Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Sunday, January 19, 2014

Raichur District Reported Crimes

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:_
.             ಫಿರ್ಯಾದಿ SÁeÁ C£Àégï CºÀäzï vÀAzÉ SÁeÁ d»Ãgï CºÀäzï ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð eÁ:: ªÀÄĹèA G: QgÁt CAUÀr ªÁå¥ÁgÀ ¸Á::UÀAUÁ£ÀUÀgÀ D±Á¥ÀÆgï gÉÆÃqï gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ  gÀªÀgÀÄ  ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದ ಹತ್ತಿರ ಕಿರಾಣಿ ಅಂಗಡಿಯನ್ನಿಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದು ಆರೋಪಿ ಮಹ್ಮದ್ ಶಾಲಂ ಈತನು ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರರ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ 7 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಕಿರಾಣಿ ಸಾಮಾನುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಉದ್ರಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರರು ಉದ್ರಿ ಕೊಟ್ಟ ಹಣವನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಿನ್ನೆ ದಿನಾಂಕ: 18.01.2014 ರಂದು ಸಂಜೆ 1830 ಗಂಟೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಫಿರ್ಯಾದಿಯು ತನ್ನ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿರುವಾಗ ಆರೋಪಿ ಮಹ್ಮದ್ ಶಾಲಂ ಮತ್ತು ಆತನ ಅಣ್ಣ ಗುನ್ನು ಹಾಗೂ ಇತರೇ ಇಬ್ಬರು ಎಲ್ಲಾರು ಸಾ:: ರಾಯಚೂರು ರವರು ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರರ ಅಂಗಡಿಯ ಮುಂದೆ ಬಂದು ಅವಾಚ್ಯವಾಗಿ ಬೈದಾಡುತ್ತಿರುವಾಗ ಫಿರ್ಯಾದಿಯು ನಾಳೆ ರವಿವಾರ ಇದೆ ಮಾತನಾಡೋಣ ಅಂತಾ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದು ಹೇಳುತ್ತಿರುವಾಗ ಆರೋಪಿತರು ಫಿರ್ಯಾದಿಗೆ ಅವಾಚ್ಯವಾಗಿ ಬೈದು ಅಂಗಿಯನ್ನು ಹಿಡಿದು ಕೈಗಳಿಂದ ಮತ್ತು ಆರೋಪಿ ನಂ. 2 UÀÄ£ÀÄß ºÁUÀÆ EvÀgÉà E§âgÀÄ J¯Áè ¸Á|| gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ರವರು ಕಟ್ಟಿಗೆಯಿಂದ ಹೊಡೆಬಡೆ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲದೇ ಜೀವದ ಬೆದರಿಕೆಯನ್ನು ಸಹ ಹಾಕಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ ಅಂತಾ ಮುಂತಾಗಿದ್ದ ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ¸ÀzÀgï §eÁgï ¥Éưøï oÁuÉ   ಗುನ್ನೆ ನಂ. 19/2014 ಕಲಂ 323, 324, 504, 506 ಸಹಿತ 34 ಐ.ಪಿ.ಸಿ. ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂrgÀÄvÁÛgÉ.
             ªÀĺÀäzï ±Á®A vÀAzÉ SÁeÁ ªÉÆ»£ÀÄ¢ÝÃ£ï ªÀAiÀÄ: 28 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄĹèA, G: ºÉÆÃmÉ¯ï ªÁå¥ÁgÀ, ¸Á|| ªÀÄ£É £ÀA.  3-9-135 ¨sÀƧ ¨sÀªÀ£ÀzÀ ºÀwÛgÀ ¨ÉÃgÀÆ£ï Q¯Áè gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ  FvÀ£ÀÄ  ರಾಯಚೂರು ನಗರ ಸಭೆ ಹತ್ತಿರ 10 ನಂಬರ್ ಹೋಟೆಲ್ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಉಪಜೀವನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಈಗ್ಗೆ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ಅಸ್ಲಂ ಎಂಬುವವರ ಕಿರಾಣಿ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ರೂ 3000/- ಬೆಲೆ ಕಿರಾಣಿ ಸಾಮಾನುಗಳನ್ನು ಉದ್ರಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು ಹಣದ ತೊಂದರೆಇದ್ದ ಕಾರಣ ತಾನು ಅವರಿಗೆ ಹಣ ಕೊಡದೇ ಇದ್ದು ಈ ದಿವಸ ದಿನಾಂಕ:-18.01.2014 ರಂದು ಸಂಜೆ 1830 ಗಂಟೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಾನು ತನ್ನ ಹೋಟೆಲಿನಲ್ಲಿರುವಾಗ ಅಸ್ಲಂ ಮತ್ತು ಅನ್ನು ಎಂಬುವವರು ತನ್ನ ಅಂಗಡಿಗೆ ಬಂದು ತನಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಬಸ್ ನಿಲ್ಧಾಣದ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ಅವರ ಕಿರಾಣಿ ಅಂಗಡಿಯ ಮುಂದುಗಡೆ ತನ್ನೊಂದಿಗೆ ಜಗಳ ತೆಗೆದು ಅವಾಚ್ಯವಾಗಿ ಬೈದು ಅನ್ನು ಈತನು ಕೈಯಿಂದ ಹೊಡೆದಿದ್ದು ಅಸ್ಲಂ ಈತನು ತನ್ನ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿಯ ಕಬ್ಬಿಣದ ರಾಡ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ತನಗೆ ತಲೆಗೆ ಬಲಕಪಾಳಕ್ಕೆ ಗದ್ದಕ್ಕೆ, ಬಲಗೈ ಮುಂಗೈ ಹತ್ತಿರ ಮತ್ತು ಎಡಗಾಲ ಮೊಣಕಾಲಿಗೆ ಹೊಡೆದು ಗಾಯಗೊಳಿಸಿ ಜೀವದ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿರುತ್ತಾರೆ ತ ಮುಂತಾಗಿ ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಸಾರಾಂಶ ಇದ್ದ   ¸ÀzÀgï §eÁgï ¥Éưøï oÁuÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ಗುನ್ನೆ ನಂ. 18/2014 ಕಲಂ 504, 323, 324, 506 ಸಹಿತ 34 ಐ.ಪಿ.ಸಿ. ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂrgÀÄvÁÛgÉ.
gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
      ¢£ÁAPÀ: 18-01-2014 gÀAzÀÄ 10-30 J.JA. ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁ𢠧¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ PÀtð¥Àà ªÀAiÀiÁ: 35 ªÀµÀð eÁ: ZÀ®ÄªÁ¢ G: mÁæöåPÀÖgï ZÁ®PÀ ¸Á: ªÉAPÀmÉñÀégÀPÁåA¥À FvÀ£ÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ-¹gÀÄUÀÄ¥Áà ªÀÄÄSÉå gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É §Æ¢ªÁ¼À PÁåA¦¤AzÀ vÀªÀÄä ªÉAPÀmÉñÀégÀ PÁåA¦£À°è §rUÉÃgÀ EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ  ªÀÄÄAzÉ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ »A¢¤AzÀ £ÀªÀÄÆ¢vÀ DgÉÆævÀ£ÁzÀ ªÀÄÄ¢AiÀÄ¥Àà @ fð®¥Àà vÀAzÉ ©üÃgÀ¥Àà ªÀAiÀiÁ: 30 ªÀµÀð eÁ: PÀÄgÀ§gÀÄ ¸Á: «gÀÄ¥Á¥ÀÄgÀ  FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉƸÀ AiÀĪÀÄB ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É FgÀ¥Àà£À£ÀÄß »AzÉ PÀÆqÀ¹PÉÆAqÀÄ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß CwêÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢üUÉ lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÝjAzÀ ¦AiÀiÁð¢ü ªÀÄvÀÄÛ DgÉƦvÀ¤UÉ ºÀUÀÄ EgÀ¥Àà¤UÉ wªÀæ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀzÀ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ  CAvÁ EzÀÝ ¦AiÀiÁð¢ü ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ  UÀÄ£Éß £ÀA: 19/2014 PÀ®A. 279, 337,338 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.                       

     ¢£ÁAPÀ 19-01-2014 gÀAzÀÄ 9-30 J.JA. ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢ü ¹zÀÝ¥Àà vÀAzÉ D®ä¥Àà, 30 ªÀµÀð, PÀ¨ÉâÃgÀ, PÀÆ°PÉ®¸À, ¸Á zsÀqɸÀÆUÀÆgÀÄ ºÁ:ªÀ: PÁgÀlV vÁ: UÀAUÁªÀw FvÀ£ÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉJ-37-PÀÆå-6375 £ÉÃzÀÝgÀ »AzÉ vÀ£Àß aPÀÌ¥Àà£ÁzÀ ¹zÀÝ¥Àà vÀAzÉ C£Éð¥Àà£À£ÀÄß PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ¹gÀÄUÀÄ¥Àà gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è C®§£ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÀ PÁæ¸ï zÁnzÀ £ÀAvÀgÀ 1 ¥sÀ¯ÁðAUï CAvÀgÀzÀ°è ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀqɹPÉÆAqÀÄ zsÀqɸÀÆUÀÆgÀÄ PÀqÉ ºÉÆgÀmÁUÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ PÀqɬÄAzÀ »A¢¤AzÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ C£ÀAvÀAiÀÄå , ¯Áj £ÀA. J¦-16-n©-7725 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¸Á: eÁ£ÀA¥À°è f¯Áè: gÀAUÁgÉr FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯Áj £ÀA. J¦-16-n©-7725 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CwêÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢üzÁgÀ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ïUÉ lPÀÌgÀ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ E§âgÀÆ PɼÀUÉ ©¢ÝzÀÄÝ, »AzÉ PÀĽvÀ ¹zÀÝ¥Àà vÀAzÉ D®ä¥Àà£À vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É JqÀ¨sÁUÀzÀ »A¢£À mÉÊgï ºÁ¬ÄzÀÄ ºÉÆÃV vÀ¯É §ÄgÀÄqÉ ºÉÆqÉzÀÄ ªÉÄzÀļÀÄ ºÉÆgÀ §AzÀÄ ¸ÀÞ¼ÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ ¦üAiÀiÁð¢üzÁgÀ¤UÉ vÀ¯ÉUÉ ¨sÁj UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ. DgÉÆævÀ£ÀÄ C¥ÀWÁvÀ ¸ÀA¨sÀ«¹zÀ PÀÆqÀ¯Éà ¯Áj ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É.CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 20/2014 PÀ®A. 279, 338, 304 (J) L¦¹ 187 L.JA.« DåPïÖ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
ದಿನಾಂಕ 18-01-14 ರಂದು ಸಾಯಂಕಾಲ 17.30 ಗಂಟೆಗೆ ಆರೋಪಿತgÁzÀ 1] ಬೀರಪ್ಪ ತಂದೆ ಗ್ಯಾನಪ್ಪ ಗುರಿಕಾರ ಕುರಬರು 40 ವರ್ಷ ಸಾ|| ಬಗ್ಗಲಗುಡ್ಡ2] ಅಮರಪ್ಪ ತಂದೆ ಕರಿಯಪ್ಪ ಕರಡಿ 30 ವರ್ಷ ಕುರಬರು ಸಾ|| ಮೇದಿಕಿನಾಳ
3]
ಬಸಪ್ಪ ತಂದೆ ಹನುಮಪ್ಪ ಕರಡಿ 42 ವರ್ಷ ಕುರಬರು ಸಾ|| ಮೇದಿಕಿನಾಳ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ಪಿರ್ಯಾ¢ ಕೇಶಪ್ಪ ತಂದೆ ಬಸಪ್ಪ ಕಟಿಗಾರ 25 ವರ್ಷ ಕುರಬರು ಒಕ್ಕಲುತನ ಸಾ|| ಮೇದಿಕಿನಾಳFvÀ£À  ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಕುರಿಗಳ£ÀÄß ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು ಪಿರ್ಯಾದಿದಾರನು ಆರೋಪಿತರಿಗೆ ಕುರಿಗಳನ್ನು ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಬಿಡಬೇಡಿರಿ ಅಂತಾ ಹೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಆರೋಪಿತರು ಪಿರ್ಯಾದಿಯೊಂದಿಗೆ ಜಗಳ ತೆಗೆದು ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ತಡೆದು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಅವಾಚ್ಯವಾಗಿ ಬೈದು ಕಲ್ಲಿನಿಂದ ಕೈಯಿಂದ ಹೊಡೆದು ರಕ್ತಗಾಯ ಮತ್ತು ಒಳಪೆಟ್ಟುಗೊಳಿಸಿದ್ದಲ್ಲದೇ ಜೀವದ ಬೇದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ ಅಂತಾ ನೀಡಿದ ಹೇಳಿಕೆ ದೂರಿನ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ªÀĹÌಠಾಣಾ ಗುನ್ನೆ ನಂಬರ 13/14 ಕಲಂ 341.504.324.506 ಸಹಿತ 34 .ಪಿ.ಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ಕ್ರಮ ಕೈಕೊಂಡಿದ್ದು ಇದೆ
EvÀgÉ L.¦.¹. ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
ದಿನಾಂಕ 18-01-14 ರಂದು ಬೆಳೀಗ್ಗೆ 08.30 ಗಂಟೆಗೆ ಪಿರ್ಯಾದಿ ಗೋಗಮ್ಮ ಗಂಡ ಡಾಕಪ್ಪ ರಾಠೋಡ್ 30 ವರ್ಷ ಲಮಾಣಿ ಕೂಲಕೆಲಸ ಸಾ|| ಮಾರಲದಿನ್ನಿ ತಾಂಡಾ FPÉAiÀÄÄ ತನ್ನ ಸಂಬಂದಿಕರೊಂದಿಗೆ ದಿನಾಂಕ 17.01.14 ರಂದು ಪಿರ್ಯಾದಿದಾರಳಿಗೆ ಅವಾಚ್ಯವಾಗಿ ಬೈದ ವಿಷಯವನ್ನು ವಿಚಾರಿಸಲು ಹೊಗಿದ್ದಾಗ ಆರೋಪಿತgÁzÀ 1] ಸೋಮಲೆಪ್ಪ ತಂದೆ ರಾಮಚಂದ್ರಪ್ಪ ಲಮಾಣಿ ಒಕ್ಕಲುತನ
2]
ಲಕ್ಷ್ಮೀಬಾಯಿಗಂಡಸೋಮಲೆಪ್ಪಲಮಾಣಿಮನೆಕೆಲಸ 3] ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ತಂದೆ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರಪ್ಪ ಲಮಾಣಿ ಒಕ್ಕಲುತನ
4]
ಹೇಮವ್ವ ಗಂಡ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಲಮಾಣಿ ಮನೆಕೆಲಸ  ಸಾ|| ಮಾರಲದಿನ್ನಿ ತಾಂಡಾ EªÀರೆಲ್ಲರು ಅಕ್ರಮಕೂಟ ರಚಿಸಿಕೊಂಡು ಪಿರ್ಯಾದಿಗೆ ಅವಾಚ್ಯವಾಗಿ ಬೈದು, ಕೈಯಿಂದ ಹೊಡೆ ಬಡೆ ಮಾಡಿ ಜೀವದ ಬೇದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ ಅಂತಾ ನೀಡಿದ ಗಣಕೀಕೃತ ದೂರಿನ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ªÀÄ¹Ì  ಠಾಣಾ ಗುನ್ನೆ ನಂಬರ 11/14 ಕಲಂ 341,504,323,506 ಸಹಿತ 34 .ಪಿ.ಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡೆನು.

zÉÆA©ü ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
                     ದಿನಾಂಕ 18-01-14 ರಂದು ಆರೋಫಿತgÁzÀ 1] ಡಾಕಪ್ಪ ತಂದೆ ಜಗನಪ್ಪಲಮಾಣಿ35ವರ್ಷ       2]ತೊಂಟಪ್ಪತಂದೆಜಗನಪ್ಪಲಮಾಣಿಒಕ್ಕಲುತನ 3] ಕೃಷ್ಣಪ್ಪತಂದೆಜಗನಪ್ಪಲಮಾಣಿ ಕ್ಕಲುತನ  4]ಗೋಗಮ್ಮಗಂಡಡಾಕಪ್ಪಲಮಾಣಿಮನೆಕೆಲಸ5] ಸೀತಮ್ಮಗಂಡಜಗನಪ್ಪ ಲಮಾಣಿ  ಮನೆಕೆಲಸ  6]ಬಾಬವ್ವಗಂಡಶಂಕ್ರಪ್ಪಲಮಾಣಮನೆಕೆಲಸ    7] ಗಂಗಮ್ಮ ಗಂಡ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಲಮಾಣಿ  ಮನೆಕೆಲಸ   ಸಾ|| ಎಲ್ಲರು ಮಾರಲದಿನ್ನಿ ತಾಂಡಾ             EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ಅಕ್ರಮಕೂಟ ರಚಿಸಿಕೊಂಡು ಪಿರ್ಯಾದಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀಬಾಯಿ ಗಂಡ ಸೋಮಲೆಪ್ಪ ನಾಯಕ್ 40 ವರ್ಷ ಮನೆಕೆಲಸ ಲಮಾಣಿ  ಸಾ|| ಮಾರಲದಿನ್ನಿ ತಾಂಡಾ gÀªÀgÀ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಅಕ್ರಮ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿ ಪಿರ್ಯಾದಿಗೆ ಮಾನಬಂಗ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಕೈಹಿಡಿದು ಎಳೆದಾಡಿ, ಕೈಯಿಂದ ಹೊಡೆ ಬಡೆ ಮಾಡಿ ಅವಾಚ್ಯವಾಗಿ ಬೈದು, ಮೋಣಕಾಲಿಗೆ ಒಳಪೆಟ್ಟುಗೊಳಿಸಿದ್ದಲ್ಲದೇ, ಜೀವದ ಬೇದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ ಅಂತಾ ಕೊಟ್ಟ ಗಣಕೀಕೃತ ದೂರನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಮೇರೆಗೆ ªÀÄ¹Ì ಠಾಣಾ ಗುನ್ನೆ ನಂಬರ 10/14 ಕಲಂ 447,504,323,324,354,506 ಸಹಿತ 149 .ಪಿ.ಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂrzÀÄÝ CzÉ.
¥Éưøï zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
             ದಿನಾಂಕ 18-01- 2014 ರಂದು ಸಾಯಂಕಾಲ 17.45 ಗಂಟೆಗೆ ತಲೇಖಾನ್ ಸೀಮಾದ ಹೊಕ್ರಾಣಿ ರಸ್ತೆಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ1] ಮುದಿಯಪ್ಪ ತಂದೆ ಪಕೀರಪ್ಪ 30 ವರ್ಷ ಕುಂಬಾರ ಸಾ||ತಿಡಿಗೋಳ ತಾ|| ಸಿಂದನೂರು2] ಬೀಮಣ್ಣ ತಂದೆ ಹನುಮಂತ 32 ವರ್ಷ ನಾಯಕ ಕೂಲಿ ಸಾ|| ತಲೇಖಾನ್3] ಶರಣಪ್ಪ ತಂದೆ ತಿಪ್ಪಣ್ಣ 28 ವರ್ಷ ಉಪ್ಪಾರ ಮೇಷನ್ ಕೆಲಸ ಸಾ|| ತಲೇಖಾನ್4] ಬಸವರಾಜ ತಂದೆ ಹನುಮಂತ ನಾಯಕ ಕೂಲಿಕೆಲಸ ಸಾ|| ತೀರ್ಥಬಾವಿEªÀgÀÄUÀ¼ÀÆ  ದುಂಡಾಗಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಅಂದರ ಬಾಹರ ಎನ್ನುವ ಇಸ್ಪಿಟ್  ಆಟವನ್ನು ಆಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ   ಪಿ.ಎಸ್. ಮಸ್ಕಿ ಗುರುರಾಜ ಕಟ್ಟಿಮನಿ ರವರು   ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಲಿಂಗಸ್ಗೂರು ರವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿಸತ್ಯನಾರಾಯಣರಾವ್ ಎಂ.,ಜಿ ಸಿ.ಪಿ. ಮಸ್ಕಿ ವೃತ್ತ ರವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರ ಸಹಾಯದಿಂದ ಪಂಚರ ಸಮಕ್ಷಮ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಆರೋಪಿತರನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಆರೋಪಿತರಿಂದ ಇಸ್ಪೇಟ್ ಜುಜಾಟದ ಹಣ 4150=00  ಹಾಗೂ  52 ಇಸ್ಪೇಟ್ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಜಪ್ತು ಮಾಡಿಕೊಂಡು  ಬಂದು ದಾಳಿ ಪಂಚನಾಮೆ ಯನ್ನು ಹಾಜರುಪಡಿಸಿ ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಆದೇಶಿಸಿದ ಮೇರೆಗೆ ªÀĹ̠ ಠಾಣಾ ಗುನ್ನೆ ನಂ 12/14 ಕಲಂ 87 ಕೆ.ಪಿ ಕಾಯ್ದೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆಕೈಗೊಂಡೆನು.

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-     

                   gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 19.01.2014 gÀAzÀÄ  32 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 5,600/-  gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.