Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Monday, June 10, 2013

Raichur District Reported Crimes

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

ªÀÄ»¼ÉAiÀÄ ªÉÄð£À zËdð£Àå ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

¥ÁªÀðw EªÀ¼ÀÄ FUÉÎ 04 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ AiÉÄøÀÄ ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ FvÀ£À ¸ÀAUÀqÀ ªÀiÁ£À« ¥Àæ¸À£ÀìUËqÀ EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ°è vÁ£ÀÄ PÀÆ° PÉ®¸ÀPÉÌ ºÉÆÃzÁUÀ C°è ºÉÆ®zÀ°è AiÉÄøÀÄ JA§ÄªÀªÀ£ÀÄ UÀzÉÝ ¸Á¥sï ªÀiÁqÀĪÀzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¤ÃgÀÄ PÀlÄÖªÀÅzÀÄ PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝjAzÀ DvÀ£À ¥ÀjZÀAiÀĪÁV £À£ÀߣÀÄß ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉƼÀÄîvÉÛÃ£É CAvÁ ºÉýzÀÝ ªÀÄvÀÄÛ £Á£ÀÄ PÀÆqÀ CvÀ¤UÉ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉƼÀîvÉÛÃ£É CAvÁ ºÉýzÉÝ »ÃUÁV £À£Àß ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀÄ £À£ÀUÉ ¤ÃgÀªÀiÁ£À« vÁAqÁzÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ JA§ÄªÀªÀ¤UÉ FUÉÎ 7 ¢£ÀUÀ¼À »AzÉ vÁAqÁzÀ°è DvÀ£À ¸ÀAUÀqÀ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁVzÀÄÝ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁzÀ £ÀAvÀgÀ 5 ¢£À C¯Éè EzÀÄÝ £ÀAvÉ ªÀÄÄgÁ£À¥ÀÆgÀ vÁAqÁPÉÌ vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §A¢zÀÄÝ ¢£ÁAPÀ:08.06.2013 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 3.30 UÀAmÉUÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è CqÀÄUÉ ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀUÀ AiÉÄøÀÄ ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ JA§ÄªÀªÀ£ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è £Á£ÀÄEzÀÝ°èUÉ §AzÀÄ ¹ÃªÉÄ JuÉÚ ªÉÄÊ ªÉÄÃ¯É ºÁQ ¸Á¬Ä¸ÀĪÀ GzÉÝñÀ¢ªÀÄzÀ ¨ÉAQ ºÀaÑ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ CzÉ. CAvÁ ¥ÁªÀðw UÀAqÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ ªÀAiÀÄ 20 ªÀµÀð eÁ: ®ªÀiÁt G: PÀÆ°/ªÀÄ£ÉPÉ®¸À ¸Á: ªÀÄÄgÁ£À¥ÀÆgÀÄ vÁAqÁ vÁ: ªÀiÁ£À«. gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀiÁ£À« oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 140/13 PÀ®A 307 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯Á¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

PÀ¼ÀÄ«£À ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

¢£ÁAPÀ: 06.06.2013 gÀAzÀÄ gÁwæ 8.00 UÀªÀÄmɬÄAzÀ ¢£ÁAPÀ: 07.06.2013 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 11.00 UÀAmÉAiÀÄ ªÀÄzÀåzÀ CªÀ¢üAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀȵÁÚ £À¢AiÀÄ zÀAqÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É C¼ÀªÀr¹zÀ ²æà zsÀªÀiÁðgÉrØ vÀAzÉ ²ªÁgÉrØ ªÀAiÀiÁ: 50 ªÀµÀð eÁ: gÉrØ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: r.gÁA¥ÀÆgÀ ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ CtÚ ¸ÀvÁågÉrØ EªÀgÀ 10 ºÉZï.¦.AiÀÄ JgÀqÀÄ ªÉÆÃmÁgï ¥ÀA¥ï ¸Émï UÀ½UÉ C¼ÀªÀr¹zÀ CAzÁdÄ 500 ¦üÃmï ªÉÊgï C.Q.gÀÆ: 12000/- ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀzÀ£ÀÄß PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ AiÀiÁ¥À®¢¤ß ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 82/2013 PÀ®A: 379 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 


