Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Tuesday, January 25, 2011

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 25-01-2011

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 25-01-2011

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 02/2011 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 17/12/2010 gÀAzÀÄ ªÀÄÈvÀ ®QëöäèÁ¬Ä UÀAqÀ gÁªÀÄgÁªÀ gÁoÉÆÃqÀ ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, eÁw: ®ªÀiÁtÂ, ¸Á: JPÀA¨Á EPÀAiÀÄÄ ºÀÄqÀV UÁæªÀÄzÀ ²ªÁgÀzÀ°è PÀ§Äâ PÀrAiÀÄĪÁUÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ½UÉ ºÁªÀÅ PÀrzÁUÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¼ÀÄ OgÁzÀ [©] ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄĪÁUÀ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢ AiÀıÀªÀAvÀ vÀAzÉ £ÀAzÀÄ gÁoÉÆÃqÀ ªÀAiÀÄ: 28 ªÀµÀð, eÁw: ®ªÀiÁtÂ, ¸Á: JPÀA¨Á, vÁ: OgÁzÀ (©) EvÀ£ÀÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 06/2011 PÀ®A 323, 353, 504, 506 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 24-01-2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠧¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ªÀiÁzÀ¥Áà rUÀÆ ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð, eÁw: J¸ï¹ ºÉÆ°AiÀiÁå, G: dA§V ¦PɦJ¸ï ¨ÁåAQ£À°è PÁAiÀÄðzÀ²ð, ¸Á: ¨ÉqÀPÀÄAzÁ, EvÀ£ÀÄ ¨ÁåAQ£À°è PÉ®¸À ¤ªÀð»¸ÀÄwÛzÁÝUÀ DgÉÆæ C±ÉÆÃPÀ vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀ PÉƽ ¸Á: dA§V EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÀwÛgÀ §AzÀÄ £ÀªÀÄä ¨É¼É ºÁ¤ «ªÉÄ AiÀiÁPÉ ªÀÄAdÆgÀÄ DVgÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ PÉýzÁUÀ ¦üAiÀiÁ𢠤ªÀÄä vÀAzÉ ¸Á®zÀ ºÀt ¸ÀjAiÀiÁV ¥ÁªÀw¹¯Áè DzÀÝjAzÀ ¤ªÀÄä «ªÉÄ ªÀÄAdÆgÀÄ DV®è CAvÁ ºÉýzÀPÉÌ DgÉÆæAiÀÄÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ PÉ®¸À ªÀiÁqÀzÀAvÉ CqÉ vÀqÉ ªÀiÁr ¤£ÀUÉ £ÉÆÃr PÉƼÀÄîvÉÛÃ£É CAvÀ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ ¦üAiÀiÁð¢ PÀÄwÛUÉ »rzÀÄ jhÄAeÁ ªÀÄÄ¶× ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 10/2011 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ: 24-01-2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ UÉÆÃ¥Á® vÀAzÉ JPÀ£ÁxÀ ®zÉÝPÀgï, ªÀAiÀÄ: 22 ªÀµÀð, ¸Á: §jÃzÁ¨ÁzÀ EvÀ£ÀÄ ºÁUÀÆ zsÀ£ÀUÉÆAqÀ E§âgÀÄ ªÁºÀ£À £ÀA: PÉJ-38/PÉ-7399 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É vÀªÀÄä UÁæªÀÄ¢AzÀ ©ÃzÀgÀPÉÌ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ, DgÉÆæ ¯Áj £ÀA PÉJ-32/J-5394 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ ªÀĺÀäzï vÀAzÉ £ÁåªÀÄvÀ C°, ¸Á: ¤ÃªÀiÁ ºÉƸÀºÀ½î, EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ®PÉÌ rQ̪ÀiÁrgÀÄvÁÛ£É, ¸ÀzÀj rQ̬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ §® vÉÆqÉUÉ J®Ä§Ä ªÀÄÄjzÀAvÁV §®ªÉƼÀPÁ® PɼÀUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ, ªÀÄÆVUÉ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ ªÉÆÃ.¸ÉÊPÀ¯ï ZÀ¯Á¬Ä¸ÀÄwÛzÀÝ zsÀ£ÀUÉÆAqÀ FvÀ¤UÉ §® ªÉƼÀPÁ°£À qÀ©â ªÀÄÄjzÀAvÉ, §® vÉÆqÉUÉ, §®¥ÁzÀzÀ ªÉÄïÁãUÀzÀ°è gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 12/2011 PÀ®A 323, 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 24-01-2011 gÀAzÀÄ DgÉÆævÀgÁzÀ 1] gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ ²ªÀgÁd, 2] AiÉÆúÀ£À vÀAzÉ ²ªÀgÁd EªÀj§âgÀÆ ¦üAiÀiÁ𢠢°Ã¥À vÀAzÉ ¥ÀÄAqÀ°PÀ ªÀAiÀÄ: 23 ªÀµÀð, ¸Á: ±ÁºÁUÀAd ¯ÉçgÀ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EvÀ£À ºÀwÛgÀ §AzÀÄ ¤Ã£ÀÄ £ÀªÀÄä vÀAVUÉ ZÀÄqÁ¬Ä¸ÀÄwÛ¢Ý CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀAZÀ¢AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 13/2011 PÀ®A 380 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 19/01/2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀaãÀ CºÀÄeÁ ¸Á: gÀƪÀÄ £ÀA 02 C¥sÁé KgÀ¥ÉÆøÀð ºÁ¸ÉÖî ¥Á¥À£Á±À KjAiÀiÁ ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß gÀƪÀiï£À ¨Éqï ªÉÄÃ¯É vÀ£Àß ¯Áå¥ï mÁ¥ï ElÄÖ ZÀºÁ vÀgÀ®Ä ºÉÆÃV ªÀÄgÀ½ §gÀĪÀµÀÖgÀ°è AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ C.Q. gÀÆ 36,999/- UÀ¼ÀµÀÄÖ ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀ ¯Áå¥ï mÁ¥ï£ÀÄß PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ¢AiÀÄ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

UÁA¢üUÀAd ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 11/2011 PÀ®A 338 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 23-1-2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ ¸ÀĤvÁ UÀAqÀ ªÀiÁzÀ¥Áà ¨ÉªÀļÀUÉ, ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, ¸Á: »¥Àà¼ÀUÁAªÀ, ¸ÀzÀå: PÉ.E.© PÁélgÀì ©ÃzÀgÀ EPÉAiÀÄÄ vÀ£Àß PÀÄlÄA§zÉÆA¢UÉ £ÀÆå UÉÆîأÀ ¸ÀPÀð¸ï £ÉÆÃqÀ®Ä 30 gÀÆ. D¸À£ÀUÀ¼À nÃPÉmï ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÀÄ PÀnÖUÉAiÀÄ ¥sÀ½UÀ¼À D¸À£ÀzÀ ªÉÄÃ¯É PÀĽvÁUÀ, 10 ¦üÃmï JvÀÛgÀ¢AzÀ PÀnÖUÉAiÀÄ ¥sÀ½ ¸ÀªÉÄÃvÀ PɼÀUÉ ©zÀÄÝ vÀ¯ÉUÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ, mÉÆAPÀPÉÌ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ PÉÊUÀ½UÉ vÀgÀazÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ, ¸ÀzÀj WÀl£ÉAiÀÄÄ £ÀÆå UÉÆîأÀ ¸ÀPÀð¸ÀÀ ªÀiÁ°PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¸ÀPÀð¸À C¸ÀUÀ£À¼À ªÀåªÀ¸ÉÜ ¸ÀjAiÀiÁV ªÀiÁr¸ÀzÉ, ¤®ðPÀëöå ªÀiÁrzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¸ÀA¨sÀ«¹gÀÄvÀÛzÉ. CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

