. ¸Á-aPÉÆÌ¥Àà gÀªÀgÀ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ: 29-11-2010 gÀAzÀÄ DgÉÆævÀgÁzÀ §¸À°AUÀ¥Àà vÀA¢ zsÀªÀÄð¥Àà GtZÀUÉÃj EvÀgÉ 3 d£ÀgÀÄ J®ègÀÆ ¸Á-aPÉÆÌ¥Àà mÁæöåPÀÖgÀ£ÀÄß ¦ügÁå¢zÁgÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÀÄUÀqÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢ zÁj »rzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄ £ÀªÀÄä qÉÆÃtÂUÉ vÁV ®ÄPÁë£À CUÀÄvÀÛzÉ CAvÁ CA¢zÀÝPÉÌ DgÉÆævÀgÉ®ègÀÆ PÀÆrPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ K£À¯Éà ¨ÉÆøÀÄr CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ¦gÁå¢UÉ PÉʬÄAzÀ ºÉÆr §r ªÀiÁrzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ ¦ügÁå¢zÁgÀgÀ ªÀÄUÀ½UÉ §rUɬÄAzÀ ¨É¤ßUÉ ºÉÆr§r ªÀiÁr zÀÄR:¥ÁvÀUÉƽ¹zÀÄÝ CzÉ.

UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄrDgï £ÀA.47/2010 PÀ®A 174 ¹Dg惡

¦ügÁå¢ vÁAiÀĪÀÄä UÀAqÀ ºÀÄ®UÀ¥Àà PÀAzÀPÀÆgÀ ªÀAiÀĸÀÄì: 42 ªÀµÀð G: ºÉÆ®ªÀÄ£ÉPÉ®¸À ¸Á: DZÁgÀ £ÀgÀ¸Á¥ÀÆgÀ vÁ: UÀAUÁªÀw zÁgÀ¼À JgÀqÀ£Éà ªÀÄUÀ£ÁzÀ ªÀÄÈvÀ «gÉñÀ¥Àà vÀAzÉ ºÀÄ®UÀ¥Àà 22 ªÀµÀð eÁ: £ÁAiÀÄPÀ ¸Á: DZÁgÀ£ÀgÀ¸Á¥ÀÆgÀ FvÀ£ÀÄ ¢:03-12-2010 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 2-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀģɬÄAzÀ vÀ£Àß vÀAzÉAiÀÄ HgÁzÀ GqÀĪÀÄPÀ¯ï UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃV §gÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ ºÉý ºÉÆÃV ¢: 05-12-2010 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 1 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ AiÀiÁªÀÅzÉÆà PÁgÀtPÉÌ ªÀÄ£À¹ìUÉ ¨ÉøÀgÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥Éì ºÉÆA¢ vÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ°ègÀĪÀ ¥ÀA¥À¸Émï PÉÆÃuÉAiÀÄ ªÀÄÄA¨ÁUÀ zÁ¸ï [ Dash ] JA§ Qæ«Ä£Á±ÀPÀ OµÀzsÀzÀ ¨Ál°AiÀÄ°èzÀÝ «µÀ ¸ÉêÀ£É ªÀiÁr ¸ÀܼÀzÀ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. DvÀ£À ªÀÄgÀtzÀ°è AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢¯Áè. PÁgÀt ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw CAvÁ ªÀÄÄAvÁV °TvÀ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯É ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

vÁªÀgÀUÉÃgÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.86/2010 PÀ®A 279, 337 L¦¹

