Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Wednesday, June 15, 2011

GULBARGA DISTRICT REPORTED CRIMES

ಕಾಣೆಯಾದ ಪ್ರಕರಣ :

ಅಶೋಕ ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ : ಶ್ರೀ ಮಲ್ಲೇಶ ತಂದೆ ಹಣಮಂತ ವಡ್ಡನಡಗಿ ಸಾ: ಬಸವ ನಗರ ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರು ನನ್ನ ಮಗಳು ರೇಣುಕಾ ಮತ್ತು ಅಳಿಯ ಕೃಷ್ಣಾ ರವರು ದಿನಾಂಕ 09/06/2011 ರಂದು ಪೋನಾದಿಂದ ನಮಗೆ ಮಾತನಾಡುವ ಕುರಿತು ಗುಲಬರ್ಗಾಕ್ಕೆ ಬಂದ್ದಿದ್ದು, ದಿನಾಂಕ 12/06/2011 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಅಳಿಯ ಕೃಷ್ಣಾ ತಂದೆ ಶರಣಪ್ಪ ಬೆಂಡೆ ವಯ: 35 ಸಾ: ಗೋಕಲೇ ನಗರ ಪೋನಾ ಇತನು ನಮಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಮಾಹಿತಿ ತಿಳಿಸದೇ ಎಲ್ಲೋ ಹೋಗಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ನಾವು ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಹುಡಕಾಡಿದರು ಸಿಕ್ಕಿರುವದಿಲ್ಲ ಕೃಷ್ಣಾ ಇತನು ಕಳೆದ 5-6 ವರ್ಷದಿಂದ ಟಿ.ಬಿ ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದು ಅಲ್ಲದೆ ಈಗ 4-5 ತಿಂಗಳಿಂದ ಮಾನಸಿಕ ಅಸ್ವಸ್ಥನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣ :

ಚಿಂಚೋಳಿ ಠಾಣೆ : ಶ್ರೀ ಮಹಮದ ಶಪೀ ತಂದೆ ಅಬ್ದುಲ್ ವಾಹೀದ ಮೀಯಾ ಸಾ|| ಹಳ್ಳೀಖೇಢ ತಾ|| ಹುಮನಬಾದ ಬೀದರ ರವರು ನನ್ನ ತಮ್ಮನಾದ ಮಹಮದ ಮೋಸಿನ್ ಮತ್ತು ಕ್ಲೀನರನಾದ ಮಹ್ಮದ ಮೈಬೂಬ ಇಬ್ಬರೂ ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಲಾರಿ ನಂ. ಕೆ.ಎ 39, 5889 ನೇದ್ದನ್ನು ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ತಾಂಡೂರಿಗೆ ಬರುವಾಗ ಮಾರ್ಗ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ತುಮಕುಂಟಾ ಘಾಟದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ತಮ್ಮನಾದ ಮಹ್ಮದ ಮೋಸೀನ್ ಇತನು ಲಾರಿಯನ್ನು ಅತೀವೇಗವಾಗಿ ಹಾಗೂ ನಿಸ್ಕಾಳಜೀತನದಿಂದ ಚಲಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಗ ನಿಯಂತ್ರಣ ತಪ್ಪಿ ಲಾರಿಯು ಪಲ್ಟಿಯಾಗಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದು. ತಮ್ಮ ಮೋಸೀನ್ ಇತನು ಲಾರಿಯ ಕೇಳಗೆ ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದು ಭಾರಿ ರಕ್ತ ಹಾಗೂ ಗುಪ್ತ ಗಾಯ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೇ ಸತ್ತಿದ್ದು ಕ್ಲೀನರ ಮಹ್ಮದ ಮೈಬೂಬ ಇತನಿಗೆ ಕೈಯಿಗೆ ಪೆಟ್ಟಾಗಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE :- 15/06/2011