UÁA¢üUÀAd ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 12/2011 PÀ®A 143, 147, 148, 323, 324, 504, 506 eÉÆvÉ 149 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 24/01/2011 gÀAzÀÄ DgÉÆævÀgÁzÀ PÀȵÁÚ vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁªÀ ºÁUÀÆ E£ÀÆß 7 d£ÀgÀÄ J®èègÀÆ ¸Á: ©ÃzÀgÀ EªÀgÉ®ègÀÆ vÀªÀÄä PÉÊUÀ¼À°è C¥ÁAiÀÄPÁgÀPÀ DAiÀÄÄzsÀUÀ¼ÁzÀ PÀ©âtzÀ gÁqÀÄ, PÉÆqÀ° ºÁUÀÆ §rUÉUÀ¼ÀÄ »rzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠫dAiÀÄ PÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ²ªÀ±ÀgÀtAiÀiÁå ¸Áé«Ä, ªÀAiÀÄ: 23 ªÀµÀð, ¸Á: SÁf PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EvÀ¤UÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ, DAiÀÄÄzsÀUÀ½AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛ ºÁUÀÆ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àqɹ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 18/2011 PÀ®A 379 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 23-24/01/2011 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ PÀzÀ¯Á¨ÁzÀ ²ªÀgÁzÀ°ègÀĪÀ mÁæ£Àì ¥sÁgÀA PÀA§¢AzÀ PÉüÀUÉ PÉqÀ« CzÀgÀ°èzÀÝ C®Æå«Ä¤AiÀÄA PÁé¬Ä®ì ªÀÄvÀÄÛ §Æ¹ìAUÀ C.Q 24,500/- gÀÆ ¨ÉÃ¯É ¨Á¼ÀĪÀzÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ C¤Ã®PÀĪÀiÁgÀ ¸ÉÃPÀë£À C¢üPÁj eɸÁÌA ¨sÁ°Ì gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ °TvÀ zÀÆj£ÀéAiÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

d£ÀªÁqÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 03/2011 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 24-01-2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄAdÄ£ÁxÀ vÀAzÉ ¹zsÀAiÀiÁå ¸Áé«Ä ªÀAiÀÄ: 21 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: PÉ.JZï.© PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ QgÀt vÀAzÉ CA¨ÁzÁ¸À EvÀ£À eÉÆvÉAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ £ÀA PÉJ-38/eÉ-7525 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆäßPÉj ¹zÉÝñÀégÀ ªÀÄA¢gÀ zÀ±Àð£ÀPÉÌ CAvÁ ºÉÆÃV ªÀÄgÀ½ ©ÃzÀgÀPÉÌ §gÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÁºÀ£À ZÀ¯Á¬Ä¸ÀÄwÛzÀÄÝ »AzÀÄUÀqÉ QgÀt PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀĪÁUÀ DgÉÆæ PÉJ-33/JZï-1012 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß CwªÉÃUÀ¢AzÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ gÁAUÀ ¸ÉÊqÀ¢AzÀ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£À §®¨sÁUÀPÉÌ rQÌ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀzÀj rQ̬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ §®UÁ® ªÉÆüÀPÁ® PɼÀUÉ ªÀÄzsÀåzÀ°è ¨sÁj ªÀÄÄjzÀUÁAiÀÄ ªÉÆüÀPÁ°UÉ ¸Àé®à gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÄ §®UÉÊ ¨sÀÄdPÉÌ UÀ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ ºÁUÀÆ QgÀtUÉ AiÀiÁªÀÅzÉ UÁAiÀĪÁV®è CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

RlPÀ aAZÉÆý ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 09/2011 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 23/1/11 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ C£ÀAvÀ vÀAzÉ ¥ÀÄAqÀ°PÀgÁªÀ ¥ÀªÁgÀ ªÀAiÀÄ: 37 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄgÁoÀ, ¸Á: gÁZÀ¥Áà UËqÀUÁAªÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA-PÉJ-39/6208 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É gÁZÀ¥Áà UËqÀUÁAªÀ¢AzÀ ¨sÁ°ÌUÉ §gÀĪÁUÀ ¨Á宺À½î PÁæ¸À ºÀwÛgÀ JzÀÄj¤AzÀ DgÉÆæ ²ªÀ¯Á® vÀAzÉ ¨sÀUÀªÁ£ÀzÁ¸À ¥ÀªÁgÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA UÉÆwÛ¯Áè, ¸Á: UÉÆÃmÁð [©], EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ rQÌ ªÀiÁrzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ PÁ°UÉ ªÀÄvÀÄÛ C®è°è ºÀwÛ vÀgÀazÀUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆæAiÀÄÄ PÀÆqÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀægÀPÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 16/2011 PÀ®A 341, 323, 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 24/01/10 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ ¸ÀĪÀtð UÀAqÀ §¸ÀªÀgÁd ºÉ¼ÀĪÁ ªÀAiÀÄ: 24 ªÀµÀð, eÁw: ºÉ¼ÀĪÁ, ¸Á: d£ÀvÁ£ÀUÀgÀ ºÀÄqÀV EPÉAiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ®QëöäèÁ¬Ä UÀAqÀ ¨Á§Ä PÀ§â°UÉÃgÀ, 2) ¸ÀÄAzÀgÀªÀiÁä UÀAqÀ ºÀtªÀÄAvÀ ªÀqÀØgÀ, 3) ²æÃzÉë UÀAqÀ UÀÄAqÀ¥Áà ªÀqÀØgÀ, 4) ±ÁAvÀªÀiÁä UÀAqÀ ®PÀëöät ªÀqÀØgÀ J®ègÀÄ ¸Á: d£ÀvÁ£ÀUÀgÀ ºÀÄqÀV EªÀgÉ®ègÀÆ ¦üAiÀiÁð¢vÀ½UÉ ¤ªÀÄä DqÀÄ ªÀÄjUÀ¼ÀÄ £ÀªÀÄä CAUÀ¼ÀzÀ°è §A¢gÀÄvÀÛªÉ JAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À eÉÆÃvÉ dUÀ¼À ªÀiÁr MwÛ »rzÀÄ PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqÉAiÀÄĪÁUÀ dUÀ¼À ©r¹PÉƼÀî®Ä §AzÀ ®QëöäèÁ¬Ä UÀAqÀ CqÉÃ¥Áà ºÉüÀĪÁ EªÀ½UÉ PÀ°è¤AzÀ vÀ¯ÉAiÀÄ°è ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛ UÁAiÀÄUÉƽ¹gÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 11/2011 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 24-01-2011 gÀAzÀÄ UÀuÉñÀ vÀAzÉ £ÁgÁAiÀÄtgÁªÀ EªÀgÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉJ-38/E-5917 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É £ÀÄgÀPÁ¯ÉÃd¢AzÀ ©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀzÀ PÀqÉUÉ §gÀĪÁUÀ JzÀÄj¤AzÀ DgÉÆæ ¯Áj £ÀA. PÉJ-39/3382 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ UÀuÉñÀ FvÀ£À ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®UÉ rQÌ ºÉÆqÉzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ UÀuÉñÀ£À ºÀuÉAiÀÄ°è ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ, JgÀqÀÄ PÀtÄÚUÀ½UÉ ¥ÉmÁÖV, ªÀÄÆV¤AzÀ, JqÀ Q«¬ÄAzÀ gÀPÀÛ §gÀÄwÛzÀÄÝ, §®ªÉƼÀPÁ°UÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ, §®¥ÁzÀ aA¢AiÀiÁV ªÀiËA¸À ºÉÆgÀ§A¢gÀÄvÀÛzÉ ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆæAiÀÄÄ rQÌ ªÀiÁr vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß WÀl£Á ¸ÀܼÀzÀ¯Éèà ©lÄÖ NrºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É CAvÀ PÉÆmïÖ ¦üAiÀiÁ𢠲æäªÁ¸À vÀAzÉ ¸ÀvÀå£ÁgÁAiÀÄtgÁªÀ PÉÃgÉ, ªÀAiÀÄ: 24 ªÀµÀð, ¸Á: §æºÀätªÁr Z˨ÁgÁ ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 25-01-2011

