Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Monday, September 2, 2013

Reported Crimes

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

¢£ÁAPÀ:-30-08-2013 gÀAzÀÄ gÁwæ 9-30 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà gÀAUÀ¥Àà vÀAzÉ: wªÀÄä¥Àà, 50ªÀµÀð, MPÀÌ®ÄvÀ£À, £ÁAiÀÄPÀ, ¸Á: £ÁUÉÆð FvÀ£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ ªÀiË£ÉñÀ£ÀÄ ¸ÀPÁðj »jAiÀÄ ¥ÁæxÀ«ÄPÀ ±Á¯ÉAiÀÄ DªÀgÀtzÀ°è£À ±Á¯ÉAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À ¯ÉÊn£À ¨É¼ÀQ£À°è ªÀÄ®VPÉÆArzÁÝUÀ, DgÉÆævÀgÉ®ègÀÆ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ£ÉÆA¢UÉ ¨ÉÊAiÀiÁÝqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£ÀÄ §AzÀÄ «ZÁj¸À®Ä DvÀ£À ªÉÄÃ¯É ¹nÖUÉ §AzÀ DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¤Ã£ÀÄ §AzÉãÀ¯É ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£É CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ £É®PÉÌ PÉqÀ«, PÁ°¤AzÀ MzÀÄÝ, F ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£ÀzÀÄ §ºÀ¼À DVzÉ CAvÁ CAzÀÄ ZÀ¥Àà°¬ÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄzÀ®èzÉ ºÀ°è¤AzÀ ¨É¤ßUÉ PÀrzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÉƽ¹ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr EªÀvÀÄÛ G½zÀÄPÉÆAqɯÉà ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£É ¤£Àß fêÀ vÉUÉzÀÄ ©qÀÄwÛzÉÝ CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 245/2013 PÀ®A. 323,324,355,504,506 ¸À»vÀ 34 L¦¹. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

¢£ÁAPÀ: 02-09-13 gÀAzÀÄ 11-00 J.JA. ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁ𢠧æºÀäZÁj vÀAzÉ ¸ÀAUÀ¥Àà 24ªÀµÀð,§rUÉÃgÀ,PÁ¥ÉðAlgÀPÀ®¸À ¸ÁB »gÉà PÉÆmÉßPÀ¯ï vÁB ªÀiÁ¤é FvÀ£ÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®è £ÀA. PÉJ 36 « 44 £ÉzÀÝgÀ »AzÉ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ¥ÀgÀªÉÄñÀ FvÀ£À£ÀÄß PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄ¹Ì ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ¥ÀUÀqÀ¢¤ßPÁåA¥À zÁn ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ PÀqÉUÉ §gÀÄwÛzÁÝUÀ ªÀÄ¹Ì PÀqɬÄAzÀ DgÉÆævÀ£ÁzÀ UÉÆÃuÉ¥Àà vÀAzÉ CªÀÄgÉÃUËqÀ J£ï.E.PÉ.Cgï.n.¹ §¸Àì £ÀA PÉJ 36 J¥sï. 1019 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ªÀÄ¹Ì r¥ÉÆà FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß §¸Àì£ÀÄß CwªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®èUÉ lPÀÌgÀ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ ¥ÀgÀªÉÄñÀ¤UÉ PÀtÂÚ£À G©âUÉ, PÀ¥Á¼ÀPÉÌ , PÉÊ, PÁ°UÉ ¸ÁzÁ ¸ÀégÀÆzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛªÉ CAvÁ EzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢ü ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 241/2013 PÀ®A: 279,337 L.¦.¹. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ

PÉÆ¯É ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

¦ügÁå¢ D±Á¨ÉÃUÀA UÀAqÀ §AzÉãÀªÁeï »gÉêÀĤ ªÀAiÀÄ.20 ªÀµÀð eÁ.ªÀÄĹèA, ªÀÄ£ÉPÉ®¸À ¸Á.UÀĪÀÄUÉÃj ºÁ.ªÀ.¤ÃgÀzÉÆrØ ªÀÄÄzÀUÀ¯ïÀ FPÉAiÀÄ UÀAqÀ §AzÉãÀªÁeï FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß zÉÊ»PÀ ¸ÀA¥ÀPÀðzÀ D¸É EqÉÃgÀÄwÛ®è, £À£Àß 2 wAUÀ¼À ªÀÄUÀĪÉà vÀ£Àß D¸ÉUÉ CrØAiÀiÁUÀÄwÛzÉ JAzÀÄ w½zÀÄ ¤£Éß ¢£ÁAPÀ.01/09/2013 gÀAzÀÄ gÁwæ 10.00 UÀAmÉAiÀÄ £ÀAvÀgÀ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ.02/09/2013 gÀAzÀÄ gÁwæ 2.00 UÀAmÉAiÀĪÀgÉV£À CªÀ¢üAiÀÄ°è vÀ£Àß ªÀÄUÀÄ ¸Á°AiÀiÁ½UÉ §mÉÖ¬ÄAzÀ PÀÄwÛUÉUÉ GgÀÄ®Ä J¼ÉzÀÄ PÉʬÄAzÀ ¨Á¬Ä ªÀÄÆUÀÄ MwÛ »rzÀÄ G¹gÀÄUÀnÖ¹ PÉÆ¯É ªÀiÁr, PÉÆ¯É ªÀÄgɪÀiÁZÀ®Ä ±ÀªÀªÀ£ÀÄß ºÀ¼ÉÃ¥ÉÃmÉAiÀÄ ºÀ¼ÀîzÀ ¸ÀgÀPÁj eÁ° PÀApAiÀÄ°è MUÉ¢zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 82/13 PÀ®A.302, 201 L¦¹. £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ::-

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ:02.09.2013 gÀAzÀÄ 100 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 16,200/-gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 02-09-2013


This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 02-09-2013

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 284/2013, PÀ®A 323, 504, 498(J), 306 L¦¹ :-
¦üAiÀiÁ𢠣ÀgÀ¸ÀªÀiÁä UÀAqÀ ±ÀgÀt¥Áà ºÀ®UÉ£ÀªÀgÀ ªÀAiÀÄ: 52 ªÀµÀð, eÁw: J¸À.¹ ªÀiÁ¢UÀ, ¸Á: d£ÀvÁ PÁ¯ÉÆä, ¨sÁ°Ì EªÀgÀ vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Áà, vÁ¬Ä ®QëöäÃä¨Á¬Ä gÀªÀgÀÄ ªÀÄgÀt ºÉÆA¢gÀÄvÁÛgÉ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ aPÀÌ vÀAVAiÀiÁzÀ ¸ÀPÀĨÁ¬Ä EªÀ½UÉ ¨sÁ°ÌAiÀÄ AiÀiÁzÀªÀgÁªÀ vÀAzÉ ªÀįÉèò GuÉÚ FvÀ£ÉÆA¢UÉ 20 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrzÀÄÝ, ¸ÀPÀĨÁ¬Ä EªÀ½UÉ 1) PÀ«ÃvÁ 19 ªÀµÀð, 2) ªÉƤÃPÁ 16 ªÀµÀð, 3) ²ªÁ 12 ªÀµÀð, 4) «oÀ® 8 ªÀµÀð, 5) PÀgÀt 6 ªÀµÀð, 6) ¸Á¬Ä 3 ªÀµÀð »ÃUÉ £Á®ÄÌ d£À ªÀÄPÀ̽zÀÄÝ, ¸ÀPÀĨÁ¬Ä EªÀ¼ÀÄ ¨sÁ°Ì eÉÆò £ÀUÀgÀzÀ°è ¸ÀéAvÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÁ¸ÀªÁVzÀÄÝ, ¸ÀPÀĨÁ¬Ä EPÉAiÀÄ UÀAqÀ£ÁzÀ DgÉÆæ AiÀiÁzÀªÀgÁªÀ vÀAzÉ ªÀįÉèò GuÉÚ ªÀAiÀÄ: 42 ªÀµÀð, eÁw: PÀÄgÀħ, ¸Á: eÉÆò £ÀUÀgÀ, ¨sÁ°Ì FvÀ£ÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉ PÉ®¸À ªÀiÁqÀĪÀÅ¢¯Áè, AiÀiÁzÀªÀgÁªÀ FvÀ£ÀÄ ¢£Á®Ä ¸ÀPÀĨÁ¬Ä EªÀ½UÉ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrAiÀÄ®Ä ºÀt PÀÆqÀÄ JAzÀÄ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁqÀÄwzÀÝ£ÀÄ, ¸ÀPÀĨÁ¬Ä EªÀ¼ÀÄ §ÄnÖAiÀÄ°è vÀgÀPÁj vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ NtÂAiÀÄ°è ªÀÄ£É ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃV ªÀiÁgÁl ªÀiÁr ªÀÄ£É £ÀqɸÀÄwÛzÀݼÀÄ, EPÉ zÀÄrzÀ ºÀt AiÀiÁzÀªÀgÁªÀ FvÀ£ÀÄ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁr ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrAiÀÄ®Ä vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆUÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ, »ÃVgÀĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ 01-09-2013 gÀAzÀÄ DgÉÆæAiÀÄÄ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrAiÀÄ®Ä ºÀt PÀÆqÀÄ E®¢zÀÝgÉ ¸ÀvÀÄÛ ºÉÆÃUÀÄ JAzÀÄ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁr QgÀÄPÀļÀ ¤rgÀÄvÁÛ£É, DzÀÝjAzÀ ¸ÀPÀĨÁ¬Ä EªÀ¼ÀÄ vÀ£Àß UÀAqÀ£À QgÀÄPÀļÀ vÁ¼À¯ÁgÀzÉà ¨sÁ°Ì eÉÆò £ÀUÀgÀzÀ ºÀ£ÀĪÀiÁ£À ªÀÄA¢gÀzÀ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ ¨Á«AiÀÄ°è ºÁj ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.  

¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA. 07/2013, PÀ®A 174(¹) ¹.Dgï.¦.¹ :-
¨Á¼À¥Áà vÀAzÉ ¸ÁAiÀħtÚ PÉÆý ªÀAiÀÄ: 50 ªÀµÀð, eÁw: PÉÆý, ¸Á: ªÀqÀUÁAªÀ, ಇತನು ಕ್ಷಯ ರೋಗದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದು ರೋಗ ವಾಸಿಯಾಗದ ಕಾರಣ ನೋವು ಹೇಚ್ಚಾಗಿದ್ದರಿಂದ ¨Á¼À¥Áà EvÀ£ÀÄ ಜಿಗುಪ್ಸೆUÉÆAqÀÄ ದಿನಾಂಕ 01-09-2013 ರಂದು vÀªÀÄä ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಿಷ ಸವನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ¨Á¼À¥ÁàUÉ ಚಿಕೆತ್ಸೆ ಕುರಿತು ©ÃzÀgÀ ಸರಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾಗ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾನೆ, ಸದರಿ ಸಾವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರ ಮೇಲೆ ಯಾವುzÉà ರೀತಿ ಸಂದೇಹ ಇರುವುದಿಲ್ಲ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠨sÁVgÀy UÀAqÀ ¨Á¼À¥Áà PÉÆý ªÀAiÀÄ 40 ªÀµÀð, eÁw: PÀ§â°UÀ, ¸Á: ªÀqÀUÁAªÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 199/2013, PÀ®A 87 PÉ.¦ DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 01-09-2013 gÀAzÀÄ PÀ.gÁ.¥ÉÆ ªÀw¬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢ gÀWÀÄ«ÃgÀ¹AUÀ oÁPÀÆgÀ ¦J¸ïL (PÁ&¸ÀÄ) ¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉÆ°¸ï oÁuÉ gÀªÀjUÉ RavÀ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ ¹§âA¢AiÉÆA¢UÉ DgÉÆævÀgÁzÀ ªÀiÁtÂPÀ¥Áà vÀAzÉ PÁ±ÉÃ¥Áà ¨sÀÆgÉ ºÁUÀÆ E£ÀÄß 3 d£ÀgÀÄ J®ègÀÆ ¸Á: D£ÀAzÀªÁr EªÀgÉ®ègÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr CªÀjAzÀ 850/- gÀÆ, ªÀÄvÀÄÛ 52 E¹àÃl J¯ÉUÀ¼ÀÄ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, ¸ÀzÀj eÁÕ¥À£À ¥ÀvÀæzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÞ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¸ÀAZÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ, ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 194/2013, PÀ®A 279, 338 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 01-09-2013 gÀAzÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA. PÉJ-38/eÉ-2795 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ DgÉÆæAiÀÄÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® »A¨sÁUÀ AiÉÆúÁ£À vÀAzÉ UÀÄAqÀ¥Àà ¸Á: ¸ÉÆî¥ÀÄgÀ FvÀ£À£ÀÄß PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ ©ÃzÀgÀzÀ J¸ï.¦ ¸ÁºÉçgÀ ªÀÄ£É PÀqɬÄAzÀ PÀÄA¨ÁgÀªÁqÀ PÀqÉUÉ zÀÄqÀÄQ¤AzÀ, ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠨Á¯Áf vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÁgÁªÀ eÁzsÀªÀ, ªÀAiÀÄ: 33 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄgÁoÁ, ¸Á: OgÁzÀ(©), ¸ÀzÀå: ºÀÆUÉÃj, ©ÃzÀgÀ EªÀgÀ ªÀÄUÀ£ÁzÀ C©üµÉÃPÀ ªÀAiÀÄ: 08 ªÀµÀð, EvÀ¤UÉ rQÌ ¥Àr¹zÀjAzÀ C¥ÀWÁvÀ ¸ÀA¨sÀ«¹ C©üµÉÃPÀ£À vÀ¯ÉAiÀÄ §®¨sÁUÀ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt £ÉÆÃAzÁ¬Ä¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¸ÀAZÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ, ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 195/2013, PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 01-09-2013 gÀAzÀÄ DmÉÆjPÁë £ÀA. PÉJ-38/3086 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ DgÉÆæAiÀÄÄ ©ÃzÀgÀ ªÉÆúÀ£À ªÀiÁPÉðl UÀÄzÀUÉ D¸ÀàvÉæAiÀÄ PÀqɬÄAzÀ CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼Àf¬ÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ PÉ£ÀgÁ ¨ÁåAPÀ JzÀÄj£À°ègÀĪÀ qÁ: ¸ÀĪÀÄAvÀ PÀtfPÀgÀ gÀªÀgÀ D¸ÀàvÉæAiÀÄ JzÀÄj£À gÉÆÃr£À°è ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ C£ÀAvÀgÁªÀ vÀAzÉ gÁªÀÄZÀAzÀægÁªÀ ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, ¸Á: ©ÃzÀgÀ EªÀjUÉ rQÌ ºÉÆqÉzÀÄ ªÀÄÄAzÉ ºÉÆV ¦üAiÀiÁð¢ DAvÉñÀégÀ vÀAzÉ ªÀÄ®è±ÉÃnÖ ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð, ¸Á: ªÉƺÀ£À ªÀiÁPÉÃðl ©ÃzÀgÀ EªÀjUÉ rQÌ ºÉÆqÉzÀÄ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹zÀÝjAzÀ EªÀjUÉ JqÀPÉÊ ªÀÄÄAUÉÊUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ JqÀ ¨sÀÄdPÉÌ, JqÀªÉƼÀPÁ°UÉ ºÁUÀÆ §®ªÉƼÀPÉÊUÉ vÀgÀazÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄ, ªÀÄvÀÄÛ C£ÀAvÀgÁªÀ EªÀjUÉ JqÀ ªÀÄÄAUÉÊUÉ ¨É¤ß£À°è ªÀÄvÀÄÛ JqÀªÉƼÀPÁ°UÉ vÀgÀazÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹ DgÉÆæAiÀÄÄ vÀ£Àß DmÉÆÃjPÁë ¸ÀܼÀzÀ¯Éèà ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀiËTPÀ ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÉÆ¥Àà¼À f¯ÉèAiÀÄ°è ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

