Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Tuesday, January 29, 2013

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE : 29/01/2013


This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 29-01-2013

alUÀÄ¥Áà ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.10/2013, PÀ®A ºÀÄqÀÄUÀ PÁuÉ :-
¢£ÁAPÀ 20/01/2013 gÀAzÀÄ 1900 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀAdÄ vÀAzÉ £ÁUÀ¥Áà ªÉÄ®PÉÃj, ¸Á: ¨É¼ÀPÉÃgÁ gÀªÀgÀ ªÀÄUÀ ¸Àaãï, ªÀAiÀÄ: 16 ªÀµÀð ¸ÀEvÀ£À ¦üeï PÀlÄÖªÀ ¸À®ÄªÁV vÀ£Àß ªÀÄUÀ£À ±Á¯ÉAiÀiÁzÀ ¸ÀzÉÆââü¤ ±Á¯ÉUÉ ºÉÆÃV vÀÀ£Àß ªÀÄUÀ£À ¦üøï PÀlÖ®Ä ±Á¯ÉAiÀÄ D¦üøïzÀ°è ºÉÆÃV ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÁ£ÀÄ ¸Àaãï FvÀ£À vÀAzÉ EzÀÄÝ, vÀÀ£Àß ªÀÄUÀ£À ±Á¯ÉAiÀÄ ¦üøÀÄ PÀlÖ®Ä §A¢gÀÄvÉÛÃ£É CAvÀ ºÉýzÁUÀ D¦üù£À°è ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¤UÉ PÀgÉAiÀÄ®Ä PÀ¼ÀÄ»¹zÁUÀ vÀ£Àß ªÀÄUÀ£ÀÄ ±Á¯ÉAiÀÄ vÀgÀUÀwAiÀÄ°è EgÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÀ w½¹zÀgÀÄ. ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀÀ£Àß ªÀÄUÀ£À vÀgÀUÀwAiÀÄ°è ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ®Ä vÀgÀUÀwAiÀÄ°è ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À PÁè¹£À°è ±Á¯ÉAiÀÄ ¨ÁåUï EzÀÄÝ ºÁUÀÆ ¸ÉÊPÀ® ±Á¯ÉAiÀÄ DªÀgÀtzÀ°è ¤°è¹zÀÄÝ £ÉÆÃr ²PÀëPÀjUÉ «ZÁj¹zÁUÀ CªÀgÀÄ ¤ªÀÄä ªÀÄUÀ ±À¯ÉUÉ §A¢gÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÀ w½¹gÀÄvÁÛgÉ. ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ ¸Àa£À EvÀ¤UÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ J¯Áè £ÉAlj¸ÀÖgÀ°è ºÁUÀÆ ¸ÀÄvÀÛªÀÄÄvÀÛ°£À HgÀÄUÀ¼À°è ºÀÄqÀÄPÁrzÀgÀÄ ¥ÀvÉÛAiÀiÁVgÀĪÀÅ¢¯Áè. ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ£ÁzÀ ¸Àa£À EvÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ 20/01/2013 gÀAzÀÄ 10:00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¸ÀzÉÆââü¤ ±Á¯É¬ÄAzÀ PÁuÉAiÀiÁVgÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀj PÁtÂAiÀiÁzÀ ¸Àa£À EvÀ£À ZÀºÀgÉ ¥ÀnÖ F PɼÀV£ÀAvÉ EgÀÄvÀÛzÉ. zÀÄAqÀÄ ªÀÄÄR, ZÀ¥ÀàmÉÖ ªÀÄÆUÀÄ, UÉÆâü ªÉÄʧtÚ, PÀj PÀÆzÀ®Ä, CAzÁdÄ 4 ¦üÃmï 8 EAZï GzÀݪÀżÀîªÀ£ÁVzÀÄÝ, CªÀ£À ªÉÄʪÉÄÃ¯É ±Á¯ÉAiÀÄ ¸ÀªÀĪÀ¸ÀÛçUÀ¼ÁzÀ ©½ ºÁ¥sï ±Àlð, ZÁPÀ¯Émï §tÚzÀ ¥ÁåAmï zsÀj¹gÀÄvÁÛ£É. PÀ£ÀßqÀ, »A¢ ¨sÁµÉUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄvÁÛ£É JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