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 25-01-2011

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 02/2011 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 17/12/2010 gÀAzÀÄ ªÀÄÈvÀ ®QëöäèÁ¬Ä UÀAqÀ gÁªÀÄgÁªÀ gÁoÉÆÃqÀ ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, eÁw: ®ªÀiÁtÂ, ¸Á: JPÀA¨Á EPÀAiÀÄÄ ºÀÄqÀV UÁæªÀÄzÀ ²ªÁgÀzÀ°è PÀ§Äâ PÀrAiÀÄĪÁUÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ½UÉ ºÁªÀÅ PÀrzÁUÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¼ÀÄ OgÁzÀ [©] ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄĪÁUÀ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢ AiÀıÀªÀAvÀ vÀAzÉ £ÀAzÀÄ gÁoÉÆÃqÀ ªÀAiÀÄ: 28 ªÀµÀð, eÁw: ®ªÀiÁtÂ, ¸Á: JPÀA¨Á, vÁ: OgÁzÀ (©) EvÀ£ÀÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 06/2011 PÀ®A 323, 353, 504, 506 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 24-01-2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠧¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ªÀiÁzÀ¥Áà rUÀÆ ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð, eÁw: J¸ï¹ ºÉÆ°AiÀiÁå, G: dA§V ¦PɦJ¸ï ¨ÁåAQ£À°è PÁAiÀÄðzÀ²ð, ¸Á: ¨ÉqÀPÀÄAzÁ, EvÀ£ÀÄ ¨ÁåAQ£À°è PÉ®¸À ¤ªÀð»¸ÀÄwÛzÁÝUÀ DgÉÆæ C±ÉÆÃPÀ vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀ PÉƽ ¸Á: dA§V EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÀwÛgÀ §AzÀÄ £ÀªÀÄä ¨É¼É ºÁ¤ «ªÉÄ AiÀiÁPÉ ªÀÄAdÆgÀÄ DVgÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ PÉýzÁUÀ ¦üAiÀiÁ𢠤ªÀÄä vÀAzÉ ¸Á®zÀ ºÀt ¸ÀjAiÀiÁV ¥ÁªÀw¹¯Áè DzÀÝjAzÀ ¤ªÀÄä «ªÉÄ ªÀÄAdÆgÀÄ DV®è CAvÁ ºÉýzÀPÉÌ DgÉÆæAiÀÄÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ PÉ®¸À ªÀiÁqÀzÀAvÉ CqÉ vÀqÉ ªÀiÁr ¤£ÀUÉ £ÉÆÃr PÉƼÀÄîvÉÛÃ£É CAvÀ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ ¦üAiÀiÁð¢ PÀÄwÛUÉ »rzÀÄ jhÄAeÁ ªÀÄÄ¶× ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 10/2011 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ: 24-01-2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ UÉÆÃ¥Á® vÀAzÉ JPÀ£ÁxÀ ®zÉÝPÀgï, ªÀAiÀÄ: 22 ªÀµÀð, ¸Á: §jÃzÁ¨ÁzÀ EvÀ£ÀÄ ºÁUÀÆ zsÀ£ÀUÉÆAqÀ E§âgÀÄ ªÁºÀ£À £ÀA: PÉJ-38/PÉ-7399 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É vÀªÀÄä UÁæªÀÄ¢AzÀ ©ÃzÀgÀPÉÌ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ, DgÉÆæ ¯Áj £ÀA PÉJ-32/J-5394 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ ªÀĺÀäzï vÀAzÉ £ÁåªÀÄvÀ C°, ¸Á: ¤ÃªÀiÁ ºÉƸÀºÀ½î, EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ®PÉÌ rQ̪ÀiÁrgÀÄvÁÛ£É, ¸ÀzÀj rQ̬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ §® vÉÆqÉUÉ J®Ä§Ä ªÀÄÄjzÀAvÁV §®ªÉƼÀPÁ® PɼÀUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ, ªÀÄÆVUÉ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ ªÉÆÃ.¸ÉÊPÀ¯ï ZÀ¯Á¬Ä¸ÀÄwÛzÀÝ zsÀ£ÀUÉÆAqÀ FvÀ¤UÉ §® ªÉƼÀPÁ°£À qÀ©â ªÀÄÄjzÀAvÉ, §® vÉÆqÉUÉ, §®¥ÁzÀzÀ ªÉÄïÁãUÀzÀ°è gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 12/2011 PÀ®A 323, 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 24-01-2011 gÀAzÀÄ DgÉÆævÀgÁzÀ 1] gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ ²ªÀgÁd, 2] AiÉÆúÀ£À vÀAzÉ ²ªÀgÁd EªÀj§âgÀÆ ¦üAiÀiÁ𢠢°Ã¥À vÀAzÉ ¥ÀÄAqÀ°PÀ ªÀAiÀÄ: 23 ªÀµÀð, ¸Á: ±ÁºÁUÀAd ¯ÉçgÀ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EvÀ£À ºÀwÛgÀ §AzÀÄ ¤Ã£ÀÄ £ÀªÀÄä vÀAVUÉ ZÀÄqÁ¬Ä¸ÀÄwÛ¢Ý CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀAZÀ¢AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 13/2011 PÀ®A 380 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 19/01/2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀaãÀ CºÀÄeÁ ¸Á: gÀƪÀÄ £ÀA 02 C¥sÁé KgÀ¥ÉÆøÀð ºÁ¸ÉÖî ¥Á¥À£Á±À KjAiÀiÁ ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß gÀƪÀiï£À ¨Éqï ªÉÄÃ¯É vÀ£Àß ¯Áå¥ï mÁ¥ï ElÄÖ ZÀºÁ vÀgÀ®Ä ºÉÆÃV ªÀÄgÀ½ §gÀĪÀµÀÖgÀ°è AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ C.Q. gÀÆ 36,999/- UÀ¼ÀµÀÄÖ ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀ ¯Áå¥ï mÁ¥ï£ÀÄß PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ¢AiÀÄ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

