Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Sunday, January 27, 2013

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 27-01-2013

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 27-01-2013

ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA. 03/2013, PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
GªÉÄñÀ vÀAzÉ PÀAmÉ¥Áà ¤®A£À½î ¸Á: £ÀAzÀUÁAªÀ EvÀ¤UÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 2 ªÀµÀð ¢AzÀ ºÉÆmÉÖ ¨ÉÃ£É EgÀĪÀzÀjAzÀ SÁ¸ÀV E¯ÁdÄ ªÀiÁrzÀgÀÄ ¸ÀºÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ ºÉÆmÉÖ ¨ÉÃ£É ªÉÄðAzÀ ªÉÄÃ¯É §gÀÄvÀÛ°zÀÄÝ,  »ÃVgÀĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ 25-01-2013 gÀAzÀÄ gÁwæ Hl ªÀiÁr ªÀÄ®VzÁUÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ ºÉÆmÉÖ ¨ÉÃ£É eÁ¹ÛAiÀiÁV ¢£ÁAPÀ 26-01-2013 gÀAzÀÄ ¨É½îUÉ 0500 UÀAmÉUÉ ºÉÆmÉÖ £ÉÆë£À vÉÆAzÀgÉ vÁ¼À¯ÁgÀzÉ  GªÉÄñÀ EvÀ£ÀÄ vÀUÀqÀzÀ PɼÀUÉ ºÁQzÀ PÀnÖUÉAiÀÄ zÀAmÁPÉÌ ºÀUÀ΢AzÀ £ÉÃtÄ ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ PÀAmÉ¥Áà vÀAzÉ ²ªÀgÁªÀÄ ¤®A£À½î ªÀAiÀÄ: 55 ªÀµÀð, eÁw: PÀÄgÀħ, ¸Á: £ÀAzÀUÁAªÀ EªÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄ£Àß½î ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA. 01/2013, PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 25-01-2013 gÀAzÀÄ £ÀgÀ¹AªÀÄÄ®Ä vÀAzÉ vÀÄPÀÌ¥Áà ºÉ¼ÀªÁ, ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð, ¸Á: §gÀÆgÀÄ EvÀ£ÀÄ ¸ÀgÁ¬Ä PÉÆAqÀÄ «µÀ ¸ÉêÀ£É ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ C£ÀıÀªÀÄä UÀAqÀ gÀ« ªÀAiÀÄ: 32 ªÀµÀð, eÁw: ºÉüÀªÁ, ¸Á: §gÀÆgÀÄ EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 26-01-2013 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§UÀzÀ® ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 12/2013, PÀ®A 324, 307, 504, 506, 448, 354 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 26-01-2013 gÀAzÀÄ ªÀÄeÁð¥ÀÄgÀ (JA) UÁæªÀÄzÀ°è ¸ÁªÀðd¤PÀ ¹¹ gÀ¸ÉÛ ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ ¦üAiÀiÁð¢ zÀ±ÀgÀxÀ vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Áà ºÀ®UÉ£ÉÆgï 30 ªÀµÀð, ¸ÀªÀiÁd ¸ÉêÀPÀ, eÁw: J¸ï.¹. ªÀiÁ¢UÀ, ¸Á: ªÀÄeÁð¥ÀÄgÀ (JA) EªÀgÀÄ ºÁUÀÆ UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ ¸ÀzÀ¸ÀågÁzÀ ±ÁAvÀPÀĪÀiÁgÀ §A§¼ÀUÉ gÀªÀjUÉ ZÀgÀAr ¤ÃgÀÄ ¥Á¸ÀÄ ªÀiÁqÀĪÀ ¸À®ÄªÁV EAUÀ¯ï ºÁPÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ ºÉüÀÄwÛzÁÝUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ªÀÄ£ÉÆúÀgÀ vÀAzÉ ²gÉÆêÀÄt ¨Á¯É, 2) «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ²gÉÆêÀÄtÂ, 3) ªÀiÁgÀÄw vÀAzÉ ±ÉõÀ¥Àà, 4) ²ªÀgÁd vÀAzÉ ±ÉñÀ¥Áà J®ègÀÆ ¸Á: ªÀÄeÁð¥ÀÄgÀ (JA) EªÀgÉ®ègÀÆ ¸ÉÃj ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀjUÉ ¤Ã£ÀÄ AiÀiÁgÀÄ ºÉ¼À°PÉÌ, ¤AzÀÄ vÉÆî D¬ÄvÀÄ CAvÀ CAzÀÄ EªÀ¤UÉ RvÀA ªÀiÁqÀj JAzÀÄ DgÉÆæ ªÀÄ£ÉÆúÀgÀ £ÀqÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ ªÀÄzÀå zsÀªÀÄQ ºÁQ ZÀÆ¥ÁzÀ C¸ÀÛç¢AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀjUÉ ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛgÉ, ¸ÀzÀj ºÉÆqÉvÀ¢AzÀ gÀPÀÛ ¸ÀÄjAiÀÄÄwÛzÀÄÝ EzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr UÀÄAqÀ¥Áà vÀAzÉ £ÀgÀ¸À¥Áà ªÀÄvÀÄÛ CdÄð£À vÀAzÉ gÁªÀÄuÁÚ CªÀgÀÄ ©r¸À°PÉÌ §AzÁUÀ CªÀjUÀÆ DgÉÆævÀgÀÄ §rUÉ vÀ®ªÁgÀ ZÁPÀÄUÀ½AzÀ PÉÊ vÀ¯ÉUÀ¼À ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛgÉ, £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ D¸ÀàvÉæUÉ §AzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ vÀªÀÄä£À ªÀÄ£ÉAiÀiÁzÀ gÁdà¥Á vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Áà£À EvÀ£À ªÀÄ£ÉUÉ DgÉÆævÀgÉ®ègÀÆ ºÉÆÃV ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ §UÉÎ «ZÁj¹, ¦üAiÀiÁð¢UÉ RvÀA ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ ºÉüÀÄvÁÛ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ CwÛUÉUÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, CªÀgÀ ªÉÄÃ¯É CvÀåZÁgÀPÉÌ AiÀÄwß¹, ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß ZɯÁè¦°è ªÀiÁr ºÉÆVgÀÄvÁÛgÉ, ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀjUÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ JgÀqÀÄ ªÀµÀðUÀ½AzÀ ºÉÆqÉAiÀÄÄvÁÛ, ºÉzÀj¸ÀÄvÁÛ §A¢gÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ °TvÀ CfðAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÀUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁUÀzÉ.

