Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Monday, June 14, 2010

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 14/06/2010

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 14/06/2010

d£ÀªÁqÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 13/2010 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 13-06-10 gÀAzÀÄ ªÀÄÈvÀ «dAiÀÄ®Qëöä UÀAqÀ ¸ÀAdÄPÀĪÀiÁgÀ ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð, eÁw: Qæ±ÀÑ£À, ¸Á: ZÉÆAr EªÀ½UÉ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁV 14 ªÀµÀðªÁzÀgÀÆ ªÀÄPÀ̼ÁUÀzÀ PÁgÀt EªÀ¼ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£À¹ì£À ªÉÄÃ¯É ¥ÀjuÁªÀÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ EPÉAiÀÄÄ UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è «µÀ ¸Éë¹ ªÁAw ªÀiÁrPÉƼÀÄîªÁUÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ½UÉ E¯Ád PÀÄjvÀÄ ©ÃzÀgÀ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÀæUÉ vÀgÀĪÁUÀ zÁjAiÀÄ°è ªÀÄgÀt ºÉÆA¢gÀÄvÁÛ¼É, ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¼À ªÀÄgÀtzÀ°è AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ ¦üAiÀiÁ𢠧¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ªÀÄgÉÃ¥Áà PÉÆÃvÉzÀgÀ ªÀAiÀÄ: 60 ªÀµÀð, eÁw: Qæ±ÀÑ£À, ¸Á: PÀAUÀn gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

zsÀ£ÀÆßgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 15/2010 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 12/06/2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ ZÀAzÀæPÁAvÀ vÀAzÉ F±ÀégÀ¥Áà ºÀ®UÉ ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð, eÁw: J¸ï.¹ ªÀiÁ¢UÀ, ¸Á: ºÀÄt¸ÀUÉÃgÁ EvÀ£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ fvÉÃAzÀæ ºÁUÀÆ EvÀgÉ 3 d£ÀgÀÄ PÉÆãÀªÉÄüÀPÀÄAzÁ UÁæªÀÄzÀ «±Á® ªÀiÁ£ÀPÁj gÀªÀgÀ ¨Á«AiÀÄ°è ºÀļÀÄ JvÀÄÛªÀ PÉ®¸ÀPÉÌ ºÉÆÃzÁUÀ ¸ÁAiÀÄAPÁ® UÀÄqÀÄUÀÄ «ÄAa£À zsÁgÁPÁgÀ ªÀÄ¼É §AzÀÄ MªÀÄä¯É ¹r®Ä ©zÀÄÝ CzÀgÀ ±ÉPɬÄAzÀ fvÉÃAzÀæ FvÀ£ÀÄ ¸ÀܼÀzÀ¯Éè ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ E£ÀÆß 3 d£ÀjUÉ ±ÉPÉ §rzÀÄ UÁAiÀÄUÉÆArgÀÄvÁÛgÉ. CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 67/2010 PÀ®A 323, 504, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 12/06/2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀAdÄPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ UÀÄAqÀ¥Áà ¨Á¥ÀÄgÀ¸É ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: SÉÃqÀ EvÀ£ÀÄ gÁdPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ZÀAzÀæ¥Áà §ZÀÑtÚ eÉÆvÉAiÀÄ°è ªÀĺÁzÉêÀ ªÀÄA¢gÀ ºÀwÛgÀ ªÀiÁvÁqÀÄvÁÛ PÀĽvÁUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ 1] ºÀtªÀÄAvÀ vÀAzÉ ¹zÀÝ¥Áà zÁ£Á, 2] gÀ«ÃAzÀæ vÀAzÉ ZÀAzÀæ¥Áà zÁ£Á, 3] gÁªÀıÉnÖ vÀAzÉ ZÀAzÀæ¥Áà zÁ£Á, 4]¸ÀAvÉÆõÀ vÀAzÉ zsÀ£ÀgÁd zÁ£Á, J®ègÀÆ ¸Á: SÉÃqÀ C°èUÉ §AzÀÄ E¯ÉèÃPÉ PÀÄAwj ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ°è £ÀªÀÄUÉ ¸ÉÆ°¹gÀÄwÛj CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ fAeÁ ªÀÄĶ֪ÀiÁr PÀ¥Á¼ÀzÀ°è, vÀ¯ÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ ºÁUÀÆ ¤ÃªÀÅ Hj£À°è ¸ÀA¸ÁgÀ ºÉÃUÉ ªÀiÁqÀÄwÛÃj CAvÀ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ ºÉýPÉ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄÄqÀ© ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 56/2010 PÀ®A 87 PÉ.¦ DåPïÖ ;-
¢£ÁAPÀ 13-06-2010 gÀAzÀÄ ªÉÄÃWÀgÁd £ÁUÀgÁ¼É gÀªÀgÀ ºÉÆ®zÀ°è ±ÀrØ£À ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è PÉ®ªÀÅ d£ÀgÀÄ CAzÀgÀ-¨ÁºÀgÀ JA§ £À²Ã©£À DlªÀ£ÀÄß ºÀt ºÀaÑ ¥Àt vÉÆlÄÖ DlÄwÛzÁÝgÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢ f,J¸ï ©gÁzÁgÀ ¦.J¸ï.L ªÀÄÄqÀ© ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀjUÉ ¨Áwäà §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ E§âgÀÆ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ fÃ¥À £ÀA, PÉJ-39- f.79 £ÉÃzÀgÀ°è PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ E¹àÃmï DqÀĪÀ ¸ÀܼÀPÉÌ ºÉÆÃV ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è ¹§âA¢AiÀĪÀgÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ DgÉÆævÀgÁzÀ F±ÀégÀAiÀiÁå vÀAzÉ eÉÊ¥ÀæPÁ±À ¸Áé«Ä ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð, ¸Á: ¹UÁð¥ÀÆgÀ ºÁUÀÆ E£ÀÆß 4 d£ÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ £Àqɹ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr dÆeÁlPÉÌ G¥ÀAiÉÆÃUÀ ªÀiÁrzÀ MlÄÖ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 6,665=00 gÀÆ ªÀÄvÀÄÛ 52 E¸Ààl J¯ÉUÀ¼ÀÄ d¥ÀÛ ªÀiÁr DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÝ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 56/2010 PÀ®A 323, 324, 504, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 13-06-2010 gÀAzÀÄ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) UÀÄqÀĪÀiÁ UÀAqÀ UÀ¥sÀÆgÀ ªÀAiÀÄ: 60 ªÀµÀð, 2) AiÀiÁ¹£À vÀAzÉ UÀ¥sÀÆgÀ, ªÀAiÀÄ: 20 ªÀµÀð, E§âgÀÄ eÁw: ªÀÄĹèA, ¸Á: CUÀæºÁgÀ EªÀj§âgÀ ¦üAiÀiÁ𢠣ÁåªÀÄvÀ©Ã UÀAqÀ ªÀiÁgÀÄ¥sÀ «ÄAiÀiÁå ªÀAiÀÄ: 50ªÀµÀð, ¸Á: CUÀæºÁgÀ EPÉAiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ©Ã¥Á±Áå EPÉUÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ £À¼ÀzÀ ¤Ãj£À «µÀAiÀÄ PÀÄjvÀÄ £Á£ÀÄ ªÉÆzÀ®Ä ¤Ã£ÀÄ ªÉÆzÀ®Ä CAvÀ dUÀ¼À vÀPÀgÁgÀÄ ªÀiÁr DgÉÆævÀgÀÄ GzÉÝñÀ¥ÀƪÀðPÀªÁV ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ½UÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ºÉÆmÉÖAiÀÄ PɼÀ¨sÁUÀzÀ°è £ÁdÆPÀ eÁUÀzÀ°è PÁ°¤AzÀ MzÀÄÝ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É CAvÀ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 57/2010 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 13-06-10 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠣ÀgÀ¸À¥Áà vÀAzÉ ®PÀë¥Áà ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð, eÁw: J¸ï.¹.(ªÀiÁ), ¸Á: SÁeÁ¥ÀÆgÀ EvÀ£ÀÄ ºÁUÀÆ E£ÀÆß 6 d£ÀgÀÄ ©ÃzÀgÀ¢AzÀ DgÉÆæ DmÉÆà £ÀA. PÉJ-38/3158 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ ¸Á¯ÉÆêÀÄ£ï EvÀ£À DmÉÆÃzÀ°è PÀĽvÀÄ vÀªÀÄä UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆæAiÀÄÄ vÀ£Àß ªÁºÀªÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ CAPÀÄqÉÆAPÁV ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀĺÉÆÃV ¤AiÀÄAvÀæt vÀ¦à DmÉÆêÀ£ÀÄß «ÄÃgÁ UÀAeï UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ ¥À°ÖªÀiÁr vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É ªÁºÀ£ÀĪÀÅ ¥À°ÖAiÀiÁVzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ E£ÀÄß 6 d£ÀjUÉ ¥ÉmÁÖV ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ, ¸ÁzÁ gÀPÀÛUÁAiÀÄ, UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVªÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

zsÀ£ÀÆßgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 111/2010 PÀ®A 32, 34 PÉ.E. DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 13/06/2010 gÀAzÀÄ DgÉÆævÀ£ÁzÀ ¹zÁæªÀÄ vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀgÁªÀ ¥Ánî, ªÀAiÀÄ: 55 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: ªÀÄgÀÆgÀ FvÀ£ÀÄ ¸ÀgÀPÁgÀ¢AzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¥ÀgÀªÁ£ÀV E®èzÉà C£À¢üÃPÀÈvÀªÁV ªÀÄgÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ vÀ£Àß CAUÀrAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¸ÀgÁ¬Ä ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ DvÀ£À£ÀÄß ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr CªÀ£À ªÀ±ÀzÀ°èzÀÝ MAzÀÄ ¸ÀgÁ¬Ä PÁl£ïUÀ¼À°è£À AiÀÄÄ.J¸ï. «¹Ì 180 JªÀiï.J¯ï. EgÀĪÀ 30 ¨Ál¯ïUÀ¼ÀÄ C.Q. gÀÆ 1110/- £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ªÀ±À¥Àr¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ JAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ CqÉ¥Áà §¤ß ¦.J¸ï.L. zsÀ£ÀÆßgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÝ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 98/2010 PÀ®A 447, 504, 354 eÉÆÃvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 12/06/2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠱ÉÆèsÁªÀw UÀAqÀ £ÁUÀ±ÉÃnÖ PÀtf£ÉÆÃgÀ ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: ±ÁªÀÄvÁ¨ÁzÀ EªÀgÀÄ vÀ£Àß ºÉÆîzÀ°è EzÁÝUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ UÉÆÃgÀPÀ£ÁxÀ vÀAzÉ ¦ÃgÀ¥Áà ºÁ¸ÀUÉÆAqÁ ¸Á: ±ÁªÀÄvÁ¨ÁzÀ ºÁUÀÆ E£ÀÆß 3 d£ÀgÀÄ §AzÀÄ ¤ÃªÀÅ £ÀªÀÄUÉ ¥ÀÆwðªÁV mÁæöåPÀÖgÀ ºÀt PÉÆnÖ® CAvÁ mÁæöåPÀÖgÀ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢vÀAiÀļÀÄ mÁæöåPÀÖgÀ JzÀÄgÀÄ ¤AvÀÄ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀÄ §AzÀ ªÉÄÃ¯É ¤ÃªÀÅ §¤ß CAvÁ ºÉýzÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ PÉÊ»rzÀÄ J¼ÉzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄʪÉÄð£À ¥ÉÆîPÀ ºÀj¢gÀÄvÁÛgÉ ºÁUÀÆ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀiÁvÀÄ PÉüÀzÉ mÁæöåPÀÖgÀ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ PÉÆmÁÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

alUÀÄ¥Áà ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 76/2010 PÀ®A 32, 34 PÀ£ÁðlPÀ C§PÁj PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ 13/06/2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠺ɨÁâ¼À ¦.J¸ï.L. alUÀÄ¥Áà ¥Éưøï oÁuÉ EªÀjUÉ ªÀ¼ÀTAr UÁæªÀÄzÀ°è M§â ªÀÄ£ÀĵÀå£ÀÄ ªÀ¼ÀTAr UÁæªÀÄzÀ ¥Àæ¨sÀÄ JA¨ÁvÀ£À ZÀºÁ ºÉÆl® JzÀÄgÀÄUÀqÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è C£À¢üÃPÀÈvÀªÁV ¸ÀgÁ¬Ä ¨Ál®UÀ¼ÀÄ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝ£É CAvÀ RavÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢gÀªÀgÀÄ vÀªÀÄä ¹§âA¢AiÀĪÀgÀ eÉÆÃvÉAiÀÄ°è ªÀÄvÀÄÛ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀgÁzÀ ¥Àæ¨sÀÄ vÀAzÉ UÀÄAqÀ¥Áà ªÀÄ®èqÀzÉÆÃgÀ ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð, eÁw; °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: ªÀ¼ÀTAr EvÀ£À ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁrzÁUÀ DgÉÆæ ºÀwÛgÀ ¸ÀgÀPÁgÀ¢AzÀ ¥ÀqÉzÀ ºÁUÀÆ ¯ÉʸɣÀì PÁUÀzÀ ¥ÀvÀæUÀ¼ÀÄ EgÀĪÀÅ¢¯Áè ºÁUÀÆ DgÉÆævÀ¤AzÀ 25 AiÀÄÄ.J¸ï «¹Ì 180 JªÀiï.J¯ï. ¸ÀgÁ¬Ä ¨Ál®UÀ¼ÀÄ C.Q. 961=00 ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ d¦Û ªÀiÁr ºÁUÀÆ DgÉÆævÀ¤UÉ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr DgÉÆævÀ£À «gÀÄzÀÝ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 181/2010 PÀ®A 279, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 13/06/2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠱ÉõÁgÁªÀ vÀAzÉ ªÉÆÃUÀ®¥Áà RÄmÉÖ ªÀAiÀÄ: 59 ªÀµÀð, eÁw: ªÀiÁ¢UÁ, G: J.Dgï.J¸ï.L rJDgï ©ÃzÀgÀ ¸Á: ºÀ¼ÀzÀPÉÃj ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ oÁuÉAiÀÄ PÀqÉUÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ JzÀÄj¤AzÀ DgÉÆæ DmÉÆà £ÀA PÉJ-39/4762 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß DmÉÆêÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼Àf¬ÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ rQÌ ªÀiÁrzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁ𢠨Á¬ÄAiÀÄ°èAiÀÄ MAzÀÄ ºÀ®Äè ©zÀÄÝ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ, ºÀuÉUÉ, ªÀÄÆVUÉ, vÀÄrUÉ ¥ÉmÁÖV gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁj ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 114/2010 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹, eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 14/06/10 gÀAzÀÄ 0130 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ qÁ¸ÀaãÀ vÀAzÉ ¸ÀÄgÉñÀ ¨sÀªÀoÁtPÀgÀ ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð, eÁw: ªÉʱÀå G: JA.J£ï.PÉ. ªÉÄÃrPÀ® PÁ¯ÉÃd ¸ÀAUÁgÉrØAiÀÄ°è qÁPÀÖgÀ ¸Á: UÀeÁ£À£À D¸ÀàvÉæ «zÁå£ÀUÀgÀ ¥ÀgÀ½ ªÉÊf£ÁxÀ f¯Áè: ©üÃqï EªÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ eÉÆvÉ qÁ ¸ÀÄgÉñÀ ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À ºÉAqÀw ¥ÉæêÀÄ EªÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ¯ÁvÀÆgÀ¢AzÀ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀPÉÌ ºÉÆÃUÀ®Ä gÁ.ºÉ. £ÀA 09gÀ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ºÀ½î UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ PÀqɬÄAzÀ DgÉÆæ J¸À.«.Dgï. ®UÀgÀhÄÄj mÁæªÉ®ì £ÀA J¦-09/nJ-1899 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ PÁjUÉ rQÌ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. rQÌAiÀÄ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ qÁ ¸ÀÄgÉñÀ gÀªÀjUÉ JqÀUÁ® ªÉƼÀPÁ°UÉ, ¸ÉÆAlPÉÌ, JqÀUÉÊ ªÀÄÄAUÉÊ ºÀwÛgÀ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄvÀÄÛ qÁ ¥ÉæêÀiÁ gÀªÀjUÉ JqÀUÀqÉ ºÀuÉUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ ºÁUÀÆ DgÉÆæAiÀÄÄ vÀ£Àß mÁæªÉ®ì£ÀÄß WÀl£É ¸ÀܼÀzÀ°è ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.Raichur District Reported Crimes

¢£ÁAPÀ:13.06.2010 gÀAzÀÄ 10.30 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà vÀAzÉ §¸ÀAiÀÄå ¸Á: AiÀÄzÀÝ®zÉÆrØ UÁæªÀÄ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉ 4 d£ÀgÀÄ ¸ÉÃj, CzÉ UÁæªÀÄzÀ zÉêÀgÁd vÀAzÉ CAiÀÄåtÚ EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ºÁQzÀÝ PÀ®Äè-§AqÉUÀ¼À£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉƼÀÄîªÀ «µÀAiÀÄzÀ°è CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÀ®Äè & §rUÉUÀ½AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ ZÁPÀÄ«¤AzÀ w«zÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹zÀÄÝ, ©r¸À®Ä §AzÀªÀjUÀÆ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ zÉêÀgÁeï PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢ü ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ §¼ÀUÁ£ÀÆgÀ¥ÉưøÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀtzÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

    ¢£ÁAPÀ:13.06.2010 gÀAzÀÄ 03.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ªÀĺÀ§Æ§¸Á§ vÀAzÉ D®A¸Á§ & SÁ¹ÃªÀĸÁ§ vÀAzÉ D®A¸Á§ E§âgÀÆ ¸Á: zsÀqÉøÀÆÎgÀÄ EªÀgÀÄ CzÉ UÁæªÀÄzÀ SÁzÀgï¥ÁµÁ vÀAzÉ C§Äݯï£À©¸Á§ SÁ¸ÀV J¯ÉQÖçöAiÀÄ£ï EªÀ£ÀÄ zÀqÉøÀÆÎgÀÄ UÁæªÀÄzÀ D®A¨sÁµÁ zÀUÁðzÀ ºÀwÛgÀ ¸ÉÖÃeï£À°è ªÀÄ®VzÀݪÀ£À£ÀÄß J©â¹, UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvï ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ°è £ÀªÀÄä «gÀÄzÀÝ PÉ®¸À ªÀiÁr¢Ý CAvÁ CªÁZÀå±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛgÉAzÀÄ SÁzÀgï¥ÁµÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

