Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Friday, August 9, 2013

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDAT 09-08-2013

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.
¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 09-08-2013

ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಸಂಚಾರ  ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆ UÀÄ£Éß £ÀA. 125/2013, PÀ®A 279, 304(J) L¦¹ :-
¦üAiÀiÁð¢ ದತ್ತಾತ್ರೆಯ ತಂದೆ ಕಾಶಿಬಾ ಬೋಗಿಲೆ ವಯ: 55 ವರ್ಷ, ಜಾw: ಬೇಡರ, ಸಾ: ಘೊಟಾಳ, ತಾ: ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ EªÀgÀ ಮಗನಾದ ªÀÄÈvÀ ಮಹೇಶ ತಂದೆ ದತ್ತಾತ್ರೆಯ ಬೋಗಿಲೆ ವಯ: 22 ವರ್ಷ, ಉ: ಲಾರಿ ಕ್ಲಿನರ ಕೆಲಸ, EvÀ£ÀÄ ಧಾಮಿನಿ ಧಾಬಾದ ಮಾಲಿಕರ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ಲಾರಿ ನಂ. ಎಂ.ಎಚ-05/400 ನೇದಮೇಲೆ ಈಗ ಕೆಲವು ದಿವಸಗಳಿಂದ ಕ್ಲಿನರನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿzÀÄÝ, ದಿನಾಂಕ 08-08-2013 ರಂದು ªÀĺÉñÀ EvÀ£ÀÄ ಸದರಿ ಲಾರಿ ಚಾಲಕನಾದ DgÉÆæ ತುಳಸಿರಾಮ ತಂದೆ ಬಾಬುರಾವ ಮಳಗೆ ವಯ: 24 ವರ್ಷ, ಜಾw: ಮರಾಠಾ, G: ಲಾರಿ ನಂ. ಎಂ.ಎಚ-05/400 ನೆದರ ಚಾಲಕ, ಸಾ: ಚಂಡಕಾಪೂರ ಇವರೊಂದಿಗೆ ನಗರದಿಂದ ಉಳ್ಳಾಗಡ್ಡಿಯ ಲೋಡ ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಹೈದ್ರಾಬಾದಕ್ಕೆ ಹೋಗುwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆæAiÀÄÄ ಬಂಗ್ಲಾ ಕಡೆಯಿಂದ ಹುಮಬಾಬಾದ ಕಡೆಗೆ ತನ್ನ ಲಾರಿಯನ್ನು ರಾ.ಹೆ ನಂ. 9 ರ ಮುಖಾಂತರ ಅತಿವೇಗ ಹಾಗೂ ನಿಷ್ಕಾಳಜಿತನದಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ ಕಾಲೇಜ ಹತ್ತಿರ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ರೋಡಿನ ಮೆಲೆ ಬಿದ್ದ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ತಗ್ಗಿನಲ್ಲಿ ವಾಹನವನ್ನು ಕಂಟ್ರೊಲ ಮಾಡದೆ ಸದರಿ ತಗ್ಗಿನಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಲಾರಿಯನ್ನು ºÁಕಿದ್ದರಿಂದ ಲಾರಿಯು ಪಲ್ಟಿಯಾಗಿ ಅದರಲ್ಲzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ಮಗನಾದ ಮಹೇಶ ಇತನು ಕ್ಲಿನರ ಸೈಡಿನಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಬಿನದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿದ್ದ ªÀĺÉñÀ EvÀ£À ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಲಾರಿ ಬಿದ್ದು, ಲಾರಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದ ªÀĺÉñÀ EvÀ£À ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಲಾರಿ ಕ್ಯಾಬಿನ ಬಿದ್ದು ಅವನ ತಲೆ ಬುರುಡೆ ಪೂರ್ತಿ ಓಡೆದು ಮೇದುಳು ಚೆಲ್ಲಾಪಿಲ್ಲಿಯಾಗಿ ಮತ್ತು ಎಡಗೈ ಮುಂಗೈಗೆ ಭಾರಿ ರಕ್ತಗಾಯಗಳಾಗಿ ಘಟನಾ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿAiÉÄà ಮೃತಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾನೆ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ zÀÆj£À ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

UÁA¢ü UÀAd ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 140/2013, PÀ®A 406, 420 L¦¹ :-
