Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Wednesday, January 8, 2014

Raichur District Press Note

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ

°AUÀ¸ÀÆÎj£À ¥ÀæªÀÄÄR ªÀÄlPÁ §ÄQÌ §AzsÀ£À : -
¢£ÁAPÀ :  04.01.2014 gÀAzÀÄ f¯Áè J¸ï.¦ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀ ²æÃ. eÉ. PÀgÀÄuÉñÀ UËqÀ £ÉÃvÀÈvÀézÀ «±ÉõÀ vÀAqÀ PÁAiÀÄðZÀgÀuÉ ªÉÃ¼É ¥ÀgÁjAiÀiÁVzÀÝ °AUÀ¸ÀÆÎj£À ¥ÀæªÀÄÄR ªÀÄlPÁ §ÄQÌ zÀgÀªÉñÀ vÀA. ¨ÁªÁ ¸Á§ ¸ÀÄvÁÛgï, ¸Á. °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ £À£ÀÄß §A¢ü¸ÀĪÀ°è ¦.J¸ï.L °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ vÀAqÀ AiÀıÀ¹éAiÀiÁVzÀÄÝ, ¥ÀæªÀÄÄR ªÀÄlPÁ §ÄQÌ zÀgÀªÉñÀ£À£ÀÄß £ÁåAiÀiÁAUÀ §AzsÀ£ÀPÉÌ M¼À¥Àr¸À¯ÁVzÉ. °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ ºÁUÀÆ ¸ÀÄvÀÛªÀÄÄvÀÛ°£À ºÀ½îUÀ½AzÀ ªÀÄlPÁ ºÀt ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÀÝ §ÄQÌAiÀÄ §AzsÀ£À¢AzÀ °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ vÁ®ÆQ£À°è ªÀÄlPÁ zÀAzsÉAiÀÄ ºÁªÀ½UÉ ¸ÀA¥ÀÆtð PÀrªÁt ©zÀÝAvÁVzÉ. «±ÉõÀ vÀAqÀzÀ ºÁUÀÆ ¦.J¸ï.L SÁeÁ ºÀĸÉãÀ °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀ ¥ÀæAiÀÄvÀߪÀ£ÀÄß J¸ï.¦. gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀªÀgÀÄ ¥Àæ±ÀA¹gÀÄvÁÛgÉ.

f¯Áè J¸ï.¦. vÀAqÀ¢AzÀ E¸ÉàÃmï CqÉØAiÀÄ ªÉÄÃ¯É zÁ½ 5,16,150 gÀÆ. ªÀiË®åzÀ ªÀ¸ÀÄÛªÀÅUÀ¼À ªÀ±À :-
¢£ÁAPÀ : 07.01.2014 gÀAzÀÄ RavÀ ªÀiÁ»wªÉÄÃgÉUÉ eÁ®ºÀ½î ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ ªÁå¦ÛAiÀÄ ±ÁªÀAvÀUÀ¯ï UÁæªÀÄzÀ ºÀ¼ÀîzÀ°è E¸ÉàÃmï dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀÝ eÁ®zÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁrzÀ ²æÃ. eÉ. PÀgÀÄuÉñÀ UËqÀ ¥Éưøï E£ïì¥ÉPÀÖgï £ÉÃvÀÈvÀézÀ vÀAqÀ ºÀĸÉãÀ ¸Á§ ¸Á. PÀqÀ¢¤ß, ¸ÀÄUÀ£ÀUËqÀ ¸Á. ¹gÀªÁgÀ, §¸À°AUÀ ¸Á. PÀ¯Áä®, ZÀAzÀæPÁAvÀ ¸Á. ¹gÀªÁgÀ, ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ ¸Á. ¹gÀªÁgÀ, ZÉ£Àߧ¸ÀªÀ ¸Á. ¹gÀªÁgÀ, ªÀĺÁAvÉñÀ ¸Á. ¹gÀªÁgÀ, gÀªÀgÀ£ÀÄß §A¢ü¹ §A¢üvÀjAzÀ 31,650/- gÀÆ. ºÀtªÀ£ÀÄß ªÀ±À¥Àr¹PÉƼÀî¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ. dÆeÁlzÀ ¸ÀܼÀzÀ°è zÉÆgÉvÀ 14 ¨ÉÊPïUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ 9 ªÉƨÉʯïUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀºÀ ªÀ±À¥Àr¹PÉÆArzÀÄÝ, MlÄÖ ªÀ±À¥Àr¹PÉÆAqÀ ªÀiÁ°£À ªÀiË®å 5,16,150/- gÀÆ.UÀ¼ÉAzÀÄ CAzÁf¸À¯ÁVzÉ. PÀqÀ¢¤ßAiÀÄ ¨Á§Ä JA§ÄªÀªÀ£ÀÄß E¸ÉàÃmï dÆeÁlUÀ¼À£ÀÄß F ¨sÁUÀzÀ°è ¸ÀAWÀn¸ÀÄwÛzÁÝ£ÉAzÀÄ w½zÀħA¢zÀÄÝ CªÀ£À §AzsÀ£ÀPÁÌV ¥Éưøï vÀAqÀ ªÁå¥ÀPÀ PÁAiÀÄðZÀgÀuÉAiÀÄ°è vÉÆqÀVPÉÆArgÀÄvÀÛzÉ.

Raichur District Reported Crimes

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
¥Éưøï zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:_

                ¢£ÁAPÀ: 07-01-2014 gÀAzÀÄ 02-40 ¦.JA. ¸ÀĪÀiÁjUÉ «ªÀÄ® UÀAqÀ ¸ÀvÀå¥Àà ªÀAiÀiÁ:40 ªÀµÀð,eÁ: PÁ¥ÀÄ®Ä,G: ºÀÆmÉïï PÉ®¸À ¸Á: ºÀAa£Á¼À PÁåA¥À vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ FPÉAiÀÄÄ ºÀAa£Á¼À PÁåA¦£À ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà ºÀÆmÉÃ¯ï ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄ CzÀȵÀÖzÀ ªÀÄlPÁ £ÀA§j£À aÃnAiÀÄ£ÀÄß §gÉzÀÄPÉÆqÀÄwÛzÀÄÝ C®èzÉà 1 gÀÆ. 80 gÀÆ¥Á¬Ä PÉÆqÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄ CªÀgÀÄ §gɬĹzÀ ªÀÄlPÁ £ÀA§gï §AzÀgÀÆ ¸ÀºÀ ¤ªÀÄä £ÀA§gï §A¢®è CAvÁ ºÀt PÉÆqÀzÉ ªÉÆøÀ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ PÁgÀt ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ¼À£ÀÄß ¦.J¸ï.L. ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zÁ½ ªÀiÁr DgÉÆævÀ½AzÀ ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ ºÀt gÀÆ. 440/-UÀ¼ÀÄ, MAzÀÄ ªÀÄlPÁ aÃn, MAzÀÄ ¨Á® ¥É£ÀÄß, d¥ÀÄÛ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ  ªÁ¥Á¸ï oÁuÉUÉ §AzÀÄ dÆeÁlzÀ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ DzÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA:  13/2014 PÀ®A. 78 (3) PÉ.¦. DåPïÖ ªÀÄvÀÄÛ 420 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

