Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Sunday, July 18, 2010

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE : 18/07/2010

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.
¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w : 18/07/2010
ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 217/2010 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 17/07/2010 gÀAzÀÄ 1815 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ eÉʲæà UÀAqÀ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ zÉêÀgÀ ªÀĤ ªÀAiÀÄ: 22 ªÀµÀð eÁ: PÀ§â°ÃUÀ G : ªÀÄ£É PÉ®¸À ¸Á: PÀªÀįÁ¥ÀÆgÀ f UÀÄ®§UÁð EªÀgÀÄ UÀAqÀ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ PÀÄrPÉÆAqÀÄ »ÃgÉÆà ºÉÆÃAqÀ £ÀA-PÉJ-39/JZï 6467 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀÄ PÀªÀįÁ¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄ¢AzÀ ºÉÆøÀ½îUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ gÁºÉ £ÀA-9 gÀ ªÉÄÃ¯É ºÀÄqÀV PÀqɬÄAzÀ DgÉÆæü »ÃgÉÆà ºÉÆÃAqÀ £ÀA-fJ¸ï 6/ J¹-1184 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÁºÀ£ÀPÉÌ rQÌ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É ¸ÀzÀj rQÌAiÀÄ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¸ÁzÁ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. ºÁUÀÄ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ¤UÉ JzÉUÉ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. C®èzÉ DgÉÆæUÉ §®¨sÀÆdPÉÌ ¨sÁjUÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.
©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 106/2010 PÀ®A 279, 304 [J] L¦¹, eÉÆvÉ 187 LJªÀiï« CPïÖ :-
¢£ÁAPÀ : 17/07/2010 gÀAzÀÄ 1330 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ UÀÄAqÀªÀiÁä UÀAqÀ PÁ²Ã£ÁxÀ PÉÊPÁr ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð, G: §ÄnÖ £ÉÃAiÀÄĪÀ PÉ®¸À ¸Á: ºÀÄqÀÄV ¸ÀzÀå aªÀiïPÉÆÃqÀ vÁ f ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ vÀ£Àß UÀAqÀ£ÁzÀ PÁ²Ã£ÁxÀ ºÁUÀÆ ªÀÄUÀÄ«£ÉÆA¢UÉ dªÁºÀgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÀÄÆ®PÀ G¸Áä£ÀUÀAeï PÀqÉUÉ ºÉÆUÀÄwÛzÁÝUÀ »A¢¤AzÀ PÀ¥ÀÄà §tÚzÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉJ-39/ºÉZï-1123 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ PÁ²Ã£ÁxÀ¤UÉ rQÌ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É ¸ÀzÀj rQ̬ÄAzÀ PÁ²Ã£ÁxÀ£À JqÀ ºÀuÉ, PÀ¥Á¼ÀPÉÌ, ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. DgÉÆæAiÀÄÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀܼÀzÀ¯Éè ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.
PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 81/2010 PÀ®A 324, 504 L¦¹ :-¢£ÁAPÀ : 17/07/2010 gÀAzÀÄ 1730 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀÄ𢠥ÀAqÀj£ÁxÀ vÀAzÉ ¤ªÀwðgÁªÀ ©gÁzÁgÀ ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð G: MPÀÌ®ÄvÀ£À eÁ: ªÀÄgÁoÁ ¸Á: ¨É¼ÀPÀÄtÂ(©) EªÀgÀ Hj£À ²ªÁgÀzÀ°è HjUÉ ºÀwÛ ºÉÆ® ¸ÀªÉð £ÀA.134 £ÉÃzÀgÀ°è 3 JPÀgÉ d«ÄãÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¥Á°UÉ §A¢zÀÄÝ ¸ÀzÀj d«ÄãÀÄzÀ°è ¯ÉêÀ¯ï ªÀiÁqÀ®Ä eÉ.¹.©. vÀj¹ ¯ÉªÀ¯ï ªÀiÁqÀĪÁUÀ DgÉÆæ UÉÆëAzÀ vÀAzÉ PÉÆÃAr¨Á ªÁqÉPÀgï ¸Á: ¨É¼ÀPÀÄt (©) EªÀ£ÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ d«Ä¤£À «µÀAiÀÄzÀ°è vÀPÀgÁgÀÄ vÉUÉzÀÄ CªÁZÀѪÁV ¨ÉÊzÀÄ PÀ°è¤AzÀ JqÀUÀqÉ PÀtÂÚ£À PɼÀUÀqÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀ£ÀÄ JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.
PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 80/2010 PÀ®A 143, 147, 148, 341, 323, 324, 504 eÉÆvÉ 149 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 17/07/2010 gÀAzÀÄ 1540 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀÄ𢠸ÀAfêÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ZÀAzÀæPÁAvÀ ªÀAiÀÄ : 32 ªÀµÀð G: MPÀÌ®ÄvÀ£À eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ ¸Á ®R£ÀUÁAªÀ EªÀgÀÄ vÀ£Àß vÁ¬ÄAiÀÄ£ÀÄß ¢éÃZÀPÀæ ªÁºÀ£ÀzÀ ªÉÄÃ¯É PÀÆrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ¸ÉÆãÁ¼À UÁæªÀÄzÀ ºÀ£ÀĪÀiÁ£À ªÀÄA¢gÀzÀ ºÀwÛgÀ DgÉÆæ 1] °AUÀ¥Áà ªÀĺÁd£ï ¸Á; PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ºÁUÀÄ E£ÀÆß 11 d£ÀgÀÄ ¸Á ®R£ÀUÁAªÀ, GzÀVÃgÀ. EªÀgÀÄ fÃ¥ï £ÀA.PÉJ-49/JA.-197 £ÉÃzÀgÀ°è §AzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÉÊAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄĶ֪ÀiÁr ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉÆmÉÖAiÀÄ°è ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀgÀÄ. ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÁ¬Ä ¸ÀAUÀªÀÄä CªÀjUÀÆ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ. ºÁUÀÄ G½zÀªÀÀgÀÄ ¸ÉÃj £ÀªÀÄUÉ CªÁZÀѪÁV ¨ÉÊzÀÄ PÉÊUÀ½AzÀ ªÉÄʪÉÄÃ¯É C®è°è ºÉÆqÉzÀÄ UÁAiÀÄ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ. ¸ÀzÀj WÀl£É ¢£ÁAPÀ 11/07/2010 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 6-30 UÀAmÉUÉ dgÀÄVgÀÄvÀÛzÉ. ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÁUÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ CtÚ, CwÛUÉ ªÉÄÃ¯É PÉøÀÄ DVzÀjAzÀ oÁuÉUÉ §AzÀÄ zÀÆgÀÄ ¤ÃqÀ®Ä vÀqÀªÁVgÀÄvÀÛzÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.
¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 98/2010 PÀ®A 279, 337 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJªÀiï«í JPïÖ :-
¢£ÁAPÀ : 17/07/2010 gÀAzÀÄ 0900 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ DPÁ±À vÀAzÉ ¸ÉÆêÀÄ£ÁxÀ ¨ÁªÀUÉ ªÀAiÀÄ: 18 ªÀµÀð G: «zsÁåyð ¸Á UÉÆÃgÀaAZÉÆÃ½î ¸ÀzÀå ¯ÉPÀÑgï PÁ¯ÉÆä ¨sÁ°Ì EªÀgÀÄ ºÁUÀÄ UɼÉAiÀÄ ¤AiÉƪÀÄÈvÀ CºÀäzÀ E§âgÀÄ PÀÄrPÉÆAqÀÄ »gÉÆà ºÉÆÃAqÁ £ÀA: PÉ.J 39 JZï 8186 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀÄ UÉÆÃgÀaAZÉÆýî UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ªÁ¯É ¥ÉmÉÆæÃ¯ï §APÀ ºÀwÛgÀ C¦à DmÉÆà £ÀA PÉ.J 39/4639 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÁºÀ£ÀPÉÌ rQÌ ªÀiÁr vÀ£Àß ªÁºÀ£À ¤°è¸ÀzÉ Nr¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É ¸ÀzÀj rQÌAiÀÄ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¦üAiÀiÁ𢠧®UÁ® ¥ÁzÀPÉÌ, »A§rUÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.
ªÀÄAoÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 73/2010 PÀ®A 87 PÉ.¦ JPïÖ :-