¢£ÁAPÀ: 05-12-2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ ®PÀëöä¥Àà Z˺Át, ªÀAiÀĸÀÄì 20 ªÀµÀð, eÁ: ®A¨ÁtÂ, G: PÀÆ°PÉ®¸À, ¸Á: CªÀÄgÁ¥ÀÄgÀ vÁAqÁ ºÁ:ªÀ: vÉÆ£À¹ºÁ¼À vÁAqÁ EªÀgÀÄ ºÁdgÁV £ÀÄr ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¤ÃrzÀÄÝ, ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉÃAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 05-12-2010 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 9-30 UÀAmÉUÉ £Á£ÀÄ ºÁUÀÆ £ÀªÀÄä aPÀÌ¥Àà£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ AiÀĪÀÄ£ÀÆgÀ¥Àà vÀAzÉ ¨Á®ZÀAzÀæ¥Àà Z˺Át E§âgÀÆ CªÀĪÁ¸Éå ¤«ÄvÀå vÉÆ£À¹ºÁ¼À vÁAqÁ¢AzÀ bÀvÀÛgÀPÉÌ ºÉÆÃVzÀÄÝ, ²æà ºÀ£ÀĪÀÄAvÀzÉêÀgÀ zÀ±Àð£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÁ¥À¸ï £ÀªÀÄÆägÁzÀ CªÀÄgÁ¥ÀÄgÀ vÁAqÁPÉÌ ºÉÆÃzɪÀÅ. £ÀAvÀgÀ ¸ÀAeÉ 4-00 UÀAmÉUÉÉ ªÁ¥À¸ï vÉÆ£À¹ºÁ¼À vÁAqÁPÉÌ ºÉÆgÀmɪÀÅ. £ÁªÀÅ vÁªÀgÀUÉÃgÁ-ªÀÄÄzÉãÀÆgÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è EzÁè¥ÀÄgÀ PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ªÀÄÄzÉãÀÆgÀÄ PÀqɬÄAzÀ §gÀÄwÛzÀÝ MAzÀÄ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ®è£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɸÀÄvÁÛ gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀ¥ÀPÀÌzÀ°è ºÉÆgÀnzÀÝ £ÀªÀÄä ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ïUÉ eÉÆÃgÁV §AzÀÄ lPÀÌgïPÉÆnÖzÀÄÝ ¥ÀjuÁªÀĪÁV £ÁªÀÅ £ÀªÀÄä ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ïzÉÆA¢UÉ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ©¢ÝzÀÄÝ, £À£ÀUÉ JzÉUÉ M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ, AiÀĪÀÄ£ÀÆgÀ¥Àà¤UÉ Q«AiÀÄ ºÀwÛgÀ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ, JqÀ¨sÀÄdzÀ ºÀwÛgÀ M¼À¥ÉmÁÖVzÉ CAvÁ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¥Á¸ÀuÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊ PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.218/2010 PÀ®A 379 L¦¹

¢£ÁAPÀ. 23-11-2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄzÀ£ï vÀA/ ¨sÀÄdAUÀgÁªï PÀ¯Á® ªÀAiÀiÁ 34, eÁ. PÀ¯Á® G. ©Ãr CAUÀr ¸Á. ºÀ¼É ºÀħâ½î gÀªÀgÀÄ ºÀÄ®V UÁæªÀÄzÀ ºÀÄ°UɪÀiÁä zÉêÀ¸ÁÜ£ÀPÉÌ §A¢zÀÄÝ, ¨É½UÉÎ 9-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ºÀÄ°UɪÀiÁä zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ »AzÉ EgÀĪÀ vÀÄAUÀ¨sÀzÁæ ºÉƼÉAiÀÄ°è ¸ÁߣÀ ªÀiÁqÀ®Ä ºÉÆÃV vÀªÀÄä ¥ÁåAn£À eÉé£À°è vÀ£Àß ºÉAqÀwUÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ 20 UÁæA vÀÆPÀzÀ §AUÁgÀzÀ £ÀPÉèøï CAzÁd QªÀÄävÀÄÛ 30,000=00 gÀÆ., vÀ£Àß MAzÀÄ mÉÊmÁ£ï ªÁZï CAzÁd QªÀÄävÀÄÛ 1,100=00 gÀÆ, ºÁUÀÆ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 1440=00 gÀÆ. ºÁUÀÆ vÀ£Àß MAzÀÄ ZÉÊ£Á ¸Àmï ªÉÆèÉʯï CAzÁd QªÀÄävÀÄÛ 2300=00 gÀÆ. EzÀPÉÌ qÀ§¯ï ¹ªÀiï ºÁQ¹zÀÄÝ EªÉ®èªÀÅ UÀ¼À£ÀÄß ¥ÁåAn£À°è ElÄÖ ¸ÁߣÀ ªÀiÁqÀ®Ä ºÉÆÃVzÀÄÝ, ¸ÁߣÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÁ¥À¸À §AzÁUÀ ¥ÁåAlÄ PÀ¼ÀîvÀ£ÀªÁVzÀÄÝ, §AUÁgÀzÀ MqÀªÉ, ªÁZï, £ÀUÀzÀÄ ºÀt, ªÉÆèÉÊ¯ï ¸Émï »ÃUÉ MlÄÖ 34840=00 gÀÆ. ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀÅUÀ¼À£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ªÀÄÄAvÁVzÀÝ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÉÄð£ÀAvÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.189/2010 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ & 187 LJªÀiï« PÁ¬ÄzÉ.

¢£ÁAPÀ 04-12-2010 gÀAzÀÄ ¦gÁå¢zÁgÀgÀÄ ºÁUÀÆ DvÀ£À ºÉAqÀw ªÀÄvÀÄÛ ¹zÁÝ¥ÀÄgÀ UÁæªÀÄzÀ EvÀgÉ 8 d£À ºÉtÄÚªÀÄPÀ̼ÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀ ¦gÁå¢zÁgÀgÀ UÀzÉÝAiÀÄ PÉ®¸À ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ¦gÁå¢zÁgÀgÀ JwÛ£À §ArAiÀÄ°è ¹zÁÝ¥ÀÄgÀ UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÉÎ UÀAUÁªÀw-PÁgÀlV ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ PÀȵÁÚ¥ÀÄgÀ ¹ÃªÀiÁzÀ°è «gÉñÀ aPÀÌ£ÀUËqÀ EªÀgÀ UÀzÉÝAiÀÄ ºÀwÛgÀ AiÀiÁªÀÅzÉÆà PÁgÀ £ÀA. J¦-02 n-2222 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß PÁgÀ£ÀÄß UÀAUÁªÀw PÀqɬÄAzÀ CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ, ¦üAiÀiÁðzÁgÀgÀ JwÛ£À §ArUÉ »AzÀÄUÀqÉUÉ lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÝjAzÀ JwÛ£À §ArAiÀÄ°è PÀĽvÀgÀÄ §Ar¬ÄAzÀ PɼÀUÉ ©¢ÝzÀÄÝ, ¸ÀzÀj C¥ÀWÁvÀ¢AzÀ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ 4 d£À ºÉtÄÚªÀÄPÀ̽UÉ ¸ÁzÁ ºÁUÀÆ wêÀæ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ, JwÛ£À §Ar dRA DV JvÀÄÛUÀ½UÀÆ ¸ÀºÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ, C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹zÀ £ÀAvÀgÀ PÁgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ PÁgÀ£ÀÄß ¤°è¸ÀzÉà ºÁUÉà ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ¦gÁå¢ ¸ÁgÀA±À ªÉÄðAzÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

GULBARGA DIST REPORTED CRIMES

ªÀÄ»¼É PÁuÉAiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀt :-

¤A§UÁð oÁuÉ :²æà D£ÀAzÀ vÀAzÉ ZÉ£Àߧ¸À¥Àà AiÀįÉÝ ¸Á|| AiÀļÀ¸ÀAV vÁ|| D¼ÀAzÀ gÀªÀgÀÄ, £À£Àß ºÉAqÀw «ÄãÁQë EªÀ¼ÀÄ vÀ£Àß aPÀÌ¥Àà ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ EzÀÄÝ vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃV §gÀÄvÉÛãÉAzÀÄ £À£Àß vÁ¬Ä ¤Ã®ªÀiÁä EªÀjUÉ ºÉý ºÉÆÃzÀªÀ¼ÀÄ vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃVgÀĪÀÅ¢®è. J¯Áè PÀqÉUÉ ºÀÄqÀÄPÁqÀ®Ä ¥ÀvÉÛAiÀiÁVgÀĪÀÅ¢¯Áè. PÁgÀt PÁuÉAiÀiÁVgÀĪÀ £À£Àß ºÉAqÀwAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr PÉÆqÀ¨ÉÃPÀÄ. CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÉÄÃ¯É ¤A§UÁð oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.