This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 15-06-2011

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.45/2011, PÀ®A 279, 304 (J) L¦¹ & 187 LJªÀiï« DPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 28/03/2011 gÀAzÀÄ 2100 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠥sÀįÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ ¨sÀªÀgÁªÀ ¥Ánî ªÀAiÀÄ: 65 ªÀµÀð eÁw: ¨ÁåqÀgÀ ¸Á D£ÀAzÀªÁr EªÀgÀ ªÀÄUÀ£ÁzÀ ªÀÄÈvÀ C¤Ã¯ï vÀAzÉ ¨sÀªÀgÁªÀ ¥ÁnÃ¯ï ªÀAiÀÄ-40 ªÀµÀð eÁåw ¨ÉÃqÀgï G: UÁæA. ¥ÀA. ¸ÀzÀ¸Àå ¸Á: D£ÀAzÀªÁr EvÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ 19/03/2011 gÀAzÀÄ gÁwæ 8 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄÈvÀ C¤Ã¯ï EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA JªÀiï ºÉZï 14/JJ- 8429 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É eÁd£À ªÀÄÄUÀ½ PÀqɬÄAzÀ D£ÀAzÀªÁr PÀqÉUÉ vÀ£Àß §¢¬ÄAzÀ ¤zsÁ£ÀªÁV ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ CzÉ ¸ÀªÀÄAiÀÄPÉÌ D£ÀAzÀªÁr (JzÀÄj¤AzÀ) PÀqɬÄAzÀ DgÉÆæ mÁmÁ EArUÉÆà PÁgÀ £ÀA JªÀiï.JZï.24/¹-5155 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ UÀeÁ£À£À vÀAzÉ vÁvÉgÁªÀ ¥ÁnÃ¯ï ¸Á: PÁzÉÃ¥ÀÆgÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£À Cw ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤µÁ̼Àf vÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÀÄÈvÀ C¤Ã® EªÀ£À ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ°UÉ JzÀÄj¤AzÀ rQÌ ªÀiÁr rQÌAiÀiÁzÀ £ÀAvÀgÀ ªÁºÀ£À ¤°è¸ÀzÉ NrºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀj rQ̬ÄAzÀ C¤Ã¯ï EªÀ£ÀÄ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÉÄÃvÀ PɼÀUÉ ©¢ÝzÀjAzÀ CªÀ¤UÉ vÀ¯ÉUÉ ¨sÁj UÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÉÄʪÉÄÃ¯É C®è°è UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀݪÀÅ aQvÉì PÀÄjvÀÄ GªÀÄUÁð «dAiÀiÁ ¥Ánî D¸ÀàvÉæUÉ MAiÀÄÄÝ C°è aQvÉì ¤Ãr¹ £ÀAvÀgÀ ºÉaÑ£À aQvÉì PÀÄjvÀÄ ¸ÉƯÁè¥ÀÆgÀzÀ UÀAUÁ D¸ÀàvÉæUÉ MAiÀÄÄÝ ¸ÉÃjPÀ ªÀiÁqÀ¯ÁVzÀÄÝ. £ÀAvÀgÀ ¢£ÁAPÀ 19/05/2011 gÀAzÀÄ ¸ÀzÀj ¥ÀæPÀgÀtzÀ°è£À DgÉÆæ UÀeÁ£À£À EªÀ£ÀÄ ¥ÀæPÀgÀtzÀ°è ¨sÁVAiÀiÁzÀ mÁmÁ EArUÉÆà PÁgÀ £ÀA JªÀiï.JZï.24/¹-5155 £ÉÃzÀÝgÉÆA¢UÉ oÁuÉAiÀÄ°è ºÁdgÁV vÀ£Àß C¥ÀgÁzsÀ M¥ÀàPÉÆArzÀÄÝ D ªÉÄÃgÉUÉ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr ¸ÀÆPÀÛ eÁ«ÄãÀÄ ºÁdgÀ¥Àr¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ eÁ«Ää£À ªÉÄÃ¯É ©qÀÄUÀqÉ ªÀiÁqÀ¯Á¬ÄvÀÄ.vÀzÀ£ÀAvÀgÀ ¢£ÁAPÀ 12/06/2011 gÀAzÀÄ 1800 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¸ÉƯÁè¥ÀÆgÀzÀ ¹«¯ï D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄĪÁUÀ ¸ÀzÀj ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀ¢AzÀ DzÀ UÁAiÀÄUÀ¼À ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ C¤Ã® EvÀ£ÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.


©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.77/2011, PÀ®A 279, 338 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 14/06/2011 gÀAzÀÄ 1630 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ UËvÀªÀÄ vÀAzÉ ¸ÀAUÀ¥Àà, ªÀAiÀÄ: 22 ªÀµÀð ¸Á: ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ ©ÃzÀgÀ. ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉJ35/ºÉZÀ550 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ EªÀgÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É vÀ£Àß CfÓAiÀiÁzÀ ªÀĺÁzÉëAiÀÄ£ÀÄß »AzÉ PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ CªÀįÁ¥ÀÆgÀ¢AzÀ ±ÀºÁ¥ÀÆgÀPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ-UÀÄA¥Á jAUÀgÉÆÃqÀ ºÀwÛgÀ §AzÁUÀ d»ÃgÁ¨ÁzÀ PÀqɬÄAzÀ DgÉÆæ ªÀÄ°èPÁdÄð£À¹AUï vÀAzÉ ¨Á®Q±À£À¹AUï, ¯Áj mÁåAPÀgï £ÀA. J¦28/JPïì9308 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¸Á: w¥Áà¥ÀÆgÀ vÁqÀÆgÀ (J¦) FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß eÉÆÃgÁV £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦ügÁå¢AiÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ïUÉ rQÌ ºÉÆqÉzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¦ügÁå¢UÉ §®ªÉƼÀPÉÊUÉ, JqÀªÉƼÀPÁ°UÉ vÀgÀazÀ UÁAiÀÄ ºÁUÀÆ »AzÉ PÀĽvÀ ªÀĺÁzÉë EªÀjUÉ §®ªÉƼÀPÁ® ªÀÄvÀÄÛ ¥ÁzÀzÀ £ÀqÀÄªÉ J®Ä§Ä ªÀÄÄjzÀAvÉ ¨sÁj UÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ §®ªÉƼÀPÉÊUÉ vÀgÀazÀ UÁAiÀÄ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁzÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.


d£ÀªÁqÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.46/2011, PÀ®A 323, 504, .506, 353 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 14/06/2011 gÀAzÀÄ 1400 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠱ÀAPÀgÀgÁªÀ vÀAzÉ UÀÄgÀÄ¥ÁzÀ¥Áà ªÀAiÀÄ 58 ªÀµÀð eÁw: UÁtÂWÁ G: ªÀÄÄRå G¥ÁzÁåAiÀÄgÀÄ Z˽ EªÀjUÉ DgÉÆæ ¸ÀAUÀ¥Àà vÀAzÉ PÁ±É¥Áà ªÀÄÄPÁ J¸ï.r.JªÀiï.¹ CzsÀåPÀëgÀÄ ±Á¯ÉUÉ §AzÀÄ «£ÁPÁgÀt ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ dUÀ¼ÀvÉUÉzÀÄ PÉʬÄAzÀ PÀ¥Á¼ÀPÉÌ ºÉÆÃqÉzÀÄ J¼ÉzÁr ¤£ÀߣÀÄ fªÀAvÀ ©qÀĪÀ¢¯Áè CAvÁ fªÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQ ±Á¯Á PÀvÀðªÀåzÀ°è CqÉvÀqÉ GAlĪÀiÁrzÀÄ C®èzÉ EvÀÛgÀ ²PÀëPÀjUÀÄ ¨ÉÊzÀÄ PÀvÀðªÀå ¤ªÀð»¸ÀĪÀ°è CqÉvÀqÉ GAlÄ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄÄqÀ© ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.45/2011, PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJªÀiï«í JPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 14/06/2011 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É ¦üAiÀiÁð¢ w¥ÀàuÁÚ vÀAzÉ ¸ÉʧuÁÚ ªÀAiÀÄ; 45 ªÀµÀð eÁ; gÉrØ G; PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á; zsÀ£ÀUÀgÀªÁr EvÀ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ®PÀëöät E§âgÀÄ ¯Áj n¥ÀàgÀ £ÀA.JªÀiïªÉÊeÉ-6661 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É PÀÆ° PÉ®¸À ªÀiÁqÀ®Ä ºÉÆÃVzÀÄÝ ¸ÀzÀj n¥Ààj£À°è PÀ®ÄèvÀ vÀÄA©PÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢ w¥ÀàtÚ ºÁUÀÆ ®PÀëöät E§âgÀÄ PÁå©£À ªÉÄÃ¯É PÀĽwzÀÄÝ. ¸ÀzÀj ¯Áj n¥ÀàgÀ ZÁ®PÀ DgÉÆæ JPÀâ¯ï ¯Áj n¥Ààgï £ÀA.-6661 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ ¸Á; §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß n¥ÀàgÀ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ¤¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆA¸ÀÄ §AzÀÄ ªÉÃUÀzÀ »rvÀ vÀ¦à gÉÆÃr£À JqÀªÀÄUÀΰUÉ ¥À°Ö DVgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj ¥À°Ö¬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¨É¤ßUÉ vÀgÀazÀUÁAiÀÄ, JqÀUÁ°£À ¥ÁzÀzÀ Qð£À ºÀwÛgÀ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ DVgÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄvÀÄÛ ®PÀëöät EvÀ£À vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÆVUÉ-QªÀUÉ vÀgÀazÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ. ºÁUÀÆ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ¤UÉ AiÀiÁªÀÅzÉ vÀgÀºÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀĪÀÅ¢®è. JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

OgÁzÀ(©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.55/2011, PÀ®A 279, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJªÀiï«í JPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 14/06/2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ E¸Áä¬Ä® vÀAzÉ §ÄÝ® ±ÉÃR 26 ªÀµÀð G: f¥À ZÁ®PÀ eÁ: ªÀÄĹèA ¸Á: qÉÆtUÁAªÀ (JA) EvÀ£ÀÄ OgÁzÀPÉÌ vÀ£Àß f¥À£À°è £ÀA PÉ.J 39 / 2324 £ÉzÀgÀ°è ªÀÄzÀÄPÀgÀ vÀAzÉ vÀļÀ¹gÁªÀÄ EvÀ£ÉÆA¢UÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ªÀÄzÀÄPÀgÀ vÀAzÉ vÀļÀ¹gÁªÀÄ EvÀ£ÀÄ ªÀÄÆvÀæ «¸Àdð£É ¸À®ÄªÁV gÀ¸ÉÛ zÁlÄwzÁÝUÀ JPÀA¨Á PÀqɬÄAzÀ C¥ÀjavÀ DgÉÆæ£ÀÄ vÀ£Àß CmÉÆà CwªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤¸Á̼Àf¬ÄAzÀ ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀÄ DUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è ZÁ®¬Ä¹ PÉÆÃAqÀÄ §AzÀÄ ªÀÄzÀÄPÀgÀ EvÀ¤UÉ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹ vÀ£ÀßCmÉÆà ¤°è¸ÀzÉ Nr ºÉÆVgÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀgÀÄ C¥ÀWÁvÀ¢AzÀ ªÀÄzÀÄPÀgÀ EvÀ¤UÉ vÀ¯ÉUÉ, ªÀÄÄRPÉÌ ºÀwÛ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ DVgÀÄvÀÛzÉ. C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹ NrºÉÆzÀ DmÉÆà £ÀA§gÀ ªÀÄvÀÄÛ ZÁ®PÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ UÉÆwÛgÀĪÀÅ¢¯Áè. JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

OgÁzÀ(©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.54/2011, PÀ®A 341, 323, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 14/06/2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉƺÀäzÀ U˸ÉƢݣÀ vÀAzÉ §QgÀ¸Á§ 35 ªÀµÀð G: f¥À ZÁ®PÀ eÁ: ªÀÄĹèA ¸Á: OgÁzÀ (©) EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆgÀUÉ £ÀqÀzÀÄPÉÆÃqÀÄ ºÉÆUÀÄwzÁÝUÀ DgÉÆæ 1) G¸Áä£À¸Á§ vÀAzÉ ¨Á§Ä«ÄAiÀiÁ 2) CPÀä® vÀAzÉ ¨Á§Ä«ÄAiÀiÁ E§âgÀÄ ¸Á: OgÁzÀ EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ DPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ ¸ÀƽªÀÄPÀÌ¼É ¤ÃªÀÅ CtÚvÀªÀÄä¢gÀÄ £À£ÀUÉ AiÀiÁPÉ ºÉÆÃqÉ-§r ªÀiÁr¢Ýj JAzÀÄ DªÁZÀåªÁV ¨ÉÊAiÀÄÄwÛzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ DgÉÆævÀ¤UÉ ªÁZÀåªÁV ¨ÉÊAiÀĨÉÃr ¸ÀjAiÀiÁV ªÀiÁvÀ£Ár JAzÀÄ ºÉýzÀPÉÌ DgÉÆæ G¸Áä£À EvÀ£ÀÄ ±Àlð »rzÀÄ fAeÁªÀĹ۪ÀiÁr PÉʬÄAzÀ ªÀÄÄRzÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.41/2011, PÀ®A 279, 337 L.¦.¹. :-
¢£ÁAPÀ 14/06/2011 gÀAzÀÄ 0900 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠨Á§Ä«ÄAiÀiÁå vÀAzÉ AiÀiÁ¹£À¸Á§ ¨ÉÃ¥Áj ªÀAiÀÄ: 70 ªÀµÀð eÁåw ªÀÄĹèA G: vÀgÀPÁj ªÁå¥Áj ¸Á: »¥Àà¼ÀUÁAªÀ UÁæªÀÄ vÁ: OgÁzÀ(©) FvÀ£ÀÄ PÀıÀ£ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ §¸ÀªÉñÀégÀ ZËPÀ ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛ zÁlĪÁUÀ ªÀÄÄzsÉÆüÀ(©) UÁæªÀÄzÀ gÉÆÃr£À PÀqɬÄAzÀ DgÉÆæ gÁdPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ªÀÄ£ÀäxÀ¥Áà ¥ÀªÀiÁð lAlA ªÁºÀ£À £ÀA. PÉJ 39 JA 933 £ÉÃzÀ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ rQÌ ªÀiÁrzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¦üAiÀiÁð¢ PɼÀUÉ ©¢zÀÝjAzÀ vÀgÀazÀUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛªÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.13/2011, PÀ®A 174(¹) ¹Dg惡 :-
¢£ÁAPÀ 14/06/11 0800 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ «ÄãÁ UÀAqÀ £ÀgÀ¹AUÀ ªÀAiÀÄ: 28 ªÀµÀð EªÀ½UÉ D¼ÀªÁ¬Ä UÁæªÀÄzÀ £ÀgÀ¹AUÀ EvÀ£À eÉÆvÉ 10 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ ªÀÄzÀÄªÉ DVzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ 13/06/2011 gÀAzÀÄ ªÀÄÈvÀ¼ÀÄ vÀ£Àß ºÉÆ®zÀ°è £ÉÃtÄ ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É. ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¼À ¸Á«£À §UÉÎ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ®QëöäèÁ¬Ä UÀAqÀ ¸ÀĨsÁµÀ ¨ÉqÀzÉ ªÀAiÀÄ: 50 ªÀµÀð eÁw: PÀÄgÀħ G: ªÀÄ£ÉPÉ®¸À ¸Á: vÉïUÁAªÀ, vÁ: DºÀäzÀ¥ÀÆgÀ f: ¯ÁvÀÆgÀ (JªÀiï.J¸ï) EªÀgÀ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.78/2011, PÀ®A 279, 338, 304 [J] L¦¹, eÉÆvÉ 187 L.JªÀÄ.«í.JPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 14/06/2011 gÀAzÀÄ 2030 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠱ÀAPÀgÀgÁªÀ ¹AzÉ ¸Á: ºÉZï.© PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EªÀgÀ ¸ÉÆÃzÀgÀ C½AiÀÄ£ÁzÀ «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ZÀAzÀæ¥Àà 22 ªÀµÀð ¸Á: ºË¹AUïPÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ vÀ£Àß ¸ÀÆÌn £ÀA PÉJ38/PÉ7132 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É £Ë¨ÁzÀ PÀqɬÄAzÀ PɺÉZÀ© PÁ¯ÉÆä PÀqÉUÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ »A¢¤AzÀ AiÀiÁgÉÆà M§â C¥ÀjavÀ DgÉÆæAiÀÄÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£À CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼Àf¬ÄAzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÀÄÈvÀ «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ EªÀjUÉ rQÌ ºÉÆqÉzÀÄ ªÁºÀ£À ¸ÀªÉÄÃvÀ NrºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀj rQÌAiÀÄ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ £ÀqÀÄ ºÀuÉAiÀÄ°è ¨sÁj ¥ÉmÁÖVzÀÄÝ, vÀ¯ÉAiÀÄ »A¨sÁUÀzÀ°è ¨sÁj UÁAiÀÄ, §®Q«AiÀÄ PɼÀUÀqÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÀÄ, ªÀÄÆV¤AzÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÁVgÀÄvÀÛzÉ. aQvÉìUÁV ªÀÄÈvÀ¤UÉ D¸ÀàvÉæUÉ zÁR®¹gÀÄvÁÛgÉ. ºÉaÑ£À aPÀvÉì PÀÄjvÀÄ CA§Æ¯ÉãÀìzÀ°è ºÁQPÉÆAqÀÄ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀPÉÌ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ d»ÃgÁ¨ÁzÀ ºÀwÛgÀ zÁjAiÀÄ°è gÁwæ 1015 UÀAmÉUÉ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÝjAzÀ ªÀÄÈvÀ zÉúÀªÀ£ÀÄß f¯Áè D¸ÀàvÉæ ©ÃzÀgÀPÉÌ vÀA¢gÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.54/2011, PÀ®A 279, 338, 304(J) L.¦.¹. :-
¢£ÁAPÀ 15/06/2011 gÀAzÀÄ 1430 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ PÁªÉÃj UÀAqÀ §¸ÀªÀgÁd ¯Á¸ÉÆ£É, 45 ªÀµÀð, eÁw : °AUÁAiÀÄvÀ G : ªÀÄ£É PÉ®¸À, ¸Á : ªÉÄúÀPÀgÀ EªÀgÀ UÀAqÀ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ £ÁUÀ¥Áà ¯Á¸ÉÆãÉ, 50 ªÀµÀð gÀªÀjUÉ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀzÀ°è ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ ¨sÁ°Ì ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæUÉ ±ÉÃjPÀ ªÀiÁrzÁUÀ ªÉÊzsÁå¢PÁjUÀ¼À ¸À®ºÉAiÀÄAvÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ¤UÉ ºÉaÑ£À aQvÉì PÀÄjvÀÄ ¹PÀAzÀæ¨ÁzÀ AiÀıÉÆÃzsÁ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ 08-06-2011 gÀAzÀÄ ±ÉÃjPÀ ªÀiÁrzÀÄÝ G¥ÀZÁgÀ ¥ÀqÉAiÀÄĪÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ ¢£ÁAPÀ 14-06-2011 gÀAzÀÄ 0645 UÀAmÉUÉ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉà ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

1] PÀĵÀÖV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 143/2011 PÀ®A. 279,337,338 L¦¹ gÉ.«. 187 LJA« AiÀiÁåPïÖ

¢£ÁAPÀ 15-06-2011 gÀAzÀÄ 00-30 ¦.JA.UÉ ªÉÊzÁå¢üPÁjUÀ¼ÀÄ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ PÀĵÀÖV gÀªÀjAzÀ zÀÆgÀªÁt ªÀÄÄSÁAvÀgÀ JA.J¯ï.¹. ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ PÀÆqÀ¯Éà D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉÃn ¤Ãr «ZÁj¹ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ªÀĺÀäzÀ gÀ¦üPÀ vÀAzÉ ZÀAzÁ¸Á§ zÉÆqÀتÀĤ ªÀAiÀiÁ 21 ªÀµÀð eÁ.ªÀÄĹèA G.qÉæöʪÀgï PÉ®¸À ¸Á.D®ÆgÀ vÁ.ªÀÄÄzÉÝ©ºÁ¼À gÀªÀgÀ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁ𢠥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ. 14-06-2011 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ PÀ¼À¸Á¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄ¢AzÀ ±ÁAvÀ¥Àà ¨sÉÆë FvÀ£À ªÉƪÀÄäUÀ£À dªÀ¼ÀzÀ PÁAiÀÄð PÀÄjvÀÄ ºÀÄ®V ºÀÄ®ÄUÀªÀÄä£À zÉêÀ¸ÁÜ£ÀPÉÌ 8-10 d£ÀgÀÄ PÀÆr C¥É læPï ªÁºÀ£À £ÀA. PÉ.J.28/J-9250 £ÉÃzÀÝgÀ°è §AzÀÄ dªÀ¼ÀzÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄÄV¹PÉÆArzÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ £ÁªÀÅ ªÁ¥À¸ï £ÀªÀÄÆäjUÉ ¸ÀzÀj £ÀªÀÄä ªÁºÀ£ÀzÀ°è ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ gÁwæ 11-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ PÀĵÀÖV-ºÉƸÀ¥ÉÃl gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ºÉzÁÝjAiÀÄ°è PÀÄgÀħ£Á¼À PÁæ¸ï zÁn PÀĵÀÖV PÀqÉUÉ ¸Àé®à zÀÆgÀzÀ°è ªÁºÀ£À ¤°è¹ J®ègÀÆ ªÀÄÆvÀæ «¸Àdð£ÉUÁV E½¢zÀÄÝ, DUÀ £Á£ÀÄ ªÀÄÆvÀæ «¸Àdð£É ªÀiÁr §AzÀÄ gÀ¸ÉÛ ¥ÀPÀÌzÀ°è ¤AwzÁÝUÀ ºÉƸÀ¥ÉÃmï PÀqɬÄAzÀ §AzÀ AiÀiÁªÀÅzÉÆà MAzÀÄ ¯Áj ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß CwªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀªÀ£Éà £À£ÀUÉ lPÀÌgï ªÀiÁr PÉqÀ« vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß ¤°è¸ÀzÉà ºÁUÉAiÉÄà ºÉÆÃzÀ£ÀÄ EzÀjAzÀ £À£ÀUÉ JqÀ vɯÉUÉ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ, JqÀ ªÀÄvÀÄÛ §® JzÉUÉ M¼À¥ÉlÄÖ, JqÀ vÉÆqÉUÉ M¼À¥ÉlÄÖUÀ¼ÁVzÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ £Á£ÀÄ 108 CA§Ä¯É£ïì£À°è aQvÉì PÀÄjvÀÄ §AzÀÄ ¸ÉÃjPÉAiÀiÁVgÀÄvÉÛÃ£É PÁgÀt ¸ÀzÀj AiÀiÁªÀÅzÉÆà MAzÀÄ ¯Áj ZÁ®PÀ£À «gÀÄzÀÝ ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî®Ä «£ÀAw CAvÁ ªÀÄÄAvÁV EzÀÝ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA: 143/2011 PÀ®A. 279,337,338 L¦¹ gÉ.«. 187 LJA« AiÀiÁåPïÖ £ÉÃzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÀæªÀÄ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

2] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éǰøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 147/2011 PÀ®A 279, 304(J) L.¦.¹.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 14-06-2011 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 4:30 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà °AUÀ¥Àà vÀAzÉ §¸ÀtÚ eÁ°ºÁ¼À, ªÀAiÀĸÀÄì 40 ªÀµÀð, eÁw: PÀÄgÀħgÀÄ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: aPĄ̀ÉtPÀ¯ï vÁ: UÀAUÁªÀw EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV UÀtQÃPÀgÀt ªÀiÁr¹zÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ºÁdgï¥Àr¹zÀÄÝ, CzÀgÀ ¸ÁgÁA±À F ¥ÀæPÁgÀ EzÉ. " EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ:- 14-06-2011 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 08:30 UÀAmÉUÉ £À£Àß ªÀÄUÀ£ÁzÀ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ ªÀAiÀĸÀÄì 19 ªÀµÀð FvÀ£ÀÄ D£ÀAzÀ, ¤AUÀ¥Àà, ªÀÄAdÄ£ÁxÀ EªÀgÀ eÉÆvÉUÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà vÀAzÉ ºÉÆ£ÀߥÀà ¸Á: §¸Á¥ÀlÖt EªÀgÀ mÁæöåPÀÖgï £ÀA: PÉ.J-37/ n-6679 ªÀÄvÀÄÛ mÉæîgï £ÀA: PÉ.J-37/ n-6680 £ÉÃzÀÝgÀ°è PÀÆ° PÉ®¸ÀPÉÌ ºÉÆÃVzÀÄÝ, CªÀgÀ ºÉÆ®zÀ°è ªÀÄtÄÚ ºÁPÀĪÀ PÉ®¸À EzÀÄÝzÀjAzÀ aPĄ̀ÉtPÀ¯ï UÁæªÀÄzÀ PÉgɬÄAzÀ CªÀgÀ ºÉÆ®PÉÌ ªÀÄtÄÚ ºÉÃgÀ®Ä ºÉÆÃVzÁÝUÀ PÉgɬÄAzÀ ªÀÄtÚ£ÀÄß mÁæ°AiÀÄ°è ¯ÉÆÃqï ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ Cwà eÉÆÃgÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÝjAzÀ mÁæöåPÀÖgï mÁæ° ¯ÉÆÃqï ¸ÀªÉÄÃvÀªÁV PɼÀUÉ ¤AwzÀÝ £À£Àß ªÀÄUÀ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ EªÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¥À°ÖAiÀiÁV GgÀĽ ©¢ÝzÀÝjAzÀ £À£Àß ªÀÄUÀ¤UÉ ¨Á¬Ä, zÀªÀqÉ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÄRPÉÌ ªÀÄvÀÄÛ ºÉÆmÉÖ PɼÀ ¨sÁUÀPÉÌ ¨sÁjà ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁzÀªÀÅ, £ÀAvÀgÀ CªÀgÀ eÉÆvÉ PÀÆ° PÉ®¸ÀPÉÌ ºÉÆÃVzÀÝ EvÀgÀ d£ÀgÀÄ aÃgÁqÀ®Ä ¥ÁægÀA©ü¹zÀÝjAzÀ CPÀÌ¥ÀPÀÌ ºÉÆ®zÀ d£ÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ±ÀgÀt¥Àà PÀlUÉ J£ÀÄߪÀªÀgÀÄ C°èUÉ §AzÀÄ ªÀÄtÄÚ vÉUÉzÀÄ mÁæ°AiÀÄ£ÀÄß ¸Àé®à JwÛ »rzÀÄ ¹QÌ ºÁQPÉÆAqÀ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ EªÀgÀ£ÀÄß ºÉÆgÀ vÉUÉzÀÄ MAzÀÄ ªÁºÀ£ÀzÀ°è ªÀÄAdÄ£ÁxÀ£À£ÀÄß ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ UÀAUÁªÀwUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è £À£ÀUÉ w½¹zÀÝjAzÀ £Á£ÀÄ ¸ÀºÀ CzÉà ªÁºÀ£ÀzÀ°è CªÀgÀ eÉÆvÉ UÀAUÁªÀw ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ §AzÀÄ £À£Àß ªÀÄUÀ£À£ÀÄß zÁR®Ä ªÀiÁrzÉ£ÀÄ. C°è ªÉÊzÀågÀÄ aQvÉì ¤ÃqÀĪÁUÀ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉà ¨É½UÉÎ 11:00 UÀAmÉUÉ £À£Àß ªÀÄUÀ£ÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. PÁgÀt C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹zÀ mÁæöåPÀÖgï ZÁ®PÀ ºÀĸÉãÀ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà ¸Á: §¸Á¥ÀlÖt FvÀ£À «gÀÄzÀÞ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw." CAvÁ ªÀÄÄAvÁV EzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ.

3] ¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉ, UÀAUÁªÀw. UÀÄ£Éß £ÀA.& PÀ®A 35/2011, PÀ®A: 279, 337, 338 L¦¹.

¢£ÁAPÀ: 13-06-2011 gÀAzÀÄ gÁwæ 9-45 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ¦ügÁå¢zÁgÀ£ÀÄ UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀzÀ §¸ï ¸ÁÖöåAqï gÀ¸ÉÛAiÀÄ°ègÀĪÀ nf© ¨ÁåAPï ºÀwÛgÀzÀ ¥Á£ï±Áå¥ï£À°è ¥Á£ï ºÁQPÉÆAqÀÄ £ÀAvÀgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ£ÀÄß zÁlÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ §¸ï ¸ÁÖöåAqï PÀqɬÄAzÀ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉJ-34-J¯ï-9557 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CwêÉÃUÀªÁV ºÁUÀÆ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¨ÁåAPï D¥sï §gÉÆÃqÁ JzÀÄgÀÄUÀqÉUÉ ¦ügÁå¢zÁgÀ¤UÉ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹zÀÄÝ, EzÀjAzÀ ¦gÁå¢zÁgÀ¤UÉ JqÀUÁ® ªÉÆtPÁ® PɼÀUÉ ¨sÁj M¼À ¥ÉmÁÖVzÀÄÝ, §®UÉÊ ºÉ§âgÀĽUÉ, §® ªÀÄÄAUÉÊUÉ, JqÀ ªÀÄÄAUÉÊUÉ vÉgÀazÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ, vɯÉAiÀÄ »AzÉ M¼À ¥ÉmÁÖVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

4] UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀASÉå 117/11 PÀ®A 78(3) PÉ.¦. DåÌmï.

