Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Thursday, April 22, 2010

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 22/04/2010

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 22/04/2010
¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ ¥Éưøï oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA 42/2010 PÀ®A 143, 147,1 48, 307, 302 eÉÆvÉ 149 L.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 22-04-2010 gÀAzÀÄ gÁwæ 0400 UÀAmÉUÀ ¦üAiÀiÁ𢠣ÁUÉÃAzÀæ vÀAzÉ QæõÁÚf RgÀlªÉÆ® ªÀAiÀÄ :46 ªÀµÀð G: MPÀÄÌ®vÀ£À eÁw: qÉÆÃgÀ ¸Á ¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ EªÀgÀ vÀªÀÄä£À ºÉAqÀwAiÀiÁzÀ ¸ÀĤÃvÁ @ ¸ÉÆãÀªÀiÁä CªÀjUÉ gÁwæ 1245 UÀAmÉUÉ DgÉÆæ 1)¥Àæ¨sÀÄ vÀAzÉ UÀÄAqÀ¥Áà ºÀ½î ºÁUÀÆ 31 d£ÀgÀÄ J®ègÀÆ ¸Á: ¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ ªÀÄvÀÄÛ DtzÀÆgÀ. EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ §AzÀÄ ZÁPÀÄ«¤AzÀ PÉÆ¯É ªÀiÁrzÀÄÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀªÀÄä gÀªÉÄñÀ SÉgÀlªÉÆ® EªÀjUÉ ZÁPÀÄ«¤AzÀ ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛgÉ. ºÁUÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¸ÀzÀ¸ÀåjUÉ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀ®Ä ¨ÁV®ÄUÀ½UÉ ºÉÆqÉzÀgÀÄ C®èzÉ ªÀÄ®VzÀ PÉÆÃuÉUÀ½UÉ ºÉÆÃgÀUÀqɬÄAzÀ PÉÆAr ºÁQzÀÄÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ agÁqÀĪÀ ±À§Ñ PÉý ¥ÀPÀÌzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ gÀhÄgÀt¥Áà EvÀgÀgÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ PÉÆAr vÉgÉ¢gÀÄvÁÛgÉ. ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÄ DgÉÆæ ¥Àæ¨sÀÄ EvÀgÀgÀ £ÀqÀÄªÉ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¹«¯ï £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ°è UÀÄ£Éß £ÀA 22/2006 zÁªÉ £ÀqÉAiÀÄÄwÛzÉÝ C®èzÉ UÀÄ£Éß £ÀA 30/2010, 121/2005, ¥ÀæPÁgÀ QæëģÀ¯ï ªÉÆPÀzÀªÉÄUÀ¼ÀÄ ¸ÀºÀ zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛªÉ EzÉ ªÉÊgÀvÀé¢AzÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ vÀªÀÄä£À ºÉAqÀwAiÀÄ£ÀÄß PÉÆ¯É ªÀiÁr vÀªÀÄä gÀªÉÄñÀ¤UÉ ZÁPÀÄ«¤AzÀ EjzÀÄ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄw߸ÀÄvÁÛgÉ JAzÀÄ PÉÆÃlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 50/2010 PÀ®A 287, 304 (J) L.¦.¹.:-
¢£ÁAPÀ 21/04/2010 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀUÉÎ 0830 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ zÀ±ÀgÀxÀ vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀ¥Áà ¥ÀÄuÉ, 48 ªÀµÀð, GzÉÆåÃUÀ MPÀÌ®ÄvÀ£À, eÁw UÉƯÁè, ¸Á ªÀÄ°èPÁdÄð£ÀªÁr EªÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CªÀ¼À ªÀÄUÀ¼ÁzÀ vÀļÀ¸Á¨Á¬Ä ºÁUÀÄ E£ÀÄß ªÀÄƪÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ gÁ² ªÀiÁqÀÄ®Ä ºÉÆîPÉÌ ºÉÆVgÀÄvÁÛgÉ. £ÀAvÀgÀ 0945 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ DgÉÆæ gÁªÀÄuÁÚ vÀAzÉ ªÀiÁgÀÄw ¸ÀÄ£ÁvÉ ¸Á ªÀÄ°èPÁdÄð£ÀªÁr EªÀgÀÄ gÁ² ªÀiÁqÀĪÀ ªÀIJãï vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆîPÉÌ §AzÀÄ ¸ÀÆAiÀÄðPÁAwAiÀÄ gÁ² ªÀiÁqÀ®Ä ¸ÀÄgÀÄ ªÀiÁrzÀgÀÄ. DUÀ gÁªÀÄtÚ EvÀ£ÀÄ ªÀIJãÀ ªÉÄÃ¯É ¤AvÀÄ vÉ£ÉUÀ¼ÀÄ ¨ÉÃUÀ£É ªÀÄÄV¸ÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ ¨ÉÃUÀ ¨ÉÃUÀ vÉ£É vÀÄA©PÉÆqÀ®Ä w½¸ÀÄvÁÛ CªÀ¸ÀgÀ ªÀiÁqÀÄwzÁÝUÀ ZÀA¥Á¨Á¬Ä, dUÀzÉë ªÀÄvÀÄÛ vÀļÀ¸Á¨Á¬Ä EªÀgÀÄ vÉ£É vÀÄA§ÄwÛzÀÄÝ vÀļÀ¸Á¨Á¬Ä EªÀ¼ÀÄ vÉ£É vÀÄA©zÀÝ §ÄnÖ PÉÆlÄÖ wgÀÄV ºÉÆÃUÀĪÁUÀ CªÀ¼À vÀ¯ÉAiÀÄ PÀÆzÀ®Ä MªÉÄä¯É gÁ² ªÀiÁqÀĪÀ ªÀIJãÀzÀ°è ¹QÌ ©zÀÄÝ ¥ÀÆwð vÀ¯É PÀÆzÀ®Ä QwÛ vÀ¯É¬ÄAzÀ ¨ÉÃgÉAiÀiÁV ZÀªÀÄð ¸À»vÀ QvÀÄÛ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV CªÀ¼ÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É. DgÉÆæAiÀÄ gÁ² ¨ÉÃUÀ£É ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÉA§ CªÀ¸ÀgÀzÀ°è ºÁUÀÄ ¸ÀzÀj gÁªÀÄtÚ EªÀ£À ªÀĹãÀ¤AzÀ EAvÀºÀ fêÀ ºÁ¤AiÀÄ C¥ÀWÁvÀ dgÀÄUÀÄvÀÛzÉ CAvÁ UÉÆwÛzÀÄÝ ªÀÄÄAavÀªÁV CzÀ£ÀÄß vÀqÉAiÀÄ®Ä AiÀiÁªÀÅzÉà ¥ÀAiÀiÁðAiÀÄ ªÀåªÀ¸ÉÜ ªÀiÁqÀĪÀ°è ¤®ðPÀëvÀ£À vÉÆÃj ªÀåªÀ¸ÉÜ ªÀiÁqÀzÀjAzÀ ¸ÀzÀj WÀl£É dgÀÄV ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA 07/2010 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 19-03-2010 gÀAzÀÄ 1630 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀiÁzsÀªÀgÁªÀ vÀAzÉ ¸ÀAUÁæªÀÄgÁªÀ ©gÁzÁgÀ ¸Á: £ÁUÀÆgÀ(JA) EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ ¨sÁj ªÀÄ¼É UÁ½¬ÄAzÀ CPÀ¶äPÀªÁV ªÀÄÈvÀ gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ ¸ÀAUÁæªÀÄ ©gÁzÁgÀ ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á £ÁUÀÆgÀ(JA) EªÀgÀ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¨sÁj UÁvÀæzÀ ªÀÄgÀªÀÅ vÀ¯ÉAiÀÄ ©¢ÝzÀjAzÀ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÝjAzÀ aQvÉì PÀÄjvÀÄ UÁA¢ü D¸ÀàvÉæ ¹QAzÁæ¨ÁzÀzÀ°è ¸ÉÃjPÀ ªÀiÁrzÁUÀ aQvÉì ¥sÀ®PÁj DUÀzÉÃÀ ¢£ÁAPÀ 20-03-2010 gÀAzÀÄ gÁwæ 8.20 ¦JA UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É CAvÁ aPÀ® UÀÄrØ ¥ÉưøÀ oÁuÉ ¹QAzÁæ¨ÁzÀzÀ°è AiÀÄÄrCgï £ÀA 153/2010 PÀ®A 174 ¹Dg惡 £ÉÃzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÀÄÝ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 21-04-2010 gÀAzÀÄ 1730 UÀAmÉUÉ ªÀiÁ£Àå J¸ï¦ ¸ÁºÉçgÀÄ ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀ eÁÕ¥À£À ¥ÀvÀæ ¸ÀASÉå ¹Cgï©/AiÀÄÄrCgï/ªÀUÁðªÀuÉ/©Ã/10 ¢£ÁAPÀ 16-04-2010 £ÉÃzÀÝgÀ eÉÆvÉ aPÀ® UÀÄrØ ¥ÉưøÀ oÁuÉ ¹QAzÁæ¨ÁzÀ £ÉÃzÀÝgÀ AiÀÄÄrCgï £ÀA 153/2010 £ÉÃzÀÝgÀ PÀqÀvÀªÀÅ ¸ÀgÀºÀ¢Ý£À DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ªÀUÁðªÀuÉAiÀiÁV §A¢zÀjAzÀ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 54/2010 PÀ®A 324, 504, eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 21/04/2010 gÀAzÀÄ 0015 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄzsÀÄPÀgÀ vÀAzÉ £ÁUÀ¥Áà zÀAqÉ ªÀ/45 ªÀµÀð eÁ/J¸À.¹ ºÉÆ°AiÀiÁ G/MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á/¨Á¼ÀÆgÀ EªÀgÀÄ ºÁUÀÆ EªÀgÀ ºÉAqÀw ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄvÁÛ PÀĽvÁUÀ DgÉÆæ 1)ºÀįÉÃ¥Áà vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀ¥Áà ±ÀªÀiÁð eÁ: J¸À.¹ ºÉÆ°AiÀiÁ ¸Á: ¨Á¼ÀÆgÀ 2) ®QëöäÃt vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀ¥Áà ±ÀªÀiÁð eÁ: J¸À.¹ ºÉÆ°AiÀiÁ ¸Á: ¨Á¼ÀÆgÀ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ §AzÀÄ «£ÁPÁgÀt dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ AiÀiÁPÉà PÀĽwÛ¢Ýj CAvÀ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ §rUÉ ºÁUÀÄ PÀ°è¤AzÀ ªÀÄvÀÄÛ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛ ºÁUÀÆ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥ÀqɹzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀîÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï 06/2010 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 02/04/2010 gÀAzÀÄ 1000 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ gÀÄQäÃt UÀAqÀ ®QëöäÃt ¸ÁUÀgÀ ªÀ/45 ªÀµÀð eÁ/G¥ÁgÀ G/ªÀÄ£É PÉ®¸À ¸Á/vÀ¼ÀªÁqÀ(PÉ) EªÀgÀ UÁæªÀÄzÀ°è ªÀiÁºÁzÉêÀ ªÀÄA¢gÀzÀ SÁAqÀ EgÀĪÀzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ ¸ÀÄzsÁPÀgÀ EvÀ£ÀÄ CqÀÄUÉAiÀÄ ¸À®ÄªÁV vÀgÀPÁj PÉƬÄzÀ ªÉÄÃ¯É J¼ÀĪÁUÀ ªÀÄA¢gÀzÀ PÉüÀUÉ EgÀĪÀ PÀ©ât gÁqÀ vÀ¯ÉUÉ ºÀwÛ UÁAiÀiÁªÁVzÀÄÝ ¸ÀzÀj UÁAiÀiÁ ºÉÃZÁÑVzÀÝjAzÀ ºÉaÑ£À aQvÉì PÀÄjvÀÄ ºÉÊzÀæ¨ÁzÀ UÁA¢ü D¸ÀàvÉæUÉ vÉUÉzÀÄ PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ aPÀìvÉ ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉ ¢£ÁAPÀ 20/04/2010 gÀAzÀÄ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 53/2010 PÀ®A 324,504, eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 21/04/2010 gÀAzÀÄ 0015 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠺ÀįÉÃ¥Áà vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀ¥Áà ±ÀªÀiÁð ªÀAiÀÄ: 33 ªÀµÀð eÁ: J¸À.¹ ºÉÆ°AiÀiÁ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á ¨Á¼ÀÆgÀ EªÀgÀÄ ºÁUÀÄ EªÀgÀ ºÉAqÀw ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÀÄ®VzÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ §AzÀÄ «£ÁPÁgÀt dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ NtÂAiÀÄ°è §ºÁ¼À zÁzÀVj ªÀiÁqÀÄwÛ¢Ýj CAvÀ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ §rUÉ ºÁUÀÄ PÀ°è¤AzÀ ªÀÄvÀÄÛ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛ ºÁUÀÆ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥ÀqɹzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄzÀ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

OgÁzÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 78/2010 PÀ®A 324, 504 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 21-04-2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ gÀÄQäÃt UÀAqÀ ªÀiÁgÀÄw UàdgÉ ªÀAiÀÄ: 20 ªÀµÀð ¸Á ºÀAUÀgÀUÁ vÁ OgÁzÀ EªÀgÀÄ ºÁUÀÄ EªÀgÀ ¸ÉÆÃzÀgÀvÉÛ £ÀgÀ¸À¨Á¬Ä gÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃV ªÀÄ£ÉUÉ §AzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ DgÉÆæ UÀAqÀ ªÀiÁgÀÄw vÀAzÉ ¥ÀÄAqÁ gÀªÀgÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ £ÀgÀ¸Á¨Á¬Ä ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀ ¨ÉÃqÀ CAzÀgÉ AiÀiÁPÉà ºÉÆÃV¢ CAvÀ ¨ÉÊzÀÄ dUÀ¼À ªÀiÁr PÀ°è¤AzÀ Q«AiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

RlPÀ aAZÉÆý ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 27/2010 PÀ®A 341, 323, 504 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 21/04/2010 gÀAzÀÄ 1330 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲ªÀ±ÀAPÀgÀ vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Áà ZÀAzÁ¥ÀÆgÉ ªÀAiÀÄ: 50 ªÀµÀð eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ ¸Á ªÉÆgÀA© EªÀgÀÄ ªÀģɬÄAzÀ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆgÀUÀqÉ §gÀĪÁUÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À eÁUÉAiÀÄ ¸ÀA§AzsÀ DgÉÆæ zsÀƼÀ¥Áà vÀAzÉ ºÀįɥÁà zÉêÀUÉ ªÀAiÀÄ: 50 ªÀµÀð ¸ÁªÉÆgÀA© EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É PÀnÖUÉUÀ¼ÀÄ KPÉ ºÁQ¢ CAvÀ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 68/2010 PÀ®A 323, 341, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 20/04/10 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ ¦üAiÀiÁð¢ gÉñÁä UÀAqÀ ¸ÀAdÄ ªÀÄZÀPÀÄj ªÀAiÀÄ: 22 G: ªÀÄ£É PÉ®¸À ¸Á ªÀįÁÌ¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄ EªÀgÀÄ ªÀÄ£É PÉ®¸À ªÀiÁqÀĪÁUÀ DgÉÆæ 1) CAdªÀiÁä UÀAqÀ PÀ¯ÁåtgÁªÀ ªÀÄZÀPÀÄj 2) ¸ÀÄzsÁ vÀAzÉ PÀ¯ÁåtgÁªÀ 3) ¦AQ vÀAzÉ PÀ¯ÁåtgÁªÀ J®ègÀÄ ¸Á ªÀįÁÌ¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄ EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ JPÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÉÄð£À vÀUÀqÀUÀ¼À£ÀÄß dgÀÄV¹¢ CAvÀ vÀPÀgÁgÀÄ ªÀiÁrzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÀÄ UÁ½¬ÄAzÀ ºÁUÉ DVgÀ§ºÀÄzÀÄ JAzÀÄ ºÉýzÀgÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 1900 UÀAmÉUÉ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ UÁæªÀÄzÀ°è ¸ÁªÀðd¤PÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É DgÉÆævÀgÀÄ CPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ¤Ã£ÀÄ oÁuÉUÉ ºÉÆÃV £ÀªÀÄä «gÀÄzÀÝ PÉøÀÄ ªÀiÁrgÀÄwÛ CAvÀ ºÉý PÉʬÄAzÀ ºÉÆmÉÖAiÀÄ°è ºÁUÀÆ ¨É¤ß£À°è ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥ÀqɹgÀÄvÁÛgÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 69/2010 PÀ®A 323, 324, 341, 504 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 21/04/10 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 1200 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀªÀÄAiÀÄPÉÌ ¦üAiÀiÁð¢ AiÉÄñÀ¥Áà vÀAzÉ ±ÉñÀ¥Áà ªÀAiÀÄ : 45 G: PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á amÁÖ UÁæªÀÄ EªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ PÀqÉUÉ §gÀÄwÛzÁÝUÀ DgÉÆæ ±À«Ä vÀAzÉ £ÀÆgÀĢݣÀ ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð G: ¸ÉAnæAUÀ PÉ®¸À ¸Á amÁÖ UÁæªÀÄ EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÀ¼ÉAiÀÄ zÉéñÀªÀ¤ßlÄÖPÉÆAqÀÄ ¦üÃAiÀiÁð¢UÉ CPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÀ°è¤AzÀ JqÀ Q«UÉ ºÉÆqÉzÀÄ ºÁUÀÆ PÉʬÄAzÀ ºÉÆmÉÖAiÀÄ°è ºÁUÀÆ ¨É¤ß£À°è ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