    ¢£ÁAPÀ:13.06.2010 gÀAzÀÄ 03.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ SÁzÀgï¥ÁµÁ vÀAzÉ C§Äݯï£À©¸Á§ SÁ¸ÀV J¯ÉQÖçöAiÀÄ£ï & ªÀĺÀäzïªÀ°¸Á§ vÀAzÉ SÁ¹ÃªÀĸÁ§ E§âgÀÆ ¸Á: zsÀqÉøÀÆÎgÀÄ EªÀgÀÄ «zsÀÄåZÀÑQÛ ¸ÀÜVvÀ UÉÆArzÀÝjAzÀ zÀqÉøÀÆÎgÀÄ UÁæªÀÄzÀ D®A¨sÁµÁ zÀUÁðzÀ ºÀwÛgÀ ¸ÉÖÃeï£À°è ªÀÄ®VzÀÝ FgÀtÚ vÀAzÉ AiÀÄAPÀ¥Àà 21 ªÀµÀð ¸Á:gÉÆqÉØ¥Àà£À ªÀÄoÀ ¹gÀUÀÄ¥Àà EªÀ£À£ÀÄß J©â¹, d£ÀgÉÃlgï ZÁ®ÄªÀiÁqÀ®Ä ºÉýzÁUÀ PÀªÁé° PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ ªÀÄÄV¢zÉ d£ÀgÉÃlgï KPÉ ZÁ®Ä ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÀÄ CAvÁ PÉýzÀÝPÉÌ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛgÉAzÀÄ FgÀtÚ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

    ¢£ÁAPÀ:13.06.2010 gÀAzÀÄ 15.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ²æà n.FgÀtÚ ¦J¸ïL EqÀ¥À£ÀÆgÀÄ oÁuÉ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ ªÀiÁ¸ÀzÉÆrØ UÁæªÀÄzÀ°è C£À¢üPÀÈvÀªÁV ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀÄPÁj AiÀiÁzÀ gÀ¸ÁAiÀÄ£À «Ä²ævÀ ¸ÉÃA¢ü ªÀiÁgÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀÝ ªÀi˯Á vÀAzÉ ªÀiÁgÉ¥Àà ¸Á: ªÀiÁ¸ÀzÉÆrØ EªÀ£À£ÀÄß §A¢ü¹, 20 °Ãlgï ¸ÉÃA¢üAiÀÄ£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀ £ÀAvÀgÀ ºÀAa£Á¼À UÁæªÀÄzÀ°è C£À¢üPÀÈvÀªÁV ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀÄPÁj AiÀiÁzÀ gÀ¸ÁAiÀÄ£À «Ä²ævÀ ¸ÉÃA¢ü ªÀiÁgÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀÝ §qÉøÁ§ vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ ¸Á:ºÀAa£Á¼À EªÀ£À£ÀÄß §A¢ü¹, 15 °Ãlgï ¸ÉÃA¢üAiÀÄ£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ EqÀ¥À£ÀÆgÀÄ oÁuÉAiÀÄ°è JgÀqÀÄ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊ PÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

    ¢£ÁAPÀ:13.06.2010 gÀAzÀÄ 17.30 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ²æà PÀgÀÄuÉñÀUËqÀ ¦J¸ïL ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ CA¨ÁªÀÄoÀzÀ°è E¹àÃmï dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀÝ PÀȵÀÚ vÀAzÉ ªÉAPÀlgÁªï ¸Á: UÁA¢ü£ÀUÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉ 8 d£ÀgÀ£ÀÄß §A¢ü¹, E¹àÃmï J¯ÉUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ £ÀUÀzÀÄ ºÀt:3500/- gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

    gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ vÁ®ÆPÀ ªÀÄ°AiÀiÁ¨ÁzÀ UÁæªÀÄ ¤ªÁ¹, ¤Ã®ªÀÄä UÀAqÀ ¹zÀÝ¥Àà 40 ªÀµÀð, EªÀ¼À ºÉÆmÉÖAiÀÄ°è UÀqÉØAiÀiÁVzÀÝjAzÀ vÉÆAzÀgÉ C£ÀĨsÀ«¸ÀÄwÛzÀÄÝ ±À¸ÀÛç aQvÉì ªÀiÁr¸ÀĪÀAvÉ ¥ÀwUÉ PÉüÀÄwÛzÀÄÝ ¥ÀwAiÀÄÄ vÀ£Àß ºÀwÛgÀ ºÀt«®èªÉAzÀÄ ºÉýzÀÝjAzÀ ºÉÆmÉÖ£ÉÆêÀÅ vÁ¼ÀzÉ fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥ÉìUÉÆAqÀÄ ¢£ÁAPÀ: 11.06.2010 gÀAzÀÄ 13.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ vÀ£Àß ªÁ¸ÀzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è £ÉÃtÄ ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼ÉAzÀÄ ªÀÄÈvÀ¼À ¸ÀºÉÆÃzÀgÀ ¤Ã®PÀAoÀ¥Àà ¸Á: ªÀiÁ£À« gÀªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ:12.06.2010 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ AiÀÄgÀUÉÃgÁ ¥ÉưøÀgÀÄ DPÀ¹äPÀ ¸ÁªÀÅ CrAiÀÄ°è zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

    ¢£ÁAPÀ:12.06.2010 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÀågÁwæ 00.30 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ £ÁUÉñÀ vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ 30 ªÀµÀð, G:CgÀPÉÃgÁ ¥ËæqÀ±Á¯ÉAiÀÄ°è PÀèPÀð ¸Á: dÄlªÀÄgÀr EªÀ£ÀÄ CzÉ UÁæªÀÄzÀ ªÀįÉèò vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁd EªÀgÀ ªÁ¸ÀzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¥ÀæªÉò¹ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄw߸ÀÄwÛgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß UÀªÀĤ¹zÀ ªÀįÉèò ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀÄ ¸ÉÃj CªÀ£À£ÀÄß »rAiÀÄ®Ä ¥ÀæAiÀÄw߸ÀÄwÛgÀĪÁUÀ vÀ¦à¹PÉÆAqÀÄ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ªÀįÉèò PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð ¥ÉưøÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

PÉÆ¥Àà¼À f¯Éè

1] UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.89/2010 PÀ®A 11 PÀ£ÁðlPÀ UÉÆà ºÀvÁå ¤ªÁgÀuÉ ªÀÄvÀÄÛ ¥À±ÀÄ ¸ÀAgÀPÀët PÁ¬ÄzÉ 1964

¢£ÁAPÀ 13-06-2010 gÀAzÀÄ 10-15 UÀAmÉUÉ DgÉÆævÀgÀÄ UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀzÀ §¸ï ¸ÁÖöåAqï gÀ¸ÉÛAiÀÄ°ègÀĪÀ ±Á¢ªÀĺÀ¯ï ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ SÁ¸ÀV ±Á¯ÉAiÀÄ 02 PÉÆoÀrAiÉƼÀUÀqÉUÉ AiÀiÁªÀÅzÉà jÃwAiÀÄ C¢üPÀÈvÀªÁzÀAvÀºÀ zÁR¯ÁwUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆAzÀzÉ C£À¢üPÀÈvÀªÁV zÀ£ÀzÀ ªÀiÁA¸ÀªÀ£ÀÄß ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ DgÉÆævÀjAzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ. 8,000-00. 02 PÀ©âtzÀ ªÀÄZÀÄÑ (ZÀÆj) 02 PÀ©âtzÀ vÀPÀÌr ªÀÄvÀÄÛ 50 PÉ.f.AiÀÄ ªÀiÁA¸ÀªÀ£ÀÄß d¦Û ¥Àr¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.    

2] UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.90/2010 PÀ®A 87 Pɦ DåPïÖ

¢£ÁAPÀ 13-06-2010 gÀAzÀÄ DgÉÆævÀgÁzÀ ¥ÀAZÀ¥Àà vÀAzÉ «ÃgÀ¨sÀzÀæ¥Àà CAUÀr 45 ªÀµÀð ¸Á: ¥Àæ±ÁAvÀ £ÀUÀgÀ, UÀAUÁªÀw, 2] gÀ« vÀAzÉ ªÉAPÀmÉñÀ¥Àà 29 ªÀµÀð ¸Á: ªÀÄ»§Æ§Ä £ÀUÀgÀ, UÀAUÁªÀw, 3] §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ¸ÀAUÀ¥Àà CAUÀr 35 ªÀµÀð ¸Á: »gÉÃdAvÀPÀ¯ï, UÀAUÁªÀw. 4] §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ «gÉñÀ¥Àà 35 ªÀµÀð ¸Á: ªÀqÀØgÀ NtÂ, UÀAUÁªÀw. 5] C±ÉÆÃPÀ vÀAzÉ gÁZÀ¥Àà 35 ªÀµÀð ¸Á: E¸ÁèA¥ÀÄgÀ, UÀAUÁªÀw. 6] DAd£ÉÃAiÀÄ vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà ªÀAiÀÄ 28 ªÀµÀð ¸Á: E¸ÁèA¥ÀÄgÀ UÀAUÁªÀw.    7] «±Àé£ÁxÀ ¸Á: UÀAUÁªÀw. EªÀgÀÄ UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀzÀ PÀ£ÀPÀVj gÀ¸ÉÛAiÀÄ°ègÀĪÀ C±ÀéªÉÄÃzsÀ ¯ÁqÀÓ ºÀwÛgÀ °AUÀgÁd PÁåA¥ï ªÁå¦ÛAiÀÄ°èAiÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è MAzÀÄ ¥Áè¹ÖPï §PÁðzÀ ªÉÄÃ¯É zÀÄAqÁV PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀtPÉÌ ºÀaÑ 52 E¸ÉàÃmï J¯ÉUÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ CAzÀgï-¨ÁºÀgï E¸ÉàÃmï dÆeÁl DqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¦.J¸ï.L. (C.«) ºÁUÀÆ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀjAzÀ E¸ÉàÃmï dÆeÁlzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ. 42,150-00, 06 ªÉƨÉʯï, 52 E¸ÉàÃmï J¯ÉUÀ¼À£ÀÄß ºÁUÀÆ MAzÀÄ ¥Áè¹ÖPï §PÁðªÀ£ÀÄß d¦Û ¥Àr¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.    :

3] UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.91/2010 PÀ®A 454, 457, 380 L¦¹.

¢£ÁAPÀ:-13-06-2010 gÀAzÀÄ 18-00 UÀAmÉAiÀÄ ªÀÄzsÀå CªÀ¢üAiÀÄ°è UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀzÀ PÀA¦è gÀ¸ÉÛAiÀÄ ®Qëöä gÉÊ¸ï «Ä¯ï ªÀÄvÀÄÛ vÀÄAUÀ¨sÀzÁæ EAqÀ¹ÖçÃeï «Ä¯ïUÀ¼À ªÀÄzsÀåzÀ°è EgÀĪÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ GvÀÛgÀ ¢QÌ£À ¨ÁV°UÉ ºÁQzÀ ©ÃUÀªÀ£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ ªÀÄÄjzÀÄ vÉgÉzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÉƼÀUÉ ºÉÆÃV C¯ÁägÀªÀ£ÀÄß ªÀÄÄjzÀÄ vÉgÉzÀÄ CzÀgÀ°ènÖzÀÝ £ÀUÀzÀÄ ºÀt ºÁUÀÆ §AUÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ ¨É½î£À MqÀªÉUÀ¼ÀÄ MlÄÖ CA.Q.gÀÆ. 40,000-00 ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀªÀÅUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ.

4] C¼ÀªÀAr ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.37/2010 PÀ®A 498 (J), 323, 341, 324, 504, ¸À»vÀ 34 L¦¹.

¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß ªÀÄUÀ¼ÁzÀ gÉÃtÄPÁ EªÀ¼À£ÀÄß ºÀnÖ UÁæªÀÄzÀ ºÉÆ£ÀPÉÃgÀ¥Àà EªÀ£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ ºÀ£ÀªÀÄAvÀ EªÀ¤UÉ ®UÀß ªÀiÁr PÉÆnÖzÀÄÝ, FUÉÎ MAzÀÄ ªÀµÀðzÀ »AzÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÀÄ UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉUÉ £ÀqÉAiÀÄ®Ä ºÉÆÃVzÀÄÝ, UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è UÀAqÀ ªÀÄvÀÄÛ CvÉÛ FgÀªÀÄä E§âgÀÆ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ½UÉ MAzÀ¯Áè MAzÀÄ PÁgÀt¢AzÀ dUÀ¼Á vÉUÉzÀÄ, ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁqÀÄvÀÛ §A¢zÀÄÝ, F «µÀAiÀĪÀ£ÀÄß CªÀ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ w½¹zÀÄÝ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ªÀÄUÀ½UÉ ¸ÀÄzsÁj¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÀAvÉ ¸ÀªÀiÁzsÁ£À ªÀiÁrzÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ ¸ÀzÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÀÄ UÀ©üðtÂAiÀiÁVzÀÄÝ, UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è QjQj EzÀÝjAzÀ ªÀÄUÀ¼À£ÀÄß vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ FUÉÎ 5 wAUÀ¼À »AzÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ vÀ£Àß ªÀÄUÀ¼À ºÉjUÉAiÀÄ PÁ®PÉÌ ºÉjUÉ PÁqÀð ªÀÄvÀÄÛ gÉñÀ£ï PÁqÀð CªÀ±Àå«zÀÝjAzÀ vÀ£Àß ªÀÄUÀ¼ÉÆA¢UÉ ¢£ÁAPÀ: 12-06-10 gÀAzÀÄ ºÀnÖ UÁæªÀÄPÉÌ §AzÀÄ, ºÉjUÉ PÁqÀð ªÀÄvÀÄÛ gÉñÀ£ï PÁqÀð UÀ¼À£ÀÄß PÉüÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ, DgÉÆævÀgÁzÀ ºÀ£ÀªÀÄAvÀ ºÁUÀÄ CªÀ£À vÁ¬Ä FgÀªÀÄä EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¯Éà ºÀ¯ÁÌ ¸ÀƼÉà E°è AiÀiÁPÉ §A¢j CAvÀ ¨ÉÊzÁr, PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ, PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ zÀÄ:SÁ¥ÀvÀUÉƽ¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ ªÀUÉÊgÉ EzÀÝ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

5] ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.111/2010 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹.