§UÀzÀ® ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 13/2013, PÀ®A 307, 323, 504, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 26-01-2013 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄ£ÉƺÀgÀ vÀAzÉ ²gÉÆêÀÄt ¨Á¯É ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð, eÁw: J¸ï.¹. ªÀiÁ¢UÀ, ¸Á: ªÀÄeÁð¥ÀÄgÀ (JA) EªÀgÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÀiÁgÀÄw vÀAzÉ ZÀAzÀæ¥Áà gÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¹¹ gÉÆÃqÀ ªÀiÁr¸ÀÄwÛgÀĪÁUÀ Hj£À UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ ¸ÀzÀ¸ÀågÁzÀ ±ÁAvÀPÀĪÀiÁgÀ §A§¼ÀV ºÁUÀÆ ¦üAiÀiÁð¢ E§âgÀÄ ¸ÀzÀj gÉÆÃqÀ£ÀÄß £ÉÆqÀÄvÁÛ ¤AvÁUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) zÀ±ÀgÀxÀ vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Áà, 2) ±ÁAvÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Áà, 3) ªÀĺÁzÉë UÀAqÀ UÀÄAqÀ¥Áà, 4) ZÀAzÀæªÀiÁä J®ègÀÆ ºÀ®UÉ£ÉÆgï, J®ègÀÄ ¸Á: ªÀÄeÁð¥ÀÄgÀ (JA) UÁæªÀÄ, EªÀgÀ°è DgÉÆæ zÀ±ÀgÀxÀ EvÀ£ÀÄ ¸ÀzÀj ¹¹ gÉÆÃqÀ ªÀiÁr¸ÀÄwÛgÀĪÀªÀgÀ£ÀÄß FPÀqÉ DPÀqÉ ªÀiÁrj CAvÁ ºÉüÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¤£ÉÃPÉ ºÉüÀÄwÛ¢Ý CAvÁ CA¢zÀPÉÌ DgÉÆæ zÀ±ÀgÀxÀ EvÀ£ÀÄ £Á£ÀÄ UÁæªÀÄ C©üªÀÈ¢Ý ¸ÀAWÀzÀ CzsÀåPÀë£ÁVgÀÄvÉÛÃ£É DzÀÝjAzÀ £Á£ÀÄ PÉüÀ¯É ¨ÉÃPÀÄ CAvÀ CAzÀÄ PÀ°è¤AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ JqÀUÉÊ ªÉƼÀPÉÊUÉ ºÁUÀÄ §®UÀqÉ PɼÀ vÀÄnUÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹, PɼÀUÉ ºÁQ PÉʬÄAzÀ PÀÄwÛUÉ zÀ¨Á¬Ä¹gÀÄvÁÛ£É, CµÀÖgÀ°è ¦üAiÀiÁðzÀAiÀĪÀgÀ vÀªÀÄä ©r¹gÀÄvÁÛ£É E®è¢zÀÝgÉ zÀ±ÀgÀxÀ EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ £À£ÀUÉ PÀÄwÛUÉ MwÛ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀÄwÛzÀ£ÀÄ, £ÀAvÀgÀ dUÀ¼À ©r¹zÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ vÀªÀÄä «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ EvÀ¤UÉ DgÉÆæ ±ÁAvÀPÀĪÀiÁgÀ EªÀ£ÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆmÉÖAiÀÄ°è ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛ£É, DgÉÆæ ªÀĺÁzÉë UÀAqÀ UÀÄAqÀ¥Áà EªÀ¼ÀÄ ¤ªÀÄUÉ ¸ÉÆPÀÄÌ §A¢zÉ CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, ªÀÄÄ¶× ªÀiÁr ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ¨É¤£Àß°è ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛ¼É, DgÉÆæ ZÀAzÀæªÀiÁä EªÀ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀjUÉ fAeÁªÀÄÄ¶× ªÀiÁr EªÀjUÉ fêÀ ¸À»vÀ ©qÀ¨ÉÃrj ºÉÆqÉzÀÄ ºÁQj CAvÁ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ¼ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

OgÁzÀ(©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 19/2013, PÀ®A 2.3 gÁµÀÖçzÀ UËgÀªÀzÀ CªÀªÀiÁ£À ¤gÉÆÃzsÀ C¢ü¤AiÀĪÀÄ 1971 :-
¢£ÁAPÀ 26-01-2013 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 0730 UÀAmÉUÉ UÀtgÁeÉÆåÃvÀìªÀzÀ ¤«ÄvÀå zsÀéeÁgÉÆúÀt ªÀiÁrzÀÄÝ, CAUÀ£ÀªÁr ¸ÀºÁAiÀÄQAiÀiÁzÀ vÀÄPÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ ¥ÀÄAqÀ°PÀ EªÀgÀÄ HlPÉÌ ºÉÆÃzÁUÀ AiÀiÁgÉÆà QrUÉÃrUÀ¼ÀÄ  gÁµÀÖç zsÀéd ªÀÄvÀÄÛ CzÀPÉÌ PÀnÖgÀĪÀ £ÉÆð£À zÁgÀªÀ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠣ÁUÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ vÀÄPÁgÁªÀÄ ©gÁzÁgÀ, ¸Á: PÀgÀPÁå¼À EªÀgÀÄ °TÃvÀªÁV ¸À°è¹zÀ CfðAiÀÄ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

