Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Monday, February 17, 2014

Raichur District Reported Crimes

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
DPÀ¹äPÀ ¨ÉAQ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

              ¢£ÁAPÀ: 15-02-2014 - 16-02-2014 gÀ ªÀÄzÀågÁwæ 12-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ CgÀPÉÃgÁ UÁæªÀÄzÀ°è£À ¦üAiÀiÁ𢠲æà ¸ÉʨÁ£À¸Á§ vÀAzÉ: C§ÄÝ®¸Á§, ¸Á: CgÀPÉÃgÀ. vÁ: zÉêÀzÀÄUÀð. FvÀ£À PÀnÖUÉAiÀÄ CqÉØUÉ CPÀ¹äPÀªÁV ¨ÉAQ vÀUÀÄ°zÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£À PÀnÖUÉAiÀÄ CqÁØPÉÌ DPÀ¹äPÀªÁV ¨ÉAQºÀwÛPÉÆAqÀÄ PÀnÖUÉ CqÉØAiÀÄ «ÄµÀ£ï ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ, ªÀÄ£É ¨ÁV®ÄUÀ¼ÀÄ, ZËPÀlÄÖUÀ¼ÀÄ, ræ¯ï «ÄµÀ£ï dAvÀgï «ÄµÀ£ï, ºÉÆÃ¯ï ºÉÆrAiÀÄĪÀ «ÄµÀ£ï ºÁUÀÄ E¤ßvÀgÀ PÀnÖUÉAiÀÄ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ ¸ÀÄlÄÖ C.Q. gÀÆ. 6,44,000/- ¨É¯É¨Á®ÄªÀªÀÅUÀ¼ÀÄ ¸ÀÄlÄÖ ®ÄPÁì£ÀÄ DVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj WÀl£ÉAiÀÄÄ DPÀ¹äªÁV dgÀÄVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ EzÀÝ UÀtQÃPÀÈvÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀÀð oÁuÁ CPÀ¹äPÀ ¨ÉAQ C¥ÀWÁvÀ ¸ÀASÉå 02/2014 £ÉÃzÀÝgÀ CrAiÀÄ°è PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¥Éưøï zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-     
¢£ÁAPÀ. 16-02-2014 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 16-10 UÀAmÉUÉ zÉêÀzÀÄUÀð ¥ÀlÖtzÀ ºÀwÛgÀ«gÀĪÀ PÉÆÃmÉUÀÄqÀØzÀ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è 1) AiÀÄAPÀ¥Àà vÀAzÉ ªÀÄjUÉAiÀÄå,24 ªÀµÀð,£ÁAiÀÄPÀ,MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á-UÁ¯ÉÃgÀzÉÆrØ ºÁUÀÆ EvÀgÉ 8 d£ÀgÀÄ PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀtPÉÌ ºÀaÑ CAzÀgï ¨ÁºÀgï JA§ E¹ámï dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÁÝUÀ, ²æà eÉ.PÀgÀÄuÉñÀUËqÀ ¦.L.r.¹.L.© WÀlPÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀªÀgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è ¹§âA¢AiÉÆA¢UÉ zÁ½ ªÀiÁr DgÉÆæ £ÀA. 01 jAzÀ 07  £ÉÃzÀݪÀgÀ£ÀÄß »rzÀÄPÉÆAqÀÄ CªÀgÀ CAUÀ ±ÉÆÃzÀ£É ªÀiÁqÀ¯ÁV dÆeÁlzÀ MlÄÖ ºÀt 7,800/- gÀÆ.UÀ¼À£ÀÄß ºÁUÀÄ 7 ªÉƨÉÊ¯ï ¥sÉÆ£ïUÀ¼ÀÄ C.Q. 3,100/- , LzÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÆÃlgïUÀ¼ÀÄ C.Q. 1,85,000 gÀÆ. ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ 52 E¹ámï J¯ÉUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ ªÀÄÆ®PÀ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄ PÀÄjvÀÄ DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß ºÁdgÀÄ ¥Àr¹ eÁÕ¥À£Á ¥ÀvÀæªÀ£ÀÄß ¤ÃrzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA:   27/2014. PÀ®A. 87 PÉ.¦ DåPïÖ.  CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
ಕಾಲುವೆಯಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ನೀರನ್ನು Cj¹zÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

           ರಂಗಾಪೂರು ಸೀಮಾಂತರದ ಸರ್ವೆ ನಂ.24 ರ ವಿತರಣಾ ಕಾಲುವೆ 54 ರ. ಕಿ.ಮಿ.3.90 ಕಾಲುವೆಗೆ ತಿಮ್ಮನಗೌಡ ತಂದೆ ಶಿವಬಸನಗೌಡ ಸಾ;-ಗುಡುದೂರು.ಈತನು ಕಾಲುವೆಯಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ನೀರನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದು ಹಾಗೂ ಸರ್ವೆ ನಂ,24.ರಲ್ಲಿ ನೀರನ್ನು ಹರಿಸುತ್ತಿದ್ದು ಕಂಡುಬಂದಿರುತ್ತದೆ. ಇದೂ  ಕರ್ನಾಟಕ ನೀರಾವರಿ  ಕಾಯಿದೆ 1965 ರ ಸೇಕ್ಷನ್ 53 ಮತ್ತು 55 ರ ಸ್ವಷ್ಟ ಉಲ್ಲಂಘನೆಯಾಗಿದ್ದು ಇದು ಶಿಕ್ಷಾರ್ಹ  ಅಪರಾಧವಾಗಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.ಇವರ ಮೇಲೆ ಕಾನೂನು  ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಲು ವಿನಂತಿ ಅಂತಾ ದಿನಾಂಕ;-16/02/2014 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 8-15 ಗಂಟೆಗೆ ಶ್ರೀ ಆರ್.ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಾಪಾಲಕ ಇಂಜೀನಿಯಾರ್ ನಂ.4.ಕಾಲುವೆ ಉಪ-ವಿಭಾಗ ಮಸ್ಕಿgÀªÀgÀÄ ಲಿಖಿತ ಪಿರ್ಯಾದಿ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ  ಠಾಣಾ ಅಪರಾದ ಸಂಖ್ಯೆ 35/2014.ಕಲಂ.53,55 ಕರ್ನಾಟಕ ನೀರಾವರಿ ಕಾಯಿದೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆಯನ್ನು ಕೈಕೋಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.
CPÀæªÀÄ ªÀÄgÀ¼ÀÄ ¸ÁUÁtÂPÉ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

                  ದಿನಾಂಕ 16-02-2014 ರಂದು ಆರೋಪಿತ£ÁzÀ ಗಂಗಾಧರ ತಂದೆ ಚುಂಚೇಗೌಡ 25ವರ್ಷ, ಒಕ್ಕಲಿಗ, ಲಾರಿಚಾಲಕ ಸಾಃ ಬೊರೇಗೌಡನ ಪಾಳ್ಯ ತಾಃ ಕುಣಿಗಲ್ ಜಿಃ ತುಮಕೂರು FvÀ£ÀÄ  ತುಂಗಭದ್ರಾ ನದಿಯಿಂದ ಲಾರಿ ನಂ. ಕೆಎ 53 ಎ 930 ನೆದ್ದರಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಸುಮಾರು 12,000-00ಗಳು ಬೆಲೆ ಬಾಳುವ ಮರಳನ್ನು ಅನಧಿಕೃತವಾಗಿ ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಸಿದ್ರಾಂಪೂರು ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಕ್ರಾಸ ಹತ್ತಿರ ರೋಡಿನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಿದ್ದಾಗ ¦.J¸ï.L. ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀ«UÉ §AzÀ ಬಾತ್ಮಿ ಮೇರೆಗೆ 7-20 ಪಿ.ಎಂ.ಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬಂದು ಲಾರಿಯನ್ನು  ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಆರೋಪಿ ಚಾಲಕನಿಗೆ ವಿಚಾರಿಸಲಾಗಿ, ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕೃತವಾದ ಪರವಾನಿಗೆ ಪತ್ರ ಹಾಜರಪಡಿಸದೇ ಇರುವುದರಿಂದ ಆರೋಪಿತನು ಅನಧಿಕೃತವಾಗಿ ಮರಳು ಸಾಗಾಣಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಕಂಡು ಬಂದಿದ್ದರಿಂದ ಪಂಚರ ಸಮಕ್ಷಮ ಮರಳು ತುಂಬಿದ ಲಾರಿಯನ್ನು ಜಪ್ತ ಮಾಡಿಕೊಂಡು  ªÀÄgÀ½ oÁuÉUÉ §AzÀÄ zÀ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ ಮೇಲಿಂದ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt  oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 31/2014  U/S. 3, 42,43 KARNATAKA MINOR MINERAL  CONSISTENT RULE 1994,  & U/S 4, 4(1A) MINES AND MINERALS REGULATION OF DEVELOPMENT ACT 1957  CrAiÀÄ°è ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲ್ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿರುvÁÛgÉ.

gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

          ದಿನಾಂಕ : 16/02/14 ರಂದು ಸಾಯಂಕಾಲ 5 ಗಂಟೆಗೆ ತನ್ನ ಗೆಳೆಯ ವಾಜೀಧ್ ಬೇಗ ಈತನ ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ ನಂ ಕೆ.ಎ. 36/ಎಸ್-4565 ನೇದ್ದರ ಮೇಲೆ EªÀiÁæ£ÀSÁ£ï vÀAzÉ CºÀäzï SÁ£ï, 28 ªÀµÀð, ªÉ°ØAUï ªÀPÀð ±Á¥ï PÉ®¸À ¸Á: ¹ªÉÄAmï gÉÆÃqï ªÀiÁ£À« ºÁ.ªÀ. ¹gªÁgÀ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ಹೆಂಡತಿಯ ಊರಾದ ಕವಿತಾಳಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದು ನೀನು ಬಂದರೆ ಸಿರವಾರಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುತ್ತೇನೆ ಅಂತಾ ಹೇಳಿದ್ದರಿಂದ ಆತನ ಸ್ಟಾರ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ ಹಿಂದೆ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಮಾನವಿ-ರಾಯಚೂರ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಹಿಡಿದು ಹೊರಟು ಚಿಮಲಾಪೂರ ಕ್ರಾಸ್ ದಾಟಿ ಇರುವ ನೀರಮಾವನಿ ಗೌಡರ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕದಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಹಾಕಿಸಿಕೊಂಡು ಚಿಮಲಾಪೂರ ಕ್ರಾಸ್ ಮುಖಾಂತರ ಸಿರವಾರಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಸಲುವಾಗಿ ಪುನಃ ವಾಪಾಸ ಮಾನವಿ ಕಡೆಗೆ ಸಪ್ತಗಿರಿ ರೈಸ್ ಮಿಲ್ ಮುಂದೆ ಹೊರಟಾಗ ಎದುರಿಗೆ ಅಂದರೆ ಮಾನವಿ ಕಡೆಯಿಂದ ಆರೋಪಿ «ÃgÉñÀ vÀAzÉ §qɸÁ¨ï £ÁAiÀÄPÀ, 20 ªÀµÀð, MPÀÌ®ÄvÀ£À , ¸Éà÷èAqÀgï ¥ÉÆæà ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉ.J.36/qÀ§Æè-9006 £ÉÃzÀÝgÀ ¸ÀªÁgÀ ¸Á: gÁeÉƽ FvÀ£ÀÄ ತನ್ನ ಸ್ಪ್ಲೆಂಡರ್ ಪ್ರೋ ಮೋ.ಸೈ ನಂ ಕೆ.ಎ. 36/ಡಬ್ಲೂ-9006 ನೇದ್ದನ್ನು ಅತಿವೇಗ ಹಾಗೂ ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ನೆಡೆಯಿಸಿಕೊಂಡು ಅಡ್ಡಾದಿಡ್ಡಿಯಾಗಿ ಬಂದು ತಮ್ಮ ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ ಗೆ ಟಕ್ಕರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರಿಂದ ಎರಡು ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ ಗಳ ಸಮೇತ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದಾಗ ಫಿರ್ಯಾದಿಗೆ ಮತ್ತು ಆರೋಪಿತನಿಗೆ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಸಾದಾ ಸ್ವರೂಪದ ಗಾಯಗಳಾಗಿದ್ದು ಹಾಗೂ ವಾಜೀದ್ ಬೇಗ ಈತನಿಗೆ ಬಲಗಾಲ ಕಾಲು ಎರಡು ಕಡೆ ಮುರಿದು ಭಾರಿ ಸ್ವರೂಪದ ರಕ್ತಗಾಯಗಳಾಗಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ಕಾರಣ ಸದರಿ ವೀರೇಶ ಈತನ ಮೇಲೆ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಬೇಕು ಅಂತಾ ಮುಂತಾಗಿ PÉÆlÖ ದೂರಿನ ಮೇಲಿಂದ ಮಾನವಿ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ 53/2014 ಕಲಂ  279, 337, 338 ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.
                       ದಿನಾಂಕ 16-02-14 ರಂದು ಮುಂಜಾನೆ 11-00 ಗಂಟೆ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಆರೋಪಿತgÁzÀ 01] DmÉÆà £ÀA. J,¦-22/ ªÉÊ-6068 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ 02]  dAUÉè¥Àà vÀAzÉ £ÀgÀ¸À¥Àà ªÀAiÀiÁ|| 23 ªÀµÀð, eÁw|| F½UÉÃgÀ G|| PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á||  r.gÁA¥ÀÆgÀ vÁ|| f|| gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ಇಬ್ಬರು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಆಟೋ & ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲಗಳನ್ನು ಮಂಡ್ಲಗೇರಾ-ಅರಸಿಕೇರಾ ರಸ್ತೆಯ ಮೇಲೆ ಅತೀ ವೇಗ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ನಡೆಸುಕೊಂಡು ಬಂದು ಅರಸಿಕೇರಾ ರೈಲ್ವೆ ಗೇಟ ಹತ್ತಿರ ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಮುಖಾಮುಖಿ ಟಕ್ಕರ ಮಾಡಿದರಿಂದ ಸೈಕಲ್ ಮೋಟಾರ ಮೇಲೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದು ಫಿರ್ಯಾದಿ, ಅತನ ಹೆಂಡತಿ ರಾಧಾ ಹಾಗೂ ಆರೋಪಿ ನಂ.02 ಜಂಗ್ಲಪ್ಪ ಇವರಿಗೆ ಸಾದಾ ಮತ್ತು ತಿವ್ರ ಸ್ವರೂಪದ ಗಾಯಗಳು ಅಗಿರುತ್ತದೆ.  CAvÁ wgÀĪÀįÉñÀ vÀAzÉ RvÁ®¥Àà  ªÀAiÀiÁ|| 30 ªÀµÀð, eÁw|| CUÀ¸ÀgÀ G|| PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á||  r.gÁA¥ÀÆgÀ vÁ|| f|| gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ AiÀiÁ¥À®¢¤ß ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 24/2014 PÀ®A 279 337 338  L.¦.¹  CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ. 
AiÀÄÄ.r.Dgï ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
          ¦üAiÀiÁð¢ : ¸ÀĤvÁ UÀAqÀ PÁwÃðPÀ ªÀAiÀiÁ:20 ªÀµÀð d:°AUÁAiÀÄvÀ G:ªÀÄ£É PÉ®¸À ¸Á: ªÀÄrØ¥ÉÃmÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ FPÉAiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ PÀÄ:ªÀ¶ðvÁ ªÀAiÀiÁ: 1 ªÀµÀð 4 wAUÀ¼ÀÄ FPÉUÉ ºÀÄnÖzÁV¤AzÀ DgÉÆÃUÀå ¸Àj E®èzÉ §¼À®ÄwÛzÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ:16-02-2014 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 1200 UÀAmÉUÉ vÀ£Àß UÀAqÀ£ÀÄ ªÀÄUÀ¼À£ÀÄß qÁår PÁ¯ÉÆäAiÀÄ vÀªÀÄä ¸ÀA§A¢üPÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV 16-00 UÀAmÉUÉ ªÀÄgÀ½ §A¢zÀÄÝ, CzsÀð vÁ¸ÀÄ£À°èAiÉÄà ªÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É DPÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É C®è°è vÉgÀazÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÀÄ EgÀÄvÀÛªÉ. DPÉAiÀÄ ªÀÄgÀtzÀ §UÉÎ w½zÀÄPÉƼÀî®Ä PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¥ÀæPÁgÀ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw CAvÁ EgÀĪÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀiÁPÉðmïAiÀiÁqïð oÁuÉ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ. AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA: 02/2014 PÀ®A 174(¹) ¹.Dgï.¦.¹. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
J¸ï.¹./J¸ï.n. ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
                     ಪಿರ್ಯಾದಿ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ zÉÆqÀغÀĸÉãÀ¥Àà ªÀ:25 eÁ:ªÀiÁ¢UÀ G:PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á:£ÁUÀqÀ¢¤ß FvÀ¤UÀÆ ಮತ್ತು ಆರೋಪಿತgÁzÀ CªÀÄgÉñÀUËqÀ vÀAzÉ ZÉ£ÀߥÀà ªÀ:37 ºÁUÀÆ E£ÉÆߧâ E§âgÀÆ eÁ:°AUÁAiÀÄvÀ G:MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á:£ÁUÀqÀ¢¤ßEªÀgÀÄ  ಈಗ್ಗೆ ಸುಮಾರು 06-07 ತಿಂಗಳುಗಳ ಹಿಂದೆ ಜಗಳ ಆಗಿದ್ದು, ಆ ಸಂಬಂಧವಾಗಿ ಗಬ್ಬೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪಿರ್ಯಾದಿಯ ಮೇಲೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದು, ಅಂದಿನಿಂದ ಪಿರ್ಯಾದಿದಾರನು ಊರು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಾಗಡದಿನ್ನಿಗೆ ಬಂದು ನೆಲೆಸಿದ್ದು, ಸದರಿ ಜಗಳ ಆದಾಗಿನಿಂದ ಆರೋಪಿತರು ಪಿರ್ಯಾದಿಯ ಮೇಲೆ ದ್ವೇಷ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ADeಅದೇ ದ್ವೇಷದಿಂದ ದಿನಾಂಕ : 16-02-2014 ಸಂಜೆ 04:00 ಗಂಟೆಗೆ ಪಿರ್ಯಾದಿಯು ತನ್ನ ಹೊಲಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ವಾಪಸ್ ನಾಗಡದಿನ್ನಿ ಗ್ರಾಮದ ಹೆಗ್ಗಡದಿನ್ನಿ ಕ್ರಾಸ್ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ನಬಿಸಾಬ್ ದರ್ಗಾದ ಹತ್ತಿರ ಬರುತ್ತಿರುವಾಗ ಆರೋಪಿತರು ಸಿರವಾರ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಂದು ಲೇ ಹನುಮ್ಯಾ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೊಂಟಿದ್ದಿ ನಿಲ್ಲು ಲಂಗಾ ಸೂಳೆ ಮಗನೆ ಎಂದು ಅವಾಚ್ಯವಾಗಿ ಬೈದು ತಡೆದು ನಿಲ್ಲಿಸಿ, ಲೇ ಮಾದಿಗ ಸೂಳೆ ಮಗನೆ ಊರಿಗೆ ಗೌಡರಾದ ನಮಗೆ ಹೊಡೆದುಕೊಂಡೆಯಲ್ಲಲೆ ಚಲೋ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಿ ಮಗನೆ ಅಂತಾ ಪಿರ್ಯಾದಿಗೆ ಜಾತಿ ನಿಂದನೆ ಮಾಡಿ, ಆರೋಪಿತರಿಬ್ಬರೂ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಪಿರ್ಯಾದಿದಾರನನ್ನು ನೆಲಕ್ಕೆ ಕೆಡವಿ ಕಾಲಿನಿಂದ ಭುಜಕ್ಕೆ, ಬೆನ್ನಿಗೆ, ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಒದ್ದು ಒಳಪೆಟ್ಟುಗೊಳಿಸಿದ್ದಲ್ಲದೆ, ಕೈಯಿಂದ ಮೈಕೈಗೆ ಹೊಡೆದು ಒಳಪೆಟ್ಟುಗೊಳಿಸಿ, ಲೇ ಮಗನೆ ಇದು ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ಮುಗಿದಿಲ್ಲ ಒಂಟಿಯಾಗಿ ಸಿಗು ನಿನ್ನ ಕಲ್ಲು ಎತ್ತಿ ಹಾಕಿ ಸಾಯಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಜೀವದ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದು, ತಾನು ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದಾಗ ಎರಡೂ ಮೊಣಕಾಲು, ಮೊಣಕೈಗೆ ತರಚಿದ ಗಾಯಗಳಾಗಿರುತ್ತವೆ ಕಾರಣ ಸದರಿಯವರ ಮೇಲೆ ಸೂಕ್ತ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಮುಂತಾಗಿ ಇದ್ದ ಹೇಳಿಕೆ ಪಿರ್ಯಾದಿಯ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿನಿಂದ UÀ§ÆâgÀÄ oÁuÉ  UÀÄ£Éß £ÀA: 30/2014 PÀ®A: 341 323 504 506 ¸À»vÀ 34 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 3(1) (10) J¸ï¹/J¸ïn PÁAiÉÄÝ  CrAiÀÄ°è ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿದೆ


¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-
            gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 17.02.2014 gÀAzÀÄ   54  ¥ÀæÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr    10,300/-  gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.


BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 17-02-2014

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 17-02-2014

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 40/2014, PÀ®A 279, 304(J) L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 187 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 16-02-2014 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ ZÀAzÀæPÁAvÀ vÀAzÉ «±Àé£ÁxÀ aAvÁªÀÄt ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð, eÁw: gÉrØ ¸Á: §PÀZËr, vÁ: ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀ vÀªÀÄä£ÁzÀ ºÀtªÀÄAvÀ ªÀAiÀÄ: 23 ªÀµÀð EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß »ÃgÉÆ ºÉÆAqÀ ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA. PÉJ-38/E-982 ªÁºÀ£ÀzÀ ªÉÄÃ¯É ©ÃzÀgÀ¢AzÀ §PÀZËr UÁæªÀÄPÉÌ §gÀĪÁUÀ PÉÆüÁgÀ [PÉ] UÁæªÀÄzÀ C¤gÀÄzÀÝ PÀĪÀÄmÉPÀgÀ EªÀgÀ ¥sÁªÀÄð ºË¸À ºÀwÛgÀ ©ÃzÀgÀ - ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ PÀqɬÄAzÀ PÉ.J¸À.Cgï.n¹ §¸À £ÀA. PÉJ-38/J¥sï-638 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ DgÉÆæAiÀÄÄ vÀ£Àß §¸À£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfÃvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀªÀÄä£À ¢éÃZÀPÀæ ªÁºÀ£ÀPÉÌ rQÌ ªÀiÁr §¸ï ¤°è¸ÀzÉà Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É, ¸ÀzÀj §¸ï C¥ÀWÁvÀ¢AzÀ ºÀtªÀÄAvÀ EvÀ£À vÀ¯ÉAiÀÄ°è ¨sÁj ¥ÀæªÀiÁtzÀ ¥ÉmÁÖV vÀ¯ÉAiÀÄÄ dfÓ ºÉÆÃVzÀÄÝ, ºÀuÉAiÀÄÄ ¥ÀÆwð MqÉzÀÄ, PÀtÄÚ UÀÄqÀØUÀ¼ÀÄ ºÉÆgÀUÉ §A¢zÀÄÝ, ¨sÁj ¥ÀæªÀiÁtzÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄ, §®UÁ®Ä ªÉÆÃtPÁ®Ä ªÀÄÄjzÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV, ªÀÄÄAUÉÊ ªÉÄÃ¯É ZÀªÀÄð QvÀÄÛ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ zÉúÀzÀ E¤ßvÀgÀ PÀqÉUÀ¼À°è vÀgÀazÀ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 25/2014, PÀ®A 420, 447 L¦¹ & 192(J) ¨sÀÆPÀAzÁAiÀÄ PÁAiÉÄÝ :-
wæÃ¥ÀÆgÁAvÀ UÁæªÀÄzÀ ¸ÀªÉð £ÀA 153, EzÀÄ ¸ÀPÁðj d«ÄãÁVzÀÄÝ EzÀgÀ°è ¨ÉÃgÉAiÀĪÀgÀÄ CwÃPÀæªÀÄt ªÀiÁqÀĪÀÅzÀ£ÀÄß ¤µÉâ¸À¯ÁVzÉ, ¸ÀzÀj ¸ÀªÉð £ÀA 153 gÀ d«Ää£À°è DgÉÆæ ¸ÀAdÄPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁªÀ ¸ÀÄtÀUÁgÀ ¸Á: ºÉÆøÀ¥ÉÃl UÀ°è §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EvÀ£ÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 20 ªÀµÀðUÀ½AzÀ CAzÀgÉ 1993 jAzÀ C£À¢üÃPÀÈvÀªÁV ¥ÀgÀªÁ£ÀV E®èzÉ ElÖAV ¨sÀnÖ £ÀqɸÀÄwÛzÁÝgÉ, ¸ÀzÀj DgÉÆæUÉ vÀºÀ¹¯ÁÝgÀ PÀbÉÃj¬ÄAzÀ ElÖAV ¨sÀnÖ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀ£ÀÄß ¤°è¸À®Ä ºÁUÀÆ vÉgÀªÀÅUÉƽ¸À®Ä PÁ®ªÀPÁ±À ¤Ãr £ÉÆÃn¸ÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¤ÃqÀ¯ÁVvÀÄÛ, C®èzÉà ¢£ÁAPÀ 11-02-2014 gÀAzÀÄ ¸ÀzÀj d«Ää£À PÀZÁÑ ªÀÄ£ÉUÀ¼À°è C£À¢üÃPÀÈvÀªÁV ªÁ¸ÀªÁVzÀÝ d£ÀgÀ£ÀÄß ¸ÀܼÁAvÀgÀUÉƽ¹PÉƼÀî®Ä ªÀÄvÀÄÛ vÉgÀªÀÅUÉƽ¸À®Ä ¸ÀzÀjAiÀĪÀjUÉ ªÀiËTPÀªÁV w½¸À¯ÁVvÀÄÛ, ¸ÀPÁðj d«Ää£À°è C£À¢üÃPÀÈvÀªÁV MvÀÄÛªÀj ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀªÀgÀ£ÀÄß vÉgÀªÀÅUÉƽ¸À®Ä ¸ÀPÁðgÀzÀ ¤zÉð±À£ÀUÀ½gÀÄvÀÛªÉ, CzÀgÀAvÉ ¸ÀªÉð £ÀA. 153 gÀ°è C£À¢üÃPÀÈvÀªÁV ±ÉÃRgÀuÉ ªÀiÁrzÀ ElÖAV ¨sÀnÖAiÀÄ£ÀÄß ºÁUÀÆ ¸ÀA¥ÀÆtð d«ÄãÀ£ÀÄß ¸ÀPÁðgÀzÀ ªÀ±ÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉƼÀî¯ÁUÀĪÀÅzÉAzÀÄ FUÁUÀ¯Éà £ÉÆÃn¸À ªÀÄÆ®PÀ w½¸À¯ÁVzÉ, ¸ÀzÀj ¸ÀªÉð £ÀA§gÀ£À°è C£À¢ÃPÀÈvÀªÁV ElÖAV ¨sÀnÖAiÀÄ ªÀiÁ°ÃPÀgÁzÀ DgÉÆæ ¸ÀAdÄPÀĪÀiÁgÀ EvÀ£ÀÄ ¸ÀPÁðgÀPÉÌ gÁdzsÀ£ÀªÀ£ÀÄß PÀlÖzÉ ªÉÆøÀ ªÀiÁr ªÀAa¹ ¨ÉÃgÉ PÀqɬÄAzÀ ªÀÄtÄÚ vÀAzÀÄ AiÀiÁgÀ C£ÀĪÀÄw ¥ÀqÉAiÀÄzÉà ¸ÀzÀj ¸ÀªÉð £ÀA§gÀ£À°è CPÀæªÀĪÁV ¸ÀAUÀ滹 C£À¢üÃPÀÈvÀªÁV ¸ÀPÁðj d«Ää£À°è ElÖAV ¨sÀnÖ £ÀqɸÀÄwÛzÀÄÝ ¸ÀPÁðj d«Ää£À CwÃPÀæªÀÄt ªÀÄÄAzÀĪÀj¸ÀÄwÛgÀĪÀÅzÀjAzÀ ¨sÀÆ PÀAzÁAiÀÄ PÁAiÉÄÝ C£ÀĸÁgÀ EªÀgÀ «gÀÄzÀÞ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¸À®Ä ¦üAiÀiÁ𢠪ÉAPÀlAiÀiÁå vÀºÀ¹¯ÁÝgÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ PÁAiÀiÁðAUÀ zÀAqÁ¢üPÁjUÀ¼ÀÄ vÀºÀ¹¯ÁÝgÀ PÁAiÀiÁð®AiÀÄ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt gÀªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 16-02-2014 gÀAzÀÄ ¤ÃrzÀ °TvÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

