Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Tuesday, January 29, 2013

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE : 29/01/2013


This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 29-01-2013

alUÀÄ¥Áà ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.10/2013, PÀ®A ºÀÄqÀÄUÀ PÁuÉ :-
¢£ÁAPÀ 20/01/2013 gÀAzÀÄ 1900 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀAdÄ vÀAzÉ £ÁUÀ¥Áà ªÉÄ®PÉÃj, ¸Á: ¨É¼ÀPÉÃgÁ gÀªÀgÀ ªÀÄUÀ ¸Àaãï, ªÀAiÀÄ: 16 ªÀµÀð ¸ÀEvÀ£À ¦üeï PÀlÄÖªÀ ¸À®ÄªÁV vÀ£Àß ªÀÄUÀ£À ±Á¯ÉAiÀiÁzÀ ¸ÀzÉÆââü¤ ±Á¯ÉUÉ ºÉÆÃV vÀÀ£Àß ªÀÄUÀ£À ¦üøï PÀlÖ®Ä ±Á¯ÉAiÀÄ D¦üøïzÀ°è ºÉÆÃV ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÁ£ÀÄ ¸Àaãï FvÀ£À vÀAzÉ EzÀÄÝ, vÀÀ£Àß ªÀÄUÀ£À ±Á¯ÉAiÀÄ ¦üøÀÄ PÀlÖ®Ä §A¢gÀÄvÉÛÃ£É CAvÀ ºÉýzÁUÀ D¦üù£À°è ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¤UÉ PÀgÉAiÀÄ®Ä PÀ¼ÀÄ»¹zÁUÀ vÀ£Àß ªÀÄUÀ£ÀÄ ±Á¯ÉAiÀÄ vÀgÀUÀwAiÀÄ°è EgÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÀ w½¹zÀgÀÄ. ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀÀ£Àß ªÀÄUÀ£À vÀgÀUÀwAiÀÄ°è ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ®Ä vÀgÀUÀwAiÀÄ°è ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À PÁè¹£À°è ±Á¯ÉAiÀÄ ¨ÁåUï EzÀÄÝ ºÁUÀÆ ¸ÉÊPÀ® ±Á¯ÉAiÀÄ DªÀgÀtzÀ°è ¤°è¹zÀÄÝ £ÉÆÃr ²PÀëPÀjUÉ «ZÁj¹zÁUÀ CªÀgÀÄ ¤ªÀÄä ªÀÄUÀ ±À¯ÉUÉ §A¢gÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÀ w½¹gÀÄvÁÛgÉ. ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ ¸Àa£À EvÀ¤UÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ J¯Áè £ÉAlj¸ÀÖgÀ°è ºÁUÀÆ ¸ÀÄvÀÛªÀÄÄvÀÛ°£À HgÀÄUÀ¼À°è ºÀÄqÀÄPÁrzÀgÀÄ ¥ÀvÉÛAiÀiÁVgÀĪÀÅ¢¯Áè. ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ£ÁzÀ ¸Àa£À EvÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ 20/01/2013 gÀAzÀÄ 10:00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¸ÀzÉÆââü¤ ±Á¯É¬ÄAzÀ PÁuÉAiÀiÁVgÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀj PÁtÂAiÀiÁzÀ ¸Àa£À EvÀ£À ZÀºÀgÉ ¥ÀnÖ F PɼÀV£ÀAvÉ EgÀÄvÀÛzÉ. zÀÄAqÀÄ ªÀÄÄR, ZÀ¥ÀàmÉÖ ªÀÄÆUÀÄ, UÉÆâü ªÉÄʧtÚ, PÀj PÀÆzÀ®Ä, CAzÁdÄ 4 ¦üÃmï 8 EAZï GzÀݪÀżÀîªÀ£ÁVzÀÄÝ, CªÀ£À ªÉÄʪÉÄÃ¯É ±Á¯ÉAiÀÄ ¸ÀªÀĪÀ¸ÀÛçUÀ¼ÁzÀ ©½ ºÁ¥sï ±Àlð, ZÁPÀ¯Émï §tÚzÀ ¥ÁåAmï zsÀj¹gÀÄvÁÛ£É. PÀ£ÀßqÀ, »A¢ ¨sÁµÉUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄvÁÛ£É JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

d£ÀªÁqÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.10/2013, PÀ®A 279, 427, 337, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 L.JªÀiï.« JPÀÖ :-
¢£ÁAPÀ 28-01-13 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠢°Ã¥À vÀAzÉ ªÀÄ®±ÉnÖ ¥ÉÆ°Ã¸ï ¥Ánïï, ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À PÉ®¸À, ¸Á: ªÀÄtÂUÉA¥ÀÆgï ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ UɼÉAiÀÄ£ÁzÀ ²ªÀ¥ÀÄvÀæ vÀAzÉ gÀªÉÄñÀ ©gÁzÀgÀ EªÀj§âgÀÆ PÀÆr ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA.PÉJ-39/E-5521 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É ©ÃzÀgÀÌPÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï ²ªÀ¥ÀÄvÀæ EªÀgÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÄÝ ¨É¼ÀUÉÎ 0830 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄgÀR¯ï UÁæªÀÄ zÁn ªÁlgï ¦üîÖgÀ ºÀwÛgÀ §AzÁUÀ JzÀÄgÀUÀqɬÄAzÀ DgÉÆæ mÁmÁ UÀÆqÀì mÉA¥ÉÆà vÁvÁÌ°PÀ £ÉÆAzÀuÉ ¸ÀASÉå PÉJ 25 n.Dgï/E 2241 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ EvÀ£ÀÄ gÁAUÀ ¸ÉÊqÀ¤AzÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£À Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ rQÌ ºÉÆqÉzÀÄ gÉÆÃr£À ¥ÀPÀÌzÀ°ègÀĪÀ ªÁlgÀ ¦üîÖgï PÀA¥ËAqÀ UÉÆÃqÉUÉ rQÌ ºÉÆqÉzÀÄ ªÁlgÀ ¦üîÖgÀ DªÀgÀtzÀ°è ºÉÆÃV vÀ£Àß ªÁºÀ£À ¸ÀܼÀzÀ°è ¤°è¹ NrºÉÆVgÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀj C¥ÀWÁvÀ¢AzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ºÁUÀÄ ²ªÀ¥ÀÄvÀæ EªÀjUÉ ¨sÁj gÀPÀÛ ºÁUÀÆ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj ¥ÀæPÀgÀtzÀ°è UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ²ªÀ¥ÀÄvÀæ vÀAzÉ gÀªÉÄñÀ ©gÁzÀgÀ ªÀAiÀÄ: 29 ªÀµÀð eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ¨Á§½î  EªÀjUÉ ºÉaÑ£À aQvÉìAiÀÄ G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ D¸ÀàvÉæUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆÃAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁUÀ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ ºÀwÛgÀ §AzÁUÀ 1300 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁgÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀægÀPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.±À

ªÀÄÄqÀ© ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.15/2013, PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ :-
¢£ÁAR 27-01-2013 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀĨsÁ¸À vÀAzÉ GzÁf gÁoÉÆÃqÀ  ªÀAiÀÄ 55 ªÀµÀð eÁ:®A¨Át G:PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á: ¸ÁAiÀÄ UÁAªÀ CA¨Á¨Á¬Ä vÁAqÁ  EvÀ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆæ UÉÆëAzÀ  vÀAzÉ zsÀ£Áf ZÀªÁít ªÀAiÀÄ: 60ªÀµÀð G:qÉæöʪÀgÀ PÉ®¸À ¸Á: ¸ÁAiÀÄ UÁAªÀ CA¨Á¨Á¬Ä vÁAqÁ E§âgÀÄ ¸ÉÃj §eÁd ¥Áèn£ÀA ªÉÆÃ.¸ÉÊ. £ÀA.PÉJ-38/JZï-4863 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀÄ PÉÆAqÀÄ vÀªÀÄä vÁAqÁ¢AzÀ ºÉÆgÀlÄ ¸ÀzÀj ªÉÆÃ.¸ÉÊPÀ®£ÀÄß DgÉÆævÀ£ÀÄ ZÀ¯Á¬Ä¸ÀÄwÛzÀÄÝ ªÀÄÄqÀ© UÁæªÀÄzÀ zÁnzÀ £ÀAvÀgÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ ¸ÀzÀj vÀ£Àß ªÉÆÃ. ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼Àf vÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ gÉÆÃr£À ¥ÀPÀÌzÀ°è ©zÀÝ PÀ®ÄèUÀ½UÉ qÀQÌ ºÉÆÃqÉ¢gÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀj rQÌAiÀÄ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ JqÀ ºÀuÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ vÀgÀazÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ. ºÁUÀÆ DgÉÆævÀ¤UÀÄ PÀÆqÁ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

UÁA¢ü UÀAd ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄrDgï £ÀA.06/2013, PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹. :-
¦üAiÀiÁð¢ CgÀÄt vÀAzÉ C±ÉÆÃPÀ ¥Ánî gÀrØ, ªÀAiÀÄ: 26 ªÀµÀð, G: PÀA¥ÀÆålgÀ PÉ®¸À, ¸Á: ºÀÄqÉÆÌà PÁ¯ÉÆä UÀzÀUÀ ¸ÀzÀå n.r.© PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EªÀgÀ ºÉAqÀwAiÀiÁzÀ ªÀÄÈvÀ ¥ÀĵÁà @ C£ÀIJæà UÀAqÀ CgÀÄt ¥Ánî, ªÀAiÀÄ: 27 ªÀµÀð, ¸Á: n.r.© PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EªÀjUÉ ºÉÆlÄÖ£ÉÆêÀÅ §A¢zÀÝ ¸À®ÄªÁV C¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÀÄÝ £ÉÆêÀÅ PÀrªÉÄAiÀiÁzÀ £ÀAvÀgÀ ¢£ÁAPÀ: 26-01-13 gÀAzÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. ¢£ÁAPÀ: 27-01-13 gÀAzÀÄ ¥ÀÄ£À: ºÉÆmÉÖ £ÉÆêÀÅ ªÀÄvÀÄÛ JqÀUÁ® £ÉÆìĸÀÄwÛzÉ CAvÀ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ¸ÉÃj¹ aPÀìvÉ ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ: 28-01-2013 gÀAzÀÄ 11:00 UÀAmÉUÉ f¯Áè ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉAqÀw ¥ÀĵÁà EªÀ¼ÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É. vÀ£Àß ºÉAqÀwAiÀÄ ¸Á«£À°è AiÀiÁgÀÄ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉ ¸ÀA±ÀAiÀÄ ªÀUÉÊgÉ EgÀĪÀ¢¯Áè CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA¸À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

zsÀ£ÀÆßgÀ ¥Éưøï oÁt UÀÄ£Éß £ÀA.15/2013, PÀ®A 279, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 L.JªÀiï.« JPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 27/01/2013 gÀAzÀÄ 1930 UÀAmÉUÉ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ £ÀgÀ¸À¥Áà EvÀ£ÀÄ ZÀºÁPÀÄrAiÀÄ®Ä ©ÃzÀgÀ ¨sÁ°Ì gÉÆÃqÀ ºÀ®§UÁð UÁæªÀÄzÀ°è ¤AvÁUÀ ©ÃzÀgÀ PÀqɬÄAzÀ §AzÀ DgÉÆæ ±ÉµÀgÁªÀ vÀAzÉ CA§gÀ¹AUÀ ¥ÀªÁgÀ, ªÉÆà ¸ÉÊ £ÀA.PÉJ-39/ ºÉZÀ-8306, £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ, ¸Á:¸ÉêÁ£ÀUÀgÀ vÁAqÁ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£À CwªÉÃUÀ ºÁUÀÄ CeÁUÀgÀÄPÀvɬÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ £ÀgÀ¸À¥Áà EvÀ¤UÉ rQÌ ªÀiÁr ¨sÁj UÁAiÀÄUÉƽ¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠧¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀ¥Áà, ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð, ¸Á: ºÀ®§UÁð EvÀ£À ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.21/2013, PÀ®A 306, 506, 504 L.¦.¹. :-
¦üAiÀiÁ𢠱À²PÀ¯Á vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀgÁªÀ ¸ÀÆAiÀÄðªÀA², ªÀAiÀÄ: 50 ªÀµÀð, G: ªÀÄ£ÉPÉ®¸À, eÁw: J¸À.¹. (¸ÀªÀÄUÁgÀ), ¸Á: ¦æÃw PÁ¯ÉÆä £Ë¨ÁzÀ ©ÃzÀgÀ EªÀgÀ UÀAqÀ£ÁzÀ ªÀÄÈvÀ ªÀiÁtÂPÀgÁªÀ vÀAzÉ gÁªÀÄZÀAzÀæ ¸ÀÆAiÀÄðªÀA², ªÀAiÀÄ: 58 ªÀµÀð, ¸Á: ¦æÃw PÁ¯ÉÆä, ©ÃzÀgÀ EªÀgÀ ªÀÄUÀ£ÀÄ 14 wAUÀ¼À »AzÉ «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ EvÀ£ÀÄ DvÀäºÀvÀå ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ CvÀ£ÀÄ fêÀAvÀ«zÁÝUÀ EvÀgÀjUÉ ¸ÀºÁAiÀÄ ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ ºÀt ¤ÃrzÀÝ£ÀÄ. CªÀgÀ°è PÉ®ªÀÅ d£ÀgÀÄ ºÀt ªÁ¥À¸Àì ¤ÃrgÀÄvÁÛgÉ, DzÀgÉ, DgÉÆæ ¨Á§ÄgÁªÀ PÁPÀgÉ ¸Á: ¥ÀævÁ¥À £ÀUÀgÀ EvÀ£ÀÄ PÉÆqÀ¨ÉÃPÁzÀ 1 ®PÀë ¸Á® PÉüÀ®Ä ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ£ÁzÀ ¸ÀzÀj ªÀÄÈvÀ£ÀÄ DgÉÆævÀ£À ªÀÄ£ÉUÉ ºÀt PÉüÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ DgÉÆæ ºÀt PÉÆqÀzÉ fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ ªÀģɬÄAzÀ zsÀPÉÌ ºÁQ ºÉÆgÀUÉ ºÁQ E£ÉÆßÃAzÀÄ ¸Áj ªÀÄ£ÉUÉ §gÀ¨ÁgÀzÀÄ CAzÀÄ ºÉýzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ ªÀiÁtÂPÀgÁªÀ vÀ£Àß ªÀÄ£À¹ì£À ªÉÄÃ¯É ¥ÀjuÁªÀÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¢£ÁAPÀ 27-01-2013 gÀAzÀÄ 1645 UÀAmÉUÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÀÄ E®è¢gÀĪÁUÀ Dgï.¹.¹ ¹°AUï PÉÆArUÉ SÁw ºÀUÀΪÀ£ÀÄß PÀÄwÛUÉUÉ ©VzÀÄPÉÆAqÀÄ DvÀäºÀvÉå ªÀiÁrPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ. ¸ÀzÀj ªÀÄÈvÀ ªÀiÁtÂPÀgÁªÀ ¸ÁAiÀÄĪÀ ªÉÆzÀ®Ä MAzÀÄ ¥ÀvÀæ §gÉ¢zÀÄÝ, D ¥ÀvÀæzÀ°è ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ£ÀÄ DvÀäºÀvÀå ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ 14 wAUÀ¼ÀÄ PÀ¼ÉzÀÄ ¸ÀºÀ E°èAiÀĪÀgÉUÉ ¸ÀªÀÄAd¸ÀªÁzÀ £ÁåAiÀi ¹UÀ¯ÁgÀzÀ PÁgÀt ªÀÄvÀÄÛ vÀ£Àß ªÀÄUÀ ªÀÄÈvÀ «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ£À ¸Á«UÉ PÁgÀtgÁzÀ d£ÀgÀÄ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄ¢AzÀ eÁ«ÄãÀÄ ¥ÀqÉzÀÄ ¤¨sÀðAiÀĪÁV MqÁqÀÄvÁÛ ¦üAiÀiÁ¢AiÀÄ UÀAqÀ¤UÉ ªÀiÁ£À¹PÀ vÉÆAzÀgÉ ¤ÃqÀÄwÛzÀÝgÀÄ. ºÁUÀÆ ¸ÀgÀPÁgÀ¢AzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà jÃwAiÀÄ ¸ÀºÁAiÀÄ ªÀiÁr®è EzÀjAzÀ ªÀiÁ£À¹PÀ vÉÆAzÀgɬÄAzÀ fêÀ£ÀzÀ°è ¨ÉøÀgÀªÁV DvÀäºÀvÀå ªÀiÁrPÉÆArzÁÝgÉ. ªÀÄÈvÀ£ÀÄ §gÉzÀ qÉÃvÀ£ÉÆÃl£À°è £ÀªÀÄÆzÀ ªÀiÁrzÀ ªÀåQÛUÀ¼É DvÀäºÀvÀåUÉ PÁgÀtgÁVgÀÄvÁÛgÉ ªÀÄvÀÄÛ vÀ£Àß PÀÄAlħPÉÌ £ÁåAiÀÄ zÉÆgÉAiÀÄzÀ PÁgÀt ºÁUÀÆ vÀ£Àß ªÀÄUÀ ªÀÄÈvÀ «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ FvÀ£À zÀÄqÀÄØ ¨Á§ÄgÁªÀ PÁPÀgÉ FvÀ£ÀÄ ªÁ¥À¸À PÉÆqÀzÉ ¸ÀvÁ¬Ä¹zÀ PÁgÀt DvÀäºÀvÀå ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁT°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

 

Raichur District Reported Crimes

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»

C¸Àé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀt ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-


 

¢£ÁAPÀ:-28/01/2013 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 2-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ F ¥ÀæPÀgÀtzÀ°èAiÀÄ ¦gÁå¢zÁgÀ£ÁzÀ © FgÀtÚ vÀAzÉ ¢// §dÓ¥Àà QjAiÀÄ EAAf¤ÃAiÀigï £ÀA.54.ªÀÄÄRå PÁ®ÄªÉ dªÀ¼ÀUÉÃgÀ, FvÀ£ÀÄ RÄzÁÝV oÁuÉUÉ ºÁdgÁV MAzÀÄ °TvÀ ¦gÁå¢AiÀÄ£ÀÄß ºÁdgÀ¥Àr¹zÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉÃAzÀgÉ, £ÀªÀÄä E¯ÁSÉAiÀÄ PÉ®¸À ¤jÃPÀëgÁzÀ ªÉAPÀ¥Àà EªÀgÀÄ ¤Ãj£À ¤ªÀðºÀuÉUÁV £ÀA.54.ªÀÄÄRå PÁ®ÄªÉAiÀÄ 2-£Éà ºÀAvÀzÀ ¸ÀgÀ¥À½AiÀÄ 610 gÀ PÁ®ÄªÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃVgÀĪÁUÀ AiÀiÁªÀÅzÉÆà MAzÀÄ C¥ÀjavÀ UÀAq¹À£À ±ÀªÀªÀÅ ¤Ãj£À°è vÉð §A¢zÀÄÝ ¸ÀzÀj ±ÀªÀªÀÅ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 35 jAzÀ 40 ªÀµÀð EzÀÄÝ ±ÀªÀªÀÅ ¸ÀA¥ÀÆtð PÉƼÉwzÀÄÝ UÀÄgÀÄvÀÄ ¹UÀzÀAvÉ DVzÀÄÝ, PÁgÀt vÁªÀÅUÀ¼ÀÄ ªÀÄÄA¢£À PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw CAvÁ ªÀÄÄAvÁVzÀÝ ¦gÁå¢ ªÉÄðAzÀ §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA: 04/2013.PÀ®A.174.¹.Dgï.¦.¹. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


 

¥Éưøï zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

¢£ÁAPÀ 28-01-2013 gÀAzÀÄ 9-00 J.JA.PÉÌ CA¨ÁªÀÄoÀzÀ vÉÃgÀÄ ©Ã¢AiÀÄ°è CªÀÄgÉñÀ vÀAzÉ ©ÃªÀÄtÚ 32ªÀµÀð, §dAwæ PÀÆ°PÉ®¸À, ¸ÁB d£ÀvÁPÁ¯ÉÆä ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ. FvÀ£ÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉà ¯ÉʸÀ£Àì E®èzÉà C£À¢PÀÈvÀªÁV ªÀÄzÀåzÀ ¨Ál°UÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ ¦.J¸ï.L. gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zÁ½ ªÀiÁr 1) 90 JA.J¯ï £À 46 N.n. ¨Ál° 2) 180 JA.J¯ï£À 5 N.n. ¨Ál° J¯Áè ¸ÉÃj MlÄÖ .C.Q 1680/- ªÀÄzÀåzÀ ¨Ál°UÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÁ¥Á¸ï oÁuÉUÉ §AzÀÄ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ¸ÁgÀA±À ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 26/2013 PÀ®A. 32, 34 sPÉ.E DPïÖ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ

gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

¢£ÁAPÀ: 28.01.2013 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 630 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ - gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É dªÀ¼ÀUÉÃgÁ ¹ArPÉÃmï ¨ÁåAPï ªÀÄÄA¢£À gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ¢AzÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ PÀqÉUÉ «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀÄ vÀAzÉ ªÀÄÄgÀ½zsÀgÀgÁªï PÀ®ÌtÂð 26 ªÀµÀð ¨ÁæºÀät ¸Á: dªÁºÀgÀ £ÀUÀgÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É ªÀįÁègÉrØ ºÁUÀÆ ªÀiÁ¼À¥Àà EªÀgÀ£ÀÄß PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ ¯Áj £ÀA: J¦ 16 /n.« 5877 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ Cw ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÆÃmÁjUÉ lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÝjAzÀ 3 d£ÀjUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁV E§âgÀÄ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ E£ÉÆߧ⠹AzsÀ£ÀÆgÀÄ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è aQvÉì PÀÄjvÀÄ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁr £ÀAvÀgÀ ºÉaÑ£À aQvÉì PÀÄjvÀÄ 108 ªÁºÀ£ÀzÀ°è ºÉÆÃUÀĪÁUÀ gÀ¸ÉÛ ªÀÄzÀåzÀ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ CzÉ. DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ©lÄÖ Mr ºÉÆÃVzÀÄÝ CzÉ CAvÁ gÁWÀªÉÃAzÀægÁªï vÀªÀÄzÉ ªÀÄÄgÀ½zsÀgÀ gÁªï ¸Á¼À gÁAiÀÄZÀÄgÀÄ gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆgÀj£À ªÉÄðAzÀ §¼ÀUÀ£ÀÆgÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 15/2013 PÀ®A: 279,304 (J) L.¦.¹. ªÀÄvÀÄÛ 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

EvÀgÉ L.¦.¹. ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

¢£ÁAPÀ: 25-01-2013 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 9-00 UÀAmÉUÉ PÁå¢UÉÎgÁ UÁæªÀÄzÀ°è ¦üAiÀiÁð¢AiÀiÁzÀ ²æà zÉëAzÀæ¥ÀàUËqÀ vÀAzÉ: CªÀÄgÉÃUËqÀ, 44ªÀµÀð, °AUÁAiÀÄvÀ, MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: PÁå¢ÃUÉÎÃgÁ. FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À zÁjAiÀÄ°è, ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÄ DvÀ£À vÀªÀÄä £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ, 1) CªÀÄgÀtÚ vÀAzÉ; ¸ÀAUÀtÚ, 2) ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ; ¸ÀAUÀtÚ, E§âgÀÆ eÁw: §tfUÀ, ¸Á: PÁå¢UÉÃgÁ. EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄ£É £ÀA. 221 £ÉÃzÀÝgÀ RjâAiÀÄ «µÀAiÀÄzÀ°è ªÉʵÀªÀÄåªÀ¤ßlÄÖPÉÆAqÀÄ F §UÉÎ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ°è zÁªÉ £ÀqÉ¢zÀÝgÀÆ PÀÆqÁ, ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ DvÀ£À vÀªÀÄä£À£ÀÄß CPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ ¤®è¹, CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ, ªÀÄ£É ªÉÄïÁÒªÀuÉAiÀÄ£ÀÄß PÉqÀ« ºÁQ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 1,00,000/- gÀÆ. UÀ¼ÀµÀÄÖ ®ÄPÁì£ÀÄ ªÀiÁr fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ¢£ÁAPÀ: 28.01.2013 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðªÀÄzÀ zÉêÀzÀÄUÁð oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 27/2013 PÀ®A.341,504,427,506 ¸À»vÀ 34 L¦¹CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ::-

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 29.01.2013 gÀAzÀÄ 35 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 5500/- gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.

GULBARGA DISTRICTಗುಲಬರ್ಗಾ ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ರ ಕಾರ್ಯಚರಣೆ
7 ಜನ ದರೋಡೆಕೋರರ ಬಂಧನ, ಬಂಧಿತರಿಂದ 1 ನಾಡ ಪಿಸ್ತೂಲ್,       9 ಮಾರಕ ಆಯುಧಗಳು, ಇಂಡಿಕಾ ಕಾರ, ನಗದು ಹಣ, ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲಗಳು ವಶ.
ದಿನಾಂಕ:29-01-2013 ರಂದು 00-30 ಗಂಟೆಗೆ ಗುಲಬರ್ಗಾ-ಸೇಡಂ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಜಿ.ವ್ಹಿ.ಆರ್. ಶೈನ್ ಬೋರ್ಡ ಹತ್ತಿರ ರೋಡಿನ ಮೇಲೆ 7 ಜನರು ಹೋಗಿ ಬರುವ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ತಡೆದು ದರೋಡೆ ಮಾಡಲು ಹೊಂಚು ಹಾಕಿ ಕುಳಿತಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಖಚಿತ ಬಾತ್ಮೀ ಬಂದ ಮೇರೆಗೆ ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ, ಎನ್. ಸತೀಶಕುಮಾರ ಐ.ಪಿ.ಎಸ್,. ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ ಅಧೀಕ್ಷಕರು ಗುಲಬರ್ಗಾರವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ, ಶ್ರೀ ಎಸ್. ಅಸ್ಲಾಂ ಭಾಷಾ ಸಿ.ಪಿ.ಐ ಎಂ.ಬಿ ನಗರ ವೃತ್ತ, ಶ್ರೀ,ಎಸ್.ಎಸ್. ಹುಲ್ಲೂರ ಪಿ.ಐ ಡಿ.ಸಿ.ಐ.ಬಿ ಘಟಕ ಗುಲಬರ್ಗಾ, ಶ್ರೀ ಶರಣಬಸವೇಶ್ವರ ಭಜಂತ್ರಿ ಪಿ.ಐ. ಬ್ರಹ್ಮಪೂರ ಠಾಣೆಶ್ರೀ ಶ್ರೀಮಂತ ಇಲ್ಹಾಳ ಪಿ.ಎಸ್.ಐ ಎಂ.ಬಿ ನಗರ ಠಾಣೆಶ್ರೀ, ಗೋಪಾಲ ರಾಠೋಡ ಪಿ.ಎಸ್.ಐ ವಿಶ್ವಿದ್ಯಾಲಯ ಠಾಣೆ, ಪ್ರದೀಪಕುಮಾರ ಭಿಸೆ ಪಿ.ಎಸ್.ಐ (ಅ.ವಿ) ವಿವಿ ಠಾಣೆ ಮತ್ತು ವಿ.ವಿ.ಠಾಣೆ, ಎಂ.ಬಿ ನಗರ ಠಾಣೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರಾದರಾಜಶೇಖರ,ಸುರೇಶಮಶಾಕಯಲ್ಲಪ್ಪ, ಸುರೇಶಅಜರುದ್ದೀನ್ಅಣ್ಣಪ್ಪಾಮಲ್ಲಿನಾಥವೇದರತ್ನಂವೀರಶೇಟ್ಟಿಬಲರಾಮಪ್ರಭಾಕರಶಂಕರ,ಶ್ರೀನಿವಾಸರೆಡ್ಡಿಸಿದ್ರಾಮಯ್ಯಗಂಗಾಧರ, ನದಾಫತಾರಾಸಿಂಗ, ಸಂಜೀವಕುಮಾರಪಂಡಿತ ಮತ್ತು ಶಿವಪ್ಪ ಮುಖ್ಯ ಪೇದೆಗಳು ಡಿ.ಎಸ್.ಬಿ ಘಟಕರವರು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿಕೊಂಡು 7 ಜನ ದರೋಡೆಕೋರರ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ,  1) ಗಜಾನಂದ ತಂದೆ ಅರುಣಕುಮಾರ ದೇಶಪಾಂಡೆ ವ:25ವರ್ಷ ಉ:ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ, ಸಾ|| ರಾಮನಗರ ಹತ್ತಿರ ಗುಲಬರ್ಗಾ,  2) ಪ್ರಶಾಂತ ಸೋನು  @  ಡಾಬರ ತಂದೆ ಮಹೇಶ ಹಳ್ಳಿ ವ:19 ವರ್ಷ ಜ್ಯಾತಿ:ಲಿಂಗಾಯತ ಉ: ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ, ಸಾ:ಕೆ.ಎಚ್.ಬಿ ಕಾಲೋನಿ ಗುಲಬರ್ಗಾ, 3) ಮಹ್ಮದ ಇಸಾಮುದ್ದೀನ್ ತಂದೆ ಮಹ್ಮದ ದಸ್ತಗೀರ ಶೇಖ್ ವ:19 ವರ್ಷ ಜ್ಯಾತಿ:ಮುಸ್ಲಿಂ ಉ:ವಿಧ್ಯಾರ್ಥಿ, ಸಾ:ವಿದ್ಯಾ ನಗರ ಗುಲಬರ್ಗಾ, 4) ಅಭಿಶೇಕ ಅಭಿ ತಂದೆ ಪ್ರಭುರಾವ ಹೊಸಮನಿ ವ:18 ವರ್ಷ ಜ್ಯಾತಿ: ಎಸ್.ಸಿ ಉ:ವಿಧ್ಯಾರ್ಥಿ, ಸಾ:ಕೋಟನೂರ (ಡಿ) ಗುಲಬರ್ಗಾ, 5) ರಾಜಶೇಖರ ರಾಜು ತಂದೆ ಧಾನಪ್ಪ ಮಾಳಗಿ ವ:25 ವರ್ಷ ಜ್ಯಾತಿ: ಲಿಂಗಾಯತ ಉ:ವಿಧ್ಯಾರ್ಥಿ, ಸಾ:ಎನ್.ಜಿ.ಓ ಕಾಲೋನಿ ಗುಲಬರ್ಗಾ, 6) ನಾಗರಾಜ ತಂದೆ ವೆಂಕಟೇಶ ಯಾಧವ ವ:19 ವರ್ಷ ಜ್ಯಾತಿ:ಯಾಧವ ಸಾ:ಜಿ.ಡಿ.ಎ ಕಾಲೋನಿ ಗುಲಬರ್ಗಾ, 7) ಜಗತಸಿಂಗ ತಂದೆ ಸುರೇಂದ್ರಸಿಂಗ  ವ:30 ವರ್ಷ ಸಾ:ಪಂಚಶೀಲ ನಗರ ಗುಲಬರ್ಗಾ ಇವರನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು, ಅವರ ವಶದಿಂದ 1 ನಾಡ ಪಿಸ್ತುಲು9 ತಲವಾರಗಳು, 1 ಟಾಟಾ ಇಂಡಿಕಾ ವಿಸ್ತಾ ಕಾರ ನಂ.ಕೆಎ:33 ಎಮ್-1759, 3 ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲಗಳು3 ಬಡಿಗೆಗಳು ಹಾಗೂ 39,000/-ರೂ ನಗದು ಹಣ ಹೀಗೆ ಒಟ್ಟು 4,00,000/- ರೂಪಾಯಿಗಳ  ಮೌಲ್ಯದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.  ಈ ಆರೋಪಿತರು ಗುಲಬರ್ಗಾ ನಗರದ ನಿರ್ಜನ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಹೊರ ವಲಯದಲ್ಲಿ ತಿರುಗಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಸಾರ್ವಜನಿಕರನ್ನು ಲಾಂಗಮಚ್ಚುಗಳಿಂದ ಹೆದರಿಸಿ ಹಣ ಲೂಟಿ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ಹೊಲ ಮತ್ತು ಪ್ಲಾಟಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ವ್ಯಾಜ್ಯಗಳನ್ನು ನಾವೇ ಬಗೆಹರಿಸುತ್ತೇವೆ ಅಂತಾ ಹೆದರಿಸಿ ಹಣ ವಸೂಲು ಮಾಡುವುದು, ಮತ್ತು ವಾಯು ವಿಹಾರಕ್ಕೆ ದಂಪತಿಗಳು ಹೋದಾಗ ಅವರನ್ನು ಹೆದರಿಸಿ ಹಣ ವಸೂಲು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿದು ಬಂದಿರುತ್ತದೆ. ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಎನ್.ಸತೀಶಕುಮಾರ ಐ.ಪಿ.ಎಸ್ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧೀಕ್ಷಕರು ಗುಲಬರ್ಗಾರವರು, ಈ ತನಿಖಾ ತಂಡಗಳ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಶ್ಲಾಘಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.

PÉÆ¥Àà¼À f¯Éè

UÀAUÁªÀw ¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.6/2013 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹

¢£ÁAPÀ 28-01-2013 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£ÀÄ vÀ£Àß §eÁd ¥Áèn£Á ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ®è £ÀA PÉ.J. 37-PÀÆå 5341 £ÉÃzÀÝgÀ »AzÉ vÀ£Àß ºÉAqÀwAiÀiÁzÀ gÉÃtÄPÁ ªÀÄvÀÄÛ vÀ£Àß 2 ªÀÄPÀ̼À£ÀÄß PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ ¹zÁÝ¥ÀÆgÀÄ¢AzÀ vÀªÀÄÆäjUÉ ºÉÆgÀngÀĪÁUÀ UÀAUÁªÀwAiÀÄ PÉÆ¥Àà¼À gÀ¸ÉÛAiÀÄ »gÉƺÉÆAqÁ ±ÉÆÃgÀÆ«Ä£À ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀ¨ÁdÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ®è vÀUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §ÆzÀUÀÄA¥ï PÀqÀUÉ ºÉÆgÀngÀĪÁUÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ ªÀÄÄdªÀgÀ PÁåA¦£À M¼ÀV¤AzÀ vÀ£Àß n«J¸ï JPÀì J¯ï ¸ÀÆ¥ÀgÀ ºÉ«qÀÆån £ÀA PÉ.J.05-EJPÀì 3481 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CwÃeÉÆÃgÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀë£ÀvÀ¢AzÀ ZÁ®£É ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦gÁå¢zÁgÀ£À ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ®è£À JqÀ¨sÁUÀzÀ°è lPÀÌgÀ PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£À JqÀUÉÊ ªÀÄÄAUÉÊUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ JqÀPÁ°£À ªÉÆÃtPÁ°UÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ vÀ¯ÉUÉ M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ gÉÃtÄPÁ ªÀÄvÀÄÛ 2 ªÀÄPÀ̽UÉ AiÀiÁªÀÅzÉà UÁAiÀĪÁVgÀĪÀÅ¢¯Áè .DgÉÆævÀ¤UÉ JzÉUÉ, ºÉÆmÉÖUÉ M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

UÀAUÁªÀw ¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.7/2013 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹

¢£ÁAPÀ 28-01-2013 gÀAzÀÄ UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀzÀ D£ÉUÀÄA¢ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°ègÀĪÀ ªÀĺÁ§¼ÉñÀ ªÀQîgÀªÀgÀ ªÀÄ£É ºÀwÛgÀ DgÉÆæ «gÉñÀ vÀAzÉ «ÃgÀ¨sÀzÀæ¥Àà D£ÀAzÀºÀ½îªÀAiÀÄ: 40, eÁ: °AUÁAiÀÄvï, G: CPËAmÉAmï PÉ®¸À, ¸Á|| ºÀÄ®V, vÁ/f|| PÉÆ¥Àà¼À UÀAUÁªÀw¬ÄAzÀ D£ÉUÀÄA¢ gÀ¸ÉÛ PÀqÉUÉ vÀ£Àß »gÉÆà ºÉÆÃAqÁ ¹.r qÁ£ï ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA: PÉ.J.35-PÉ-3518 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ºÁUÀÆ DgÉÆæ £ÀA. 2 ±Áå«ÄÃzÀ vÀAzÉ JªÀiï.©.¸ÀĨÁ£ï ªÀAiÀÄ: 21 G: ªÉÄñÀ£ï PÉ®¸À, ¸Á|| ªÀįÁè¥ÀÆgÀ, vÁ|| UÀAUÁªÀw £ÉÃzÀݪÀ£ÀÄ D£ÉUÀÄA¢ gÀ¸ÉÛ PÀqɬÄAzÀ UÀAUÁªÀw PÀqÉUÉ n.«.J¸ï. JPïì.J¯ï. ¸ÀÄ¥Àgï ªÁºÀ£À ¸ÀASÉå PÉJ-34-AiÀÄĪï-8928 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CwêÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ E§âgÀÄ ¸ÀªÁgÀgÀÄ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÀĺÁ§¯ÉñÀ ªÀQîgÀ ªÀÄ£É ªÀÄÄAzÉ JgÀqÀÆ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ïUÀ¼ÀÄ ¥ÀgÀ¸ÀàgÀ ªÀÄÄSÁ ªÀÄÄTAiÀiÁV rQÌ ºÉÆqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ C¥ÀWÁvÀ GAlÄ ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ, EzÀjAzÀ DgÉÆæ £ÀA. 01 £ÉÃzÀݪÀ¤UÉ JqÀ ºÀuÉAiÀÄ ªÉÄïÉ, vÀ¯ÉUÉ, ¨sÁj ºÀjvÀªÁzÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ JqÀPÀtÂÚ£À PɼÀUÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÆV¤AzÀ gÀPÀÛ ¸ÉÆÃgÀÄwÛvÀÄÛ. ºÁUÀÆ DgÉÆæ £ÀA. 02 £ÉÃzÀݪÀ¤UÉ JqÀPÀtÂÚ£À ªÉÄÃ¯É gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ JqÀPÁ®Ä ªÉÆÃtPÁ® a¦àUÉ ªÀÄvÀÄÛ JqÀ §ÄdPÉÌ M¼À¥ÉmÁÖVgÀÄvÀÛzÉ.

UÀAUÁªÀw ¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.8/2013 PÀ®A 279, 337 L¦¹ & 187 LJªÀiï« PÁ¬ÄzÉ.

¢£ÁAPÀ 28-01-2013 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ PÉJ¸ïDgïn¹ §¸ï £ÀA. PÉJ-32 J¥sï-1621 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CzÀgÀ ZÁ®PÀ «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ FvÀ£ÀÄ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ UÀAUÁªÀw ºÉÆgÀªÀ®AiÀÄzÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉAPÀmÉñÀégÀ ¥ÉmÉÆæÃ¯ï §APï ºÀwÛgÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß £ÀA§gï E®èzÀ eÁ£ï rÃgï mÁæPÀÖgï & mÁæ°AiÀÄ£ÀÄß CwªÉÃUÀªÁV ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹, mÁæ° ¥À°ÖAiÀiÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. §¸ï ZÁ®PÀ¤UÉ ªÉÆtPÁ® ºÁUÀÆ JqÀªÀÄÄAUÉÊUÉ ¥ÉmÁÖVzÀÄÝ EzÉ.


 

GULBARGA DISTRICT REPORTED CRIME


ಜಬರದಸ್ತಿಯಿಂದ ಕಾಗದ ಪತ್ರಗಳಿಗೆ ಸಹಿ ಹಾಕಿಸಿಕೊಂಡ ಬಗ್ಗೆ:
ಗ್ರಾಮೀಣ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಗುಲಬರ್ಗಾ: ಶ್ರೀ ಮಹಮ್ಮದ ಇಲಿಯಾಸ ತಂದೆ ತಂದೆ ಮಹಮ್ಮದ ಅಬ್ದುಲ ಕರೀಮ ಶೇಖ ವಯಾ:47 ವರ್ಷ ಉ:ಒಕ್ಕಲುತನ ಸಾ:ಖಾದ್ರಿ ಚೌಕ ಆಳಂದ ರೋಡ ಗುಲಬರ್ಗಾರವರು ನನ್ನದು ಸುಲ್ತಾನಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಸೀಮಾಂತರದಲ್ಲಿ ಸರ್ವೆ ನಂ186/4 ನೇದ್ದರ ಹೋಲವಿದ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿ 2 ಎಕರೆ ಜಮೀನು ನನ್ನ ಒಡತಕ್ಕೆ ಸೇರಿರುತ್ತದೆ. ದಿನಾಂಕ-01/09/2012 ರಂದು ಮದ್ಯಾಹ್ನ 3:00 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ನಾನು ಹೋಲದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಅಸ್ಲಾಂ ತಂದೆ ಮಹಮ್ಮದ ಬಾಸೀರ ಸಾಬ ಸಾ:ಮಿಜಗುರಿ ಮೋಮಿನಪುರ ಗುಲಬರ್ಗಾಶೇಖ ಜಾಫರ ಹುಸೇನ ತಂದೆ ಮಹಮ್ಮದ ಹುಸೇನ ಸಾ:ಬಿಲಾಲಾಬಾದ ಕಾಲೋನಿ ಗುಲಬರ್ಗಾಸೈಯ್ಯದ ಸರ್ವರ ಅಲಿ ತಂದೆ ಸೈಯ್ಯದ ಮೌಲಾ ಅಲಿ ಸಾ:ಬಸವೇಶ್ವರ ಕಾಲೋನಿ ಗುಲಬರ್ಗಾ ಇವರು ನಮ್ಮ ಹೋಲದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಜಬರದಸ್ತಿಯಿಂದ ನನಗೆ ಟವೇರಾ ಕಾರ ನಂ ಕೆಎ-32/ಎಂ-7888 ನೇದ್ದರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಕೊಂಡುಗುಲಬರ್ಗಾ ಸಬ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ ಆಫೀಸಗೆ ಸಾಯಾಂಕಾಲ 4:00 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಸ್ಟಾಂಪ ಪೇಪರ ಮೇಲೆ ಸಹಿ ಮತ್ತು ರುಜು ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಈ ವಿಷಯ ಯಾರಿಗಾದರು ಹೇಳಿದರೆ ಮತ್ತು ಕೇಸು ಮಾಡಿದರೇ ನಿನಗೇ ಮತ್ತು ನಿನ್ನ ಮಗ, ಮತ್ತು ಮಗಳಿಗೆ ಜೀವ ಸಹಿತ ಬೀಡುವುದಿಲ್ಲಾ ಅಂತಾ ಮಾರಕ ಅಸ್ತ್ರಗಳು ತೋರಿಸಿ ಹೇದರಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಕಾರಣ 3 ಜನರ ಮೇಲೆ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಬೇಕು ಆಂತಾ ಮಹಮ್ಮದ ಇಲಿಯಾಸ ರವರು ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ:60/2013 ಕಲಂ 447 364 (ಎ), 420, 504 506 (2) ಸಂಗಡ 34 ಐ.ಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.