Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Wednesday, May 29, 2013

Raichur District Reported Crimes

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

ºÀÄqÀÄV PÁuÉ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw ¨Á®ªÀÄä UÀAqÀ ²ªÀgÁd UÀÄqÉïï 45ªÀµÀð,£ÁAiÀÄPÀ ªÀÄ£ÉPÉ®¸À ¸Á- ªÀÄ°è£ÁAiÀÄPÀ£ÀzÉÆrØ vÁ//zÉêÀzÀÄUÀð EªÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ §¸ÀªÀÄä FPÉAiÀÄÄ ¢£ÁAPÀ 20/04/13 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 2-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆÃVzÀÄÝ, J¯Áè PÀqÉ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀA§A¢PÀgÀ HgÀÄUÀ¼À°è «ZÁj¹zÀgÀÆ EgÀĪÀ §UÉÎ AiÀiÁªÀÅzÉà ªÀiÁ»w ¹QÌgÀĪÀÅ¢®è ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆÃzÀªÀ¼ÀÄ EzÀĪÀgÉUÀÆ §A¢gÀĪÀÅ¢¯Áè. J¯Áè PÀqÉ ºÀÄqÀÄPÁrzÀgÀÆ §¸ÀªÀÄä FPÉAiÀÄÄ ¥ÀvÉÛAiÀiÁVgÀĪÀÅ¢®è. CAvÁ ¢£ÁAPÀ: 28.05.2013 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð ¥Éưøï oÁuÉ.UÀÄ£Éß £ÀA: UÀÄ£Éß £ÀA. 162/2013 PÀ®A: ºÀÄqÀÄV PÁuÉ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

zÉÆA©ü ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

¢£ÁAPÀ: 27/05/13 AzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 11-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ CgÀPÉÃgÁ ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ°ègÀĪÀ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ¹zÀÝtÚ vÀAzÉ ¨sÀUÀAiÀÄå PÀįÉÃðgÀªÀgÀ £ÁAiÀÄPÀ,20ªÀµÀð,¸Á- §ÆªÀÄ£ÀUÀÄAqÀ FvÀ£À ºÉÆ®zÀ°è 1] ±ÀAPÀæ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÁæAiÀÄ ºÀ¼É §Ar 2) ²ªÀ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÁæAiÀÄ ºÀ¼É§Ar 3) §¸ÀªÀ vÀAzÉ ªÀÄÄ¢AiÀÄ¥Àà ºÀ¼É§Ar 4) ªÀÄÄzÀPÀ¥Àà vÀAzÉ §¸ÀAiÀÄå ¹¥Áw 5) ²ªÀgÁd vÀAzÉ ±ÀAPÀæ¥Àà ºÀ¼É§Ar J¯ÁègÀÆ eÁw £ÁAiÀÄPÀ ¸À- ¨sÀƪÀÄ£ÀUÀÄAqÀ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ UÀÄA¥ÀÄUÁjPÉ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ CPÀæªÀÄ PÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£À ºÉÆ®zÀ°è CwPÀæªÀÄt ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr ¦üAiÀiÁ¢zÁgÀ£À zÉÆqÀØ¥Àà£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ ¹zÀÝtÚ FvÀ£ÀÄ §¸ÀAiÀÄå£À ªÀÄUÀ¼ÀÄ ¨sÀUÀªÀÄä¼À£ÀÄß ¦æÃw¹ CªÀ¼À£ÀÄß J°èUÉÆà PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀ ¸ÀA§AzÀªÁV DgÉÆævÀgÀÄ ¨sÀUÀªÀÄä¼À£ÀÄß ¤ÃªÉ PÀ¼ÀÄ»¹PÉÆnÖ¢Ýà CAvÁ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ vÀ£ÀUÉ PÉÊ ªÀÄvÀÄÛ PÀnÖUÉ ºÁUÀÆ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ,ªÀÄÆPÀ¥ÉlÄÖUÉƽ¹ zÀÄBR¥ÁvÀUÉƽ¹gÀĪÀÅzÀ®èzÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð ¥Éưøï oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA. 163/2013 PÀ®A. 143,147,148,323,324,448,504,,506 ¸À»vÀ 149 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

C¸Àé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀt ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

ªÀÄÈvÀ ¥ÀA¥ÀtÚ vÀAzÉ ¥sÀQÃgÀ¥Àà ªÀ: 50, eÁ: PÀÄgÀħgï G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: eÁ°ºÁ¼À vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ ªÀiÁ»wzÁgÀ¼ÁzÀ £ÁUÀªÀÄä UÀAqÀ ¥ÀA¥ÀtÚ ªÀ: 45, eÁ: PÀÄgÀħgï G: ºÉÆ®ªÀÄ£É PÉ®¸À ¸Á: eÁ°ºÁ¼À vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ FPÉAiÀÄ UÀAqÀ¤zÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ:-27-5-2013 gÀAzÀÄ 11-00 J.JAPÉÌ G¥À஥ÉÃmÉ ²æäªÁ¸À ¸Á: UÁA¢ü£ÀUÀgÀ EªÀgÀ PÉgÉAiÀÄ°è zÀ£ÀUÀ½UÉ ¤ÃgÀÄ PÀÄr¸À®Ä ºÉÆÃzÁUÀ DPÀ¹äPÀªÁV PÁ®Ä eÁj ¤Ãj£À°è ªÀÄļÀÄVzÀÄÝ, PÉgÉAiÀÄ°è ºÀÄqÀÄPÁqÀ¯ÁV ªÀÄÈvÀzÉúÀªÀÅ zÉÆgÉAiÀÄ°¯Áè F ¢ªÀ¸À ¥ÀÄ£À: Hj£ÀªÀgÀÄ ¸ÉÃj ºÀÄqÀÄPÁqÀ¯ÁV ªÀÄÈvÀzÉúÀªÀÅ zÉÆgÉwÛzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA: 10/2013 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ::-

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ:29.05.2013 gÀAzÀÄ 89 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 12,600/-gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.


 

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 29-05-2013


This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.
¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 29-05-2013

¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 60/2013, PÀ®A 279, 337, 338, 304(J) L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 27-05-2013 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄ£ÉÆúÀgÀ vÀAzÉ ªÀÄ®è±ÉmÉÖ¥Áà ¥Ánî ¸Á: ¥Á±Á¥ÀÆgÀ EªÀgÀ ªÀÄUÀ£ÁzÀ ªÀÄÈvÀ D£ÀAzÀ vÀAzÉ ªÀÄ£ÉÆúÀgÀ ªÀAiÀÄ: 22 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: ¥Á±Á¥ÀÆgÀ ºÁUÀÆ Hj£À ±ÀgÀt¥Áà vÀAzÉ ²ªÀgÁªÀÄ EªÀgÀÄ ªÀqÀUÁAªÀ¢AzÀ ¥Á±Á¥ÀÆgÀPÉÌ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉJ-38/JZÀ-8330 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É §gÀÄwÛzÁÝUÀ CzÉà ªÉüÉAiÀÄ°è ªÀqÀUÁAªÀ PËoÁ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ªÀqÀUÁAªÀ ºÀwÛgÀ JzÀÄj¤AzÀ MAzÀÄ C¥ÀjavÀ mÁæPïÖgÀ £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß mÁæPÀÖgÀ Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ D£ÀAzÀ ªÀÄvÀÄÛ ±ÀgÀt¥Áà EªÀgÀÄ PÀĽvÀÄ §gÀÄwÛzÀÝ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®UÉ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁr vÀ£Àß mÁæPïÖgÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É, ¸ÀzÀj C¥ÀWÁvÀ¢AzÀ D£ÀAzÀ EvÀ£À vÀ¯ÉUÉ ¨sÁjUÁAiÀÄ, §®UÉÊ ªÀÄÄAUÉÊ ºÀwÛgÀ, §®UÁ® ªÉÆüÀPÁ® ºÀwÛgÀ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ ªÀÄvÀÄÛ ±ÀgÀt¥Áà EvÀ¤UÉ §®UÉÊUÉ, §®UÁ°UÉ ¨sÁj UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ, ¨sÁj UÁAiÀÄUÉÆAqÀ D£ÀAzÀ¤UÀ aQvÉì PÀÄjvÀÄ ©ÃzÀgÀ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è zÁR°¹zÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ªÀÄUÀ£ÁzÀ D£ÀAzÀ EvÀ£ÀÄ aQvÉì PÁ®PÉÌ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉà ¢£ÁAPÀ 28-05-2013 gÀAzÀÄ ªÀÄÈvÀÛ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

zsÀ£ÀÄßgÁ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 152/2013, PÀ®A 279, 304(J) L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 28-05-2013 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠣ÀgÀ¹AUÀgÁªÀ vÀAzÉ QæµÁÚgÁªÀ ©gÁzÁgÀ ¸Á: ªÀÄÄgÁ¼À EªÀgÀ CtÚ£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ ¸ÀAvÉƵÀ vÀAzÉ ²ªÁfgÁªÀ ©gÁzÁgÀ ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð, ¸Á: ªÀÄÄgÁ¼À EvÀ£ÀÄ ªÀÄÄgÁ¼À UÁæªÀÄzÀ ²ªÁgÀzÀ°è mÁæöåPÀÖgÀ £ÀA. PÉJ-39/JªÀÄ-22 £ÉÃzÀgÀ°è w¥ÉàAiÀÄ UÉƧâgÀÄ vÀÄA©PÉÆAqÀÄ ºÉÆUÀĪÁUÀ zÁjAiÀÄ°è ²æªÀÄAvÀ WÁ®UÉÆAqÀ gÀªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ºÀ¼ÀîzÀ ºÀwÛgÀ DgÉÆæ ¸ÀAvÉÆõÀ EvÀ£ÀÄ ¸ÀzÀj mÁæöåPÀÖgÀ CwªÉÃUÀ ºÁUÀÄ CeÁUÀÄgÀPÀvɬÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹zÀÝjAzÀ ¸ÀzÀj mÁæöåPÀÖgï EAf£À ¸ÀAvÉÆõÀ EvÀ£À ªÉÄʪÉÄÃ¯É ©zÀÝ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¸ÀAvÉƵÀ EvÀ£À JzÀUÉ, §®UÉÊUÉ, ªÉÆüÀPÉÊUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÝjAzÀ ¸ÀAvÉÆõÀ¤UÉ aQvÉì PÀÄjvÀÄ ©ÃzÀgÀ D¸ÀàvÉæUÉ MAiÀÄÄåªÁUÀ zÁj ªÀÄzÉå £Ë¨ÁzÀ ºÀwÛgÀ ¸ÀAvÉƵÀ EvÀ£ÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA. 07/2013, PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-

¦üAiÀiÁ𢠸ÀAvÉÆõÀ vÀAzÉ ²ªÀgÁd ©gÁzÁgÀ ¸Á: PÉÆlUÁå¼ÀªÁr EªÀgÀ vÀAzÉAiÀiÁzÀ ²ªÀgÁd vÀAzÉ gÉêÀ£À¥Áà ©gÁzÁgÀ ªÀAiÀÄ: 50 ªÀµÀð EªÀgÀÄ ¢£Á®Ä ¸ÁgÁ¬Ä PÀÄrzÀ CªÀÄ°£À°è ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ ªÀÄ®UÀÄwÛzÀÝgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ DUÁUÀ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrzÀ £À±ÉAiÀÄ°è HgÀ°è ¸ÀºÀ C®è°è gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ªÀÄ®UÀÄwÛzÀÝgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ £ÉÆÃr ªÀÄ£ÉUÉ vÀAzÀÄ ºÁPÀÄwÛzÉÝêÀÅ, »ÃVgÀĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ 27-05-2013 gÀAzÀÄ gÁwæ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ vÀAzÉ ¸ÁgÁ¬Ä PÀÄrzÀÄ £À±ÉAiÀÄ°è M§â£É ºÉƼÀqÀÄvÁÛ ªÀÄ£ÉAiÀÄ CAUÀ¼ÀzÀ°èzÀÝ zÀ£À PÀlÄÖªÀ UÀÄr¹°£À°è §AzÀÄ PÀĽwgÀĪÁUÀ MªÉÄäÃ¯É DPÀ¹äPÀªÁV D UÀÄr¸À°UÉ ¨ÉAQ ºÀwÛzÀÄÝ PÀÆqÀ¯É £ÉÆÃr CµÀÖgÀ°è UÀÄr¸À°£À ¨ÉAQ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ vÀAzÉAiÀÄ ªÉÄÊ ªÉÄÃ¯É ©zÀÄÝ, ªÉÄÊUÉ ¨ÉAQ ºÀwÛ GjAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ºÉzÀj aÃgÁqÀÄvÁÛ CªÀgÀ PÀqÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAzÉAiÀĪÀgÀÄ ¸ÀºÀ vÀ£Àß ªÉÄÊUÉ ºÀwÛzÀ ¨ÉAQ¬ÄAzÀ aÃgÁqÀÄvÁÛ, NqÀÄvÁÛ §AzÀÄ ªÀÄ£É CAUÀ¼ÀzÀ°èzÀÝ ¤Ãj£À ºËf£À°è ©¢ÝgÀÄvÁÛgÉ, ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 10-15 ¤«ÄµÀUÀ¼À £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ vÀAzÉAiÀĪÀgÀÄ ªÉÄÊ ¸ÀÄnÖzÀÝjAzÀ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ ªÀÄÈvÀ¥ÀlÖ §UÉÎ AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ®Æ AiÀiÁªÀ jÃwAiÀÄ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 28-05-2013 gÀAzÀÄ PÀ£ÀßqÀzÀ°è §gÉzÀ °TvÀ CfðAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 51/2013, PÀ®A 341, 504, 354, 323, 324 eÉÆÃvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 27-05-2013 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠸À«vÁ UÀAqÀ «ÃgÀ¨sÀzÀæ¥Áà ªÀAiÀÄ: 32 ªÀµÀð, G: UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ, ¸Á: vÁd¯Á¥ÀÆgÀ EªÀgÀÄ vÀ£Àß ªÀÄUÀ£ÉÆA¢UÉ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆUÀÄwÛzÁÝUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) «ÃgÀ±ÉÃnÖ ¥Ánî J¸ï.r.JA.¹ CzsÀåPÀëgÀÄ, 2) ¸ÀAUÀ¥Áà ¥Ánïï, 3) «£ÉÆÃzÀ ¥Ánïï J®ègÀÆ ¸Á: vÁd¯Á¥ÀÆgÀ EªÀgÉ®ègÀÆ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ, CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, PÉÊ ªÀÄÄ¶× ªÀiÁr Q«AiÀÄ ºÀwÛgÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ ºÁUÀÄ ºÉÆnÖAiÀÄ°è ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹, JzÉAiÀÄ°è PÉÊ ºÁQ ªÀiÁ£À¨sÀAUÀPÉÌ ¥ÀæAiÀÄwß¹gÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