            ¢£ÁAPÀ:07-01-2014 gÀAzÀÄ 1330 UÀAmÉ ¸ÀªÀÄAiÀÄPÉÌ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ºÀjd£ÀªÁqÀzÀ°è CPÀÛgï vÀAzÉ ¨Á®¥Àà ªÀAiÀiÁ:46 ªÀµÀð eÁ:ºÀjd£À(ªÀiÁ¢UÀ) G:ªÁå¥ÁgÀ ¸Á:ªÀÄ£É £ÀA:8-4-55 ºÀjd£ÀªÁqÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ  FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÀÄUÀqÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è gÀÆ.1/- UÉ gÀÆ.80/- gÀAvÉ d£ÀjUÉ ªÉÆøÀ ªÀiÁqÀĪÀ zÀȶ֬ÄAzÀ N.¹. £ÀA§gï aÃn §gÉzÀÄPÉÆqÀÄwÛzÁÝUÀ zÁ½ ªÀiÁr DvÀ¤AzÀ  ¥ÀæPÀgÀtPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ ªÀÄÄzÉݪÀiÁ®Ä 1] MAzÀÄ ªÀÄmÁÌ £ÀA§gï §gÉzÀ aÃn CzÀgÀ°è CAPÉ ¸ÀASÉåUÀ¼ÀÄ §gÉ¢zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. C.Q.gÀÆ. E¯Áè. 2] MAzÀÄ ¨Á¯ï ¥É£ÀÄß C.Q.gÀÆ. E¯Áè. 3] £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ. 380/- £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÉÆA¢UÉ d¦Û ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. £ÀAvÀgÀ oÁuÉUÉ ªÁ¥Á¸ï §AzÀÄ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀiÁPÉðlAiÀiÁqÀð ¥Éưøï oÁuÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ  UÀÄ£Éß £ÀA:05/2014 PÀ®A: 420 L¦¹ 78(3) PÉ.¦.DåPïÖ £ÉÃzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
           ¢£ÁAPÀ: 07.01.2014 gÀAzÀÄ ºÀĸÉÃ£ï ¸Á§ ºÁUÀÄ EvÀgÉ 9 d£ÀgÀÄ     DPÀæªÀĪÁV ºÀtªÀ£ÀÄ ¥ÀtPÉÌ ElÄÖ ¸ÁªÀðd¤PÀªÁV dÆeÁlªÀ£ÀÄß CqÀÄwÛzÁÝgÉ CAvÁ RavÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ  eÉ. PÀgÀÄuÉñÀ UËqÀ  ¦.L r.¹.Cgï.© gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ   gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢AiÉÆA¢UÉ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ CªÀjAzÀ 1)31,650/- £ÀUÀzÀÄ ºÀt,2) 09 ªÉƨÉʯïUÀ¼ÀÄ CA.Q 4,500 3) 14 ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ïUÀ¼À C.Q 4,80,000 gÀÆ.  4) 52 E¹àÃmï J¯ÉUÀ¼ÀÄ C.Q E®è  5) MAzÀÄ §PÀð C.Q.E®è MlÄÖ 5,16,150 gÀÆ/-   ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀzÀ£ÀÄß ªÀ±À¥Àr¹PÉÆAqÀÄ  vÀAzÀÄ ºÁdgÀÄ ¥Àr¹, ªÀÄÄA¢£À PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀAvÉ CzsÉò¹zÀ UÀÀtQÃPÀÈvÀ ¦gÁå¢ ªÉÄðAzÀ eÁ®ºÀ½î ¥Éưøï oÁuÉ.  UÀÄ£Éß £ÀA:01/2014 PÀ®A 87 PÉ ¦ PÁ¬ÄzÉ     ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄßzÁR°¹PÉÆAqÀÄvÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄßPÉÊUÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
           ದಿನಾಂಕ 07-01-2014 ರಂದು ಸಾಯಂಕಾಲ 19-10 ಗಂಟೆಗೆ ನಾನು, ಮಾನ್ಯ ಪೊಲೀಸ್ ಉಪಾಧೀಕ್ಷಕರು ರಾಯಚೂರು ಉಪ ವಿಭಾಗ ರವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ, ಪಿ.ಎಸ್.ಐ(ಕಾಸು) ಪಿ.ಎಸ್.ಐ(ಅವಿ) ಹಾಗೂ ಸಿಬ್ಬಂಧಿಯವರೊಂದಿಗೆ ನಾವು ಜೀಪಿನಲ್ಲಿ ಹೊರಟು ಸಾಯಂಕಾಲ 19-30 ಗಂಟೆಗೆ ಮಡ್ಡಿಪೇಟೆಯ ಈಶ್ವರ ಗುಡಿ ಹತ್ತಿರ ತಲುಪಿ ಜೀಪನ್ನು ಮರೆಯಾಗಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ನೋಡಲು ರೋಡಿನ ಪಕ್ಕದ ಮಡ್ಡಿಪೇಟೆ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ 1 ರೂಪಾಯಿಗೆ 80-00 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡುವುದಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಾ ಅವರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟದ ಮಟಕಾ ಚೀಟಿಗಳನ್ನು ಒಬ್ಬನು ಬರೆಯುತ್ತಿದ್ದು ಮತ್ತೊಬ್ಬನು ಹಣವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರೆದು ಕೊಡುವಾಗ ನಾವು ದಾಳಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಮಟಕಾ ನಂಬರ ಬರೆಯಿಸಲು ಬಂದವರೆಲ್ಲರು ಅಲ್ಲಿಂದ ಓಡಿ ಹೋಗಿದ್ದು ಮಟಕಾ ನಂಬರ ಬರೆಯುತ್ತಿದ್ದವನು ಹಾಗೂ ಹಣ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವವನು ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದಿದ್ದು ಅವರಿಗೆ ಹಿಡಿದು ವಿಚಾರಿಸಲು ಅವರು ತಮ್ಮ ಹೆಸರು 1)ರವೂಫ್ ತಂದೆ ಶಾಶಾವಲಿ 30ವರ್ಷ ಜಾ:ಮುಸ್ಲಿಂ ಉ:ಹಮಾಲಿ ಕೆಲಸ ಸಾ:ಅಯ್ಯಬೌಡಿ ಮಡ್ಡಿಪೇಟ ರಾಯಚೂರು  ಈತನ ಅಂಗ ಝಡ್ತಿ ಮಾಡಲು ಸದರಿಯವನ ಹತ್ತಿರ 2 ಮಟಕಾ ನಂಬರ ಚೀಟಿಗಳು ಹಾಗೂ ಒಂದು ಬಾಲ ಪೆನ್ ಮತ್ತು  5000-00 ರೂ. ನಗದು ಹಣ ದೊರೆತಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ಹಾಗೂ ಇನ್ನೊಬ್ಬನನ್ನು ವಿಚಾರಿಸಲು ಅವನು ತನ್ನ ಹೆಸರು 2)ಅಮ್ಜದ @ ಖಾನಸಾಬ ತಂದೆ ಶಾಶಾವಲಿ 40ವರ್ಷ ಜಾ:ಮುಸ್ಲಿಂ ಉ:ಹಮಾಲಿ ಕೆಲಸ ಸಾ:ಮಡ್ಡಿಪೇಟ ರಾಯಚೂರು ಅಂತಾ ಹೇಳಿದ್ದು ಸದರಿಯವನ ಅಂಗ ಝಡ್ತಿ ಮಾಡಲಾಗಿ ಅವನ ಹತ್ತಿರ ಮಟಕಾ ನಂಬರ ಬರೆದ ಹಣ 4920-00 ರೂ. ಹಾಗೂ 1 ಮಟಕಾ ಚೀಟಿ ದೊರೆತಿದ್ದು ಸದರಿಯವರಿಗೆ ಮಟಕಾ ನಂಬರ ಚೀಟಿ ಯಾರಿಗೆ ಕೊಡುತ್ತೀ ಅಂತಾ ಕೇಳಿದಾಗ ತಾವೇ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದರು. ಮತ್ತು ಮಟಕಾ ನಂಬರ ಹತ್ತಿದ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರಿಗೂ ತಿಳಿಸದೇ ತಮ್ಮ ಹತ್ತಿರವೇ ಹಣ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಂದ ಹಣವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಅವರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಠದ ಮಟಕಾ ನಂಬರಗಳನ್ನು ಬರೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದು ಸದರಿ ಮಟಕಾ ಜೂಜಾಟಕ್ಕೆ ಬಳಸಿದ ಸಾಮಾಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ನಮ್ಮ ಸಮಕ್ಷಮ ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ªÁ¥Á¸ï oÁuÉUÉ §AzÀÄ zÁ½ ಪಂಚನಾಮೆ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ  £ÉÃvÁf £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ. ಗುನ್ನೆ ನಂ: 08/2014 ಕಲಂ 420 ಐ ಪಿ ಸಿ ಮತ್ತು  78(3)  ಕೆ.ಪಿ. ಯ್ಯಾಕ್ಟ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.
                     ದಿನಾಂಕ 07-01-2014 ರಂದು ಸಾಯಂಕಾಲ 17-20 ಗಂಟೆಗೆ ನಾವು, ಮಾನ್ಯ ಪೊಲೀಸ್ ಉಪಾಧೀಕ್ಷಕರು ರಾಯಚೂರು ಉಪ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಸಿಪಿಐ ಪೂರ್ವ ವೃತ್ತ ರಾಯಚೂರು ರವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ನೇತಾಜಿ ಸರ್ಕಲನಿಂದ ಮೇಲ್ಕಂಡ ಪಂಚರು ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂಧಿಯವರೊಂದಿಗೆ ನಾವು ಜೀಪಿನಲ್ಲಿ ಹೊರಟು ಸಾಯಂಕಾಲ 17-40 ಗಂಟೆಗೆ ತಿಮ್ಮಾಪುರಪೇಟೆಯ ಬಾಲಮಾರೆಮ್ಮ ಗುಡಿ ಹತ್ತಿರ ಸಾಯಂಕಾಲ 17-50 ಗಂಟೆಗೆ ತಲುಪಿ ಜೀಪನ್ನು ಮರೆಯಾಗಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ನೋಡಲು ರೋಡಿನ ಪಕ್ಕದ ತಿಮ್ಮಾಪುರಪೇಟೆ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ 1 ರೂಪಾಯಿಗೆ 80-00 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡುವುದಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಾ ಅವರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟದ ಮಟಕಾ ಚೀಟಿಗಳನ್ನು ಬರೆದು ಕೊಡುವಾಗ ನಾವು ದಾಳಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಮಟಕಾ ನಂಬರ ಬರೆಯಿಸಲು ಬಂದವರೆಲ್ಲರು ಅಲ್ಲಿಂದ ಓಡಿ ಹೋಗಿದ್ದು ಮಟಕಾ ನಂಬರ ಬರೆಯುತ್ತಿದ್ದವನು ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದಿದ್ದು ಅವನನ್ನು ಹಿಡಿದು ವಿಚಾರಿಸಲು ಅವನು ತನ್ನ ಹೆಸರು ಹುಸೇನಬಾಷ ತಂದೆ ಮಹಿಬೂಬ ಸಾಬ 38ವರ್ಷ ಉ:ಆಟೋ ಡ್ರೈವರ ಸಾ:ಮ.ನಂ: 6-4-41 ಜಿ.ಡಿ ತೋಟ ತಿಮ್ಮಾಪುರಪೇಟ ರಾಯಚೂರು ಅಂತಾ ಹೇಳಿದ್ದು ಅವನ ಅಂಗ ಶೋಧನೆ ಮಾಡಲು ಅವನ ಹತ್ತಿರ ಮಟಕಾ ಚೀಟಿ, 1 ಬಾಲಪೆನ್ನು, ಹಾಗೂ ಮಟಕಾ ಜೂಜಾಟದಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ನಗದು ಹಣ 1370/- ರೂ. ದೊರೆತಿದ್ದು ಸದರಿಯವನಿಗೆ ಮಟಕಾ ನಂಬರ ಚೀಟಿ ಯಾರಿಗೆ ಕೊಡುತ್ತೀ ಅಂತಾ ಕೇಳಿದಾಗ ತಾವೇ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದನು ಮತ್ತು ಮಟಕಾ ನಂಬರ ಹತ್ತಿದ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರಿಗೂ ತಿಳಿಸದೇ ತಮ್ಮ ಹತ್ತಿರವೇ ಹಣ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಂದ ಹಣವನ್ನು ಪಡೆದು ಅವರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಠದ ಮಟಕಾ ನಂಬರಗಳನ್ನು ಬರೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದು ಮಟಕಾ ನಂಬರ ಬರೆಯುವವನಿಗೆ ದಸ್ತಗಿರಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ªÁ¥Á¸ï oÁuÉUÉ §AzÀÄ  ಸದರಿ ಪಂಚನಾಮೆ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ £ÉÃvÁf £ÀUÀgÀ ಠಾಣಾ ಗುನ್ನೆ ನಂ: 07/2014 ಕಲಂ 420 ಐ ಪಿ ಸಿ ಮತ್ತು  78(3)  ಕೆ.ಪಿ. ಯ್ಯಾಕ್ಟ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.

               ¢£ÁAPÀ. 07-01-2014  gÀAzÀÄ 15-30  UÀAmÉUÉ dÄlĪÀÄgÀr UÁæªÀÄzÀ DAd£ÉÃAiÀÄå UÀÄrAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è. ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ ¦J¸ïL zÉêÀzÀÄUÀð gÀªÀgÀÄ ¹¦L zÉêÀzÀÄUÀð gÀªÀgÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀ°è ¹§âA¢AiÉÆA¢UÉ PÀÆrPÉÆAqÀÄ, ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è dÄlĪÀÄgÀr UÁæªÀÄzÀ DAd£ÉÃAiÀÄå UÀÄrAiÀÄ EgÀĪÀ ¥ÉAlgï ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ªÀÄgÉAiÀÄ°è  ºÉÆÃV fÃ¥À£ÀÄß ¤°è¹   £ÉÆÃqÀ®Ä ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è M§â ªÀåQÛAiÀÄÄ ºÉÆÃV §gÀĪÀ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ ªÀÄlPÁ dÆmÁzÀ°è vÉÆqÀUÀĪÀAvÉ ¥ÀæZÉÆâ¸ÀÄvÁÛ, MAzÀÄ gÀÆ¥Á¬ÄUÉ 80 gÀÆ¥Á¬Ä ¹UÀÄvÀÛzÉ EAzÀÄ 10 £ÀA§gï §gÀÄvÀÛzÉ zÀÄqÀÄØ PÀnÖj  CAvÁ ºÉüÀÄvÁÛ d£ÀjUÉ ªÉÆøÀ ªÀiÁr, d£ÀgÀ£ÀÄß £ÀA©¹ CªÀjAzÀ ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ, ªÀÄlPÁ dÆmÁzÀ CAPɸÀASÉåUÀ¼À£ÀÄß §gÉzÀÄPÉƼÀÄîwÛzÁÝUÀ ¹§âA¢ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è zÁ½ªÀiÁrzÁUÀ ªÀÄlPÁ £ÀA§gïUÀ¼À£ÀÄß §gɸÀÄwÛzÀÝ d£ÀgÀÄ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ aÃn §gÉAiÀÄÄwÛzÀÝ 1)    ²æà ¨Á®UËqÀ vÀAzÉ AiÀÄAPÉÆèÁ dÄlĪÀÄgÀr,30 ªÀµÀð, £ÁAiÀÄPÀ,ZÀºÁ§Ar ªÁå¥ÁgÀ, ¸Á-dÄlĪÀÄgÀr FvÀ£À£ÀÄß »rzÀÄ «ZÁj¹ CAUÀ ±ÉÆÃzÀ£É ªÀiÁrzÁUÀ MAzÀÄ ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ CAPɸÀASÉUÀ¼À£ÀÄß §gÉzÀ, aÃn, MAzÀÄ ¨Á¯ï ¥Á¬ÄAmï ¥É£ÀÄß ºÁUÀÄ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 820/- gÀÆ.UÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ, DgÉÆævÀ¤UÉ «ZÁj¹zÁUÀ  vÁ£ÀÄ §gÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ aÃn, ºÀtªÀ£ÀÄß §ÄQÌ gÁZÀAiÀÄå ¸Á-CgÀPÉÃgÁ  FvÀ¤UÉ   PÉÆqÀĪÀÅzÁV w½¹zÀÄÝ, DgÉÆæ £ÀA. 01 £ÉÃzÀݪÀ£À£ÀÄß, ªÀÄÄzÉÝ ªÀiÁ®£ÀÄß ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ £ÀAvÀgÀ ªÁ¥Á¸ï oÁuÉUÉ §AzÀÄ zÁ½¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ DzsÁgÀzÀ  ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 05/2013. PÀ®A. 78(3) PÉ.¦ DåPïÖ. ªÀÄvÀÄÛ 420 L¦¹.CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.  

        ¢£ÁAPÀ. 07-01-2014  gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 6-45 zÉêÀzÀÄUÀð ¥ÀlÖtzÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ ªÀÄÄAzÀÄUÀqÉ EgÀĪÀ ¥Á£ï±Á¥ï ªÀÄÄA¢£À ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ ¦J¸ïL zÉêÀzÀÄUÀð gÀªÀgÀÄ ¹¦L zÉêÀzÀÄUÀð gÀªÀgÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀ°è ¹§âA¢AiÉÆA¢UÉ PÀÆrPÉÆAqÀÄ PÁ®Ä£ÀrUÉAiÀÄ°è ºÉÆÃV ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è ¥ÀÄgÀ¸À¨sÉ PÁAiÀÄð®AiÀÄzÀ ªÀÄgÉAiÀÄ°è ¤AvÀÄ  £ÉÆÃqÀ®Ä ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è M§â ªÀåQÛAiÀÄÄ ºÉÆÃV §gÀĪÀ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ ªÀÄlPÁ dÆmÁzÀ°è vÉÆqÀUÀĪÀAvÉ ¥ÀæZÉÆâ¸ÀÄvÁÛ, MAzÀÄ gÀÆ¥Á¬ÄUÉ 80 gÀÆ¥Á¬Ä ¹UÀÄvÀÛzÉ EAzÀÄ 0 M¥É£ï, 8 PÉÆèÃ¸ï £ÀA§gï §gÀÄvÀÛzÉ zÀÄqÀÄØ PÀnÖj CAvÁ ºÉüÀÄvÁÛ d£ÀjUÉ ªÉÆøÀ ªÀiÁr, d£ÀgÀ£ÀÄß £ÀA©¹ CªÀjAzÀ ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ, ªÀÄlPÁ dÆmÁzÀ CAPɸÀASÉåUÀ¼À£ÀÄß §gÉzÀÄPÉƼÀÄîwÛzÁÝUÀ ¹§âA¢ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è zÁ½ªÀiÁr ªÀÄlPÁ aÃn §gÉAiÀÄÄwÛzÀÝ 1)    ¹zÀÝgÁªÀÄ vÀAzsÉ §¸ÀªÀgÁd ¨É£ÀPÀ£ÀªÀÄÄwÛ  24 ªÀµÀð, £ÁAiÀÄPÀ ¸Á-£ÉÃvÁf Mt zÉêÀzÀÄUÀð FvÀ£À£ÀÄß»rzÀÄ «ZÁj¹ CAUÀ ±ÉÆÃzÀ£É ªÀiÁrzÁUÀ MAzÀÄ ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ CAPɸÀASÉUÀ¼À£ÀÄß §gÉzÀ, aÃn, MAzÀÄ ¨Á¯ï ¥Á¬ÄAmï ¥É£ÀÄß ºÁUÀÄ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 3200/- gÀÆ.UÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ, DgÉÆævÀ¤UÉ «ZÁj¹zÁUÀ  vÁ£ÀÄ §gÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ aÃn, ºÀtªÀ£ÀÄß §ÄQÌ §¸ÀªÀgÁd zÉêÀzÀÄUÀðzÀ 108 CA§Äå¯É£Àì ZÁ®PÀ FvÀ¤UÉ PÉÆqÀĪÀÅzÁV w½¹zÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ  ªÁ¥Á¸ï oÁuÉUÉ §AzÀÄ zÁ½¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ DzsÁgÀzÀ  ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 06/2013. PÀ®A. 78(3) PÉ.¦ DåPïÖ. ªÀÄvÀÄÛ 420 L¦¹.CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.  

           ¢£ÁAPÀ: 07-01-2014 gÀAzÀÄ 6-15 ¦.JA. ¸ÀĪÀiÁjUÉ zÉêÀtÚ vÀAzÉ £ÁUÀ¥Àà UÉÆãÉÃPÀ¯ï ªÀAiÀiÁ: 45 ªÀµÀð eÁ:°AUÁAiÀÄvÀ  G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á:PÉAUÀ¯ï  vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ PÉAUÀ¯ï UÁæªÀÄzÀ°è ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄ CzÀȵÀÖzÀ ªÀÄlPÁ £ÀA§j£À aÃnAiÀÄ£ÀÄß §gÉzÀÄPÉÆqÀÄwÛzÀÄÝ C®èzÉà 1 gÀÆ. 80 gÀÆ¥Á¬Ä PÉÆqÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄ CªÀgÀÄ §gɬĹzÀ ªÀÄlPÁ £ÀA§gï §AzÀgÀÆ ¸ÀºÀ ¤ªÀÄä £ÀA§gï §A¢®è CAvÁ ºÀt PÉÆqÀzÉ ªÉÆøÀ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ PÁgÀt ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ£À£ÀÄß ¦.J¸ï.L. ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt gÀªÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zÁ½ ªÀiÁr DgÉÆævÀ½AzÀ ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ ºÀt gÀÆ. 380/-UÀ¼ÀÄ, MAzÀÄ ªÀÄlPÁ aÃn, MAzÀÄ ¨Á® ¥É£ÀÄß, d¥ÀÄÛ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÁ¥Á¸ï oÁuÉUÉ §AzÀÄ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ DzÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ  ¹AzsÀ£ÀÆgÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 14/2014 PÀ®A. 78 (3) PÉ.¦. DåPïÖ ªÀÄvÀÄÛ 420 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ


       ¢£ÁAPÀ: 07-01-2014 gÀAzÀÄ gÁwæ 1900 UÀAmÉUÉ DgÉÆæ AiÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Àà ªÀAiÀÄÄì 37 ªÀµÀð eÁw PÀÄgÀ§gÀÄ, G: «ÄmÁ¬Ä CAUÀr ªÁå¥ÁgÀ ¸Á: »gÉâ¤ß vÁ: ªÀiÁ£À« FvÀ£ÀÄ »gÉâ¤ß UÁæªÀÄzÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ CUÀ¹ ªÀÄÄAzÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀV ªÀÄlPÁ £ÀA§gï ºÀwÛzÀªÀjUÉ MAzÀÄ gÀÆ¥Á¬ÄUÉ 80/- gÀÆ. gÀAvÉ ºÀt ¤ÃqÀzÉà ªÉÆøÀ ªÀiÁr. UÀ¯ÁmÉ ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀÀ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ ¦.J¸ï.L. PÀ«vÁ¼À gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢AiÉÆA¢UÉ zÁ½ ªÀiÁqÀ¯ÁV ºÀt PÉüÀÄwÛzÀݪÀ£ÀÄ £ÀªÀÄä£ÀÄß £ÉÆÃr Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ. ªÀÄlPÁ £ÀA§gï §gÉAiÀÄÄwÛzÀÝ DgÉÆæ AiÀÄ®è¥Àà FvÀ£À£ÀÄß »rzÀÄ «ZÁj¹ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤AzÀ 1) ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ. 0910/- 2) MAzÀÄ ªÀÄlPÁ ¥ÀnÖ 3) MAzÀÄ ¨Á®¥É£ÀÄß EªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ªÀÄÆ®PÀ d¦Û ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀgÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ ªÀÄlPÁ £ÀA§gï ºÀwÛzÀªÀjUÉ MAzÀÄ gÀÆ¥Á¬ÄUÉ 80/- gÀÆ. gÀAvÉ ºÀt ¤ÃqÀzÉà ªÉÆøÀ ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀÅzÁV w½zÀÄ §A¢zÀÝjAzÀ DgÉÆæ ªÀÄvÀÄÛ d¦Û ªÀiÁrzÀ ªÀÄÄzÉÝà ªÀiÁ®ÄzÉÆA¢UÉ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ£ÀÄß vÀAzÀÄ ºÁdgÀ¥Àr¹zÀÝgÀ, ªÉÄðAzÀ PÀ«vÁ¼À oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA: 03/2014 PÀ®A: 78 (3) PÀ£ÁðlPÀ ¥Éưøï PÁAiÉÄÝ & 420 L.¦.¹.¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
                   ದಿನಾಂಕ 07/01/2013 ರಂದು 16.30 ಗಂಟೆಗೆ ವ್ಯಾಕರನಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಗಂಗಪ್ಪ ಅಂಗಡಿಯ ಮುಂದಿನ  ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಧಳದಲ್ಲಿ E¨Áæ»A vÀAz ZÀAzÀ¸Á¨ï ªÀÄ¹Ì 30 MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: §ÆvÀ®¢¤ß ºÁUÀÆ EvÀgÉ 11 d£ÀgÀÄ J®ègÀÄ ¸Á: ªÁåPÀgÀ£Á¼À  EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ 52  ಎಲೆ ಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ಅಂದರ ಬಹಾರ ಎಂಬರ  ಇಸ್ಪೇಟ್  ಜೂಜಾಟ ಆಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ  ಪಿ.ಎಸ್.ಐ ರವರು , ಪಂಚರ ಸಮಕ್ಷಮ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯೊಂದಿಗೆ  ಹೋಗಿ  ದಾಳಿಮಾಡಿ ಹಿಡಿದು ಆರೋಪಿತರಿಂದ ಮತ್ತು ಕಣದಲ್ಲಿಂದ ಜೂಜಾಟಕ್ಕೆ ಸಂಬಂದಿಸಿದ ನಗದು ಹಣ ರೂ. 8480/- ಗಳನ್ನು ಮತ್ತು 52 ಇಸ್ಪೇಟ್ ಎಲೆಗಳನ್ನುಮತ್ತ 7 ªÉƨÉÊಲ ಪೋನ್ ಗಳನ್ನು  ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿ ಕೊಂಡು ಪಂಚರನಾಮೆಯನ್ನು ಪೂರೈಸಿಕೊಂಡು ಆರೋಪಿತರು ಮತ್ತು ಮುದ್ದೇಮಾಲಿನೊಂದಿಗೆ ವಾಪಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ಬಂದು, zÁ½ ಪಂಚನಾಮೆ DzsÁgÀzÀ ಮೇಲಿಂದ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï UÀÄ£Éß £ÀA: 11/14 PÀ®A.87 PÉ.¦.PÁAiÉÄÝ. CrAiÀÄ°è  ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದ.
            ದಿನಾಂಕ;-07/01/2014 ರಂದು ಬಳಗಾನೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ತುರಕಟ್ಟಿ ಕ್ಯಾಂಪಿನ ರಂಗಾರಾವು ಈತನ ಹೋಟೇಲ್ ಹತ್ತಿರ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇಸ್ಪೇಟ್ ಜೂಜಾಟ ನಡೆದಿದೆ ಅಂತಾ ಖಚೀತ ಮಾಹಿತಿ ಮೇರೆಗೆ ¦.J¸ï.L. §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ  ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರು ಹಾಗೂ ಇಬ್ಬರು ಪಂಚರೊಂದಿಗೆ ಠಾಣಾ ಜೀಪಿನಲ್ಲಿ ಸದರಿ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಇಸ್ಪೇಟ್ ಜೂಜಾಟದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದ 1).ಲಚಮಪ್ಪ ತಂದೆ ಚಂದಪ್ಪ ಲಮಾಣಿ 40 ವರ್ಷ,ಸಾ;-ತುರಕಟ್ಟಿ ಕ್ಯಾಂಪ್            2).ತಿಪ್ಪಾರೆಡ್ಡಿ ತಂದೆ ಯಂಕಪ್ಪ ಸಿರನಗುಡ್ಡಿ 35 ವರ್ಷ, ಜಾ;-ನಾಯಕ,ಸಾ:-ಜವಳಗೇರ 3).ರಮೇಶಸ್ವಾಮಿ ತಂದೆ ವಿರುಪಾಕ್ಷಪ್ಪ 42 ವರ್ಷ, ಲಿಂಗಾಯತ,ಸಾ:-ತುರಕಟ್ಟಿ ಕ್ಯಾಂಪ್ 4).ನರಸಪ್ಪ ತಂದೆ ಭೀಮಣ್ಣ ಸಿರನಗುಡ್ಡಿ 55 ವರ್ಷ,ನಾಯಕ,ಸಾ:-ಜವಳಗೇರ 5).ಮಲ್ಲೇಶ ತಂದೆ ಚಂದಪ್ಪ ಲಮಾಣೀ 34 ವರ್ಷ, ಸಾ;-ತುರಕಟ್ಟಿ ಕ್ಯಾಂಪ್.EªÀgÀÄUÀ¼À ಮೇಲೆ ಸಾಯಂಕಾಲ 4-30 ಗಂಟೆಗೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ದಾಳಿ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಆರೋಫಿತರು ಮತ್ತು ಜೂಜಾಟದ ಕಣದಿಂದ ಒಟ್ಟು ನಗದು ಹಣ 1680/-ರೂಪಾಯಿ ಹಾಗು 52-ಇಸ್ಪೇಟ್ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ £ÀAvÀgÀ oÁuÉUÉ §AzÀÄ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ಮೇಲಿಂದ §¼ÀWÁ£ÀÆgÀÄ ಠಾಣಾ UÀÄ£Éß £ÀA: 07/2014.ಕಲಂ,87 ಕೆ.ಪಿ.ಕಾಯಿದೆ. CrAiÀÄ°è  ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.
              ದಿನಾಂಕ : 07-01-2014 Rರಂದು ಸಂಜೆ 04:30 ಗಂಟೆಗೆ ಗಬ್ಬೂರು ಗ್ರಾಮದ ಪ್ಯಾಟೆ ಬಸ್ಸಪ್ಪನ ಗುಡಿಯ ಹತ್ತಿರ ಆರೋಪಿತರು ಅಂದರ್ ಬಾಹರ್ ಎಂಬ ಅದೃಷ್ಟದ ಇಸ್ಪೀಟ್ ಜೂಜಾಟದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದಾಗ ಪಿರ್ಯಾದಿದಾರರು ಪಂಚರ ಸಮಕ್ಷಮ, ಸಿಬ್ಬಂದಿಯೊಂದಿಗೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಆರೋಪಿತರ ತಾಬಾದಿಂದ ರೂ.1790/- ಹಾಗೂ 52 ಇಸ್ಪೀಟ್ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು  ಮೂರು ಜನ ಆರೋಪಿತರು ಮತ್ತು ಮುದ್ದೇಮಾಲಿನೊಂದಿಗೆ ಬಂದು ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸುವಂತೆ ನೀಡಿದ ಜ್ಞಾಪನ ಪತ್ರದ  ಗಬ್ಬೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಅ.ಸಂ. 03/2014 ಕಲಂ: 87 ಕೆ.ಪಿ. PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ

              ¢-07-01-2014 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À 11-15  UÀAmÉUÉ zÉêÀgÀ¨sÀÆ¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ UÁæªÀÄ¥ÀAZÁAiÀÄw ªÀÄÄA¢£À ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ªÀÄlPÁ dÆeÁl £ÀqÉAiÀÄÄwÛzÉ CAvÁ §AzÀ ªÀiÁ»w ªÉÄÃgÉUÉ ¦.J¸ï.L. °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ gÀªÀgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß  §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀAUÀqÀ r.J¸ï.¦. ªÀÄvÀÄÛ  ¹.¦.L ¸ÁºÉçgÀ ªÀiÁUÀðzÀ±À£ÀzÀ°è C°èUÉ  ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ¯ÁV  ¹zÀÝ¥Àà vÀAzÉ ºÉƼÉAiÀÄ¥Àà PÀgÉPÀÄj ªÀAiÀiÁ-45 eÁw-PÀÄgÀħgÀÄ ¸Á|| zÉêÀgÀ¨sÀÆ¥ÀÆgÀ gÀªÀgÀÄ ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀÄÝ ªÀÄlPÁ  aÃn §gÉzÀÄ PÉÆqÀÄvÁÛ zÀÄqÀÄØ vÉUÉzÀÄPÉƼÀÄîwÛgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß  £ÉÆÃr zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ DgÉÆævÀ¤AzÀ dÆeÁlzÀ ºÀt  3910/- gÀÆ 2) MAzÀÄ ¨Á¯ï ¥É£ï ªÀÄvÀÄÛ  3)ªÀÄmÁÌ £ÀA§gï §gÉzÀ ¥ÀnÖ 4)  n«J¸ï JPÉì¯ï ªÉÆ¥Éqï £ÀA PÉ.J-36-EJ-2735, 5) MAzÀÄ PÁ§ð£ï ªÉƨÉÊ¯ï £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ªÀ±À¥Àr¹PÉÆAqÀÄ £ÀAvÀgÀ C°èzÀÝ M§â ªÀåQÛ ºÉýzÉÝãÉAzÀgÉ DgÉÆævÀgÀÄ MAzÀÄ gÀÆ¥Á¬ÄUÉ 80 gÀÆ.UÀ¼ÀÄ PÉÆqÀÄvÉÛ£É CAvÁ ºÉý ºÀt vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ £ÀA§gï ºÀwÛzÀgÉ ºÀt PÉÆqÀzÉà ªÉÆøÀªÀiÁqÀÄvÁÛgÉ CAvÁ  w½¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. £ÀAvÀgÀ oÁuÉUÉ §AzÀÄ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 12/2014  PÀ®A78(3) PÉ.¦ DåPïÖ  ºÁUÀÆ  420 L.¦.¹   CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¢-07-01-2014 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 4-15  UÀAmÉUÉ °AUÀ¸ÀÄUÀÆj£À ªÀÄl£ï ªÀiÁPÉðmï UÉÃmï ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ªÀÄlPÁ dÆeÁl £ÀqÉAiÀÄÄwÛzÉ CAvÁ §AzÀ ªÀiÁ»w ªÉÄÃgÉUÉ ¦.J¸ï.L. °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ gÀªÀgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß  §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀAUÀqÀ r.J¸ï.¦. ¹.¦.L gÀªÀgÀ ªÀiÁUÀðzÀ±À£ÀzÀ°è  C°èUÉ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ®Ä zË®vï vÀAzÉ ¨Á¯ÉøÁ¨ï PÉʪÀÄ° ªÀAiÀiÁ: 38, eÁw: ªÀÄĹèA G: ªÁå¥ÁgÀ ¸Á: ¸ÀAvÉ §eÁgÀ °AUÀ¸ÀÄUÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀÄÝ ªÀÄlPÁ  aÃn §gÉzÀÄ PÉÆqÀÄvÁÛ zÀÄqÀÄØ vÉUÉzÀÄPÉƼÀÄîwÛgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß  zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ DgÉÆævÀ¤AzÀ 1) dÆeÁlzÀ ºÀt  1500/- gÀÆ 2) MAzÀÄ ¨Á¯ï ¥É£ï ªÀÄvÀÄÛ  3) ªÀÄmÁÌ £ÀA§gï §gÉzÀ ¥ÀnÖ   4) MAzÀÄ PÉA¥ÀÄ ªÉƨÉÊ¯ï ªÀ±À¥Àr¹PÉÆAqÀÄ £ÀAvÀgÀ C°èzÀÝ M§â ªÀåQÛ ºÉýzÉÝãÉAzÀgÉ DgÉÆævÀgÀÄ MAzÀÄ gÀÆ¥Á¬ÄUÉ 80 gÀÆ.UÀ¼ÀÄ PÉÆqÀÄvÉÛ£É CAvÁ ºÉý ºÀt vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ £ÀA§gï ºÀwÛzÀgÉ ºÀt PÉÆqÀzÉà ªÉÆøÀªÀiÁqÀÄvÁÛgÉ CAvÁ  w½¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. £ÀAvÀgÀ oÁuÉUÉ §AzÀÄ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 13/2014  PÀ®A78(3) PÉ.¦ DåPïÖ  ºÁUÀÆ  420 L.¦.¹   CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

         ¢£ÁAPÀ 07.01.2014 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 4.00  UÀAmÉUÉ  ] ¸ÀÆUÀÆgÀ¥Àà vÀAzÉ ¸ÀtÚ ªÀiÁgÉ¥Àà, 30 ªÀµÀð, eÁ: J¸ï.¹, G: PÀÆ°, ¸Á: ºÉUÀθÀ£ÀºÀ½î, ºÁ:ªÀ: ªÀÄ.£ÀA: mÉÊ¥ï-7/236 Pɦ¹ PÁ¯ÉÆä ±ÀQÛ£ÀUÀgÀ. 2] ²æäªÁ¸À vÀAzÉ DAf£ÉÃAiÀÄå, 26 ªÀµÀð, eÁ: J¸ï.¹, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: MqÉØ¥À°è, ºÁ:ªÀ: mÉÊ¥ï-7/236 Pɦ¹ PÁ¯ÉÆä ±ÀQÛ£ÀUÀgÀ. EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄC£À¢üÃPÀÈvÀªÁV DAzÀæ¢AzÀ MAzÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÆmÁgÀ ªÉÄÃ¯É ¸ÉÃA¢AiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀ®Ä ±ÀQÛ£ÀUÀgÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛzÁÝgÉ CAvÀ  zÉÆgÉvÀ RavÀªÁzÀ ¨Áwä ªÉÄðAzÀ ¦.J¸ï.¦. ±ÀQÛ£ÀUÀgÀ oÁuÉ  ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀAZÀgÀÄ ºÁUÀÆ ¹§âA¢AiÀĪÀgÁzÀ ¦¹- 400, 458,   gÀªÀgÀÄ PÀÆr SÁ¸ÀV fÃ¥ï£À°è PÀȵÁÚ ©æqÀÓ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV DgÉÆævÀgÀ ªÉÄïɠ zÁ½ ªÀiÁr DgÉÆævÀgÀÀ ªÀ±À¢AzÀ 01 °Ãlj£À 10 ¥Áè¹ÖPï aîUÀ¼À°èè MlÄÖ 10 °Ãlgï ¸ÉÃA¢AiÀÄ£ÀÄß ªÀ±À¥Àr¹PÉÆAqÀÄ CzÀjAzÀ ±ÁåA¥À¯ïUÁV 02 PÁélðgï ¨Ál°UÀ¼À°è   ¸ÉÃA¢AiÀÄ£ÀÄß vÉUÉzÀÄ ¨Á¬ÄUÉ ©½ §mÉÖ PÀnÖ J¸ïJ£ïDgï ¹Ã¯ï¢AzÀ ¹Ã¯ï ªÀiÁr ¥ÀAZÀgÀ ¸À» aÃn CAn¹ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ E£ÀÄß½zÀ J¯Áè ¸ÉÃA¢AiÀÄÄ PÉlÄÖ ªÀİãÀªÁUÀĪÀ ¸ÀA¨sÀªÀ EzÀÄÝzÀjAzÀ J®è ¸ÉÃA¢AiÀÄ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°è £Á±À¥Àr¹ ¸ÀzÀj 01 °Ãlj£À 10 SÁ° ¥Áè¹ÖPï aîUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ ¥Áè¹ÖPï PÉÊaîªÀ£ÀÄß  ºÁUÀÆ ¸ÉÃA¢ ¸ÁV¸À®Ä G¥ÀAiÉÆÃV¹zÀ MAzÀÄ MAzÀÄ »gÉÆà ºÉÆAqÁ J¸ï.J¸ï. UÁr £ÀA: PÉ.J-36/ºÉZï-3874 C.Q. 18000/- gÀÆ ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀzÀ£ÀÄß ¥ÀæPÀgÀtzÀ ¥ÀÄgÁªÉUÁV d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀgÀÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ±ÀQÛ£ÀUÀgÀ oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA: 05/2014 PÀ®A: 32, 34 PÉ.E AiÀiÁPïÖ. ªÀÄvÀÄÛ 273, 284 L¦¹ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ


zÉÆA©ü ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
                ¦ügÁå¢ ¹zÀÝ¥Àà vÀAzÉ ºÀĸÉãÀ¥Àà ªÀAiÀiÁ: 28 eÁ: ºÀjd£ï G: MPÀÌ®ÄvÀ£À  ¸Á: E.eÉ §¸Áì¥ÀÆgÀÄ vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ FvÀ£À ªÉÄÃ¯É ºÉÆ®zÀ ªÁådåzÀ «µÀAiÀÄzÀ°è »A¢£À ªÉʱÀåªÀÄå¢AzÀ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝòvÀgÁV 1) UÀzÉÝ¥Àà vÀAzÉ PÉÆãÀ¥Àà ªÀAiÀiÁ: eÁ: ºÀjd£À 2) zÀÄgÀÄUÀªÀÄä UÀAqÀ PÉÆãÀ¥Àà ºÀjd£À ªÀAiÀiÁ: 50 eÁ: ºÀjd£À  3) ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ PÉÆãÀ¥Àà ªÀAiÀiÁ: 28 eÁ: ºÀjd£À 4) ¥ÀA¥ÀªÀÄä UÀAqÀ ªÀiË£ÉñÀ ªÀAiÀiÁ: 38 eÁ: ºÀjd£À 5) ¹zÀÝ¥Àà vÀAzÉ ªÀiË£ÉñÀ ªÀAiÀiÁ: 20 J¯ÁègÀÆ  ¸Á: E.eÉ §¸Áì¥ÀÆgÀÄ   EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ CPÀæªÀÄPÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ DgÉÆæ 1£ÉÃzÀݪÀ£ÀÄ PÉÊAiÀÄ°è PÉÆqÀ° »rzÀÄPÉÆAqÀÄ ¸ÀªÀiÁ£À GzÉÝòvÀgÁV §AzÀÄ ¦ügÀå¢zÁgÀ¤UÉ CªÁZÀå ¨ÉÊzÀÄ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ, DgÉÆæ 2 jAzÀ 5 £ÉÃzÀݪÀgÀÄ vÉPÉ̪ÀÄÄPÉÌ ©zÀÄÝ »rzÀÄPÉÆAqÁUÀ DgÉÆæ 1£ÉÃzÀݪÀ£ÀÄ PÉÆrè¬ÄAzÀ ºÀ¯ÉèªÀiÁr PÉƯÉUÉ ¥ÀæAiÀÄwß¹ JqÀUÀqÉ vÉÆqÉUÉ UÁAiÀÄ¥Àr¹, PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ vÀÄ«ðºÁ¼À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA:   17/2014 PÀ®A 143. 147. 148. 504. 307. 323. 506. gÉ/« 149 L¦¹ DPÀ¹äPÀ ¨ÉAQ C¥ÀWÁvÀ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

              1) AiÀÄ®èªÀÄä UÀAqÀ ¥ÀA¥ÀtÚ  2) AiÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ ¥ÀA¥ÀtÚ 3) zÀÄgÀÄUÀ¥Àà vÀAzÉ ¥ÀA¥ÀtÚ                                            4) £ÁUÀ¥Àà vÀAzÉ ¥ÀA¥ÀtÚ   5) ªÀÄÄvÀÛ¥Àà vÀAzÉ ¥ÀA¥ÀtÚ J¯ÁègÀÄ ¸Á: ªÀiÁlÆgÀÄ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ KPÁKQ CPÀæªÀÄPÀÆl PÀnÖPÉÆAqÀÄ ¦üÃgÁå¢ zÀÄgÀÄUÀ¥Àà vÀAzÉ ¸ÀÄPÀĪÀÄĤAiÀÄ¥Àà ªÀAiÀiÁ: 25 G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ªÀiÁlÆgÀÄ vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ gÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ PÀÆUÁqÀÄvÁÛ §AzÀÄ ¦ügÁå¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ UÉÆÃqÉAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆqÉzÀÄ ¨ÁV®Ä ªÀÄÄj¢zÀÄÝ, ¦ügÁå¢ PÉüÀ®Ä DvÀ¤UÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ   CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ  vÀÄ«ðºÁ¼À oÁAJ UÀÄ£Éß £ÀA: 16/2014 PÀ®A  143, 147,  427, 323, 504,  506, gÉ/« 149 L.¦.¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤PÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ
           ¦ügÁå¢ ±ÉmÉÖ¥Àà vÀAzÉ FgÀ¥Àà ªÀAiÀiÁ-60 eÁw- ®ªÀiÁt G-MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á|| UÉÆ£ÀªÁmÁè vÁAqÁ gÀªÀjUÀÆ ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ¸ÀÄgÉñÀ vÀAzÉ §ÆzÉ¥Àà, 2) eÁ£ÀĨÁ¬Ä UÀAqÀ §ÆzÉ¥Àà, 3) ªÀiË£ÉñÀ vÀAzÉ §ÆzÉ¥Àà, 4) §ÆzÉ¥Àà vÀAzÉ ªÉÆÃwgÁªÀÄ , 5) C£ÀߥÀÆtð vÀAzÉ §ÆzÉ¥Àà,   J¯ÁègÀÆ eÁw- ®ªÀiÁt ¸Á|| UÉÆ£ÀªÁmÁè vÁAqÁ gÀªÀjUÀÆ F ªÉÆzÀ®Ä ºÉÆ®zÀ §zÀÄ«£À ¸ÀA§AzsÀ F ªÉÆzÀ°¤AzÀ®Ä ¸ÀtÚ ¥ÀÄlÖ dUÀ¼ÀªÁVzÀÄÝ  CzÉà ¹lÖ¤AzÀ ªÉÄîÌAqÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄ ¸ÀܼÀzÀ°è DgÉÆævÀgɯÁègÀÄ ¨É½UÉÎ §mÉÖ MUÉAiÀÄĪÀ «ZÁgÀzÀ°è DzÀ ¹nÖ¤AzÀ  DPÀæªÀÄ PÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦ügÁå¢zÁgÀgÀ ªÀÄUÀ½UÉ vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr DªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ DPÉAiÀÄ£ÀÄß zÉƨÁår CªÀªÀiÁ£ÀUÉƽ¹zÀÄÝ C®èzÉà fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ¤ÃrzÀ  ¦ügÁå¢ ªÉÄðAzÀ °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 14/2014 PÀ®A-  143, 147, 341, 354 323, 504, 506 ¸À»vÀ 149 L.¦.¹   CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

gÀ¸ÉÛ C¥ÀUÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

         
          ದಿನಾಂಕ:07-01-2014 ರಂದು ಮದ್ಯಾಹ್ನ12-30 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಸಿಂಧನೂರು ಗಂಗಾವತಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ತುಳುಸಿ ರೈಸ್ ಮಿಲ್ ಹತ್ತಿರ ಕೆ.ಕಿರಣ್ ಕುಮಾರ್ ರೆಡ್ಡಿ ತಂದೆ ಕೆ.ನರಸರೆಡ್ಡಿ ಮೋಟರ್ ಸೈಕಲ್ ನಂ.ಕೆಎ-36/ಇಬಿ-2257 ನೇದ್ದರ ಸವಾರ , ಸಾ: ಹನುಮಾನ ನಗರಕ್ಯಾಂಪ್ ತಾ: ಸಿಂಧನೂರು FvÀ£ÀÄತನ್ನ ಮೋಟರ್ ಸೈಕಲ್ ನಂ.ಕೆಎ-36/ಇಬಿ-2257 ನೇದ್ದರ ಹಿಂದುಗಡೆ ತನ್ನ ತಾಯಿಯಾದ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಕೆ.ಸತ್ಯವತಿ ಗಂಡ ಕೆ.ನರಸರೆಡ್ಡಿ , ವಯ:52, ಜಾ: ರೆಡ್ಡಿ , :ಮನೆಕೆಲಸ , ಸಾ:ಹನುಮಾನನಗರಕ್ಯಾಂಪ್ ತಾ: ಸಿಂಧನೂರು FPÉAiÀÄ£ÀÄß  ಕೂಡಿಸಿಕೊಂಡು ಗಂಗಾವತಿ ರಸ್ತೆ ಕಡೆಯಿಂದ ಸಿಂಧನೂರಿಗೆ ಬರುವಾಗ ಸೈಕಲ್ ಮೋಟರ್ ಜೋರಾಗಿ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯತನದಿಂದ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬರುವಾಗ ರಸ್ತೆಯ ತಿರುವಿನಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ತಗ್ಗಿನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯತನದಿಂದ ನಡೆಸಿದ್ದರಿಂದ ಸೈಕಲ್ ಮೋಟರ್ ಸ್ಕಿಡ್ಡಾಗಿ ಇಬ್ಬರು ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದು ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ತಲೆಯ ಹಿಂಭಾಗಕ್ಕೆ ಭಾರಿ ಪೆಟ್ಟಾಗಿ , ಆರೋಪಿತನಿಗೆ ಬಲಗಾಲು ಪಾದಕ್ಕೆ ಪೆಟ್ಟಾಗಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ ಅಂತಾ ಇದ್ದ ಹೇಳಿಕೆ ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದಾ ಸಿಂಧನೂರು ನಗರ ಠಾಣೆ  ಗುನ್ನೆ ನಂ.19/2013 , ಕಲಂ. 279 , 337 , 338 ಐಪಿಸಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಗುನ್ನೆ ದಾಖಲಿಸಿ ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ .
DPÀ¹äPÀ ¨ÉAQ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:_

    ¢£ÁAPÀ 07.01.2014 gÀAzÀÄ gÁwæ 11.30 UÀAmÉUÉ ºÁUÀÆ ªÀÄAqÀèUÉÃgÁ UÁæªÀÄzÀ°è EzÀÝ  ¦ügÁå¢ ²æêÀÄw ¸ÀªÁgɪÀÄä UÀAqÀ SÁd¥Àà ªÀAiÀiÁ: 68 ªÀµÀð eÁ: ºÀjd£À G: ªÀÄ£ÉPÉ®¸À ¸Á: ªÀÄAqÀèUÉÃgÁ EªÀgÀ UÀÄr¸À®Ä ¸ÀÄlÄÖ CzÀgÀ°èzÀÝ 1 QéAl¯ï CQÌ, 1/2 ©½eÉÆüÀ ºÁUÀÆ ¢£À§½PÉ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ §mÉÖ§gÉUÀ¼ÀÄ ªÀUÉÊgÉ ¸ÀÄlÄÖ MlÄÖ gÀÆ. 56,000=00 ¨É¯É  ¨Á¼ÀĪÀzÀÄ ®ÄPÁì£À DVgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj WÀl£ÉAiÀÄÄ DPÀ¹äPÀ ¨ÉAQ C¥ÀWÁvÀ¢AzÀ dgÀÄVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ AiÀiÁ¥À®¢¤ß oÁuÉ DPÀ¹äPÀ ¨ÉAQ C¥ÀWÁvÀ £ÀA:2/2014 CrAiÀÄ®zÀ° ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÀåPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-     

                   gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ:08.01.2014 gÀAzÀÄ    61 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 11,100/-  gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.