Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Sunday, April 17, 2016

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 17-04-2016
¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 17-04-2016

UÁA¢ü UÀAd ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA. 07/2016, PÀ®A 174(¹) ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 16-04-2016 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠫dAiÀÄ®Qëöä UÀAqÀ §¸ÀégÁd £ÀµÉé ªÀAiÀÄ: 33 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: ¨sÁ°Ì, ¸ÀzÀå: ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ gÀªÀjUÉ PÀgÉ ªÀiÁr w½¹zÉÝ£ÉAzÀgÉ ©ÃzÀgÀ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ CªÀįÁ¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ ²ªÁgÀzÀ°è §¸ÀégÁd vÀAzÉ ¸ÀĨsÁµÀ JA§ÄªÀgÀ ±ÀªÀ EgÀÄvÀÛzÉ vÁªÀÅUÀ¼ÀÄ ©ÃzÀgÀPÉÌ §AzÀÄ £ÉÆÃrj CAvÀ w½¹zÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁ𢠩ÃzÀgÀPÉÌ §AzÀÄ ¸ÀzÀj ¸ÀܼÀPÉÌ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ¯ÁV C°è ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ UÀAqÀ §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ¸ÀĨsÁµÀ ªÀAiÀÄ: 39 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: ¨sÁ°Ì, ¸ÀzÀå: zsÀÆ®¥ÉÃl ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ EªÀgÀÄ ªÀÄÈvÀÛ¥ÀnÖzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr UÀÄgÀÄw¹zÀÄÝ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ UÀAqÀ£ÀÄ ¢£À¤vÀå ºÉaÑ£À ¥ÀæªÀiÁtzÀ°è ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrAiÀÄÄwÛzÀÝjAzÀ ºÉÊzÀæ¨ÁzÀ°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀĪÀ PÀA¥À¤¬ÄAzÀ PÉ®¸À¢AzÀ vÉUÉzÀÄ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ, ¸Àé®à ¢ªÀ¸ÀUÀ¼À »AzÉ ©eÁ¥ÀÆgÀPÉÌ ºÉÆÃV 8 ¢£ÀªÀ¸À PÉ®¸À ªÀiÁr ªÀÄgÀ½ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀPÉÌ §AzÀÄ C°è PÉ®¸À §ºÀ¼À PÀµÀÖ EgÀÄvÀÛzÉ £À¤ßAzÀ DUÀ¯ÁgÀzÀÄ CAvÀ ºÉý ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è E¢ÝgÀÄvÁÛgÉ, ¢£ÁAPÀ  13-04-2016 gÀAzÀÄ ¤ÃªÀÅ ¨ÁV®Ä ªÀÄÄaÑPÉÆAqÀÄ ªÀÄ®V PÉƽîj £Á£ÀÄ §gÀÄvÉÛÃ£É CAvÀ ºÉý ºÉÆÃzÀªÀgÀÄ ¥ÀÄ£ÀB E°èAiÀĪÀgÉUÉ ªÀÄ£ÉUÉ §A¢gÀĪÀ¢¯Áè, EAzÀÄ ©ÃzÀgÀ¢AzÀ PÀgÉ ªÀiÁr ¤£Àß UÀAqÀ£ÀÄ CªÀįÁ¥ÀÆgÀ ²ªÁgÀzÀ°è ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É CAvÀ w½¹zÀjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ©ÃzÀgÀPÉÌ §AzÀÄ ¸ÀܼÀPÉÌ ºÉÆÃV vÀ£Àß UÀAqÀ£À ±ÀªÀ £ÉÆÃrzÁUÀ ¸ÀzÀj ±ÀªÀ vÀ£Àß UÀAqÀ£ÀzÉà EgÀÄvÀÛzÉ, UÀAqÀ£ÀÄ ¢£Á®Ä ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrAiÀÄĪÀ ZÀlzÀªÀ¤zÀÄÝ FUÀ 2 ¢£ÀªÀ¸À »AzÉ ©ÃzÀgÀPÉÌ §AzÀÄ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrzÀ CªÀÄ°£À°è CªÀįÁ¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ ²ªÁgÀzÀ°è §AzÀÄ ªÀÄÈvÀÛ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É, vÀ£Àß UÀAqÀ£À ¸Á«£À°è ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢ªÀgÀ zÀÆj£À ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA. 06/2016, PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¦üAiÀiÁð¢ PÁ±ÉªÀiÁä UÀAqÀ £ÀgÀ¸À¥Áà ªÀAiÀÄ: 55 ªÀµÀð, eÁw: PÀ§â°UÀ, ¸Á: ªÀÄ£ÁßJSÉýî gÀªÀgÀ ªÀÄUÀ£ÁzÀ ºÀtªÀÄAvÀ EvÀ¤UÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ JgÀqÀÄ ªÀµÀðUÀ½AzÀ ¥sÉ¥Àj(dlQ) ¨É£É¬ÄAzÀ §¼À®ÄwÛzÀÄÝ CªÀ£ÀÄ ¸ÀzÀj §£É¬ÄAzÀ aQvÉìAiÀÄ°èzÀÝ ¢£ÁAPÀ 13-04-2016 gÀAzÀÄ ªÀÄUÀ£ÁzÀ ºÀtªÀÄAvÀ EvÀ£ÀÄ ¨Á®ªÀiÁä ªÀÄA¢gÀzÀ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ ºÉÆmÉ®¤AzÀ ¤ÃgÀÄ vÀgÀ®Ä ªÀÄA¢gÀzÀ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ ¤Ãj£À PÀgÀ¹UÉ ¤ÃgÀÄ vÀgÀ®Ä ºÉÆzÁUÀ  gÀhÄlQ ¨É£É JzÀÄÝ MªÉÄä¯Éè PɼÀUÉ ©zÁÝUÀ CªÀ£À vÀ¯ÉUÉ ¥ÉmÁÖVzÉ CAvÁ UÉÆvÁÛV ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¨Á®ªÀiÁä zɪÀgÀ UÀÄrAiÀÄ ºÀwÛgÀ ºÉÆV £ÉÆÃqÀ®Ä ªÀÄUÀ£ÀÄ PÀgÀ¹AiÀÄ ºÀwÛgÀ ©¢ÝzÀÄÝ CªÀ£ÀÄ ªÀiÁvÁqÀĪÀ ¹ÜwAiÀÄ°è EgÀzÀ PÁgÀt vÀPÀët 108 CA§Ä®£ÀìUÉ PÀgÉ ªÀiÁr CzÀgÀ°è ºÁQPÉÆAqÀÄ ©ÃzÀgÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆVzÀÄÝ C°è ªÉÊzÁå¢üPÁjAiÀĪÀgÀÄ £ÉÆÃr ºÉaÑ£À aQvÉì PÀÄgÀvÀÄ UÁA¢ü D¸ÀàvÉæUÉ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀPÉÌ PÀ¼ÀÄ»¹zÀÄÝ, UÁA¢ü D¸ÀàvÉæ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀzÀ°è aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É, DvÀ£À ¸Á«£À°è AiÀiÁªÀÅzÉ jÃwAiÀÄ AiÀiÁgÀ ªÉÄïÉAiÀÄÆ ¸ÀA±ÀAiÀÄ«¯Áè CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 103/2016, PÀ®A 3(1) (10) ªÀÄvÀÄÛ (11) J¸ï.¹/J¸ï.n PÁAiÉÄÝ eÉÆvÉ 504, 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 11-04-2016 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀĤÃvÁ UÀAqÀ gÁdPÀĪÀiÁgÀ §£ÉßgÀ ¦.r.N UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ vÀ¼ÀªÁqÀ (PÉ) gÀªÀgÀÄ UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ PÁAiÀiÁð®AiÀÄzÀ°è CzsÀåPÀëgÀ C£ÀĪÀÄw ªÉÄÃgÉUÉ ¸ÁªÀiÁ£Àå ¸À¨sÉ PÀgÉ¢zÀÄÝ, ¸À¨sÉAiÀÄ°è ¤Ãj£À ¸ÀªÀĸÀå PÀÄjvÀÄ ZÀað¸À®Ä w½¹zÀÄÝ, D ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄwAiÀÄ ¸ÀzÀ¸ÀågÁzÀ DgÉÆæ 1) ¨sÀgÀvï vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁªÀ gÀªÀgÀÄ CªÁZÀªÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ºÉÆ°AiÀiÁ ºÉAUÀ¸ÀÄ JAzÀÄ eÁw ¤AzÀ£É ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ ºÁUÀÆ mÉç¯ï ªÉÄÃ¯É JwÛ ºÉÆqÉAiÀÄ®Ä §A¢gÀÄvÁÛgÉ ªÀÄvÀÄÛ 2) PÀ®è¥Áà vÀAzÉ ¹zÁæªÀÄ ºÁUÀÆ 3) CA§jñÀ vÀAzÉ PÁ²Ã£ÁxÀ gÀªÀgÀÄ PÀÆqÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ §ºÀ¼ÀµÀÄÖ vÉÆAzÀgÉ PÉÆÃqÀÄwÛzÁÝgÉ, EzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ªÀiÁ£À¹PÀªÁV PÀÄVÎgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 16-04-21016 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 47/2016, PÀ®A 379, 380 L¦¹ eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¦üAiÀiÁ𢠣ÁUÉAzÀæ vÀAzÉ PÀȵÁÚf RlgÀªÀÄÆ® ªÀAiÀÄ: 48 ªÀµÀð, ¸Á: ¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ gÀªÀjUÉ E§âgÀÄ ºÉAqÀwAiÀÄjzÀÄÝ ªÉÆzÀ®£É ºÉAqÀw ¨Á®ªÀiÁä UÀAqÀ £ÁUÉÃAzÀæ, JgÀqÀ£É ºÉAqÀw eÉÆåÃw UÀAqÀ £ÁUÉÃAzÀæ EgÀÄvÁÛgÉ, £ÁUÉÃAzÀæ¤UÉ ¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ UÁæªÀÄzÀ°è ºÉÆ® ¸ÀªÉÃð £ÀA. 337/4 £ÉÃzÀgÀ°è 4 JPÀgÉ 38 UÀÄAmÉ d«Ä£ÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ,   ¢£ÁAPÀ 05-04-2016 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ CPÀ̼ÁzÀ ¥ÀzÁäªÀw UÀAqÀ £ÁgÁAiÀÄt ¸Á: UÉÆ«AzÀ¥ÀÆgÀ EªÀ¼ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄUÀ¼ÁzÀ gÉÃtÄPÁ¼À ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ JgÀqÀ£É ºÉAqÀw eÉÆåÃwAiÀÄ vÀªÀÄä UÀuÉñÀ£À ¸ÀA§AzsÀzÀ «µÀAiÀÄ  PÀÄjvÀÄ ¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ UÁæªÀÄPÉÌ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §A¢gÀÄvÁÛ¼É ºÁUÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ JgÀqÀ£É ºÉAqÀw eÉÆåÃw EªÀ¼À vÁ¬Ä £ÀgÀ¸ÀªÀiÁä EªÀgÀ ¸ÀA§A¢ü vÀÄPÁgÁªÀÄ, ¥ÀĸÁà, £ÁgÁAiÀÄt, dAiÀiÁ, gÀªÉÄñÀ gÀªÀgÉ®ègÀÄ PÀÆqÀ ¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ UÁæªÀÄPÉÌ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §A¢gÀÄvÁÛgÉ, ¢£ÁAPÀ 05-04-2016 gÀAzÀÄ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) eÉÆåÃw UÀAqÀ £ÁUÉÃAzÀæ, 2) £ÀgÀ¸ÀªÀiÁä UÀAqÀ ºÀtªÀÄAvÀgÁªÀ, 3) vÀÄPÁgÁªÀÄ vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀgÁªÀ, 4) ¥ÀĵÁà UÀAqÀ £ÁgÁAiÀÄt, 5) £ÁgÁAiÀÄt vÀAzÉ ªÀÄ°èPÁdÄð£À, 6) dAiÀiÁ UÀAqÀ gÀªÉÄñÀ ºÁUÀÆ 7) gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ gÁuÉÆèÁ J®ègÀÄ ¸Á: ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀÄ ¸ÀA§AzsÀ §UÉÎ ªÀiÁvÀÄPÀvÉAiÀiÁr Hl ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ «±ÁæAw ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÀÝgÀÄ ¸ÀzÀgÉÆ DgÉÆævÀgÉ®ègÀÆ ¦üAiÀÄð¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ C®ªÀÄj vÉgÉzÀÄ C®ªÀÄjAiÀÄ°èzÀÝ 1) MlÄÖ 2,50,000/- gÀÆ., 2) 3 vÉÆïÉAiÀÄ §AUÁgÀzÀ MAzÀÄ £Á£À, 3) 2 vÉÆïÉAiÀÄ §AUÁgÀzÀ JgÀqÀÄ ¯ÁPÉÃl, 4) 12 UÁæªÀÄzÀ §AUÁgÀzÀ 3 UÀÄAr£À ¸ÀgÀ, 5) 3 vÉƯÉAiÀÄ §AUÁgÀzÀ JgÀqÀÄ GAUÀÄgÀ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ AiÀiÁjUÀÄ ªÀiÁvÁqÀzÉ ºÉÆÃgÀlÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ, PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁqÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄPÀ̼ÀÄ ¥ÀÆeÁ, DgÀw ºÁUÀÄ PÉʯÁ±À £ÉÆÃrgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 16-04-2016 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄ»¼Á ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 07/2016, PÀ®A 498(J), 323, 324, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 16-04-2016 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ gÉÆût UÀAqÀ CdAiÀÄ ªÀAiÀÄ: 26 ªÀµÀð, eÁw: Qæ±ÀÑ£ï, ¸Á: ªÉÄÊ®ÆgÀ ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀÄ vÀ£Àß ªÀÄUÀ¤UÉ £ÉÆÃqÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) UÀAqÀ CdAiÀÄ EªÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ JqÀPÉÊUÉ gÉÃdgÀ ¥ÀwÛ¬ÄAzÀ ªÀÄÆgÀÄ £Á®ÄÌ ¸À® PÀlÖ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É, 2) CvÉÛ ªÉÄjªÀÄoÀ¥Àw EªÀ¼ÀÄ ¸ÀºÀ PÀÆzÀ®Ä »rzÀÄ J¼ÉzÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛ¼É, ªÀÄUÀ ºÀµÀð ªÀAiÀÄ 10 ªÀµÀð EªÀ¤UÉ £ÉÆÃqÀ®Ä ºÉÆÃVzÀ ¸À®ÄªÁV ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀÄ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄÃ¯É ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ CPÀ̼ÁzÀ gÉÃtÄPÁ EªÀ¼À ªÉÄÃ¯É ¸ÀºÀ ºÀ¯Éè ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ ºÁUÀÆ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ zÀÆj£À ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

Kalaburagi District Reported Crimes

ಕಿರುಕಳ ನೀಡಿದ್ದರಿಂದ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಪ್ರಕರಣ :
ಕಾಳಗಿ ಠಾಣೆ : ಶ್ರೀಮತಿ ಚಂಗಾಬಾಯಿ  ಗಂಡ ರಾಮು ಚವ್ಹಾಣ ಸಾಃ ಕೋರವಾರತಾಂಡಾ ತಾಃ ಚಿತ್ತಾಪೂರ ಜಿಃ ಕಲಬುರಗಿ  ರವರ ಮೂರನೇ ಮಗಳಾದ ಕವಿತಾ ಇವಳಿಗೆ 18 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ನಮ್ಮ ತಾಂಡಾದ ಮಾಣಿಕ ಜಾಧವ ಎಂಬುವನಿಗೆ ಲಗ್ನಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಅವಳಿಗೆ 5 ಮಕ್ಕಳಾಗಿದ್ದು ನನ್ನ ಅಳಿಯ ಲಗ್ನವಾದಾಗಿನಿದ್ದ ನನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ನಿನು ಸರಿಯಾಗಿ ಇಲ್ಲಾ ನಿನಗೆ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡಲು ಬರುವುದಿಲ್ಲಾ ಹಾಗೆ ಹೀಗೆ ಅಂತಾ ಜಗಳ ತೆಗೆದು ಹೊಡೆಬಡೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಮಾನಸಿಕ ಹಾಗೂ ದೈಹಿಕ ಕಿರುಕುಳ ನೀಡುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವು ಬಾಗಿ ನಾನು ನನ್ನ ಗಂಡ ಹಾಗೂ ನನ್ನ ಮಗ ಕೂಡಿ ನನ್ನ ಅಳಿಯನಿಗೆ ಈ ತರಹ ಮಾನಸಿಕ ಹಾಗೂ ದೈಹಿಕ ಕಿರುಕುಳ ಕೊಡುವುದು ಸರಿ ಅಲ್ಲಾ ಸಂಸಾರ ಕಟ್ಟಿ ಹೋಗುತ್ತದೆ ಅಂತಾ ಬುದ್ದಿ ಮಾತು ಹೇಳುತ್ತಾ ಬಂದಿದರು ಅದೆ ರೀತಿ ಹೊಡೆಬಡೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಮಾನಸಿಕ ಹಾಗೂ ದೈಹಿಕ ಕಿರುಕುಳ ಮಾಡುತ್ತಾ ಬಂದು ಇಂದು ದಿನಾಂಕ-16/04/2016 ರಂದು 4-30 ಪ.ಎಮ್ ಸುಮಾರಿಗೆ ಜಗಳ ತೆಗೆದು ಕೈಯಿಂದ ಹೊಡೆಬಡೆ ಮಾಡಿ ಹೋಗಿದರಿಂದ ನನ್ನ ಮಗಳು ಸದರಿಯವನ ಕಾಟ ತಾಳಲಾರದೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಕ್ರಮಿನಾಶಕ ಔಷಧಿ ಸೇಮನೆ ಮಾಡಿ ಮೃತ ಪಟ್ಟಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ಅಂತಾ ಸಲ್ಲಿಸಿಸ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಕಾಳಗಿ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
ಕಳವು ಪ್ರಕರಣ :
ನರೋಣಾ ಠಾಣೆ : ಶ್ರೀ ಗಾಜರೇ ನೀಲಪ್ಪ ತಂ ಚಂದ್ರಶ್ಯಾ ಸಾ:ಭೋದನ ಇವರು ದಿನಾಂಕ: 15/04/2016 ರಂದು ಮುಂಜಾನೆ 7-00 ಗಂಟೆಗೆ ನಾನು ನಮ್ಮ  ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ನಮ್ಮ ಶಾಲಾ ವಿಧ್ಯಾರ್ಥಿಯಾದ ಶರಣಬಸಪ್ಪ ತಂ ಸೂರ್ಯಕಾಂತ ವಾಲೆ, ಮು:ಮುನ್ನಹಳ್ಳಿ ಈತನು ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕೋಣೆಯ ಕೊಂಡಿ ಮುರಿದು ಬಾಗಿಲು ತೆರೆದಿರುತ್ತವೆ. ಅಂತಾ ನನಗೆ ತಿಳಿಸಿದ ಮೇರೆಗೆ ವಿಷಯವನ್ನು ನಮ್ಮ ಶಾಲೆ ಎಲ್ಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿ ನಾನು ಮುಂಜಾನೆ 9-00 ಗಂಟೆಗೆ ಬಂದು ನೋಡಲಾಗಿ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕೋಣೆಯ TUBULAR BATTERIES ಕೊಂಡಿ ಮುರಿದು ಮಾಗಿಲು ತರೆದಿದ್ದು ನಾನು ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಕರಾದ ಸುಭಾಷ ಎನ್ ನಡಗೇರಿ ಹಾಗೂ ಶಾಲಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶಾಂತಕುಮಾರ ವೇದಶೆಟ್ಟಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ ಒಳಗೆ ಹೋಗಿ ನೋಡಲಾಗಿ ಶಾಲಾ ವಿಧ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಭೋದನೆಗಾಗಿ ವದಗಿಸಿರುವ ಕಂಪ್ಯೂಟರಗಳ 16 ಬ್ಯಾಕಪ್ ಬ್ಯಾಟರಿಗಳು ಮತ್ತು ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಕಳುವು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೊಗಿದ್ದಾರೆ, ಕಳವುವಾದ 16 ಬ್ಯಾಟರಿಗಳು 2011ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ EDUCOMP ರವರು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಿದ SOUTHER MARK HIPUER XL TT 10012 V 100 AH PP 10 TUBULAR BATTERIES,ಕಂಪನಿಗಳಿದ್ದು ಬ್ಯಾಟರಿಗಳು ಅಂದಾಜು 24500 /- ರೂಪಾಯಿ ಆಗಿರಭಹುದಾಗಿದೆ ಘಟನೆ ದಿನಾಂಕ: 14/04/2016 ರಾತ್ರಿ 10 ಗಂಟೆಯಿಂದ ದಿನಾಂಕ: 15/04/2016 ಮುಂಜಾನೆ 6-00 ಗಂಟೆಯ ಮಧ್ಯ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಆಗಿರಭಹುದು ಕಳುವಾಗಿರುವ ಬ್ಯಾಟರಿಗಳು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿಕೊಡಲು ವಿನಂತಿ. ಅಂತಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ನರೋಣಾ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದ.
ಸಾಲಬಾದೆಯಿಂದ ಆತ್ಮ ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಪ್ರಕರಣ :
ದೇವಲಗಾಣಗಾಪೂರ ಠಾಣೆ : ಶ್ರೀ ಭೀಮರಾಯ ಮೇಳಕುಂದಿ ಸಾ|| ಚಿನಮಳ್ಳಿ ಇವರ ಕಿರಿಯ ಮಗನಾದ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಮೇಳಕುಂದಿ ಈತನ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಚಿನಮಳ್ಳಿ ಸೀಮಾಂತರದ ಹೊಲ ಸರ್ವೆ ನಂ 150 ನೇದ್ದರಲ್ಲಿ 05 ಎಕರೆ 20 ಗುಂಟೆ ಹೊಲವಿರುತ್ತದೆ, ಸದರಿ ಹೊಲದ ಮೇಲೆ ಸುಮಾರು 5-6 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಸಾಗನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಬಿ.ಹೆಚ್ ಬ್ಯಾಂಕಿನಲ್ಲಿ 2.50.000/- ರೂಪಾಯಿ ಹಾಗೂ ಹಸರಗುಂಡಗಿ ಗ್ರಾಮದ ವಿ.ಎಸ್.ಎಸ್.ಎನ್. ಸೊಸೈಟಿಯಲ್ಲಿ 23.000/- ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಹೀಗೆ ಒಟ್ಟು 2.73.000/- ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಬೆಳೆ ಸಾಲವಾಗಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ, ಈಗ ಸುಮಾರು 02 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಮಳೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಆಗದೆ ಇರುವದರಿಂದ ಹೊಲ ಬೆಳೆಯದೆ ಇದ್ದ ಕಾರಣ ಆಗಾಗ ನನ್ನ ಮಗನು ನಾನು ಮಾಡಿದ ಸಾಲವನ್ನು ಹೇಗೆ ತಿರಿಸಲಿ ಅಂತ ನನ್ನ ಮುಂದೆ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳ ಮುಂದೆ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದನು ಆಗ ನನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ನಾನು ಸಾಲದ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತೆ ಮಾಡಬೇಡ ಹೊಲ ಸರಿಯಾಗಿ ಬೆಳೆದ ಮೇಲೆ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಸಾಲ ಕಟ್ಟೋಣ ಅಂತ ಸಮದಾನ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದೇನು. ಹೀಗಿದ್ದು ನಿನ್ನೆ ದಿನಾಂಕ 15-04-2016 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 10-00 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ನನ್ನ ಮಗನಾದ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಈತನು ನಾನು ಹೊಲಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಬರುತ್ತೇನೆ, ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮನೆಯಿಂದ ಬಂದಿರುತ್ತಾನೆ ಇಂದು ದಿ:16-04-2016 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 8-00 ಗಂಟೆಯಾದರು ನನ್ನ ಮಗ ಮರಳಿ ಮನೆಗೆ ಬಾರದೆ ಇರುವದರಿಮದ ಗಾಬರಿಯಾಗಿ ನಾನು ಮತ್ತು ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ನನ್ನ ಅಣ್ಣನ ಮಗನಾದ ಶ್ರೀಶೈಲ ತಂದೆ ಮಲಕಣ್ಣ,ಮತ್ತು ನನ್ನ ತಮ್ಮನ ಮಗನಾದ ನಾಗರಾಜ ತಂದೆ ಚನ್ನಬಸಪ್ಪ ಮೇಳಕುಂದಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಹೊಲಕ್ಕೆ ಬಂದು ನನ್ನ ಮಗನನ್ನು ಹುಡುಕಾಡಿದರು ಸಿಕ್ಕಿರುವದಿಲ್ಲ ನಂತರ ಹೊಳೆಯ ದಂಡೆಯ ಕಡೆಗೆ ಬಂದು ಹುಡುಕುತ್ತಿರುವಾಗ ಇಂದು ದಿನಾಂಕ 16-04-2016 ರಂದು ಮುಂಜಾನೆ 10-00 ಗಂಟೆಗೆ ನನ್ನ ಮಗನ ಶವವು ಭೀಮಾ ನದಿಯಲ್ಲಿ ದೊರೆತಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ, ಕಾರಣ ನನ್ನ ಮಗನು ಬ್ಯಾಂಕಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಸಾಲವನ್ನು ಹೇಗೆ ತೀರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಸಾಲದ ಬಾದೆಯಿಂದ ಮನನೊಂದು ದಿ: 15-04-2016 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 10-00 ಗಂಟೆಯಿಂದ ದಿ: 16-04-2016 ರಂದು ಮುಂಜಾನೆ 10-00 ಗಂಟೆಯ ಮದ್ಯದ ಅವದಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಲದ ಬಾದೆಯಿಂದ ಮನನೊಂದು ಭೀಮಾ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಹಾರಿ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿ ರುತ್ತಾನೆ, ಅಂತಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ದೇವಲಗಾಣಗಾಪೂರ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
ಮಹಿಳೆ ಕಾಣೆಯಾದ ಪ್ರಕರಣ :
ಗ್ರಾಮೀಣ ಠಾಣೆ : ²æà ಅಂಬರಾಯ ತಂದೆ ಮಲ್ಲಪ್ಪಾ ಮುದ್ದಡಗಿ ಸಾ : ಆಲ್ಗೂಡ ತಾ;ಜಿ;ಕಲಬುರಗಿ ಇವರ  ಮಗಳು ಶ್ರೀಮತಿ ಮಹಾದೇವಿ  ಗಂಡ ಶರಣಪ್ಪಾ ಲೇಂಗಟಿಕರ ವಯ;24 ವರ್ಷ ಇವಳು ಲಂಗಾ ಬಟ್ಟೆ ತರುತ್ತೇನೆ ಅಂತಾ ಹೇಳಿ ಆಲ್ಗೂಡದಿಂದ ತಾರಫೈಲ್ ಕಲಬುರಗಿಗೆ  ಹೋಗಿ ಬರುತ್ತೇನೆ ಅಂತಾ ಮನೆಯಿಂದ ಹೋದವಳು ಮರಳಿ ಮನಗೆ ಬಂದಿರುದಿಲ್ಲಾ ಕಾಣೆಯಾಗಿರುತ್ತಾಳೆ ಅಂತಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಗ್ರಾಮೀಣ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.