£ÀUÀgÀzÀ UÀÄAqÀªÀÄä PÁåA¦£À°ègÀĪÀ DAd£ÉÃAiÀÄ & ®Qëöäà zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è D¥Á¢vÀgÁzÀ (01) CªÀÄgÉñÀ vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà ªÉÄÃUÀ¼ÀªÀĤ. ªÀÄvÀÄÛ 02) gÁdÄ vÀAzÉ «oÀ¯ï gÀAUÀgÉÃeï gÀªÀgÀÄ 01 gÀÆ¥Á¬ÄUÉ 80 gÀÆ¥Á¬Ä PÉÆqÀĪÀÅzÁV JAzÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ zÉʪÀ°Ã¯É ªÉÄÃ¯É ªÀÄlPÀ dÆeÁlªÀ£ÀÄß DqÀÄwÛzÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄlPÀ £ÀA§gÀ aÃn §gÉzÀÄ PÉÆqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ zÁ½ ªÀiÁqÀ¯ÁV DgÉÆæ gÁdÄ EvÀ£ÀÄ Nr ºÉÆÃUÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹ ©¢ÝzÀÝjAzÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À PÉÊ, PÁ®ÄUÀ½UÉ vÀgÀazÀ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. DgÉÆæ £ÀA. CªÀÄgÉñÀ EªÀ¤UÉ »r¢zÀÄÝ, DgÉÆæ CªÀÄgÉñÀ EªÀ¤AzÀ ªÀÄlPÀ dÆeÁlzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ. 2,020-00, MAzÀÄ ªÀÄlPÀ £ÀA§gÀ §gÉzÀ aÃn ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ ¨Á¯ï ¥É£ÀÄß ºÁUÀÆ MAzÀÄ £ÉÆÃQAiÀiÁ PÀA¥À¤AiÀÄ ªÉƨÉÊ¯ï ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆæ £ÀA. 02 £ÉÃzÀݪÀ¤AzÀ ªÀÄlPÀ dÆeÁl¢AzÀ ¸ÀAUÀ滹zÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ. 670-00 ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ £ÉÆÃQAiÀiÁ PÀA¥À¤AiÀÄ ªÉƨÉÊ¯ï ºÁUÀÆ PÉ£ÁnPï ºÉÆAqÀ £ÀA. PÉ.J.35/237 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß d¦Û ¥Àr¹PÉÆArgÀÄvÁÛgÉ

GULBARGA DISTIRCT REPORTED CRIMES

ದರೋಡೆ ಪ್ರಕರಣ :

ಚೌಕ ಠಾಣೆ :ಶ್ರೀ ಅಪ್ಪಾರಾವ ತಂದೆ ಸಿದ್ರಾಮಪ್ಪ ಪಾಟೀಲ ಸಾಃ ಸಿರಗಾಪೂರ ಹಾಃವಃ ಭವಾನಿ ನಗರ ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರು ನಾನು ಮತ್ತು ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಮತ್ತು ಮಗಳು ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಇಂದು ದಿನಾಂಕ: 14-06-2011 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 09-30 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ರಾಮನಗರದಿಂದ ಭವಾನಿ ನಗರದ ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಕಡೆಗೆ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಬರುತಿದ್ದಾಗ ಭವಾನಿ ನಗರದ ರಸ್ತೆಯ ಮೇಲೆ ಎದುರಿನಿಂದ ಯಾರೋ ಇಬ್ಬರು ಮೊಟಾರ ಸೈಕಲ ಮೇಲೆ ಬಂದು ನನ್ನ ಮಗಳ ಕೊರಳಲ್ಲಿದ್ದ 4 ತೋಲೆ ಬಂಗಾರದ ಚೈನ ಮತ್ತು ಅರ್ಧಾ ತೊಲೆ ಬಂಗಾರದ ತಾಳಿ ಹೀಗೆ ಒಟ್ಟು ಅ||ಕಿ|| 90,000/- ರೂ. ಬೆಲೆಬಾಳುವ ಬಂಗಾರದ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಕಿತ್ತಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

ಕೊಲೆಗೆ ಪ್ರಯತ್ನ :