d£ÀªÁqÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 09/2013, PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 26-01-2013 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄgÉÃ¥Áà vÀAzÉ ¸ÉÊzÀ¥Áà ¹AUÁgÉ ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð, eÁw: J¸ï.¹ zÀ°vÀ, ¸Á: a¢æ EªÀgÀÄ vÀ£Àß ºÉAqÀw CAd£Á¨Á¬Ä, ªÀÄUÀ «dAiÀÄPÀĪÀiÁgï eÉÆvÉAiÀÄ°è vÀ£Àß ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉJ-38/J¯ï-3395 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É gÁd£Á¼À UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ gÁd£Á¼À UÁæªÀĪÀÅ ¸À«ÄÃ¥ÀzÀ°è gÉÆÃrUÉ EgÀĪÀ PÉãÁ¯ï ©æqïÓ ºÀwÛgÀ JzÀÄgÀUÀqÉ n¥ÀàgÀ £ÀA. JªÀiï.ºÉZï-24/eÉ-7438 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ zÉêÉAzÀæ vÀAzÉ «±Àé£ÁxÀ ºÁ°¥ÀÆgÀUÉ ªÀAiÀÄ: 38 ªÀµÀð, ¸Á: ¯ÉÃPÀÑgï PÁ¯ÉÆä ¨sÁ°Ì EvÀ£ÀÄ ¸ÀzÀj n¥ÀàgÀ£À°è PÀAPÀgÀ ¯ÉÆÃqÀ vÀÄA©PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÄÝ, ©æqÀÓ ºÀwÛgÀ JvÀÛgÀªÁVzÀÝjAzÀ DgÉÆæAiÀÄÄ vÀ£ï n¥ÀàgÀ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ MªÉÄäÃ¯É ¨ÉæÃPï ºÁQzÁUÀ n¥ÀàgÀ £ÀÆål¯ï DV »AzÉ §AzÀÄ »AzÀÄUÀqÉ §gÀÄwÛzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ïUÉ rQÌ DVgÀÄvÀÛzÉ, ¸ÀzÀj rQÌAiÀÄ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ªÀÄgÉÃ¥Áà EªÀjUÉ ¸ÁzÁ gÀPÀÛ ºÁUÀÆ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ£ÁzÀ «dAiÀÄPÀĪÀiÁgï EvÀ¤UÉ §® ªÉƼÀPÁ°£À ¸Àé®à ªÉÄÃ¯É ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ §®UÁ°£À »ªÀÄärUÉ ¸ÁzÁ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 20/2013, PÀ®A 279, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 26-01-2013 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ C£ÀıÀªÀiÁä UÀAqÀ ¤ªÀwðgÁªÀ ªÀAiÀÄ: 50 ªÀµÀð, ¸Á: ªÀÄ£É £ÀA   9-12-135 «zÁå£ÀUÀgÀ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ vÀ£Àß ªÀÄPÀ̼ÁzÀ ¸ÀzÁ£ÀAzÀ, UÀeÁ£ÀAzÀ eÉÆvÉAiÀÄ°è MAzÀÄ DmÉÆÃjPÁëzÀ°è PÀĽvÀÄ ºÀgÀ¼ÀAiÀiÁå ªÀÈvÀÛzÀ ºÀwÛgÀ §AzÀÄ E½zÀÄ gÉÆÃqÀ zÁn ºÀ¼É §¸À ¤¯ÁÝtzÀ PÀqÉUÉ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ©ÃzÀgÀ ²ªÁf ªÀÈvÀÛzÀ PÀqɬÄAzÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA                 PÉJ-38/eÉ-5040 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ DgÉÆæAiÀÄÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß ªÉÃUÀªÁV, zÀÄqÀQ¤AzÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀjUÉ rQÌ ºÉÆqÉzÀÄ ¨sÁjUÁAiÀÄ ¥Àr¹ £ÀAvÀgÀ DgÉÆæAiÀÄÄ C¥ÀWÁvÀ ¸ÀܼÀzÀ°è vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ªÀiËTPÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§UÀzÀ® ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 14/2013, PÀ®A 279, 37, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 26-01-2013 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠣ÁgÁAiÀÄt vÀAzÉ ªÁ¸ÀÄgÁªÀÄ gÁoÉÆÃqÀ ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð, eÁw: ®ªÀiÁtÂ, ¸Á: §UÀzÀ® vÁAqÁ EªÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ¸ÀAd£Á EªÀ¼ÀÄ vÁAqÁzÀ zÉêÀf ¥ÀªÁgÀ gÀªÀgÀ »nÖ£À VÃgÀtÂAiÀÄ PÀqɬÄAzÀ gÉÆÃqÀ zÁlĪÁUÀ ©ÃzÀgÀ PÀqɬÄAzÀ §UÀzÀ® PÀqÉUÉ mÁåAPÀgï £ÀA       JªÀiïºÉZï-24/eÉ-7522 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ DgÉÆæ ¸ÉÆêÀÄ£ÁxÀ vÀAzÉ ªÉÊf£ÁxÀ ¸ÀÆAiÀÄðªÀA² ¸Á: gÁªÀÄwÃxÀð [JªÀiïJ¸ï] EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß mÁåAPÀgÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfÃvÀ£À¢AzÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ªÀÄUÀ½UÉ rQÌ ªÀiÁr vÀ£Àß ªÁºÀ£À ¤°è¸ÀzÉà Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É, ¸ÀzÀj rQ̬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ªÀÄUÀ¼À JqÀUÀqÉ PÀtÂÚ£À JqÀ ¨sÁUÀzÀ°è PɼÀUÀqÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ, JqÀ ªÉƼÀPÉÊ ªÉÄÃ¯É vÀgÀazÀUÁAiÀÄ, JqÀ gÉÆnÖUÉ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ, JqÀPÁ®Ä ªÉƼÀPÁ®Ä ºÀwÛgÀ vÀgÀavÀUÁAiÀÄ, JqÀUÁ®Ä ¥ÁzÀzÀ ªÉÄÃ¯É vÀgÀazÀ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgï UÀÄ£Éß £ÀA. 20/2013, PÀ®A 279, 338 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 187 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 23-01-2013 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠫ÃgÀ±ÉnÖ vÀAzÉ £ÁUÀ±ÉnÖ ¨sÀgÀ±ÉnÖ, ªÀAiÀÄ: 38 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: ºÀ½îSÉÃqï (©) vÁ: ºÀĪÀÄ£Á¨Ázï EvÀ£À PÀÆæ¸Àgï ªÁºÀ£ÀzÀ ©r ¨sÁUÀUÀ¼ÀÄß vÀgÀ®Ä ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀªÀÄä£ÁzÀ £ÉºÀgÀÄ ©ÃzÀgÀPÉÌ ºÉÆÃV ¢éZÀPÀæ ªÁºÀ£À ¸ÀA. PÉJ-01/gÀ-0588 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É ©ÃzÀgï¢AzÀ ºÀ½îSÉÃqïPÉÌ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ, ©ÃzÀgï-ºÀĪÀÄ£Á¨Ázï gÀ¸ÉÛ PÉÆüÁgï (PÉ) PÉÊUÁjPÁ ¥ÀæzÉñÀzÀ°ègÀĪÀ ©.£ÁgÁAiÀÄt ¥ÉmÉÆæÃ¯ï §APï ºÀwÛgÀ ©ÃzÀgï PÀqɬÄAzÀ £ÉÊnAUÀ¯ï ¸ÀÆ̯ï CAvÁ §gÉ¢gÀĪÀ ©½ §tÚzÀ mÁmÁ ªÀiÁåfPï ªÁºÀ£ÀzÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ DgÉÆæAiÀÄÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cw eÉÆgÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¸ÀÄvÁÛ §AzÀÄ £ÉºÀgÀÄ FvÀ£À ¢éZÀPÀæ ªÁºÀ£ÀPÉÌ rQÌ ªÀiÁr Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É, ¸ÀzÀj C¥ÀWÁvÀ¢AzÀ £ÉºÀgÀÄ FvÀ£À vÀ¯ÉAiÀÄ°è, ªÀÄÄRzÀ ªÉÄÃ¯É ¨sÁj ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ ªÉÄÊ ªÉÄÃ¯É C®è°è gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÝjAzÀ aQvÉì PÀÄjvÀÄ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæ ©ÃzÀgïUÉ vÀAzÀÄ zÁR°¹ £ÀAvÀgÀ ©ÃzÀgï ²æà D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÀÄ C°èAzÀ ºÉaÑ£À aQvÉì PÀÄjvÀÄ ªÉÊzÀågÀ ¸À®ºÉ ªÉÄgÉUÉ ºÉÊzÁæ¨Ázï £ÁgÁAiÀÄt ºÀÈzÀAiÀiÁ®AiÀÄPÀÌ vÀAzÀÄ zÁR°¸À¯ÁVzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

