Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Thursday, May 9, 2013

GULBARGA DISTRICT REPORTED CRIME


ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣ:
ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಂಚಾರಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ: ನನ್ನ ತಂದೆಯಾದ ಚನ್ನಮಲ್ಲಪ್ಪಾ ಇವರು ದಿನಾಂಕ:09-05-2013 ರಂದು  ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9-30 ಗಂಟೆಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದ ಎದುರಿನ ರಸ್ತೆ ದಾಟುತ್ತಿರುವಾಗ ಟಂಟಂ ನಂಬರ ಕೆಎ-32 ಎ-64 ನೇದ್ದರ ಚಾಲಕ ತನ್ನ ವಾಹನವನ್ನು ಅತಿವೇಗ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಿ   ಡಿಕ್ಕಿ ಪಡಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಭಾರಿಗಾಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮಾತನಾಡುವ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರುವದಿಲ್ಲ ಅಂತಾ ಆತನ ಮಗನಾದ ಸುಭಾಶ ತಂದೆ ಚನ್ನಮಲ್ಲಪ್ಪಾ ಪಾಟೀಲ   ಉ:ಸೆಕ್ಯೂರಟಿ ಗಾರ್ಡ  ಸಾ:ಹನುಮಾನ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರ ಬಿದ್ದಾಪೂರ ಕಾಲೋನಿ ಗುಲಬರ್ಗಾರವರು ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ:34/2013  ಕಲಂ:279,338ಐಪಿಸಿ ಸಂಗಡ 187 ಐ.ಎಮ್.ವಿ.ಆಕ್ಟ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ. 

Raichur District Reported Crimes

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

ªÀÄgÀuÁAwPÀ ºÀ¯Éè ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

¢£ÁAPÀ: 08.05.2013 gÀAzÀÄ gÁwæ 11.30 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ¹.ºÉZï.PÉÆÃmÁ gÉrØ vÀAzÉ ªÉAPÀlPÀȵÁÚgÉrتÀAiÀiÁ:48 ªÀµÀð eÁw:gÉrØG:MPÀÌ®ÄvÀ£À¸Á:²æÃgÁªÀiï£ÀUÀgÀPÁåA¥ï zÉêÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÆlgï £ÀA§gï PÉ-36-EJ-7953 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß vÀUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆUÀĪÁUÀ AiÀiÁzÀªÀ £ÀUÀgÀ PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ 1) ®PÁëöägÉrØ vÀAzÉ C®ªÀ® gÁWÀªÀ gÉrØ ªÀAiÀiÁ: 36 ªÀµÀðeÁw:gÉrØG:MPÀÌ®ÄvÀ£À2]¥ÀįÁègÉrØvÀAzÉC®ªÀ®gÁBªÀgÉrتÀAiÀiÁ: 38 ªÀµÀð eÁw: gÉrØ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: E§âgÀÄ ²æà gÁªÀiï £ÀUÀgÀ PÁåA¥ï zÉêÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ ºÁ.ªÀ ºÉUÀθÀ£ÀºÀ½î.EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ D¹Û «ªÁzÀzÀ ¸À®ÄªÁV »A¢¤AzÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¤UÉ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ fæ¤AzÀ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ PÉüÀUÉ PÉqÀ« CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÀwÛ¬ÄAzÀ vÀ¯ÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ UÁAiÀÄUÉƽ¹ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ±ÀQÛ£ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 65/2013 PÀ®A,234.504.307 ¸À»vÀ 34 L¦¹CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

zÉÆA©ü ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

¢.08-05-2013 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪Ài˯Á¸Á¨ï vÀAzÉ ªÀiÁ§Ä¸Á¨ï , ªÀAiÀÄ:36ªÀ, eÁ: ªÀÄĹèA,G:ªÉÄøÀ£ï PÉ®¸À, ¸Á:UÉÆêÀĹð , vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ vÁªÀÅ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÝ PÀAPÀgï «ÄPÀìgï AiÀÄAvÀæªÀ£ÀÄß ªÁ¥À¸ï PÉÆqÀĪÀ ¸À®ÄªÁV ¹AzsÀ£ÀÆjUÉ E¤ß§âgÉÆA¢UÉ ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ïzÀ°è §A¢zÀÄÝ , ¹AzsÀ£ÀÆj£À°è vÀ£ÀUÉ ¥ÀjZÀAiÀÄ«zÀÝ PÁAUÉæ¸ï ¥ÁnðAiÀĪÀgÀÄ vÀªÀÄä ¥ÀPÀëzÀ C¨sÀåyð UÉzÀÝ RĶAiÀÄ°è PÉA¥ÀÄ §tÚ ºÁQzÀÄÝ , £ÀAvÀgÀ ¸ÀÄPÁ¯ï¥ÉÃmÉAiÀÄ°è AiÀÄAvÀæªÀ£ÀÄß E½¸ÀĪÀ ¸À®ÄªÁV ºÉÆÃV ªÀÄzÁåºÀß 2-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ºÀqÀ¥Àzï FgÀªÀÄä EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï ¤°è¹zÁUÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ ¸ÀÄPÁ¯ï¥ÉÃmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 20 d£ÀgÀÄ . MAzÀÄ UÀÆr CPÀæªÀÄPÀÆl PÀnÖPÉÆAqÀÄ PÉÊAiÀÄ°è PÀnÖUÉ »rzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß JzÉ ªÉÄð£À CAV »rzÀÄ J¼ÉzÀÄ K£À¯Éà ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£É PÁAUÉæ¸ï ¥ÁnðAiÀĪÀgÀÄ UÉzÁÝgÀ CAvÁ PÉA¥ÀÄ §tÚ ºÁQPÉÆAqÀÄ ¸ÀÄPÁ¯ï¥ÉÃmÉUÉ §gÀ®Ä JµÀÄÖ zsÉÊAiÀÄ𠤣ÀUÉ CAvÁ PÉÊUÀ½AzÀ ªÀÄvÀÄÛ PÀnÖUɬÄAzÀ ºÉÆqɧqɪÀiÁr ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀ¯ÉUÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹ JqÀUÉÊ ªÉÆtPÉÊ PɼÀUÉ ªÀÄvÀÄÛ JqÀ¥ÀPÉÌUÉ M¼À¥ÉlÄÖUÉƽ¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ EzÀÝ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄðAzÁ £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ. UÀÄ£Éß £ÀA. 119/2013 PÀ®A: 143,147,148,504, 323 , 324 ¸À»vÀ 149 L¦¹ jÃvÀå UÀÄ£Éß zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EzÉ

CPÀ¹äPÀ ¨ÉAQ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

¢£ÁAPÀ: 07.05.2013 gÀAzÀÄ vÀÄ¥ÀàzÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ°è PÉAZÀªÀÄä£À UÀÄrAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À §AiÀÄ®Ä eÁUÉAiÀÄ°è ºÁQzÀ ¨sÀvÀÛzÀ ºÀÄ®Äè ªÀÄvÀÄÛ ¸ÉÆ¥ÉàAiÀÄ 4 §t«UÀ½UÉ ¢07-05-2013gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 3-00UÀAmÉUÉ CPÀ¹äPÀªÁV ¨ÉAQ ºÀÀwÛ ¸ÀÄlÄÖ C.Q.gÀÆ.60,000=00 £ÀµÀÖªÁVgÀÄvÀÛzÉ. F WÀl£ÉAiÀÄ°è AiÀiÁªÀÅzÉà fêÀ ºÁ¤AiÀiÁVgÀĪÀÅ¢®è CAvÁ¢£ÁAPÀ: 08.05.2013 gÀAzÀÄ ²æà ªÀĺÁzÉêÀ vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁd eÁ£ÉÃPÀ¯ï eÁwBªÀiÁ¢UÀ ªÀAiÀÄ-28ªÀµÀð GBªÀåªÀ¸ÁAiÀÄ ¸ÁBvÀÄ¥ÀàzÀÆgÀÄ . gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ DPÀ¹äPÀ ¨ÉAQ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå:8/2013 £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ «ZÁgÀuÉ PÉÊUÉÆArzÉ..

1) J£ï.gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ J£ï.gÁªÀÄQæµÁÚ , 30ªÀ,G:ªÁå¥ÁgÀ PÉÃgÁ¥sï ªÀÄt¢åï PÁgï eÉÆãï UÀAUÁªÀw gÀ¸ÉÛ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ ªÀÄt¢åï PÁgï eÉÆÃ£ï ºÉ¸Àj£À°è PÁj£À ©r¨sÁUÀUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ , ¦üAiÀiÁð¢ CªÀÄgÉñï PÀqÀ§ÆgÀÄ vÀAzÉ DzÀ¥Àà , ªÀAiÀÄ:39ªÀ, G:ªÁå¥ÁgÀ & MPÀÌ®ÄvÀ£À , ¸Á: ¦.qÀ§Äèöå.r PÁåA¥ï ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ gÀªÀgÀ ºÀwÛgÀ 3 ®PÀë gÀÆ.UÀ¼ÀÄ ¸Á® ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¥Áæ«Ä¸Àj £ÉÆÃmï §gÉzÀÄPÉÆnÖzÀÄÝ , ¸ÀzÀj ¸Á®zÀ ºÀt PÉýzÁUÀ PÉÆqÀĪÀzÁV ºÉüÀÄvÁÛ PÉÆqÀzÉà EzÀÄÝzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄÄzÀ°è ¹«¯ï zÁªÉ ºÁQzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆæ 01 FvÀ£À CAUÀrAiÀÄ°ègÀĪÀ ZÀgÀ D¹ÛUÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁqÀ®Ä Cfð ºÁQzÀÄÝ , DvÀ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ 2) dUÀ£ï @ dUÀ£ÀªÉÆúÀ£ÀgÁªï vÀAzÉ eÁ£ÀQgÁªÀÄAiÀÄå , ªÀAiÀÄ:35ªÀµÀð G: ªÁå¥ÁgÀ PÉÃgÁ¥sï ªÀÄt¢åï PÁgï eÉÆãï UÀAUÁªÀw gÀ¸ÉÛ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ 3) ²æÃzsÀgï vÀAzÉ a£Àß C§Äâ®Ä , ªÀAiÀÄ:35ªÀ, G: ªÁå¥ÁgÀ PÉÃgÁ¥sï ªÀÄt¢åï PÁgï eÉÆãï UÀAUÁªÀw gÀ¸ÉÛ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÉÃzÀݪÀgÉÆA¢UÉ PÀÆrPÉÆAqÀÄ DgÉÆæ 01 £ÉÃzÀݪÀ£À PÁgï eÉÆãï£À°èzÀÝ ZÀgÀ D¹ÛUÀ¼À£ÀÄß ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀjUÉ ¸Á®zÀ ºÀt PÉÆqÀÄvÉÛÃªÉ CAvÁ ¨sÀgÀªÀ¸É PÉÆlÄÖ DgÉÆæ 3 £ÉÃzÀݪÀ¤UÉ RjâUÉ PÉÆlÄÖ CAUÀr ºÉ¸ÀgÀÄ §zÀ¯Á¬Ä¹ ºÉƸÀ CAUÀr ¥ÁægÀA©ü¹ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ºÀt PÉÆqÀzÉà ªÉÆøÀ ªÀiÁrzÀÄÝ , ¢.08-04-13 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 1-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ PÁgï eÉÆÃ£ï ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV DgÉÆævÀjUÉ F §UÉÎ PÉýzÀÝPÉÌ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EzÉ CAvÁ EzÀÝ SÁ¸ÀV ¦üAiÀiÁ𢠸ÀA.198/13 £ÉÃzÀÝgÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÁ £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ. UÀÄ£Éß £ÀA.121/2013 , PÀ®A.323 , 420 , 506 ¸À»vÀ 34 L¦¹ CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EzÉ .

¢£ÁAPÀ: 07-05-2013 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 6-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ PÉÆÃwUÀÄqÀØ ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ ºÉÆîzÀ ¸ÀªÉÃð £ÀA.45 £ÉÃzÀÝgÀ°è ªÉÄîÌAqÀ ¦ügÁå¢ ²æà ªÀÄj°AUÀ¥Àà vÀAzsÉ ªÀÄjUÉAiÀÄå, £ÁAiÀÄPÀ, 25 ªÀµÀð, MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á-PÉÆÃwUÀÄqÀØ gÀªÀgÀ eÉÆÃ¥Àr ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÁ¸ÀªÁVzÀÄÝ, DPÀ¹äPÀªÁV ¨ÉAQ vÀUÀÄ° eÉÆÃ¥ÀrAiÀÄ°èzÀÝ 5 aî ¸ÀeÉÓ, 5,000/- §mÉÖ §gÉUÀ¼ÀÄ-5,000/- ¥ÁvÉæUÀ¼ÀÄ-5,000/-, §°¸ï, ºÁ¥ÀÄ, 10,000/-, £ÀUÀzÀÄ ºÀt 35,000/- MlÄÖ 60,000/- gÀÆUÀ¼ÀµÀÄÖ ¸ÀÄlÄÖ ®ÄPÁì£ÀÄ DVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. AiÀiÁªÀÅzÉ ¥Áæt ºÁ¤AiÀiÁVgÀĪÀÅ¢®è CAvÁ EzÀÝ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð ¥Éưøï oÁuÉ. DPÀ¹äPÀ ¨ÉAQ C¥ÀWÁvÀ ¸ÀASÉå £ÀA: 10/2013 CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ::-

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 09.05.2013 gÀAzÀÄ 112 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 24,600/-gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 09-05-2013


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 09-05-2013

PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ  ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 139/2013 PÀ®A 143,147,148,324,504, eÉÆvÉ 149 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 08/05/2013 gÀAzÀÄ 10:15 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà PÀ®è¥Áà vÀAzÉ ªÀÄZÉAzÀæ zsÀ¨Á¯É ªÀAiÀÄ:33 ªÀµÀð gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV  ¦üAiÀiÁðzÀÄ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢: 08/05/2013 gÀAzÀÄ gÁwæ 9:30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ «gÉñÀ vÀAzÉ PÀ®è¥Áà ®ªÁgÉ E§âgÀÆ ZÁAqɱÀégÀ UÁæªÀÄzÀ°ègÀĪÀ ºÀ£ÀĪÀiÁ£À ªÀÄA¢gÀ ºÀwÛgÀ ªÀiÁvÁqÀÄvÁÛ PÀĽvÁUÀ CzÉ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ Hj£À 1] ²ªÀ¯Á® vÀAzÉ ªÉÆúÀ£À¯Á®  oÁPÀÆgÀ ªÀÄvÀÄÛ CªÀ£À ºÉAqÀw 2] ²ªÀgÁt CªÀ£À CwÛUÉ 3] ¸ÀgÀ¸Àéw UÀAqÀ ¸ÀĨsÁµÀ oÁPÀÆgÀ,4] «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ªÉÆúÀ£À¯Á® 5] gÁdPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ¸ÀĨsÁµÀ oÁPÀÆgÀ ªÀÄvÀÄÛ 6] «oÀ® oÁPÀÆgÀ gÀªÀgÉ®ègÀÆ ©.eÉ.¦ ¥ÁnðAiÀÄ JA.J¯ï.J UÉ¢ÝzÀjAzÀ ‘’L¸Á PÉʸÁ ªÀiÁgÁ gÉ WÀ¸À WÀ¸À ªÀiÁgÁgÉ’’ CAvÁ CªÁZÀåªÁV eÉÊ PÁgÀ ºÁPÀÄvÁÛ C®èzÉ Hj£À ¸ÀAvÉÆõÀ ¥Ánî gÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¥sÀmÁQ ºÀaÑzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ CªÀjUÉ C¯ÉèPÉ? ¥sÀmÁQ ºÀZÀÄÑwÛ¢Ýj ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ªÀÄvÀÄÛ CªÁZÀåªÁV eÉÊPÁgÀ AiÀiÁPÉ ºÁPÀÄwÛ¢Ýj CAvÀ CA¢zÀPÉÌ J®ègÀÆ CPÀæªÀÄ PÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ vÀªÀÄä PÉÊUÀ¼À°è PÀ®ÄèUÀ¼ÀÄ »rzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ J®ègÀÆ PÀÆr ¦üAiÀiÁð¢UÉ ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ eÉÆvÉAiÀÄ°èzÀÝ «ÃgÉñÀ ®ªÁgÀ EªÀ¤UÉ PÀ°è¤AzÀ ªÉÄʪÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥ÀqɹgÀÄvÁÛgÉ. DUÀ ¸ÀzÀj WÀl£ÉAiÀÄ£ÀÄß £ÉÆÃr CgÀÄt vÀAzÉ ²ªÀgÁd vÉÆAqÁgÉ ªÀÄvÀÄÛ ¨Á¯Áf vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁªÀ ¥Ánî gÀªÀgÀÄ PÀÆr dUÀ¼À ©r¹PÉÆAqÀgÀÄ CAvÀ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ  ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 138/2013 PÀ®A 143,147,148,354,323,324,504, eÉÆvÉ 149 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 08/05/2013 gÀAzÀÄ 10:00 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw ¸ÀgÀ¸Àéw UÀAqÀ ¸ÀĨsÁµÀ oÁPÀÆgÀ ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV  ¤ÃrzÀ °TvÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄÊzÀÄ£À ²ªÀ¯Á® EªÀgÀÄ rVÎ UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁ¬ÄwAiÀÄ CzÀåPÀëjzÀÄÝ ©.eÉ.¦ PÁAiÀÄðPÀvÀð ¸ÀºÀ EgÀÄvÁÛgÉ.     »VzÀÄÝ EAzÀÄ OgÁzÀ vÁ®ÆQ£À JA.J¯ï.J ZÀÄ£Á¬Ä¹ §A¢zÀjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß ªÉÄÊzÀÄ£À ²ªÀ¯Á® ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ ºÉAqÀw ²ªÀgÁt ºÁUÀÆ EvÀgÀgÀÄ PÀÆr £ÀªÀÄÆägÀ ºÀ£ÀĪÀiÁ£À ªÀÄA¢gÀPÉÌ mÉAV£À PÁ¬Ä MqÉAiÀÄ®Ä gÁwæ 9:30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ  ºÉÆzÁUÀ C°è ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ Hj£À 1] PÀ®è¥Áà vÀAzÉ ªÀÄZÉAzÀæ zsÀ¨Á¯É 2] ¨Á¯Áf vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁªÀ ¥Ánî 3] «ÃgÉñÀ vÀAzÉ PÀ®è¥Áà ®ªÁgÉ 4] zsÀ£ÀgÁd vÀAzÉ UÀAUÀ±ÉÃmÉÖ 5] ¸ÁUÀgÀ vÀAzÉ zsÀ£ÀgÁd zsÀ¨Á¯É 6] ¨Á¯Áf vÀAzÉ ²ªÀgÁd vÉÆAqÁgÉ ªÀÄvÀÄÛ 7] CgÀÄt vÀAzÉ ²ªÀgÁd vÉÆAqÁgÉ gÀªÀgÉ®ègÀÆ CPÀæªÀÄ PÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ vÀªÀÄä PÉÊUÀ¼À°è PÀ®Äè §rUÉ »rzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ‘’ ¸ÀÆ¼É ªÀÄPÀÌ¼É FUÉPÉ E°è mÉAUÀÄ MqÉAiÀÄÄwÛ¢Ýj CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊAiÀÄÄÝ J®ègÀÆ PÀÆr ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄÊzÀÄ£À ²ªÀ¯Á® EªÀjUÉ ªÉÄÊAiÀÄ°è ºÉÆqÉzÁUÀ dUÀ¼À ©r¸À®Ä ºÉÆzÀgÉ ¦üAiÀiÁð¢UÉ PÀ®è¥Áà EªÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ PÀ°è¤AzÀ §® PÀtÂÚ£À ºÀwÛgÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥ÀqɹgÀÄvÁÛ£É ªÀÄvÀÄÛ ¨Á¯Áf vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁªÀ ¥Ánî ºÁUÀÆ «gÉñÀ vÀAzÉ PÀ®è¥Áà ®ªÁgÉ E§âgÀÆ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ PÉÊ»rzÀÄ fAeÁ ªÀÄÄ¶Ö ªÀiÁr PÉʬÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄÊAiÀÄ°è ºÉÆqÉzÀÄ ªÀiÁ£À ¨sÀAUÀ ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹gÀÄvÁÛgÉ. DUÀ ¸ÀzÀj WÀl£ÉAiÀÄ£ÀÄß £ÉÆÃr ²ªÀgÁt ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ gÁdPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ¸ÀĨsÁµÀ oÁPÀÆgÀ gÀªÀgÀÄ ªÀÄzÀå §AzÀÄ dUÀ¼À ©r¹PÉÆAqÀgÀÄ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

zsÀ£ÀÆßgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 145/2013 PÀ®A 279, 337, 338, 304(J) L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJªÀiï« PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ: 08/05/2013 gÀAzÀÄ 1100 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ¥ÀæPÁ±À vÀAzÉ ¹.gÁoÉÆÃqÀ, ¸Á/ ¸ÀAUÉÆüÀV vÁAqÁ gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ºÉýPÉ ¤ÃrzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ: 08/05/2013 gÀAzÀÄ 0930 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄUÀ ºÁUÀÄ ±À©âÃgÀ°, ¥ÉæªÀÄ ªÀÄƼÉUÁAªÉ EvÀgÀgÀÄ, §¸ÀªÀ PÉÆaAUÀ PÁè¸À PÀÄjvÀÄ mÁmÁ J.¹. DmÉÆà £ÀA. PÉ.J. 38/5181 £ÉÃzÀÝgÀ°è PÀĽvÀÄ ¨Á宺À½î UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ 1015 UÀAmÉUÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¸ÀzÀj DmÉÆ ZÁ®PÀ£ÁzÀ gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀ¥Áà ¥Àjl FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß DmÉÆà CwªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÀ̼ÀfÃvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ºÁ®ºÀ½î ¸ÀAUÉÆüÀV gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ºÁ®ºÀ½î ²ªÁgÀzÀ°è EgÀĪÀ ©æd PÉüÀUÉ DmÉÆà ¥À°ÖÖªÀiÁrzÀPÉÌ CzÀgÀ°è EzÀÝ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄUÀ ¢Ã°¥À EvÀ£ÀÄ DmÉÆà PÉüÀV ¹QÌ ©zÀÄÝ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É.  ºÁUÀÄ DmÉÆÃzÀ°è EzÀÝ EvÀgÀ ºÀÄqÀÄUÀjUÉ gÀPÀÛ, UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ.  ¸ÀzÀj DmÉÆà ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß DmÉÆà C°èAiÉÄ ©lÄÖ  Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. CAvÀ  PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 185/2013 PÀ®A 457, 380 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 09/05/2013 gÀAzÀÄ 1015 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ZÀAzÀæPÁAvÀ vÀAzÉ ªÀiÁzsÀªÀgÁªÀ PÁgÀ¨Áj ªÀAiÀÄ 50 ªÀµÀð eÁw °AUÁAiÀÄvÀ G: ªÁå¥ÁgÀ ¸Á: UÀAd ¨Á°Ì EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV zÀÆgÀÄ ¸À°è¹zÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉêÀÄzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 08/05/2013 ªÀÄvÀÄÛ 09/05/2013 gÀ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ QgÀuÁ CAUÀrAiÀÄ ªÉÄð£À vÀUÀqÀ ¸Àj¹ AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ M¼ÀUÉ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr QgÀuÁ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄ 1) §UÀzÀÄ ºÀt 500/- gÀÆ 2) ©æ¸ÁÖ® ¹UÀgÉÃl 4 ¥ÀÄr C.Q. 7000/- gÀÆ 3) UÉÆèÃqÀ ¥sÁèöåPÀ ¹UÀgÉÃl 3 ¥ÀÄr C.Q. 7500/- gÀÆ 4) UÀuÉñÀ ©Ãr 1 ¥ÀÄr C.Q.  2080/- gÀÆ 5) QAUÀ ¸ÉÊd ¹ÃUÀgÉÃl 1 ¥ÀÄr C.Q. 1250/- gÀÆ 6) PÁå¥ÀÖ£À ©Ãr ¥ÀÄr 5 C.Q. 900/- gÀÆ »ÃUÉ MlÄÖ 19230/- gÀÆ ¨É¯Éè G¼ÀîzÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.