UÁA¢üUÀAd ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 11/2011 PÀ®A 338 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 23-1-2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ ¸ÀĤvÁ UÀAqÀ ªÀiÁzÀ¥Áà ¨ÉªÀļÀUÉ, ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, ¸Á: »¥Àà¼ÀUÁAªÀ, ¸ÀzÀå: PÉ.E.© PÁélgÀì ©ÃzÀgÀ EPÉAiÀÄÄ vÀ£Àß PÀÄlÄA§zÉÆA¢UÉ £ÀÆå UÉÆîأÀ ¸ÀPÀð¸ï £ÉÆÃqÀ®Ä 30 gÀÆ. D¸À£ÀUÀ¼À nÃPÉmï ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÀÄ PÀnÖUÉAiÀÄ ¥sÀ½UÀ¼À D¸À£ÀzÀ ªÉÄÃ¯É PÀĽvÁUÀ, 10 ¦üÃmï JvÀÛgÀ¢AzÀ PÀnÖUÉAiÀÄ ¥sÀ½ ¸ÀªÉÄÃvÀ PɼÀUÉ ©zÀÄÝ vÀ¯ÉUÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ, mÉÆAPÀPÉÌ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ PÉÊUÀ½UÉ vÀgÀazÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ, ¸ÀzÀj WÀl£ÉAiÀÄÄ £ÀÆå UÉÆîأÀ ¸ÀPÀð¸ÀÀ ªÀiÁ°PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¸ÀPÀð¸À C¸ÀUÀ£À¼À ªÀåªÀ¸ÉÜ ¸ÀjAiÀiÁV ªÀiÁr¸ÀzÉ, ¤®ðPÀëöå ªÀiÁrzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¸ÀA¨sÀ«¹gÀÄvÀÛzÉ. CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

UÁA¢üUÀAd ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 12/2011 PÀ®A 143, 147, 148, 323, 324, 504, 506 eÉÆvÉ 149 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 24/01/2011 gÀAzÀÄ DgÉÆævÀgÁzÀ PÀȵÁÚ vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁªÀ ºÁUÀÆ E£ÀÆß 7 d£ÀgÀÄ J®èègÀÆ ¸Á: ©ÃzÀgÀ EªÀgÉ®ègÀÆ vÀªÀÄä PÉÊUÀ¼À°è C¥ÁAiÀÄPÁgÀPÀ DAiÀÄÄzsÀUÀ¼ÁzÀ PÀ©âtzÀ gÁqÀÄ, PÉÆqÀ° ºÁUÀÆ §rUÉUÀ¼ÀÄ »rzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠫dAiÀÄ PÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ²ªÀ±ÀgÀtAiÀiÁå ¸Áé«Ä, ªÀAiÀÄ: 23 ªÀµÀð, ¸Á: SÁf PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EvÀ¤UÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ, DAiÀÄÄzsÀUÀ½AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛ ºÁUÀÆ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àqɹ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 18/2011 PÀ®A 379 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 23-24/01/2011 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ PÀzÀ¯Á¨ÁzÀ ²ªÀgÁzÀ°ègÀĪÀ mÁæ£Àì ¥sÁgÀA PÀA§¢AzÀ PÉüÀUÉ PÉqÀ« CzÀgÀ°èzÀÝ C®Æå«Ä¤AiÀÄA PÁé¬Ä®ì ªÀÄvÀÄÛ §Æ¹ìAUÀ C.Q 24,500/- gÀÆ ¨ÉÃ¯É ¨Á¼ÀĪÀzÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ C¤Ã®PÀĪÀiÁgÀ ¸ÉÃPÀë£À C¢üPÁj eɸÁÌA ¨sÁ°Ì gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ °TvÀ zÀÆj£ÀéAiÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

d£ÀªÁqÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 03/2011 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 24-01-2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄAdÄ£ÁxÀ vÀAzÉ ¹zsÀAiÀiÁå ¸Áé«Ä ªÀAiÀÄ: 21 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: PÉ.JZï.© PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ QgÀt vÀAzÉ CA¨ÁzÁ¸À EvÀ£À eÉÆvÉAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ £ÀA PÉJ-38/eÉ-7525 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆäßPÉj ¹zÉÝñÀégÀ ªÀÄA¢gÀ zÀ±Àð£ÀPÉÌ CAvÁ ºÉÆÃV ªÀÄgÀ½ ©ÃzÀgÀPÉÌ §gÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÁºÀ£À ZÀ¯Á¬Ä¸ÀÄwÛzÀÄÝ »AzÀÄUÀqÉ QgÀt PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀĪÁUÀ DgÉÆæ PÉJ-33/JZï-1012 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß CwªÉÃUÀ¢AzÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ gÁAUÀ ¸ÉÊqÀ¢AzÀ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£À §®¨sÁUÀPÉÌ rQÌ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀzÀj rQ̬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ §®UÁ® ªÉÆüÀPÁ® PɼÀUÉ ªÀÄzsÀåzÀ°è ¨sÁj ªÀÄÄjzÀUÁAiÀÄ ªÉÆüÀPÁ°UÉ ¸Àé®à gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÄ §®UÉÊ ¨sÀÄdPÉÌ UÀ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ ºÁUÀÆ QgÀtUÉ AiÀiÁªÀÅzÉ UÁAiÀĪÁV®è CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

RlPÀ aAZÉÆý ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 09/2011 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 23/1/11 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ C£ÀAvÀ vÀAzÉ ¥ÀÄAqÀ°PÀgÁªÀ ¥ÀªÁgÀ ªÀAiÀÄ: 37 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄgÁoÀ, ¸Á: gÁZÀ¥Áà UËqÀUÁAªÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA-PÉJ-39/6208 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É gÁZÀ¥Áà UËqÀUÁAªÀ¢AzÀ ¨sÁ°ÌUÉ §gÀĪÁUÀ ¨Á宺À½î PÁæ¸À ºÀwÛgÀ JzÀÄj¤AzÀ DgÉÆæ ²ªÀ¯Á® vÀAzÉ ¨sÀUÀªÁ£ÀzÁ¸À ¥ÀªÁgÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA UÉÆwÛ¯Áè, ¸Á: UÉÆÃmÁð [©], EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ rQÌ ªÀiÁrzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ PÁ°UÉ ªÀÄvÀÄÛ C®è°è ºÀwÛ vÀgÀazÀUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆæAiÀÄÄ PÀÆqÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀægÀPÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 16/2011 PÀ®A 341, 323, 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 24/01/10 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ ¸ÀĪÀtð UÀAqÀ §¸ÀªÀgÁd ºÉ¼ÀĪÁ ªÀAiÀÄ: 24 ªÀµÀð, eÁw: ºÉ¼ÀĪÁ, ¸Á: d£ÀvÁ£ÀUÀgÀ ºÀÄqÀV EPÉAiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ®QëöäèÁ¬Ä UÀAqÀ ¨Á§Ä PÀ§â°UÉÃgÀ, 2) ¸ÀÄAzÀgÀªÀiÁä UÀAqÀ ºÀtªÀÄAvÀ ªÀqÀØgÀ, 3) ²æÃzÉë UÀAqÀ UÀÄAqÀ¥Áà ªÀqÀØgÀ, 4) ±ÁAvÀªÀiÁä UÀAqÀ ®PÀëöät ªÀqÀØgÀ J®ègÀÄ ¸Á: d£ÀvÁ£ÀUÀgÀ ºÀÄqÀV EªÀgÉ®ègÀÆ ¦üAiÀiÁð¢vÀ½UÉ ¤ªÀÄä DqÀÄ ªÀÄjUÀ¼ÀÄ £ÀªÀÄä CAUÀ¼ÀzÀ°è §A¢gÀÄvÀÛªÉ JAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À eÉÆÃvÉ dUÀ¼À ªÀiÁr MwÛ »rzÀÄ PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqÉAiÀÄĪÁUÀ dUÀ¼À ©r¹PÉƼÀî®Ä §AzÀ ®QëöäèÁ¬Ä UÀAqÀ CqÉÃ¥Áà ºÉüÀĪÁ EªÀ½UÉ PÀ°è¤AzÀ vÀ¯ÉAiÀÄ°è ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛ UÁAiÀÄUÉƽ¹gÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 11/2011 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 24-01-2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲æäªÁ¸À vÀAzÉ ¸ÀvÀå£ÁgÁAiÀÄtgÁªÀ PÉÃgÉ, ªÀAiÀÄ: 24 ªÀµÀð, ¸Á: §æºÀätªÁr Z˨ÁgÁ ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ UÀuÉñÀ vÀAzÉ £ÁgÁAiÀÄtgÁªÀ EªÀgÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉJ-38/E-5917 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É £ÀÄgÀPÁ¯ÉÃd¢AzÀ ©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀzÀ PÀqÉUÉ §gÀĪÁUÀ JzÀÄj¤AzÀ DgÉÆæ ¯Áj £ÀA. PÉJ-39/3382 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ UÀuÉñÀ FvÀ£À ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®UÉ rQÌ ºÉÆqÉzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ UÀuÉñÀ£À ºÀuÉAiÀÄ°è ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ, JgÀqÀÄ PÀtÄÚUÀ½UÉ ¥ÉmÁÖV, ªÀÄÆV¤AzÀ, JqÀ Q«¬ÄAzÀ gÀPÀÛ §gÀÄwÛzÀÄÝ, §®ªÉƼÀPÁ°UÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ, §®¥ÁzÀ aA¢AiÀiÁV ªÀiËA¸À ºÉÆgÀ§A¢gÀÄvÀÛzÉ ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆæAiÀÄÄ rQÌ ªÀiÁr vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß WÀl£Á ¸ÀܼÀzÀ¯Éèà ©lÄÖ NrºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É CAvÀ PÉÆmïÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.Raichur District Reported Crimes

¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ vÁ®ÆPÀ ºÀwÛUÀÄqÀØ UÁæªÀÄ ¤ªÁ¹, ±ÀgÀt§¸ÀªÀ vÀAzÉ AiÀÄAPÀgÀqÉØ¥Àà ¹zÀÝtÚ£ÀªÀgï 23 ªÀµÀð, EªÀ£ÀÄ CzÉ UÁæªÀÄzÀ «gÀÄ¥ÁPÀë¥Àà vÀAzÉ CªÀÄgÉñÀ¥Àà PÀqÀ§ÆgÀÄ EªÀgÀ 17 ªÀµÀðzÀ ¥ÀÄwæAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁUÀĪÀÅzÁV ªÀÄ£ÀªÉÇ°¹, ¥ÀĸÀ¯Á¬Ä¹, £ÀA©¹, ¢£ÁAPÀ:14.01.2011 gÀAzÀÄ 19.30 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ïªÉÄÃ¯É C¥ÀºÀj¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ «gÀÄ¥ÁPÀë¥Àà PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ vÀÄ«ðºÁ¼ï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊ PÉÆArzÀÄÝ, C¥ÀºÀgÀtPÉÆ̼ÀUÁVzÀÝ AiÀÄĪÀwAiÀÄÄ ¢£ÁAPÀ:24.01.2011 gÀAzÀÄ 19.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ºÀÆ£ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄzÀ°è vÀ£Àß ¸ÀA¨sÀA¢üPÀgÁzÀ zÁæPÁë¬Ät UÀAqÀ §¸ÀªÀgÁeï EªÀgÉÆA¢UÉ CªÀgÀ ªÀÄ£É PÀqÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß UÀªÀĤ¹zÀ ¦J¸ïL vÀÄ«ðºÁ¼ï oÁuÉ & ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ AiÀÄĪÀwAiÀÄ£ÀÄß oÁuÉUÉ §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ «ZÁj¸À¯ÁV, ¢£ÁAPÀ:14.01.2011 gÀAzÀÄ 20.00 UÀAmÉUÉ ±ÀgÀt§¸ÀªÀ£ÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ïªÉÄÃ¯É vÀ£ÀߣÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ GªÀÄ®Æn UÁæªÀÄPÉÌ §AzÀÄ C°èAzÀ §¸ï ªÀÄÆ®PÀ ²ªÀªÉÆUÀÎ, ±ÀÈAUÉÃj ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄAUÀ¼ÀÆjUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV, ¢£ÁAPÀ:22.01.2011 gÀAzÀÄ 22.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ vÀ£Àß EµÀÖPÉÌ «gÀÄzÀݪÁV MvÁÛAiÀÄ¥ÀƪÀðPÀªÁV 2-3 ¸À® zÉÊ»PÀ ¸ÀA¥ÀPÀð ºÉÆA¢gÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ºÉýPÉ PÉÆnÖzÀÝgÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ°è PÀ®A:376 ¨sÁ.zÀA.¸ÀA C¼ÀªÀr¸À®Ä £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄPÉÌ ªÀÄ£À«¥ÀvÀæ §gÉzÀÄPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ ªÀÄÄAzÀĪÀgɹgÀÄvÁÛgÉ.


 

    ¢£ÁAPÀ:24.01.2011 gÀAzÀÄ 20.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ gÀAUÀ¥Àà vÀAzÉ gÀAUÀ¥Àà zÉÆgÉ, QµÀÖ¥Àà vÀAzÉ gÀAUÀ¥Àà, ºÀ£ÀĪÀÄAvÁæAiÀÄ vÀAzÉ gÀAUÀ¥Àà, ªÀÄÄPÀÌtÚ vÀAzÉ ¨sÀÆvÉÃ¥Àà ªÀiÁåUÉÃj ªÀÄvÀÄÛ DAd£ÉÃAiÀÄ vÀAzÉ gÁAiÀÄ¥Àà J®ègÀÆ ¸Á:DPÀ¼ÀPÀÄA¦ EªÀgÉ®ègÀÆ ¸ÉÃj, CzÉ UÁæªÀÄzÀ ºÉÆÃl¯ïzÉƼÀVzÀÝ £ÁUÀ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà 32 ªÀµÀð EªÀ£À ªÉƨÉʯï¥sÉÆãïUÉ PÀgɧA¢zÀÝjAzÀ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄvÀÛ ºÉÆÃl¯ï ¤AzÀ ºÉÆgÀUÉ §A¢zÀÝjAzÀ UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvï ªÉÄA§gï DV¢Ýä CAvÁ ¢üªÀiÁPï ªÀiÁqÀÄvÉÛãÀÄ CAvÁ eÁw¤AzÀ£É ªÀiÁr CªÁZÀå±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ, PÀ°è¤AzÀ ªÀÄvÀÄÛ ZÀ¥Àà°¬ÄAzÀ ºÉÆqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ ©r¸À®Ä §AzÀ £ÁUÀ¥Àà£À ¥Àwß ªÀÄvÀÄÛ CwÛUÉUÀÆ ¸ÀºÁ ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ²ªÀ¥Àà PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ eÁ®ºÀ½î oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ vÁ®ÆPÀ ªÀÄZÀðmÁ¼ï UÁæªÀÄ ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ°ègÀĪÀ ¸ÀtÚ¸ÉÆêÀÄ¥Àà vÀAzÉ ©üêÀÄgÁAiÀÄ & ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà vÀAzÉ ºÉêÀiÁzÀæ¥Àà EªÀgÀ d«Ää£À ¥ÀPÀÌzÀ°ègÀĪÀ, dA§®ªÀÄä UÀAqÀ ¢:DAd£ÉÃAiÀÄ ¸Á:ªÀÄZÀðmÁ¼ï EªÀgÀ d«Ää£À°è MvÀÄÛªÀj ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹zÀÝjAzÀ dA§®ªÀÄä £ÁåAiÀiÁ®zÀAiÀÄzÀ°è zÁªÉ ¸À°è¹, N.J¸ï.¸ÀASÉå:119/2009 £ÉÃzÀÝgÀ£ÀéAiÀÄ vÀqÉAiÀiÁeÉÕAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄ PÉÆArzÀÝ£ÀÄß G®èAX¹, d«Ää£À°è G¼ÀĪÉÄ ªÀiÁqÀ®Ä vÉÆAzÀgÉ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝzÀÝ®èzÉ ¢£ÁAPÀ:13.01.2011 gÀAzÀÄ ºÉÆ®zÀ°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ dA§®ªÀÄä ªÀÄvÀÄÛ CªÀ¼À ªÀÄUÀ¤UÉ PÉÆ¯É ªÀiÁr, d«ÄãÀÄ vÉUÉzÀÄPÉƼÀÄîvÉÛêÉAzÀÄ fêÀ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ, vÀ£ÀUÀÆ ªÀÄvÀÄÛ vÀ£Àß ªÀÄUÀ¤UÉ ¥Áæt¨sÀAiÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¢£ÁAPÀ:24.01.2011 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ AiÀÄgÀUÉÃgÁ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

    ¢£ÁAPÀ:13.01.2011 gÀAzÀÄ 11.30 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ªÀÄ®ètÚ, £ÁgÁAiÀÄt, ¥sÁ¸ÀÖgï ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉ 5-6 d£ÀgÀÄ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ UÁtzsÁ¼À ¥ÁæxÀ«ÄPÀ DgÉÆÃUÀåPÉÃAzÀæPÉÌ §AzÀÄ ºÉÆgÀgÉÆÃV¼À£ÀÄß ¥ÀjÃQë¸ÀÄwÛzÀÝ ªÉÊzsÁå¢üPÁjUÀ¼ÁzÀ qÁ: ¨sÀĪÀ£ÉñÀéj J¸ï.J.UËqÀgï EªÀgÀ£ÀÄß ¨sÉÃnªÀiÁr, £À¸Àð avÁæ EªÀgÀ ¸ÀºÉÆÃzÀgÀ£ÉAzÀÄ ¥ÀjZÀAiÀÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀ ªÀÄ®ètÚ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÀgÀÄ avÁæ EªÀgÀ ªÉÃvÀ£À ªÀÄvÀÄÛ ¢£ÁAPÀ:06.12.2010 gÀAzÀÄ ©qÀÄUÀqÉAiÀiÁV ºÉÆÃVgÀĪÀ £À¸Àð C£ÀÄgÁzsÀ EªÀgÀ ªÉÃvÀ£À ªÀiÁqÀĪÀAvÉ MvÁ۬Ĺ, ªÉÃvÀ£À ªÀiÁqÀ¢zÀÝgÉ ¤ªÀÄä «gÀÄzÀÝ CmÁæ¹n PÉÃ¸ï ªÀiÁqÀÄvÉÛêÉAzÀÄ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÝ®èzÉ PÉÆÃuÉUÉ ©ÃUÀ ºÁQ ¨ÉAQ ºÀZÀÄÑvÉÛêÉAzÀÄ zËdð£ÀåªÉ¸ÀV ªÀiÁ£À¹ÃPÀ QgÀÄPÀļÀ ¤Ãr fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ qÁ: ¨sÀĪÀ£ÉñÀéj J¸ï.J.UËqÀgï ªÉÊzsÁå¢üPÁjUÀ¼ÀÄ ¥ÁæxÀ«ÄPÀ DgÉÆÃUÀå PÉÃAzÀæ UÁtzsÁ¼ÀgÀªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ:24.01.2011 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ EqÀ¥À£ÀÆgÀÄ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

¢£ÁAPÀ:23.01.2011 gÀAzÀÄ 16.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ £ÁUÀ¥Àà vÀAzÉ §¸À¥Àà ¸Á:CzÀgÀUÀÄAa vÁ:ºÀħâ½î, EªÀ£ÀÄ «Ä¤§¸ï£ÀÄß ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ-UÀAUÁªÀw gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹, ªÉÃUÀ¤AiÀÄAvÀæt ªÀiÁqÀ¯ÁUÀzÉ UÉÆgÉèÁ¼ï PÁåA¥ï ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛ §¢AiÀÄ°è £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ ²ªÀ¥Àà vÀAzÉ UÀÄqÀzÀ¥Àà 40 ªÀµÀð, ¸Á:PÉ.¸ÀÆUÀÆgÀÄ EªÀ¤UÉ rQÌPÉÆnÖzÀÝjAzÀ ¨sÁj UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉAzÀÄ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ²ªÀ¥Àà ¢£ÁAPÀ:24.01.2011 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

¢£ÁAPÀ:24.01.2011 gÀAzÀÄ 11.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ PÀȵÀgïfÃ¥ÀĸÀASÉå:PÉJ.36,7980 £ÉÃzÀÝgÀ°è ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄUÀ¼À£ÀÄß G®èAX¹, ¤UÀ¢üvÀ ¥ÀæªÀiÁtQÌAvÀ ºÉaÑ£À ¸ÀASÉåAiÀÄ°è ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀgÀ£ÀÄß PÀÆræ¹zÀÝ®èzÉ fÃ¥ï£À ¨Á£Émï & mÁ¥ïªÉÄÃ¯É ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀgÀ£ÀÄß PÀÆr¹, ¥sÀÄmïgɸïÖªÉÄÃ¯É ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀgÀ£ÀÄß ¤°è¹ PÉÆAqÀÄ ¹gÀªÁgÀ UÁæªÀÄzÀ ªÀiÁ£À« PÁæ¸ï ºÀwÛgÀzÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß UÀªÀĤ¹zÀ, ²æà ¸ÀwñÀ PÀĪÀiÁgï PÁA¨Éî ¦J¸ïL ¹gÀªÁgÀ oÁuÉ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀgÀ ¸ÀÄgÀPÀëvÁ zÀȶ֬ÄAzÀ fÃ¥ÀÄ ZÁ®PÀ ªÀĺÁzÉêï vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÁæAiÀÄ 28 ªÀµÀð, ¸Á:PÀgÀrUÀÄqÀØ vÁ:ªÀiÁ£À« EªÀ£À «gÀÄzÀÝ ¹gÀªÁgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

¢£ÁAPÀ:24.01.2011 gÀAzÀÄ 09.30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ-ºÉÊzÁæ¨Ázï ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ £ÀUÀgÀzÀ UÉÆñÁ® gÀ¸ÉÛAiÀÄ°ègÀĪÀ ºÀ¼É ®Qëöäà ªÉéæqïÓ ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛ¸ÀAZÁgÀPÉÌ CrØ AiÀiÁUÀĪÀAvÉ ¯Áj¸ÀASÉå: PÉJ.36,5944 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ¤®ÄUÀqɪÀiÁr, 11.00 UÀAmÉAiÀĪÀgÉUÉ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß ¨ÉÃgÉqÉ ¸ÀܼÁAvÀgÀUÉƽ¹zÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀÄUÀªÀÄ gÀ¸ÉÛ ¸ÀAZÁgÀPÉÌ CrØ¥Àr¹zÀ, ¯Áj ZÁ®PÀ GªÉÄñÀ vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄUËqÀ ¸Á:vÁªÀgÀUÉÃgÁ EªÀgÀ «gÀÄzÀÝ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ¸ÀAZÁgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¢£ÁAPÀ:24.01.2011 gÀAzÀÄ 18.30 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ dºÁAVÃgÀ ¸Á:PÀ®ÆègÀÄ EªÀgÀ PÀ®ÆègÀÄ ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ°ègÀĪÀ d«Ää£À°ègÀĪÀ zÁjAiÀÄ°è CzÉ UÁæªÀÄzÀ zÉÆqÀØ dA§tÚ vÀAzÉ ¯Á®¥Àà 45 ªÀµÀð EªÀ£ÀÄ JwÛ£À §ArAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß £ÉÆÃrzÀ dºÁAVÃgÀ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉ ªÀÄÆgÀÄ d£ÀgÀÄ ¸ÉÃj, CPÀæªÀĪÁV §ArAiÀÄ£ÀÄß vÀqÉzÀÄ ¤°è¹, £ÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ°è zÁj E®èªÉAzÀÄ CªÁZÀå±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ ©r¸À®Ä §AzÀ zÉÆqÀØdA§tÚ£À ¸ÀºÉÆÃzÀgÀ ¸ÀtÚdA§tÚ¤UÀÆ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ fêÀ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ zÉÆqÀØdA§tÚ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¹gÀªÁgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

GULBARGA DISTRICT REPORTED CRIME

PÀ¼ÀîvÀ£À ¥ÀæPÀgÀt :

JA.©.£ÀUÀgÀ oÁuÉ :²æà C±ÉÆÃPÀ vÀAzÉ gÀÄzÀæªÀÄĤ zÉÆqÀتÀĤ ¸Á|| frJ PÁ¯ÉÆä UÀÄ®§UÁð gÀªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ:23-01-2011 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ ªÀģɬÄAzÀ ¸ÀA§A¢PÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃV ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¨ÁV® Qð ªÀÄÄjzÀÄ C®ªÀiÁjAiÀÄ°ènÖzÀÝ 2 vÉÆ¯É §AUÁgÀzÀ ªÀÄAUÀ¼À ¸ÀÆvÀæ. ªÀÄvÀÄÛ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ. 20,000/- »ÃUÉ MlÄÖ 50,000/-gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À ªÀiË®åzÀÄÝ AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ zÀÆgÀÄ ¸À°è¹zÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ JA.©.£ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

PÉÆ¥Àà¼À f¯Éè

C¼ÀªÀAr ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 03/2011 PÀ®A. 341, 323, 504, ¸À»vÀ 34 L¦¹.

¦üAiÀiÁ𢠱ÁAvÀªÀÄä, ¸Á:©¸ÀgÀ½î gÀªÀgÀ GzÉÆåÃUÀ SÁwæ JgÀqÀÄ PÁqÀðUÀ¼ÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄw ¸ÀzÀ¸Éå ¹zÀݪÀÄä EªÀgÀ ºÀwÛgÀ EzÀÄÝ C£ÉÃPÀ ¨Áj PÉýzÀÝgÀÄ PÉÆnÖgÀĪÀ¢®è. ºÁUÀÆ ¢£ÁAPÀ: 24-01-11 gÀAzÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄwAiÀÄ°è «ÄnAUï EzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢ü ºÁUÀÆ DPÉAiÀÄ ªÀÄPÀ̼ÀÄ C°èUÉ ºÉÆÃV PÁqÀðUÀ¼À£ÀÄß PÉÆqÀĪÀAvÉ PÉý¸ÀzÀÄÝ DUÀ C°èAiÉÄà EzÀÝ ]]¹zÀݪÀÄä 2]ªÉAPÀgÀrØ 3]UÉÆ«AzÀgÀrØ 4] GªÉÄñÀgÀrØ J®ègÀÆ ¸Á:©¸ÀgÀ½î UÁæªÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ºÁUÀÆ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ºÉÆqÉ-§r ªÀiÁr ºÉÆmÉÖUÉ M¼À¥ÉlÄÖ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

C¼ÀªÀAr ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 02/2011 PÀ®A. 341, 323, 325, 504, ¸À»vÀ 34 L¦¹.

¦üAiÀiÁð¢ GªÉÄñÀ gÉrØ, ¸Á: ©¸ÀgÀ½î gÀªÀgÀ vÁ¬Ä ¹zÀݪÀÄä EªÀgÀÄ ¸ÀzÀå UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄwAiÀÄ°è ¸ÀzÀ¸Àå½zÀÄÝ. ¥ÀAZÁAiÀÄwAiÀÄ «µÀAiÀĪÁV DgÉÆævÀgÀÄ ªÉʵÀªÀÄå ElÄÖPÉÆArzÀÄÝ F «µÀAiÀĪÁV ¢£ÁAPÀ: 24-01-11 gÀAzÀÄ DgÉÆævÀgÀÄ PÀÆr ¥ÀAZÁAiÀÄw ºÀwÛgÀ EzÀÝ ¦ügÁå¢ü ºÁUÀÆ vÁ¬ÄUÉ ºÁUÀÆ CtÚ¤UÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ºÁUÀÆ ¦üAiÀiÁð¢üUÉ ºÉÆqÉ-§r ªÀiÁr JqÀUÉÊUÉ ¨sÁj M¼À¥ÉlÄÖ ªÀiÁr ªÀÄÆ¼É ªÀÄÄjvÀªÁVzÉ CAvÁ ºÁUÀÆ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊUÉƼÀÄî «£ÀAw CAvÁ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁð¢ü ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 02/2011 PÀ®A. 279, 338 L¦¹.

¢£ÁAPÀ: 24-01-2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£À ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ¢Ã¥Á EªÀ¼ÀÄ PÉÆ¥Àà¼À ¢AzÀ PÉ.J¸ï.Dgï.n.¹ §¸ï PÉ.J-37/J¥sï-310 £ÉÃzÀÝgÀ°è J£ï.ºÉZï-63 gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÀÄÆ®PÀ F±ÀtÚ UÀļÀUÀtÚ£ÀªÀgï PÁ¯ÉÃeï £À°ègÀĪÀ vÀªÀÄä PÁåAn£ÀUÉ ºÉÆgÀnzÀÄÝ ¸ÀzÀj §¸ï zÀzÉÃUÀ¯ï zÁn F±ÀtÚ £ÀªÀgÀ PÁ¯ÉÃeï ºÀwÛgÀ §AzÀÄ ¤AwzÀÄ ¢Ã¥Á EªÀ¼ÀÄ E½AiÀÄÆwÛgÀĪÁUÀ §¸ï PÀAqÀPÀÖgï CPÀâgï EvÀ£ÀÄ C®PÀëvÀ£À ¢AzÀ E½AiÀÄĪÀzÀ£ÀÄß UÀªÀĤ¸ÀzÉ §¸ï ZÁ®PÀ¤UÉ ªÀÄÄAzÀPÉÌ ºÉÆÃUÀ®Ä w½¹zÀÄÝ EzÀjAzÀ §¸ï ZÁ®PÀ gÁdªÀĺÀäzÀ EvÀ£ÀÄ ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀgÀÄ E½¬ÄªÀzÀ£ÀÄß UÀªÀĤ¸ÀzÉ C®PÀëvÀ£À ¢AzÀ ªÉÃUÀªÁV ªÀÄÄAzÀPÉÌ ZÀ¯Á¬Ä¹zÀÝjAzÀ ¢Ã¥Á EªÀ¼ÀÄ PɼÀUÉ ©zÀÄÝ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ UÉÆArzÀÝjAzÀ CªÀ¼À vÀAzÉ §¸ï ZÁ®PÀ ºÁUÀÆ §¸ï ¤ªÁðºÀPÀ£À ªÉÄÃ¯É ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊUÉƼÀî®Ä ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄrDgï £ÀA. 03/2011 PÀ®A. 174 ¹Dg惡

ªÀÄÈvÀ £ÁUÀgÁd vÀAzÉ ªÀĺÁ°AUÀ¥Àà ±Áå« ¸Á. ¨ÉlUÉÃj FvÀ£ÀÄ ±À§j ªÀįÉÊ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀPÉÌ ºÉÆÃV ªÁ¥À¸ï §AzÀÄ ¢£ÁAPÀ. 18-01-11 gÀAzÀÄ ¥ÀÆeÁ ¸ÁªÀiÁVæUÀ¼À£ÀÄß vÀÄAUÀ¨sÀzÁæ £À¢AiÀÄ°è ©qÀ®Ä §AzÁUÀ ªÀÄÈvÀ¤UÉ FdÄ ¨ÁgÀzÉà £À¢AiÀÄ°è ©zÀÄÝ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ, ªÀÄÈvÀ£À ±ÀªÀªÀÅ ¢£ÁAPÀ. 24-01-11 gÀAzÀÄ ¤Ãj£À ªÉÄÃ¯É vÉðzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj WÀl£É DPÀ¹äÃPÀªÁV dgÀÄVzÀÄÝ, ªÀÄÈvÀ£À ¸Á«£À°è AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀzÉà vÀgÀºÀzÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀ¢¯Áè CAvÀ ªÀÄÄAvÁVzÀÝ °TvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 14/2011 PÀ®A. 498 (J) ¸À»vÀ 34 L¦¹

¢£ÁAPÀ: 24-01-2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw ±ÁgÀzÀ UÀAqÀ ªÉAPÀmÉñÀ CPÀ̸Á°UÀ, ªÀAiÀiÁ: 25 ªÀµÀð, eÁ: CPÀ̸Á°UÀ, G: ªÀÄ£ÉUÉ®¸À, ¸Á: gÁfê UÁA¢ü £ÀUÀgÀ PÁgÀlV, vÁ: UÀAUÁªÀw. oÁuÉUÉ ºÁdgÁV °TvÀ ¦AiÀiÁð¢ü ¸À°è¹zÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÀAzÀgÉ vÀ£ÀߣÀÄß PÁgÀlVAiÀÄ gÁfê UÁA¢ü £ÀUÀgÀ ªÉÃAPÀmÉñÀ vÀAzÉ gÁd¥Àà CPÀ̸Á°UÀ EªÀ£ÉÆA¢UÉ ¢£ÁAPÀ: 26-08-2007 gÀ°è ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£É ºÁªÉÃj vÁ®ÆQ£À ºÀA¢UÀ£ÀÆj£À°è ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ UÀÄgÀÄ»jAiÀÄgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è ®UÀß ªÀiÁrPÉÆnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ®UÀߪÁzÀ £ÀAvÀgÀ E§âgÀÆ UÀAqÀ ºÉAqÀw UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ZÉ£ÁßVzÀÄÝ CªÀjUÉ MAzÀÄ ¥À®è« CAvÁ ºÉtÄÚ ªÀÄUÀÄ PÀÆqÀ EgÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁzÀ JgÀqÀÄ ªÀµÀðUÀ¼À £ÀAvÀgÀzÀ ¢£ÀUÀ¼À°è DPÉAiÀÄ CvÉÛ gÀvÀߪÀÄä ºÁUÀÆ DPÉAiÀÄ vÀAV ¸ÀgÉÆÃeÁ ªÀÄvÀÄÛ DPÉAiÀÄ UÀAqÀ £À£ÀUÉ ¢£Á®Ä zÉ»PÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ£À¹PÀªÁV QgÀÄPÀļÀ PÉÆqÀÄvÁÛ vÀ£ÀUÉ ¸ÀjAiÀiÁV PÉÆqÀzÉ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆgÉUÉ ºÉÆÃUÀÄ CAvÁ PɬÄAzÀ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr PÀ¼ÀÄ»¹zÀÝgÀÄ. £ÀªÀÄä »jAiÀÄgÀÄ £À£ÀUÉ ºÉÆA¢PÉÆAqÀÄ ¨Á¼Éé ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀ¨ÉÃÃPÀÄ CAvÁ vÀ£Àß CvÉÛ ªÀÄvÀÄÛ UÀAqÀ¤UÉ §Ä¢ÝªÁzÀ ºÉýzÀÝgÀÄ CµÀÖPÉÌ ¸ÀĪÀÄä£ÁUÀzÉ £À£ÀߣÀÄß ªÀÄvÉÛ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr PÀ¼ÀÄ»¹ PÀ«vÁ JA¨ÁPÉAiÉÆA¢UÉ C£ÉÊwPÀ ¸ÀA§AzsÀ ºÉÆA¢gÀÄvÁÛ£É. PÁgÀt F WÀl£ÉUÉ PÁgÀtgÁzÀ vÀ£Àß UÀAqÀ ªÉAPÀmÉñÀ, CvÉÛ gÀvÀߪÀÄä, DPÉAiÀÄ vÀAV ¸ÀgÉÆÃeÁ, ªÀÄvÀÄÛ PÀ«vÁ EªÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw CAvÁ ªÀÄÄAvÁV EzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.