Raichur District Reported Crimes

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

¢£ÁAPÀ :26-01-2013 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 13.30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ AiÀÄ®UÀmÁÖ - ºÀnÖ gÀ¸ÉÛAiÀÄ gÉÆÃqÀ®§AqÁ PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ ²æÃ.gÁd¥Àà vÀAzÉ CªÀÄgÀtÚ ªÀAiÀÄ:30 ªÀµÀð, eÁ: £ÁAiÀÄPÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á:AiÀÄ®UÀmÁÖ UÁæªÀÄ. FvÀ£ÀÄ AiÀÄ®UÀmÁÖ¢AzÀ ºÀtV UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ, CªÀÄgÉñÀ vÀAzÉ UÀÄAqÀ¥Àà ¸Á: AiÀÄ®UÀmÁÖ FvÀ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ UÀÄAqÀ¥Àà ªÀAiÀÄ:4 1/2 ªÀµÀð FvÀ£ÀÄ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï »gÉÆà ºÁAqï ¥sÁå±À£ï ¥ÉÆæÃ. ( ZÉ¹ì £ÀA:MBLHA10AWCHK59929 & EAf£ï £ÀA:HA10ENCHK31290 ) £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É ºÀwÛPÉÆAqÀÄ AiÀÄ®UÀmÁÖ¢AzÀ ºÀnÖUÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ, DvÀ£ÀÄ vÀ£Àß »gÉÆà ºÁAqï ¥sÁå±À£ï ¥ÉÆæà UÁrAiÀÄ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ UÁrAiÀÄ£ÀÄß ¤AiÀÄAvÀæt ªÀiÁqÀ¯ÁUÀzÉà ¹ÌÃqÁØV ªÉÆÃ.¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀÄPÉÆArzÀÝ DvÀ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À ªÀÄUÀ UÀÄAqÀ¥Àà E§âgÀÄ PɼÀUÉ ©¢zÀÄÝ, DUÀ DvÀ£À vÀ¯ÉUÉ ¨sÁjà gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV, JgÀqÀÄ ªÀÄÆtPÉÊ, JgÀqÀÄ ªÀÄÆt PÁ®ÄUÀ½UÉ vÀgÀazÀ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄAqÀ¥Àà FvÀ¤UÉ vÀ¯ÉUÉÉ ¨sÁjà gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV, Q«AiÀÄ°è gÀPÀÛ ¸ÉÆÃgÀÄwÛzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ºÀnÖ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 12/2013 PÀ®A. 279.337.338. L¦¹ PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÉ£ÀÄ.


 

C¸Àé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀt ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:_


 

²æäªÁ¸À vÀAzÉ gÁªÀiÁgÁªï, 30 ªÀµÀð, eÁ: PÀªÀiÁä, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: C¹ÌºÁ¼À gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ D¹ÌºÁ¼À ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ°è ºÀĸÉÃ£ï ¸Á¨ï FvÀ£À ºÉÆ®ªÀ£ÀÄß °ÃfUÉ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÀwÛ ¨É¼É ºÁQzÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ: 26.01.2013 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀÚ 1230 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃVzÀÄÝ DUÀ vÀ£Àß ¥ÀPÀÌzÀ ºÉÆ®zÀ §zÀÄ«£À ºÀwÛgÀ M§â C¥ÀjavÀ ªÀåQÛ CAUÁvÀªÁV ©¢zÀÝ£ÀÄß £ÉÆÃr ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ®Ä DvÀ£ÀÄ ªÀÄ®VzÀ°èAiÉÄà ¸ÀvÀÄÛ ºÉÆÃVzÀÝ£ÀÄ DvÀ£ÀÄ ©üPÀëÄPÀ¤zÀÄÝ FvÀ£ÀÄ ªÉÆzÀ®Ä fêÀAvÀ«zÁÝUÀ ºÉÆ®UÀ¼À°è ªÀÄvÀÄÛ C¹ÌºÁ¼À ºÀwÛgÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É wgÀÄUÁqÀÄvÁÛ ºÀÄZÀÑ£ÀAvÉ wgÀÄUÁqÀÄwÛzÀÝ£ÀÄß ²Ã¤ªÁ¸À£ÀÄ DUÁUÀ £ÉÆÃrzÀÄÝ DxÀvÀ¤UÉ ªÀAiÀĸÁìVzÀÄÝ zɺÀªÀÅ QëÃtªÁV AiÀiÁªÀÅzÉÆà gÉÆÃUÀzÀ¢AzÀ £ÀgÀ½ ¢£ÁAPÀ: 25.01.2013 gÀAzÀÄ gÁwæ 2000 UÀAmɬÄAzÀ ¢£ÁAPÀ: 26.01.2013 gÀ ªÀÄzÁåºÀßzÀ 1230 UÀAmÉAiÀÄ CªÀ¢üAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAzÁdÄ ªÀAiÀĸÀÄì 55 jAzÀ 56 ªÀµÀð ,5 Cr 2 EAZÀÄ JvÀÛgÀ ,vɼÀî£ÉAiÀÄ ªÉÄÊPÀlÄÖ vÀ¯ÉAiÀÄ°è PÀ¥ÀÄà ©½ PÀÆzÀ®Ä, ªÉÄʪÉÄÃ¯É §ÆzÀÄ §tÚzÀ ¥ÁåAmï ªÀÄvÀÄÛ PÉA¥ÀÄ GqÀÄzÁgÀ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¥À²ÑªÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA: 014/2013 PÀ®A: 174 ¹.Dgï.¦.¹. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤PÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-


 

¢£ÁAPÀ: 26-01-2013 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 02:30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ²æà UÀAUÀ¥Àà vÁ¬Ä ZÀAzÀ¥Àà ªÀ:45 eÁ: ªÀiÁ¢UÀ G:MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: §Ä¢Ý¤ß FvÀ£ÀÄ §Ä¢Ý¤ß ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ°ègÀĪÀ vÀ£Àß ºÉÆ®zÀ°è n®ègï ºÉÆqɹ ºÉÆ®ªÀ£ÀÄß ¯ÉêÀ¯ï ªÀiÁr¸ÀÄwÛgÀĪÁUÀ DvÀ£À CPÀÌ£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ DgÉÆæ ºÀÄ°UÉñÀ FvÀ£ÀÄ DvÀ£À À ºÉÆ®zÀ°è CwPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr ¯Éà £ÀªÀÄUÉ PÉÆlÖ ºÉÆ®zÀ°è ¤Ã£ÀÄ AiÀiÁPÉà n®ègï£ÀÄß ºÉÆqɸÀÄwÛ ¨ÉÆøÀÄr ªÀÄUÀ£É £ÁªÀÅ ºÉÆ®ªÀ£ÀÄß ¯ÉêÀ¯ï ªÀiÁrPÉÆArzÉݪÀÅ ¤Ã£ÀÄ ºÉÆ®zÀ°è AiÀiÁPÉ §AzɯÉà CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ, PÀ°è¤AzÀ À JqÀ ºÀuÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÉƽ¹, PÀÄwÛUÉUÉ & ¨É¤ßUÉ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ M¼À¥ÉlÄÖUÉƽ¹zÀÄÝzÀ®èzÉà ¤Ã£ÀÄ F ºÉÆ®zÀ vÀAmÉUÉ §AzÀgÉ ¤£ÀߣÀÄß fêÀ ¸À»vÀ G½¸ÀĪÀÅ¢®è CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉAiÀÄ£ÀÄß ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄð¤AzÀ UÀ§ÆâgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA. 10/2013 PÀ®A: 447, 323, 324, 504, 506 L.¦.¹. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


 