d£ÀªÁqÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 18/2014, PÀ®A 279, 338 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 15-02-2014 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠣ÁUÉÃAzÀæ vÀAzÉ ªÉÊf£ÁxÀ ¥Ánïï, ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄgÁoÁ, ¸Á: ZÁA¨ÉÆüÀ UÁæªÀÄ EªÀgÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É £ËªÀ¯Á¸À¥ÀÆgï UÁæªÀÄ¢AzÀ ZÁA¨ÉÆüÀ PÀqÉUÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ £ËªÀ¯Á¸À¥ÀÆgïZÁA¨ÉÆüÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É PÀ©â£À ¨sÀArUÀ¼ÀÄ PÀ§Äâ vÀÄA©PÉÆAqÀÄ £ÀªÀ®Æ¸À¥ÀÆgÀ PÀqɬÄAzÀ £ÁgÁAeÁ ¸ÀPÀÌgÉ PÁSÁð£É PÀqÉUÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA§gï, J¦-29/f-8029 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ £ÁUÀ±ÉnÖ vÀAzÉ ¹zÀÝuÁÚ ªÀĺÁgÁdªÁqÉ ¸Á: ²æêÀÄAqÀ¯ï EvÀ£ÀÄ ¸ÀzÀj ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÀåPÀ¯ï£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ JzÀÄgÀÄUÀqÉ §gÀÄwÛzÀÝ PÀ©â£À ¨sÀArUÉ rQÌ ºÉÆqÉzÀ ¥ÀjuÁªÀÄ ¨sÀArAiÀÄÄ gÉÆÃr£À §¢AiÀÄ vÀVΣÀ°è ©¢ÝzÀÄÝ, ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÁgÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÆÃmÁgÀ£ÉÆA¢UÉ PɼÀUÉ ©zÁÝUÀ DvÀ£À ªÀÄÄRPÉÌ JwÛ£À ¨sÀArAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À £ÉÆUÀªÀÅ DvÀ£À ªÀÄÄRPÉÌ ºÁUÀÆ vÀ¯ÉUÉ ºÀwÛ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV DvÀ£ÀÄ ªÀiÁvÀ£ÁqÀ¯ÁgÀzÀ ¹ÜwAiÀÄ°ègÀĪÀÅ¢®è CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ  ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 26/2014, PÀ®A 279, 338 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 16-02-2014 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠯Á®¥Áà vÀAzÉ gÀÄzÀæ¥Áà C®ÆègÉ ªÀAiÀÄ: 60 ªÀµÀð, eÁw: J¸À.¹ zÀ°vÀ, ¸Á: »¯Á®¥ÀÆgÀ gÀªÀgÀ C½AiÀÄ ¥Àæ¨sÀÄ vÀAzÉ ¥ÀArvÀ ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð, eÁw: J¸ï.¹ zÀ°vÀ, ¸Á: JªÀÄ¥À½î, vÁ: aAZÉÆý, f: UÀÄ®§UÁð EvÀ£ÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA. PÉJ-39/eÉ-8323 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É ºÀ½îSÉÃqÀ (©) UÁæªÀÄ¢AzÀ »¯Á®¥ÀÆgÀPÉÌ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ºÀ©§¸Á§ zÀUÁðzÀ ºÀwÛgÀ ¯Áj £ÀA. PÉJ-27/649 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ DgÉÆæ E°èAiÀiÁd CºÀäzÀ vÀAzÉ C§Äâ® SÁzÀgÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÉ ªÀAiÀÄ: 29 ªÀµÀð, ¸Á: ºÀ½îSÉÃqÀ (©) EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ »¯Á®¥ÀÆgÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¸ÀzÀj ¸ÀܼÀzÀ°è MªÉÄä¯É ¨ÉæÃPÀ ºÁQzÀÝjAzÀ »A¢¤AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ C½AiÀÄ ¯ÁjAiÀÄ §® mÉÊj£À ºÀwÛgÀ £ÀÄVÎ PɼÀUÀqÉ ©¢zÀÝ ¥ÀjuÁªÀÄ UÀmÁ¬ÄUÉ, ºÀuÉAiÀÄ JgÀqÀÄ PÀqÉUÉ ªÀÄvÀÄÛ vÀ¯ÉUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

