Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Tuesday, November 20, 2012

Raichur District Reported Crimes


¥Éưøï zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

               ¢£ÁAPÀ 19-11-2012 gÀAzÀÄ 11-30 ¦.JA. ¸ÀĪÀiÁjUÉ ) gÀÄzÀæUËqÀ vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄ£ÀUËqÀ, 35 ªÀµÀð, MPÀÌ®ÄvÀ£À,ºÁUÀÆ EvÀgÉ 4 d£ÀgÀÄ PÀÆr ªÀįÁÌ¥ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄzÀ ±ÀAPÀgÀUËqÀ EªÀgÀ »nÖ£À f¤ß£À ºÀwÛgÀzÀ°ègÀĪÀ ªÀĹâ ªÀÄÄAzÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀÞ¼ÀzÀ°è ©Ã¢ ¢Ã¥ÀzÀ ¨É¼ÀQ£À°è 52 E¸ÉàÃl J¯ÉUÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ CAzÀgï-¨ÁºÀgï JA§ £À¹Ã§zÀ dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVgÀĪÁUÀ, ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ ¦.J¸ï.L. ºÁUÀÆ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ CªÀjAzÀ dÆeÁlzÀ ºÀt gÀÆ. 5340/-, 52 E¸ÉàÃl J¯ÉUÀ¼ÀÄ, ºÁUÀÆ JgÀqÀÄ ªÉƨÉÊ¯ï ¥sÉÆãïUÀ¼ÀÄ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ oÁuÉUÉ ªÁ¥Á¸ï §AzÀÄ d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ  ¹AzsÀ£ÀÆgÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 335/2012 PÀ®A. 87 PÉ.¦. DåPïÖ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
 
                ¢£ÁAPÀ:20/11/2012 gÀAzÀÄ 00-15 UÀAmÉ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ºÀ£ÀĪÀÄAvÀAiÀÄå vÀAzÉ «ÃgÀAiÀÄå ªÀAiÀÄB55ªÀµÀð ªÉʱÀå ¸ÁB »gɨÁzÀgÀ¢¤ß ºÁUÀÆ EvÀgÉ 3 d£ÀgÀÄ »gɨÁzÀgÀ¢¤ß UÁæªÀÄzÀ £ÁUÀgÁd EªÀgÀ CAUÀrAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¯ÉÊn£À ¨É¼ÀQ£À°è CAzÀgï-§ºÁgï JA§ £À¹Ã§zÀ E¹àÃmï dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÁUÀ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zÁ½ªÀiÁr DgÉÆævÀjAzÀ E¹àÃmï dÆeÁlzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ. 9840/-, ªÀÄvÀÄÛ 52 E¹ámï J¯ÉUÀ¼ÀÄ EªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ªÀÄÆ®PÀ d¦ÛªÀiÁrPÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀgÉÆA¢UÉ oÁuÉUÉ §AzÀÄ «gÀÄzÀÞ PÀ«vÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA:102/2012 PÀ®A:87 PÉ.¦.AiÀiÁPÀÖ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
zÉÆA©ü ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-                              
         UÉÆ®ègÀ FgÀtÚ vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà ªÀAiÀiÁ 38 ªÀµÀð.G:-MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á;¥ÀÄ®ªÉÄñÀégÀ¢¤ß ªÀÄvÀÄÛ 1).£ÁgÁAiÀÄt¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà ªÀAiÀiÁ 65 ªÀµÀð.ºÁUÀÆ EvÀgÉ 9 d£ÀgÀÄ ¥ÀÄ®ªÉÄñÀégÀ¢¤ß UÁæªÀÄzÀ ¤ªÁ¹UÀ½zÀÄÝ, ¥ÀÄ®ªÉÄñÀégÀ¢¤ß UÁæªÀÄzÀ°è §¸À°AUÀvÁvÁ£ÀªÀgÀ zÉêÀ¸ÁÜ£À ¸ÁܦvÀªÁVzÀÄÝ F zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ GzÁÏl£É ¤«ÄvÀåªÁV ¨sÀd£É ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß Hj£À d£ÀjAzÀ ºÀtªÀ£ÀÄß ¸ÀAUÀ滹 vÀA¢zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¢£ÁAPÀ:-06/08/2012 gÀAzÀÄ ¦gÁå¢ ªÀÄvÀÄÛ »gÉêÀÄ®è¥Àà, AiÀĪÀÄ£À¥Àà. F 3-d£ÀgÀÄ ü ¥ÀA¥Á¥Àw FvÀ£À ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃV RZÀÄðªÉZÀÑzÀ §UÀUÉ ªÀiÁ»w PÉÆqÀĪÀAvÉ PÉüÀ¯ÁV D ªÉüÉUÉ DgÉÆæ ¥ÀA¥ÀtÚ FvÀ£ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è E®èzÀ PÁgÀt FvÀ£À ºÉAqÀw zÀÄgÀÄUÀªÀÄä FPÉAiÀÄÄ CªÀgÀÄ PÉýzÀ ªÀiÁ»wUÉ AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀªÀÄ¥ÀðPÀ GvÀÛgÀ PÉÆqÀzÉ ¸ÀéA¢ü¸ÀzÉ E¢ÝzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CµÀÖPÉÌ F 3-d£ÀgÀÄ. ªÁ¥Á¸ï ºÉÆÃVzÀÄÝ. ¢£ÁAPÀ:-08/08/2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 20-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ F ¥ÀæPÀgÀtzÀ°èAiÀÄ FgÀtÚ  ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À ºÉAqÀw ªÀÄPÀ̼ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°ègÀĪÁUÀ F ¥ÀæPÀgÀtzÀ°èAiÀÄ DgÉÆæüvÀgÀ ¥ÉÊQ D.£ÀA.6 ªÀÄvÀÄÛ 9 £ÉÃzÀݪÀgÀÄ ¦gÁå¢ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀªÀgÉà ''¯Éà ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£Éà ¤Ã£ÀÄ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀPÉÌ ªÀiÁrzÀ RZÀÄð PÉüÀÄwÛAiÉÄãÀ¯Éà ¤ªÀÄä ¸ÉÆPÀÄÌ JµÀÄÖ'' CAvÁ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è §AzÀªÀgÉà ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ l.«. ªÀÄvÀÄÛ CQÌ aîUÀ¼À£ÀÄß £É®PÉÌ PÉqÀ« ®ÄPÁì£ÀÄ ¥Àr¹zÀÄÝ, C®èzÉ PÉÊUÀ½AzÀ ¦gÁå¢ ªÀÄvÀÄÛ ¦gÁå¢ ºÉAqÀwUÉ ºÉÆqÉ¢zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. n.«AiÀÄ PÀ£ÉÀPÉë£ï ªÉÊgï ªÀÄvÀÄÛ CQÌAiÀÄ£ÀÄß ZɯÁè¦°è ªÀiÁr PÀȶ ¸À®PÀgÀuÉUÀ¼À£ÀÄß £Á±ÀUÉƽ¹ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 1-®PÀë gÀÆ¥Á¬ÄAiÀĵÀÄÖ ®ÄPÁì£ÀÄ ªÀiÁrzÀÄÝ C®èzÉ MPÀÌ®ÄvÀ£ÀPÁÌV ¨ÁåAQ¤AzÀ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ EnÖzÀÝ 1-®PÀë gÀÆ¥Á¬ÄAiÀÄ£ÀÄß DgÉÆæüvÀgÀÄ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ CªÁZÀåªÁV PÉlÖ ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÁr £É®PÉÌ PÉqÀ« PÉÊUÀ½AzÀ ªÀÄvÀÄÛ PÁ°¤AzÀ MzÀÄÝ PÀnÖUɬÄAzÀ ¨Á¬ÄUÉ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÆVUÉ ºÉÆqÉ¢zÀÝjAzÀ PÀAzÀÄUÀnÖzÀAvÉ DVgÀÄvÀÛzÉ. £ÀAvÀgÀ ¦gÁå¢ ªÀÄvÀÄÛ ¦gÁå¢ ºÉAqÀw E§âgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÉƼÀUÉ §AzÀÄ ºÀtªÀ£ÀÄß £ÉÆÃqÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆævÀgÉ®ègÀÆ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊAiÀÄÄåvÀÛ E£ÉÆßAzÀÄ ¸Áj ¤Ã£ÀÄ F ºÀtzÀ «µÀAiÀÄzÀ°è vÀAmÉUÉ §AzÀgÉ ¤£Àß fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. £ÀAvÀgÀ ¦gÁå¢ ªÀÄvÀÄÛ ¦gÁå¢ ºÉAqÀw E§âgÀÄ vÁ«nÖzÀÝ ºÀtªÀ£ÀÄß ªÀÄ£ÉAiÀįÁè ºÀÄqÀÄPÁqÀ¯ÁV J°èAiÀÄÆ ¹UÀzÉ EzÀÄÝzÀÝjAzÀ UÁ§jUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ SÁ¸ÀV zÀÆgÀÄ PÉÆnÖzÀÝgÀ ªÉÄðAzÀ §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 148/2012 PÀ®A.447,428,379,504,506 ¸À»vÀ 149 L.¦.¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÉ.
gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
                   ¢£ÁAPÀ 19-11-2012 gÀAzÀÄ 20.30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ºÀnÖ ¬ÄAzÀ ªÉÄâ£Á¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆUÀªÀ gÀ¸ÉÛ ªÉÄâ£Á¥ÀÆgÀ ²æà CªÀÄgÀUÀÄAqÀ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ ªÀAiÀÄ: 35ªÀµÀð d:PÀÄgÀħgÀÄ G: ªÉÄøÀ£ï PÉ®¸À ¸Á: UËqÀÆgÀÄ UÁæªÀÄ  FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß vÀAzÉAiÀÄ CPÀ̼ÁzÀ ( ¸ÀºÀzÉÆÃgÀ CvÉÛ) AiÀÄ®èªÀÄä FPÉAiÀÄ ¸Á«£À ¸ÀÄ¢ÝAiÀÄ£ÀÄß vÀªÀÄä ¸ÀA§A¢PÀjUÉ w½¸À®Ä vÀªÀÄä Hj£ÀªÀ£É DzÀ CªÀÄgÉñÀ FvÀ£ÉÆA¢UÉ ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA.PÉ.J.36.AiÀÄÄ. 1970 £ÉÃzÀÝgÀ°è E§âgÀÆ PÀÆrPÉÆAqÀÄ UËqÀÆgÀÄ UÁæªÀÄ ¢AzÀ ªÉÄâ£Á¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆUÀĪÁUÀ vÀªÀÄä UÁrAiÀÄ£ÀÄß £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ CªÀÄgÉñÀ£ÀÄ ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆUÀÄwÛzÁÝUÀ ªÉÄâ£Á¥ÀÆgÀ PÀqɬÄAzÀ CA§tÚ vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ ºÀ.a.UÀ. £ËPÀgÀ ¸Á: PÁPÀ£ÀUÀgÀ ºÀnÖUÁæªÀÄ FvÀ£ÀÄ Cw ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ £ÀªÀÄä ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ïUÉ lPÀÌgï PÉÆnÖzÀjAzÀ JgÀqÀÄ ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÁgÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ vÁ£ÀÄ PɼÀUÉ ©¢zÀÄÝ vÀªÀÄä ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀqɸÀÄwÛzÀ CªÀÄgɱÀ¤UÉ ªÀÄvÀÄÛ vÀ£ÀUÉ ºÁUÀÆ vÀªÀÄUÉ lPÀÌgï PÉÆlÖ CA§tÚ vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ ºÀ.a.UÀ. £ËPÀgÀ ¸Á: PÁPÀ£ÀUÀgÀ ºÀnÖUÁæªÀÄ FvÀ¤UÀÆ ¨Áj ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀzÁ UÁAiÀiÁUÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À  ªÉÄðAzÀ ºÀnÖ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 167/2012 PÀ®A. 279,337,338,L¦¹.CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÀzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ::-     
          gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À  20.11.2012 gÀAzÀÄ 154 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr   25,800/- gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 20-11-2012

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.
¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 20-11-2012

zsÀ£ÀÆßgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 180/2012 PÀ®A 279, 338, 304(J) L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 19-11-2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠢UÀA§gÀ vÀAzÉ dUÀ£ÁßxÀgÁªÀ PÁ±ÉA¥ÉÆÃgÉ, ªÀAiÀÄ: 29 ªÀµÀð, ¸Á: CA¨ÉøÁAUÀ«, EªÀgÀÄ vÉÃUÀA¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ zÀvÀÄÛ vÀAzÉ gÁd±ÉÃRgÀ ¥Ánî EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ ©ÃzÀgÀ-GzÀVÃgÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É zÀvÁÛwæ vÀAzÉ PÁ²gÁªÀÄ zsÀ£ÀÆßgÀ EªÀgÀ ªÉÆmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉ.J-39/ eÉ-4750 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É UÉÆëAzÀ vÀAzÉ PÁ²gÁªÀÄ gÀªÀgÉÆA¢UÉ PÉÃgÀÆgÀ UÁæªÀÄPÉÌ §gÀĪÁUÀ zÁjAiÀÄ°è vÉÃUÀA¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ ©ÃzÀgÀ PÀqÉɬÄAzÀ mÁmÁ EArPÁ PÁgÀ £ÀA. JªÀiï.ºÉZï-14/J.JªÀiï-2414 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ DgÉÆæAiÀÄÄ vÀ£Àß ªÁºÁ£À CwªÉÃUÀ ºÁUÀÄ CeÁUÀÆPÀvɬÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ïUÉ rQÌ ªÀiÁr vÀ£Àß ªÁºÀ£À C°èAiÉÄ ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É , ¸ÀzÀj rQÌAiÀÄ ¥ÀjuÁªÀÄ ªÉÆmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ZÀ¯Á¬Ä¸ÀÄwÛzÀÝ zÀvÁÛwæ EªÀgÀ ºÀuÉUÉ ªÀÄgÀªÀiÁAUÀPÉÌ ºÁUÀÄ EvÀgÉ eÁUÉAiÀÄ°è ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ eÉÆvÉVzÀÝ UÉÆëAzÀ vÀAzÉ PÁ²Ã£ÁxÀ EªÀjUÉ §®UÀqÉ vɯÉUÉ PÀ¥Á¼ÀUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

