Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Monday, August 26, 2013

Gulbarga District Reported crimes


ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣದ ಆರೋಪಿತನ ಬಂಧನ :
ಅಫಜಲಪೂರ ಠಾಣೆ :  ದಿನಾಂಕ 26-01-2013 ರೆಂದು ಮಣ್ಣೂರ ಅಗರಖೇಡ ಬೀಮಾ ಬ್ರಿಡ್ಜನ ಬಲಭಾಗದಲ್ ದಡದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗೋಣಿ ಚೀಲ ಕಂಡಿದ್ದು ಅದನ್ನು ಕರೆಂಟೆ ವೈರನಿಂದ ಕಟ್ಟಿ ಅದಕ್ಕೆ ಕಲ್ಲು ಕಟ್ಟಿ ನೀರಲ್ಲಿ ಒಗೆದಿದ್ದು ಸದರ ಗೋಣಿ ಚೀಲವನ್ನು ಹೋರಗೆ ತೆಗೆಸಿ ನೋಡಿದಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶವವಿದ್ದು ಸದರ ಶವವನ್ನು  ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಇರುವ ಜಲಚರಗಳು ಮುಖ ಖಾಲು, ಕೈ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ತಿಂದಿದ್ದು ಶವದ ಮೈಮೇಲೆ ಚ್ಯಾಕಲೇಟ ಬಣ್ಣದ ಅಂಡರವೇರ ಬಿಳಿಯ ಶರ್ಟ ಇದ್ದು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಶ್ರೀ ರಾಮು ತಂದೆ ಬೂತಾಳಿ ನಡುವಿನಕೆರಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಮಣ್ಣುರು ಇವರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಅಫಜಲಪೂರ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದು  ಮುಂದೆ ತನಿಖೆ ಮಾಡುವಾಗ ಶವದ ಶವದ ಮೇಲೆ ಸಿಕ್ಕ ಶರ್ಟಿನ ಕಾಲರ ಮೇಲೆ ಚ್ವಾಯಿಸ ಟೇಲರ ಮಣ್ಣೂರ ಅಂತಾ ಬರೆದಿದ್ದು  ದುರೆತಿದ್ದು ಮಣ್ಣೂರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಶ್ರೀ ಶಣ್ಮೂಖಪ್ಪಾ ತಂದೆ ಶಂಕ್ರೆಪ್ಪಾ ಮಲ್ಲಾಬಾದ ಉ: ಚ್ವಾಯಸ ಟೇಲರ ಸಾ: ಮಣ್ಣೂರ ಇವರನ್ನು ಕರೆಸಿ ಸದರ ಶರ್ಟನ್ನು ತೋರಿಸಿ ವಿಚಾರಿಸಲಾಗಿ ಸದರ ಶರ್ಟನ್ನು ತಾನೆ ಮಣ್ಣೂರ ಗ್ರಾಮದ ಸಂತೋಷ ತಂದೆ ಸುರೇಶ ಸಾ: ಅರ್ಜಣಗಿ ಇವರಿಗೆ ಹೊಲೆದು ಕೊಟ್ಟಿರುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದು ಇತನಿಗೆ ಯಾರೋ ಆಗದವರು ತಮ್ಮ ದ್ವೇಷ ತಿರೀಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಮಯ ಸಾಧಿಸಿ ಸದರಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಯಾವುದೋ ವಸ್ತುವಿನಿಂದ ಹೊಡೆದು ಶವವನ್ನು ಗುರುತಿಸಲಾಗದಂತೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಆದಾರಗಳನ್ನು ನಾಶಪಡಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಶವವನ್ನು ಗೋಣಿ ಚಿಲದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಕರೆಂಟ ವೈರನಿಂದ ಬಿಗಿದು ಭಿಮಾ ನದಿ ನೀರಿಗೆ ಬಿಸಾಡಿರುತ್ತಾರೆ ಸದರ ಕೇಸಿನ ಆರೋಪಿ ಪತ್ತೆ ಕುರಿತು ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಕಾಶೀನಾಠ ತಳಕೇರಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪೊಲೀಸ ಅಧೀಕ್ಷಕರು, ಶ್ರೀ ತಿಮ್ಮಪ್ಪಾ ಡಿ ಎಸ್ ಪಿ ಆಳಂದ, ಶ್ರೀ ಕೆ ರಾಜೇಂದ್ರ ಸಿಪಿಐ ಆಫಜಲಪೂರ  ರವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥ ಎಸ್. ಪಿ ಎಸ್ ಐ ಅಫಜಲಪೂರ ಹಾಗು ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರು  ದಿನಾಂಕ 26-08-2013 ರಂದು ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ 1 ಗಂಟೆಗೆ ಬಾತ್ಮಿ ಮೇರೆಗೆ ಮಣ್ಣೂರ ಗ್ರಾಮದ ಅಂಆಭವಾನಿ ಗುಡಿಯ ಹತ್ತಿರ ಶ್ರೀಶಯಲ ತಂದೆ ಸೂರ್ಯಕಾಂತ ಅರ್ಜಣಗಿ ಸಾ : ಮಣ್ಣೂರ ಇತನ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ವಶಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹಾಜರಪಡಿಸಿದ್ದು ಸದರಿಯನು ಅಪರಾಧ ಮಾಡಿದ ಬಗ್ಗೆ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಕೃತ್ಯಕ್ಕೆ ಬಳಸಿದ ಮೊಟಾರ ಸೈಕಲ್ ನಂ  ಕೆಎ-32 ಡಬ್ಲ್ಯೂ 9802 ನೇದ್ದನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಸದರಿ ಆರೋಪಿತನನ್ನು ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಕಳಹಿಸಿದ್ದು ಕೃತ್ಯಕ್ಕೆ ಸಹಕರಿಸಿದ ಆರೋಪಿತನ ತಾಯಿಯಾದ ಸೂಗಲಾಬಾಯಿ ಇವಳು ನಾಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದು ಇವಳ ಬಗ್ಗೆ ತನಿಖೆ ಚುರುಕುಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. 