¢£ÁAPÀ 26-01-2013 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀiÁAPÁ® 17-30 UÀAmÉUÉ AiÀÄ®è¥Àà vÁ¬Ä zÀÄgÀÄUÀªÀÄä 28 ªÀµÀð ºÀjd£À PÀÆ°PÉ®¸À ¸ÁBªÀÄqÀUÀAl£Á¼À FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¸ÉßûvÀ£À eÉÆvÉAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É vÀ¯ÉSÁ£ïUÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ PÀ£Áß¼À UÁæªÀÄ zÁnzÀ £ÀAvÀgÀ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ mÁæöåPÀÖgÀ §A¢zÀÄÝ ¸ÀzÀj mÁæöåPÀÖgÀ£À ZÁ®PÀ£ÀÄ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ°£À ºÀwÛgÀ¢AzÀ ºÉÆVzÀÄÝ, AiÀÄ®è¥Àà£ÀÄ ZÁ®PÀ¤UÉ UÁrAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀjAiÀiÁV £ÉÆÃrPÉÆAqÀÄ £ÀqɸÀÄ CAvÁ PÀÆV ºÉýzÀÝPÉÌ mÁæöåPÀÖgÀ£À°èzÀÝ 1] gÀÄzÀæAiÀÄåzÁé«Ä vÀ¯ÉSÁ£ï 2] ²ªÀÅ vÀAzÉ gÀÄzÀæAiÀÄå¸Áé«Ä 24 ªÀµÀð dAUÀªÀÄgÀÄ3] UÁå£À¥Àà vÀAzÉ »gÉÃAiÀÄAPÀ¥Àà 20 ªÀµÀð £ÁAiÀÄPÀ 4] CªÀÄgÉñÀ vÀAzÉ ªÀĺÁzÉêÀ¥Àà 22 ªÀµÀð °AUÁAiÀÄvÀ ¸Á|| J®ègÀÄ vÀ¯ÉSÁ£ï. EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ PÀÆr ºÀwÛgÀ §AzÀÄ K£À¯Éà ¸ÀƼÉà ªÀÄPÀÌ¼É £ÀªÀÄä UÁrUÉ JzÀÄgÀÄ §AzÀÄ £ÀªÀÄUÉ ¸ÀjAiÀiÁV £ÉÆÃrPÉÆAr £ÀqɸÀÄ CAvÁ ºÉüÀÄwÛAiÀiÁ CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁr, PÉʪÀÄÄ¶× ªÀiÁr UÀÄ¢Ý M¼À¥ÉlÄÖUÉƽ¹zÀÝ®èzÉà fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀÄ¹Ì oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 10/2013 PÀ®A. 504.323.324.506 ¸À»vÀ 34 L.¦.¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 


 

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ::-

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 27.01.2013 gÀAzÀÄ 95 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 18,500/- gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.