OgÁzÀ(©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 115/2012 PÀ®A 279, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 19-11-2012 gÀAzÀÄ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ¥Àæ±ÁAvÀ vÀAzÉ §¸ÀUÉÆAqÀ ªÉÄvÉæ ªÀAiÀÄ: 12 ªÀµÀð, ¸Á: OgÁzÀ EªÀgÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É ºÉÆîPÉÌ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ OgÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ ºÀwÛgÀ »A¢¤AzÀ fÃ¥ï £ÀA. JA.ºÉZï-26/¹-135 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ DgÉÆæAiÀÄÄ vÀ£Àß fÃ¥À£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¥Àæ±ÁAvÀ EªÀjUÉ rQÌ ªÀiÁr vÀ£Àß fÃ¥À ¤°è¹ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É, ¸ÀzÀj rQ̬ÄAzÀ ¥Àæ±ÁAvÀ EªÀgÀ JgÀqÀÄ ªÉƼÀPÁ°UÉ, JgÀqÀÄ ¥ÁzÀPÉÌ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁ𢠧¸ÀUÉÆAqÁ vÀAzÉ ¸ÉÊzÀ UÉÆAqÁ ªÉÄÃvÉæ ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð, eÁw: PÀÄgÀħ, ¸Á: OgÁzÀ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 222/2012 PÀ®A 279, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 19-11-2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠣ÁUÉñÀ vÀAzÉ ªÉÊf£ÁxÀ ªÀiÁ±ÉmÉÖ ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: zsÀ£ÀÆßgÁ(PÉ) EªÀgÀÄ vÀªÀÄä CwÛUÉAiÀiÁzÀ PÀ«vÁ UÀAqÀ gÁdPÀĪÀiÁgÀ ªÀiÁ±ÉÃnÖ ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, EªÀgÀ eÉÆvÉAiÀÄ°è §¸ÀªÀPÀ¯Áåt¢AzÀ RAqÁ¼Á UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃUÀ®Ä C¦à DmÉÆà jPÁë £ÀA PÉJ-39/4162 £ÉÃzÀgÀ°è PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt¢AzÀ UËgÀ gÉÆÃr£À ªÀÄÄSÁAvÀgÀ RAqÁ¼Á PÁæ¸ï §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ ºÀwÛgÀ DmÉÆà jPÁë ¤°è¹zÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ PɼÀUÀqÉ E½zÀgÀÄ £ÀAvÀgÀ CwÛUÉ PÀ«vÁ EªÀgÀÄ DmÉÆâAzÀ PɼÀUÀqÉ E½AiÀÄĪÁUÀ ¸ÀzÀj DmÉÆë£À ZÁ®PÀ£ÁzÀ DgÉÆæAiÀÄÄ vÀ£Àß DmÉÆà vÀPÀët Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ªÀÄÄAzÀPÉÌ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆzÁUÀ DmÉÆâAzÀ PɼÀUÀqÉ E½AiÀÄÄwÛzÀÝ CwÛUÉ PÀ«vÁ EªÀgÀÄ DmÉÆà PɼÀUÀqÉ ©zÀÝ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ JqÀPÉÊ ªÉÆüÀPÉÊUÉ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ °TvÀªÁV ¤ÃrzÀ Cfð ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 145/2012 PÀ®A 87 PÉ.¦ DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 19-11-2012 gÀAzÀÄ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥ÀlÖtzÀ°è CUÀr ¯Éà Ol ¸ÀÄ¥ÀgÀ ªÀiÁPÉðl£À°è ²æãÁxÀ zÉêÀt gÀªÀgÀ SÁ¸ÀV ¥sÉÊ£Á£ïì JzÀgÀÄUÀqÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É DgÉÆævÀgÁzÀ gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ ©üêÀÄgÁªÀ eÁzsÀªÀ ªÀAiÀÄ: 34 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄgÁoÁ ºÁUÀÄ E£ÀÄß 40 d£ÀgÀÄ, MAzÉ PÀqÉ ¨ÉÃgÉ ¨ÉÃgÉAiÀiÁV 4 UÀÄA¥ÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀtPÉÌ ºÀaÑ CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ JA§ £À¹Ã©£À E¸ÉàÃl dÆeÁl DqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄ°èPÁdÄð£À PÉ. §AqÉ ¦.J¸ï.L. (PÁ¸ÀÄ) ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è ¹§âA¢AiÀĪÀgÀ eÉÆvÉ ºÁUÀÆ MAzÀÄ r.J.Dgï. ¥ÁnðAiÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀ ªÀ±À¢AzÀ E¸ÉàÃl dÆeÁlPÉÌ ¸ÀA¨sÀAzsÀ ¥ÀlÖ £ÀUÀzÀÄ Bt 92,785/- gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ 52 E¸ÉàÃl J¯ÉUÀ¼ÀÄ EgÀĪÀ 4 ¸ÉlÖUÀ¼ÀÄ d¦Û ªÀiÁr CzÀgÀ §UÉÎ d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ PÉÊPÉÆAqÀÄ DgÉÆæ ªÀÄÄzÉÝ ªÀiÁ°£À eÉÆvÉ oÁuÉUÉ §AzÀÄ DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÝ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÉÆ¥Àà¼À f¯ÉèAiÀÄ°è ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

1) ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 254/2012 PÀ®A. 279, 338, 304(J) L.¦.¹ ªÀÄvÀÄÛ 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ:.

¢£ÁAPÀ. 19-11-2012 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 11-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ UÀÄgÀÄ¥ÁzÀ¥Àà vÀA/ £ÁUÀ¥Àà PÁdUÁgÀ ªÀAiÀiÁ 47 ªÀµÀð, eÁ. °AUÁAiÀÄvÀ G. SÁ¸ÀV ¥ÁåPÀÖjAiÀÄ°è PÉ®¸À ¸Á. ¹ÃwªÀĤ vÁ.f. ¨ÁUÀ®PÉÆÃl vÀªÀÄä ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉ.J.29/J¯ï.7850 £ÉÃzÀÝgÀ°è »AzÉ vÀªÀÄä ¸ÀA§A¢üPÀ¼ÁzÀ UËgÀªÀÄä½UÉ PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ ¹ÃwªÀĤ UÁæªÀÄ¢AzÀ PÀÄqÀw¤ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ aPÀÌ ºÀAvÁ¥ÀÄgÀ UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃUÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ ¹ÃwªÀĤ UÁæªÀÄ¢AzÀ E®PÀ¯ï, PÀĵÀÖV, §ÆzÀUÀÄA¥Á PÁæ¸ïUÉ §AzÀÄ §ÆzÀUÀÄA¥Á PÁæ¸ï¢AzÀ UÀAUÁªÀwUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ EAzÁæ£ÀUÀgÀ vÁAqÁzÀ ¸À«ÄÃ¥À ¦üAiÀiÁð¢zÀzÁgÀgÀ ªÉÆÃ.¸ÉÊ. ªÀÄÄAzÉ UÀAUÁªÀw PÀqÉUÉ n¥ÀàgÀ £ÀA. PÉ.J.35/J.1089 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ n¥ÀàgÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀªÁV ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ºÉÆgÀnzÀÄÝ. CzÀgÀ »AzÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ ªÉÆÃ.¸ÉÊ. ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ n¥ÀàgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ MªÉÄäÃ¯É n¥ÀàgÀ£ÀÄß MªÉÄäÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉà ªÀÄÄ£ÀÄìZÀ£É ¤ÃqÀzÉ ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ §®¨ÁUÀPÉÌ wgÀÄV¹zÀÝjAzÀ »AzÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ ªÉÆÃ. ¸ÉÊ. n¥Ààj£À ªÀÄÄA¢£À UÁ° ªÀÄvÀÄÛ »A¢£À UÁ° ªÀÄzÀå¨sÁUÀzÀ°è §rzÀÄ C¥ÀWÁvÀªÁVzÀÄÝ, ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ »AzÉ PÀĽvÀ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀA§AzsÀPÉ UËgÀªÀÄä E§âgÀÄ n¥ÀàgÀ£À »A¢£À UÁ°UÉ ¹Q̺ÁQPÉÆArzÀÄÝ, n¥ÀàgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ n¥ÀàgÀ ¤°è¸ÀzÉ ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃUÀĪÀ PÀZÁÑ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ°è ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ¤°è¹zÀÄÝ, ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¸ÁzÁ ªÀÄvÀÄÛ ¨Áj ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ, ¦üAiÀiÁ𢠸ÀA§A¢üPÉ UËgÀªÀÄä¼À vÀ¯ÉUÉ ªÀÄvÀÄÛ JgÀqÀÆ PÁ®ÄUÀ½UÉ ¨ÁjUÁAiÀÄUÀ¼ÁV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æà gÁeÁºÀĸÉãÀ J.J¸ï.L ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

2) PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 209/2012 PÀ®A. 279, 338 L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ: 19-11-2012 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀiÁAPÁ® 6:30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt oÁuÁ ªÁå¦ÛAiÀÄ, PÉÆ¥Àà¼À- UÀzÀUÀ J£ï.ºÉZï-63 gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄïÉ, ºÀ®UÉÃj ¹ÃªÀiÁzÀ°è ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA: PÉ.J-37/Dgï-9394 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ±ÀgÀt¥Àà @ ªÀÄÄvÀÄÛ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï »AzÀÄUÀqÉ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠥Àæ±ÁAvÀ EvÀ£À£ÀÄß PÀļÀîj¹PÉÆAqÀÄ ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀàvÀ£À¢AzÀ eÉÆÃgÁV £Àqɹ ZÁ®£ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¤UÀ EqÀzÉ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ°è EzÀÝ MAzÀÄ PÀ°èUÉ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹zÀÝjAzÀ ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï »AzÉ PÀĽvÀ ¥Àæ±ÁAvÀ EvÀ¤UÉ ¨sÁjUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. PÁgÀt ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA: PÉ.J-37/Dgï-9394 £ÉÃzÀÝgÀ ¸ÀªÁgÀ ±ÀgÀt¥Àà @ ªÀÄÄvÀÄÛ EvÀ£À ªÉÄÃ¯É ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄdgÀV¹ CAvÁ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÀA±À ªÉÄðAzÀ ²æà ªÀĺÁAvÉñÀ ¸ÀdÓ£ï ¦.J¸ï.L PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¸ÀÄ°UÉ ¥ÀæPÀgÀt

3) PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 174/2012 PÀ®A. 392 L.¦.¹:.

¢:19-11-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 1-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æêÀÄw gÁd®Qëöäà UÀAqÀ JªÀiï. gÀªÉÄñÀ ªÉƪÁé ¸Á: PÉÆ¥Àà¼À. EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¤ÃrzÀ UÀtQÃPÀÈvÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉÃ, EAzÀÄ ¢: 19-11-2012 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 08-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è £Á£ÀÄ £À£Àß UÀAqÀ, £À£Àß ªÀÄUÀ zsÀ£Àĵï EzÉÝêÀÅ. £À£Àß ªÀÄUÀ ±Á¯ÉUÉ ºÉÆÃzÀ£ÀÄ. £ÀAvÀgÀ £À£Àß UÀAqÀ PÀÄtÂPÉÃjAiÀÄ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ £ÀªÀÄä vÉÆÃlPÉÌ ºÁ®Ä vÀgÀ®Ä ºÉÆÃzÀgÀÄ. £ÀAvÀgÀ ¨É½UÉÎ 09-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £Á£ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è M§â¼É EzÀÄÝ ªÀÄ£ÉPÉ®¸À ªÀiÁrPÉÆArzÁÝUÀ AiÀiÁgÉÆà £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÉÆgÀUÀqÉAiÀÄ jAUï ¨É¯ï ¨sÁj¹zÀgÀÄ. DUÀ £Á£ÀÄ £À£Àß UÀAqÀ §A¢gÀ§ºÀÄzÉAzÀÄ w½zÀÄ ¨ÁV®Ä vÉgÉzÁUÀ AiÀiÁgÉÆà 3 d£À C¥ÀjavÀ UÀAqÀ¸ÀgÀÄ §A¢zÀÄÝ CªÀgÀÄ ¸Àgï J°èzÁÝgÉ CAvÁ PÉýzÀgÀÄ. DUÀ £Á£ÀÄ CªÀgÀÄ vÉÆÃlPÉÌ ºÉÆÃVzÁÝgÉ §gÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ºÉüÀĪÀµÀÖgÀ°è CªÀgÀÄ 3 d£ÀgÀÄ MªÉÄä¯É £À£ÀߣÀÄß ªÀÄ£ÉAiÀÄ M¼ÀUÀqÉ ¨Á CAvÁ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ £À£ÀUÉ vÀªÀÄä PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ ZÁPÀÄUÀ¼À£ÀÄß vÉÆÃj¹ ¤Ã£ÀÄ aÃgÁqÀ¨ÉÃqÁ CAvÁ ºÉzÀj¹ £À£Àß ¨Á¬ÄUÉ mÉÃ¥ï ºÁQzÀgÀÄ. CªÀgÀ°è M§â£ÀÄ vÉ®ÄV£À°è £À£ÀUÉ qÀ§â®Ä gÉÆAqÀÄ ®PÀë PÁªÁ° JPÀÌqÀÄAqÀ¢Ý ZÀ¥ÀÄà CAzÁUÀ £À£ÀUÉ vÀÄA¨Á ¨sÀAiÀĪÁV £À£ÀUÉ ¤ÃªÀÅ K£ÀÄ ªÀiÁqÀ¨ÉÃrj ¨ÉqïgÀÆ«Ä£À°è næÃdÆj EgÀÄvÀÛzÉ. £ÉÆÃrPÉƽîj CAvÁ CAzÁUÀ CªÀgÀ°è M§â£ÀÄ ºÁ¯ï ¨ÁdÄ EgÀĪÀ ¨ÉqïgÀÆ«ÄUÉ ºÉÆÃzÀ£ÀÄ. E£ÉÆߧâ CqÀÄUÉAiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ°ègÀĪÀ ¨ÉqïgÀÆ«Ä£À°è §AzÀÄ næÃdÆj vÉUÉzÀÄ CzÀgÀ°èzÀÝ §mÉÖ §jUÀ¼À£ÀÄß PɼÀUÀqÉ ©¸ÁQzÀ£ÀÄ. E£ÉÆߧ⠣À£Àß ºÀwÛgÀ EzÀÄÝ ¤Ã£ÀÄ aÃgÁqÀ¨ÉÃqÁ ºÀt MqÀªÉ J°èªÉà ºÉüÀÄ CAvÁ ºÉzÀj¹ £ÀªÀÄä ¨Éqï ¸É®àzÀ°èzÀÝ £ÀUÀzÀÄ ºÀtªÀ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀ£ÀÄ. DUÀ CªÀgÀÄ £À£ÀUÉ ªÀÄvÉÆÛªÉÄä §AUÁgÀzÀ MqÀªÉ J°èªÉà ºÉüÀÄwÛAiÉÆà E®è E®èªÁzÀgÉà ¤£Àß PÉÆgÀ¼À°èAiÀÄ ªÀiÁAUÀ®å ¸ÀgÀ PÉÆqÀÄ CAvÁ MvÁÛAiÀÄ ªÀiÁr ZÁPÀÄ »rzÀÄ ºÉzÀj¹zÀÝjAzÀ £Á£ÀÄ £À£ÀUÉ ¤ÃªÀÅ K£ÀÄ ªÀiÁqÀ¨ÉÃrj CAvÁ £À£Àß PÉÆgÀ¼À°èAiÀÄ §AUÁgÀzÀ ªÀiÁAUÀ®å ¸ÀgÀªÀ£ÀÄß ©aÑPÉÆmÉÖãÀÄ. DUÀ CªÀgÀ°è M§â£ÀÄ £ÁªÀÅ vÀA¢zÀÝ MAzÀÄ ZÁPÀÄ E°èAiÉÄà §mÉÖAiÀÄ°è ¹QÌPÉÆArzÉ CzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr ºÉÆgÀUÀqÉ ©¸ÁPÀÄ AiÀiÁjUÁzÀgÀÄ ºÉýzÀgÉ ¤£ÀUÉ ¸Á¬Ä¸ÀÄvÉÛÃªÉ CAvÁ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆgÀUÀqÉ ºÉÆÃzÀgÀÄ. ¸ÀzÀj 3 d£ÀgÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 30-35 ªÀµÀðzÀ ªÀAiÉÆêÀiÁ£ÀzÀ UÀAqÀ¸ÀgÀÄ EzÀÄÝ CªÀgÀÄ PÀ£ÀßqÀ, vÉ®ÄUÀÄ ¨ÁµÉ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄvÁÛgÉ. CªÀgÀ°è M§â£ÀÄ JvÀÛgÀ«gÀÄvÁÛ£É. ªÀÄzsÀåªÀÄ ªÉÄÊPÀlÄÖ ºÉÆA¢gÀÄvÁÛgÉ. CªÀgÀ°è M§â£ÀÄ PÉA¥ÀÄ ±Àlð ºÁQzÁÝ£É. 2 d£ÀgÀÄ nñÀlð vÉÆnÖzÀÝgÀÄ. CªÀgÀ°è M§â£ÀÄ UÀqÀØ ©nÖzÁÝ£É. ¸ÀzÀj 3 d£À C¥ÀjavÀgÀÄ ºÀUÀ®Ä ºÉÆwÛ£À°è £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ £À£ÀUÉ ZÁPÀÄ vÉÆÃj¹ ºÉzÀj¹, aÃgÁqÀzÀAvÉ ¨Á¬ÄUÉ ¥Áè¸ÀÖgï ºÀaÑ d§gÀzÀ¸ÀÛ ªÀiÁr ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ £ÀUÀzÀÄ ºÀt ºÁUÀÆ £À£Àß PÉÆgÀ¼À°èzÀÝ 3 vÉƯÉAiÀÄ §AUÁgÀzÀ ªÀiÁAUÀ®å ¸ÀgÀªÀ£ÀÄß PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. CªÀgÀ£ÀÄß £ÉÆÃrzÀgÉ UÀÄgÀÄw¸ÀÄvÉÛãÉ. £À£Àß UÀAqÀ£ÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀ £ÀAvÀgÀ WÀl£ÉAiÀÄ §UÉÎ ºÉýzÀÝjAzÀ £À£Àß UÀAqÀ£ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è £ÉÆÃrzÀÄÝ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ZÉPï ªÀiÁr £ÉÆÃrzÁUÀ ¨Éqï gÀÆ«Ä£À°è MAzÀÄ ZÁPÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £À£ÀUÉ ¨Á¬ÄUÉ ºÁQzÀÝ mÉÃ¥À ©lÄÖ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ 10,000=00 gÀÆ¥Á¬Ä £ÀUÀzÀÄ ºÀt, ºÁUÀÆ £À£Àß ªÉÄʪÉÄðzÀÝ 3 vÉƯÉAiÀÄ §AUÁgÀzÀ ªÀiÁAUÀ®å ¸ÀgÀ »UÉ MlÄÖ 1 ®PÀë gÀÆ¥Á¬Ä ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀ MqÀªÉ ªÀÄvÀÄÛ £ÀUÀzÀÄ ºÀtªÀ£ÀÄß ¸ÀÄ°UÉ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÝjAzÀ ¸ÀzÀj 3 d£ÀgÀ£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr £ÀªÀÄä ºÀt ªÀÄvÀÄÛ MqÀªÉ ¥ÀvÉÛ ªÀiÁrPÉÆqÀ®Ä «£ÀAw. WÀl£ÉAiÀÄ §UÉÎ £À£Àß UÀAqÀ §AzÀ £ÀAvÀgÀ «ZÁj¹ vÀqÀªÁV zÀÆgÀ£ÀÄß ¤ÃrzÀÄÝ CzÉ. ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃwAiÀÄ PÀæªÀĪÀ£ÀÄß dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw. CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ¤ÃrzÀ ¦ügÁå¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ²æÃ. ªÀÄAUÀ¼À¥Àà. ¦.J¸ï.L [C«] £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ PÉÆ¥Àà¼À gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

GULBARGA DISTRICT REPORTED CRIME


ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣ:
ಗುಲಬರ್ಗಾ ಗ್ರಾಮೀಣ ಠಾಣೆ; ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಪ್ರಸಾದ ತಂದೆ ನಾಗೇಶ ಬಿಸಿ  ಸಾ|| ಭೀಮಾವರಂ ಜಿ|| ಈಸ್ಟ ಗೋದಾವರಿ ರಾಝ್ಯ ಆಂದ್ರ ಪ್ರದೇಶ ಸಧ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ ಸಮರ್ಥಆಶ್ರಮ ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರು ನಾನು ಮತ್ತು ನನ್ನ ಅಣ್ಣನಾದ ಶೀನು ಇಬ್ಬರು ಮೋಬಾಯಿಲ ಕರೆನ್ಸಿ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಬರಲು ದಿನಾಂಕ 19-11-12 ರಂದು ಸಂಜೆ 6-00 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಸ್ವಾಮಿ ಸಮರ್ಥಕ್ಕೆ ಎಡ ರೋಡ ಬದಿಯಿಂದ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಹೊರಟಾಗ ಸಾಯಂಕಾಲ 7-30 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಎಸ್.ಬಿ. ಪಾಟೀಲ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದೆ ಹಿಂದಿನಿಂದ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ಕೆಎ:32/8346 ಮೇಲೆ ಇಬ್ಬರು ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಅತಿವೇಗ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ನಡೆಸುತ್ತಾ ಬಂದು ನನ್ನ ಬಲಗಾಲ ಮೊಳಕಾಲ ಮೇಲೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದು ಭಾರಿ ರಕ್ತಗಾಯಗೊಳಿಸಿ ಗುಲಬರ್ಗಾ ಕಡೆಗೆ ವಾಹನ ಸಮೇತ ಹೋಗಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ: ಗುನ್ನೆ ನಂ:378/2012 ಕಲಂ 279, 338 ಐಪಿಸಿ ಸಂಗಡ 187 ಐ.ಎಂ.ವಿ.ಆಕ್ಟ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.