Raichur District Reported Crimes

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

¢£ÁAPÀ 23-08-2013 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ ¦üAiÀiÁð¢ zÀÄgÀÄUÀªÀÄä UÀAqÀ zÀÄgÀÄUÀ¥Àà, §gÀUÀÆgÀÄ , ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð, eÁ: PÀÄgÀħgÀÄ, G: ºÉÆ® ªÀÄ£É PÉ®¸À ¸Á: ªÀįÁÌ¥ÀÆgï vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ºÁªÀ: §Æ¢ªÁ¼ï PÁåA¥À ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ.FPÉAiÀÄÄ vÀ£Àß UÀAqÀ£À «gÀÄzÀÝ ºÁQzÀÝ fãÀªÁA±ÀzÀ PÉùUÉ ªÀÄÄzÀÝwÛUÁV ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄPÉÌ §AzÀÄ ªÀÄÄzÀÝvÀÄÛ ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 1-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ HjUÉ ºÉÆÃUÀ¨ÉÃPÀÄ CAvÁ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ ªÀÄÄAzÉ ºÉÆgÀmÁUÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ £ÉÆÃr J¯Éà ¸ÀƼÉà PÉÆlð £À°è PÉøÀÄ ºÁQ¢Ý ªÁ¥À¸ï vÉUÉzÀÄPÉƼÀÄîwÛAiÀiÁ E¯Áè CAvÁ vÀqÉzÀÄ ¤°è¹, vÀ£Àß PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ, vÀÄqÀÄUÀÄ ¸ÀƼÉà PÉÃ¸ï ªÁ¥À¸ï vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀgÉ ¸Àj E®èªÁzÀgÉ ¤£ÀߣÀÄß ¸Á¬Ä¹ ©qÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ EzÀÝ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄðAzÁ £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA. 187/2013 PÀ®A: 504, 341, 323, 506 L¦¹ CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆAqÉ£ÀÄ

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ::-

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ:26.08.2013 gÀAzÀÄ 96 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 16000/- gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 26-08-2013
This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 26-08-2013

UÁA¢ü UÀAd ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 152/2013 PÀ®A 304(J) eÉÆvÉ 34 L.¦.¹ :-

¢£ÁAPÀ 25-08-2013 gÀAzÀÄ 14:30 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ¹zÀÝ°AUÀ¥Àà vÀAzÉ £ÁUÀ±ÉmÉÖ¥Àà PÁgÀAf ¸Á|| C°AiÀĨÁzÀ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV, °TvÀ zÀÆgÀÄ Cfð ¸À°è¹zÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ,  ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ «gÉñÀ vÀAzÉ ¹zÀÝ°AUÀ¥Àà ©.E ªÉÄPÁå¤PÀ¯ï «¨sÁUÀzÀ 5 £Éà ¸É«Ä¸ÀÖgÀ «zÁåyð EªÀ£ÀÄ ©ÃzÀgÀ zÉÆqÀØ¥Àà C¥Àà EAf¤AiÀÄjAUÀ PÁ¯ÉÃdzÀ°è ªÀ¸Àw ¸À»vÀ zÁR¯Áw ¥ÀqÉzÀÄ ªÁå¸ÀAUÀ ªÀiÁqÀ®Ä G½¢gÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀj C¥Àà EAf¤AiÀÄgï PÁ¯ÉÃdzÀ°è ¸ÉPÀÆåjn UÁqÀð £ËPÀgÀjUÉ £ÉëĹgÀĪÀ¢®è. «zÁåyðUÀ¼ÀÄ PÁ¯ÉÃf£À CªÀ¢ü ªÀÄÄVzÀ ªÉÄÃ¯É »rvÀ«®èzÉ, ºÉÆgÀUÀqÉ NqÁqÀÄwÛgÀÄvÁÛgÉ. DzÀÝjAzÀ ¢£ÁAPÀ: 24-08-2013 gÀAzÀÄ 16:30 UÀAmɬÄAzÀ 17:00 ªÀÄzsÁåªÀ¢üAiÀÄ°è ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄUÀ «gÉñÀ ºÁUÀÆ E£ÀÄß E§âgÀÆ MlÄÖ ªÀÄÆgÀÄ d£À C¥Àà PÁ¯ÉÃf£À «zÁåyðUÀ¼ÀÄ  C¥Àà PÁ¯ÉÃf£À ºÀwÛgÀ UÉÆgÀ£À½ UÁæªÀÄzÀ ºÉÆgÀªÀ®AiÀÄzÀ°è ©ÃzÀgÀ M¼ÀZÀgÀAr ¤ÃgÀÄ ±ÀÄ¢ÝPÀgÀtPÁÌV ¸ÀgÀPÁgÀzÀªÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £ÀUÀgÀ ¸À¨sÉAiÀĪÀgÀ ªÀw¬ÄAzÀ ¤«Äð¸ÀÄwÛgÀĪÀ ±ÀÄ¢ÃPÀgÀt WÀlPÀzÀ C¥Àà  EAf¤AiÀÄgï PÁ¯ÉÃeï JzÀÄjUÉ  vÀqÉUÉÆqɬĮèzÀ ¨Á«AiÀÄ°è Fd®Ä ºÉÆÃV  CªÀgÀ ¥ÉÊQ «gÉñÀ EªÀ£ÀÄ ¤Ãj£À°è ªÀÄļÀV ¥Áæt PÀ¼ÉzÀÄPÉÆArgÀÄvÁÛ£É. EzÀPÉ̯Áè ªÀÄÆ® PÁgÀt ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ ªÀ¸Àw ¸À»vÀ PÁ¯ÉÃf£À°è zÁR¯Áw ¥ÀqÉ¢zÀÝgÀÆ ¸ÀºÀ, CªÀgÀ£ÀÄß ºÉÆgÀUÀqÉ ©qÀzÀAvÉ JZÀÑgÀ ªÀ»¸ÀzÉ ¤®ðPÀëöå ªÀ»¹zÀÄÝ, MAzÀÄ ªÉÃ¼É ªÀ¸Àw ¸À»vÀ «zÁåyðUÀ½UÉ ºÉÆgÀUÀqÉ ©qÀ¢zÀÝgÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ ¥Áæt PÀ¼ÉzÀÄPÉƼÀÄîwÛgÀ°®è EzÀPÉ̯Áè PÁ¯ÉÃf£À DqÀ½vÀ ªÀÄAqÀ½, ¥ÁæA±ÀÄ¥Á®gÀÄ ºÁUÀÆ DqÀ½vÁ¢üPÁjUÀ¼À ¤®ðPÀëöåvÀ£ÀªÉà PÁgÀt CAvÀ PÉÆlÖ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.
 

OgÁzÀ(©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 141/2013 PÀ®A 143, 147, 148, 323, 324, 504, eÉÆvÉ 149 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 24-08-2013 gÀAzÀÄÖ 2100 UÀAmÉUÉ DgÉÆæ UÀuÉñÀ @ gÀªÉÄñÀ ¸Á; ªÀiÁ¼ÉUÁAªÀ gÀªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠫£ÁAiÀÄPÀ vÀAzÉ  ªÉÆÃwgÁªÀÄ gÁoÉÆÃqÀ ªÀAiÀÄ 45 ªÀµÀð eÁ; ®ªÀiÁt G; MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á; JPÀA¨Á vÁAqÁ EªÀgÀ vÁAqÉUÉ §AzÀÄ PÀ©â£À PÉ®¸ÀPÉÌ AiÀiÁzÀVÃgÀUÉ §gÀ¨ÉÃPÀÄ CAvÀ ºÉý ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀªÀÄä£ÁzÀ ¥ÀæPÁ±À EªÀ¤UÉ 5000/- gÀÆ PÉÆnÖgÀÄvÁÛ£É ¸ÁAiÀiAPÁ® 8 UÀAmÉUÉ §AzÀÄ PÉÆnÖgÀĪÀ 5000 gÀÆ ªÁ¥À¸À PÉÆqÀĪÀAvÉ PÉýzÁUÀ £ÁªÀÅ ºÀtªÀ£ÀÄß UÀuÉñÀ ªÀiÁ¼ÉUÁAªÀ EªÀjUÉ ªÁ¥À¸À PÉÆqÀÄvÉÛÃªÉ £À£ÀUÉ §rØ ¸ÉÃj¹ PÉÆqÀÄ CAvÀ vÀPÀgÁgÀÄ ªÀiÁr £ÀªÀÄÆägÀ UÀAUÁgÁªÀÄ vÀAzÉ ¸ÀªÀÄÄ £ÁAiÀÄPÀ, vÀļÀ¹gÁªÀÄ ¸ÉƪÀÄÄ£ÁAiÀÄPÀ ¨sÁ£ÀÄ vÀAzÉ ¸ÉÆ¥Á£À ¥ÀªÁgÀ GzÀªÀ vÀAzÉ ZÀAzÀgÀ DqÉ gÁdÄ vÀAzÉ ZÀAzÀgÀ DqÉgÀªÀgÀ£ÀÄß CPÀæªÀÄPÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀªÀÄä£ÁzÀ ¥ÀæPÁ±À EªÀ£ÉÆA¢UÉ vÀPÀgÁgÀÄ ªÀiÁqÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ »UÉÃPÉ CAvÀ PÉüÀ®PÉÌ ºÉÆÃzÁUÀ UÀAUÁgÁªÀÄ EªÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÀZÀåªÁV ¨ÉÊAiÀÄÄÝ §rUɬÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢ JqÀUÉÊ ªÉÆüÀPÉÊ ºÀwÛgÀ ºÉÆqÉzÀjAzÀ ¨sÁj UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. vÀļÀ¹gÁªÀÄ EªÀ£ÀÄ PÀ°è¤AzÀ ¦üAiÀiÁ𢠨ɣÀß°è ºÉÆqÉzÀjAzÀ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ vÀ¯ÉAiÀÄ »AzÉ ºÉÆqÉzÀÝjAzÀ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. ¨sÁ£ÀÄ ¥ÀªÁgÀ EªÀ£ÀÄ PÉʬÄAzÀ PÁ°¤AzÀ ºÉÆmÉÖAiÀÄ°è ºÉÆqÉzÀÝjAzsÀ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. GzÀÞªÀ EªÀ£ÀÄß ¦üAiÀiÁð¢ vÀAzÉAiÀiÁzÀ ªÉÆÃwgÁªÀÄ vÀAzÉ zÉêÀ¯Á gÁoÉÆÃqÀ EªÀjUÉ UÀrUɬÄAzÀ vÀ¯ÉAiÀÄ°è , ¨É£Àß°è ºÉÆqÉzÀÝjAzÀ UÀÄ¥ÀvÀUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

 
OgÁzÀ(©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 142/2013 PÀ®A 143, 147, 148, 323, 324, 504, eÉÆvÉ 149 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 24-08-2013 gÀAzÀÄÖ 2100 UÀAmÉUÉ gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ ¨Á§Ä ¸Á; ªÀiÁ¼ÉUÁAªÀ EªÀjAzÀ PÀ§Äâ PÀmÁªÀÅ PÉ®¸ÀPÉÌ AiÀiÁzÀVÃj PÁSÁð£ÉUÉ §gÀ¨ÉÃPÀÄ CAxÀ ºÉý ªÀÄÄAUÀqÀªÁV 20,000 gÀÆ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ D ºÀtªÀ£ÀÄß £ÀªÀÄÆägÀ ¥ÀæPÁ±À vÀAzÉ ªÉÆÃwgÁªÀÄ gÁoÉÆÃqÀ gÀªÀjUÉ 5000/- gÀÆ ªÀÄvÀÄÛ £ÁªÀÄzÉêÀ vÀAzÉ ªÉÆÃwgÁªÀÄ gÁqsÉÆÃqÀ gÀªÀjUÉ 15,000/- gÀÆ ºÀt PÉÆr¹gÀÄvÉÛãÉ. gÁwæ 9 UÀAmÉUÉ gÀªÉÄñÀ ªÀiÁ¼ÉUÁAO EªÀgÀÄ  ¦üAiÀiÁð¢ UÀAUÁgÁªÀÄ vÀAzÉ ¸ÉƪÀÄÄ gÁoÉÆÃqÀ DqÉ ªÀAiÀÄ 50 ªÀµÀð eÁ; ®A¨Át G;MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á; JPÀA¨Á vÁAqÁ EªÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ ªÀÄÄAUÀqÀªÁV PÉÆlÖ ºÀtªÀ£ÀÄß ªÁ¥À¸À PÉÆr¸ÀÄ CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ PÉýzÁÝUÀ ¥ÀæPÁ±À vÀAzÉ ªÉÆÃwgÁªÀÄ gÁoÉÆÃqÀ EªÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃV ºÀt ªÁ¥À¸À PÉÆr CAvÀ PÉýzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢ vÀ£Àß CtÚ£ÁzÀ £ÁªÀÄzÉêÀ EªÀ¤UÉ PÉý PÉÆqÀÄvÉÛãÉ. CAvÀ ºÉý ºÉÆÃV ªÁ¸ÀÄzÉêÀ vÀAzÉ UÉÆÃ¥Á eÁzsÀªÀ «£ÁAiÀÄPÀ vÀAzÉ ªÉÆÃwgÁªÀÄ gÁoÉÆÃqÀ, ¨sÀªÀgÁªÀ ªÉÆÃwgÁªÀÄ gÁoÉÆÃqÀ, dAiÀÄ¥Á® vÀAzÉ ªÉÆÃwgÁªÀÄ gÁoÉÆÃqÀ, ªÉÆÃwgÁªÀÄ vÀAzÉ zÉêÀ¯Á gÁoÉÆÃqÀ £ÁªÀÄzÉêÀ gÀªÀgÉÆA¢UÉ CPÀæªÀÄ PÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ AiÀiÁªÀ ºÀt PÉÆqÀĪÀÅ¢zÉ CAvÀ CªÀZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ §rUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀjAzÀ JqÀUÁ®, ªÉÆüÀPÁ® ºÀwÛgÀ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. «£ÁAiÀÄPÀ ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛ£É. ¦üAiÀiÁð¢ agÁqÀĪÀzÀÄ PÉý ©r¸À®Ä §AzÀ HzsÀªÀ vÀAzÉ ZÀAzÀgÀ DqÉ EªÀ¤UÉ £ÁªÀÄzÉêÀ EªÀ£ÀÄ PÉʬÄAzÀ ªÀÄÄ¶Ö ªÀiÁr ºÉÆmÉÖAiÀÄ°è ºÉÆqÉzÀjAzÀ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÝjAzÀ vÉÆqÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. gÁdÄ vÀAzÉ ZÀAzÀgÀ DqÉ EªÀ¤UÉ ªÁ¸ÀÄzÉêÀ eÁzsÀªÀ ¨sÀªÀgÁªÀ gÁoÉÆÃqÀ, dAiÀÄ¥Á® gÁoÉÆÃqÀ EªÀgÀÄ PÉÊEAzÀ ºÉÆmÉÖAiÀÄ°è, ¨É£Àß°è ºÉÆqÉzÀÄ £ÉîPÉÌ JwÛ ©¸ÁrzÀÝjAzÀ ¨É¤ßUÉ, wPÀÌzÀ ºÀwÛgÀ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

OgÁzÀ(©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Àß £ÀA. 143/2013 PÀ®A 498(J), 506, L¦¹, ªÀÄvÀÄÛ 3, 4 r.¦. JPÀÖ :-
¢£ÁAPÀ 25-08-2013 gÀAzÀÄÖ 1200 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀÄ£ÉÊ£Á UÀAqÀ gÀ«ÃAzÀæ ©gÁzÁgÀ ªÀAiÀÄ 22 ªÀµÀð eÁ; °AUÁAiÀÄvÀ G; ªÀÄ£É PÉ®¸À ¸Á; CA©PÁ PÁ¯ÉÆä OgÁzÀ (©)  PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ MAzÀÄ ªÀµÀðzÀ »AzÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrzÀÄ §AzÀÄ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁr ¤£Àß vÀªÀgÀÄ ªÀģɬÄAzÀ §AUÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ ºÀt vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨Á CAvÀ dUÀ¼À ªÀiÁqÀÄwzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢UÉ MAzÀÄ ºÉtÄÚ ªÀÄUÀÄ ºÀÄnÖzÁUÀ ªÀÄUÀ¼À £ÁªÀÄPÀgÀtPÉÌ §AUÁgÀ PÉÆqÀ¨ÉÃPÀÄ CAvÀ ªÀiÁ£À¹PÀ ºÁUÀÄ zÉÊ»PÀ »A¸É ¤ÃqÀÄwzÀÄÝ FUÀ 20 ¢£ÀUÀ¼À »AzÉ ¦üAiÀiÁð¢ UÀAqÀ gÀ«ÃAzÀæ vÀAzÉ ªÀiÁzsÀªÀgÁªÀ FvÀ£ÀÄ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄ£ÉUÉ §A¢zÀÄÝ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄ£ÉAiÀÄ°è vÀAzÉ, vÁ¬Ä EgÀ°¯Áè ¤Ã£ÀÄ FUÀ £ÀªÀÄä ªÉÄÃ¯É PÉøÀ ªÀiÁr¢Ý ¤Ã£ÀÄ PÉÃ¸ï ªÁ¥À¸À vÉUÉzÀÄPÉƼÀî¨ÉÃPÀÄ CAvÀ PÉÊ »rzÀÄ ºÉÆgÀUÉ J¼ÉzÀÄ ªÁ¥À¸À vÉUÉzÀÄPÉƼÀîzÉ EzÀÝgÉ F ªÀÄUÀÄ«£À PÉÆ¯É ªÀiÁqÀÄvÉÛÃ£É CAvÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQ ªÀiÁ£À¹PÀ ºÁUÀÄ zÉÊ»PÀ QgÀPÀļÀ PÉÆqÀÄwzÁÝ£É CAvÀ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

OgÁzÀ(©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 144/2013 PÀ®A 323, 324, 308, 504, eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 25/08/2013 gÀAzÀÄ 0900 UÀAmÉUÉ ªÀ£ÀªÀiÁgÀ¥À½î UÁæªÀÄzÀ°è ¦üAiÀiÁ𢠺ÀtªÀÄAvÀgÁªÀ vÀAzÉ ¹zÀÝ¥Áà ªÀÄ®èUÉ ªÀAiÀÄ 70 ªÀµÀð eÁ; °AUÁvÀAiÀÄ G; MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á; ªÀ£ÀªÀiÁgÀ¥À½î EªÀgÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ  ¸ÀĨsÁµÀ vÀAzÉ UÀt¥Àw, ¥ÀæPÁ±À vÀAzÉ UÀt¥Àw, PÀªÀļÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ UÀt¥Àw, ªÀĺÁ£ÀAzÁ UÀAqÀ ¸ÀĨsÁµÀ J®ègÀÄ ¸Á; ªÀ£ÀªÀiÁgÀ¥À½î  EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ ¤Ã£ÀÄ zÀ£ÀUÀ¼ÀÄ PÀlÄÖwÛgÀĪÀ PÉÆnÖUÉ eÁUÀ £ÀªÀÄäzÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ ºÉý zÀ£ÀUÀ¼ÀÄ ©lÄÖ Nr¸ÀĪÁUÀ »UÉPÉ ªÀiÁqÀÄwÛ¢Ýj EzÀÄ £À£Àß eÁUÉ £À£Àß ºÉ¸Àj£À°èzÉ CAvÀ ºÉýzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÀZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ §rUɬÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢ vÀ¯ÉAiÀÄ »AzÉ ºÉÆqÉ¢zÀÝjAzÀ vÀ¯ÉAiÀÄ »AzÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄvÀÄÛ §®UÀqÉ Q«¬ÄAzÀ gÀPÀÛ §A¢gÀÄvÀÛzÉ. DUÀ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉAqÀw ®Qëöä¨Á¬Ä ªÀÄvÀÄÛ ¸ÉƸÉAiÀiÁzÀ ¤¯ÁªÀw E§âgÀÄ ©r¸À®Ä §AzÁUÀ CªÀjUÉ ¸ÀºÀ ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛgÉ. CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.