ಚೌಕ ಠಾಣೆ :ಶ್ರೀ ಬಾಬು ತಂದೆ ಮೈಲಾರಿ ಹುಲಿ ಸಾ|| ಸಂಜೀವ ನಗರ ಗುಲಬರ್ಗ ರವರು ನಾನು ಮತ್ತು ಶಂಕರ ಜಮಾದಾರ ಮತ್ತು ಪವಣ್ಣ ದಯಣ್ಣನವರ ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಸಂಗಮ ಟಾಕೀಜ ಹತ್ತಿರ ಬಟ್ಟೆ ಖರೀದಿಸಲು ಬಂದಾಗ ನನಗೆ ಸತೀಶ ತಂದೆ ವೆಂಕಟಸ್ವಾಮಿ ಇತನು ಅವಾಚ್ಯವಾಗಿ ಬೈದು ಎಲ್.ಐ.ಸಿ ಆಫೀಸ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ನೈಸ ಕ್ಲಬ್ ಕಂಪೌಂಡ ಒಳಗಡೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಸತೀಶ, ಹೀರಾ ಬಸವನಗರ, ಪಿಂಟು ಇಂದ್ರಾನಗರ , ಶರಣು ಗಾಜಿಪೂರ ಮತ್ತು ಇತರ ಇಬ್ಬರು ಕೂಡಿ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಮಚ್ಚು, ಬಡಿಗೆ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ನನಗೆ ಜಾತಿ ಎತ್ತಿ ಬೈದು ಪಿಂಟು ಇತನು ಮಚ್ಚಿನಿಂದ ಬಲಗೈಗೆ ಹೊಡೆದು ರಕ್ತಗಾಯ ಪಡಿಸಿದ್ದು ಮತ್ತು ಶಂಕರ ಇತನಿಗೆ ಹಿರಾ ಬಸವನಗರ ಮಚ್ಚಿನಿಂದ ಹೊಡೆದು ರಕ್ತ ಗಾಯ ಪಡಿಸಿರುತ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಮಚ್ಚನಿಂದ ಮತ್ತು ಕಲ್ಲಿನಿಂದ ಮತ್ತು ಕಾಲಿನಿಂದ ಒದ್ದು ಜೀವದ ಭಯ ಹಾಕಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

ಅಲಕ್ಷತನ ಪ್ರಕರಣ :

ಬ್ರಹ್ಮಪೂರ ಠಾಣೆ :ಶ್ರೀ ಏಡುಕೊಂಡಲ ತಂದೆ ವೆಂಕಟೇಶರಾವ ಸಾ|| ಪದಲಿ ಜಿಲ್ಲೆ || ಓಂಗಲ್ ಆಂದ್ರ ಪ್ರದೇಶ ರವರು ನಾನು ಹಾಗು ಶೇಖನಾಗು ಇಂದು ದಿನಾಂಕ: 14-06-2011 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಹತ್ತಿರ ಹೊಸದಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿರುವ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಗೋಡೆಗೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟರ ಮಾಡುವ ಸಲುವಾಗಿ ಹೋಗಿದ್ದು ಶೇಖನಾಗು ಇತನು ಉಸುಕು ಮತ್ತು ಸಿಮೆಂಟ ತುಂಬಿದ ರಾಮಟೆರಿಯಲ್ ಬುಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಹೊತ್ತಿಕೊಂಡು ಮೇಲೆ ಏರುತ್ತಿರುವಾಗ ಕಾಲು ಜಾರಿ ಬೇಸಮೆಂಟ ಪ್ಲೋರ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದು ರಕ್ತಗಾಯ ಆಗಿದ್ದು ಮತ್ತು ಎಡಗಾಲಿಗೆ ಗಾಯವಾಗಿ ಪ್ರಕ್ಚರ್ ಆದಂತೆ ಕಂಡು ಬಂದಿದ್ದರಿಂದ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸೇರಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

ಮಾರಣಾಂತಿಕ ಹಲ್ಲೆ :
ಅಶೋಕ ನಗರ ಠಾಣೆ :
ಶ್ರೀ ಬಸವರಾಜ ತಂದೆ ಕುಪೇಂದ್ರ ದಂಡ್ರಾ ಕ್ರೂಶರ ಗಾಡಿ ನಂ:ಕೆಎ-49 6416 ನೇದ್ದರ ಮಾಲೀಕ ಹಾಗೂ ಚಾಲಕ ಸಾ: ಜೋಗುರು ರವರು ನಾನು ಜೋಗುರುದಿಂದ ಗುಲಬರ್ಗಾಕ್ಕೆ ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಬರುವದು ಮಾಡುತ್ತೆನೆ. ಇಂದು ಸಾಯಂಕಾಲ ಸಹ ಜೋಗುರದಿಂದ ಗುಲಬರ್ಗಾಕ್ಕೆ ಬಂದು ಪ್ಯಾಂಸೇಜರ ಕೂಡಿಸಿಕೊಂಡು ಜೋಗುರಗೆ ಹೋಗಬೇಕೆಂದು ಗಾಡಿ ಚಾಲು ಮಾಡುವಷ್ಠರಲ್ಲಿಯೆ ತ್ರಿಶೂಲ್ ಬಾರ ಕಡೆಯಿಂದ ಇಬ್ಬರೂ ಹುಡುಗರು ಬಂದವರೇ ಗಾಡಿ ನಿಲ್ಲಿಸಲೇ ಅಂತಾ ಅವಾಚ್ಯಚಾಗಿ ಬೈದು ಇಬ್ಬರೂ ಒಮ್ಮಿದೊಮ್ಮೇಲೆ ಕೈಯಿಂದ ಮುಖದ ಮೇಲೆ ಎದೆಯ ಮೆಲೆ ಹೊಡೆಯಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ನನಗೆ ಯಾಕೆ ಹೊಡೆಯುತ್ತಿರಿ ಅಂತಾ ಕೇಳಿದರೂ ನನ್ನ ಮಾತು ಕೇಳದೇ ಅವಾಚ್ಯವಾಗಿ ಬೈದು ಇನ್ನೂ ಇಬ್ಬರೂ ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಗಾಡಿಯಿಂದ ಇಳಿಸಿ ಏಳೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಗುಪ್ತಾಂಗಕ್ಕೆ ಹೊಡೆದು ರಕ್ತಗಾಯ ಪಡಿಸಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.