d£ÀªÁqÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.10/2013, PÀ®A 279, 427, 337, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 L.JªÀiï.« JPÀÖ :-
¢£ÁAPÀ 28-01-13 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠢°Ã¥À vÀAzÉ ªÀÄ®±ÉnÖ ¥ÉÆ°Ã¸ï ¥Ánïï, ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À PÉ®¸À, ¸Á: ªÀÄtÂUÉA¥ÀÆgï ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ UɼÉAiÀÄ£ÁzÀ ²ªÀ¥ÀÄvÀæ vÀAzÉ gÀªÉÄñÀ ©gÁzÀgÀ EªÀj§âgÀÆ PÀÆr ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA.PÉJ-39/E-5521 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É ©ÃzÀgÀÌPÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï ²ªÀ¥ÀÄvÀæ EªÀgÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÄÝ ¨É¼ÀUÉÎ 0830 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄgÀR¯ï UÁæªÀÄ zÁn ªÁlgï ¦üîÖgÀ ºÀwÛgÀ §AzÁUÀ JzÀÄgÀUÀqɬÄAzÀ DgÉÆæ mÁmÁ UÀÆqÀì mÉA¥ÉÆà vÁvÁÌ°PÀ £ÉÆAzÀuÉ ¸ÀASÉå PÉJ 25 n.Dgï/E 2241 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ EvÀ£ÀÄ gÁAUÀ ¸ÉÊqÀ¤AzÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£À Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ rQÌ ºÉÆqÉzÀÄ gÉÆÃr£À ¥ÀPÀÌzÀ°ègÀĪÀ ªÁlgÀ ¦üîÖgï PÀA¥ËAqÀ UÉÆÃqÉUÉ rQÌ ºÉÆqÉzÀÄ ªÁlgÀ ¦üîÖgÀ DªÀgÀtzÀ°è ºÉÆÃV vÀ£Àß ªÁºÀ£À ¸ÀܼÀzÀ°è ¤°è¹ NrºÉÆVgÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀj C¥ÀWÁvÀ¢AzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ºÁUÀÄ ²ªÀ¥ÀÄvÀæ EªÀjUÉ ¨sÁj gÀPÀÛ ºÁUÀÆ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj ¥ÀæPÀgÀtzÀ°è UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ²ªÀ¥ÀÄvÀæ vÀAzÉ gÀªÉÄñÀ ©gÁzÀgÀ ªÀAiÀÄ: 29 ªÀµÀð eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ¨Á§½î  EªÀjUÉ ºÉaÑ£À aQvÉìAiÀÄ G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ D¸ÀàvÉæUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆÃAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁUÀ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ ºÀwÛgÀ §AzÁUÀ 1300 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁgÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀægÀPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.±À

ªÀÄÄqÀ© ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.15/2013, PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ :-
¢£ÁAR 27-01-2013 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀĨsÁ¸À vÀAzÉ GzÁf gÁoÉÆÃqÀ  ªÀAiÀÄ 55 ªÀµÀð eÁ:®A¨Át G:PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á: ¸ÁAiÀÄ UÁAªÀ CA¨Á¨Á¬Ä vÁAqÁ  EvÀ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆæ UÉÆëAzÀ  vÀAzÉ zsÀ£Áf ZÀªÁít ªÀAiÀÄ: 60ªÀµÀð G:qÉæöʪÀgÀ PÉ®¸À ¸Á: ¸ÁAiÀÄ UÁAªÀ CA¨Á¨Á¬Ä vÁAqÁ E§âgÀÄ ¸ÉÃj §eÁd ¥Áèn£ÀA ªÉÆÃ.¸ÉÊ. £ÀA.PÉJ-38/JZï-4863 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀÄ PÉÆAqÀÄ vÀªÀÄä vÁAqÁ¢AzÀ ºÉÆgÀlÄ ¸ÀzÀj ªÉÆÃ.¸ÉÊPÀ®£ÀÄß DgÉÆævÀ£ÀÄ ZÀ¯Á¬Ä¸ÀÄwÛzÀÄÝ ªÀÄÄqÀ© UÁæªÀÄzÀ zÁnzÀ £ÀAvÀgÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ ¸ÀzÀj vÀ£Àß ªÉÆÃ. ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼Àf vÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ gÉÆÃr£À ¥ÀPÀÌzÀ°è ©zÀÝ PÀ®ÄèUÀ½UÉ qÀQÌ ºÉÆÃqÉ¢gÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀj rQÌAiÀÄ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ JqÀ ºÀuÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ vÀgÀazÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ. ºÁUÀÆ DgÉÆævÀ¤UÀÄ PÀÆqÁ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