 

AiÀÄÄ.r.Dgï. ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

¢£ÁAPÀ : 08-06-2013 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 02:00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦AiÀiÁ𢠲æà §¸À°AUÀ¥Àà vÀAzÉ ªÀÄ°èPÁdÄð£À ªÀiÁ°¥Ánî ªÀ:30 eÁ:°AUÁAiÀÄvÀ G:UÉÃmï D¥ÀgÉÃlgï ¸Á:PÀzÀgÁ¥ÀÄgÀ gÀªÀgÀÄ vÁ£ÀÄ PÉ®¸À ªÀiÁqÀĪÀ UÀÆUÀ¯ï ©æeï-PÀA-¨ÁågÉÃeïzÀ°è UÉÃmïUÀ¼À£ÀÄß ZÉPï ªÀiÁqÀÄvÁÛ ºÉÆÃzÁUÀ UÉÃmï £ÀA.44gÀ ºÀwÛgÀ MAzÀÄ C¥ÀjavÀ 60 jAzÀ 65 ªÀµÀð ªÀAiÀĹì£À UÀAqÀ¹£À ±ÀªÀªÀÅ ¤Ãj£À°è CAUÁvÀªÁV ©¢ÝzÀÄÝ CzÀgÀ PÉÊPÁ®ÄUÀ¼ÀÄ ¸ÉmÉzÀÄ £À°UÉ ºÉÆgÀZÁazÀÄÝ, JgÀqÀÄ PÁ®ÄUÀ½UÉ MAzÀÄ ©½ ¥Áè¹ÖPï ªÉÊgï¢AzÀ PÀnÖzÀÄÝ, ªÉÄʪÉÄÃ¯É ©½ §tÚzÀ M¼ÀCAV, CzÀgÀ ªÉÄÃ¯É £Á²PÀ®j£À n-±Àmïð, PɼÀUÉ ©½ §tÚzÀ ¥ÀAeÉ vÉÆnÖzÀÄÝ, ªÉÄʪÉÄð£À ZÀªÀÄð QvÀÄÛ ¨É¼ÀîUÁVzÀÄÝ ¸ÀzÀj ªÀÄÈvÀ ªÀåQÛAiÀÄÄ AiÀiÁªÀÅzÉÆà PÁgÀtPÉÌ ¤Ãj£À°è ªÀÄļÀÄV ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ, DzÀgÉ ¸ÀzÀj ªÀÄÈvÀzÉúÀªÀÅ ¤Ãj£À°è CAUÁvÀªÁV vÉðzÀÝjAzÀ, £Á°UÉ ºÉÆgÀZÁazÀÝjAzÀ ªÀÄvÀÄÛ PÁ®ÄUÀ½UÉ ©½ ¥Áè¹ÖPï ªÉÊgï¢AzÀ PÀnÖzÀAvÉ PÁtÄwÛgÀĪÀÅzÀjAzÀ ¸ÀzÀj ªÀÄÈvÀ£À ªÀÄgÀtzÀ°è ¸ÀA±ÀAiÀÄ PÀAqÀħgÀÄwÛzÉ ªÀÄÄA¢£À PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀAvÉ ºÁÀUÀÆ ¸ÀzÀj WÀl£ÉAiÀÄÄ 05-06 ¢£ÀzÀ »AzÉ dgÀÄVzÀAvÉ PÀAqÀħgÀÄwÛzÉ JAzÀÄ ªÀÄÄAvÁV PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄð¤AzÀ UÀ§ÆâgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ. AiÀÄÄ.r.Dgï.£ÀA: .10/2013 PÀ®A: 174(¹) ¹Dg惡 CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÉ.

ªÀÄÈvÀ PÀĪÀiÁj ªÀÄjAiÀĪÀÄä vÀAzÉ §¸Àì¥Àà ªÀAiÀÄB11 ªÀµÀð ªÀiÁ¢UÀ ¸ÁB vÉÆÃgÀt¢¤ß PÁæ¸ï PÁåA¥ï EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 06-06-2013 gÀAzÀÄ vÉÆÃgÀt¢¤ß PÁæ¸ï PÁåA¥ÀzÀ°ègÀĪÀ ºÉÆ®zÀ°è PÀ¸À vÉUÉAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ AiÀiÁªÀÅzÉÆà MAzÀÄ «µÀ¥ÀÆjvÀ ºÁªÀÅ ªÀÄjÀAiÀĪÀÄä¼À §¯UÁ°£À ¥ÁzÀPÉÌ PÀaÑzÀÝjAzÀ aQvÉì PÀÄjvÀÄ ºÀnÖ a£ÀßzÀ UÀt D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÀÄÝ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉà ¢£ÁAPÀ 08-06-2013 gÀAzÀÄ gÁwæ 08-20 UÀAmÉUÉ ªÀÄjAiÀĪÀÄä¼ÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É. F WÀl£É DPÀ¹äPÀªÁVzÀÄÝ AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ®Æ AiÀiÁªÀÅzÉà vÀgÀºÀzÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ«gÀĪÀÅ¢®è CAvÀ °TvÀ zÀÆgÀÄ ¤ÃrzÀÝgÀ ªÉÄðAzÀ PÀ«vÁ¼À oÁuÁ AiÀÄÄrDgï £ÀA 09/2013 PÀ®A 174 ¹Dg惡 ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÉ£ÀÄ.

zÉÆA©ü ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁºÀw:-

¦üÃgÁå¢ ²æêÀÄw ±ÁAvÀªÀÄä UÀAqÀ ¸ÀtÚ¥Àà ªÀqÀØgï ªÀAiÀiÁ: 24, G: ªÀÄ£ÉUÉ®¸À ¸Á: PÁ¼Á¥ÀÆgÀ EªÀjUÀÆ ªÀÄvÀÄÛ D¥Á¢vÀgÁzÀ ) ºÀ£ÀĪÀĪÀÄä UÀAqÀ wªÀÄätÚ 2) AiÀÄ®èªÀÄä UÀAqÀ ºÀÄ®UÀ¥Àà 3) CA§ªÀÄä UÀAqÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ 4) wªÀÄäªÀÄä UÀAqÀ gÀªÉÄñÀ 5) ²ªÀªÀÄä UÀAqÀ ªÀÄÄzÀÄPÀ¥Àà 6) ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ ¥ÀgÀ¸À¥Àà 7) ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà vÀAzÉ ¨sÀgÀªÀÄ¥Àà 8) CªÀÄgÉñÀ vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ 9) dUÀ£À¥Àà vÀAzÉ zÀÄgÀÄUÀ¥Àà J®ègÀÆ eÁw: ªÀqÀØgï ¸Á: PÁ¼Á¥ÀÆgÀ gÀªÀjUÉ F ªÉÆzÀ°¤AzÀ®Æ ºÉÆ®zÀ §zÀÄ«£À «ZÁgÀzÀ°è ¸ÀtÚ¥ÀÄlÖ dUÀ¼ÀUÀ¼ÁUÀÄwÛzÀÄÝ, CzÉà «ZÁgÀªÁV ¢: 09-06-2013 gÀAzÀÄ 6-30 ¦.JªÀiïPÉÌ PÁ¼Á¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ ¦üÃgÁå¢zÁgÀ¼ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ EzÁÝUÀ ªÉÄîÌAqÀªÀgÀÄ CPÀæªÀÄ PÀÆl PÀnÖPÉÆAqÀÄ ªÀÄ£É ºÀwÛgÀ §AzÀÄ ¦ügÁå¢AiÀÄ aPÀ̪ÀÄä gÁªÀĪÀÄä¼ÉÆA¢UÉ §zÀÄ«£À°è AiÀiÁPÉ PÀ®Äè ºÁPÀ¨ÉÃqÀ CAvÁ ºÉüÀÄwÛÃgÀ¯Éà CAvÁ zÀ¨ÁâqÀÄwÛzÁÝUÀ 5 wAUÀ¼À UÀ©üðtÂAiÀiÁzÀ ¦ügÁå¢zÁgÀ¼ÀÄ ©r¸À®Ä ºÉÆÃzÁUÀ DPÉUÉ ¦ügÁå¢AiÀÄÄ UÀ©üðt CAvÁ UÉÆwÛzÀÄÝ, PÀƸÀÄ fêÀAvÀ ºÀÄlÖzÀAvÉ, ºÀÄnÖzÀ £ÀAvÀgÀ ¸ÁAiÀÄĪÀAvÉ ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ ¦ügÁå¢AiÀÄ ºÉÆmÉÖUÉ PÁ°¤AzÀ M¢ÝzÀÝjAzÀ ¦ügÁå¢üzÁgÀ½UÉ £ÉÆêÀÅ PÁt¹PÉÆArzÀÄÝ, °AUÀ¸ÀÄUÀÆgÀÄ D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÀÄ ¸ÉÃjPɪÀiÁrzÁUÀ ¸ÀAeÉ 7-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ºÉjUÉAiÀiÁVzÀÄÝ, 5 wAUÀ¼À UÀAqÀĪÀÄUÀÄ ºÀÄnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. PÁgÀt ¸ÀzÀj ªÉÄîÌAqÀ DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzsÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊUÉƼÀî¨ÉÃPÀÄ CAvÁ ¤ÃrzÀ ¦ügÁå¢ ªÉÄðAzÀ °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 185/13PÀ®A. 143, 147, 504, 323, 315, ¸À»vÀ 149 L.¦.¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ,

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ::-

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ:10.06.2013 gÀAzÀÄ 138 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 23,800 /-gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 10-06-2013


This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 10-06-2013

alUÀÄ¥Áà ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 96/2013, PÀ®A 279, 304(J) L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 08-06-2013 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ gÉêÀt¹zÀÝ vÀAzÉ ZÀAzÀæ¥Áà AiÀiÁzÀVgÉ ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð, eÁw: PÀ§â°UÉÃgÀ, ¸Á: ªÀÄĸÁÛ¥ÀÆgÀ EªÀgÀ vÀAzÉUÉ HlPÉÌ §gÀ®Ä gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¤AvÀÄ PÀÆV vÀ£Àß ¸ÉßûvÀ£ÁzÀ GªÉÄñÀ£À eÉÆvÉ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ°è vÀAzÉ §gÀĪÀ ªÀgÉUÉ eÉÆvÉAiÀiÁV ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÉÆt CAvÀ ªÀiÁvÁqÀÄvÁÛ ¤AwgÀĪÁUÀ PÀAPÀgÀ ªÀĹãÀ¤AzÀ gÀªÉÄñÀ U˼ÉPÀgÀ ªÀĹãÀ ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ°è §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ PÀqɬÄAzÀ mÁmÁ EArPÁ PÁgÀ £ÀA. JªÀiïºÉzï-01/fJ-3786 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ DgÉÆæ ¸ÀAvÉÆõÀ vÀAzÉ «ÃgÀ±ÉÃnÖ vÀÄUÁAªÀ ¸Á: ºÀ½îSÉÃqÀ(PÉ) EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÁgÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfÃvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀPÉÌ PÁgÀ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ vÀAzÉUÉ rQÌ ¥Àr¹zÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ vÀAzÉ ¹QÌPÉÆAqÀÄ £É®PÉÌ vÀgÀaPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÄÝ, ¦üAiÀiÁð¢ PÀÆVzÀgÀÆ ¸ÀºÀ PÉüÀzÉ ¸ÀzÀj DgÉÆæAiÀÄÄ ºÁUÉ ªÁºÀ£À £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀ£ÀÄ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ vÀAzÉ ¸ÀzÀj PÁj£À PɼÀUÉ ¹QÌPÉÆAqÀÄ zÉúÀzÀ »A¢£À ¨sÁUÀ ¥ÀÆtð ¸ÀªÀj ºÉÆÃVzÀÄÝ JqÀPÁ®Ä ªÀÄÄjzÀĺÉÆÃVzÉ, JqÀPÉÊ ¸ÀºÀ ªÀÄÄjzÀĺÉÆÃVzÉ, vÀ¯ÉUÉ ¥ÉmÁÖV ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ  ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀiÁPÉðl ¥ÉưøÀ oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 74/2013, PÀ®A ªÀÄ£ÀĵÀå PÁuÉ :-
¢£ÁAPÀ 08-05-2013 gÀAzÀÄ CAzÁdÄ 1600 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀªÀÄAiÀÄPÉÌ ¦üAiÀiÁð¢ UÀÄAqÀªÀÄä UÀAqÀ ¸ÀAUÀAiÀiÁå §AqÁ ªÀAiÀÄ: 60 ªÀµÀð, eÁw: ¸Áé«Ä, ¸Á: ªÀÄ£É £ÀA. 11-1-74 ªÀÄAUÀ®¥ÉÃl ©ÃzÀgÀ EªÀgÀ UÀAqÀ£ÁzÀ ¸ÀAUÀAiÀiÁå vÀAzÉ UÀÄgÀAiÀiÁå §AqÁ ªÀAiÀÄ: 70 ªÀµÀð EªÀgÀÄ ªÀÄAUÀ®¥ÉÃlzÀ vÀ£Àß ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆgÀUÀqÉ ºÉÆÃV §gÀÄvÉÛ£É CAvÀ ºÉý ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆÃzÀªÀgÀÄ E°èAiÀĪÀgÀUÉ ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÉUÉ §A¢gÀĪÀ¢¯Áè ºÁUÀÄ ¸ÀAUÀAiÀiÁå EªÀgÀÄ ¸Àé®à ªÀiÁ£À¹PÀªÁV D¸Àé¸ÀÛ¤zÀÄÝ CªÀjUÉ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è vÉÆÃj¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ, CªÀjUÉ ¢£Á®Ä UÀĽUÉUÀ¼ÀÄ vÉUÉzÀÄPÉƼÀÄîwzÀÝgÀÄ, UÀĽUÉUÀ¼ÀÄ vÀUÉzÀÄPÉƼÀîzÉ EzÀÝgÉ CªÀgÀÄ ¸Àé®à ªÀiÁ£À¹PÀ C¸Àé¸ÀÛ£ÀAvÉ ªÀvÀð£É ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝgÀÄ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀzÀ J¯Áè PÀqÉ ºÁUÀÄ vÀ£Àß ¸ÀA§A¢üPÀgÀÄ EgÀĪÀ J¯Áè PÀqÉ ºÀÄqÀÄPÁrzÀgÀÆ ¸ÀAUÀAiÀiÁå gÀªÀgÀÄ ¥ÀvÉÛAiÀiÁVgÀĪÀ¢¯Áè, CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 09-06-2013 gÀAzÀÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄAoÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 65/2013, PÀ®A 87 PÉ.¦ DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 09-06-2013 gÀAzÀÄ PÀ.gÁ ¥ÉÆ°Ã¸ï ªÀw¬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁ𢠹zÀÝgÁAiÀÄ eÉ ¨sÉÆøÀV ¦J¸ïL ªÀÄAoÁ¼À oÁuÉ gÀªÀjUÉ RavÀ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ oÁuÉAiÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆqÀ£É PÁA§¼ÉªÁr PÁæ¸À£À°è fÃ¥ï ¤°è¹ ªÀÄAoÁ¼À ²ªÁgÀzÀ dAUÀ° ¦ÃgÀ zÉêÀ¸ÁÜ£À ºÀwÛgÀ D®UÀÆqÀ PÀqÀUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ gÉÆÃr£À ¥ÀPÀÌzÀ°è MAzÀÄ ¨Éë£À ªÀÄgÀzÀ PɼÀUÉ DgÉÆævÀgÁzÀ «dAiÀÄ vÀAzÉ UÀįÁ§ PÀ®±ÀnÖ ºÁUÀÄ E£ÀÆß 3 d£ÀgÀÄ J®ègÀÆ ¸Á: amÁÖ(PÉ) EªÀgÉ®ègÀÆ E¹àÃmï dÆeÁl DlªÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ CªÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr 52 E¸ÉàÃmï J¯ÉUÀ¼ÀÄ, 2170/- £ÀUÀzÀÄ gÀÆ¥Á¬Ä ªÀÄvÀÄÛ 3 ªÉÆèÉÊ¯ï »ÃUÉ MlÄÖ 6670/- gÀÆ¥Á¬Ä £ÉÃzÀ£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÝ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 216/2013, PÀ®A 143, 147, 148, 323, 324, 341, 354, 504, 506 eÉÆgÉ 149 L¦¹ :-
¦üAiÀiÁ𢠸ÀÄgÉÃSÁ UÀAqÀ eÁÕ£ÉñÀégÀ ªÀiÁ£ÀPÁj ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄgÁoÀ, ¸Á: zsÁgÀdªÁr, ¸ÀzÀå: GzÀVÃgÀ EªÀgÀ ¥Á°UÉ §AzÀ zsÁgÀªÁd ªÁr UÁæªÀÄzÀ°ègÀĪÀ ¥Áèl £ÀA. 1-119 £ÉÃzÀ£ÀÄß ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ UÀAqÀ£À vÀªÀÄä£ÁzÀ DgÉÆæ £ÀA. 1) ¥ÀAqÀj vÀAzÉ ®PÀëöätgÁªÀ ªÀiÁ£ÀPÁj ¸Á: zsÁgÀdªÀr EvÀ£ÀÄ ¸ÀzÀj ¥Áèl£À°è vÁ£ÀÄ »nÖ£À VgÀt ºÀaÑzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¥ÀAqÀjUÉ ¥Áèl£ÀÄß SÁ° ªÀiÁqÀÄ CAzÁUÀ £Á£ÀÄ SÁ° ªÀiÁqÀÄvÉÛ£É JAzÀÄ w½¹ MAzÀÄ ªÀµÀð¢AzÀ ¸ÀzÀj ¥Áèn£À°è VgÀt ElÄÖPÉÆArgÀÄvÁÛ£É ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀAqÀjUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ºÁUÀÆ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ UÀAqÀ eÁÕ£ÉñÀégÀ ªÀiÁ£ÀPÁj E§âgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 3-4 wAUÀ½AzÀ ¸ÀzÀj ¥Áèl SÁ° ªÀiÁqÀÄ CAvÀ w½¹zÀgÀÆ PÀÆqÀ SÁ° ªÀiÁrgÀĪÀÅ¢®è, DzÀÝjAzÀ ¢£ÁAPÀ 09-06-2013 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¸ÀzÀj ¥Áèl£À°ègÀĪÀ PÀ®Äè ªÀÄvÀÄÛ PÀ¸ÀªÀ£ÀÄß vÉUÉzÀÄ ¸ÀéZÀÒ ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ £ÀA. 1) ¥ÀAqÀj, 2) ¢°Ã¥À vÀAzÉ ®PÀëöätgÁªÀ ªÀiÁ£ÀPÀj, 3) CdÄð£À vÀAzÉ ®PÀëöätgÁªÀ ªÀiÁ£ÀPÀj, 4) ©üªÀÄ vÀAzÉ ¥ÀAqÀj ªÀiÁ£ÀPÀj, 5) eÁ£ÀĨÁ¬Ä UÀAqÀ ¥ÀAqÀj£ÁxÀ ªÀiÁ£ÀPÁj, 6) ªÀµÀð UÀAqÀ ¢°Ã¥ÀgÁªÀ ªÀiÁ£ÀPÁj, 7) «ÄãÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ zÀvÁÛwæ J®ègÀÆ ¸Á: zsÁgÀdªÁr EªÀgÉ®ègÀÆ PÀÆrPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀjUÉ EzÀÄ K£ÀÄ ¤ªÀÄä C¥Àà£À ¥Áèl EzÉAiÀiÁ, E°èUÉ KPÉ §A¢¢Ý CAvÀ ¨ÉÊzÀÄ §rUɬÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ JqÀUÉÊ ªÉƼÀPÉÊ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥ÀqɹgÀÄvÁÛgÉ, ¥ÀAqÀj FvÀ£ÀÄ PÉÊ ¬ÄAzÀ PÀÄwÛUÉ MwÛ »r¢zÁUÀ ¢°Ã¥À FvÀ£ÀÄ PÁ°¤AzÀ ºÉÆmÉÖAiÀÄ°è MzÀÄÝ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É, eÁ£ÀĨÁ¬Ä FvÀ¼ÀÄ PÀÄzÀ®Ä »rzÀÄ J¼ÉzÁrgÀÄvÁÛ¼É, ©üêÀÄ FvÀ£ÀÄ §rUɬÄAzÀ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É, ªÀµÁð FvÀ¼ÀÄ MvÀÄÛ »rzÁUÀ «ÄãÁ EvÀ¼ÀÄ PÉÊ «Ä¶Ö ªÀiÁr ºÉÆmÉÖAiÀÄ°è ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ¼É ªÀÄvÉÛ J®ègÀÆ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ¤Ã£ÀÄ zsÁgÀdªÁrUÉ §AzÀgÉ ¤£ÀUÉ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀÄvÉÛªÉ CAvÀ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 217/2013, PÀ®A 457, 380 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 08-06-2013 gÀAzÀÄ gÁwæ ¦üAiÀiÁð¢ ZÀ£Àߧ¸ÀAiÀiÁå vÀAzÉ «ÃgÀAiÀiÁå ¸Áé«Ä ªÀAiÀÄ: 31 ªÀµÀð, ¸Á: ZÀ£Àß §¸ÀªÀ D±ÀæªÀÄ ¨sÁ°Ì EªÀgÀÄ UÀÄgÀÄPÀÄ® ±Á¯ÉAiÀÄ §¸ÀÄì ¥ÀÄuÁå±ÀæªÀÄzÀ°è ¤°è¹ ¨ÁdÄ vÀUÀqÀzÀ PÉÆÃuÉAiÀÄ°è Hl ªÀiÁr ªÀÄ®VzÀÄÝ, gÁwæ ªÀÄ®UÀĪÁUÀ £ÉÆÃQAiÀiÁ ¹2 ªÉÆèÉÊ® £ÀA. 7353738606 £ÉÃzÀ£ÀÄß n« mÉç® ªÉÄÃ¯É ElÄÖ ªÀÄ®VzÀÄÝ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ vÁ¬Ä PÉÆÃuÉAiÀÄ ºÉÆgÀV£À PÉÆAr ºÁQ ºÉÆgÀUÉ ªÀÄ®VVgÀĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ 09-06-2013 gÀAzÀÄ 0100 UÀAmÉUÉ AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¨ÁV® PÉÆAr vÉUÉzÀÄ M¼ÀUÉ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr n.«AiÀÄ ªÉÄÃ¯É ElÖ ¸ÀzÀj ªÉÆèÉÊ® PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¹ªÀiï£ÀÄß C°èAiÉÄà ©¸Ár ªÉÆèÉʯï vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ zÀÆj£À ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 142/2013, PÀ®A 279, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 10-06-2013 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠫£ÉÆÃzÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ²æÃ¥ÀvÀgÁªÀ vÁAzÀ¼É ªÀAiÀÄ: 42 ªÀµÀð, ¸Á: AiÀįÁè°AUÀ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA. PÉJ-38/J¯ï-7826 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É £Ë¨ÁzÀ PÀqɬÄAzÀ eÉ«Ää UÁæ¦üÃPÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀ®Ä eɫĤ PÁæ¸ï rªÉÊqÀgÀ UÁå¥À ºÀwÛgÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® wgÀÄV¹PÉƼÀÄîªÁUÀ »A¢¤AzÀ mÁmÁ ¸ÀĪÉÆà fÃ¥À £ÀA. PÉJ-32/JªÀiï-4736 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ DgÉÆæAiÀÄÄ vÀ£Àß mÁmÁ ¸ÀĪÉÆêÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤µÁ̼Àf¬ÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®UÉ rQÌ ºÉÆqÉzÀÄ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹zÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ §®UÉÊ ªÀÄÄAUÉÊUÉ J®Ä§Ä ªÀÄÄjzÀÄ ¨sÁjUÁAiÀÄ ¥Àr¹ mÁmÁ ¸ÀĪÉÆà ¸ÀܼÀzÀ¯Éèà ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ  ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀiËTPÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ. 
                  

GULBARGA DISTRICT REPORTED CRIME

ಕರ್ತವ್ಯಕ್ಕೆ ಅಡೆ ತಡೆ ಮಾಡಿದ ಬಗ್ಗೆ:

ಸ್ಟೇಶನ ಬಜಾರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ:ಶ್ರೀ ಬಲಬೀರ ಸಿಂಗ ತಂದೆ ಹರಿಸಿಂಗ ವಯ-25ವರ್ಷ ಉ-ಆರ್.ಪಿ.ಎಫ್. ಕಾನ್ಸಟೇಬಲ್ ನಂ:1000762 ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರು ನಾನು ದಿನಾಂಕ:08-06-2013  ರಂದು ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ 12-00 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಮುಂಜಾನೆ 8-00 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ಗುಲಬರ್ಗಾ ಆರ್.ಪಿ.ಎಫ್. ಠಾಣಾ ಪಹರೆ ಕರ್ತವ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ 00-30 ಗಂಟೆಗೆ ಸೈಯದ ಮತ್ತು ಆತನ ಸಂಗಡ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಂದು ನಾನು ಆತಂಕವಾದಿ ಇದ್ದೇನೆ. ನಿನ್ನನ್ನು ಟಪಕಾಯಿಸಿ ಜೀವ ಸಹಿತ ಹೊಡೆದು ಹಾಕುತ್ತೇನೆ ಅಂತಾ ಜೀವದ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕುತ್ತಾ ನನ್ನ ಸಮವಸ್ತ್ರವನ್ನು ಹಿಡಿದು ಜಗ್ಗಾಡುವಾಗ ನಮ್ಮ ಆರ್.ಪಿ.ಎಫ್. ಠಾಣಾ ಸಬ್ ಇನ್ಸಪೆಕ್ಟರಾದ ಶ್ರೀ ಎಮ್. ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಹಾಗೂ ಗುಲಬರ್ಗಾ ರೈಲ್ವೇ ಫ್ಲಾಟ್ ಫಾರ್ಮ್‌ ಕರ್ತವ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದ ವಿಕಾಸ ವರ್ಮಾ ಕಾನ್ಸಟೇಬಲ್ ಇವರಿಬ್ಬರೂ ಬಂದು ವಿಚಾರಿಸುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಅವರಿಬ್ಬರೂ ಅಲ್ಲಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಾಶಂದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ: 151/2013 ಕಲಂ, 353, 506, ಸಂಗಡ 34 ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.