¢£ÁAPÀ : 17/07/10 gÀAzÀÄ 1600 UÀAmÉUÉ RavÀ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦J¸ïAiÀÄ ¹§âA¢ ¸ÉÃj E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ C®UÀÆqï UÁæªÀÄzÀ UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ JzÀgÀÄUÀqÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è CAzÁgÀ §ºÁgÀ JA§ £À¸ÀĩãÀ E¸ÉàÃmï dÆeÁl DqÀÄwÛzÀÝ£ÀÄß PÀAqÀÄ CªÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr ºÉ¸ÀgÀÄ «ZÁj¸À®Ä ¸ÉÆêÀÄ£ÁxÀ vÀAzÉ ¹zÁæªÀÄ¥Áà ¸Áé«Ä ºÁUÀÄ E£ÀÆß 9 d£ÀgÀÄ J¯ÁègÀÆ ¸Á: C®UÀÆqï JAzÀÄ w½¹zÀgÀÄ £ÀAvÀgÀ CªÀgÀ ªÀ±ÀzÀ°èzÀÝ 52 E¸ÉàÃmï J¯É ºÁUÀÄ 3740/- gÀÆ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ oÁuÉ §AzÀÄ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 107/2010 PÀ®A 279, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« JPïÖ :-
¢£ÁAPÀ : 17/07/2010 gÀAzÀÄ 2030 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠧¸À¥Áà vÀAzÉ FgÀ¥Áà §®ÆègÉ ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð, ¸Á: ²ªÀ¥ÀÆgÀUÀ°è ¯ÁqÀUÉÃj ©ÃzÀgÀ. EªÀgÀÄ CA¨ÉÃqÀÌgÀ ªÀÈvÀÛzÀ PÀqÉUÉ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆæ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉJ-38/eÉ-6482 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ »A¢¤AzÀ eÉÆÃgÁV rQÌ ºÉÆÃqÉ¢gÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀj ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ §®vÉÆqÉAiÀÄ J®§Ä ªÀÄÄjzÀAvÉ ¨sÁjUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.
©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 108/2010 PÀ®A 279, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« JPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 17/07/2010 gÀAzÀÄ 2030 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀĺÀªÀÄäzÀ d«Äî vÀAzÉ ªÀĺÀäzÀ G¸Áä£À ªÀAiÀÄ: 32 ªÀµÀð ¸Á: £Ë¨ÁzÀ ºÀ£ÀĪÀiÁ£À ªÀÄA¢gÀ ºÀwÛgÀ ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ £Ë¨ÁzÀPÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ JzÀÄj¤AzÀ N«Ä¤ £ÀA. PÉJ-32/JªÀiï.5529 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ rQÌ ºÉÆÃqÉ¢gÀÄvÁÛ£É ¸ÀzÀj rQ̬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ §®PÁ°£À ªÉƼÀPÁ°UÉ ºÁUÀÆ ¸ÉÆAlPÉÌ ¥ÉmÁÖVgÀÄvÀÛzÉ. rQÌ ºÉÆqÉzÀ N«Ä¤ ªÁºÀ£ÀzÀ°è aQvÉì PÀÄjvÀÄ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ©lÄÖ N«Ä¤ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆVgÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.
©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 108/2010 PÀ®A 279, 337,338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« JPïÖ :-
¢£ÁAPÀ : 18/07/2010 gÀAzÀÄ 0815 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄ°èPÁdÄð£À vÀAzÉ ¹zÀÝ¥Áà, ªÀÄrªÁ¼À, 30ªÀµÀð, G: J¸ï.PÉ. J¸ï. ªÉÄÊPÉÆæà ¥sÉÊ£Á£ÀìzÀ°è £ËPÀj ¸Á: PÀ¥À¯Á¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄ. ¸Á PÀ¥À¯Á¥ÀÆgÀ EªÀgÀÄ vÀªÀÄä ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉJ-25/«í.2005 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ ¥ÀÆeÁ, C£ÀߥÀÆuÁð EªÀgÀ£ÀÄß PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ PÉÆüÁgÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ »A¢¤AzÀ DgÉÆæ PÁgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®UÉ rQÌ ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀj rQ̬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ §®UÀtÂÚUÉ ºÁUÀÄ EvÀgÀ PÀqÉUÀ¼À°è ¨sÁjUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛªÉ. ¥ÀÆeÁ ºÁUÀÆ C£ÀߥÀÆtð EªÀjUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. DgÉÆæAiÀÄÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¤°è¸ÀzÉà Nr¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

