Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Saturday, October 29, 2016

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 29-10-2016

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 29-10-2016

UÁA¢ü UÀAd ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ AiÀÄÄ.r.Dgï ¸ÀA.17/2016, PÀ®A 174 ¹Dg惡:-¦üAiÀiÁð¢ PÀ®è¥Áà vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀ  ªÉÄʯÁgÉ ªÀAiÀÄ: 70 ªÀµÀð eÁ: Qæ±ÀÑ£À, ¸Á: SÁ£Á¥ÀÆgÀ EªÀgÀ 2 £Éà ªÀÄUÀ£ÁzÀ ²ªÀÅzÁ¸À vÀAzÉ PÀ®è¥Áà ªÀAiÀÄ: 42 ªÀµÀð G: qÉæöʪÀgÀ EvÀ£ÀÄ qÉæöʪÀgÀ PÉ®¸À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ EgÀÄvÁÛ£É. ªÀÄÈvÀ ²ªÀÅzÁ¸À EªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉAqÀw eÉÆvÉ vÀPÀgÁgÀÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 1 ªÀµÀð¢AzÀ ªÀÄ£É ©lÄÖ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. »ÃVzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ. 28-10-2016 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É. 0800 UÀAmÉUÉ £À£ÀUÉ UÉÆÃgÀ£À½î UÁæªÀÄzÀ ªÀåQÛAiÀÄÄ ªÀÄÈvÀ£À ²ªÀÅzÁ¸À EvÀ£À ¥sÉÆãÀ¢AzÀ ¦üAiÀiÁ¢UÉ ¥sÉÆãÀ ªÀiÁr w½¹zÉãÉAzÀgÉ UÀÄ£Àß½î UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÀ gÉÆÃrUÉ ¥ÀPÀÌzÀ°è MAzÀÄ ¸ÀgÀPÁj VÃqÀPÉÌ ºÀUÀ΢AzÀ £ÉÃtÄ ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ. CªÀ£À ºÀwÛgÀ ªÉÆèÉÊ® ªÀÄvÀÄÛ DzsÁgÀ PÁqÀð ¹QÌgÀÄvÀÛzÉ. CAvÀ w½¹zÀjAzÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ ªÀÄÈvÀ£À Ct vÀªÀÄäA¢gÀÄ ºÁUÀÆ EvÀgÀgÀÄ PÀÆr UÉÆÃgÀ£À½î ²ªÁgÀzÀ°è ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ¯ÁV ²ªÀÅzÁ¸À EªÀ£ÀÄ ¤£Éß gÁwæ UÉÆgÀ£À½î ²ªÁgÀzÀ°è AiÀiÁªÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄPÉÌ C°èUÉ ºÉÆÃV £ÉÃtÄ ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£ÉA§ÄªÀzÀ §UÉÎ UÉÆwÛgÀĪÀ¢¯Áè CªÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ PËlA©PÀ vÀPÀgÁgÀÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ 1 ªÀµÀð¢AzÀ  ªÀÄ£É ©lÄÖ ºÉÆÃzÀªÀ£ÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §gÀzÉà vÀ£Àß ªÀÄ£À¹£À ªÉÄÃ¯É ¥ÀjuÁªÀÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. CªÀ£À ¸Á«£À°è AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀ¢¯Áè JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ಧನ್ನೂರಾ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ AiÀÄÄ.r.Dgï ¸ÀA. 25/2016, PÀ®A 174 ¹Dg惡:- ದಿನಾಂಕ:28/10/2016 ರಂದು 1000 ಗಂಟೆಗೆ ¦üAiÀÄð¢ ಗೋಪಾಲರಡ್ಡಿ ತಂದೆ ಮಲ್ಲರಡ್ಡಿ ಪೆದ್ದಬರ್ಲಾ ಸಾ:ಎನಕಲ ಮಿರ್ಜಾಪೂರ ತಾ:ಜಹೀರಾಬದ ತೆಲಾಂಗಣ  ರವರ ಅಣ್ಣ ವೆಂಕಟರಡ್ಡಿ ತಂದೆ ಮಲ್ಲರಡ್ಡಿ ಪೆದ್ದಬರ್ಲಾ ವಯ:35 ವರ್ಷ  ಇವನು ಸುಮಾರು 10-12 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಅಸ್ವಸ್ಥನಾಗಿದ್ದು, ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ತೋರಿಸಿದರು ಗುಣ ಮುಖನಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ªÀÄÈvÀ£ÀÄ ಆಗಾಗ ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿ 10-15 ದಿವಸಗಳ ನಂತರ ಮನೆಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದು ಅದರಂತೆ PÉ®ªÀÅ ದಿವಸಗಳ ಹಿಂದೆ ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದು ತನ್ನ ಕಾಯಿಲೆ ಗುಣಮುಖವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅಂತ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಪರಿಣಾಮ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಜೀವನ ಜಿಗುಪ್ಸೆಗೊಂಡು ಮಲ್ಲಣ್ಣಾ ಮಂದಿರ ಹತ್ತಿರ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಬೇವಿನ ಗೀಡದ ಟೊಂಗೆಗೆ ಹಗ್ಗದಿಂದ ಕುತ್ತಿಗೆಗೆ ನೇಣು ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಮರಣ ಹೊಂದಿರುತ್ತಾನೆ. EvÀ£À ಮರಣದಲ್ಲಿ ಯಾರ ಮೇಲೂ ಯಾವುದೆ ರೀತಿಯ ಸಂಶಯವಿರುವುದಿಲ್ಲ. JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

alUÀÄ¥Áà ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA.171/2016, PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹:-
ದಿನಾಂಕ 28/10/2016 ರಂದು 0030 ಗಂಟೆಗೆ ¦üAiÀÄð¢ ಶಿವರಾಜ ತಂದೆ ಗುಂಡಪ್ಪಾ ಚಿಂಚೋಳ್ಳಿಕರ ವಯ 55 ವರ್ಷ ಜಾತಿ:ಎಸ್.ಸಿ ಹೊಲಿಯಾ ಉದ್ಯೋಗ:ಎಲ್.ಎನ್.ಟಿ ಸೇಕುರಿಟಿ ಗಾರ್ಡ ಸಾ||ಹಳ್ಳಿಖೇಡ (ಕೆ) EvÀ¤UÉ ಹಳ್ಳಿಖೇಡ (ಕೆ) ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ಕಿಣಿ ಸಡಕ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಎಲ್ ಎನ್ ಟಿ ಕಂಪನಿಯವರು ಗುತ್ತಿಗೆ ಪಡೆದಿದ್ದು ಸದರಿ ಬ್ರಿಜ್ಜ ಕಾಮಗಾರಿಯಲ್ಲಿ ಸೆಕುರಿಟಿ ಗಾರ್ಡ ನೌಕರಿಗೆ £ÉëÄಸಿರುತ್ತಾರೆ  ದಿನನಿತ್ಯೆದಂತೆ ನಿನ್ನೆ ಸಾಯಂಕಾಲ 7:00 ಪಿ.ಎಮ್  ಗಂಟೆ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಹುಮನಾಬಾದ- ಕಲಬುರ್ಗಿ ರೊಡ ಕಿಣಿ ಸಡಕ ಬ್ರೀಜ ಹೊಸದಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿ ಎಲ್ ಎನ್ ಟಿ ಸಮವಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಗಾರ್ಡ ಕರ್ತವ್ಯೆದ ಮೇಲೆ ಇದ್ದಾಗ ಕಲಬುರ್ಗಿ ಕಡೆಯಿಂದ DgÉÆæ ವೀರಣ್ಣಾ @ ಈರಣ್ಣಾ ತಂದೆ ಬಸವರಾಜ ವಳಖಿಂಡಿ ವಯ 50 ವರ್ಷ ಜಾತಿ:ಕಬ್ಬಲಿಗ ಉದ್ಯೋಗ: ಕೂಲಿ ಕೆಲಸ ಸಾ||ಚಿತ್ತಕೊಟಾ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ಟಿವಿಎಸ್ ಮುಪ್ಯೆಡ ವಾಹನ ನಂಬರ ಕೆಎ- 39/ಎಲ್- 0263 ಸವಾರನು ತನ್ನ ಟಿವಿಎಸ್ ಮುಪ್ಯೆಡ ವಾಹನವನ್ನು ಅತಿವೇಗ ಹಾಗು ನಿಸ್ಕಾಳಜಿತನದಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು  ¦üAiÀiÁ¢UÉ ಎದುರಿನಿಂದ ಡಿಕ್ಕಿ ಮಾಡಿರುತ್ತಾನೆ ಸದರಿ ಘಟನೆಯಿಂದ  ¦üAiÀiÁð¢UÉ ಭಾರಿ ರಕ್ತಗಾಯವಾಗಿ ಎರಡು ಕಿವಿಯಿಂದ ರಕ್ತ ಸ್ರಾವವಾಗಿರುತ್ತದೆ  ನಂತರ ಸದರಿ ಅಪಘಾತವನ್ನು ಕಂಡು C°è EzÀÝ d£ÀgÀÄ 108 ಅಂಬುಲೇನ್ಸಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕುರಿತು ಹುಮನಾಬಾದ ಸರಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸಾಗಿಸಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ವೈಧ್ಯಾಧಿಕಾರಿಯವರ ಸಲಹೆ ಮೇರೆಗೆ ಅದೇ 108 ಅಂಬುಲೇನ್ಸದಲ್ಲಿ ಕಲಬುರ್ಗಿ  ಸರಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA.131/2016, PÀ®A 279 338 L.¦.¹. eÉÆvÉ 187 L.JªÀiï.«. JPÀÖ  :-
ದಿ:27/10/2016 ರಂದು 2345 ಗಂಟೆಗೆ ¦üAiÀiÁð¢ ರಮೇಶ ತಂದೆ ಶಿವರಾಮ ಪೋಸ್ತಾರ, ವಯ:38 ವರ್ಷ, ಜಾತಿ: ಎಸ್.ಸಿ, ಉ: ಒಕ್ಕಲುತನ, ಸಾ: ರಾಜೇಶ್ವರ ತಾ: ಬ.ಕಲ್ಯಾಣ EªÀgÀ CPÀÌ£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ಪಪ್ಪು @ ಆನಂದ ತಂದೆ ಬಂಡೆಪ್ಪಾ ವಯ: 24 ವರ್ಷ ಜಾತಿ: ಎಸ್.ಸಿ, ಉ: ಕೂಲಿ, ಸಾ: ರಾಜೇಶ್ವರ ತಾ: ಬ.ಕಲ್ಯಾಣ ಈತ£ÀÄ vÀ£Àß ಹೊಸ ಮೋ.ಸೈ. ಚೆಸ್ಸಿ ನಂ: MBLHA10CGGAB53169 ನೇದ್ದರ ಮೇಲೆ ಆರ್.ಟಿ.ಓ. ಚೆಕ್ ಪೋಸ್ಟ ಕಡೆಯಿಂದ ರಾಜೇಶ್ವರಕ್ಕೆ ಬರುವಾಗ ರಾಹೆ ನಂ:9 ಮೋಳಕೇರಾ ಖಾಜಾ ಧಾಬಾ ಹತ್ತಿರ ಪೂನಾ ಕಡೆಯಿಂದ ಹೈದ್ರಾಬಾದ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದ ಒಂದು ಅಪರಿಚಿತ ಲಾರಿ ಚಾಲಕ ಲಾರಿಯನ್ನು ಅತಿ ಜೋರಾಗಿ ಹಾಗು ಬೇಜವಾಬ್ದಾರಿಯಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಿ ಪಪ್ಪು @ ಆನಂದ ಈತನ ಮೋ.ಸೈ.ಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಮಾಡಿ ಅಪಘಾತ ಪಡಿಸಿ ತನ್ನ ವಾಹನ ಸಮೇತ ಓಡಿ ಹೋಗಿದ್ದು, ಅಪಘಾತದಿಂದ ಪಪ್ಪು @ ಆನಂದ ಈತನಿಗೆ ತಲೆಗೆ, ಹಣೆಗೆ, ಮುಖಕ್ಕೆ, ಕೈಗಳಿಗೆ, ರಕ್ತಗಾಯವಾಗಿ ಕಿವಿಯಿಂದ ರಕ್ತ ಸ್ರಾವವಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಬಲಗಾಲ ತೊಡೆ, ಮೋಳಕಾಲ ಕೆಳಗೆ, ಭಾರಿ ರಕ್ತಗಾಯವಾಗಿದ್ದು, ಎಡಗಾಲಿಗೂ ಭಾರಿ ರಕ್ತಗಾಯ ಹಾಗು ಗುಪ್ತಗಾಯವಾಗಿgÀÄvÀÛªÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀ½îSÉÃqÀ(©) ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.126/2016, PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ :-
ದಿನಾಂಕ 29-10-2016 ರಂದು ¦üAiÀiÁ𢠪ÉƺÀäzÀ CfêÀiï vÀAzɪÀ ªÉƺÀäzÀ ªÀi˯Á£Á¸Á§ ªÀÄįÁèªÁ¯É ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄĹèA, ¸Á: ¹AzÀ§AzÀV gÀªÀgÀÄ ನಾಗೇಶ ತಂದೆ ಪಂಢರಿನಾಥ ಖಡಕೆ ಇಬ್ಬರು ಆಡು ತರುವ ಸಲುವಾಗಿ ಡಿಸ್ಕವರಿ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ನಂ. ಎಪಿ-12/ಎಲ್-0717 ನೇದ್ದರ ಮೇಲೆ ಸಿಂದಬಂದಗಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ನಿಂಬೂರ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಕಬೀರಾಬಾದ ವಾಡಿ ಕ್ರಾಸ್ ಅಲ್ಲೂರ ಗ್ರಾಮದ ಮಧ್ಯ ಬೇನಚಿಂಚೋಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಲೊಕೇಶ ಜಟಗೊಂಡ ರವರ ಹೊಲದ ಹತ್ತಿರ ರೋಡಿನ ಮೇಲೆ ಹೋಗುವಾಗ mÁæöPÀÖgÀ PÉ.J-39/n-4555 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ DgÉÆæ «ÃgÀ±ÉnÖ vÀAzÉ §¸À¥Áà a¢æ ¸Á: PÀ©ÃgÀ¨ÁzÀªÁr EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ಟ್ರಾಕರ£ÀÄß ಕಚ್ಚಾ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಅತಿವೇಗ ಹಾಗು ನಿಷ್ಕಾಳಜೀತನದಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಒಮ್ಮೇಲೆ ಎಡಗಡೆ ತಿರುಗಿಸಿ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲಿಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಮಾಡಿರುತ್ತಾನೆ, ¸ÀzÀj ಡಿಕ್ಕಿಯ ಪರಿಣಾಮ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ಚಲಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಎಡಗಾಲಿಗೆ ಭಾರಿ ರಕ್ತಗಾಯವಾಗಿ ಮುರಿದಿರುತ್ತದೆ., ಬಲಗೈ ಮೊಳಕೈಗೆ, ಬಲಗಡೆ ಎದೆಗೆ ಮತ್ತು ಮೇಲತುಟಿಗೆ ತರಚಿದ ಗಾಯಗಳು ಹಾಗು ಗುಪ್ತಗಾಯಗಳು ಆಗಿರುತ್ತವೆ, ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ಹಿಂದುಗಡೆ ಕುಳಿತು ನಾಗೇಶ ತಂದೆ ಪಂಢರಿನಾಥ ಖಡಕೆ EªÀgÀ ಎಡಗಾಲ ಮೊಳಕಾಲ ಮೇಲೆ, ಎಡ ಮುಂಗಾಲ ಹತ್ತಿರ, ಹಣೆಯ ಮೇಲೆ, ಎಡಗಡೆ ಮುಂಗೈ ಮೇಲೆ ತರಚಿದ ಗಾಯಗಳು ಆಗಿರುತ್ತವೆ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ zÀÆj£À ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ w¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.