OgÁzÀ(©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 95/2013, PÀ®A 323, 324, 504, 506 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 27-05-2013 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ CZÀð£Á UÀAqÀ gÁdPÀĪÀiÁgÀ §¼ÀPÀmÉÖ ªÀAiÀÄ: 29 ªÀµÀð, eÁw: PÉÆý, ¸Á: zÉñÀªÀÄÄR UÀ°è OgÁzÀ(©) E®ªÀgÀÄ vÀ£Àß ªÀÄPÉÆÌA¢UÉ ºÁ¹UÉAiÀÄ°è ªÀÄ®VPÉÆAqÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ UÀAqÀ£ÁzÀ DgÉÆæ gÁdPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ F±ÀégÀ §¼ÀPÀmÉÖ ¸Á: zÉñÀªÀÄÄR UÀ°è OgÁzÀ(©) EvÀ£ÀÄ CAUÀr¬ÄAzÀ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ªÀÄPÉÆÌA¢UÉ ¤Ã£ÀÄ ºÁ¹UÉ ªÉÄÃ¯É KPÉ ªÀÄ®V¢Ý CAvÀ PÉýzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ JzÀÄÝ ªÀÄ£É M¼ÀUÉ ºÉÆÃV ºÁ®Ä PÁ¬Ä¸ÀĪÁUÀ DgÉÆæAiÀÄÄ M¼ÀUÉ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ eÉÆvÉAiÀÄ°è dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ, CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊAiÀÄĪÁUÀ »ÃUÉPÉ DqÀÄwÛ¢Ýj K£ÁVzÉ ¤ªÀÄUÉ CAvÁ PÉýzÀPÉÌ DgÉÆæAiÀÄÄ ¤Ã£ÀÄ £À£ÀUÉ H®mÁ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄwÛ CAvÁ CAzÀÄ §rUɬÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ JgÀqÀÄ PÉÊUÀ¼ÀÄ, ªÉƼÀPÉÊ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹, JgÀqÀÄ PÁ°£À vÉÆqÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É ªÀÄvÀÄÛ CzÉà PÀnÖUɬÄAzÀ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ £ÉîPÉÌ ºÁQ ¤£ÀUÉ fêÀAvÀ ©qÀĪÀÅ¢®è CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ PÀÄwÛUÉ ªÉÄÃ¯É PÁ°qÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ©r¹PÉÆAqÀÄ agÀĪÁUÀ NtÂAiÀĪÀgÀÄ §AzÀÄ ©r¹gÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 67/2013, PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 28-05-2013 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠫ÄÃgÀ £Àfç C° vÀAzÉ «ÄÃgÀ ºÀ©Ã§C° ªÀAiÀÄ: 27 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄĹèA, ¸Á: zsÀªÀĸÁ¥ÀÆgÀ EªÀgÉEUÉ AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀgÀÄ ¥sÉÆ£ï ªÀiÁr ¤ªÀÄä ºÉÊqÁæ PÉæÃ£ï £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ PÀqɬÄAzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ©ÃzÀgÀ-ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ gÉÆÃr ªÉÄÃ¯É PÀ©gÁ¨ÁzÀªÁr PÁæ¹£À §® ¨sÁUÀPÉÌ ¥À°Ö ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ CAvÁ w½¹zÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁV ¸ÀzÀj PÉæãÀ C¥ÀgÉÃlgï DgÉÆæ ¥ÀæPÁ±À vÀAzÉ vÀÄPÀÌ¥Áà ©ZÁgÀrØ ªÀAiÀÄ: 26 ªÀµÀð, ¸Á: ¨É¼ÀÆîgÁ UÁæªÀÄ vÁ: ©ÃzÀgÀ FvÀ¤UÉ §® »ªÀÄärAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV, C®è°è vÀgÀazÀ UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.           

GULBARGA DISTRICT REPORTED CRIME

ಕೊಲೆಗೆ ಪ್ರಯತ್ನ:

ರಾಘವೇಂದ್ರ ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ: ಶ್ರೀ ಸೈಯದ ಅಮೀರ ತಂದೆ ಚಾಂದಪಾಶಾ ವಯ:22 ಉ:ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಾ:ಇಕ್ಬಾಲ ಕಾಲೋನಿ ಗುಬಲರ್ಗಾ ಇತನು ನನ್ನ ಗೆಳೆಯ ಶರೀಫ ಇತನೊಂದಿಗೆ ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಝಿಬರಾನ ಇತನು ಕ್ರಿಕೆಟ ಆಡುತ್ತಿರುವಾಗ ಜಗಳ ತೆಗೆದು ಹೊಡೆಬಡೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಅದಕ್ಕೆ ಅಮೀರ ಇತನು ಏಕೆ ಹೊಡೆದಿರುತ್ತಿರಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದಕ್ಕೆ ಅವನು ನಿನಗೂ ಮುಂದೆ ನನಗೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದನು. ದಿನಾಂಕ:27-05-13 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 7-30 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ಸಲಾಉದ್ದಿನ ಮತ್ತು ಬಾಬ ಇವರೊಂದಿಗೆ ಮದೀನಾ ಕಾಲೋನಿಯ ಸರಕಾರಿ ಶಾಲೆಯ ಹತ್ತಿರ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿರುವಾಗ ಜಿಬರಾನ ಇತನು ಕೊಲೆ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಕೈಯಲ್ಲಿ ತಲವಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಬೈದು ತಲವಾರದಿಂದ ನನ್ನ ಎಡಕಿವಿಯ ಹಿಂದಿನ ಭಾಗದ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ, ಬಲಗೈಯ ಅಂಗೈಯ ಮೇಲೆ ಹೊಡೆದು ಭಾರಿರಕ್ತಗಾಯಪಡಿಸಿರುತ್ತಾನೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ:69/2013 ಕಲಂ 341 307 504 ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.