2009 £Éà ¸Á°£À°è ¦üAiÀiÁ𢠪ÉƺÀªÀÄäzÀ C§ÄÝ® CfêÀÄ vÀAzÉ ªÉƺÀªÀÄäzÀ C§ÄÝ® gÀ²ÃzÀ ªÀAiÀÄ: 41 ªÀµÀð, ¸Á: ªÀÄRzÀĪÀÄf PÁ¯ÉƤ, a¢æ gÉÆÃqÀ ©ÃzÀgÀ EªÀgÀ vÀªÀÄä ¸ÀA§A¢PÀ£ÁzÀ DgÉÆæ ¸ÉÊAiÀÄåzÀ ¥sÀAiÀiÁåd vÀAzÉ ¸ÉÊAiÀÄåzÀ CfêÉƢݣÀ ¸Á: ºÀ¼ÉA§gÀ, ¸ÀzÀå: a¢æ ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ 6,00,000/- gÀÆ. ªÀÄÄAUÀqÀ ºÀt PÉÆlÄÖ wAUÀ½UÉ 4,500/- gÀÆ. ¨ÁrUÉAiÀÄAvÉ PÀgÁgÀÄ ¥ÀvÀæ ªÀiÁrPÉÆlÄÖ MAzÀÄ 50/- gÀÆ. ¨ËAr£À ªÉÄÃ¯É GzÀÄð ¨sÁµÉAiÀÄ°è ¸ÀļÀÄî zÁR¯Áw vÀAiÀiÁåj¹ ¦üAiÀiÁð¢UÉ   £ÀA©PÉ   zÉÆæºÀ   ªÀÄvÀÄÛ   ªÉƸÀ   ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ  ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ  ¢£ÁAPÀ 08-08-2013 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

d£ÀªÁqÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 128/2013, PÀ®A 394 L¦¹ :-
¦üAiÀiÁ𢠱ÀªÀUÀAUÀªÀiÁä UÀAqÀ ¨sÀÆzÀ¥Áà ¨Á¥ÀÄgÉ, ªÀAiÀÄ: 60 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, G: ¸ÁzsÀQ ¸ÀAUÀ£À½î PÀªÀÄj ªÀÄoÀ, ¸Á: ¯ÁzÁ UÁæªÀÄ, vÁ: OgÁzÀ EªÀgÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 2 ªÀµÀðUÀ½AzÀ ZÀªÀ½ ªÀÄoÀzÀ ±ÁSÉAiÀiÁzÀ ¸ÀAUÀ£À½î PÀªÀÄj ªÀÄoÀzÀ°è ¸ÁzsÀQAiÀiÁV ¸ÉêÉUÁV EzÀÄÝ, CzÉà ªÀÄoÀzÀ°è ¨sÁVgÀy @ ±ÀgÀtªÀiÁä UÀAqÀ ¢. ªÀiÁzÀ¥Áà RlPÀ aAZÉÆý EªÀgÀÄ ¸ÀºÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 20 ªÀµÀðUÀ½AzÀ ªÀÄoÀzÀ°è ¸ÁzsÀQAiÀiÁV ¸ÉÃªÉ ªÀiÁqÀÄvÁÛ §A¢gÀÄvÁÛgÉ, ¢£ÁAPÀ 07-08-2013 gÀAzÀÄ gÁwæ 2130 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ D±ÀæªÀÄzÀ ºÉÆgÀUÀqÉ nä£À ±ÉrØ£À°è ªÀÄ®VPÉÆAqÁUÀ, ¸ÁzsÀQAiÀĪÀgÁzÀ ¨sÁVgÀy @ ±ÀgÀtªÀiÁä gÀªÀgÀÄ PÀÆuÉAiÀÄ M¼ÀUÀqÉ EzÀÝgÀÄ DUÀ 30-35 ªÀAiÀĹì£À AiÀiÁgÀÆ E§âgÀÆ C¥ÀjavÀ ªÀåQÛUÀ¼ÀÄ ¸ÀAUÀ£À½î PÀªÀÄj ªÀÄoÀzÀ M¼ÀUÉ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr CzÀgÀ°è CzsÀð ¥ÁåAl zsÀj¹zÀ ªÀåQÛ ¦üAiÀiÁð¢UÉUÉ K ªÀÄÄzÀÄQà ¤£Àß ºÀwÛgÀ K£ÁzÀgÀÆ §AUÁgÀ, ºÀt EzÀÝgÉà PÉÆqÀÄ CAvÀ PÉýzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ £À£Àß ºÀwÛgÀ K£ÀÄ E¯Áè CAvÀ ºÉýzÁUÀ DvÀ£ÀÄ PÉÊ ªÀÄÄ¶× ªÀiÁr  ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ  vÀÄnAiÀÄ  ªÉÄÃ¯É  ºÁUÀÆ  JqÀ PÀtÂÚ£À  PɼÀUÉ  ºÉÆqÉzÁUÀ DvÀ¤UÉ CAf ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ Q«AiÀÄ°èzÀÝ §AUÁgÀzÀ 2 UÁæA. C.Q 4,000/- gÀÆ ºÁUÀÆ 1,000/- gÀÆ £ÀUÀzÀÄ ºÀt DvÀ¤UÉ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢vÀgÀÄ aÃjzÀ ±À§Ý¢AzÀ PÉÆÃuÉ M¼ÀVzÀÝ ¨sÁVgÀy @ ±ÀgÀtªÀiÁä gÀªÀgÀÄ ºÉÆgÀUÉ §AzÁUÀ, ¥sÀÄ¯ï ¥ÁåAl zsÀj¹zÀ E£ÀÆߧâ£ÀÄ CªÀ¼À ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV CªÀ½UÀÆ ¸ÀºÀ PÀ£ÀßqÀzÀ°èAiÉÄà ¤£Àß ºÀwÛgÀ §AUÁgÀ, ºÀt