aAvÁQ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 17/2014, PÀ®A 87 PÉ.¦ DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 16-02-2014 gÀAzÀÄ ¹zÀÝ¥Áà J¸ï ©¼ÀV ¥ÉưøÀ ªÀÈvÀ ¤ÃjPÀëPÀgÀÄ OgÁzÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ gÀªÀjUÉ RavÀ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¹¦L gÀªÀgÀÄ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ JPÀ¯ÁgÀ UÁæªÀÄzÀ ZÀAzÀæPÁAvÀ fUÉð gÀªÀgÀ ºÉÆmÉÃ¯ï ªÀÄÄAzÉ zÁ½ ªÀiÁr DgÉÆævÀgÁzÀ 1) UÀÄgÀ¥ÁzÀAiÀiÁå vÀAzÉ §¸ÀAiÀiÁå, 2) «oÀ® vÀAzÉ PÀ®è¥Áà, 3) ¹zÀÝ¥Áà vÀAzÉ §AqÉ¥Áà, 4) ²ªÀgÁd vÀAzÉ ¸ÀAUÀ¥Áà ¸Á: J®ègÀÆ JPÀ¯ÁgÀ EªÀgÉ®ègÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr CªÀjAzÀ 9300/- gÀÆ ºÁUÀÄ 52 J¹àÃl J¯ÉUÀ¼ÀÄ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÞ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 57/2014, PÀ®A 87 PÉ.¦ DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 16-02-2014 gÀAzÀÄ ºÀ¼É ¨sÁ°Ì DZÉ D£ÀAzÀªÁr gÀ¸ÉÛJUÀ ºÉÆA¢PÉÆAqÀÄ EªÀgÀ ¸ÀAUÀªÉÄñÀ §¼ÀvÉ EvÀ£À ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è PÉ®ªÀÅ d£ÀgÀÄ zÀÄAqÁV PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ ºÀt PÀnÖ ¥ÀgÉî JA§ £À¹Ã©£À E¹àÃmï dÆeÁl DqÀÄwÛzÁÝgÉAzÀÄ eÉÆåÃw°ðAUÀ ¦.L ¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀjUÉ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦L gÀªÀgÀÄ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, oÁuÉAiÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆqÀ£É ºÀ¼É ¨sÁ°Ì DZÉ D£ÀAzÀªÁr gÀ¸ÉÛ PÀqÉUÉ ºÉÆÃzÁUÀ C°è ¸ÀAUÀªÉÄñÀ §¼ÀvÉ EvÀ£À ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è d£ÀgÀÄ zÀÄAqÁV PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ¸ÀAUÀªÉÄñÀ vÀAzÉ gÁªÀÄuÁÚ §¼ÀvÉ ¸Á: ¨sÁ°Ì, 2) £ÁUÀ¨sÀƱÀ£À vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁªÀ ®PÁÌ ¸Á: UÀÄA¥Á ºÀwÛgÀ ©ÃzÀgÀ, 3) gÁdPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ «±Àé£ÁxÀ PÀ£À±ÉÃmÉÖ ¸Á: ºÀ¼É ¨sÁ°Ì, 4) CªÀÄgÀ vÀAzÉ PÀ®è¥Áà ¥ÁAZÁ¼À ¸Á: ¨Á宺À½î ¸ÀzÀå: ºÀ¼É ¨sÁ°Ì, ºÁUÀÆ E£ÀÆß E§âgÀÆ EªÀgÉ®ègÀÆ E¹àÃmï dÆeÁl DqÀÄwÛgÀĪÁUÀ MªÉÄäÃ¯É zÁ½ ªÀiÁrzÁUÀ CzÀgÀ°è E§âgÀÄ vÀ¦à¹PÉÆAqÀÄ Nr ºÉÆÃzÁUÀ 4 d£ÀjUÉ »rzÀÄ CªÀjAzÀ 5300/- gÀÆ ºÁUÀÆ 52 E¹àmï J¯ÉUÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÞ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

Gulbarga District Reported Crimes

ಅನಧಿಕೃತವಾಗಿ  ಮದ್ಯ ಸಾಗಿಸುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಕರಣ :
ಬ್ರಹ್ಮಪೂರ ಠಾಣೆ : ಶ್ರೀ.ಕೆ.ಎಂ.ಸತೀಶ ಪಿ.ಐ. ಬ್ರಹ್ಮಪೂರ ಠಾಣೆ ರವರು ದಿನಾಂಕ: 16-02-2014 ರಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ  8-30  ಗಂಟೆಯ ಬ್ರಹ್ಮಪೂರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಸಪ್ನಾ ಬಾರ ರೇಸ್ಟೋರೆಂಟದಿಂದ ಕೆಲವು ಜನರು ಗೋಣಿ ಚೀಲದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ನಮೂನೆಯ ಮದ್ಯದ ಬಾಟಲಿಗಳನ್ನು ಅನಧೀಕೃತವಾಗಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಜಗತ ಸರ್ಕಲ ಕಡೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಖಚಿತ ಬಾತ್ಮಿ ದೊರೆತ ಮೇರೆಗೆ ಮಾನ್ಯ ಬಿ.ಎಸ್ . ಸವಿಶಂಕರ ನಾಯ್ಕ ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ 'ಉಪ-ವಿಭಾಗ ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಠಾಣೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ಪಂಚರೊಂದಿಗೆ ಜಗತ ಸರ್ಕಲ ಹತ್ತಿರ ಹೋದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಜನರು ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಗೋಣಿ ಚೀಲಗಳು ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಸದರಿಯವರ ಮೇಲೆ ಸಂಶಯ ಬಂದು ಹಿಡಿದು ಹೆಸರು ವಿಳಾಸ ವಿಚಾರಿಸಲಾಗಿ ಒಬ್ಬನು ತನ್ನ ಹೆಸರು ಅನೀಲ ತಂದೆ ಬಸವರಾಜ ಕಲಾಲ ಸಾ|| ಡಬರಾಬಾದ ಗುಲಬರ್ಗಾ ಮತ್ತು  ಸಂತೋಷ ತಂದೆ ಭೀಮಯ್ಯಾ ಕಲಾಲ ಸಾ|| ಡಬರಾಬಾದ ಅಂತಾ ತಿಳಿಸಿದ್ದು ನಂತರ ಅನೀಲ ಇವನ ಹತ್ತಿರ ಇದ್ದ ಗೋಣಿ ಚೀಲವನ್ನು ಪಂಚರ ಸಮಕ್ಷಮ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ನೋಡಲು ಅದರಲ್ಲಿ 1. ನಾಕ ಔಟ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ 650  ಎಮ್.ಎಲ್.ನ 12 ಬಾಟಲಿಗಳು ಇದ್ದು ಒಂದಕ್ಕೆ 90 ರೂಪಾಯಿಗಳಂತೆ ಒಟ್ಟು ಅ|| ಕಿ|| 1080, 2  ಯು.ಎಸ್.ವಿಸ್ಕಿ  180 ಎಮ್.ಎಲ್.ನ  12 ಬಾಟಲಿಗಳು ಒಂದಕ್ಕೆ 49 ರೂಪಾಯಿಗಳಂತೆ ಒಟ್ಟು ಅ|| ಕಿ|| 588, 3.  ಓರಿಜನಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ 180  ಎಮ್.ಎಲ್.ನ  24 ಬಾಟಲಿಗಳು ಒಂದಕ್ಕೆ 49 ರೂಪಾಯಿಗಳಂತೆ ಒಟ್ಟು ಅ|| ಕಿ|| 1176 ದೊರೆತ್ತಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ನಂತರ ಸಂತೋಷ ಈತನ ಹತ್ತಿರ ಇದ್ದ ಗೋಣಿ ಚೀಲವನ್ನು ಪರೀಶಿಲಿಸಲಾಗಿ ಅದರಲ್ಲಿ  1. ಕಿಂಗ ಫಿಶರ್ 650 ಎಮ್.ಎಲ್.ನ 12  ಬಾಟಲಿಗಳು  ಒಂದಕ್ಕೆ 90  ರೂಪಾಯಿಗಳಂತೆ ಒಟ್ಟು ಅ|| ಕಿ|| 1080, 2. ಓ.ಟಿ. 180 ಎಮ್.ಎಲ್.ನ 22 ಟೇಟ್ರ್ಯಾ ಪಾಕೀಟಗಳು ಒಂದಕ್ಕೆ 56 ರೂಪಾಯಿಗಳಂತೆ ಒಟ್ಟು ಅ|| ಕಿ|| 1232, 3. ಓರಿಜನಲ್ ಚಾಯ್ಸ 90 ಎಮ್.ಎಲ್.ನ  48 ಟೇಟ್ರ್ಯಾ ಪಾಕೀಟಗಳು ಒಂದಕ್ಕೆ 24 ರೂಪಾಯಿಗಳಂತೆ ಒಟ್ಟು ಅ|| ಕಿ|| 1152ಹೀಗೆ ಒಟ್ಟು 6308/- ಬೆಲೆ ಬಾಳುವ ಮದ್ಯದ ಬಾಟಲಿ ಮತ್ತು ಟೇಟ್ರ್ಯಾ ಪಾಕೀಟಗಳು ದೊರೆತ್ತಿದ್ದು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಅನೀಲ ಇತನಿಗೆ ಕೇಳಲಾಗಿ ನಾವು ಇಬ್ಬರೂ ಸಪ್ನಾ ಬಾರ ರೇಸ್ಟೋರೆಂಟ ಮ್ಯಾನೇಜರರಾದ ಅಂಜು ಇವರ ಕಡೆಯಿಂದ ಅನದೀಕೃತವಾಗಿ ಮದ್ಯದ ಬಾಟಲಿಗಳು ಖರೀದಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಚಿಲ್ಲರೆ ಆಗಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಹೆಳಿರುತ್ತಾರೆ ಸದರಿಯವರನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಠಾಣೆಗೆ ಬಂದು ಸದರಿಯವರ ವಿರುದ್ಧ ಬ್ರಹ್ಮಪೂರ  ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ.  
ಹಲ್ಲೆ ಪ್ರಕರಣ :
ಕಮಲಾಪೂರ ಠಾಣೆ : ಶ್ರೀ ಮಹೇಂದ್ರ ತಂದೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಪವಾರ ಸಾಃ ಕವನಳ್ಳಿ ತಾಂಡಾ ದಿನಾಂಕ: 16/02/2014 ರಂದು ಸಾಯಂಕಾಲ 6-00 ಗಂಟೆಗೆ ತನ್ನ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲನ್ನು ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ಹಚ್ಚಿ ಕಟ್ಟೆಯ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತು ಕೊಂಡಾಗ ನಮ್ಮ ತಾಂಡಾದ 1. ರವಿಂದ್ರ ತಂದೆ ರಾಮಚಂದ್ರ ರಾಠೋಡ ಈತನು ಬಂದವನೇ ನನ್ನ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲನ್ನು ಕೆಡವಿ ಕಲ್ಲು ಎತ್ತಿ ಹಾಕಿದನು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಯಾಕೆ ಕಲ್ಲು ಹಾಕಿದ್ದಿ ಅಂತಾ ಕೇಳಿದಾಗ ಆತನು ಭೋಸಡಿ ಮಗನೇ ನಿನ್ನ ಅಣ್ಣನು ಜೂಜಾಟದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಅಂತಾ ಬೈಯ ತೊಡಗಿದನು. ಆಗ ಅವನಿಗೂ ನನಗೂ ಬಾಯಿ ಬಾಯಿ ಯಾಗುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ 2. ರಾಮಚಂದ್ರ ತಂದೆ ಪಾಂಡು 3. ಪ್ರಕಾಶ ತಂದೆ ರಾಮಚಂದ್ರ 4. ಅಶೋಕ ತಂದೆ ರಾಮಚಂದ್ರ ರಾಠೋಡ 5. ಸುನೀತಾ ಗಂಡ ರವೀಂದ್ರ 6ಕವಿತಾಬಾಯಿ ಗಂಡ ಅಶೋಕ ಮತ್ತು 7. ಜಮುನಾಬಾಯಿ ಗಂಡ ರಾಮಚಂದ್ರ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ ಬಂದವರೇ ರಾಮಚಂದ್ರ ಈತನು ಬಡಿಗೆಯಿಂದ ನನ್ನ ಬಲಗಡೆ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಹಾಗು ಎಡಗಡೆ ಕಿವಿಯ ಮೇಲೆ ಹೊಡೆದು ರಕ್ತಗಾಯ ಪಡಿಸಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಕಮಲಾಪೂರ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
ಜಾತಿ ನಿಂದನೆ ಪ್ರಕರಣ :
ಸ್ಟೇಷನ ಬಜಾರ ಠಾಣೆ : ಶ್ರೀ ಸಾಯಬಣ್ಣ ತಂದೆ ಸಿದ್ದಪ್ಪಾಕೊಣ್ಣುರ ಸಾಃ ಮನೆ ನಂ. 121 ಜಿ.ಡಿ.ಎ ಲೇಔಟ ಡಂಕೀನ ಬಾವಿಯ  ಹತ್ತಿರ 8 ನೇ ಕ್ರಾಸ್  ಅಂಬಿಕಾನಗರ  ಗುಲಬರ್ಗಾ ಇವರು  ಸುಮಾರು ಮೂರು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಮಧುಸುಧನ  ಉಂತಕಲ  ಮತ್ತು ಅವನ ಹೆಂಡತಿ ಮಮತಾ  ಇವರು ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಮನೆ ಮುಂದೆ  ಇದ್ದ ಬೇವಿನ ಮರವನ್ನು ಕಡಿಯಬೇಕು ನಮ್ಮ  ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಎಲೆಗಳು ಬಿಳುತ್ತಿವೆ ಅಂತಾ ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಫಿರ್ಯಾದಿಗೆ ಬೈಯುತ್ತಿದ್ದರು ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕ 08-02-2014 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 08:00 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಸದರಿ ಮಧುಸುಧ   ಉಂತಕಲ ಮತ್ತು ಅವನ ಹೆಂಡತಿ ಮಮತಾ  ಕೂಡಿ  ಫಿರ್ಯಾದಿಯ  ಮನೆ ಮುಂದೆ ಬಂದು  ಜಾತಿ ಎತ್ತಿ ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಬೈದು ಜಾತಿ ನಿಂದನೆ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಸ್ಟೇಷನ ಬಜಾರ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.  
ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣ :
ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಂಚಾರಿ ಠಾಣೆ : ಶ್ರೀ ಶ್ರೀಶೈಲ ತಂದೆ ರಾಜಶೇಖರ ನಿಗ್ಗುಡಗಿ ರವರು ದಿನಾಂಕ: 16.02.2014 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ  08=50 ಗಂಟೆಗೆ ತನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ  ಗುರುಪಾದಪ್ಪ ಚಿನಮಳ್ಳಿ ಇಬ್ಬರು ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಶಹಾಬಜಾರ ದಿಂದ ಗುರುಪಾದಪ್ಪ ಇತನು ಚಲಾಯಿಸುತ್ತಿರುವ ಮೋ/ಸೈಕಲ್ ನಂ: ಕೆಎ 32 ಆರ್ 1713 ರ ಹಿಂದುಗಡೆ ಕುಳಿತು ಗೋವಾ ಹೊಟೇಲ ಕ್ರಾಸ್ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಜಗತ ಸರ್ಕಲ್ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾಗ ದೋಬಿ ಘಾಟ ಎದುರಿನ ರೋಡ ಮೇಲೆ ದೋಬಿ ಘಾಟ ಕಡೆಯಿಂದ ಒಬ್ಬ ಟಾಟಾ ಎ.ಸಿ.ಇ  ನಂ: ಕೆಎ 32 ಸಿ 213  ನೆದ್ದರ ಚಾಲಕನು ಅತಿವೇಗವಾಗಿ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಒಮ್ಮೇಲೆ ಗೋವಾ ಹೊಟೇಲ  ಕಡೆಗೆ ಹೋಗುವ ಕುರಿತು ತಿರುಗಿಸಲು ಹೊಗಿ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಕುಳಿತ ಮೋ/ಸೈಕಲ್ ಕ್ಕೆ ಎದುರಿನಿಂದ ಡಿಕ್ಕಿ ಪಡಿಸಿ ಅಪಘಾತಮಾಡಿ ಫಿರ್ಯಾದಿಗೆ ಮತ್ತು ಗುರುಪಾದಪ್ಪ ಈತನಿಗೆ  ಗಾಯಗೊಳಿಸಿರುತ್ತಾನೆ ಅಂತಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಂಚಾರಿ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
ಕಳವು ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ ಪ್ರಕರಣ :
ಸ್ಟೇಷನ ಬಜಾರ ಠಾಣೆ : ಶ್ರೀ ವಿಜಯ ತಂದೆ ಸಿದ್ದಣ್ಣ ಕೋರೆ ಸಾ :ವಿದ್ಯಾನಗರ ಗುಲಬರ್ಗಾ ಇವರು ಇವರದು ಪಿ & ಟಿ ಕ್ರಾಸ ಹತ್ತಿರದ ಝಾನ್ಸಿರಾಣಿ ವಕೀಲರ ಮನೆಯಲ್ಲಿಯ ನಮ್ಮ ಬಾರತಿ ಆಫೀಸ ಇದ್ದು ದಿನಾಂಕ; 15-02-2014 ರಂದು 7 ಪಿಎಮ್‌ಕ್ಕೆ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸಿಕೊಂಡು ಬಾಗಿಲ ಕೀಲಿ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಹೊಗಿ ದಿನಾಂಕ;16-02-2014  ರಂದು 730 ಎಎಮ್‌ಕ್ಕೆ ಬಂದು ನೋಡಲಾಗಿ ಬಾರತಿ ಸಿಮೆಂಟ ಆಫೀಸ ಕೀಲಿ ಮುರಿದು ಯಾರೋ ಕಳ್ಳರು ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿಲು ಪ್ರಯತ್ನಸಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಸ್ಟೇಷನ ಬಜಾರ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.