Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Monday, January 14, 2019

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 14-01-2019

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 14-01-2019

©ÃzÀgÀ £ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀA. 11/2019, PÀ®A. 87 PÉ.¦ PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ 13-01-2019 gÀAzÀÄ £Ë¨ÁzÀ CgÀtå ¥ÀæzÉñÀ RįÁè ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 5-6 d£ÀgÀÄ ºÀt ºÀaÑ ¥ÀtvÉÆlÄÖ £À¹Ã©£À dÆeÁl CAzÀgï-¨ÁºÁgï Dl DqÀÄwÛzÁgÉAzÀÄ AiÀįÁè°AUï PÀÄ£ÀÆßgÀ ¦.J¸ï.L(PÁ¸ÀÄ) £ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀjUÉ RavÀ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, oÁuÉAiÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆqÀ£É £Ë¨ÁzÀ£À ¥sÁgɸÀÖ PÀbÉÃjAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ RįÁè ¥ÀæzÉñÀzÀ°è ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ¯ÁV DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ¸ÀAUÀªÉÄñÀ vÀAzÉ UÀÄgÀ¥Àà ¨sÀAUÀÆgÉ, ªÀAiÀÄ: 36 ªÀµÀð, 2) ¥ÀæPÁ±À vÀAzÉ ©üªÀÄgÁªÀ DtzÀÆgÉ, ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð, 3) «±Àé£ÁxÀ vÀAzsÉ ¹zÁæªÀÄ¥Àà §ÄzsÉÃgÁ, ªÀAiÀÄ: 47 ªÀµÀð, 4) §¸ÀégÁd vÀAzÉ F±ÀégÀ PÀteÉ, ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð, 5) ²ªÀ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Àà ªÀÄÆ®UÉ, ªÀAiÀÄ: 32 ªÀµÀð ºÁUÀÆ 6) ¸ÀAvÉÆõÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ UÀÄgÀ¥Àà ¨sÀAUÀÆgÉ, ªÀAiÀÄ: 38 ªÀµÀð, J®ègÀÆ eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ ºÁUÀÆ ¸Á: ºÀ¼É £Ë¨ÁzÀ ©ÃzÀgÀ EªÀgÉ®ègÀÆ UÀÄA¥ÁV PÀĽvÀÄ CAzÀgï-¨ÁºÀgï JA§ £À¹Ã©£À dÆeÁl DqÀÄwÛgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr RavÀ¥Àr¹PÉÆAqÀÄ CªÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ CªÀjAzÀ MlÄÖ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 22,330/- ºÁUÀÆ 52 E¹àÃmï J¯ÉUÀ¼ÀÄ ¥ÀAZÀgÀ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÞ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

UÁA¢ü UÀAd ¥Éưøï oÁuÉ, ©ÃzÀgÀ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀA. 12/2019, PÀ®A. PÀ®A 41(r), 102 ¹.Dgï.¦.¹ ªÀÄvÀÄÛ PÀ®A. 379 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 13-01-2019 gÀAzÀÄ ¥Àæ¨sÁPÀgÀ ¥Ánî, ¦.J¸ï.L(C«), UÁA¢ü UÀAd ¥Éưøï oÁuÉ, ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀÄ vÀªÀÄä ¹§âA¢AiÀĪÀgÀ eÉÆvÉAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É UÁA¢ü UÀAd ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ ¸ÀgÀºÀ¢Ý£À ¸ÀAUÀªÉÄñÀégÀ PÁ¯ÉÆä, ºÀ£ÀĪÀiÁ£À £ÀUÀgÀ, a¢æ gÉÆÃqÀzÀ°è ¥ÉmÉÆæðAUÀ PÀvÀðªÀå ¤ªÀð»¸ÀÄvÁÛ «zÁå£ÀUÀgÀ PÁ¯ÉÆäAiÀÄ°ègÀĪÀ ®Qëöä¨Á¬Ä PÀªÀÄoÁuÉ ±Á¯É ºÀwÛgÀ ºÉÆÃzÁUÀ J.¦.JªÀiï.¹ PÀqɬÄAzÀ «zÁå£ÀUÀgÀ PÁ¯ÉÆä PÀqÉUÉ MAzÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® §gÀÄwÛzÀÝ M§â ºÀÄqÀÄUÀ ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ ¥ÉÆ°Ã¸ï ¸ÀªÀĪÀ¸ÀÛçzÀ°ègÀĪÀÅzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr ¸À«ÄÃ¥À §gÀÄwÛzÀÝAvÉ CªÀ£ÀÄ £ÀA§gÀ ¥ÉèÃmï E®èzÀ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® wgÀÄV¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÀµÀÖgÀ°è ¸ÀA±ÀAiÀÄ¥ÀlÄÖ CªÀ£À£ÀÄß ¨É£ÀßwÛ »rzÀÄPÉÆAqÀÄ «ZÁj¸À®Ä CªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ ªÉÆzÀ®Ä ©ÃgÀ¥Àà £ÀAvÀgÀ ºÀtªÀÄAvÀ CAvÀ »ÃUÉ ºÉýzÀÝjAzÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ ¸ÀªÀÄAd¸ÀªÁzÀ GvÀÛgÀ PÉÆqÀzÀ PÁgÀt ¥ÀÄ£À: ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À£ÀÄß «ZÁj¸À®Ä DUÀ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ µÀtÄäR vÀAzÉ gÁdPÀĪÀiÁgÀ RAqÉæ, ªÀAiÀÄ: 19 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: «zÁå£ÀUÀgÀ PÁ¯ÉÆä, ©ÃzÀgÀ CAvÀ ºÉýzÀÄÝ CªÀ£À ºÀwÛgÀ EzÀÝ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ°£À zÁR¯Áw §UÉÎ PÉýzÁUÀ CªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÀwÛgÀ EzÀÝ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ°£À §UÉÎ AiÀiÁªÀÅzÉà zÁR¯ÁwUÀ¼ÀÄ EgÀĪÀÅ¢®è CAvÀ w½¹zÀ£ÀÄ, ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® AiÀiÁgÀzÀÄ CAvÀ PÉýzÁUÀ FUÀ 8-10 ¢ªÀ¸ÀUÀ¼À »AzÉ vÉ®AUÁtzÀ°è MAzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¤°è¹zÀ£ÀÄß PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §A¢gÀÄvÉÛÃ£É CAvÀ w½¹zÁUÀ ¥Àj²Ã°¸À®Ä CzÀÄ ¤Ã° §tÚzÀ ¥Áå±À£ï ¥ÉÆæà ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® EzÀÄÝ CzÀgÀ ZÁ¹¸ï £ÀA. JA.©.J¯ï.ºÉZï.J.10.©.PÉ.J¥sï.ºÉZï.E.00149, EAfÃ£ï £ÀA. ºÉZï.J.10.E.n.J¥sï.ºÉZï.E.11137 EzÀÄÝ, EzÀgÀ C.Q 30,000/- gÀÆ. ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀÅzÀ£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ£À «gÀÄzÀÞ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

zsÀ£ÀÆßgÁ ¥Éưøï oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀA. 11/2019, PÀ®A. 457, 380 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 12-01-2019 gÀAzÀÄ 2230 UÀAmɬÄAzÀ ¢£ÁAPÀ 13-01-2019 gÀAzÀÄ 0230 UÀAmÉAiÀÄ ªÀÄzsÀåzÀ CªÀ¢üAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠤îPÀAoÀ vÀAzÉ £ÀgÀ¹AUÀ ªÉƼÀPÉgÉ ªÀAiÀÄ: 34 ªÀµÀð, eÁw: ¥Àj²µÀ× eÁw, ¸Á: PÉÆtªÉļÀPÀÄAzÁ gÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¨ÁV°UÉ ºÁQzÀ ©ÃUÀ ªÀÄÄjzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ C®ªÀiÁgÁzÀ PÉÆAr ªÀÄÄjzÀÄ C®ªÀiÁgÁzÀ°èzÀÝ 1) £ÀUÀzÀÄ ºÀt 3,000/- gÀÆ., 2)  MAzÀÄ vÉÆ¯É §AUÁgÀzÀ UÀÄAr£À ¸ÀgÀ C.Q 15,000/- gÀÆ., 3) 3 UÁæA §AUÁgÀ MAzÀÄ GAUÀÄgÀÄ C.Q 5,000 ªÀÄvÀÄÛ 4) 20 vÉÆ¯É ¨É½îAiÀÄ MAzÀÄ eÉÆvÉ PÁ°£À°è ºÁQPÉƼÀÄîªÀ ZÉÊ£À C.Q 2,000/- gÀÆ., »ÃUÉ MlÄÖ 25,000/- gÀÆ¥Á¬ÄAiÀÄ£ÀÄß PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.