UÁA¢ü UÀAd ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄrDgï £ÀA.06/2013, PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹. :-
¦üAiÀiÁð¢ CgÀÄt vÀAzÉ C±ÉÆÃPÀ ¥Ánî gÀrØ, ªÀAiÀÄ: 26 ªÀµÀð, G: PÀA¥ÀÆålgÀ PÉ®¸À, ¸Á: ºÀÄqÉÆÌà PÁ¯ÉÆä UÀzÀUÀ ¸ÀzÀå n.r.© PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EªÀgÀ ºÉAqÀwAiÀiÁzÀ ªÀÄÈvÀ ¥ÀĵÁà @ C£ÀIJæà UÀAqÀ CgÀÄt ¥Ánî, ªÀAiÀÄ: 27 ªÀµÀð, ¸Á: n.r.© PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EªÀjUÉ ºÉÆlÄÖ£ÉÆêÀÅ §A¢zÀÝ ¸À®ÄªÁV C¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÀÄÝ £ÉÆêÀÅ PÀrªÉÄAiÀiÁzÀ £ÀAvÀgÀ ¢£ÁAPÀ: 26-01-13 gÀAzÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. ¢£ÁAPÀ: 27-01-13 gÀAzÀÄ ¥ÀÄ£À: ºÉÆmÉÖ £ÉÆêÀÅ ªÀÄvÀÄÛ JqÀUÁ® £ÉÆìĸÀÄwÛzÉ CAvÀ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ¸ÉÃj¹ aPÀìvÉ ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ: 28-01-2013 gÀAzÀÄ 11:00 UÀAmÉUÉ f¯Áè ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉAqÀw ¥ÀĵÁà EªÀ¼ÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É. vÀ£Àß ºÉAqÀwAiÀÄ ¸Á«£À°è AiÀiÁgÀÄ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉ ¸ÀA±ÀAiÀÄ ªÀUÉÊgÉ EgÀĪÀ¢¯Áè CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA¸À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

zsÀ£ÀÆßgÀ ¥Éưøï oÁt UÀÄ£Éß £ÀA.15/2013, PÀ®A 279, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 L.JªÀiï.« JPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 27/01/2013 gÀAzÀÄ 1930 UÀAmÉUÉ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ £ÀgÀ¸À¥Áà EvÀ£ÀÄ ZÀºÁPÀÄrAiÀÄ®Ä ©ÃzÀgÀ ¨sÁ°Ì gÉÆÃqÀ ºÀ®§UÁð UÁæªÀÄzÀ°è ¤AvÁUÀ ©ÃzÀgÀ PÀqɬÄAzÀ §AzÀ DgÉÆæ ±ÉµÀgÁªÀ vÀAzÉ CA§gÀ¹AUÀ ¥ÀªÁgÀ, ªÉÆà ¸ÉÊ £ÀA.PÉJ-39/ ºÉZÀ-8306, £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ, ¸Á:¸ÉêÁ£ÀUÀgÀ vÁAqÁ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£À CwªÉÃUÀ ºÁUÀÄ CeÁUÀgÀÄPÀvɬÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ £ÀgÀ¸À¥Áà EvÀ¤UÉ rQÌ ªÀiÁr ¨sÁj UÁAiÀÄUÉƽ¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠧¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀ¥Áà, ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð, ¸Á: ºÀ®§UÁð EvÀ£À ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.21/2013, PÀ®A 306, 506, 504 L.¦.¹. :-
¦üAiÀiÁ𢠱À²PÀ¯Á vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀgÁªÀ ¸ÀÆAiÀÄðªÀA², ªÀAiÀÄ: 50 ªÀµÀð, G: ªÀÄ£ÉPÉ®¸À, eÁw: J¸À.¹. (¸ÀªÀÄUÁgÀ), ¸Á: ¦æÃw PÁ¯ÉÆä £Ë¨ÁzÀ ©ÃzÀgÀ EªÀgÀ UÀAqÀ£ÁzÀ ªÀÄÈvÀ ªÀiÁtÂPÀgÁªÀ vÀAzÉ gÁªÀÄZÀAzÀæ ¸ÀÆAiÀÄðªÀA², ªÀAiÀÄ: 58 ªÀµÀð, ¸Á: ¦æÃw PÁ¯ÉÆä, ©ÃzÀgÀ EªÀgÀ ªÀÄUÀ£ÀÄ 14 wAUÀ¼À »AzÉ «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ EvÀ£ÀÄ DvÀäºÀvÀå ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ CvÀ£ÀÄ fêÀAvÀ«zÁÝUÀ EvÀgÀjUÉ ¸ÀºÁAiÀÄ ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ ºÀt ¤ÃrzÀÝ£ÀÄ. CªÀgÀ°è PÉ®ªÀÅ d£ÀgÀÄ ºÀt ªÁ¥À¸Àì ¤ÃrgÀÄvÁÛgÉ, DzÀgÉ, DgÉÆæ ¨Á§ÄgÁªÀ PÁPÀgÉ ¸Á: ¥ÀævÁ¥À £ÀUÀgÀ EvÀ£ÀÄ PÉÆqÀ¨ÉÃPÁzÀ 1 ®PÀë ¸Á® PÉüÀ®Ä ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ£ÁzÀ ¸ÀzÀj ªÀÄÈvÀ£ÀÄ DgÉÆævÀ£À ªÀÄ£ÉUÉ ºÀt PÉüÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ DgÉÆæ ºÀt PÉÆqÀzÉ fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ ªÀģɬÄAzÀ zsÀPÉÌ ºÁQ ºÉÆgÀUÉ ºÁQ E£ÉÆßÃAzÀÄ ¸Áj ªÀÄ£ÉUÉ §gÀ¨ÁgÀzÀÄ CAzÀÄ ºÉýzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ ªÀiÁtÂPÀgÁªÀ vÀ£Àß ªÀÄ£À¹ì£À ªÉÄÃ¯É ¥ÀjuÁªÀÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¢£ÁAPÀ 27-01-2013 gÀAzÀÄ 1645 UÀAmÉUÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÀÄ E®è¢gÀĪÁUÀ Dgï.¹.¹ ¹°AUï PÉÆArUÉ SÁw ºÀUÀΪÀ£ÀÄß PÀÄwÛUÉUÉ ©VzÀÄPÉÆAqÀÄ DvÀäºÀvÉå ªÀiÁrPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ. ¸ÀzÀj ªÀÄÈvÀ ªÀiÁtÂPÀgÁªÀ ¸ÁAiÀÄĪÀ ªÉÆzÀ®Ä MAzÀÄ ¥ÀvÀæ §gÉ¢zÀÄÝ, D ¥ÀvÀæzÀ°è ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ£ÀÄ DvÀäºÀvÀå ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ 14 wAUÀ¼ÀÄ PÀ¼ÉzÀÄ ¸ÀºÀ E°èAiÀĪÀgÉUÉ ¸ÀªÀÄAd¸ÀªÁzÀ £ÁåAiÀi ¹UÀ¯ÁgÀzÀ PÁgÀt ªÀÄvÀÄÛ vÀ£Àß ªÀÄUÀ ªÀÄÈvÀ «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ£À ¸Á«UÉ PÁgÀtgÁzÀ d£ÀgÀÄ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄ¢AzÀ eÁ«ÄãÀÄ ¥ÀqÉzÀÄ ¤¨sÀðAiÀĪÁV MqÁqÀÄvÁÛ ¦üAiÀiÁ¢AiÀÄ UÀAqÀ¤UÉ ªÀiÁ£À¹PÀ vÉÆAzÀgÉ ¤ÃqÀÄwÛzÀÝgÀÄ. ºÁUÀÆ ¸ÀgÀPÁgÀ¢AzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà jÃwAiÀÄ ¸ÀºÁAiÀÄ ªÀiÁr®è EzÀjAzÀ ªÀiÁ£À¹PÀ vÉÆAzÀgɬÄAzÀ fêÀ£ÀzÀ°è ¨ÉøÀgÀªÁV DvÀäºÀvÀå ªÀiÁrPÉÆArzÁÝgÉ. ªÀÄÈvÀ£ÀÄ §gÉzÀ qÉÃvÀ£ÉÆÃl£À°è £ÀªÀÄÆzÀ ªÀiÁrzÀ ªÀåQÛUÀ¼É DvÀäºÀvÀåUÉ PÁgÀtgÁVgÀÄvÁÛgÉ ªÀÄvÀÄÛ vÀ£Àß PÀÄAlħPÉÌ £ÁåAiÀÄ zÉÆgÉAiÀÄzÀ PÁgÀt ºÁUÀÆ vÀ£Àß ªÀÄUÀ ªÀÄÈvÀ «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ FvÀ£À zÀÄqÀÄØ ¨Á§ÄgÁªÀ PÁPÀgÉ FvÀ£ÀÄ ªÁ¥À¸À PÉÆqÀzÉ ¸ÀvÁ¬Ä¹zÀ PÁgÀt DvÀäºÀvÀå ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁT°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

 

No comments: