Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Friday, July 13, 2012

Raichur District Reported Crimes


                                 

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

C¸Àé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀt ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w: 

                                                                   

                §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ZÀ£ÀߥÀà, 26 ªÀµÀð, ZÀ®ÄªÁ¢, MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: ¨ÁzÀ°ð vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ. FvÀ£À vÀAzÉAiÀiÁzÀ ZÀ£ÀߥÀà vÀAzÉ C¼Àî¥Àà, 65 ªÀµÀð, FvÀ£ÀÄ ªÀiÁ£À¹PÀ C¸Àé¸ÀÞ¤zÀÄÝ FUÉÎ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 1 ªÀµÀð¢AzÀ ªÀÄzÀå¥Á£À ªÀiÁqÀÄvÁÛ £Á£ÀÄ ¸ÁAiÀĨÉÃPÀÄ CAvÁ ºÉüÀÄvÁÛ wgÀÄUÁqÀÄwÛzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ 12-07-2012 gÀAzÀÄ 8-30 ¦.JA. ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¸ÀzÀj ZÀ£ÀߥÀà£ÀÄ ¨ÁzÀ°ð ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ°ègÀĪÀ §¸À£ÀUËqÀ EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ°èzÀÝ £É®Äè ºÀÄ°è£À ¨sÀtªÉAiÀÄ ªÀÄzÀåzÀ°è ¤AvÀÄPÉÆAqÀÄ ºÀÄ°è£À ¨sÀt«UÉ ªÀÄÈvÀ ZÀ£ÀߥÀà£ÀÄ ¨ÉAQ ºÀaÑ ¸ÀÄlÄÖPÉÆAqÀÄ ¸ÀÞ¼ÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. CAvÁ EzÀÝ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À  ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA: 20/2012 PÀ®A. 174 ¹.Dgï.¦.¹.  jÃvÀå  ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆArPÉƼÀî¯ÁVzÉ.


        ²æêÀÄ»§Æ§¸Á¨ï vÀAzÉ C§ÄݯïUÀ¤ ªÀ:23 eÁ:ªÀÄĹèA G: DmÉÆà ZÁ®PÀ ¸Á:ªÉÄâ£Á¥ÀÆgÀÄ FvÀ¤UÉ PÀÄrAiÀÄĪÀ ºÁUÀÆ UÀÄlPÁ w£ÀÄߪÀ ZÀl«zÀÄÝ, ¢ : 10-07-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 8-00  UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ  ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è EnÖzÀÝ ºÉä£À UÀĽUÉ ¥ÁPÉÃmï£ÀÄß PÀÄrzÀ ¤±ÉAiÀÄ°è UÀÄlPÁ aÃn CAvÁ w½zÀÄPÉÆAqÀÄ ¨Á¬ÄAiÀÄ°è ºÁQPÉÆAqÀÄ wAzÀÄ aQvÉì PÀÄjvÀÄ °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉÃjPÉ DVzÀÄÝ, ºÉaÑ£À E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯Áè D¸ÀàvÀæUÉ ºÉÆÃV ¸ÉÃjPÉ DV , E¯ÁdÄ ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉà ¢£ÁAPÀ:12-07-12 gÀAzÀÄ gÁwæ 11-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖzÀÄÝ , ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À ªÀÄgÀtzÀ°è AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀA±ÀAiÀÄ ªÀUÉÊgÉ EgÀĪÀÅ¢®è CAvÁ DvÀ£À ºÉAqÀw C«ÄãÁ¨ÉÃUÀA  gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ  ºÀnÖ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA: 14/2012 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹. jÃvÀå  ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆArzÀÄÝEgÀÄvÀÛzÉ.                                                                                          J¸ï. ¹./J¸ï.n. PÁAiÉÄÝ :_
               
              ¢£ÁAPÀ 12/07/2012 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀiÁAPÁ® 6.00 UÀAmÉUÉ wªÀÄätÚ vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ zÉêÀgÀªÀÄ£É £ÁAiÀÄPÀ ªÀAiÀÄB 40 ªÀµÀð GB MPÀÌ®vÀ£À ¸ÁB zÉøÁ¬Ä ¨ÉÆÃUÁ¥ÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ ºÉÆ®¢AzÀ ªÀÄ£ÉUÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ zÉøÁ¬Ä ¨ÉÆÃUÁ¥ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄzÀ CUÀ¹AiÀÄ ºÀwÛgÀ JzÀÄgÁV ªÀiË£ÉñÀ vÀAzÉ C®A¸Á§ EªÀ£ÀÄ §A¢zÀÄÝ DvÀ¤UÉ wªÀÄätÚ£ÀÄ vÀ£Àß §UÉÎ vÀ£Àß aPÀÌ¥Àà ºÉÆ®ªÀ£ÀÄß Rjâ¹zÀ DAzÀæzÀ gÀrØAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ zÁj «µÀAiÀÄzÀ°è PÉmÁÖzÁV ºÉýzÀÄÝ CzÀ£ÀÄß «ZÁj¹zÀPÉÌ ªÀiË£ÉñÀ ºÁUÀÆ EvÀgÉ 3 d£ÀgÀÄ  ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ PÀnÖUɬÄAzÀ wªÀÄätÚ¤UÉ  ªÀÄvÀÄÛ ©qÀ¸À®Ä §AzÀ ²ªÀ¥ÀÄvÀæ¥Àà¤UÉ vÀ¯ÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÁÛUÁAiÀÄ¥Àr¹zÀÝ®èzÉ ªÉÄÊPÉÊ ºÉÆqÉzÀÄ M¼À¥ÉlÄÖUÉƽ¹ F ¨ÁåqÀ ¸ÀƼÉà ªÀÄPÀ̼À£ÀÄß ©qÀ¨ÉÃqÀj CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ eÁw ¤AzÀ£É ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀÄ¹Ì oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 71/12. PÀ®A 324,504, ¸À»vÀ 34 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 3 (1) (10) J¸ï.¹, J¸ï,n AiÀiÁPÀÖ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¨ÉAQ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

                   ¢£ÁAPÀ 12-07-2012 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 08-00 UÀAmÉUÉ AiÀÄAPÀ¥Àà vÀAzÉ CªÀÄgÀ¥Àà eÁw £ÁAiÀÄPï ªÀAiÀiÁ 38 ªÀµÀð
GzÉÆåÃUÀ PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á : ºÁ¯Á¥ÀÆgÀÄ FvÀ£À  ºÉAqÀwAiÀiÁzÀ ºÀÄ°UɪÀÄä FPÉAiÀÄÄ vÀªÀÄä eÉÆÃ¥ÀrAiÀÄ°è CrUÉ ªÀiÁr eÉÆÃ¥ÀrAiÀÄ°è£À M¯É Dj¹ ¤ÃgÀÄ vÀgÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ M¯ÉAiÀÄ°è£À ¨ÉAQ UÁ½¬ÄAzÀ CgÀ½ eÉÆÃ¥ÀrUÉ DPÀ¹äªÁV ¨ÉAQ ºÀwÛ 1) ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¥ÁvÉæ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄ C.Q.gÀÆ. 4500/-, 2) §mÉÖ §gÉ ªÀÄvÀÄÛ ºÁ¹UÉ C.Q.gÀÆ. 8000/-, 3) JgÀqÀÄ ©½ eÉÆüÀ C.Q.gÀÆ. 6000/-, 4) 4 aî §vÀÛ C.Q.gÀÆ. 4000/-, 5) MAzÀÄ eÉÆÃ¥Àr ¸ÀA¥ÀÆtð ¸ÀÄnÖzÀÄÝ C.Q.gÀÆ. 25,000/-, 6) £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ, 5000/- MlÄÖ 52,500/-¸ÀÄlÄÖ DPÀ¹äªÁV ¸ÀÄlÄÖ ®ÄPÁëöå£ÁVgÀÄvÀÛzÉ. F §UÉÎ AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢®è WÀl£ÉAiÀÄÄ DPÀ¹äPÀªÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ, CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ oÁuÁ PÀ«vÁ¼À oÁuÉ DPÀ¹äPÀ ªÀgÀ¢ ¸ÀASÉå 05/2012 gÀ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
 

ªÀiÁ£À¨sÀAUÀPÉÌ ¥ÀæAiÀÄvÀßzÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
           ºÀ£ÀĪÀÄAw UÀAqÀ ¢//zÀÄgÀUÀ¥Àà ªÀÄÄzÀUÉÆÃmï ªÀAiÀÄ 32 ªÀµÀð eÁ;-£ÁAiÀÄPÀ G;-ºÉÆ®ªÀÄ£ÉPÉ®¸À ¸Á;- DPÀ¼ÀPÀÄA¦ FPÉAiÀÄ UÀAqÀ£ÀÄ FUÉÎ ¸ÀƪÀiÁgÀÄ 15 ªÀµÀðUÀ½AzÉ wÃjPÉÆArzÀÄÝ DUÀ DPÉAiÀÄÄ  ²ªÀ¥Àà vÀAzÉ ¸ÀvÀå¥Àà ªÀÄÄzÀUÉÆÃmï 35 ªÀµÀð eÁ;-£ÁAiÀÄPÀ G;-MPÀÌ®vÀ£À ¸Á;-DPÀ¼ÀPÀÄA¦ FvÀ£ÉÆA¢UÉ ¸Àé®à ¸À°UɬÄAzÀ EzÀÝ PÁgÀt EzÀ£Éß  CªÀ£ÀÄ vÀ¥ÀÄà w½zÀÄPÉÆAqÀÄ DPÉAiÀÄ£ÀÄß C¥ÀªÀiÁ£À ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ 11-07-2012 gÀAzÀÄ 17-00 UÀAmÉUÉ  gÀAzÀÄ DPÉAiÀÄ£ÀÄß vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ ªÉÄÊ PÉÊ ªÀÄÄnÖ ¹ÃgÉAiÀÄ£ÀÄß »rzÀÄ J¼ÉzÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ DªÁZÀåªÁV ¨ÉÊ¢zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ  ¢£ÁAPÀ: 12.07.2012 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ   eÁ®ºÀ½î ¥Éưøï oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA:  63/2011 PÀ®A;-341 354 504 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:     
        gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 13.07.2012 gÀAzÀÄ   52  ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 9,600/- gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 13-07-2012

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 13-07-2012

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 102/2012 PÀ®A 457, 380 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 11, 12/07/2012 gÀAzÀÄ gÁwæªÉüÉAiÀÄ°è  AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ  ¦üAiÀiÁ𢠥ÀgÀªÉÄñÀégÀ vÀAzÉ gÁªÀÄZÀAzÀægÁªÀ DAiÀÄð ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, eÁw: ºÀjd£À, ¸Á: EA¢gÁ£ÀUÀgÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EvÀ£À vÉÆÃlzÀ ¸ÀªÀiÁ¢ü gÀÆ«Ä£À ©ÃUÀ ªÀÄÄjzÀÄ M¼ÀUÉ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀªÀÄä£ÁzÀ ²ªÀ¥ÀÄvÀæ EvÀ£À ¨É½îAiÀÄ ªÀÄÆwð 10 vÉÆïÉAiÀÄzÀÄÝ C.Q 3000/- gÀÆ. ºÁUÀÄ  PÀ©âtzÀ ¸ÀtÚ UÀ¯Áè ¥ÉnÖUÉAiÀÄ  PÉÆAr ¸À»ÃvÀ GaÑ CzÀgÀ°èzÀÝ a®ègÉ ºÀt CAzÁdÄ 500/- £ÉÃzÀݪÀÅUÀ¼À£ÀÄß, »ÃUÉ MlÄÖ CAzÁdÄ 3500/- gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀiÁPÉðl ¥ÉưøÀ oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 93/2012 PÀ®A 323, 353, 504, 506 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 12-07-2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀĺÁgÀÄzÀæ vÀAzÉ UÀt¥Àw ºÉƸÀzÉÆrØ ªÀAiÀÄ: 42 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, G: ©ÃzÀgÀ eɸÁÌAzÀ°è «ÄÃlgÀ jÃqÀgï PÉ®¸À ¸Á: «zÁå£ÀUÀgÀ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ ©ÃzÀgÀ ºÉÆgÀ ±ÁºÀUÀAd ¸ÀAUÀªÀÄ mÁQÃd ºÀwÛgÀ ©¯ï ¤ÃqÀ®Ä ºÉÆÃV C°è£À MAzÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ©¯ï PÉÆqÀ®Ä ºÉÆÃVzÀÄÝ ¸ÀzÀj ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è «ÄÃlgï EgÀ°¯Áè, CzÀPÉÌ ºÀ¼É ©¯ï vÀgÀ®Ä w½¹zÀÄÝ ©¯ï vÀgÀ®Ä ¯ÉÃl ªÀiÁrzÀPÉÌ ¨ÁdÄ ªÀÄ£ÉUÉ ©¯ï ¤ÃqÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ DgÉÆæ ¦ügÉÆÃdSÁ£À ¸Á: ¸ÀAUÀªÀÄ mÁQÃd ºÀwÛgÀ ºÉÆgÀ ±ÁºÀUÀAd ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ »A¢¤AzÀ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ºÀªÀiÁgÉ G¥ÀàgÀ PÉøÀ PÀgÀPÉà «ÄÃlgï ¯ÉÃPÉ UÀAiÉÄà OgÀ ©¯ï ¥ÀÄZÀgÀºÉ ºÉÊ CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ PÀvÀðªÀåzÀ°è CqÉ vÀqÉ ªÀiÁr, PÉʬÄAzÀ fAeÁªÀÄÄ¶Ö ªÀiÁr, ªÉÄʪÉÄð£À ±Àlð »rzÀÄ ºÀjzÀÄ ºÁQ ªÉÄʪÉÄÃ¯É PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹, ©¯ï zÉÃ£É PÀÆ OgÀ JPÀ ¨ÁgÀ ºÀªÀiÁgÁ WÀgÀPÀÆ DAiÉÄvÉÆà eÁ£Éì ªÀiÁgÀzÉÃvÀÄ CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ PÀ£ÀßqÀzÀ°è PÀA¥ÀÆåljPÀgÀt ªÀiÁrzÀ MAzÀÄ zÀÆgÀÄ Cfð ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

UÁA¢ü UÀAd ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 115/2012 PÀ®A 380 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ: 12-07-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ CAzÁdÄ 03-30 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠺ÀªÁVgÁªÀ vÀAzÉ ZÀAzÀæPÁAvÀ ªÀÄÆzsÁ¼É ¸Á: «zÁå £ÀUÀgÀ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EvÀ£À vÁ¬ÄAiÀĪÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¨ÁV®Ä vÉUÉzÀÄ ºÉÆgÀUÉ §AzÀÄ £ÀAvÀgÀ ¥ÀÄ£ÀB ªÀÄ£ÉAiÀÄ M¼ÀUÉ §AzÀÄ ¨ÁV®Ä PÉÆAr ºÁPÀzÉ ªÀÄ®VPÉÆArzÀÝjAzÀ, ªÀÄÄAeÁ£É 0500 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ M¼ÀUÉ AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ ªÀåQÛ §AzÀÄ C®ªÀiÁjAiÀÄ°èzÀÝ §AUÁgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¨É½îAiÀÄ C¨sÀgÀtUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ ªÉÆèÉʯï MlÄÖ ¸ÉÃj 42,970=00 ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀÅzÀ£ÀÄß PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

UÁA¢ü UÀAd ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 114/2012 PÀ®A 447 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 09-7-2012 gÀAzÀÄ DgÉÆæ ¸ÀÄ¢üÃgÀ vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀ ¸Á: UÉÆÃgÀ£À½î EvÀ£ÀÄ UÉÆÃgÀ£À½î UÁæªÀÄzÀ°ègÀĪÀ ªÀÄĹèA d£ÁAUÀzÀ ¸Àä±Á£À ¨sÀÆ«Ä a¯Áè ¦ÃgÀ ¨Á® ¸Á§ ¸ÀÄ¤ß ¨sÀÆ«ÄAiÀÄ°è CwPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr PÀ§Ó ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝgÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ J¸À.PÉ ºÀĸÉä ªÀPïá C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ f¯Áè ªÀPïá ¸À®ºÀ ¸À«Äw ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 51/2012 PÀ®A 447, 354, 504, 427 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 11-07-2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠥ÉæªÀįÁ UÀAqÀ §¸ÀªÀgÁd £ÁgÁ ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: ªÀÄgÀPÀÄAzÁ EPÉAiÀÄÄ vÀ£Àß ªÀÄUÀ£ÁzÀ PÀgÀÄt PÀĪÀiÁgÀ EvÀ£À eÉÆvÉAiÀÄ°è vÀ£Àß ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃzÁUÀ CzÉà ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ¥ÀPÀÌzÀ ºÉÆ®zÀ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ªÀiÁtÂPÀ¥Áà vÀAzÉ ²ªÀ¥Áà ªÉÄʯÁgÉ eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, 2) ²ªÁ£ÀAvÀ vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀ¥Áà ªÉÄʯÁgÉ eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ E§âgÀÄ ¸Á:  ªÀÄgÀPÀÄAzÁ EªÀj§âgÀÄ ªÀiÁtÂPÀ¥Áà EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ vÀªÀÄä ºÉÆ® PÀrzÀÄ ºÁQzÀ d«Ä£ÀzÀ°è §PÀÌ¥Áà PÀ§â°UÉÃgÀ ©vÀÄÛwÛzÀÝ PÀÆgÀV vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉÆ®zÀ°è PÀÆgÀV vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ CPÀrAiÀĵÀÄÖ PÀÆgÀVAiÀÄ£ÀÄß ©wÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÉÆAiÀÄ ¨É¼É GzÉÝñÀ ¥ÀƪÀðPÀ ®ÄPÁì£À ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ, EzÀ£ÀÄß ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ ªÀÄUÀ E§âgÀÄ DgÉÆævÀjUÉ AiÀiÁPÉ £ÀªÀÄä ¸ÉÆAiÀÄ ©wÛzÀÝ ¨É¼ÉAiÀÄ°è PÀÆgÀV¬ÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ ¨É¼É ºÁ¼ÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛ¢Ýj CAvÁ PÉýzÀPÉÌ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀÄ E§âgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ ¸ÀAUÀqÀ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ £ÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ PÀmÉÖ ¤ÃªÀÅ ºÉÆqÉAiÀÄÄvÁÛ §A¢j FUÀ £Á£ÀÄ ¤ªÀÄä ºÉÆ®zÀ°è PÀÆgÀV¤AzÀ ©wÛgÀÄvÉÛãÉAzÀÄ ¨ÉÊzÀÄ, ¦üAiÀiÁ𢠸ÀAUÀqÀ dUÀ¼À ªÀiÁr PÉÊ »rzÀÄ J¼ÉzÀÄ jhÄAeÁ ªÀÄĶנ ªÀiÁr,  PÀÆzÀ®Ä »rzÀÄ J¼ÉzÀÄ £ÀÆQ PÉÆlÄÖ ªÀiÁ£À ¨sÀAUÀ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É, £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ £ÀªÀÄä vÁ¬Ä ¸ÀAUÀqÀ AiÀiÁPÉ dUÀ¼À ªÀiÁqÀÄwÛ¢ CAvÀ PÉýzÀÝPÉÌ DgÉÆæ E§âgÀÄ PÀgÀÄtPÀĪÀiÁgÀ¤UÉ ªÀÄÄAzÉ §AzÀgÉ £ÉÆÃqÀ CAvÀ CªÀ¤UÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ £ÀÆQ PÉÆnÖgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.   

GULBARGA DIST REPORTED CRIME

ಹಲ್ಲೆ ಪ್ರಕರಣ:
ಗುಲಬರ್ಗಾ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆ: ಶ್ರೀ ಯುನೂಸ ತಂದೆ ಖಾಜಾ ಪಟೇಲ ಸಾ|| ಶಹಾ ಬಜಾರ ಗುಲಬರ್ಗಾರವರು ನಾನು ದಿನಾಂಕ 10-07-2012 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 8-00 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ  ನನ್ನ   ಅಣ್ಣ ಹೇಳಿದ ಪ್ರಕಾರ ಅಣ್ಣನ ಎರಡನೇ ಹೆಂಡತಿ ರೇಶ್ಮಾಬೇಗಂ ಇವಳಿಗೆ ಮಿಲ್ಲತ ನಗರದಲ್ಲಿರುವ ಮನೆಗೆ ಬಿಡಲು ಹೋದಾಗ  ನನ್ನ ಮೊದಲನೆ ಹೆಂಡತಿ ಶಹನಾಜ ಬೇಗಂ ಇವಳು ತನ್ನ ಅಣ್ಣ ನಯಿಮೋದ್ದಿನ, ಆತನ ಗೆಳೆಯ ರಶೀದ ಈತನೊಂದಿಗೆ ಗಂಡನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿದ್ದ  ಆಸ್ತಿಯನ್ನು  ತಮಗೆ ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಕೆಂದು ಜಗಳ ಮಾಡಿ ಅವಾಚ್ಯವಾಗಿ  ಬೈದು ಕೈ ಮುಷ್ಟಿ ಮಾಡಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಡೆ ಬಡಿ ಮಾಡಿ ಗುಪ್ತಗಾಯಗೊಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ: 228/2012 ಕಲಂ 341, 323, 324, 504, 506 (2) ಸಂ. 34 ಐಪಿಸಿ  ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.