GULBARGA DISTRICT REPORTED CRIMES


ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣ:
ಚಿಂಚೋಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ:ನನ್ನ ತಮ್ಮನಾದ ದೇವಿದಾಸ ಮತ್ತು ಅವನ ಮಗನಾದ ಕಮಲ ಇಬ್ಬರೂ ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಹೋಲದಲ್ಲಿಯ ಜೋಳ ಕಾಯಲು ಹೋದಾಗ ಶಂಕರ ತಂದೆ ರಾಮಚಂದ್ರ ಚವ್ಹಾಣ, ಗೋವಿಂದ ತಂದೆ ಲಚ್ಚು ರಾಠೋಡ, ಈಶ್ವರ ತಂದೆ ಬದ್ದು ರಾಠೋಡ, ರವರು ನಮ್ಮ ಹೋಲದಲ್ಲಿದ್ದ ನನ್ನ ತಮ್ಮನಾದ ದೇವಿದಾಸನಿಗೆ, ಗೋವಿಂದ ತಂದೆ ಲಚ್ಚು ರಾಠೋಡ ಇತನು ತಮ್ಮ ಹೋಲಕ್ಕೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ,ಈಶ್ವರ ತಂದೆ ಬದ್ದು ರಾಠೋಡ ಎನ್ನುವವನ ಹೆಂಡತಿಯಾದ ಮೈನಾಬಾಯಿ ಎಂಬುವವಳೊಂದಿಗೆ ಅನೈತಿಕ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿರುವುದಾಗಿ ಸಂಶಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಗೋವಿಂದನ ಹೋಲದ ಬದಿಗಿರುವ ಕರೆಂಟ್ ವೈರಿನ ಮೇಲೆ ನೂಕಿಸಿಕೊಟ್ಟು ಕೊಲೆ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ, ಶವದ ಸಾಕ್ಷಿ ನಾಶ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು ಮೃತ ದೇಹವನ್ನು ಮಾಣಿಕೂರ ಸೀಮಾಂತರದ ಗುಡ್ಡದ ಮೇಲಿಂದ ಸುಮಾರು 150 ಪೀಟ್ ಆಳವಾದ ಕಂದಕದಲ್ಲಿ ಬಿಸಾಡಿ ಬಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಕಾರಣ ಸದರಿಯವರ ಮೇಲೆ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಕೈಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಂತಾ ಶ್ರೀ ಸೀತಾರಾಮ ತಂದೆ ತುಳಿಸಿರಾಮ ರಾಠೋಡ ವ:50 ವರ್ಷಜಾ:ಲಂಬಾಣಿ ಉ:ಒಕ್ಕಲುತನ ಸಾ:ಕುಸರಂಪಳ್ಳಿತಾಂಡಾ  ತಾ:ಚಿಂಚೋಳಿ ರವರು ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ:12/2013 ಕಲಂ.302201ಸಂ.34 ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲ ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.
ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣ:
ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಂಚಾರಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ:ಶ್ರೀಮತಿ ತಾಯವ್ವ ಗಂಡ ಮರೇಪ್ಪಾ ಹುರಸಗುಂಡಗಿ ವಯಾ:35 ವರ್ಷ, ಉ:ಕೂಲಿ ಕೆಲಸ  ಸಾ:ಸುಣ್ಣದ ಭಟ್ಟಿ ಶಾಹಾಬಾದ ರವರು ನಾನು ಮತ್ತು ನಮ್ಮೂರಿನ ಪಾರ್ವತಿ, ನಾದಿನಿಯಾದ ಹೇಮಾವತಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿಕೊಂಡು ದಿನಾಂಕ:25-01-2013 ರಂದು  ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3=30 ಗಂಟೆಗೆ  ಶಾಹಾಬಾದಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಕುರಿತು ಹೀರಾಪೂರ ಕ್ರಾಸ್ ದಿಂದ ಕಣ್ಣಿ ಮಾರ್ಕೆಟ ಕ್ರಾಸ್ ಕಡೆಗೆ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿದ್ದಾಗ  ಹಿಂದಿನಿಂದ ಒಬ್ಬ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ್  ನಂ:ಕೆಎ-32 ಇಎ-2926 ನೇದ್ದರ ಚಾಲಕನು ತನ್ನ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ್ ನ್ನು ಅತಿವೇಗ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ನನಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಪಡಿಸಿ ಅಪಘಾತಮಾಡಿ  ಭಾರಿ ಗಾಯಗೊಳಿಸಿರುತ್ತಾನೆ. ಸದರಿಯವನ ಮೇಲೆ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಕೈಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ  ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ  ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ:06/2013 ಕಲಂ: 279338  ಐ.ಪಿ.ಸಿ. ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.  
ಎರಡು ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲಗಳು ಜಪ್ತಿ:
ಮಹಾತ್ಮ ಬಸವೇಶ್ವರ ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ:ದಿನಾಂಕ:26/01/2013 ರಂದು ಸಾಯಂಕಾಲ 5.00 ಗಂಟೆಗೆ ಎಂ.ಬಿ.ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯ ಪಿಎಸ.ಐ ರವರಾದ ಶ್ರೀಮಂತ ಇಲ್ಲಾಳ ತಮ್ಮ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯೊಂದಿಗೆ, ಗುಲಬರ್ಗಾ ನಗರದ ಸ್ವಸ್ತಿಕ ನಗರದಲ್ಲಿರುವ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಗುಡಿ ಹತ್ತಿರ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲಗಳ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡುತ್ತಿರುವಾಗ ಇಬ್ಬರು ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ಸವಾರರು ತಮ್ಮ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿರುವಾಗ, ಸದರಿಯವರನ್ನು ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಸದರಿ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸರಿಯಾದ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡದೇ ಇರುವದರಿಂದ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಲಕೂಂಶವಾಗಿ ವಿಚಾರಿಸಲು ತಮ್ಮ ಹೆಸರು ಮಜರ ಅಲಿ ತಂದೆ ಮಹ್ಮದ ಅಬ್ದುಲ ಹಫೀಜ್ ಶೇಕ್ ವಯಃ 32 ವರ್ಷ ಜಾತಿಃ ಮುಸ್ಲಿಂ ಉಃ ಖಾಸಗಿ ಕೆಲಸ ಸಾಃ ಮನೆ ನಂ. 5-261, ರೋಜಾ (ಬಿ) ಗುಲಬರ್ಗಾ, ಮತ್ತು  ರಮೇಶ ತಂದೆ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ ವಯಃ 22 ವರ್ಷ ಉಃ ಕ್ರೂಸರ್ ಡ್ರೈವರ ಜಾತಿಃ ಕುರುಬ ಸಾಃಸೂಗೂರ ಗ್ರಾಮ ತಾಃ ಚಿತ್ತಾಪೂರ ಜಿಃಗುಲಬರ್ಗಾ, ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಸದರಿಯವರ ಹತ್ತಿರವಿದ್ದ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲಗಳ ಕಾಗದ ಪತ್ರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರಿಸಲು ಯಾವುದೇ ಕಾಗದ ಪತ್ರಗಳು ಹೊಂದಿರುವದಿಲ್ಲ. ನೀವು ಇವುಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲಿಂದ ತಂದಿರುತ್ತಿರಿ, ಎಲ್ಲಿಗೆ  ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದೀರಿ ಅಂತಾ ವಿಚಾರಿಸಲು ರಮೇಶ ಇತನು ತನ್ನ ವಶದಲ್ಲಿದ್ದ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ನಂ:ಕೆಎ-33 ಕೆ-8075 ನೇದ್ದನ್ನು ಬೀದರದಿಂದ ಕಳುವು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತಂದಿರುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದನು. ಮಜರಅಲಿ ಇತನು ತನ್ನ ಹತ್ತಿರವಿರುವ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ನಂ:ಕೆಎ-32 ವಿ-8971 ನೇದ್ದನ್ನು ಸುಪರ ಮಾರ್ಕೆಟ ಗುಲಬರ್ಗಾದಿಂದ ಕಳುವು ಮಾಡಿರುವದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದನು. ಆ ಎರಡು ಜನರನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹಾಗೂ ಅವರಲ್ಲಿದ್ದ Hero Honda Splender Silver Colour M/c No. KA 33 K 8075, Chassis No. 01B20107521, Engine No. 01B18M07256 ಅಃಕಿಃ 25,000/- ರೂ. ಹಾಗು 2) Hero Honda Splender M/c No. KA 32 V 8971, Chassis No. MBLHA10EJ9HJ08596, Engine No. HA10EA9HJ57640 ಅಃಕಿಃ 20,000/- ರೂ ನೇದ್ದವುಗಳನ್ನು ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ಸರ್ಕಾರಿ ತರ್ಪೆಯಾಗಿ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀಮಂತ ಇಲ್ಲಾಳ ರವರು ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ: 13/2013 ಕಲಂ. 41(ಡಿ), 102 ಸಿ.ಆರ್.ಪಿ.ಸಿ ಹಾಗು 379 ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.
ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣ:
ಅಫಜಲಪೂರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ:ಸುಮಾರು 35-40 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನನಿಗೆ ಗಂಡು ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ 3-4 ದಿವಸಗಳ ಹಿಂದೆ  ಯಾರೋ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿ ಗೋಣಿ ಚೀಲದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ, ಕಲ್ಲು ಕಟ್ಟಿ ಶವ ಗೊತ್ತಾಗದಂತೆ ಸಾಕ್ಷಿ ನಾಶ ಪಡಿಸಿ ಮಣೂರ-ಅಗರಖೇಡ ಗ್ರಾಮದ ಭೀಮಾ ಬ್ರೀಡ್ಜ ಕೆಳಗಡೆ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಶವ ಬಿಸಾಕಿ ಹೋಗಿರುತ್ತಾರೆ ಮೃತನ ಹೆಸರು ವಿಳಾಸ ತಿಳಿದು ಬಂದಿರುವದಿಲ್ಲ. ಸದರಿಯವರ ಶವದ ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮ ಕೈಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಂತಾ ಶ್ರೀ ರಾಮ ತಂದೆ ಬೂತಾಳಿ ನಡವಿನಕೇರಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಸಾ|| ಮಣೂರ ರವರು ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ:20/2013 ಕಲಂ. 302, 201 ಐ ಪಿ ಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.   

PÉÆ¥Àà¼À f¯ÉèAiÀÄ°è ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

E¸ÉàÃl dÆeÁlzÀ ¥ÀæPÀgÀt:

1) PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 15/2013 PÀ®A. 87 PÀ£ÁðlPÀ ¥Éưøï PÁAiÉÄÝ:.

¢£ÁAPÀ: 26-01-2013 gÀAzÀÄ gÁwæ 12-05 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ZÀ¼ÀÆîgÀ PÁåA¦£À ªÀiÁgÉêÀÄä zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ eÁUÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è E¸ÉàÃmï dÆeÁl £ÀqÉ¢zÉ CAvÁ RavÀªÁzÀ ¨Áwäà §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ²æà ±ÀgÀt¥ÀàUËqÀ.©.UËqÀgÀ ¦.J¸ï.L. gÀªÀgÀÄ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀÄgÀ£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV 01-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è E¸ÉàÃmï dÆeÁlzÀ°è ¤gÀvÀgÁVzÀÝ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) f. ²æäªÁ¸À vÀA¢ «µÀÄÚªÀÄÄwð UËjß ªÀAiÀiÁ : 40 ªÀµÀð eÁ: PÀªÀiÁä G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ZÀ¼ÀÆîgÀPÁåA¥ï 2)  K¸ÀĨÁ§Ä vÀA¢ ¸ÀvÀå£ÁgÁAiÀÄt PÀ¸ÀÄPÀÄwð ªÀAiÀiÁ : 37 ªÀµÀð eÁ: PÀªÀiÁä G:MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á:ZÀ¼ÀÆîgÀPÁåA¥ï 3)   zÁ£À¥Àà vÀA¢ ¯Á¼À¥Àà gÁoÉÆÃqï ªÀAiÀiÁ : 25 ªÀµÀð eÁ: ®ªÀiÁt G:MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ZÀ¼ÀÆîgÀ PÁåA¥ï 4)  wªÀiÁå£ÁAiÀÄPÀ vÀA¢ eÁå£Áå£ÁAiÀÄPÀ ªÀAiÀiÁ : 30 ªÀµÀð eÁ: ®ªÀiÁt G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á:ZÀ¼ÀÆîgÀPÁåA¥ï 5)   f. ²æäªÁ¸À vÀA¢ «±Àé£ÁxÀ UËjß ªÀAiÀiÁ : 42 ªÀµÀð eÁ: PÀªÀiÁä G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á:ZÀ¼ÀÆîgÀPÁåA¥ï 6)  gÁªÀÄÄ vÀA¢ ±ÀAPÀæ¥Àà ®ªÀiÁt ªÀAiÀiÁ : 40 ªÀµÀð eÁ: ®ªÀiÁt G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á : ZÀ¼ÀÆîgÀPÁåA¥ï 7)   ¨Á®Ä @ ¨Á®¥Àà vÀA¢ UÉÆëAzÀ¥Àà gÁoÉÆÃqï ªÀAiÀiÁ : 25 ªÀµÀð eÁ: ®ªÀiÁt G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á:ZÀ¼ÀÆîgÀPÁåA¥ï vÁ: UÀAUÁªÀw EªÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁrzÁUÀ, ¹PÀÌ©zÀÝ DgÉÆævÀgÀ ªÀ±À¢AzÀ E¸ÉàÃmï dÆeÁlzÀ ¸ÁªÀÄVæUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ £ÀUÀzÀÄ ºÀt - 8,520=00 gÀÆ. UÀ¼À£ÀÄß ªÀ±À¥Àr¹PÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤PÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

2) PÀÄPÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 14/2013 PÀ®A. 279, 337, 338, 304(J) L.¦.¹ ¸À»vÀ 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ:.

¢£ÁAPÀ 26-01-2013 gÀAzÀÄ 9.35 ¦.JAPÉÌ PÉÆ¥Àà¼ÀzÀ f¯Áè D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ ¥ÉÆÃ£ï ªÀÄÄSÁAvÀgÀ vÀ¼ÀPÀ¯ï ¸À«ÄÃ¥À J£ï.ºÉZï. 63 gÀ¸ÀÛAiÀÄ°è Dgï.n.J.zÀ°è UÁAiÀÄUÉÆAqÀ UÁAiÀiÁUÀ¼ÀÄ E§âgÀÆ aQvÉìUÉ ¸ÉÃjPÉAiÀiÁVzÀÄÝ CzÀgÀ°è M§â£ÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É ¤ÃªÀÅ §AzÀÄ ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄ dgÀÄV¹j CAvÁ w½¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ ²æÃ. ¸ÀÄgÉñÀ J.J¸ï.L. gÀªÀgÀÄ PÀÆqÀ¯Éà PÉÆ¥Àà¼À f¯Áè D¸ÀàvÉæUÉ ¨ÉÃn ¤Ãr C°è UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ü C±ÉÆÃPÀ vÀAzÉ ªÀįÉèñÀ¥Àà §AV ¸Á. PÀÄPÀ£ÀÆgÀ EªÀgÀ£ÀÄß CªÀ¯ÉÆÃQ¹ £ÀAvÀgÀ ¸ÀzÀjAiÀĤUÉ «ZÁj¹ CªÀgÀ ºÉýPÉ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ: 26.01.2013, ªÀÄzÁå£Àí 2.00 UÀAmÉUÉ vÀ£Àß UɼÀAiÀÄgÁzÀ ªÀÄÈvÀ ±ÀgÀt¥Àà ªÀÄvÀÄÛ F±À¥Àà EªÀgÀ CdðAl PÉ®¸ÀzÀ ¤«ÄvÀå UÀzÀUÀPÉÌ ºÉƸÀ »gÉÆà ¥Áå¸À£ï ¥ÉÆæà ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ZÉ¹ì £ÀA§gÀ
MBHA10AH04L493 EAf£À £ÀA§gÀ HA10ENCHL04405 £ÉÃzÀÝgÀ°è ºÉÆÃV C°è PÉ®¸À ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ªÁ¥À¸Àì ªÉÄïÁÌt¹zÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ïzÀ°è 3 d£ÀgÀÄ PÀĽvÀÄ ¨Á£ÁߥÀÆgÀ PÀqÉUÉ J£ï.ºÉZï. 63 gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃgÀnÖzÀÄÝ ¸ÀzÀj ¨ÉÊPÀ£ÀÄß ªÀÄÈvÀ ±ÀgÀt¥Àà£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÄÝ £ÁªÀÅ PÀĽvÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï §¤ßPÉÆ¥Àà zÁn vÀ¼ÀPÀ¯ï ¹ÃªÀiÁzÀ°è ¥ÉmÉÆæÃ¯ï §APÀ ¸À«ÄÃ¥À §gÀĪÁUÀ £ÀªÀÄä ¨ÉÊPï ªÀÄÄAzÀÄUÀqÉ ºÉÆÃgÀnÖzÀÝ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß £ÁªÀÅ PÀĽvÀ ¨ÉÊPï ¸ÀªÁgÀ ±ÀgÀt¥Àà£ÀÄ ¸ÀzÀgÀ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß NªÀgÀ mÉÃPÀ ªÀiÁr gÀ¸ÉÛAiÀÄ zÀQët ¨sÁUÀ¢AzÀ ºÉÆÃgÀmÁUÀ gÁwÛ 8.30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ JzÀgÀÄUÀqɬÄAzÀ CAzÀgÉ PÉÆ¥Àà¼À PÀqɬÄAzÀ AiÀiÁªÀÅzÉÆà ªÁºÀ£ÀzÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀzÀ ºÉqï ¯ÉÊl rêÀiï rÃ¥ï ªÀiÁqÀzÉà £ÉÃgÀªÁzÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è NªÀgÀ mÉÃPÀ ªÀiÁr ºÉÆÃUÀĪÀ £ÀªÀÄä ¨ÉÊPÀ£ÀÄß ¯ÉQ̸ÀzÉà Cwà eÉÆÃgÁV ºÁUÀÄ C®PÀëöåvÀ¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀzÀ §® §¢¬ÄAzÀ ¨ÉÊQ£À ªÀÄÄA¢£À ¨sÁUÀPÉÌ rQÌ ºÉÆqɬĹ C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹zÀÝjAzÀ ¨ÉÊPÀ ¸ÀªÉÄÃvÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ©zÁÝUÀ vÀ£ÀUÉ vÀ¯ÉUÉ ªÀÄvÀÄÛ PÉÊPÁ®ÄUÀ½UÉ ºÀuÉUÉ ¸ÁzÀ ªÀÄvÀÄÛ wêÀæ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ ¨ÉÊPÀ ¸ÀªÁgÀ ±ÀgÀt¥Àà¤UÉ vÀ®UÉ ªÀÄvÀÄÛ ºÀuÉUÉ ºÁUÀÄ JgÀqÀÄ PÁ®ÄUÀ½UÉ ¨Ájà gÀPÀÛ UÁAiÀÄUÀ¼ÁV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ, F±À¥Àà ¨ÉzÀªÀnÖ EvÀ¤UÉ ¸ÀºÀ ªÀÄÄRPÉÌ vÀ¯ÉUÉ PÁ®ÄUÀ½UÉ ¨Ájà gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃV §gÀĪÀ ªÁºÀ£ÀUÀ¼À°èAiÀÄ d£ÀgÀÄ £ÉÆÃr vÀªÀÄUÉ G¥ÀZÀj¹ 108 ªÁºÀ£ÀzÀ°è aQvÉìUÁV PÉÆ¥Àà¼À f¯Áè D¸ÀàvÉæUÉ PÀ¼ÀÄ»¹zÀÄÝ C°è vÁªÀÅ ¸ÉÃjPÉAiÀiÁV G¥ÀZÁgÀ ¥ÀqÉAiÀÄĪÁUÀ ¨Ájà UÁAiÀÄUÉÆAqÀ F±À¥Àà£ÀÄ gÁwÛ 9.00 UÀAmÉUÉ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹zÀ ªÁºÀ£ÀzÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹zÀ £ÀAvÀgÀ ªÁºÀ£À ¤°è¸ÀzÉà ºÁUÉà ºÉÆÃVzÀÄÝ ªÁºÀ£ÀzÀ ZÁ®PÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À ªÀÄvÀÄÛ ªÁºÀ£ÀzÀ £ÀA§gÀ UÉÆvÁÛVgÀĪÀ¢®è PÁgÀt ªÁºÀ£ÀzÀ ªÀÄvÀÄÛ ZÁ®PÀ¤UÉ ¥ÀvÉÛ ºÀaÑ CªÀ£À ªÉÄÃ¯É PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw CAvÁ ªÀUÉÊgÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

3) ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 15/2013 PÀ®A. 279, 337, 338 L.¦.¹:.

DgÉÆævÀ£ÁzÀ gÁdÄ ªÉÆÃ.¸ÉÊ £ÀA. PÉ.J-35/ºÉZï-840 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¸Á: C£ÀAvÀ¸ÉÊ£ÀUÀÄr, ºÉƸÀ¥ÉmÉ. EªÀ£ÀÄ ªÉÆÃ.¸ÉÊ £ÀA PÉ.J-35/ºÉZï-840 £ÉÃzÀÝgÀ°è »AzÀÄUÀqÉ ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ FvÀ£À£ÀÄß PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ J£ï.ºÉZÀ-13 ZÀvÀÄðµÀàvÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É zÀ£ÀPÀ£ÀzÉÆrØ PÁæ¸À ºÀwÛgÀ PÀĵÀÖV PÀqɬÄAzÀ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É EzÀÝ PÀ®è£ÀÄß UÀªÀĤ¸ÀzÉ PÀ®è£ÀÄß ºÀwÛ¹ ¹ÌÃqï ªÀiÁr C¥ÀWÁvÀªÀiÁr E§âgÀÄ ªÉÆÃ.¸ÉÊ ¸ÀªÉÄÃvÀ PÉ®UÀqÉ ©zÀÝzÀÄÝ DgÉÆæUÉ ¸ÁzÁ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ »AzÉ PÀĽvÀ ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ FvÀ¤UÉ ¨sÁj ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ CAvÁ ªÀÄÄAvÁVzÀÝ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ²æà ¹zÀÝ¥Àà ºÉZï.¹-120 ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ oÁuÉ. gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¥Á¸ÀuÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

4) PÀĵÀÖV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 22/2013 PÀ®A. 279, 337, 338 L.¦.¹:.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 26-01-2013 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 03-45 UÀAmÉUÉ PÀĵÀÖV ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ C¥ÀWÁvÀªÁzÀ §UÉÎ JA.J¯ï.¹. ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ PÀÆqÀ¯Éà D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉÃn ¤Ãr UÁAiÀiÁ¼ÀÄ«£À vÀAzÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà ºÀÆUÁgÀ ªÀAiÀÄ 55 ªÀµÀð eÁw ºÀÆUÁgÀ G.MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á.UÉÆÃvÀV vÁ.PÀĵÀÖV gÀªÀgÀ£ÀÄß «ZÁj¹ EªÀgÀ ºÉýPÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, CgÉÆæ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ ¥ÀgÀ±ÀÄgÁªÀÄ FvÀ£ÀÄ F ¢£À ¢£ÁAPÀ 26-01-2013 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 01-00 UÀAmÉUÉ NvÀUÉj-UÉÆvÀV gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄ¯É UÉÆÃvÀVAiÀÄ AiÀÄgÉæ ºÀ¼ÀèzÀ ºÀwÛgÀ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ »gÉÆ ºÉÆAqÁ UÁèªÀÄgï ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉJ-37/J¯ï-4371 £ÉÃzÀÝgÀ°è ©½eÉƼÀzÀ ¸ÉÆ¥ÉàAiÀÄ£ÀÄß ºÁQPÉÆAqÀÄ UÉÆÃvÀV PÀqÉUÉ CwêÉÃUÀªÁV C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÉÆ.¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß ¹ÌÃqï ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÁºÀ£À ¸ÀªÉÄÃvÀ PɼÀUÉ ©zÀÄÝzÀÝjAzÀ DvÀ£ÀUÉ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É JqÀ ºÀuÉUÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ, JqÀPÀ¥Á¼ÀPÉÌ PÀtÂÚ£À ºÀwÛgÀ vÉgÀazÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄ, JqÀUÀqÉ ¨sÀÄdzÀ ºÀwÛgÀ, UÀzÀÝPÉÌ vÉgÀazÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄ, JqÀUÀqÉ PÉÊUÉ C®è°è vÉgÀazÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄ, JqÀUÉÊ ªÀÄÄAUÉÊUÉ ¨Áj M¼À¥ÉlÄÖ, §®UÁ® ªÀÄvÀÄÛ JqÀUÁ® ¥ÁzÀzÀ ªÉÄÃ¯É gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æà ²ªÀ±ÀAPÀæ¥Àà ºÉZÀ.¹-32 J¸ï.ºÉZï.N PÀĵÀÖV oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.