¢£ÁAPÀ. 13-06-2010 gÀAzÀÄ J£ï.ºÉZï-63 gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É dAiÀIJæà ªÉÆÃmÁgÀì ºÀwÛgÀ ºÉÆUÀÄwÛgÀĪÁUÀ JzÀgÀÄUÀqɬÄAzÀ M§â n¥ÀàgÀ £ÀA- PÉ.J- 35/5838 gÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß n¥ÀàgÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ £À£Àß ªÁºÀ£ÀPÉÌ oÀPÀÌgÀ PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹zÀÝjAzÀ ¸ÀzÀj ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀjUÀÆ ªÀÄvÀÄÛ dAiÀÄ¥Á® FvÀ¤UÉ ¨sÁj ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ªÀÄÄAvÁVzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢üAiÀÄ ªÉÄðÃAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

6] PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.85/2010 PÀ®A 109 ¹Dg惡.

¢: 13-06-10 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ 0315 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ UÀ¸ÀÄÛ ¥Àj²Ã®£É ªÀiÁqÀÄvÀÛ PÁgÀlV ¥ÀlÖtzÀ ºÀ¼Éà §¸ï ¸ÁÖ÷åAq ºÀwÛgÀ §AzÁUÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ ¸À.».¥Áæ.±Á¯ÉAiÀÄ PÀA¥ËAq M¼ÀUÉ PÀ« £ÉgÀ½£À°è vÀ£Àß ªÀÄÄRªÀ£ÀÄß ªÀÄgÉ ªÀiÁaPÉÆAqÀÄ ¤AwzÀÝ£ÀÄß £ÉÆÃr fÃ¥À£ÀÄß ¤°è¹ CªÀ¤UÉ AiÀiÁgÀÄ C°è ¤AvÀªÀgÀÄ CAvÀ PÀÆVzÁUÀ CªÀ£ÀÄ £ÀªÀÄä£ÀÄß £ÉÆÃr C°èAzÀ vÀ¦à¹PÉƼÀî®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹zÁUÀ ¸ÀAUÀqÀ EzÀÝ ¦¹-81 gÀªÀgÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ CªÀ£À£ÀÄß »rzÀÄ «ZÁj¸À®Ä vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À ¨ÉÃgÉ ¨ÉÃgÉ ºÉýzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ vÀ£Àß EgÀÄ«PÉAiÀÄ §UÉÎ ªÀÄgÉ ªÀiÁZÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹zÀÄÝ CªÀ¤UÉ ¥ÀÅ£À" ¥ÀÅ£À" «ZÁj¹zÁUÀ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ ±Á«ÄÃzÀC° @ ±Á«ÄÃzÀ vÀAzÉ ¨Á§Ä¸Á§ §AqÉtÂÚ, ªÀ: 26, eÁ: ªÀÄĹèÃA, G: UËArPÉ®¸À ¸Á: §¤ßVqÀzÀ PÁåA¥ UÀAUÁªÀw, CAvÀ w½¹zÀÄÝ ¸À¢æAiÀĪÀ¤UÉ F C¥ÀgÁwæAiÀÄ°è C°è CªÀ£À EgÀÄ«PÉAiÀÄ §UÉÎ «ZÁj¸À®Ä CªÀ£ÀÄ ¸ÀªÀÄ¥ÀðPÀªÁzÀ GvÀÛgÀ PÉÆqÀzÉà EzÀÄÝzÀjAzÀ ¸À¢æAiÀĪÀ£À£ÀÄß ºÁUÉAiÉÄà ©lÖ°è F C¥ÀgÁwæAiÀÄ°è AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÄ ¸ÀéwÛ£À C¥ÀgÁzsÀ ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÉA§ §®ªÁzÀ £ÀA©PÉ §A¢zÀÝjAzÀ DgÉÆævÀ£À «gÀÄzÀÞ ªÀÄÄ0eÁUÀÈvÀ PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

7] AiÀÄ®§ÄUÁð ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.60/2010 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹

¢£ÁAPÀ: 13-06-2010 gÀAzÀÄ ¦gÁå¢zÁgÀ£ÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÆÃlgÀ £ÀA. PÉJ-37/Dgï-4658 £ÉÃzÀÝgÀ°è ±ÀAPÀæ¥Àà PÁgÀ¨Áj EvÀ£À£ÀÄß »AzÀÄUÀqÉ PÀĽ¹PÉÆAqÀÄ PÉA¥À½î UÁæªÀÄ¢AzÀ aPÀ̪ÀiÁåUÉÃj ªÀiÁUÀðªÁV vÀªÀÄä HgÀÄ PÀQ̺À½î UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ aPÀ̪ÀiÁåUÉÃj zÁn §ÆzÀUÀÄA¥Á ¹ÃªÀiÁzÀ°è gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀªÀÄUÀ먀 ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÆÃlgÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆæ ZÁ®PÀ£ÁzÀ ªÀĺÉñÀ vÀAzÉ ºÀ£ÀäAvÀ¥Àà ¨sÁ« ¸Á: aPÀ̪ÀiÁåUÉÃj EvÀ£ÀÄ ºÉƸÀ mÁæöåPÀÖgÀ EAf£À £ÀA. RDGW02712 ªÀÄvÀÄÛ mÉæîgÀ£ÀÄß §ÆzÀUÀÄA¥Á PÁæ¸ï PÀqɬÄAzÀ aPÀ̪ÀiÁåUÉÃj UÁæªÀÄzÀ PÀqÉUÉ Cwà eÉÆÃgÁV ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ªÀ, vÁvÁìgÀvÀ£À¢AzÀ ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀÄPÁj DUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV vÀ£Àß JzÀÄjUÉ §gÀÄwÛzÀÝ ¦gÁå¢zÁgÀgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÆÃlgÀ£ÀÄß ¯ÉQ̸ÀzÉà mÁæöåPÀÖgÀ M«ÄäAzÉƪÉÄä¯É JqÀUÀqÉ wgÀÄV¹ mÉæîgÀzÀ ªÀÄÄA¢£À §® ¨sÁUÀzÀ ¨ÁrAiÀÄ£ÀÄß ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÆÃlgÀ ªÀÄÄA¢£À qÀÆ«ÄUÉ lPÀÌgÀ PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹zÀÝjAzÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÆÃlgÀ »AzÉ PÀĽwzÀÝ ±ÀAPÀæ¥Àà PÁgÀ¨sÁj EvÀ£À ºÀuÉUÉ, §® ¨sÀÄdPÉÌ ¨sÁj ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ ¦gÁå¢UÀÆ ¸ÀºÀ §® ¨sÀÄdPÉÌ M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ

GULBARGA DISTRICT REPORTED CRIMES

±ÀºÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ¢£ÁAPÀ:12:06:2010 gÀAzÀÄ CªÀĪÁ¸Éå EzÀÄÝzÀjAzÀ jAzÀ ¦AiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ ¦AiÀiÁ𢠺ÉAqÀw ±ÀºÁ¥ÀÆgÀzÀ°èAiÀÄ ªÀÄ£É Qð ºÁQPÉÆAqÀÄ ºÀÄ®PÀ®è UÉ ºÉÆÃVzÀÄÝ vÀ£Àß ºÉAqÀw ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ ¸ÀA§A¢PÀgÀÄ PÀÆr ¸ÁAiÀÄAPÁ® eÉêÀVð PÀ®èºÀAUÀgÀV zÉêÀ¸ÁÜ£ÀPÉÌ ºÉÆÃVzÀÄÝ ¢:13:06:2010 gÀAzÀÄ ¨ÁdÄ ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀÄ £ÀªÀÄä ªÀÄ£É ¢£ÁAPÀ:13:06:2010 gÀAzÀÄ 02:30 JJªÀiï ¸ÀĪÀiÁjUÉ PÀ¼ÀîvÀ£ÀªÁVzÉ CAvÁ w½¹zÁUÀ vÀ£ÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁV ªÀÄ£ÉAiÀÄ Qð ªÀÄÄjzÀÄÝ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è M¼ÀUÀqÉ £ÉÆÃqÀ®Ä C®ªÀiÁjAiÀÄ°èzÀÝ 1] 1 ªÀgÉ vÉÆ¯É £ÉPÉèøÀ 2] 1 vÉÆ° ¯ÁPÉl 3] 6 ªÀiÁ¹ MAzÀÄ ¯ÁPÉÃl ªÀÄvÀÄÛ 4] 2 GAUÀÄgÀÄ CAzÁdÄ MlÄÖ 5 vÉÆ°AiÀĵÀÄÖ §AUÁgÀzÀ D§gÀtUÀ¼ÀÄ C.Q 80,000- gÀÆ ¨É½î GqÀzÁgÀ 4 vÉÆ° CQ, 1000 gÀÆ ªÀÄvÀÄÛ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 25,000 gÀÆ MlÄÖ »ÃUÉ J¯Áè ¸ÉÃj 1,06,000 gÀÆ AiÀĵÀÄÖ AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¸ÁgÀA±À¢AzÀ oÁuÉAiÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA: 132:2010 PÀ®A 457 380 L¦¹ £ÉßzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

±ÀºÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ¢£ÁAPÀ:12:06:2010 gÀAzÀÄ CªÀĪÁ¸Éå EzÀÄÝzÀjAzÀ jAzÀ ¦AiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ ¦AiÀiÁ𢠺ÉAqÀw ±ÀºÁ¥ÀÆgÀzÀ°èAiÀÄ ªÀÄ£É Qð ºÁQPÉÆAqÀÄ ºÀÄ®PÀ®è UÉ ºÉÆÃVzÀÄÝ vÀ£Àß ºÉAqÀw ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ ¸ÀA§A¢PÀgÀÄ PÀÆr ¸ÁAiÀÄAPÁ® eÉêÀVð PÀ®èºÀAUÀgÀV zÉêÀ¸ÁÜ£ÀPÉÌ ºÉÆÃVzÀÄÝ ¢:13:06:2010 gÀAzÀÄ ¨ÁdÄ ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀÄ £ÀªÀÄä ªÀÄ£É ¢£ÁAPÀ:13:06:2010 gÀAzÀÄ 02:30 JJªÀiï ¸ÀĪÀiÁjUÉ PÀ¼ÀîvÀ£ÀªÁVzÉ CAvÁ w½¹zÁUÀ vÀ£ÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁV ªÀÄ£ÉAiÀÄ Qð ªÀÄÄjzÀÄÝ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è M¼ÀUÀqÉ £ÉÆÃqÀ®Ä C®ªÀiÁjAiÀÄ°èzÀÝ 1] 1 ªÀgÉ vÉÆ¯É £ÉPÉèøÀ 2] 1 vÉÆ° ¯ÁPÉl 3] 6 ªÀiÁ¹ MAzÀÄ ¯ÁPÉÃl ªÀÄvÀÄÛ 4] 2 GAUÀÄgÀÄ CAzÁdÄ MlÄÖ 5 vÉÆ°AiÀĵÀÄÖ §AUÁgÀzÀ D§gÀtUÀ¼ÀÄ C.Q 80,000- gÀÆ ¨É½î GqÀzÁgÀ 4 vÉÆ° CQ, 1000 gÀÆ ªÀÄvÀÄÛ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 25,000 gÀÆ MlÄÖ »ÃUÉ J¯Áè ¸ÉÃj 1,06,000 gÀÆ AiÀĵÀÄÖ AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¸ÁgÀA±À¢AzÀ oÁuÉAiÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA: 132:2010 PÀ®A 457 380 L¦¹ £ÉßzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

§æºÀä¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 13/06/10 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 12:00 UÀAmÉUÉ f¯Áè ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ N.¦ ¦.¹ 1089 C±ÉÆÃPÀ gÀªÀgÀÄ ¤¸ÀÛAvÀÄ ªÀÄÆ®PÀ ¹zÁæªÀÄ PÀgÀAn JA¨ÁvÀ£ÀÄ dUÀ¼ÀzÀ°è UÁAiÀĺÉÆA¢ G¥ÀZÁgÀPÁÌV f¯Áè ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ §AzÀÄ ¸ÉÃjPÉAiÀiÁVgÀÄvÁÛ£É CAvÁ w½¹zÀÝjAzÀ f¯Áè ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ ¨ÉÃnPÉÆlÄÖ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ²æÃ.¹zÁæªÀÄ vÀAzÉ AiÀÄ®è¥Àà PÀgÀAn, ªÀAiÀÄ|| 26, eÁw|| UÉÆ®ègÀ, ¸Á|| UÉÆ®ègÀ Nt dUÀvï UÀÄ®§UÁð FvÀ£À ºÉýPÉ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ ¸ÀzÀgÀ ¦üAiÀiÁðzÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ: 13/06/10 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 11:00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ UÉÆ®ègÀ NtÂAiÀÄ°ègÀĪÀ ¸ÀÄ®¨sÀ ±ËZÁ®AiÀÄzÀ ºÀwÛgÀ¢AzÀ ºÉÆgÀnzÁÝUÀ DgÉÆæ 1) zÀÄUÀð¥Áà vÀAzÉ AiÀÄAPÀl¥Àà PÀgÀAn, 2) ªÉAPÀmÉñÀ vÀAzÉ UÉÆ«AzÀ¥Àà NgÀUÀAn, E§âgÀÄ ¸Á|| UÉÆ®ègÀ Nt dUÀvï UÀÄ®§UÁð gÀªÀgÀÄ »A¢¤AzÀ §AzÀÄ £À£Àß vÀ¯ÉUÉ PÀ©âtzÀ gÁr¤AzÀ ªÀÄvÀÄÛ PÉʬÄAzÀ ¨É¤ßUÉ ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛgÉ. £Á£ÀÄ ªÉAPÀmÉñÀ¤UÉ 30/- gÀÆ¥Á¬Ä PÉÆnÖzÀÄÝ D ºÀt ªÀÄgÀ½ PÉÆqÀÄ CAvÁ PÉýzÀPÉÌ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ £À£ÉÆßA¢UÉ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛgÉ CAvÁ EvÁå¢AiÀiÁV PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀ ºÉýÃPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄ°AzÀ §æºÀä¥ÀÆgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA:145/2010 PÀ®A: 323, 324 ¸ÀA 34L.¦.¹ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§æºÀä¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 12/06/2010 gÀAzÀÄ 1030 UÀAmÉUÉ ºÉêÀÄAvÀ ¹.¦.¹ 660 §æºÀä¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ®§UÁðgÀªÀgÀÄ vÀªÀÄä ªÀgÀ¢ ¸À°è¹zÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 12/06/2010 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 0800 UÀAl¬ÄAzÀ oÁuÁ ºÀ¢ÝAiÀÄ°è ¥ÉmÉÆæðAUï PÀvÀðªÀå PÀÄjvÀÄ ¸ÀAUÀqÀ ¹.¦.¹ 1289 ªÀĺɧƧ ±ÉÃRgÀ gÀªÀgÀÄ oÁuɬÄAzÀ ºÉÆgÀlÄ, ¹.n §¸Àì ¸ÁÖöåAqï ºÀwÛgÀ 1000 UÀAmÉUÉ ºÉÆÃzÁUÀ C°è M§â£ÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ¤AvÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉÆà PÁIÄt E®èzÉ ºÉÆÃV §gÀĪÀ d£ÀjUÉ ¨ÉÊAiÀÄĪÀÅzÀÄ, ºÉÆqÉAiÀÄ°èPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÀÅzÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ C®èzÉ ¨sÀAiÀiÁ£ÀPÀ jÃw¬ÄAzÀ CAUÀ ¥ÀæzÀ±Àð£À ªÀiÁr gËr- UÀÄAqÁ£ÀAvÉ ªÀwð¸ÀÄwÛzÁÝUÀ DUÀ £ÁªÀÅ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À£ÀÄß »rzÀÄ «ZÁj¸À®Ä ªÀÄ£ÀÆìgÀ vÀAzÉ ¹¢ÝPÀ±ÁºÀ ¥sÀQÃgï, ªÀAiÀÄ|| 25 ªÀµÀð, G|| ºÀmÉî PÉ®¸À, ¸Á|| ªÀÄ»§Æ§ £ÀUÀgÀ UÀÄ®§UÁð CAvÁ ºÉýzÀÄÝ ¸ÀܼÀzÀ°è ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À£ÀÄß ºÁUÉÃAiÉÄà ©lÖ°è AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÉÆAzÀÄ PÀÈvÀåªÉ¸ÀUÀ§ºÀÄzÉAzÀÄ ªÀÄÄAeÁUÀÈvÉ PÀæªÀÄzÀ PÀÄjvÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À «gÀÄzÀÝ ªÀgÀ¢ ¸À°è¹zÀÄÝ, ¸ÀzÀj ªÀgÀ¢ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ §æºÀä¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 143/10 PÀ®A: 110(E) & (f) ¹.Dgï.¦.¹. ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

avÁÛ¥ÀÆgï ¥Éưøï oÁuÉ
¢£ÁAPÀ 13/06/10 gÀAzÀÄ 9-30 J.JªÀiï.PÉÌ ²æà ©üêÀÄgÁAiÀÄ ºÁ¢ªÀĤ ¸Á|| C¼ÉÆî½î EªÀgÀÄ oÁuÉUÀ §AzÀÄ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁ𢠺Éý §gɬĹzÀÄÝ CzÉ CzÀgÀ ¸ÀAQë¥ÀÛ ¸ÁgÁA±À K£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 12/06/10 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 5-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¸ÀĸÀ®ªÀÄä ºÁ¢ªÀĤ ªÀÄvÀÄÛ £Á£ÀÄ ¸ÀgÀPÁgÀ £À¼ÀPÉÌ ¤ÃjUÉ ºÉÆÃzÁUÀ ¥Á½ ¥ÀæPÁgÀ PÉÆqÀ vÀÄA§Ä CAvÀ CA¢zÀÝPÉÌ ¨Á¬Ä ªÀiÁvÀÄ vÀPÀgÁgÀÄ DVzÀÝgÀ «µÀAiÀÄzÀ §UÉÎ J®ègÀÆ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ CAUÀ¼ÀzÀ°è §AzsÀÄ PÀ®Äè §rUÉ PÉʬÄAzÀ, ºÉÆqÉzÀÄ ¨sÁj zÀÄSÁ¥ÀvÀ¥Àr¹ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ ºÉÆÃzÀ §UÉÎ ¦üAiÀÄð¢AiÀÄ ªÉÄðAzÀ ªÉÄÃ¯É £ÀªÀÄÆ¢¹zÀ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ CzÉ,.