Raichur District Reported Crimes

¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ vÁ®ÆPÀ zÀqÉøÀÆÎgÀÄ UÁæªÀÄzÀ°è ªÁ¹¸ÀÄwÛgÀĪÀ ºÉÊzÀgï¸Á§ @ ¨Á¨Á vÀAzÉ ºÀĸÉãï¸Á§ 30 ªÀµÀð, Dgï.n.N.¥Àæw¤¢ü, ¸Á:PÁPÁ£ÀUÀgÀ ºÀnÖ EªÀ£ÀÄ, ¢£ÁAPÀ:03.12.2007 gÀAzÀÄ zÀqÉøÀÆÎgÀÄ UÁæªÀÄzÀ 25 ªÀµÀðzÀ AiÀÄĪÀwAiÀi£ÀÄß ¸ÀA¥ÀæzÁAiÀÄzÀAvÉ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁVzÀÄÝ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁzÀ £ÀAvÀgÀ MAzÀÄ ªÀµÀðzÀªÀgÉUÉ C£ÉÆåãÀåªÁVzÀÄÝ £ÀAvÀgÀzÀ ¢£ÀUÀ¼À°è ªÀÄzsÀå¸ÉêÀ£É, E¹àÃmï E¤ßvÀgÀ zÀıÀÑlUÀ¼À£ÀÄß PÀ°vÀÄ, «£Á:PÁgÀt ¥ÀwßUÉ CªÁZÀå±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÁqÀÄvÀÛ, ºÉÆqÉAiÀÄÄvÀÛ ªÀiÁ£À¹ÃPÀ ªÀÄvÀÄÛ zÉÊ»PÀ »A¸É ¤ÃrwÛzÀÄÝzÀÝ®èzÉ ¢£ÁAPÀ:09.06.2010 gÀAzÀÄ ªÉƨÉÊ¯ï ¥sÉÆãï£À°è UÀȺÀtÂUÉ ªÀÄvÀÄÛ CªÀ¼À CtÚ¤UÉ CªÁZÀå±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ UÀȺÀt £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ°è ¦üAiÀiÁ𢠸À°è¹zÀÄÝ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ ¤zÉÃð±À£ÀzÀAvÉ ¢£ÁAPÀ:17.07.2010 gÀAzÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

    ¢£ÁAPÀ:04.03.2010 gÀAzÀÄ 14.000 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ¹zÀÝAiÀÄå vÀAzÉ °AUÀ¥Àà ¸Á:ªÀiÁqÀ ¹gÀªÁgÀUÁæªÀÄ EªÀgÀ 191 aî ¨sÀvÀÛªÀ£ÀÄß Rjâ¹gÀĪÀ ZÀ£ÀߥÀà vÀAzÉ §ÆzÀzÀqÉØ¥Àà, §ÆzÀzÀqÉØ¥Àà vÀAzÉ AiÀĪÀÄÄ£À¥Àà & AiÀĪÀÄÄ£À¥Àà vÀAzÉ §ÆzÀzÀqÉØ¥Àà J®ègÀÆ ¸Á:VtªÁgÀUÁæªÀÄ vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ EªÀgÀÄ ¨sÀvÀÛªÀ£ÀÄß ¯ÁjAiÀÄ°è vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆjUÉ ºÉÆÃV ºÀt PÉÆqÀÄvÉÛêÉAzÀÄ ºÉý ºÀt PÉÆqÀzÉ ªÉÆøÀ ªÀiÁr, fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¹zÀÝAiÀÄå £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ°è ¦üAiÀiÁ𢠸À°è¹zÀÄÝ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ ¤zÉÃð±À£ÀzÀAvÉ ¢£ÁAPÀ:17.07.2010 gÀAzÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

    ¢£ÁAPÀ:17.07.2010 gÀAzÀÄ 15.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ±ÉÃRgÀ¥Àà ¸Á:gÁd®§AqÁ UÁæªÀÄ EªÀgÀÄ vÀ£Àß ªÀÄPÀ̼ÁzÀ zÉÆqÀØ«gÉñÀ & ¸ÀtÚ «gÉñÀ EªÀgÉÆA¢UÉ vÀªÀiÁä¥ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄ ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ°ègÀĪÀ vÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¥ÀPÀÌzÀ ºÉÆ®zÀ ¤ªÁ¹UÀ¼ÁzÀ §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Àà & CªÀÄgÉñÀ vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Àà E§âgÀÆ ¸Á:gÁd®§AqÁ EªÀgÀÄ ºÉÆ®zÀ §zÀÄ«£À°è PÀ¸À ºÁQzÀ «µÀAiÀÄPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹, CªÁZÀå±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ zÉÆqÀØ «gÉñÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀtÚ «gÉñÀ¤UÉ ¸À°PÉPÁ«¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ ¨Á¬Ä¬ÄAzÀ PÀaÑ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀiÁr, fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ zÉÆqÀØ«gÉñÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀiÁ£À« oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

        ¢£ÁAPÀ:16.07.2010 gÀAzÀÄ 18.15 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ©üêÀÄAiÀÄå vÀAzÉ ¥ÀQÃgÀ¥Àà ¹JA¹AiÀÄ°è ªÁlgïªÀiÁå£ï ¸Á: ºÉƸÀÆgÀÄUÁæªÀÄ vÁ:f:gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ EªÀ£ÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ ¸ÉÖõÀ£ï ¸ÀPÀð¯ï£À°ègÀĪÀ gÉãï¨ÉÆà ºÉÆÃl¯ï ªÀÄÄAzÉ ¤AvÀÄPÉÆArzÁÝUÀ gÁWÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ EªÀ£ÀÄ ©üêÀÄAiÀÄå£À ºÀwÛgÀ §AzÀÄ CªÁZÀå±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊ¢zÀÝPÉÌ AiÀiÁPÉ JAzÀÄ PÉýzÀÝPÉÌ ¤£Àß ªÀÄUÀ «PÀæªÀiï ªÀÄvÀÄÛ «gÀÄ¥ÁQëAiÀÄ CtÚ£À ªÀÄUÀ §¸ÀªÀgÁd E§âgÀÆ MAzÉ PÀqÉ PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄvÁÛgÉ. §¸ÀªÀgÁd£ÀÄ ¨Á§Ä ¨ÁåAPï ªÀiÁå£ÉÃdgï£À ªÀÄUÀ¼À£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. F «µÀAiÀÄ ¤£Àß ªÀÄUÀ¤UÉ UÉÆwÛgÀÄvÀÛzÉ. ¤£ÀߪÀÄUÀ J°èzÁÝ£É ºÉüÀÄ CAvÁ CªÁZÀå±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ §¸ÀªÀ & E£ÉÆߧ⠧A¢zÀÄÝ J®ègÀÆ ¸ÉÃj vÀªÀÄä PÉʬÄAzÀ & PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ PÀqÀUÀUÀ¼À£ÀÄß vÉUÉzÀÄ PÉÆAqÀÄ ºÉÆqÉzÀÄ M¼À¥ÉlÄÖUÉƽ¹zÀÄÝ EzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr, C°èzÀݪÀgÀÄ ©r¹zÀÝjAzÀ F ¢£À G½zÀÄ PÉÆAr¢Ý CAvÁ fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ©üêÀÄAiÀÄå ¢£ÁAPÀ:17.07.2010 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ¥À²ÑªÀÄ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