aAvÁQ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 21/2010 PÀ®A 435 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 20/04/2010 gÀAzÀÄ gÁwæ 0200 UÀAmÉUÉ AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ zÀĵÀÌ«ÄðUÀ¼ÀÄ AiÀiÁgÀÄ E®èzÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ¸ÀÄAzÁ¼À UÁæªÀÄzÀ eÁªÀiÁ ªÀĹâAiÀÄ°è£À £ÀªÀiÁd ©¼ÀĪÀ PÁ®PÉÌ ºÁ¹PÉƼÀÄîªÀ 4 eÁ¤ªÀÄd [¸ÀvÀgÀAf] ºÁUÀÄ JgÀqÀÄ ªÀÄĸÀ¯Áè [ºÁ¹UÉ] CA.Q. 11000/- gÀÆ £ÉÃzÀݪÀÅUÀ½UÉ ¨ÉAQ ºÀaÑ ºÉÆÃVzÀÄÝ £ÀªÀiÁd ©¼À®Ä £À¸ÀÄQ£À 0445 UÀAqÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠣ÀfÃgÀ«ÄAiÀÄå vÀAzÉ C§Äâ¸Á§ CvÁÛgÀ ªÀAiÀÄ : 55 ªÀµÀð eÁ: ªÀÄĹèA G; ªÁå¥ÁgÀ ¸Á ¸ÀÄAzÁ¼À ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÀgÀÄ ºÉÆÃzÁUÀ £ÉÆÃr ¤ÃgÀÄ ºÁQ Dj¹gÀÄvÉÛªÉ PÁgÀt CªÀgÀ «gÀÄzÀÞ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊPÉƽîj JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 36/2010 PÀ®A 32, 34 PÉ. E. JPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 21-04-2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀAvÉÆõÀ¥Áà DG¤(PÁ.¸ÀÄ) ©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ, EªÀjUÉ ¨Áwä ¹QÌzÉÝãÉAzÀgÉ M§â ªÀåQÛAiÀÄÄ dªÁgÀ §eÁgÀ PÁ¼ÉPÀgÀ §mÉÖ CAUÀr JzÀÄgÀÄUÀqÉ C£À¢üPÀÈvÀªÁV ¯Éʸɣïì EgÀ¯ÁgÀzÉà ¸ÀgÁ¬Ä ¨ÁlUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁgÁl PÀÄjvÀÄ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝ£É CAvÀ ¨Áwä ¹PÀÌ ªÉÄÃgÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß PÀgɹ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆqÀ£É oÁuÉ fÃ¥ï £ÀA. PÉJ-38/f-65 £ÉÃzÀÝgÀ°è PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ dªÁgÀ §eÁgÀ PÁ¼ÉPÀgÀ §mÉÖ CAUÀr JzÀÄgÀÄUÀqÉ ºÉÆÃV zÁ½ªÀiÁr DgÉÆæ PÀæµÁÚ vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀgÉrØ ªÀAiÀÄ: 65 ªÀµÀð, eÁw: gÉrØ, ¸Á: ºÀtªÀÄAvÀªÁr, vÁ: §¸ÀªÀPÀ®åt EvÀ£À£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ CªÀ¤AzÀ 25 ¨ÉÆä «¹Ì ¸ÀgÁ¬Ä ¨Ál®UÀ®Ä, 180 JA.J¯ï. ªÀżÀîªÀÅ C.Q. 1,125/- ¨É¯É¨ÁªÀÅ ¸ÀgÁ¬Ä ¨Ál®UÀ¼À£ÀÄß d¦ÛªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ£ «gÀÄzÀÞ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 61/2010 PÀ®A 324, 504 L.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 21/04/10 gÀAzÀÄ 2015 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ¢ vÁ£Áf vÀAzÉ UÀÄAqÉgÁªÀ ¸ÀÆAiÀÄðªÀA² ªÀAiÀÄ: 34 ªÀµÀð, eÁw: ¸ÀªÀÄUÁgÀ ¸Á: «ÄgÀR® vÁ: §.PÀ¯Áåt gÀªÀjUÉ ºÉÆ®zÀ ¸ÀA¨sÀAzÀªÁV DgÉÆævÀ¼ÁzÀ gÁªÀ¨Á¬Ä UÀAqÀ PÀqÁf eÁzsÀªÀ ªÀAiÀÄ: 65 ªÀµÀð, eÁw: ¸ÀªÀÄUÁgÀ, ¸Á:§¸ÀªÀPÀ¯Áåt EªÀ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ¼É CAvÀ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 59/2010 PÀ®A 279, 337, 304(J) L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 21/04/2010 gÀAzÀÄ 2145 UÀAmÉUÉ DgÉÆæ ¸ÀwõÀ vÀAzÉ ±ÁªÀÄgÁªÀ ªÀAiÀÄ: 19 ªÀµÀð, ¸Á: £Ë¨ÁzÀ ©ÃzÀgÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉJ-32/PÉ-1505 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É ¦üAiÀiÁð¢ CªÀÄgÀ vÀAzÉ ¥ÉæêÀÄPÀĪÀiÁgÀ PÀÄqÀvÉ ªÀAiÀÄ: 18 ªÀµÀð, eÁåw: QæñÀÑ£À ¸Á: £Ë¨ÁzÀ ©ÃzÀgÀ. ºÁUÀÆ ªÀÄÈvÀ «£ÉÆÃzÀ EªÀj§âjUÉ PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ £Ë¨ÁzÀ¢AzÀ ©ÃzÀgÀ £ÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆæAiÀÄÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ JªÀiï.E.J¸ï. UÉøÀÖ ºË¸À ºÀwÛgÀ wgÀÄ«£À°è gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÀÄzsÀåzÀ°ègÀĪÀ rªÉÊqÀgÀPÉÌ rPÉÌ ºÉÆqÉzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ »AzÉ PÀĽwzÀÝ «£ÉÆÃzÀ vÀAzÉ ²gÉÆêÀÄt 20 ªÀµÀð, ¸Á: £Ë¨ÁzÀ ©ÃzÀgÀ FvÀ£ÀÄ rªÉÊqÀgÀ DZÉUÉ ºÉÆÃV gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ©zÀÄÝ vÀ¯ÉUÉ ¨sÁj UÁAiÀÄ ºÉÆA¢zÀÄÝ, DgÉÆæ ¸ÀwõÀ ºÁUÀÆ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¸ÁzÁ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ. ºÁUÀÆ «£ÉÆÃzÀ¤UÉ aQvÉìUÁV D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÁUÀ ªÉÊzsÀågÀÄ ¥ÀjÃQë¹ «£ÉÆÃzÀ FvÀ£ÀÄ ªÀÄgÀtºÉÆA¢gÀÄvÁÛ£É CAvÀ w½¹gÀÄvÁÛgÉ, CAvÀ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.


GULBARGA DISTRICT REPORTED CRIMES

ºÉAqÀwAiÀÄ ²Ã® ±ÀAQ¹ PÉÆ¯É ªÀiÁr vÁ£ÀÄ ¨ÉAQ ºÀaÑPÉÆAqÀÄ ªÀÄÈvÀ ¥ÀlÖ UÀAqÀ :-

¸ÉÃqÀA oÁuÉ :²æà ªÀÄÄgÀUÉÃAzÀæ vÀAzÉ ¸ÁAiÀÄ¥Àà ªÀqÀØgÀ ¸Á; ¹AzsÀ£ÀªÀÄqÀÄ EªÀgÀÄ vÀªÀÄä vÀAV £ÁUÀªÀiÁä EªÀ½UÉ FUÀ 6 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ £ÀªÀÄÆägÀ D±À¥Áà vÀAzÉ £ÁUÀ¥Áà ªÀqÀØgÀ EvÀ£ÉÆA¢UÉ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉÆnÖzÀÄÝ UÀAqÀ-ºÉAqÀw E§âgÀÄ HgÀ »AzÀÄUÀqÉ ºÉƸÀzÁV ªÀÄ£É PÀnÖPÉÆAqÀÄ ªÁ¸ÀªÁVgÀÄvÁÛgÉ. EªÀjUÉ ªÀÄPÀ̼ÁVgÀĪÀ¢¯Áè. £ÀªÀÄä vÀAVUÉ CªÀ¼À UÀAqÀ£ÁzÀ D±À¥Áà EvÀ£ÀÄ FUÀ MAzÀÄ ªÀgÉ ªÀµÀð¢AzÀ ¤£ÀUÉ ªÀÄPÀ̼ÁUÀĪÀ¢¯Áè ¤£ÀÄ §AeÉ E¢Ý ºÁUÀÄ ¤£Àß £ÀqÀvÉ ¸ÀjAiÀiÁV¯Áè CAvÁ ²Ã®zÀ §UÉÎ ±ÀAQ¹ DUÁUÀ dUÀ¼ÀvÉUÉzÀÄ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ 22-04-2010 gÀAzÀÄ gÁwæ £ÀªÀÄä vÀAVUÉ DPÉAiÀÄ UÀAqÀ D±À¥Áà ªÀqÀØgÀ ºÉAqÀwAiÀÄ ²Ã® ±ÀAQ¹ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ PÉÆqÀ°AzÀ PÉÆ¯É ªÀiÁr vÁ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ vÀAV £ÁUÀªÀÄä ºÁUÀÄ CªÀ¼À UÀAqÀ D±À¥Áà E§âgÀÄ ªÉÄÊUÉ ¨ÉAQ ºÀwÛ ¸ÀÄlÄÖ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÝgÀÄ CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¸ÉÃqÀA oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

ªÀiÁgÀuÁAwPÀ ºÀ¯Éè ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

C¥sÀd®¥ÀÆgÀ oÁuÉ :²æà C¤Ã® vÀAzÉ ªÀĺÁzÉêÀ¥Àà ¸Á|| ªÀÄtÆÚgÀ ¥sÀAPÀë£ï ºÁ® ºÀwÛgÀ C¥sÀd®¥ÀÆgÀ. EªÀgÀ mÁmÁ ¸ÀĪÉÆà £ÉÃzÀÄÝ ºÉaÑUÉ ¨ÁrUÉ ºÉÆqÉAiÀÄÄwÛzÀÄÝ vÀ£Àß PÁgÀ PÀrªÉÄ ¨ÁrUÉ ºÉÆqÉAiÀÄÄwzÀÄÝ PÀAqÀÄ zÉéñÀ ¸Á¢ü¸ÀÄvÀÛ §A¢zÀÄÝ F ªÉÆzÀ®Ä PÁjUÉ MzÀÄÝ £ÉVιzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ 21-04-2010 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® vÀªÀÄä ªÀĺÉñÀ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß mÁmÁ ¸ÀĪÉÆÃzÀ°è ªÀÄ®VzÁUÀ §¸ÀªÀgÁd ªÀiÁå¼Éù EArPÁ PÁgï £ÀA. JA.JZï-11 2065 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¸Á|| C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÉÊAiÀÄ°è PÀ®Äè »rzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÀÄ®VzÀ ªÀĺÉñÀ¤UÉ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ §® ªÉÄ®QUÉ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ UÉƽ¹ ZÁPÀÄ«¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹gÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ C¥sÀd®¥ÀÆgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

¸ÉÃqÀA oÁuÉ :²æà gÁWÀÄ @ gÁWÀªÉÃAzÀæ vÀAzÉ gÁªÀÄ®Ä ªÉÄÃPÁ¤Pï ¸Á: zÉÆqÀØ CUÀ¹ ¸ÉÃqÀA EvÀ£ÀÄ vÀgÀPÁj vÀgÀ®Ä ¸ÉÃqÀA §¸Àì ¤¯ÁÝt ºÀwÛgÀ §AzÁUÀ E°è dUÀÄ ¨É£ÀßPÀ£À½î ºÁUÀÆ gÀWÀÄ ¨É£ÀßPÀ£À½î ¸Á: ¸ÀtÚ CUÀ¹ ¸ÉÃqÀA EªÀgÀÄ £À£ÀUÉ ©ÃgÀÄ PÉÆr¸ÀÄ CAvÁ dUÀ¼À ªÀiÁrzÀÄÝ £À£Àß ºÀwÛgÀ ºÀt EgÀĪÀÅ¢®è CAvÁ ºÉý £Á£ÀÄ £À£Àß CPÁ±À zÁ¨Á PÉÌ ºÉÆÃVzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ £Á£ÀÄ zÁ¨ÁzÀ°è EzÁÝUÀ ¸ÀzÀj dUÀÄ ºÁUÀÆ gÁWÀÄ vÀAzÉ ZÀAzÀæ¥Àà ¨É£ÀßPÀ£À½î ¸ÀAUÀqÀ 4-5 d£ÀgÀÄ PÉÊAiÀÄ°è PÀnÖUÉ »rzÀÄPÉÆAqÀÄ zÁ¨ÁzÀ°è §AzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁqÀĪÁUÀ £ÀªÀÄä vÀªÀÄä gÁdÄ EvÀ£ÀÄ ©qÀ¸À®Ä §AzÁUÀ EvÀ¤ßUÉ zÉÆqÀØ¥Àà ªÀÄÄUÀÄn EvÀ£ÀÄ MvÀÄÛ »rzÀÄPÉÆAqÀÄ zÀ±ÀgÀxÀ ¨É£ÀßPÀ£À½î EvÀ£ÀÄ £À£Àß vÀªÀÄä¤UÉ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°èzÀ ZÀÄ¥ÁàzÀ M¯ÉAiÀÄ°è ºÁZÀĪÀÑ PÀnÖUɬÄAzÀ £ÀªÀÄä vÀªÀÄä£À vɯÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É §®ªÁV ºÉÆqÉzÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¸ÉÃqÀA oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

§æºÀä¥ÀÆgÀ oÁuÉ :²æÃ.¹zÀÝtÚ vÀAzÉ ¸ÉÊzÀ¥Àà ªÀqÀUÉÃgÀ, ¸Á|| ¥Àæ±ÁAvÀ £ÀUÀgÀ (J) £ÁAiÀÄÄØ ¯ÉÃOl UÀÄ®§UÁð gÀªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 20-04-2010 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß gÁeÁ¥ÀÆgÀ gÉÆÃqÀ¢AzÀ ¤ªÀÈwÛ r.J¸ï.¦ C©âUÉÃgÉ CªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ JzÀÄgÀÄUÀqÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ mÁmÁ EArPÁ PÁgÀ £ÀA: PÉ J 52- 13 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ £À£ÀUÉ rQÌ ºÉÆqÉzÀÄ ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃzÁUÀ £Á£ÀÄ CªÀ£À ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV £À£ÀUÉ KPÉ rQÌ ºÉÆqÉ¢gÀÄ« CAvÁ PÉýzÀPÉÌ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ £À£ÉÆßA¢UÉ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊ¢zÀ®èzÉ vÀ£Àß°èzÀÝ PÀ©âtzÀ gÁr¤AzÀ £À£Àß JqÀ Q«UÉ ºÀwÛgÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ §æºÀä¥ÀÆgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

¤AzÀ£É ¥ÀæPÀgÀt :-

¸ÉÃqÀA oÁuÉ :²æà ²ªÀ¥Àà vÀAzÉ zÀÄUÀ¥Àà mÉAUÀ½ ¸Á: ¸ÀtÚ CUÀ¹ ¸ÉÃqÀA EªÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £ÀªÀÄä NtÂAiÀÄ zÉÆqÀØ¥Àà ªÀÄvÀÄÛ ±ÀAPÀgÀ ªÀÄÄUÀn, zÀ±ÀgÀxÀ vÀAzÉ ²ªÀgÁAiÀÄ ¨É£ÀßPÀ£À½î, dUÀÄ vÀAzÉ @ dUÀ¥Àà vÀAzÉ CªÀÄÈvÀ, gÁWÀÄ vÀAzÉ ZÀAzÀæ¥Àà ¨É£ÀßPÀ£À½î, ±ÀAPÀgÀ vÀAzÉ ¸Á§tÚ ¥ÀAqÀA¥À½î PÉÆr £ÀªÀÄÆägÀ fPÉ PÁæ¸À ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ CPÁ±À zÁ¨ÁzÀ°è Hl ªÀiÁr, Hl ªÀiÁrzÀ ºÀt zÁ¨ÁzÀ ªÀiÁ°PÀgÁzÀ gÁWÀÄ vÀAzÉ gÁªÀÄ®Ä ªÉÄÃPÁ¤Pï ¸Á: zÉÆqÀØ CUÀ¹ PÉƽªÁqÀ ¸ÉÃqÀA EvÀ¤UÉ PÉÆlÄÖ ¸Àé®à ¸ÉÃgÀªÀ ¥ÁgÀ¸À¯ï PÉÆqÀÄ CAvÁ PÉýgÀÄvÉÛÃªÉ CzÀPÉÌ gÁWÀÄ vÀAzÉ gÁªÀÄ®Ä ªÉÄÃPÁ¤Pï ªÀÄvÀÄÛ CªÀ£À vÀªÀÄä gÁdÄ vÀAzÉ gÁªÀÄ®Ä ªÉÄÃPÁ¤Pï E§âgÀÄ PÉÆr £ÀªÉÄä®èjUÀÆ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ eÁw ¤AzÀ£É ªÀiÁr ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁr gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¸ÉÃqÀA oÁ£ÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

gÀlPÀ¯ï oÁuÉ :²æà ªÀĺÀªÀÄäzÀ E¸Áä¬Ä¯ï vÀA C§ÄÝ® d¨ÁâgÀ ªÀiÁ¸ÀÆ®zÁgÀ EªÀgÀÄ aAZÉÆýAiÀÄ°è£À GzÀÄð ±Á¯É PÁAiÀÄðPÀæªÀÄzÀ ¤«ÄvÀå ¨ÉAUÀ¼ÀÆj¤AzÀ £ÀªÀÄä ¸ÀªÀiÁdzÀ UÀtågÀÄ §gÀĪÀjzÀÄÝ CªÀjUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀ®Ä aAZÉÆýAiÀÄ ¥sÀAiÀiÁd ¥ÀmÉî vÀA «ÄgÁ£À¥ÀmÉî EªÀgÀ §Ä¯ÉgÉÆ £ÀA PÉJ-32 JªÀiï-8165 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ CªÀgÀ qÉæöʪÀgÀ ¥sÀAiÀiÁd¥ÀmÉ® £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÉÊAiÀÄåzÀ E¸Áä¬Ä¯ï ªÀÄÆgÀÄ d£À PÀÆr UÀÄ®âUÁðPÉÌ ºÉÆÃV C°èAzÀ ªÁ¥Á¸À §gÀĪÁUÀ £ÁªÀzÀV zÁn 1Q.«Ä ¸ÀįɥÉÃl PÀqÉ §gÀĪÁUÀ ¸ÀzÀj §Ä¯ÉgÉÆ ZÁPÀ vÀ£Àß ¨ÉƯÉgÉƪÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ gÉÆÃr£À JqÀ§¢UÉ PÀmï ªÀiÁrzÁUÀ JqÀªÀÄUÀΰUÉ ©¢ÝvÀÄ. CUÀ £À£ÀUÉ §®PÉÊ CAUÉÊUÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ, ºÀuÉUÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ & JqÀPÉÊ ªÀÄArUÉ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ £À£ÀßAvÉ 4 d£ÀjUÀÆ ¨sÁjgÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ. £ÀAvÀgÀ £ÁªÉ®ègÀÄ PÀÆr SÁ¸ÀV ªÁºÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ aAZÉÆý ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ §AzÀÄ G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ ¸ÉÃjPÉ DVgÀÄvÉÛÃªÉ CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ gÀlPÀ¯ï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

¸ÀAZÁj oÁuÉ :¢£ÁAPÀ 02-04-2010 gÀAzÀÄ ²æà gÁtªÀÄä UÀAqÀ ¥ÀÄAqÀ°PÀ »¥ÀàgÀV, ¸ÁB ¸ÀAfêÀ £ÀUÀgÀ UÀÄ®§UÁð gÀªÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄUÀ¼ÀÄ E§âgÀÄ PÀÆr vÀªÀÄä NtÂAiÀÄ CdÄð£À PÀªÀįÁ¥ÀÆgÀ EªÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃV CªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¥ÀÄvÀ½¨Á¬Ä aAZÀ£À¸ÀÆgÀ EªÀgÀ ¸ÀAUÀqÀ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄwÛzÁÝUÀ ±ÉÊ®eÁ gÀ¸ÉÛAiÀÄ §¢UÉ ¤AvÁUÀ lA.lA £ÀA PÉ.J 32 © 1556 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ ºÁ¤AiÀiÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è CqÁØwrØAiÀiÁV ²ªÁf £ÀUÀgÀ PÀqɬÄAzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ PÀĪÀiÁj ±ÉÊ®eÁ EªÀjUÉ rQÌ¥Àr¹ §®UÁ®Ä »A§rUÉ UÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¸ÀAZÁj oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

PÀ¼ÀîvÀ£À ¥ÀæPÀgÀt :-

gÁWÀªÉÃAzÀæ £ÀUÀgÀ oÁuÉ :²æà ¥ÁAqÀÄgÀAUÀ vÀAzÉ PÉñÀªÀgÁªÀ ¤lÆÖgÀPÀgï ¸Á|| ¸ÀAUÀªÉÄñÀégÀ PÁ¯ÉÆä UÀÄ®§UÁð EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 20-21-04-2010 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÀÄ£ÉAiÀÄ E£ÉÆßAzÀÄ PÉÆÃuÉAiÀÄ°è ªÀÄ®VzÁÝUÀ, ªÀÄ£ÉAiÀÄ »A¢£À PÉÆÃuÉAiÀÄ ¨ÁV® Qð ªÀÄÄjzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÉƼÀUÉ ¥ÀæªÉò¹zÀ PÀ¼ÀîgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ C®ªÀiÁgÀzÀ°èlÖ £ÀUÀzÀÄ ºÀt §AUÁgÀzÀ ¨É½èAiÀÄ D¨sÀgÀtUÀ¼ÀÄ »ÃUÉ MlÄÖ 4, 94, 500/-gÀÆ. ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ gÁWÀªÉÃAzÀæ £ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

¢éÃZÀPÀæ ªÁºÀ£À PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀt :-

§æºÀä¥ÀÆgÀ oÁuÉ :²æÃ.¹zÀÝtÚ vÀAzÉ «ÃgÀ¨sÀzÀæ¥Áà ªÁ°, ¸Á|| ªÀÄ£É £ÀA:3-1020 ªÉÊmï ºË¸À UÁfÃ¥ÀÆgÀ UÀÄ®§UÁð EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 31-03-2010 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß è ¸ÀÄ¥ÀgÀ ªÀiÁPÉðl J¸ï.©.ºÉZï ¨ÁåAPï JzÀÄgÀÄUÀqÉ vÀªÀÄä n.«í.J¸ï ºÉë qÀÆån £ÀA: PÉ J 32 PÉ 1701 C||Q|| gÀÆ.15,000/- £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ¤°è¹ ºÉÆÃV §gÀĪÀµÀÖgÀ°è £À£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆVgÀĪÀgÀÄ CAvÁ ªÀÄvÀÄÛ C°èAzÀ E°èAiÀÄ ªÀgÉUÉ ºÀÄqÀÄPÁrzÀgÀÄ ¹QÌgÀĪÀzÀ¯Áè CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ §æºÀä¥ÀÆgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

Raichur District Reported Crimes

¢£ÁAPÀ:21.04.2010 gÀAzÀÄ 11.20 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ¸ÀégÁeï mÁæPÀÖgï¸ÀASÉå:PÉJ.36, nJ.6224 mÁæ°¸ÀASÉå:PÉJ.36,nJ.6225 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ ªÀiÁ£À«-aÃPÀ®¥À«ð gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹, ªÉÃUÀ ¤AiÀÄAvÀæt ªÀiÁqÀ¯ÁUÀzÉ ªÀÄzÁè¥ÀÆgÀÄ PÁæ¸ïºÀwÛgÀ mÁæ° ¸ÀªÉÄÃvÀ mÁæPÀÖgï ¥À°ÖªÀiÁrzÀÝjAzÀ mÁæ°AiÀÄ°è PÀĽvÀÄ ¥ÀæAiÀiÁt¸ÀÄwÛzÀÝ ¤AUÀ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ 45 ªÀµÀð ¸Á: d£ÀvÁ PÁ¯ÉÆä ªÀiÁ£À« EªÀ£ÀÄ mÁæ°AiÀÄ CrAiÀÄ°è ¹®ÄQ M¼À¥ÉlÄÖUÀ¼ÁV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ ZÀAzÀæ vÀAzÉ £ÀgÀ¸À¥Àà 38 ªÀµÀð, ªÀÄvÀÄÛ gÁªÀÄtÚ vÀAzÉ zÀÄgÀÄUÀ¥Àà 28 ªÀµÀð E§âgÀÆ ¸Á: PÉÆãÁ¥ÀÆgÀÄ¥ÉÃmÉ ªÀiÁ£À« EªÀgÀUÉ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ, C¥ÀWÁvÀzÀ £ÀAvÀgÀ mÁæPÀÖgï ZÁ®PÀ£ÀÄ mÁæPÀÖgï ©lÄÖ NrºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ZÀAzÀÄæ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀiÁ£À« ¥ÉưøïgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¢£ÁAPÀ:21.04.2010 gÀAzÀÄ 11.20 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ gÁdPÀĪÀiÁgï EªÀ£ÀÄ F.PÀ.gÁ.gÀ.¸Á. ¸ÀA¸ÉÜ §¸ï¸ÀA.PÉJ.33,J¥sï.17 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ §¸ï£ÀÄß PÉÆvÀÛqÉÆrØCgÀPÉÃgÁ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹, ªÉÃUÀ ¤AiÀÄAvÀæt ªÀiÁqÀ¯ÁUÀzÉ PÉÆvÀÛzÉÆrØ UÁæªÀÄzÀ°è gÀ¸ÉÛ §¢AiÀÄ°è DPÀ¼À£ÀÄß ºÉÆqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ z˯Á©Ã UÀAqÀ PÀjêÀĸÁ§ 35 ªÀµÀð, ¸Á: PÉÆvÀÛzÉÆrØ EªÀ½UÉ rQÌPÉÆnÖzÀÝjAzÀ PɼÀUÉ ©zÀÝ CªÀ¼À ªÉÄÃ¯É §¸ï£À UÁ° ºÁAiÀÄÄÝ ºÉÆÃV ¨sÁjUÁAiÀÄUÀ¼ÁV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ DPÀ¼ÀPÀÆÌ rQÌPÉÆnÖzÀÝjAzÀ DPÀ¼ÀÄ ¸ÀºÁ ¸ÀwÛgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ªÀÄÈvÀ¼À UÀAqÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð ¥ÉưøïgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¢£ÁAPÀ:20.04.2010 gÀAzÀÄ 19.30 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ C¥ÀjavÀ ¯ÁjZÁ®PÀ£ÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ-ªÀiÁ£À« gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹, ªÉÃUÀ ¤AiÀÄAvÀæt ªÀiÁqÀ¯ÁUÀzÉ 7£Éà ªÉÄ樀 PÁæ¸ïºÀwÛgÀ PÀ¸Éâ PÁåA¥ï gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ªÀÄÄAzɺÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ DmÉÆøÀASÉå:PÉJ.36,7327 £ÉÃzÀÝPÉÌ rQÌPÉÆnÖzÀÝjAzÀ DmÉÆà ¥À°ÖAiÀiÁV DmÉÆÃZÁ®PÀ ªÀÄvÀÄÛ DmÉÆÃzÀ°è ¥ÀæAiÀiÁt¸ÀÄwÛzÀÝ ©.«.¸ÀwñÀ vÀAzÉ DAd£ÉÃAiÀÄ®Ä 28 ªÀµÀð, ¸Á:¹AiÀiÁ vÀ¯Á§gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ & E£ÉÆߧâ¤UÉ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ, DmÉÆà ªÀÄvÀÄÛ DmÉÆÃzÀ°è ¸ÁV¸ÀÄwÛzÀÝ gÀhÄgÁPïì AiÀÄAvÀæ PÀÆqÁ dRAUÉÆArgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð ¥ÉưøÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

°AUÀ¸ÀÆÎgÀÄvÁ®ÆPÀ C£ÀéjUÁæªÀĤªÁ¹, gÁZÉÆÃl¥Àà EªÀgÀ ¥ÀÄvÀæ ²ªÀ¤Ã®¥Àà £ÁUÀ°ÃPÀgï EªÀ£ÀÄ C£ÀߥÀÆtð EªÀgÀ£ÀÄß ¸ÀA¥ÀæzÁAiÀÄzÀAvÉ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁVzÀÄÝ £Á®ÄÌ ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ ²ªÀ¤Ã®¥Àà EªÀ£ÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ ²ªÀ¤Ã®¥Àà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÝjAzÀ CªÀ£À ¥Àwß fêÀ£À ¤ªÀðºÀuÉ PÀÄjvÀÄ UÀAqÀ£À ¨sÁUÀPÉÌ §gÀ¨ÉÃPÁVzÀÝ D¹ÛAiÀÄ£ÀÄß ¨sÁUÀ ªÀiÁr PÉÆqÀĪÀAvÉ ªÀiÁªÀ gÁZÉÆÃl¥Àà £ÁUÀ°ÃPÀgï EªÀjUÉ PÉýzÀÝPÉÌ £Á®ÄÌ ªÀµÀðUÀ½AzÀ ªÀiÁ£À¹PÀ & zÉÊ»PÀQgÀÄPÀļÀ ¤ÃqÀÄwÛzÀÄÝzÀÝ®èzÉ ¤£ÀߣÀÄß ªÀÄÄV¹ ©qÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ PÀvÀÄÛ»¸ÀÄQ QgÀÄPÀļÀ ¤ÃrgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ C£ÀߥÀÆtð gÀªÀgÀÄ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ°è ¦üAiÀiÁ𢠸À°è¹zÀÄÝ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ ¤zÉÃð±À£ÀzÀAvÉ ¢£ÁAPÀ:21.04.2010 gÀAzÀÄ ºÀnÖoÁuÉ ¥ÉưøÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

¢£ÁAPÀ:20.04.2010 gÀAzÀÄ 17.30 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ PÉʯÁ¸ï vÀAzÉ zÀÄgÀÄUÀ¥Àà & ¸ÀÄgÉñÀ vÁ¬Ä ºÀ£ÀĪÀĪÀÄä E§âgÀÆ ¸Á: ºÉqÀV¨Á¼ïPÁåA¥ï EªÀgÀÄ ªÀÄjAiÀÄ¥Àà vÀAzÉ ºÉZï.ºÀĸÉãÀ¥Àà EªÀ£À ªÉÄð£À ºÀ¼É ªÉʵÀªÀÄå¢AzÀ ºÉqÀV¨Á¼ï PÁåA¥ï£À°è vÀqÉzÀĤ°è¹, CªÁZÀå±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ zÀÄ:SÁ¥ÀvÀUÉƽ¹gÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ªÀÄjAiÀÄ¥Àà ¢£ÁAPÀ:21.04.2010 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ vÀÄ«ðºÁ¼À ¥ÉÆ°Ã¸ï ¥ÉưøÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¢£ÁAPÀ:21.04.2010 gÀAzÀÄ 06.30 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ C¼Éî¥Àà vÀAzÉ dA§AiÀÄå ¸Á: ¨Á¥ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄ EªÀ£ÀÄ 8 ¢£ÀUÀ¼À »AzÉ ¸ÀºÉÆÃzÀgÀ ¸ÀA§A¢ü ªÀiÁgÉ¥Àà¤UÉ PÉÆnÖgÀĪÀ 2 aî eÉÆüÀ ªÁ¥Á¸ï PÉÆqÀĪÀAvÉ C¼Éî¥Àà£À ¥Àwß PÉýzÀÝPÉÌ AiÀiÁªÀ eÉÆüÀ PÉÆqÀĪÀÅ¢zÉ PÉÆqÀĪÀÅ¢®èªÉAzÀÄ ºÉý ªÁ¥Á¸ï PÀ¼ÀÄ»¹zÀÄÝ, CzÀ£ÀÄß «ZÁj¹zÀ C¼Éî¥Àà¤UÉ ªÀiÁgÉ¥Àà vÀAzÉ ªÀÄÄzÀÝ¥Àà ªÀÄvÀÄÛ CªÀ£À ¸ÀºÉÆÃzÀgÀ ©üêÀÄAiÀÄå EªÀj§âgÀÆ ¸ÉÃj, CªÁZÀå±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ fêÀ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ C¼Éî¥Àà PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ AiÀÄgÀUÉÃgÁ ¥ÉưøÀgÀÄ ¥ÉưøÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

¢£ÁAPÀ:21.04.2010 gÀAzÀÄ 06.30 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ©üêÀÄAiÀÄå vÀAzÉ ªÀÄÄzÀÝ¥Àà ¸Á: ¨Á¥ÀÆgÀÄ EªÀ¤UÉ ¸ÀºÉÆÃzÀgÀ ¸ÀA§A¢ü C¼Àî¥Àà vÀAzÉ dA§AiÀÄå EªÀ£ÀÄ PÉÆqÀ¨ÉÃPÁVgÀĪÀ ºÀtzÀ ªÀåªÀºÁgÀPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹ C¼Éî¥Àà ªÀÄvÀÄÛ ±ÉÃRgÀ¥Àà vÀAzÉ ¸ÀªÁgÀ¥Àà EªÀj§âgÀÆ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ CªÁZÀå±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ fêÀ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ©üêÀÄAiÀÄå PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ AiÀÄgÀUÉÃgÁ ¥ÉưøÀgÀÄ ¥ÉưøÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

°AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ vÁ®ÆPÀ ºÀnÖUÁæªÀÄ ¤ªÁ¹, PÀÄ:gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ zÉêÀ¥Àà 13 ªÀµÀð EªÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ:20.04.2010 gÀAzÀÄ 15.30 UÀAmɬÄAzÀ 21.04.2010gÀAzÀÄ 11.00UÀAmÉAiÀÄ ªÀÄzsÀåzÀ CªÀ¢üAiÀÄ°è ºÀnÖUÁæªÀÄ ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ°ègÀĪÀ £ÀgÀ¹AºÀ£ÁAiÀÄPÀ EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ°ègÀÄ PÉgÉAiÀÄ°è ¸ÁߣÀ ªÀiÁqÀ®Ä ºÉÆÃVzÀÄÝ DPÀ¹äPÀªÁV PÁ®ÄeÁj©zÀÄÝ FdĨÁgÀzÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ªÀÄÈvÀ£À vÀAzÉ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ºÀnÖoÁuÉ¥ÉưøïgÀÄ ¥ÀæPÀgÀtzÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ vÁ®ÆPÀ ªÀiÁ¸ÀzÉÆrØUÁæªÀÄ ¤ªÁ¹, ªÀiÁgÀÄvÀªÀÄä UÀAqÀ zÉÆqÀØ¥Àà 65 ªÀµÀð EªÀ½UÉ PÀtÄÚ ¸ÀjAiÀiÁV PÁtÄwÛgÀ°®è. ¢£ÁAPÀ:19.04.2010 gÀAzÀÄ gÁwæªÉÃ¼É ¤zÉÝ ªÀÄA¥Àj£À°è vÀ£Àß ªÁ¸ÀzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ ¤Ãj£À ¨Ál° JAzÀÄ w½zÀÄ Qæ«Ä£Á±ÀPÀ «µÀ ¸Éë¹, £ÀgÀ¼ÁqÀÄwÛgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß UÀªÀĤ¹zÀ CªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀÄ PÀÆqÀ¯É gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯Áè ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è zÁR°¹ aQvÉì PÉÆr¹zÀÄÝ ZÉÃvÀj¹PÉƼÀîzÉ ¢£ÁAPÀ:20.04.2010 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼ÉAzÀÄ ¢£ÁAPÀ:21.04.2010 gÀAzÀÄ ªÀÄÈvÀ¼À¥ÀÄvÀæ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ EqÀ¥À£ÀÆgÀÄ ¥ÉưøïgÀÄ ¥ÀæPÀgÀtzÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

PÉÆ¥Àà¼À f¯Éè

1] UÁæ«ÄÃt ¥Éǰøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 106/2010 PÀ®A 78(3) PÀ.¥ÉÆÃ. PÁAiÉÄÝ

¢:- 21-04-2010 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ ¨Á¦gÉrØ PÁåA¥ï£À°è UÀzÉÝUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ªÀÄlPÁ dÆeÁl £ÀqÉAiÀÄÄwÛzÉ CAvÁ RavÀªÁzÀ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ªÀiÁ£Àå ¹.¦.L. UÀAUÁªÀw (UÁæ) ªÀÈvÀÛgÀªÀgÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀ°è ¦.J¸ï.L ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢ ºÁUÀÆ ¥ÀAZÀgÀÄ ¸ÀAUÀqÀ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¸ÀgÀPÁj fÃ¥ï £ÀA: PÉ.J-37/f-307 £ÉÃzÀÝgÀ°è ¸ÁAiÀÄAPÁ® 6:30 UÀAmÉUÉ oÁuɬÄAzÀ ºÉÆgÀlÄ ¨Á¦gÉrØ PÁåA¥ïUÉ ºÉÆÃV fÃ¥À£ÀÄß ¤°è¹ J®ègÀÆ fæ¤AzÀ E½zÀÄ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV UÀzÉÝUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ºÀwÛgÀ ªÀÄgÉAiÀÄ°è ¤AvÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁV C°è ¸ÁªÀðd¤PÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ M§â ªÀåQÛAiÀÄÄ PÉ.E.©. ©Ã¢AiÀÄ ¯ÉÊn£À PÀA§zÀ PɼÀUÉ PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ zÁjAiÀÄ°è ºÉÆÃV §gÀĪÀ d£ÀjUÉ 1 gÀÆ¥Á¬ÄUÉ 80-00 gÀÆ¥Á¬Ä PÉÆqÀÄvÉÛãÉ, CzÀȵÀÖzÀ ªÀÄlPÁ £ÀA§gïUÀ½UÉ ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀtPÉÌ ºÀaÑj CAvÁ PÀÆUÀÄvÁÛ d£ÀgÀ£ÀÄß PÀgÉzÀÄ d£ÀjAzÀ ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄ ªÀÄlPÁ CAQ ¸ÀASÉåUÀ¼À ªÉÄÃ¯É ¥ÀtPÉÌ ºÀaѹPÉÆAqÀÄ CªÀjUÉ ªÀÄmÁÌ aÃnUÀ¼À£ÀÄß §gÉzÀÄPÉÆqÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ. DUÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 7:00 UÀAmÉAiÀiÁVzÀÄÝ DUÀ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ zÁ½ ªÀiÁqÀ¯ÁV C°èzÀÝ d£ÀgÀÄ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ ªÀÄlPÁ ¥ÀnÖ §gÉAiÀÄÄwÛzÀݪÀ£ÀÄ ¹QÌ ©¢ÝzÀÄÝ, «ZÁj¸À¯ÁV CªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ PÀȵÀÚ¥Àà vÀAzÉ SÁ¹ÃªÀÄ¥Àà, ªÀAiÀĸÀÄì 50 ªÀµÀð, eÁw: ªÀiÁ¢UÀ G: PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á: ¨Á¦gÉrØ PÁåA¥ï CAvÁ w½¹zÀÄÝ, ¥Àj²Ã°¸À¯ÁV CªÀ£ÀÀ ºÀwÛgÀ ªÀÄmÁÌ dÆeÁlzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 2,905-00 gÀÆ, MAzÀÄ ªÀÄlPÁ ¥ÀnÖ, MAzÀÄ ¨Á¯ï ¥É£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ ¥sÉèöÊ PÀA¥À¤AiÀÄ ªÉƨÉʯï zÉÆgɬÄvÀÄ. CªÀ¤UÉ ªÀÄlPÁ ¥ÀnÖAiÀÄ£ÀÄß AiÀiÁjUÉ PÉÆqÀÄwÛà ? CAvÁ ªÀÄmÁÌ §ÄQÌAiÀÄ §UÉÎ «ZÁj¸À®Ä CªÀ£ÀÄ gÉqÀØ¥Àà ¸Á: §gÀUÀÆgÀÄ JA§ÄªÀªÀ¤UÉ PÉÆqÀĪÀÅzÁV w½¹zÀÄÝ, F §UÉÎ gÁwæ 7:00 UÀAmɬÄAzÀ 8:00 UÀAmÉAiÀĪÀgÉUÉ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ¤ªÀ𻹠£ÀAvÀgÀ oÁuÉUÉ ªÁ¥À¸ï §A¢zÀÄÝ, ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ.

2] ºÀ£ÀªÀĸÁUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA§gï     32/2010 PÀ®A 279, 337, 338 gÉ/« 187 LJA« PÁAiÉÄÝ

¢£ÁAPÀ: 21-04-2010 gÀAzÀÄ ¥sÁåð¢zÁgÀÄ ¸ÁAiÀÄ0PÁ® 1700 UÀAmÉUÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ¦üÃAiÀiÁ𢠺À£ÀªÀĸÁUÀgÀPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ©Ã¼ÉV ¹ÃªÀiÁzÀ §AzÀÄ ¤AvÁUÀ DUÀ PÀ§âgÀV PÀqɬÄ0zÀ CgÉÆævÀ£À lA lA ªÁºÀ£À £À0§gÀ: PÉ.J.-37/8212£ÉzÀÄÝ §A¢zÀÄÝ CzÀgÀ°è ºÀwÛ PÀĽvÀÄ PÉÆ0qÀÄ vÁ£ÀÄ ºÀ£ÀªÀĸÁUÀgÀPÀÌ §AzÁUÀ ¸ÁAiÀÄ0PÁ® 1730 UÀ0mÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ DUÀ ºÀ£ÀªÀĸÁUÀgÀzÀ UÀÄgÀÄ UÁæ£ÉÃl ºÀwÛgÀ gÉÆÃr£À°è ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀÄ PÀĽvÀ lA lA ªÁºÀ£ÀzÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwêÉUÀªÁV ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢0zÀ £ÉqɹPÉÆ0qÀÄ §AzÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ §®UàqÉ §0zÀÄ ªÀÄÄ0zÉ §gÀÄwÛzÀÝ M§â ºÀÄqÀÄUÀ ¥ÁzÀZÁjUÉ lPÀÌgÀPÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁr ºÁUÉ ªÀÄÄ0zÉ VqÀPÉÌ lPÀÌgÀ ªÀiÁr ªÁºÀ£À ¥À®Ö ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀgÀ C¥ÀWÁvÀ¢0zÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ºÁUÀÆ mÉA lA zÀ°èzÀÝ 8 d£ÀjUÉ ºÁUÀÆ EvÀgÀjUÉ ¸ÁzÁ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ C°è §®ªÁV ¥ÉlÄÖ©¢ÝzÀÄÝ EzÉ, £À0vÀgÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ ªÁºÀ£À ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ ¸ÀzÀj AiÀĪÀ£À ºÉøÀgÀÄ «ZÁj¸À®Ä ¥ÀgÀ¸À¥Àà vÀ0zÉ gÁªÀÄ¥Àà ¸Á:PÁmÁ¥ÀÆgÀ C0vÁ UÉÆvÁÛVzÉ C0vÁ ªÀÄÄ0vÁV ¦üAiÀiÁð¢ EzÉ.

3] PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA. 55/2010 PÀ®A 279, 337 L¦¹

¢: 19-04-2010 gÀAzÀÄ gÁwæ 9-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ DgÉÆæ vÀ£Àß PÉ.J¸ï.Dgï.n.§¸ï £ÀA; PÉ.J-37/J¥sï-247, £ÉÃzÀÝ£ÀÄß PÉÆ¥Àà¼À ¢AzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ PÁgÀlV-UÀAUÁªÀw gÀ¸ÉÛAiÀÄ gÀ«£ÀUÀgÀ L.J¯ï.¹. gɸÀ«Ä¯ï ºÀwÛgÀ vÀ£Àß §¸Àì£ÀÄß CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ JqÀUÀqÉ »AzÀÄUÀqɬÄAzÀÀ £À£ÀUÉÉ lPÀÌgÀ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ £Á£ÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ©¢ÝzÀÄÝ £À£ÀUÉ vɯÉUÉ, ºÉÆmÉÖUÉ, M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ ºÁUÀÆ §®UÉÊUÉ ªÉÆtPÉÊUÉ, §®UÁ® ¥ÁzÀPÉÌ vÉgÀazÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÀÄ DVzÀݪÀÅ.

4] PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA. 56/2010 PÀ®A 279, 304 (J) L¦¹

¢: 20-04-2010 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 10-30 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAzÉ zÀÄgÀÄUÀ¥Àà EªÀgÀÄ vÀ£Àß ¸ÉÊPÀ¯ï£ÉÃzÀÝ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ PÁgÀlVUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ PÁgÀlVAiÀÄ ªÁ¸À«£ÀUÀgÀ ºÀwÛgÀ lAlA ªÁºÀ£À ZÉ¹ì £ÀA J¥ï.©.J¯ï.J 988653 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ Nr¹PÉÆÀAqÀÄ §AzÀÄ ¸ÀzÀgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÉÃzÀÝPÉÌ lPÀÌgÀ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÉÄÃvÀ ©zÀÄÝ §®UÁ® vÉÆqÉUÉ ªÀÄvÀÄÛ §®UÀqÉ vɯÉUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ ºÉaÑ£À aQvÉì PÀÄjvÀÄ §¼ÁîjUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ zÁjAiÀÄ°è ¨É½UÉÎ 11-45 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÀ ªÀUÀågÉAiÀiÁV PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÀåPÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

5] PÀ£ÀPÀVj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA. 50/2010 PÀ®A. 279,337,338 L¦¹ gÉ.«. 187 LJA« AiÀiÁåPïÖ

¢£ÁAPÀ 21-04-2010 gÀAzÀÄ 4-15 ¦.JA.UÉ £ÀªÀ° UÁæªÀÄzÀ°è ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£ÀÄ vÀ£Àß n.«.J¸ï. JPÀì.J¯ï ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É £ÀªÀ°AiÀÄ vÀªÀÄä D¦üù¤AzÀ FZÀ£Á¼ÀPÉÌ ºÉÆÃUÀwÛzÁÝUÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ PÀZÁÑ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°èAzÀ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß CwªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÉqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üÃAiÀiÁð¢zÁgÀ¤UÉ lPÀÌgï ªÀiÁr C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹zÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£À §® vÉÆqÉUÉ ªÀÄvÀÄÛ JqÀ »ªÀÄäqÀPÉÌ gÀPÀÛ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

6] PÀ£ÀPÀVj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA. 51/2010 PÀ®A 323, 324, 504, 506 gÉ.«. 34 L¦¹

¢£ÁAPÀ 21-04-2010 gÀAzÀÄ 9-00 ¦.JA.UÉ PÀ£ÀPÀVj UÁæªÀÄzÀ°è ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£À ªÀÄ£É ºÀwÛgÀ DgÉÆævÀgÀ ¥ÉÊQ zÀÄgÀÄUÀ¥Àà FvÀ£À ªÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£À vÀªÀÄä£ÁzÀ ªÀÄÄzÀÄPÀ¥Àà JA¨ÁvÀ£ÀÄ ¦æÃw¹ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁVzÀÝgÀ zÉéõÀ¢AzÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£ÉÆA¢UÉ dUÀ¼Á vÉUÉzÀÄ PÀnÖUɬÄAzÀ vÀ¯ÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ¥Àr¹zÀÄÝ C®èzÉà ©r¹PÉƼÀî®Ä §AzÀ DvÀ£À vÀªÀÄä£ÁzÀ §¸ÀªÀgÁd¤UÀÆ PÉʬÄAzÀ ºÉÆr §r ªÀiÁr fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÀ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

7] PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA. 71/2010 PÀ®A 338, 304 (J) gÉ/« 187 LJA« PÁAiÉÄÝ

¢£Á0PÀ 20.04.10 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 5-15 UÀAmÉUÉ PÉÆ¥Àà¼À ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ C¥ÀWÁvÀzÀ §UÉÎ JA.J¯ï.¹ ªÀ¸ÀƯÁVzÀÄÝ C°è UÁAiÀiÁ¼ÀÄ«£À ºÉýPÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ 24.04.10 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 4-00 UÀAmÉUÉ PÀ¯Áåt ¥sÁåPÀÖjAiÀÄ DªÀgÀtzÀ°è ¯Áj £ÀA PÉ.J-25/¹-2051 £ÉÃzÀÝgÀ ¯ÁjAiÀÄ ¯ÁjAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À JqÀUÀqÉAiÀÄ UÁ°AiÀÄ PɼÀUÀqÉ £É®zÀ ªÉÄÃ¯É ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ªÀÄ®VzÀÝ£ÀÄß UÀªÀĤ¸ÀzÉà ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß ZÁ®Ä ªÀiÁr C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ªÀÄÄAzÀPÉÌ Nr¹zÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ §®UÀqÉ PÁ°UÉ ¨sÁj UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ F C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹zÀ £ÀAvÀgÀ ¯ÁjAiÀÄ ZÁ®PÀ£ÀÄ NrºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ªÀÄÄAvÁV PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ oÁuÉAiÀi UÀÄ£Éß £ÀA 71/2010 PÀ®A 338 L¦¹ ¸À»vÀ 187 L.JA.« PÁAiÉÄÝ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¦.J¸ï.L gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄí EgÀÄvÀÛzÉ.

¸ÀzÀgÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ªÀÄÄ¢AiÀi¥Àà PÀjAiÀÄtÚªÀgÀ 22 ªÀµÀð eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ G: ¯Áj £ÀA PÉ.J-25/©-9485 £ÉÃzÀÝgÀ QèãÀgÀ ¸Á: ©£Áß¼À vÁ: AiÀÄ®§ÄUÁð f: PÉÆ¥Àà¼À EªÀ£ÀÄ C¥ÀWÁvÀzÀ°è DzÀ UÁAiÀÄUÀ½AzÀ ZÉÃvÀj¹PÉƼÀîzÉà EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 21.04.10 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 5-30 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ «zÁå£ÀUÀgÀ ¥ÉǰøÀ oÁuÉ ºÀħâ½î¬ÄAzÀ ¤¸ÀÛAvÀÄ ªÀÄÆ®PÀ ªÀiÁ»w §A¢zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. F ¥ÀæPÀgÀtzÀ°è PÀ®A 304 (J) L¦¹ AiÀÄ£ÀÄß ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrPÉƼÀî®Ä ªÀiÁ£Àå £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄPÉÌ ¥ÀvÀæ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ¤ªÉâ¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.¥Àæ.ªÀ ªÀgÀ¢AiÀÄ £ÀPÀ®Ä ¥ÀæwAiÀÄ£ÀÄß EzÀPÉÌ ®UÀwÛ¹ ¤ªÉâ¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

8] PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA. 73/2010 PÀ®A 279, 337 338, L¦¹

¢£ÁAPÀ: 21-04-2010 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 5 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆæ E§âgÀÆ PÀÆr ªÉÆøÉÊ £ÀA: MC 37/J 9362 £ÉÃzÀÝgÀ°è AiÀÄgÉúÀAa£Á¼À UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÀ PÀÄjvÀÄ J£ïºÉZï 63 gÀ¸ÉÛ ©©JA PÁ¯ÉÃeï ºÀwÛgÀ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ ªÉÆøÉÊ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ Nr¹ ªÀÄÄAzÉ ºÉÆgÀnzÀÝ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß NªÀgÀmÉÃPï ªÀiÁqÀ®Ä ºÉÆÃV gÀ¸ÉÛAiÀÄ §®¨sÁUÀPÉÌ ºÉÆÃVzÀÄÝ ¤AiÀÄAvÀæt vÀ¦à ©¢ÝzÀÄÝ EzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ DgÉÆæ E§âjUÀÆ ¨sÁj ºÁUÀÆ ¸ÁzÁ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ¦üAiÀiÁð¢ü ¸ÁgÁA±À«gÀÄvÀÛzÉ.