Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Saturday, September 21, 2013

Raichur District Reported Crimes

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

    ¢£ÁAPÀ:28.06.2013 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 7.00 UÀAmÉ ¸ÀªÀiÁjUÉ . ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw ©üé¥sÁwªÀiÁ UÀAqÀ ¢:¥Á±Á  , ªÀµÀð 40, eÁ:ªÀÄĹèA, G:ªÀÄ£ÉPÉ®¸À ¸Á:¸ÀAvÉçeÁgï ºÀnÖ UÁæªÀÄ . EªÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ PÀÄ: ªÀÄĩãÁ vÀAzÉ ¢:¥Á±Á ,23 ªÀµÀð, eÁ:ªÀÄĹèA, EªÀgÀÄ §¼ÁîjAiÀÄ UÁA¢ü£ÀUÀgÀzÀ ªÀÄ»¼Á PÁ¯ÉÃeï£À°è «zÁå¨Áå¸ï ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ, C°èAzÀ gÀeÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÀnÖUÉ §gÀĪÁUÀ vÀ£Àß PÁ¯ÉÃeï¤AzÀ HjUÉ §gÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ ºÉýzÀªÀ¼ÀÄ ,ªÀÄgÀÄ¢£ÀªÁzÀgÀÆ HjUÉ §A¢gÀĪÀ¢®è,  J¯Áè ¸ÀA§A¢PÀ HjUÀ½UɯÁè ºÀÄqÀÄPÁqÀ¯ÁV J°èAiÀÄÆ ¹QÌgÀĪÀ¢®è  ¸ÀzÀj ¦üAiÀiÁð¢ü ªÀÄUÀ¼À£ÀÄß  ¥ÀvÉÛ ªÀiÁrPÉÆqÀ®Ä «£ÀAw CAvÁ ¢£ÁAPÀ:20.09.2013 gÀAzÀÄ 16.00 UÀAmÉUÉ °TvÀ  ¦üAiÀiÁð¢ü ¤ÃrzÀÝgÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ºÀnÖ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 192/2013 PÀ®A . ºÀÄrV PÁuÉ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉPÉÊPÉÆArzÉ. .


 

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

¢£ÁAPÀ: 21.09.2013 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 08.00 UÀAmÉUÉ £ÁUÀgÁeï vÀAzÉ F±ÀégÀ¥Àà ¸Á: Dgï.n.¦.J¸ï PÁ¯ÉÆä ±ÀQÛ£ÀUÀgÀ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV °TvÀ ¦üAiÀiÁð¢ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÀAzÀgÉ 20.09.2013 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 6.30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ Dgï.n.¦.J¸ï. PÁ¯ÉÆä mÉÊ¥ï/4- ªÀ¸Àw UÀȺÀ £ÀA§gï 01 gÀ ªÀÄÄAzÀÄUÀqÉ vÀ£Àß ªÀiÁªÀ ¸ÉÊzÀ¥Àà¤UÉ gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀªÁVzÉ CAvÀ vÀ£Àß CtÚ CAd£ÉÃAiÀÄå w½¹zÀ PÀÆqÀ¯É ¸ÀܼÀPÉÌ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ¯ÁV vÀ£Àß ªÀiÁ§ ¸ÉÊzÀ¥Àà FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆlgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA§gï PÉJ-36-«-7927 £ÉÃzÀÝ£Àß £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆævÀ£ÁzÀ «ªÉÃPÀ vÀAzÉ PÀȵÁß ¥ÉÆPÀ¯Éà EªÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÁgï £ÀA§gï PÉJ-03-8010 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ ªÀÄÄAvÁV PÉÆlÖ ¦AiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ±ÀQÛ£ÀUÀgÀ ¥Éưøï mÁuÉAiÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA§gï 97/2013 PÀ®A 279.338 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


 

EvÀgÉ L¦¹ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:-

¢£ÁAPÀ: 25-08-2013 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀUÉÎ 8-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ UÀ¢ÝV UÁæªÀÄzÀ ¦üAiÀiÁ𢠲æà wªÀÄäAiÀÄå vÀAzÉ ¸ÀtÚwªÀÄäAiÀÄå ªÀAiÀiÁ 25, G:MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á:UÀ¢ÝV UÁæªÀÄzÀ°è vÀ£ÀßÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¤AvÀÄPÉÆAqÀÄ , DgÉÆævÀgÁzÀ 1)gÀAUÀ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ , 45 ªÀµÀð 2)wªÀÄäªÀé UÀAqÀ gÀAUÀ¥Àà ,40 ªÀµÀð 3)ªÀiÁ£À¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ , 50 ªÀµÀð 4)zÉÆqÀØwªÀÄätÚ vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ ,65 ªÀµÀð 5)zÉÆqÀØwªÀÄäªÀé UÀAqÀ zÉÆqÀØwªÀÄätÚ 60 ªÀµÀð, J®ègÀÆ ¸Á:UÀ¢ÝV UÁæªÀÄ. EªÀjUÉ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À eÁUÉAiÀÄ°è PÀnÖUÉUÀ¼À£ÀÄß AiÀiÁPÉ ºÁQ¢ÝÃj, CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß vÉUɬÄj CAvÁ ºÉýzÀÝPÉÌ DgÉÆæ £ÀA:01 £ÉÃzÀݪÀ£ÀÄ MªÀÄä¯Éà §AzÀÄ ¦ügÁå¢ CAV»rzÀÄ PɼÀUÉ PÉqÀ«zÀÄÝ, DgÉÆæ £ÀA:02 £ÉÃzÀݪÀ¼ÀÄ ZÀ¥Àà°¬ÄAzÀ ¨É¤ßUÉ ºÉÆqÉ¢zÀÄÝ, DgÉÆæ £ÀA:04 £ÉÃzÀݪÀgÀÄ PÀnÖUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆqÉ¢zÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ DgÉÆæ £ÀA:03 FvÀ£ÀÄ J¯Éà ¸ÀƼÉà ªÀÄUÀ£Éà ¤AzÀÄ ¨Á¼ÁUÉÊw ¤£ÀߣÀÄß R¯Á¸ï ªÀiÁqÀÄvÉÛ£É CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ DgÉÆæ £ÀA 05 £ÉÃzÀݪÀgÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉ¢zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ ¦¹-16 gÀªÀgÀÄ ªÀiÁ£Àå £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ SÁ¸ÀVà ¦üAiÀiÁð¢ü ¸ÀA:63/13 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ºÁdgÀÄ¥Àr¹zÀÝgÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ºÀnÖ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 191/2013 PÀ®A. 323,355,504,506(1), ¸À»vÀ 149 L¦¹ . CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ


 


 


 


 


 

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-


 

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ:21.09.2013 gÀAzÀÄ 60 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 7,300/-gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 21-09-2013