    ¢£ÁAPÀ:17.07.2010 gÀAzÀÄ 13.45 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ¦.ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ vÀAzÉ ¦.vÁåUÀgÁeï DzÀ±Àð PÁ¯ÉÆä gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ EªÀgÀÄ vÀ£Àß UɼÉAiÀÄgÉÆA¢UÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ ¸ÉÖõÀ£ï gÀ¸ÉÛAiÀÄ°ègÀĪÀ ®Qëöäà ¨Ágï & gɸÉÆÖÃgÉAmï£À°è HlªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ J.¹.D£ï ªÀiÁqÀĪÀAvÉ ºÉýzÀgÀÆ D£ï ªÀiÁqÀzÉ EzÀÄÝzÀÝjAzÀ HlªÀiÁr ©¯ï PÉÆqÀÄwÛgÀĪÁUÀ J.¹.D£ï ªÀiÁqÀ®Ä ºÉýzÀgÉ ªÀiÁqÀ°®è CAvÁ PÉýzÀPÉÌ ¨Ágï & gɸÉÆÖÃgÉAmï£À ªÀiÁå£ÉÃdgï «£ÁAiÀÄPï, ªÉÃlgïUÀ¼ÁzÀ ¸ÀA¢Ã¥À, PÀªÀįÉÃPÁAvÀ & UÀuÉñÀ EªÀgÉ®ègÀÆ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ CªÁZÀå±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ vÀqÉzÀÄ ¤°è¹, PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¦.ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ¥À²ÑªÀÄ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

    ¢£ÁAPÀ: 16.07.2010 gÀAzÀÄ 16.30 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ FgÀtÚ vÀAzÉ ©ÃgÀ¥Àà ¸Á: M¼À§¼Áîj UÁæªÀÄ EªÀ¤UÉ CªÀ£À ¸ÉÆÃzÀgÀvÉÛAiÀÄ ªÀÄPÀ̼ÁzÀ ¤AUÀtÚ vÀAzÉ UËgÀ¥Àà, «gÀÄ¥ÁQë vÀAzÉ UËgÀ¥Àà, gÁWÀÄ vÀAzÉ UËgÀ¥Àà ªÀÄvÀÄÛ ²æÃzÉë UÀAqÀ FgÀtÚ J®ègÀÆ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ ¥ÀwßAiÀÄ£ÀÄß ©lÄÖ ºÉÃVgÀÄwÛÃAiÀiÁ CªÁZÀå±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ PÀnÖUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹, fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ FgÀtÚ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

    ¢£ÁAPÀ:17.07.2010 gÀAzÀÄ 21.35 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ gÀ« vÀAzÉ gÀÄzÀæ¥Àà ¸Á:PÀqÀPÉÆüÀEªÀ£ÀÄ ¯Áj¸ÀASÉå:PÉJ.48, 1429 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ-°AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À ¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹, ªÉÃUÀ ¤AiÀÄAvÀæt ªÀiÁqÀ¯ÁUÀzÉ PÀ«vÁ¼À UÁæªÀÄzÀ §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛ zÁlÄwÛzÀÝ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ FgÀ¥Àà ¸Á:PÀ«vÁ¼À EªÀ¤UÉ rQÌPÉÆnÖzÀÝjAzÀ JqÀPÁ®Ä PɼÀUÉ wêÀæ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉAzÀÄ ºÀÄZÀÑ¥Àà vÀAzÉ gÀAUÀ¥Àà ªÀqÀªÀnÖ ¸Á: PÀ«vÁ¼À EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ PÀ«vÁ¼À oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