EzÀÝgÉà PÉÆqÀÄ E®è¢zÀÝgÉà ¤£ÀUÀÆ ¸ÀºÀ ¥ÉlÄÖ ©Ã¼ÀÄvÀÛªÉ CAvÀ ºÉýzÁUÀ ¨sÁVgÀy EªÀ¼ÀÄ £À£Àß ºÀwÛgÀ §AUÁgÀ E¯Áè Q«AiÀÄ°è ªÀiÁvÀæ §AUÁgÀzÀ gÀÄzÁæQë EzÉ CAvÀ ºÉýzÁUÀ CzÀ£Éßà GaÑPÉÆqÀÄ CAvÀ PÉýzÀ£ÀÄ, DUÀ CªÀ¼ÀÄ QëAiÀÄ°èzÀÝ MAzÀÄ gÀÄzÁæQëAiÀÄ£ÀÄß ©aÑPÉÆlÖ¼ÀÄ JqÀ QëAiÀÄ°è£À E£ÀÆßAzÀÄ gÀÄzÁæQëAiÀÄ£ÀÄß PÉÆqÀ®Ä ¸Àé®à vÀqÀªÀiÁrzÀÝPÁÌV DvÀ£ÀÄ QëAiÀÄ°èzÀÝ §AUÁgÀzÀ gÀÄzÁæQëAiÀÄ£ÀÄß Që¬ÄAzÀ QwÛPÉÆAqÁUÀ, CªÀ¼À Që ºÀjzÀÄ gÀPÀÛªÁ¬ÄvÀÄ ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£ÀÄ PÉÊ ªÀÄÄ¶× ªÀiÁr ºÀuÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ CªÀ¼À ºÀwÛgÀ EzÀÝ 3 UÁæA §AUÁgÀzÀ gÀÄzÁæQë C.Q gÀÆ. 6,000/- ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ ªÉÆèÁ¬Ä¯ï £ÀA. 7795781101 C.Q 1,000/- gÀÆ £ÉÃzÀ£ÀÄß ¸ÀºÀ PÀ¹zÀÄ PÉÆAqÀ£ÀÄ, £ÀAvÀgÀ CªÀ½UÉ ¤£Àß ºÀwÛgÀ EzÀÝ gÀÆ¥Á¬Ä ºÁUÀÆ UÀ®èzÀ Qð PÉÆqÀÄ CAvÀ  PÉýzÁUÀ CªÀ¼ÀÄ £À£Àß ºÀwÛgÀ gÀÆ¥Á¬Ä E¯Áè CAvÀ ºÉýzÁUÀ CªÀgÀÄ UÀ®èªÀ£ÀÄß MqÉzÀÄ CzÀgÀ°èzÀÝ ºÀtªÀ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ, »ÃV MlÄÖ 12,000/- gÀÆ¥Á¬ÄAiÀÄ §AUÁgÀ, £ÀUÀzÀÄ ºÀt, ªÉÆèÁ¬Ä¯ï £ÉÃzÀ£ÀÄß E§âgÀÆ ¸ÀÄ°UÉ ªÀiÁr ºÉÆqÉzÀÄ UÁAiÀÄ ¥Àqɹ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 08-08-2013 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤PÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 145/2013, PÀ®A 447, 353 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 08-08-2013 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ PÁ²£ÁxÀ vÀAzÉ ¸ÀAUÀ¥Àà¸Á ¸Á: UÁA¢ü£ÀUÀgÀ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ, ¸ÀzÀå: oÁuÁ PÀıÀ£ÀÆgÀ PÀAzÁAiÀÄ ¤jÃPÀëPÀgÀÄ PÀıÀ£ÀÆgÀ EªÀgÀÄ ¨ÉqÀPÀÄAzÁ ®Qëöä£ÀUÀgÀ UÁæªÀÄzÀ ¸ÀªÉð £ÀA. 1 gÀ°è UÉÆPÀmÁÖ eÁUÉAiÀÄ°è DgÉÆæ AiÀiÁzÀªÀgÁªÀ vÀAzÉ zsÉÆAr¨Á ¸Á: ®Qëöä£ÀUÀgÀ ¨ÉqÀPÀÄAzÁ, vÁ: OgÁzÀ (©) EvÀ£ÀÄ CwPÀæ«Ä¹PÉÆArzÀÝ£ÀÄß vÉgÀªÀÅUÉƽ¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð PÀAzÁAiÀÄ E¯ÁSÉAiÀÄ ªÀw¬ÄAzÀ ¤ªÀð»¸ÀĪÁUÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ ¸ÀPÁðj PÀvÀðªÀåzÀ°è vÀqɪÀÅAlÄ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ °TvÀªÁV ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¸ÀAZÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ, ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA.181/2013 PÀ®A 279, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPÀÖ :-
¢£ÁAPÀ 08-08-2013 gÀAzÀÄ PÁgÀ £ÀA. PÉJ-38/JªÀiï-3061 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ DgÉÆæAiÀÄÄ vÀ£Àß PÁgÀ£ÀÄß ©ÃzÀgÀ ¹zÁÞgÀÆqsÀ UÀÄA¥Á PÀqɬÄAzÀ ªÉÄÊ®ÆgÀ PÁæ¸À PÀqÉUÉ zÀÄqÀÄQ¤AzÀ, ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ gÁAUÀ ¸ÉÊqÁV £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÉÄÊ®ÆgÀ PÁæ¸À §½ EgÀĪÀ ªÁ¸ÀÄ D¸ÀàvÉæ, ºÀwÛgÀ §ÆªÀÄgÀrØ PÁ¯ÉÃd PÀqÉUÉ ºÉÆUÀÄwÛzÀÝ ¦üAiÀiÁ𢠲ªÀ±ÀAPÀgÀ vÀAzÉ ªÉÊf£ÁxÀ aªÀÄPÉÆqÉ, ªÀAiÀÄ: 19 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: ZÀ£Àߧ¸ÀªÀ£ÀUÀgÀ, ºÁgÀÆgÀUÉÃj, ©ÃzÀgÀ EªÀgÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA. PÉJ-38/PÀÆå-4891 £ÉÃzÀPÉÌ rQÌ¥Àr¹zÀjAzÀ C¥ÀÀWÁvÀ ¸ÀA¨sÀ«¹ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ JqÀ ªÉƼÀ PÁ®Ä ªÀÄÄjzÀÄ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt £ÉÆÃAzÁ¬Ä¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.  

RlPÀ aAZÉÆý ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 127/2013, PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPÀÖ :-
¢£ÁAPÀ 07-08-2013 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ zÀvÁÛwæ vÀAzÉ PÉñÀªÀgÁªÀ vÀÄPÀzÉ ªÀAiÀÄ: 23 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄgÁoÀ, ¸Á: qÁªÀgÀUÁAªÀ EªÀgÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉJ-39/PÉ-7261 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É Hj£À zÉëzÁ¸À PÁ¥ÀzÉ EªÀgÀ eÉÆvÉAiÀÄ°è ¨sÁ°ÌUÉ ºÉÆÃV UÁr ¸À«ðùAUï ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÉUÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ §gÀzÁ¥ÀÆgÀ ¸À«ÄÃ¥À gÉÆÃr¤AzÀ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ §gÀzÁ¥ÀÆgÀ PÀqɬÄAzÀ JzÀÄj¤AzÀ PÉÆæÃdgÀ fÃ¥À £ÀA. PÉJ-32/J-1752 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ DgÉÆæ ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ eÁw: J¸ï¹(zÀ°vÀ), ¸Á: RlPÀ aAZÉÆý EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ CeÁUÀgÀÆPÀvɬÄAzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁðAiÀÄ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ïUÉ rQÌ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É, DgÉÆæAiÀÄÄ rQÌ ªÀiÁr fÃ¥À£ÀÄß gÉÆÃr£À vÀVΣÀ°è ¤°è¹ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É, ¸ÀzÀj rQ̬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ §®UÁ® ªÉƼÀPÁ°UÉ ºÁUÀÄ ªÉƼÀPÁ® PɼÀUÀqÉ PÁ°UÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV PÁ®Ä ªÀÄÄj¢gÀÄvÀÛzÉ, §®UÉÊ ªÉƼÀPÉÊUÉ ªÀÄÄAUÉÊUÉ ¨sÁjgÀPÀÛUÁAiÀĪÁV ªÀÄÄjzÀAvÉ EgÀÄvÀÛzÉ, »AzÉ PÀĽvÀ zÉëzÁ¸À¤UÀÄ PÀÆqÁ §®UÁ® ªÉƼÀPÁ® ºÀwÛgÀ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV ªÀÄÄjzÀAvÉ DVgÀÄvÀÛzÉ, §®UÁ® ºÉ§âgÀ½UÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 08-08-2013 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.