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


 
¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 21-09-2013

 
ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 197/2013 PÀ®A 493, 417, 506 L¦¹ eÉÆvÉ 3(1)(12), 3(2)(5) J¸ï¹/J¸ïn PÁAiÉÄÝ 1989 (¦NJ):-
¢£ÁAPÀ 21/09/2013 gÀAzÀÄ 2100 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ wæªÉÃt vÀAzÉ F±ÀégÀ ¸ÀAvÉ ªÀAiÀÄB25 ªÀµÀð, eÁwB¥Àj²µïÖ, GB©ÃzÀgÀ ªÉlgï£Àj PÁ¯ÉÃf£À°è PÀA¥ÀÆålgÀ D¥ÀgÉÃlgï ¸ÁB UÁA¢£ÀUÀgÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV zÀÆgÀÄ CfðAiÀÄ£ÀÄß ¤ÃrzÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 2 ªÀgÉ ªÀµÀðUÀ½AzÀ ºË¹AUÀ ¨ÉÆÃqÀð PÁ¯ÉÆä ¤ªÁ¹ VjñÀ vÀAzÉ dUÀ¢Ã±À C¶ÖPÀgï eÁwB¨sÁªÀ¸ÁgÀ (PÀëwæAiÀÄ) ¸ÁBºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ FvÀ£ÀÄ, ¦ügÁå¢AiÀÄÄ ¥Àj²µÀÖ eÁwUÉ ¸ÉÃjzÀªÀ¼ÉAzÀÄ UÉÆwÛzÀÆÝ ¸ÀºÀ DPÉAiÀÄ eÉÆvÉ ¦æÃw ªÀiÁr £ÀA©¹ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉƼÀÄîvÉÛÃ£É CAvÀ ºÉý ¯ÉÊAVPÀ ¸ÀA¥ÀPÀð ElÄÖPÉÆArgÀÄvÁÛ£É. ¢£ÁAPÀB 28/08/2013 gÀAzÀÄ 2000 UÀAmÉUÉ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄÄ VjñÀ FvÀ£À ªÀÄ£ÉUÉ JA¢£ÀAvÉ ºÉÆÃzÁUÀ CªÀ£ÀÄ KPÁKQ ªÀiÁvÀÄ §zÀ¯Á¬Ä¹ VjñÀ FvÀ£ÀÄ “¤Ã£ÀÄ ºÉƯÉAiÀÄ eÁwUÉ ¸ÉÃjzÀªÀ¼ÀÄ ¤£ÀߣÀÄß ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉÆAqÀgÉ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀÄ M¥ÀÄàªÀÅ¢¯Áè E£ÀÄß ªÀÄÄAzÉ ¤Ã£ÀÄ £À£Àß ºÉ¸ÀjUÉ §gÀ¨ÉÃqÀ £Á£ÀÄ ¨ÉÃgÉ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉƼÀÄîwÛzÉÝãÉ, E£ÀÄß ªÀÄÄAzÉ ¤Ã£ÀÄ £À£Àß ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀgÉ ¤£Àß ªÉÄÃ¯É D¹qï ºÁQ ¸ÀÄlÄÖ ©qÀÄvÉÛãɔ CAvÀ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ ¦üAiÀiÁð¢UÉ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ Nr¹gÀÄvÁÛ£É. ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ ¦AiÀiÁðAiÀÄÄ vÀªÀÄä vÀAzÉAiÀĪÀjUÉ £ÀqÉzÀ «µÀAiÀÄ w½¹gÀÄvÁÛ¼É. DUÀ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAzÉAiÀĪÀgÀÄ vÀªÀÄä eÁwAiÀÄ ®Qëöä¥ÀÄvÀæ ªÀiÁ¼ÀUÉ ºÁUÀÄ «£ÉÆÃzÀ ¸ÁUÀgÀ EªÀjUÉ «µÀAiÀÄ w½¹gÀÄvÁÛgÉ. £ÀAvÀgÀ J®ègÀÆ ¸ÉÃj ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ eÉÆvÉ VjñÀ FvÀ£À ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃV ¦AiÀiÁð¢UÉ ¦æÃw¹ £ÀA©¹ ªÉÆøÀ ªÀiÁrzÀ §UÉÎ «ZÁj¸À¯ÁV VjñÀ FvÀ£ÀÄ CªÀjAzÀ 15 ¢ªÀ¸À ¸ÀªÀÄAiÀÄ PÉýgÀÄvÁÛ£É. CA¢¤AzÀ VjñÀ FvÀ£ÀÄ vÀ¦à¹PÉÆAqÀÄ NrºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. EAzÀÄ ¢£ÁAPÀB20/09/2013 gÀAzÀÄ 1800 UÀAmÉUÉ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥ÀlÖtzÀ CA¨ÉÃqÀPÀgï ªÀÈvÀÛzÀ ºÀwÛgÀ ¦ügÁå¢AiÀÄÄ VjñÀ FvÀ¤UÉ £ÉÆÃr ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV “EµÀÄÖ ¢£À J°èUÉ ºÉÆÃV¢Ý £Á£ÀÄ J¸ï¹ eÁwUÉ ¸ÉÃjzÀªÀ¼ÀÄ CAvÀ ¤£ÀUÉ UÉÆwÛzÀÝgÀÆ ¸ÀºÀ  ªÀÄzÀÄªÉ DUÀÄvÉÛÃ£É CAvÀ ºÉý £ÀA©¹ £À£Àß fêÀ£À ºÁ¼ÀÄ ªÀiÁr¢Ý” JAzÀÄ PÉýzÀÝPÉÌ VjñÀ FvÀ£ÀÄ ¤Ã£ÀÄ J¸ï¹AiÀĪÀ¼ÀÄ ¤£Àß UÀÄt £ÀqÀvÉ ¸ÀjAiÀiÁV®è ¤Ã£ÀÄ £À£Àß ºÉ¸ÀjUÉ §AzÀgÉ PÉÆAzÀÄ ºÁPÀÄvÉÃ£É JAzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£É. PÁgÀtªÁV vÀ£ÀUÉ ¦æÃw¹ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉƼÀÄîvÉÃ£É CAvÀ £ÀA©¹ ªÀÄzsÀåzÀ°è PÉÊ©lÄÖ fêÀ£À ºÁ¼ÀÄ ªÀiÁrzÀªÀ£À ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä ¤ÃrzÀ CfðAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

 
ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 198/2013 PÀ®A 419, 420, 468, 471 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀB 20/09/2013 gÀAzÀÄ 2300 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠥Àæ«Ãt vÀAzÉ zÀvÁÛvÉæÃAiÀÄ gÉrØ  ¸ÁB ªÀÄ£É £ÀA. 10-351 gÁªÀÄ ªÀÄA¢gÀ UÀÄ®§UÁð gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV zÀÆgÀÄ CfðAiÀÄ£ÀÄß ¤ÃrzÀÄÝ ¸ÁgÁ±ÀªÉãÉAzÀgÉ  ¸ÀAvÉÆõÀ vÀAzÉ ¸ÀAUÀAiÀiÁå gÁ¸ÀÆgÀ ªÀÄÄ|| ªÀÄ£Áß-JSÉýî gÀªÀgÀ ºÉ¸Àj£À°è J¦JA¹ ªÀiÁPÉÃðl ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ£À°è MAzÀÄ eÁUÉ C¯ÁlªÉÄAl DVzÀÄÝ, D eÁUÉAiÀÄ°è PÀlÖqÀ PÀlÄÖwzÁÝUÀ D PÀlÖqÀzÀ ¨sÁªÀ avÀæ vÉUÉzÀÄ f¯Áè AiÀÄĪÀ d£ÀvÁzÀ¼À (eÁvÁåwÃvÀ) «zÁåyð WÀlPÀ ªÀÄ£É £ÀA. 10-351 gÁªÀÄ ªÀÄA¢gÀ UÀÄ®§UÁð ªÉÆ.£ÀA. 8197592346 ¥Àæ«Ãt r. gÉrØ ©J.©.Jqï JA§ ¯ÉÃlgï ¥Áår£À ªÉÄÃ¯É ¢£ÁAPÀB19/09/2013 gÀAzÀÄ ªÀiÁ£Àå PÁAiÀÄðzÀ²ðUÀ¼ÀÄ PÀȶ GvÀà£À ªÀiÁgÀÄPÀmÉÖ ¸À«Äw ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ gÀªÀgÀ «¼Á¸ÀPÉÌ ¥Àæ«Ãt r. gÉrØ JA§ £ÀPÀ° ¸À» ªÀiÁr J.¦.JA.¹. PÁAiÀÄðzÀ²ð gÀªÀjUÉ £ÉÃgÀªÁV ¨ÉÃnÖAiÀiÁV ©üêÀÄgÉrØ PÉƽªÁqÁ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ JA§ÄªÀªÀ£ÀÄ PÀlÖqÀ PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¨Á»gÀ ºÁUÀÄ MvÀÄÛªÀj ªÀiÁrPÉƼÀî¯ÁVzÉ CAvÀ ºÉý PÀlÖqÀ PÀlÖzÀAvÉ zÀÆgÀ£ÀÄß ¸À°è¹ PÀlÖqÀ PÀlÖzÀAvÉ ¤°è¹gÀÄvÁÛgÉ. PÁgÀtªÁV F §UÉÎ ¤d ¹Üw CjAiÀÄ®Ä ²æà ¸ÀAvÉÆõÀ gÁ¸ÀÆgÀ UÀÄ®§UÁð eÉ.r.J¸ï. PÀbÉÃjUÉ ¸ÀA¥ÀQð¹zÁUÀ ¥Àæ«Ãt r. gÉrØ JA§ÄªÀªÀgÀÄ F ºÀÄzÉÝAiÀÄ°è E®è JA§ÄªÀzÀgÀ §UÉÎ RavÀ ªÀiÁ»w §AzÀ £ÀAvÀgÀ CªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄ£É £ÀA§jUÉ ¸ÀA¥ÀQð¹zÁUÀ ¥Àæ«Ãt gÉrØ gÀªÀgÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉ zÁR¯ÁwUÀ¼ÀÄ ªÀiÁgÀÄPÀmÉÖUÉ ¤Ãr®è JAzÀÄ w½¹zÀgÀÄ. F §UÉÎ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀPÉÌ §AzÀÄ ¦ügÁå¢AiÀÄÄ vÀ£Àß ºÉ¸Àj£À°è d£ÀjUÉ ªÉÆøÀ ªÀiÁqÀÄwgÀĪÀ ªÀåQÛAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ºÀZÀѯÁV D ªÀåQÛAiÀÄÄ ©üêÀÄgÉrØ @ ©üêÀÄuÁÚ vÀAzÉ ºtªÀÄAvÀ¥Áà ªÀÄzÀ£ÀÆgÀ ªÀÄÄ|| PÉƽªÁqÁ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ JA§ÄªÀªÀ£ÀÄ EgÀÄvÁÛ£É JAzÀÄ UÉÆvÁÛ¬ÄvÀÄÛ. D ªÀåQÛAiÀÄÄ ¸ÀAvÉÆõÀ gÁ¸ÀÆgÀ gÀªÀjUÉ CªÀgÀ UɼÉAiÀÄgÁzÀ ²ªÀ¥ÀÄvÀæ ªÀiÁ¼ÀUÉ, ªÀÄ®è¥Àà RAqÀUÉÆAqÁ ªÀÄ£ÁßJSÉýî, gÀªÀgÀ ªÀÄÄAzÉ  ¸ÀAvÉÆõÀ gÁ¸ÀÆgÀ gÀªÀjUÉ ¤ªÀÄä ªÉÄð£À Cfð ªÁ¥À¸À vÉUÉzÀÄPÉƼÀî¨ÉÃPÁzÀgÉ 25,000/- PÉÆræ £Á£ÀÄ ¥Àæ«Ãt gÉrØ gÀªÀjUÉ J¯Áè ºÉý ªÀiÁå£ÉÃd ªÀiÁqÀÄvÉÛÃ£É JAzÀÄ ºÉýgÀÄvÁÛ£É. ©üêÀÄgÉrØ @ ©üêÀÄuÁÚ JA§ ªÀåQÛAiÀÄÄ ¦AiÀiÁ𢠺ɸÀj£À°è £ÀPÀ° ¸À» ªÀiÁr ºÁUÀÄ £ÀPÀ° ¯Élgï ¥ÁåqÀ ªÀÄÄ¢æ¹ CªÀjUÉ PÀ¥ÀÄà ZÀÄPÉÌ vÀgÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹gÀĪÀ PÁgÀt ¸ÀzÀj ªÀåQÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀAvÉ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

zsÀ£ÀÆßgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 222/2013 PÀ®A 307, 341, 504, eÉÆvÉ 34 L¦¹:-
¢£ÁAPÀ 20/09/2013 gÀAzÀÄ 2115 UÀAmÉUÉ ¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ oÁuɬÄAzÀ MAzÀÄ JªÀÄ J® ¹ EzÉ  CAvÀ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¨sÁ°Ì ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉn ¤Ãr aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄÄwzÀÝ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ²æà gÉêÀ¥Áà vÀAzÉ ²ªÀgÁd ªÁr ¸Á/vÀgÀ£À½î EvÀ£À ºÉýPÉ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 20/09/2013 gÀAzÀÄ 1930 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ gÉêÀ¥Áà vÀAzÉ ²ªÀgÁd ªÁr, 22 ªÀµÀð, MPÀÌ®ÄvÀ£À, °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á/vÀgÀ£À½î vÁ/¨sÁ°Ì EªÀgÀÄ vÀ£Àß ºÉÆ®¢AzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ PÀqÉUÉ §gÀĪÁUÀ ºÀt «µÀAiÀÄPÉÌ ¸ÀA¨sÀ¢¹zÀAvÉ UÁæªÀÄzÀ zÀ¸ÀÛVÃgÀ ¦ÃgÀ ºÀwÛgÀ DgÉƦvÀgÀÄUÀ¼ÁzÀ UÀÄgÀ£ÁxÀ vÀAzÉ ©üêÀÄuÁÚ ©gÁzÀgÀ ºÁUÀÄ E£ÀÆß 2 d£À J®ègÀÆ ¸Á/ vÀgÀ£À½î vÁ/¨sÁ°Ì EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÀwÛgÀ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ ¸ÀƽªÀÄUÀ£É ºÀt PÉüÀÄwÛ CAvÀ CªÁZÀѪÁV ¨ÉÊzÀÄ EAzÀÄ ¤£ÀUÉ ©ÃqÀĪÀ¢¯Áè PÉÆ¯É ªÀiÁqÀÄvÉÛªÉÉ CAvÀ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀĪÀ GzÉݱÀ¢AzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ZÁPÀÄ«¤AzÀ (PÀwÛ¬ÄAzÀ) vÉïÉAiÀÄ°è ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ ¤ÃrzÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì  £ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 308/2013 PÀ®A 509 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 20/09/0013 gÀAzÀÄ 1930 UÀAmÉUÉ ²æà gÀWÀÄ«ÃgÀ¹AUÀ oÁPÀÆgÀ ¦.J¸À.L  (PÁ¸ÀÄ ) ¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV zÀÆgÀÄ ¤ÃrzÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÀAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ : 20/09/2013 gÀAzÀÄ 0830 UÀAmÉUÉ «±Àé£ÁxÀ vÀAzÉ ²ªÀPÁAvÀ ºÉêÀıÉnÖ ªÀAiÀÄ 25 ªÀµÀð eÁw °AUÁAiÀÄvÀ GzÉÆåÃUÀ §¸Àì PÀAqÁPÀÖgÀ ©ÃzÀgÀ WÀlPÀ ¸Á; PÀÄAmɹ¹ð ¸ÀzsÀå ¥ÀævÁ¥À £ÀUÀgÀ ©ÃzÀgÀ FvÀ£ÀÄ ¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉUÉ §AzÀÄ oÁuÉAiÀÄ J¸À.ºÉZÀ.N 770 «oÀ® ¸ÀªÀÄÄäRzÀ°è ¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀºÀgÉ PÀvÀðªÀå ¤ªÀð»¸ÀÄwÛzÀÝ  eÉÊ²æ ªÀÄ»¼Á ¦¹ 1661 gÀªÀjUÉ eÉÆÃgÁV ¤Ã£ÀÄ JPÉ £À£Àß PÁ® ¹éÃPÀj¸ÀÄwÛ®è ¤£Àß £ÀqÀvÉ ZÀ£ÁßVgÀĪÀ¢®è ¤Ã£ÀÄ ¨ÉÃgÉAiÀĪÀgÉÆA¢UÉ ¸ÀA§AzsÀ ElÄÖPÉÆAr¢AiÀiÁ CAvÁ CAzÀÄ CªÀ¼ÉÆA¢UÉ C¸À¨sÀå jÃw¬ÄAzÀ ªÀwð¸ÀÄwÛzÁÝUÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà gÀWÀ«ÃgÀ¹AUÀ oÁPÀÆgÀ ¦.J¸À.L gÀªÀgÀÄ vÀªÀÄä PÉÆuɬÄAzÀ ºÉÆgÀUÉ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä ¸ÀzÀj «±Àé£ÁxÀ FvÀ£ÀÄ ªÀÄ»¼Á ¦¹ 1661 gÀªÀjUÉ PÁªÀÄzÀ zÀȶ׬ÄAzÀ C¸À¨sÀåªÁzÀ ºÁªÀ ¨sÁªÀUÀ½AzÀ CªÀ¼À ªÀÄAiÀiÁðzÉUÉ PÀÄAzÀÄAlÄ ªÀiÁqÀĪÀ ±À§ÝUÀ½AzÀ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄwÛgÀÄvÁÛ£É JAzÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 237/2013 PÀ®A 447 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ: 20-09-2013 gÀAzÀÄ 1600 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æÃ. gÁdPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ gÉêÀt¥Áà PÉƼÀÄîgÉ ªÀAiÀÄ: 38ªÀµÀð G: SÁ¸ÀV PÉ®¸À eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ ¸Á: ¸ÀÄAzÁ¼À vÁ:OgÁzÀ EªÀgÀÄ vÀ£Àß UɼÉAiÀÄ ¥ÀAqÀj£ÁxÀ vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀ¥Áà UÁzÉÎ ªÀAiÀÄ: 47ªÀµÀð ¸Á: ¸Á¬Ä PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ E§âgÀÆ PÀÆrPÉÆAqÀÄ vÀªÀÄä ¥Áèmï PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£À°è ¥Áèmï£À°è ±ÉÆèsÁ UÀAqÀ ²ªÀgÁd ªÀÄvÀÄÛ EªÀ¼À ªÀÄPÀ̼ÁzÀ ²æÃPÁAvÀ @ ²gÁå vÀAzÉ ²ªÀgÁd ªÀÄvÀÄÛ CªÀÄgÀ vÀAzÉ ²ªÀgÁd J®ègÀÆ ¸Á: ¥ÀævÁ¥À £ÀUÀgÀ £Ë¨ÁzÀ ©ÃzÀgÀ EªÀgÉ®ègÀÆ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ¥sÀAiÀiÁð¢AiÀÄ ¥Áèmï£À°è CwPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr ªÀÄ£É PÀlÖ®Ä vÀAiÀiÁåj £ÀqɸÀÄwÛzÀÝgÀÄ. EzÀ£ÀÄß C°èAiÉÄà ¤AwgÀĪÀ C¤Ã® vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁd ¸Á: CPÀ̪ÀĺÁzÉë PÁ¯ÉÆä ºÁgÀÆgÀUÉÃj ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ ¸ÀºÀ £ÉÆÃrgÀÄvÁÛgÉ EzÀgÀ §UÉÎ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä PÉÆÃjPÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.


zsÀ£ÀÆßgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 221/2013 PÀ®A 323, 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
ದಿ:19/09/2013 ರಂದು 2300 ಗಂಟೆಗೆ ಬೀದರ ಸರಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಿಂದ ಮಹಿತಿ ತಿಳಿಸಿದೆನೆಂದರೆ ಪಾರಮ್ಮಾ ಗಂಡ ಗಂಗಾರಾಮ ಸಾ. ಜೋಳದಾಪಕಾ ಇವಳು ಗಾಯಗೊಂಡು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ ಬರಬೇಕೆಂದು ತಿಳಿಸಿದಕ್ಕೆ ತಕ್ಷಣ ಬೀದರ ಸರಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಗಾಯಾಳು ಪಾರಮ್ಮಾ ಗಂಡ ಗಂಗಾರಾಮ ಸಾ/ಜೋಳದಾಪಕಾ ಇವಳನ್ನು ಕಂಡು ವಿಚಾರಿಸಿ ಅವಳ ಹೇಳಿಕೆ ಫಿರ್ಯಾದು ಸಾರಾಂಶವೆನೆಂದರೆ ಫಿರ್ಯಾದಿಯು ತನ್ನ ಸೋಸೆಯಾದ ಶಾಂತಮ್ಮಾ ಇವಳಿಗೆ ನೀನು ಮನೆ ಕೆಲಸ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡು ಅಂತ ಅಂದಿದಕ್ಕೆ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಸೋಸೆ ಶಾಂತಮ್ಮಾ ಇವಳು ತನ್ನ ಅಣ್ಣ ರಾದ ಶಿವಾಜಿ ಮತ್ತು ತುಕಾರಾಮ ಇವರಿಗೆ ಸದರಿ ವಿಷಯ ತಿಳಿಸಿದಕ್ಕೆ ಅವರು ದಿ:19/09/2013 ರಂದು ಮುಂಜಾನೆ 0900 ಗಂಟೆಗೆ ಜೋಳದಾಪಕಾ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಬಂದು ಫಿರ್ಯಾದಿಗೆ ಆರೋಪಿತರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ ಫಿರ್ಯಾದಿಗೆ ಅವಾಚ್ಚ ಬೈದು, ಒದ್ದು, ಕಲ್ಲಿನಿಂದ ಹೊಡೆದು ಗುಪ್ತ, ರಕ್ತಗಾಯ ಪಡೆಸಿರುತ್ತಾರೆಂದು PÉÆlÖ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಮೇರೆಗೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

 
§UÀzÀ® ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 115/2013 PÀ®A 341, 323, 504 L¦¹ :-

ದಿನಾಂಕ 19-09-2013 ರಂದು ಫಿರ್ಯಾದಿ ಶ್ರೀ ಭಿಮಣ್ಣಾ ತಂದೆ ಬಸಪ್ಪಾ ಬೆಲ್ದಾರ ಸಾ: ಮಂದಕನಳ್ಳಿ ರವರು ತಮ್ಮ ಮಾಲಿಕರ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಎತ್ತುಗಳು ಹೊಡೆದುಕೊಂಡು ಹೊಲಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ದಿನವೀಡಿ ದುಡಿದು ಸಾಯಂಕಾಲ 5 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಎತ್ತಗಳು ಮೇಯಿಸುವಾಗ ಸದರಿ ಹೊಲವು ಪಾಲದಿಂದ ಮಾಡಿದ ಶ್ರೀ ರಾಬರ್ಟ ತಂದೆ ಶೆರಣಪ್ಪಾ ಭಾವಿಕಟ್ಟಿ ರವರ ಹೊಲದಲ್ಲಿಯ ಸೋಯಾ ತಿನ್ನುವಾಗ ತಾನು ಎತ್ತುಗಳನ್ನು ಹೊಡೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಾಗ ರಾಬರ್ಟ ಇವನು ತನ್ನನ್ನು ಮುಂದೆ ಹೋಗದಂತೆ ತಡೆದು ಸೂಳೆ ಮಗನೇ ದಿನಾಲೂ ಇದೇ ರೀತಿ ಮಾಡುತ್ತಿ ಅಂದ ಅವಾಚ್ಯವಾಗಿ ಬೈದು ತನ್ನ ಕೈಯಿಂದ ತನ್ನ ಬೆನ್ನಲ್ಲಿ ಹೊಡೆದು ಗುಪ್ತಗಾಯಪಡಿಸಿ ತನ್ನನ್ನು ಎಳದು ಎತ್ತಿನ ಮುಂದೆ ದಬ್ಬಿದಾಗ ಸದರಿ ಎತ್ತು ತನಗೆ ಹೊಡದು ತೊರಡಿಗೆ ಗುಪ್ತಗಾಯ ಪಡಿಸಿದ್ದು ನಂತ್ರ ಸದರಿ ವಿಷಯ ಫಿರ್ಯಾದಿಯು ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಮತ್ತು ತನ್ನ ತಮ್ಮನಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದಾಗ ಸದರಿಯವರು ಫಿರ್ಯಾದಿಗೆ ಬೀದರ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರಗೆ ತಂದು ಸೇರಿಸಿರುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ತನಗೆ ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಡಲು ಅರಿವಿ ಇಲ್ಲದ್ದರಿಂದ ತಡವಾಗಿ ಇಂದು ಈ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿರುತ್ತೇನೆ. ಕಾರಣ ಸದರಿ ರಾಬರ್ಟ ತಂದೆ ಶೆರಣಪ್ಪಾ ಭಾವಿಕಟ್ಟಿ ಇವರ ವಿರುಧ್ದ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮಕೈಕೊಳ್ಳಲು ವಿನಂತಿ ಇತ್ಯಾದಿ ಅಂತಾ ಕೊಟ್ಟ ಫಿರ್ಯಾದು ಮೇರೆಗೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

¨sÁ°Ì£ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.  211/2013 PÀ®A 324, 504 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ; 20/09/2013 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲æà UÀįÁªÀÄ ¸ÀĨsÁ£À vÀAzÉ UÀįÁªÀÄ CºÀªÀÄzï ±ÉjPÁgÀ ªÀAiÀÄ 25 ªÀµÀð eÁ; ªÀÄĹèA G; ¨sÁvÀA¨Áæ ªÀÄzÁgÀ¸ÀzÀ°è ²PÀëPÀ PÉ®¸À ¸Á; ¨sÁvÀA¨Áæ EªÀgÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ UÁå®jAiÀÄ°è PÀĽvÀÄ Hl ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ CAzÁdÄ 1200 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ aPÀÌ¥Àà£À ªÀÄUÀ UÀįÁªÀÄ EgÀ¥sÁ£À FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°è MAzÀÄ PÀ®Äè »rzÀÄPÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÀwÛgÀ §AzÀÄ «£ÁPÁgÀt ‘’ K ªÀiÁzÀgÀZÉÆÃzï ªÉÄÊ ©ÃzÀgÀ ¸Éà DAiÀiÁ ºÀÆ ªÀÄÄgÉhÄà SÁ£ÉPÀÄ £ÉÊ §Ä¯ÁvÁ’’ CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ CªÀ¤UÉ ¸ÀjAiÀiÁV ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄ CAvÁ CAzÁUÀ EgÀ¥sÁ£À EªÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ PÀ°è¤AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ £ÀqÀÄ vÀ¯ÉAiÀÄ°è ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀ£ÀÄ. ªÀÄvÀÄÛ fAeÁªÀÄÄ¶Ö ªÀiÁr vÀ£Àß PÉÊ¬Ä GUÀÄj¤AzÀ PÀÄwÛUÉ PɼÀUÉ,  §® ¨sÀÆdzÀ ªÉÄïÉ, §® ¨É¤ß£À »AzÉ PɪÀj UÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É. ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ aÃgÁrzÁUÀ ¦üÃAiÀiÁð¢AiÀÄ aPÀÌ¥Áà UÀįÁªÀÄ ªÉĺɪÀÄÄzï ªÀÄvÀÄÛ UÀįÁªÀÄ gÀ¨Á⤠§AzÀÄ dUÀ¼À £ÉÆÃr ©r¹ ¦üAiÀiÁð¢UÉ aQvÉì PÀÄjvÀÄ MAzÀÄ SÁ¸ÀV ªÁºÀ£ÀzÀ°è ºÁQPÉÆAqÀÄ ¨sÁ°Ì ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÀÄ ¸ÉÃj¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

d£ÀªÁqÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.140/2013 PÀ®A 323, 324, 326, 504, 506 (2) eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¦üAiÀiÁ𢠲æÃ. §¸À¥Áà vÀAzÉ £ÁUÀ¥Áà K¸ÉΣÉÆÃgï ºÁUÀÆ DvÀ£À aPÀ¥Áà ªÀiÁtÂPÀ¥Áà gÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉUÀ¼ÀÄ MAzÉ zÉÆrØAiÀÄ°èzÀÄÝ E§âgÀ £ÀqÀÄªÉ ªÉÄðAzÀ ªÉÄÃ¯É eÁUÀzÀ §UÉÎAiÀÄ dUÀ¼À DUÀÄvÁÛ §A¢zÀÄÝ ¢£ÁAPÀ 20-09-2013 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀUÉÎ 0930 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ §¸À¥Áà EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ CAUÀ¼ÀzÀ°è ¤AvÁUÀ a£ÀߪÀiÁä EªÀ¼ÀÄ zÁjAiÀÄ°è KPÉ ¤Aw¢Ý CAvÀ ¨ÉÊAiÀiÁÝUÀ £Á£ÀÄ zÁj ©nÖ ¤AwgÀÄvÉÛÃ£É CAvÀ ºÉýzÁUÀ ªÀiÁtÂPÀ¥Áà ºÁUÀÆ £ÁUÀuÁÚ EªÀj§âgÀÄ §AzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄÝ zÁjAiÀÄ°è ¤®ÄwÛ CAvÀ ºÉý ªÀiÁtÂPÀ¥Áà EvÀ£ÀÄ EvÀ¤UÉ MAzÀÄ UÀw PÁt¸ÉÆÃt CAvÀ vÁ PÉÆqÀ° CAvÀ ºÉýzÁUÀ GªÀiÁªÀw EªÀ¼ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ PÉÆqÀ° vÀAzÀÄ PÉÆlÖ¼ÀÄ DUÀ £ÁUÀuÁÚ EvÀ£ÀÄ MwÛ »rzÁUÀ ªÀiÁtÂPÀ¥Áà EvÀ£ÀÄ PÉÆqÀ°¬ÄAzÀ §¸À¥Áà EvÀ£ÀÄ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÀÄzsÀå ¨sÁUÀzÀ°è ºÉÆqÉzÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹zÀ£ÀÄ. £ÁUÀuÁÚ C¯Éè ©zÀÝ MAzÀÄ §rUɬÄAzÀ ¨É¤ß£À ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹zÀ£ÀÄ. a£ÀߪÀiÁä ªÀÄvÀÄÛ GªÀiÁªÀw EªÀgÀÄ MwÛ »rzÀÄ ºÉÆmÉÖAiÀÄ°è ºÁUÀÆ ¨É¤ß£À°è ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ  PÁgÀt ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£À PÀæªÀÄ PÉÊ PÉƼÀî®Ä PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 306/2013 PÀ®A 323, 324, 341, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
ದಿನಾಂಕ : 20/09/2013 ರಂದು 0200 ಗಂಟೆಗೆ  ಫಿರ್ಯಾದಿ ²æà DPÁ±À vÀAzÉ ¥ÀæPÁ±À ªÀAiÀĸÀÄì 22 ªÀµÀð eÁ : °AUÁAiÀÄvÀ G : EAf¤AiÀÄjAUÀ «zÁåyð ¸Á : ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ಮತ್ತು ಪ್ರಥ್ವಿರಾಜ ತಂದೆ ಉತ್ತಮಕುಮಾರ , ಶ್ರೀಕಾಂತ ತಂದೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ರವರೆಲ್ಲರು ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಚಹಾ ಕೂಡಿಯಲು ಭಾಲ್ಕಿ ರೇಲ್ವೆ ನಿಲ್ದಾಣದಕ್ಕೆ ಬಂದು ಚಹಾ ಕೂಡಿದು ಹೋರಗಡೆ ಹೊಟೆಲ ಹತ್ತಿರ ಬಂದಾಗ  1) ಪ್ರವೀಣ 2) ಮಹೇಶ ಪಾಟೀಲ 3) ರಾಕೇಶ ಪಾಟೀಲ ಇನ್ನೂಬ ಅಪರಿಚಿತ ನೊಂದಿಗೆ ಕೈಯಲ್ಲಿ ರಾಡ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಬಂದು ಫಿರ್ಯಾದಿ ಹಾಗು ಗೆಳಿಯರಿಗೆ ತಡೆದು ಅದರಲ್ಲಿ ಮಹೇಶ ಮತ್ತು ರಾಕೇಶ ಫಿರ್ಯಾದಿಗೆ ಒತ್ತಿಹಿಡಿದಾಗ ಪ್ರವೀಣನು ಸುಳೆ ಮಗನೆ ನೀನು ಗುಂಡಾಗಿರಿ ಮಾಡುತ್ತಿ ನಿಮಗೆ ಇಂದು ಮುಗಿಸಿ ಬಿಡುತ್ತೆನೆ ಎಂದು ತನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿದ ರಾಡದಿಂದ ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ನಡುತಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಡೆದು ರಕ್ತ ಗಾಯ ಪಡಿಸಿರುತ್ತಾನೆ. ಅದರಂತೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಅಪರಿಚಿತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕಲ್ಲಿನಿಂದ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಈತನ ಬೆನ್ನಲ್ಲಿ ಹೊಡೆದು ಗುಪ್ತ ಗಾಯ ಪಡಿಸಿರುತ್ತಾನೆ. ಎಂದು ನೀಡಿದ  ಹೇಳಿಕೆ ಮೇರೆಗೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.
RlPÀ aAZÉÆý ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 139/2013 PÀ®A 324, 504, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 19/09/2013 gÀAzÀÄ 2145 UÀAmÉUÉ ¦AiÀiÁ𢠲æà SÁ¹A¸Á§ vÀAzÉ vÁeÉÆâݣÀ ºÀA¢PÉÃgÉ ¸Á.RlPÀ aAZÉÆý  oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ºÉýPÉ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÀAzÀgÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄ£É ºÁUÀÄ DgÉÆæ vÁºÉÃgÀ«ÄÃAiÀiÁå vÀAzÉ CfÃd ºÀA¢PÉÃgÉ ªÀAiÀÄ-45 FvÀ£À ªÀÄ£É CPÀÌ¥ÀPÀ̪ÁVzÀÄ  CtÚ-vÀªÀÄä£À¥ÉÊQÌAiÀiÁVgÀÄvÉÛªÉ vÁºÉÃgÀ«ÄÃAiÀiÁå EvÀ£ÀÄ ¢£Á®Ä «£ÁPÁgÀt ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¨ÉʪÀÅzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ vÉÆAzÀgÉ PÀÆqÀĪÀÅzÀÄ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É C®èzÉ CªÀ£À ºÀAqÀw ¥sÀgÀeÁ£À ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄPÀ̼ÁzÀ C¥sÀgÉÆÃd, «Ä£Ád EªÀgÀÄ ¸ÀºÀ ¨ÉʪÀÅzÀÄ, vÉÆAzÀgÉ PÀÆqÀĪÀÅzÀÄ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ ¢£ÁAPÀ-19-09-2013 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ vÁºÉÃgÀ«ÄAiÀiÁå ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÀwÛgÀ ¤AvÀÄ ‘’SÁ¹«ÄAiÀiÁå vÉÃgÉeÉÆÃgÀÄ PÉÆà ZÉÆÃzÀÄ ¨ÁºÀgÀ DgÉ ºÀªÀiÁgÀ §ZÁÑ PÁ ±Á墠 PÉÆà ¢AiÀiÁ¸ÉÆà ¸ÉÆãÁ ¸À§gÀ £À» ¸ÀgÀPÁ °AiÀiÁå ¸Á¯É’’ CAvÀ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊAiÀÄÄwÛzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ºÉÆgÉUÉ gÀ¸ÉÛ ªÉÄÃ¯É §AzÀÄ ‘’PÁåPÉÆ UÁ° zÉÃgÁgÉ ¸ÉÆãÁ zÉÃgÀ PÀgÀPÉÆzÉÃPÉÆ© eËgÀ ºÀªÀiÁgÉÆÃPÉÆÃZÀ UÁ¯ÉåzÉÃgÀ’’ CAvÀ «ZÁgÀj¹zÀÝPÉÌ DgÉÆævÀgÀÄ J¯ÁègÀÄ §AzÀÄ ‘’vÀÄ PÁå PÀgÀ¯ÉÃ£É ªÁ¯É gÉà CAvÀ dUÀ¼ÀPÉÌ ©zÀÄÝ ¸Á¯É vÉgÉPÉÆ ªÀÄ¹Û DAiÉÄà vÉÃgÉPÉÆ PÁlPÉÆ RvÀA PÀgÀzÁ®vÉ’’ CAvÀ ¨ÉÊzÀÄ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ PÉÆlÖ  ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

alUÀÄ¥Àà ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 156/2013 PÀ®A 279, 338 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 20/09/2013 gÀAzÀÄ ²æà «oÀ×®gÁªÀ vÀAzÉ ªÀiÁgÀÄwgÁªÀ ¨sÀAiÀiÁå ªÀAiÀÄ 49 ªÀµÀð eÁw ¥Àj²µÀÖ eÁw, PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á// alUÀÄ¥Áà EªÀgÀ NuÉAiÀÄ zÉëAzÀæPÀĪÀiÁgÀ ±ÁSÁ gÀªÀgÀÄ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖzÀÄÝ EªÀgÀ CAvÀå ¸ÀA¸ÁÌgÀ PÀÄjvÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÉÛêÉ. zÉëAzÀæPÀĪÀiÁgÀ ±ÁSÁ EªÀgÀ ªÀÄÈvÀ zÉúÀªÀ£ÀÄß vÁºÉÃgÀ«ÄAiÀiÁå E£ÁªÀÄzÁgÀ EªÀgÀ mÁæPÀÖgï £ÀA PÉJ-38/232 ªÀÄvÀÄÛ mÁæ° £ÀA PÉJ-38/233 £ÉzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É ªÀÄÈvÀ zÉúÀªÀ£ÀÄß alUÀÄ¥Áà-GqÀ¨Á¼À gÉÆÃr£À ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ PÁ¯ÉÃd JzÀÄgÀÄUÀqÉ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ¸ÀzÀj mÁæPÀÖgï ZÁ®PÀ£ÁzÀ SÁeÁ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß læPÀÖgï Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼Àf¬ÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ 1430 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀÄAiÀÄPÉÌ vÀ£Àß §®PÁ®Ä ªÉÄðAzÀ mÁæPÀÖgï ªÀÄÄA¢£À WÁ° ºÁ¬Ä¹gÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀj C¥ÀWÁvÀ¢AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ §®PÁ®Ä PÀtÂÚ£À ªÉÄÃ¯É ¨sÁj UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. CzÉ ±ÀªÀ ¸ÀA¸ÁÌgÀzÀ°èzÀÝ vÀ£Àß ºÉAqÀw ±ÉÆèsÁ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÉÆÃzÀgÀ½AiÀÄ£ÁzÀ «±Àé¸ÁUÀgÀ E§âgÀÆ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¨ÉÃgÉ MAzÀÄ ªÁºÀ£ÀzÀ°è aQvÉì PÀÄjvÀÄ alUÀÄ¥Áà ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÀÄ ¸Éãj¹gÀÄvÁÛgÉ F §UÉÎ mÁæPÀÖgï ZÁ®PÀ SÁeÁ FvÀ£À «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

d£ÀªÁqÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 139/2013 PÀ®A 279, 338 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 19-09-2013 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲æÃ. UËvÀªÀiï vÀAzÉ vÀÄPÁgÁªÀiï PɼÀPÉÃj EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß UɼÉAiÀÄ£ÁzÀ dUÀ£ÁßxÀ vÀAzÉ ±ÁªÀÄgÁªÀ ¯Áj £ÀA, J¦13 JPÀì0722 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ EvÀ£ÀÄ ¤eÁªÀĨÁzÀPÉÌ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ°è ºÉÆÃV §gÉÆÃt CAvÀ ºÉýzÀPÉÌ UËvÀªÀiï EvÀ£ÀÄ ¯ÁjAiÀÄ°è PÀĽvÀÄ  ©ÃzÀgÀ OgÁzÀ ªÀiÁUÀðªÁV ¤eÁªÀĨÁzÀPÉÌ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ d£ÀªÁqÁ UÁæªÀÄzÀ ªÀĺÁzÉêÀ ªÀÄA¢gÀ zÁnzÀ £ÀAvÀgÀ dUÀ£ÁßxÀ EvÀ£ÀÄ MªÉÄäÃ¯É ¯ÁjAiÀÄ ¨ÉæÃPï ºÁQzÀ PÁgÀt ¯ÁjAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ZÁ®PÀ£À »rvÀ vÀ¦à ¯Áj gÉÆÃr£À §®¨sÁUÀzÀ D¼ÀªÁzÀ vÀVΣÀ°è ¥À°ÖAiÀiÁVgÀÄvÀÛzÉ. EzÀjAzÀ UËvÀªÀiï EvÀ¤UÉ JqÀUÉÊ ¨sÀÄdPÉÌ, JqÀ ¨É¤ßUÉ, JzÉUÉ ªÀÄvÀÄÛ JgÀqÀÄ PÁ®ÄUÀ½UÉ ¨sÁj gÀPÀÛ ºÁUÀÆ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. ¯Áj ZÁ®PÀ£ÁzÀ dUÀ£ÁßxÀ EvÀ¤UÉ JqÀUÁ°£À ªÉƼÀPÁ®Ä, »ªÀÄärUÉ, UÀoÁ¬ÄUÉ ªÀÄvÀÄÛ §®PÁ°£À vÉÆqÉUÉ ¨sÁj gÀPÀÛ ºÁUÀÆ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ ¸ÀzÀj WÀl£ÉAiÀÄ ¯Áj ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹zÀÝjAzÀ dgÀÄVzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£À PÀæªÀÄ PÉÊ PÉƼÀî®Ä PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì  £ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 307/2013 PÀ®A 279, 338 L¦¹ eÉÆÃvÉ 187 LJA« PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ : 20/09/2013 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲æà UÀÄgÀÄ£ÁxÀ vÀAzÉ £ÁUÀ¥Áà ZÀ®ÄªÁ ¸Á : PÉÆ£À ªÉÄüÀPÀÄAzÁ EªÀgÀÄ vÀªÀÄÆägÁzÀ PÉÆ£ÀªÉÄüÀPÀÄAzÀ ¢AzÀ ¨sÁ°Ì £ÁåAiÀÄ®AiÀÄPÉÌ §AzÀÄ £ÀAvÀgÀ ¹¸Éð ¥ÉÃmÉÆæ® ¥ÀA¥À£À°è vÀÀ£Àß »gÉÆ ¸Àà¯ÉAqÀgÀ ¥Àè¸À ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA : PÉJ 39-PÉ-2982 £ÉÃzÀgÀ°è ¥ÉÃmÉÆæî vÀÄA©¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄgÀ½ £ÁåAiÀÄ®AiÀÄPÉÌ ºÉÆUÀ®Ä ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄ¯É §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¨sÁ°Ì §¸ÀªÉñÀégÀ ZËPÀ ºÀwÛgÀ JPÉì¸À ¨ÁåAPÀ JzÀgÀÄUÀqÉ §AzÁUÀ 1030 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ JzÀgÀÄUÀqɬÄAzÀ CAzÀgÉ ¨sÁ°Ì UÁA¢ü ZËPÀ PÀqɬÄAzÀ PÁgÀ £ÀA: JªÀÄ ºÉZÀ -04 rDgï-1446 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß PÁgÀ Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®UÉ rQÌ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. rQÌ ªÀiÁrzÀ vÀPÀët PÁgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß PÁgÀ ¸ÀªÉÄÃvÀ NrºÉÆVgÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀj rQ̬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ mÉÆAPÀzÀ°è ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄvÀÄÛ JqÀUÉÊ CAUÉÊ ªÉÄÃ¯É vÀgÀazÀ UÁAiÀÄ ºÁUÀÆ ¨É£Àß°è UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. £ÀAvÀgÀ PÁgÀ ZÁ®PÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ zÀvÁÛwæ dUÀvÁ¥À ªÀÄÄ : ¨sÁ°Ì JAzÀÄ UÉÆvÁÛVgÀÄvÀÛzÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÀUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

RlPÀ aAZÉÆý ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄrDgï £ÀA. 07/2013 PÀ®A 174 ¹Dg惡 :-

ದಿನಾಂಕ-20-09-2013 ರಂದು ಭಾಲ್ಕಿ ಸರಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಹಾಜರಿದ್ದ ಮೃತನ ತಾಯಿ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಶಾಂತಾಬಾಯಿ ಗಂಡ ಪಂಡರಿನಾಥ ಸಾ-ಮದಕಟ್ಟಿ ಇವರು ತಮ್ಮ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ ಸಾರಾಂಶವೆನೆಂದರೆ ಜುಲೈ -2013 ತಿಂಗಳಿಂದ ಭಾಸ್ಕರರಾವ ತಂದೆ ಪಂಡಿರಿನಾಥ ಜೋಳದಾಪಕೆ ವಯ-29 ವರ್ಷ -ಸೈನಿಕ ಸಾ-ಮದಕಟ್ಟಿ ಇತನಿಗೆ ಎಡಭಾಗ ಮೆದಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಎಡಭಾಗ ಶೇರಿರಕೆ ರಕ್ತ ಪರಿಚಲನ ತೊಂದರೆನಿಂದ ಬಳೂಳುತ್ತಿದು ಪೂನಾದ ಮಿಲಿಟಿರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಚಾರ ಪಡೆದೆ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಕುರಿತು ಕಾಯಿಲೆ ರಜೆ ಮೇಲೆ ದಿನಾಂಕ-03-09-2013 ರಂದು ತನ್ನ ಗ್ರಾಮವಾದ ಮದಕಟ್ಟಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದು ಪುನ: ದಿನಾಂಕ-19-09-2013 ರಂದು ನಸಕಿನ 4 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಭಾಸ್ಕರರಾವನಿಗೆ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು ಆಗುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಉದಗೀರ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿನ ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆ ಮೇರೆಗೆ ಮಿಲಿಟಿರಿ ಪೂನಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಲು ತಿಳಿಸಿದಾಗ ಮರಳಿ ಹಣದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವ  ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಮದಕಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಾಗ ದಾಡಗಿ ಗ್ರಾಮದ ನಂತರ ಭಾಸ್ಕರರಾವ ಇವರಿಗೆ  ವಾಂತಿವಾಗುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ವಾಪಾಸ ಭಾಲ್ಕಿ ಸರಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಒಯುತ್ತಿರುವಾಗ ದಾಡಗಿ ಕ್ರಾಸ್ ಹತ್ತಿರ ದಿನಾಂಕ-19-09-2013 ರಂದು 2010 ಗಂಟೆಗೆ ಭಾಸ್ಕರರಾವ ರವರು ಮೃತ ಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ವೈದ್ಯರು ಸಹ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತ ತಿಳಿಸಿದರು ಆದರೆ ನನ್ನ ಮಗ ಭಾಸ್ಕರರಾವನಿಗೆ ಎಡಭಾಗ ಮದುಳಿಗೆ ಮತ್ತು ದೇಹಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ರಕ್ತ ಚಲನೆಯಾಗದೆ ತೊಂದರೆಯಿಂದ ಮೃತಪಟ್ಟಿರತ್ತಾನೆ. ಸದರಿ ನನ್ನ ಮಗನ ಮರಣದ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೆ ತರಂಹದ ಸಂಶೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಫಿರ್ಯಾಧಿಯ ಮೇರೆಗೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

zsÀ£ÀÆßgÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄrDgï £ÀA. 13/2013 PÀ®A 174 ¹Dg惡 :-
¢£ÁAPÀ: 20/09/2013 gÀAzÀÄ 1100 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀAvÉÆõÀ vÀAzÉ QñÀ£ÀgÁªÀ ¸Á/R¸ÉA¥ÀÄgÀ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¤ÃrzÉ£ÉAzÀgÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAzÉAiÀiÁzÀ QñÀ£ÀgÁªÀ EªÀgÀÄ ¦.PÉ.¦.J¸ï. ¨ÁåAPÀ ¤AzÀ 50 ¸Á«gÀ ¸Á® ªÀÄvÀÄÛ ºÉZï.r.J¥sï.¹. ¨ÁåAPÀ ¢AzÀ 1 §Æ¯ÉgÉÆ UÀÄqÀ¸Àì ªÁºÁ£À £ÀA. PÉ.J. 39/8336 £ÉÃzÀÄÝ 4 ®PÀë 50 ¸Á«gÀ ¸À®¢AzÀ ªÀÄAdÆgÀÄ ªÀiÁr¹PÉÆArzÀÄÝ, E£ÀÆß 3 ®PÀë 50 ¸Á«gÀ ªÀÄvÀÄÛ ¨Á¼ÀÄgÀ ¨ÁåAQ¤AzÀ ¸Á®ªÁVzÀÄÝ F ¸Á® ºÉÃUÉ wj¸À ¨ÉÃPÉAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 09/09/2013 gÀAzÀÄ 1000 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ºÉÆ®zÀ°è ¨É¼ÉUÉ ºÉÆqÉAiÀÄĪÀ OµÀzÀ ¸Éë¹ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÁUÀ OµÀzÀ PÀÄrzÀ ªÁ¸À£É §AzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢ vÀAzÉ QñÀ£ÀgÁªÀ EªÀjUÉ aQvÉì PÀÄjvÀÄ ©ÃzÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉÃjPï ªÀiÁrzÀÄÝ ºÉaÑ£À aQvÉì PÀÄjvÀÄ ©ÃzÀgÀ UÀÄgÀÄ£Á£ÀPÀ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ¸ÉÃj¹zÀÄÝ, aQvÉì PÁ®PÉÌ ¢£ÁAPÀ: 20/09/2013 gÀAzÀÄ 0300 UÀAmÉUÉ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ.  ¸Á®zÀ ¨ÁzÉ vÁ¼À¯ÁgÀzÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAzÉ ¨É¼ÉUÉ ºÉÆqÉAiÀÄĪÀ OµÀzÀ ¸Éë¹ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ  CAvÀ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

zsÀ£ÀÆßgÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄrDgï £ÀA. 14/2013 PÀ®A 174 ¹Dg惡 :-
¢£ÁAPÀ: 20/09/2013 gÀAzÀÄ ºÀ®§UÁð UÁæªÀÄzÀ ²ªÁgÀzÀ ºÉÆ® ¸ÀªÉð £ÀA. 51/2 £ÉÃzÀÝgÀ°è ¦üAiÀiÁ𢠲æà ¨Á§ÄgÁªÀ vÀAzÉ ªÉÊfãÁxÀ ¥Àæ¨sÁ, 28 ªÀµÀð, °AUÁAiÀÄvÀ, MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á/ºÀ®§UÁð vÁ/¨sÁ°Ì EªÀgÀ ºÉAqÀwÛ ¸ÀAVÃvÁ EªÀ¼ÀÄ ºÁUÀÄ EªÀ¼À eÉÆvÉ EvÀgÀgÀÄ ¸ÉÆAiÀiÁ©£ï PÀmÁªÀÅ ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¸ÀAeÉ 5:00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ DPÀ¹äPÀªÁV ¸ÀAVÃvÁ¼À JqÀUÁ®Ä »ªÀÄärUÉ ºÁªÀÅ PÀaÑzÀjAzÀ SÁ¸ÀV aQvÉì UÉƸÀÌgÀ zsÀ£ÀÆßgÀ vÁAqÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆV aQvÉì ªÀiÁr¹ ªÀÄ£ÉUÉ vÀAzÁUÀ SÁ¸ÀV aQvÉì ¥sÀ®PÁj AiÀiÁUÀzÉ ¢£ÁAPÀ:21/09/2013 gÀAzÀÄ 0330 UÀAmÉUÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èAiÉÄ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É. CAvÀ EzÀÝ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.