    zÉêÀzÀÄUÀð vÁ®ÆPÀ eÁ®ºÀ½î UÁæªÀÄzÀ vÀ¼ÀªÁgÀUÉÃj ¤ªÁ¹, ©üêÀĪÀÄä UÀAqÀ AiÀÄ®è¥Àà AiÀÄgÀPÀ£ÀªÀÄnÖ 48 ªÀµÀð EªÀ¼ÀÄ, ¢£ÁAPÀ: 17.07.2010 gÀAzÀÄ 10.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ eÁ®ºÀ½î UÁæªÀÄzÀ ZË¢æ UÁ¼É¥Àà£À ¨sÁ«UÉ §mÉÖvÉƼÉAiÀįÉAzÀÄ ºÉÆÃzÁUÀ DPÀ¹äPÀªÁV PÁ®ÄeÁj ¨Á«AiÀÄ ¤Ãj£À°è ©zÀÄÝ FdÄ ¨ÁgÀzÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼ÉAzÀÄ ªÀÄÈvÀ¼À ¥Àw PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ eÁ®ºÀ½îoÁuÉAiÀÄ°è DPÀ¹äPÀ¸ÁªÀÅ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

    ²æà n.FgÀtÚ ¦J¸ïL EqÀ¥À£ÀÆgÀÄ oÁuÉ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ:17.07.2010 gÀAzÀÄ 17.30 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ EqÀ¥À£ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄzÀ°è E¹àÃmï dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀÝ ¨ÉÊ® gÁªÀÄAiÀÄå vÀAzÉ °AUÀAiÀÄå ¸Á: EqÀ¥À£ÀÆgÀÄ ºÁUÀÆ EvÀgÉà 5 d£ÀgÀ£ÀÄß §A¢ü¹, E¹àÃmï J¯ÉUÀ¼À£ÀÄß & £ÀUÀzÀĺÀt:2400/-gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ EqÀ¥À£ÀÆgÀÄ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

    ²æà ªÀÄ°èPÁdÄð£À zÀ¦à£ï ¦J¸ïL PÀ«vÁ¼ÀoÁuÉ & ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ:17.07.2010 gÀAzÀÄ 17.30 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ »gÉâ¤ß UÁæªÀÄzÀ°è E¹àÃmï dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀÝ ªÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ CAiÀÄå¥Àà ªÉÄîÎqÉ ºÁUÀÆ EvÀgÉà 5 d£ÀgÀ£ÀÄߧA¢ü¹,E¹àÃmï J¯ÉUÀ¼À£ÀÄß & £ÀUÀzÀĺÀt:2500/-gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁr PÉÆAqÀÄ PÀ«vÁ¼À oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