¨ÉêÀÇgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 74/2013 PÀ®A- 279, 304 (J) L.¦.¹ :

¢£ÁAPÀ: 01.09.2013 gÀAzÀÄ gÁwæ 8.30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ DgÉÆævÀ£ÁzÀ (ªÀÄÈvÀ) ¨Á¯Áf @ ¨Á®¥Àà vÀAzÉ ¹zÀÝ¥Àà ©¸À£À½î ªÀAiÀiÁ: 36 ªÀµÀð eÁ: UÁtÂUÉÃgÀ G: ¹qïì PÀA¥À¤AiÀÄ°è ¸ÀÄ¥ÀgÀªÉʸÀgï PÉ®¸À ¸Á: PÉÆqÀzÁ¼À ºÁ.ªÀ: a®PÀªÀÄÄT vÁ:f: PÉÆ¥Àà¼À vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA: PÉJ 35 / PÀÆå 2214 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ PÀqɬÄAzÀ PÀÄzÀjªÉÆÃw PÀqÉUÉ ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ-PÀÄzÀjªÉÆÃw gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ ¹ÃªÀiÁzÀ°è ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß CwêÉÃUÀªÁV ºÁUÀÆ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀÄ GAmÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É ¤AiÀÄAvÀæt ¸Á¢ü¸ÀzÉà gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ©zÀÄÝ ¨sÁj ¥ÀæªÀiÁtzÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æÃ. ±ÀAPÀgÀ£ÁAiÀÄPï J.J¸ï.L ¨ÉêÀÇgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

ºÀ£ÀĪÀĸÁUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 74/2013 PÀ®A- 279, 304 (J) L.¦.¹ : 118/2013 PÀ®A. 376, 506 L.¦.¹

¢£ÁAPÀ: 02-09-2013 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ 0100 UÀAmÉUÉ E®PÀ®è PÀqÀ¥ÀnÖ D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÁ ¥ÉÆãÀ ªÀiÁ»w §AzÀC£ÀéAiÀÄ D¸ÀàvÉæUÉ ºÉÆÃV D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è E¯Ád ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÀÝ ¨Á®Q ªÀAiÀiÁ 9 ªÀµÀð EªÀgÀ ªÀiÁªÀ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ UÀÄgÀĸÀAUÀ¥Àà vÀAzÉ ±ÀAPÀæ¥Àà £ÁUÀÆgÀ ¸Á; ºÀÄ®UÉÃj gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ °TvÀ ¦AiÀiÁ𢠸ÁgÁA±À K£ÉÃAzÀgÉ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAVAiÀÄ ªÀÄU¼ÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 3 ªÀµÀð¢AzÁ ºÀÄ®UÉÃgÁ UÁæªÀÄzÀ°èAiÉÄà E¢ÝzÀÄÝ 3 £Éà vÀgÀUÀw C¨sÁå¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ CzÉ. ¢£ÁAPÀ:- 01-09-2013 gÀAzÀÄ gÁwæ 8 UÀAmÉUÉ ¦AiÀiÁð¢ü ªÀÄ£ÉUÉ §A¢zÀÄÝ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è vÀªÀÄä£À ºÉAqÀwAiÀÄÄ ¥Àj²Ã°¸ÀzÁUÀ ¨Á®QAiÀÄ UÀÄ¥ÁÛAUÀ¢AzÁ gÀPÀÛ §A¢zÀÄÝ PÀArzÀÄÝ E¯Ád PÀÄjvÀÄ E®PÀ®è C¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉÃj¹zÀÄÝ, C¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ¦AiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ ºÁUÀÄ ªÉÊzÀågÀÄ ¨Á®QAiÀÄ£ÀÄß «ZÁgÀuÉ ªÀiÁrzÁUÀ ¢£ÁAPÀ; 1-09-2013 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 11 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ vÀ£Àß ¸ÀAUÀqÀ NzÀĪÀ UɼÀw ºÀwÛgÀ PÀ£ÀßqÀ £ÉÆÃl §ÄPÀÌ vÀgÀ®Ä UÁæªÀÄzÀ ±Á¯ÉAiÀÄ ¨ÁdÄ EgÀĪÀ ¸ÀA¢AiÀÄ°è ºÉÆÃzÁUÀ M§â C¥ÀjavÀ ºÀÄqÀÄUÀ PÀ¥ÀÄà §tÚzÀªÀ¤zÀÄÝ, PÉA¥ÀÄ ±Àlð, PÀ¥ÀÄà ¥ÁåAmï vÉÆnÖzÀªÀ£ÀÄ vÀ£ÀUÉ rQÌ ºÉÆqÉzÀÄ £É®PÉÌ PÉqÀ«zÀÄÝ £ÀAvÀgÀ vÉÆnÖzÀÝ ZÀrØ ©aÑ §mÉÖ JwÛ, vÀ£Àß ¥ÁåAl ©aÑ vÀ£Àß ªÉÄʪÉÄÃ¯É ©zÀÄÝ aÃgÀzÀAvÉ ¨Á¬Ä »rzÀÄ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ vÀ£ÀUÉ PÉr¹gÀÄvÁÛ£É CAvÁ ºÉýgÀÄvÁÛ¼É CAvÁ ¤Ãr¢ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ²æà ±ÉÃRªÀĺÉçƧ J.J¸ï.L ºÀ£ÀªÀĸÁUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

ಮನುಷ್ಯ ಕಾಣೆಯಾದ ಬಗ್ಗೆ :

ಗ್ರಾಮೀಣ ಠಾಣೆ : ಶ್ರೀಮತಿ ಧೂಳಾಬಾಯಿ ಗಂಡ ಪಂಡಿತ ಬಂಗರಗಿ  ಸಾ: ಖೂಜರಿ ತಾ:ಆಳಂದ ಜಿ: ಗುಲಬರ್ಗಾ ಇವರ ಮಗನಾದ ಸುರೇಶ ಈತನು ದಿನಾಂಕ 21-08-13 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10-00 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಮಗ ತಾಜ ಸುಲ್ತಾನಪೂರ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ತನ್ನ ಮಗಳಿಂದ ರಾಖೀ ಕಟ್ಟಿಸಿ ಕೊಂಡು ಬರುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿ ಹೋದನು.  ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಮರಳಿ ಮನೆಗೆ ಬಂದಿರುವುದಿಲ್ಲಾ. ಆದರೆ ಮಗ ಸುರೇಶ ಈತನು ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ನನಗೆ ಪೋನ ಮಾಡಿ ತಾನು ತಾಜ ಸುಲ್ತಾನಪೂರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಇರುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದನು. ಅವನು ಎಲ್ಲಿಂದರು  ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ಪೋನ ಮುಖಾಂತರ ನನಗೆ ತನ್ನ ಇರುವಿಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಮನೆಗೆ ಬರದೆ ಇದ್ದುದರಿಂದ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಿಕರಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಮಗ ಸುರೇಶನ ಬಗ್ಗೆ  ಗೆಳೆಯರಲ್ಲಿ  ವಿಚಾರಿಸಿದ್ದು ಯಾವುದೇ ಉಪಯುಕ್ತ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಕ್ಕಿರುವುದಿಲ್ಲಾ. ನನ್ನ ಮಗ ಚಹರೆ ಪಟ್ಟಿ ಈ ರಿತಿ ಇದೆ.  ಸುರೇಶ ತಂದೆ ಪಂಡಿತ ಬಂಗರಗಿ ವಯ 30 ವರ್ಷ, ಎತ್ತರ 56 ಇದ್ದು ಬಲಗಾಲ ತೊಡೆ ಮೇಲೆ ಹಳೆಯ ಹುಣ್ಣಿನ ಗಾಯವಿದೆ ಪ್ಯಾಂಟ ಶರ್ಟ ಧರಿಸುತ್ತಿದ್ದು ಕನ್ನಡ ಹಿಂದಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾನೆ ಅಂತಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಗ್ರಾಮೀಣ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.