GULBARGA DISTRICT REPORTED CRIMES

ºÀ¯Éè ¥ÀæPÀgÀt :-

¥sÀgÀvÁ¨ÁzÀ oÁuÉ :²æà ¨Á¨Á vÀAzÉ G¸Áä£À ¥ÀmÉî ¥ÉÆ°Ã¸ï ¥Ánî ©gÉzÁgÀ ¸Á: ¦ügÉÆÃeÁ¨ÁzÀ vÁ:f: UÀÄ®§UÁð gÀªÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £ÀªÀÄä CtÚ£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ EeÁd ¥ÀmÉî E§âgÀÆ PÀÆr ºÉÆ®PÉÌ UÀ¼É ºÉÆqÉAiÀÄ®Ä ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ £ÀªÀÄä CtÚ£À ªÀÄUÀ EªÀ£ÀÄ JvÀÄÛUÀ¼ÀÄ ºÉÆqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ. CªÀ£À »AzÉ £Á£ÀÄ JwÛ£À §Ar ºÉÆqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ £ÀªÀÄä ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆgÀmÁUÀ D ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è £ÀªÀÄä UÁæªÀÄzÀ C§ÄÝ¯ï ®wÃ¥sï ¥ÀmÉî dºÁVgÀzÁgÀ EªÀ£ÀÄ ºÉÆgÀnzÀÄÝ CªÀ¤UÉ £Á£ÀÄ £ÀªÀÄä JvÀÄÛUÀ¼ÀÄ ºÉÆqÉAiÀÄÄvÉÛÃªÉ ¸Àé®à zÀÆgÀ ºÉÆÃVj CAvÁ ºÉ½zÀÝPÉÌ «£Á: PÁgÀt dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ 1.EªÀiÁæ£ï ¥ÀmÉî vÀAzÉ C§ÄÝ¯ï ®wÃ¥sï dºÁVgÀzÁgÀ 2.jÃeÁªÁ£À vÀAzÉ C§ÄÝ¯ï ®wÃ¥sï dºÁVgÀzÁgÀ 3.E¥sÁð£À vÀAzÉ C§ÄÝ¯ï ®wÃ¥sï dºÁVgÀzÁgÀ 4.C§ÄÝ¯ï ªÁ»ÃzÀ vÀAzÉ ±ÉÃR ªÉÄÊ»§Æ§ dºÁVgÀzÁgÀ 5.UÀ¥sÁgÀ vÀAzÉ ±ÉÃR ªÉÄÊ»§Æ§ dºÁVgÀzÁgÀ 6.d§âgÀ vÀAzÉ ±ÉÃR ªÉÄÊ»§Æ§ dºÁVgÀzÁgÀ EªÀgÉ®ègÀÆ PÀÆr PÉÊAiÀÄ°è vÀ®ªÁzÀ, §rUɪÀÄ PÀ®ÄèUÀ¼ÀÄ »rzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀªÀgÉà CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ªÀiÁgÀuÁAwPÀ ºÀ¯Éè ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥sÀgÀvÁ¨ÁzÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

ºÀÄqÀÄUÀgÀÄ PÁuÉAiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀt :-

ZËPÀ oÁuÉ :²æà ZÉ£Àߧ¸À¥Àà gÀªÀgÀ ªÀÄPÀ̼ÁzÀ 1.²æñÉÊ® ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ¨sÁUÀå²æ JA§ÄªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀB 14-07-2010 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀUÉÎ ±Á¯ÉUÉ ºÉÆÃV §gÀĪÀzÁUÀ ºÉý ºÉÆÃzÀªÀgÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ®ªÁzÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ¨ÁgÀ¢zÀÝjAzÀ ºÀÄqÀÄPÁr ºÁUÀÆ ±Á¯ÉUÉ ºÉÆÃV «ZÁj¹zÀgÀÄ ±Á¯ÉUÉ §A¢gÀĪÀ¢®è CAvÁ F ¢£À oÁuÉUÉ §AzÀÄ PÁuÉAiÀiÁVgÀĪÀ £ÀªÀÄä ªÀÄUÀ, ªÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁrPÉÆqÀ¨ÉÃPÀÄ CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ZËPÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

PÁuÉAiÀiÁzÀ ºÀÄqÀÄUÀgÀ ««gÀ : ²æñÉÊ®, ªÀAiÀĸÀÄì 14 ªÀµÀð, UÉÆâ UÉA¥ÀÄ ªÉÄʧtÚ, 3¦üÃl 6 EAZÀÄ JvÀÛgÀ, ¸ÁzsÁgÀt ªÉÄÊPÀlÄÖ, PÀ£ÀßqÀ ¨sÁµÉ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄvÁÛ£É. PÀĪÀiÁj ¨sÁUÀå²æÃ, ªÀAiÀĸÀÄì 11 ªÀµÀð, UÉÆâ ªÉÄÊ §tÚ, 3 ¦üÃl JvÀÛgÀ, vɼÀî£ÉAiÀÄ ªÉÄÊPÀlÄÖ PÀ£ÀßqÀ ¨sÁµÉ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄvÁÛgÉ.