Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Saturday, January 19, 2013

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 19-01-2013

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 19-01-2013

ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA. 01/2013, PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 15-01-2013 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ PÀ¸ÀÆÛgÀ¨Á¬Ä UÀAqÀ gÁdPÀĪÀiÁgÀ ¨sÀÄgÉ  ªÀAiÀÄ: 50          ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: D£ÀAzÀªÁr EªÀgÀÄ vÀ£Àß ªÀÄUÀ£ÁzÀ ¹zÁæªÉÄñÀégÀ vÀAzÉ gÁdPÀĪÀiÁgÀ ¨sÀÄgÉ  ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð, EªÀj§âgÀÆ vÉÆÃj §¸ÀªÀuÁÚ eÁvÉæUÉ §AzÀÄ ¹zÁæªÉÄñÀégÀ EvÀ£ÀÄ ¸ÁߣÀ ªÀiÁqÀ®Ä ªÀiÁAeÁæ £À¢ ¤Ãj£À°è EeÁqÀĪÁUÀ zÀ«ÄäUÉ §AzÀÄ DPÀ¹äPÀªÁV ¤Ãj£À°è ªÀÄļÀÄV ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É, ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ ¸Á«£À°è AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ®Æ AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 18-01-2013 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA. 02/2013, PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 11-01-2013 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ avÀæªÀiÁä UÀAqÀ ±ÀAPÀgÀ ºÀÄ®¸ÀÆgÉ ¸Á: ºÀÄtf(J) EªÀgÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄvÁÛ PÀĽvÁUÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è PÀgÉAl EgÀ°¯Áè, ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ £ÁUÀªÀiÁä UÀAqÀ ªÀĺÉñÀ ªÀļÀZÁ¥ÀÆgÀ ªÀAiÀÄ: 19 ªÀµÀð, eÁw: PÀÄgÀħ, ¸Á: §¼ÀvÀ(§), ¸ÀzsÀå: ºÀÄtf(J) UÁæªÀÄ EPÉAiÀÄÄ CqÀÄUÉ ªÀiÁqÀĪÀ ¸À®ÄªÁV ¥ÀmÁzÀ ªÉÄÃ¯É EnÖzÀÝ aªÀÄt vÉUÉzÀÄPÉƼÀî®Ä ºÉÆÃzÁUÀ D UÁf£À aªÀÄt PÉʬÄAzÀ MªÉÄä¯É PɼÀUÉ ©zÀÄÝ MqÉzÀÄ DPÀ¹äPÀªÁV £ÁUÀªÀiÁä EPÉAiÀÄ ªÉÄʪÉÄð£À §mÉÖUÀ½UÉ vÀUÀÄ° £ÀAvÀgÀ ªÉÄÊUÉ ºÀwÛgÀÄvÀÛzÉ, DUÀ CzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr ¦üAiÀÄð¢AiÀĪÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ MAzÀÄ PÉÆÃqÀ ¤ÃgÀÄ vÀAzÀÄ DPÉAiÀÄ ªÉÄʪÉÄÃ¯É ºÁQ ¨ÉAQ Dj¹ £ÉÆÃqÀ®Ä DPÉAiÀÄ ¨É£ÀÄß, JzÉ ¨sÁUÀ, JgÀqÀÄ PÁ°£À vÉÆqÉ, PÀÄwÛUÉ ºÀwÛgÀ, ªÀÄÄR ºÁUÀÆ JgÀqÀÄ PÉÊUÀ¼ÀÄ ¸ÀÄnÖgÀÄvÀÛªÉ, £ÀAvÀgÀ £ÁUÀªÀiÁä EPÉUÉ ¨sÁ°Ì ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÀÄ C°èAzÀ ºÉaÑ£À aQvÉì PÀÄjvÀÄ ©ÃzÀgÀ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÀÄ zÁR°¹zÁUÀ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉà £ÁUÀªÀiÁä EPÉAiÀÄÄ ¢£ÁAPÀ 18-01-2013 gÀAzÀÄ ©ÃzÀgÀ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 08/2013, PÀ®A 279, 337, 304(J) L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
¦üAiÀiÁð¢ ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀgÁªÀ ZÀ¥Ààr ªÀAiÀÄ: 36 ªÀµÀð, eÁw: PÀªÀiÁä, ¸Á: §AeÁgÁ »¯ï ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ EªÀgÀÄ ºÁUÀÆ EvÀgÀÄ PÀÆr PÁgÀ £ÀA. J¦-27/JºÉZï-5558 £ÉÃzÀgÀ°è ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ¤AzÀ UÉÆêÁPÉÌ ºÉÆÃV ªÀÄgÀ½ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ 16-01-2013 gÀAzÀÄ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EAqÀ¹ÖçÃAiÀįï KjAiÀiÁzÀ°è §AzÁUÀ JzÀÄj¤AzÀ §gÀÄwÛzÀÝ n¥ÀàgÀ £ÀA            J¦-12/«-1956 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ DgÉÆæAiÀÄÄ vÀ£Àß n¥ÀàgÀ£ÀÄß E£ÉÆßAzÀÄ ªÁºÀ£ÀPÉÌ NªÀgÀ mÉÃPï ªÀiÁqÀÄvÀÛ vÀ£Àß ¸ÉÊqï ©lÄÖ gÉÆÃr£À §®PÉÌ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÉÊrUÉ Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¨ÉÃdªÁ¨ÁÝj¬ÄAzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr E£ÉßãÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ PÁjUÉ ªÀÄÄSÁªÀÄÄT rQÌ ªÀiÁqÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ w½zÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß PÁgÀ£ÀÄß §®PÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÁUÀ DgÉÆæAiÀÄÄ vÀ£Àß n¥ÀàgÀ£ÀÄß vÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ PÁj£À JqÀ »A¨sÁUÀPÉÌ rQÌ ªÀiÁr C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹ vÀ£Àß n¥ÀàgÀ£ÀÄß gÉÆÃr£À PɼÀUÉ vÀVΣÀ°è vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV «zÀÄåvï PÀA§PÉÌ rQÌ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É, ¸ÀzÀj rQ̬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ PÁj£À°è »AzÉ PÀĽvÀ f.gÀªÉÄñÀ EªÀgÀ vÀ¯ÉUÉ, JqÀUÀtÂÚ£À ªÉÄïÉ, UÀmÁ¬ÄUÉ, JgÀqÀÆ PÉÊUÀ½UÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ ºÁUÀÆ G½zÀªÀjUÉ AiÀiÁªÀÅzÉà UÁAiÀÄUÀ¼ÁV®è, PÁgÀÄ qÁåªÉÄeï DVgÀÄvÀÛzÉ, DgÉÆæAiÀÄÄ rQÌ ºÉÆqÉzÀ «zÀÄåvï PÀA§ ªÀÄÄj¢gÀÄvÀÛzÉ, DgÉÆæAiÀÄÄ vÀ£Àß ªÀºÀ£À ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É, £ÀAvÀgÀ UÁAiÀÄUÉÆAqÀ f.gÀªÉÄñÀ UÉÆÃqÀ¥À°è ¸Á: ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ EvÀ¤UÉ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ ºÉaÑ£À aQvÉì PÀÄjvÀÄ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ C¥ÉÆïÉÆ D¸ÀàvÉæUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÁUÀ f.gÀªÉÄñÀ EvÀ£ÀÄ aQvÉì PÁ®PÉÌ ¢£ÁAPÀ           17-01-2013 gÀAzÀÄ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 08/2013, PÀ®A ºÀÄqÀÄV PÁuÉ :-
¢£ÁAPÀ 16-01-2013 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ ZÀAzÀæPÁAvÀ vÀAzÉ zÀvÀÄÛgÁªÀ ¥Ánî ªÀAiÀÄ: 24 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄgÁoÁ, ¸Á: SÁ£Á¥ÀÆgÀ(PÉ), vÁ: §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EªÀgÀ vÀAVAiÀiÁzÀ PÀĪÀiÁj gÀÆ¥Á vÀAzÉ zÀvÀÄÛgÁªÀ ¥Ánî ªÀAiÀÄ: 20 ªÀµÀð, EPÉAiÀÄÄ 1030 UÀAmÉUÉ §»ðzɸÉUÉ ºÉÆÃUÀÄvÉÛãÉAzÀÄ ºÉý ºÉÆÃzÀªÀ¼ÀÄ E£ÀÆß ªÀÄ£ÉJUÀ §A¢gÀĪÀÅ¢¯Áè, ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ, avÁÛ¥ÀÆgÀ ªÀÄvÀÄÛ zɺÀ°AiÀÄ°ègÀĪÀ vÀªÀÄä ¸ÀA§A¢üPÀgÀ°è vÀ£Àß vÀAVAiÀÄ §UÉÎ «ZÁj¹zÀgÀÆ gÀÆ¥Á EPÉAiÀÄ ¥ÀvÉÛAiÀiÁVgÀĪÀÅ¢¯Áè, gÀÆ¥Á EPÉAiÀÄÄ ¸ÁzsÁgÀt ªÉÄÊPÀlÄÖ, zÀÄAqÀÄ ªÀÄÄR, PÉAZÀ£É ªÉÄʧtÚ, PÀ£ÀßqÀ, ªÀÄgÁp, »A¢ ¨sÁµÉ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄvÁÛ¼É, UÀįÁ© §tÚzÀ ¥ÀAeÁ© qÉæøïì zsÀj¹zÁݼÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 18-01-2013 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§UÀzÀ® ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 07/2013, PÀ®A 32, 34 PÉ.E DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 17-01-2013 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠢°Ã¥À © ¸ÁUÀgÀ ¦J¸ïL §UÀzÀ® ¥ÉưøÀ oÁuÉ EªÀjUÉ §UÀzÀ® UÁæªÀÄzÀ CA¨ÉÃqÀÌgÀ ZËPÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ zÁj ªÀÄzsÀå ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è £Á®ÄÌ d£ÀgÀÄ CPÀæªÀĪÁV AiÀiÁªÀÅzÉà ¯ÉʸɣÀì E®èzÉà ¸ÀgÁ¬Ä ¨Ál®UÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁgÀÄwÛzÁÝgÉAzÀÄ RavÀ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ oÁuÉAiÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆqÀ£É §UÀzÀ® UÁæªÀÄzÀ §¸ÀªÀgÁd ºÀÄqÀVgÀªÀgÀ PÀmÉÖ zÁn ZÀAzÀæPÁAvÀ eÉÆüÀzÁ¥ÀPÉ gÀªÀgÀ CAUÀr PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ ¸ÀªÀĪÀ¸ÀÛçzÀ°èzÀ ¥ÉưøÀjUÉ £ÉÆÃr 3 d£ÀgÀ°è M§â£ÁzÀ DgÉÆæ 1) ¸ÉƪÀÄ£ÁxÀ vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀgÁªÀ ©gÁzÁgÀ ¸Á: §UÀzÀ® EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°è JgÀqÀÄ ¸ÀgÁ¬Ä ¨Ál°UÀ¼ÀÄ »rzÀÄPÉÆAqÀÄ CA¨ÉÃqÀÌgï ªÀÈvÀÛzÀ PÀqÉUÉ Nr ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ CªÀ£À »AzÉ JJ¸ïL £ÁUÀuÁÚ  gÀªÀgÀÄ ¨É£ÀßnÖ ºÉÆÃzÀgÀÄ, £ÀAvÀgÀ E£ÀÄß E§âgÀÆ DgÉÆævÀgÁzÀ 2) ±ÁªÀÄgÁªÀ vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀ ©gÁzÁgÀ, 3) ¸ÀAvÉÆõÀ vÀAzÉ ¥Àæ¨sÀÄ eÁw: ªÀÄgÁoÁ, ¸Á: §UÀzÀ® EªÀj§âgÀÄ vÀªÀÄä vÀªÀÄä PÉÊUÀ¼À°è vÀ¯Á JgÀqÀÄ ¸ÀgÁ¬Ä ¨Ál®ÄUÀ¼ÀÄ »rzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÀ£ÀĪÀiÁ£À ªÀÄA¢gÀzÀ PÀqÉUÉ NqÀÄwÛzÁÝUÀ ¦¹ ªÀÄ°èPÁdÄð£À ©gÁzÁgÀ CªÀgÀÄ »AzÉ ¨É£ÀßnÖ ºÉÆÃzÀgÀÄ, ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ¤AvÀ DgÉÆæ 3) ZÀAzÀæPÁAvÀ vÀAzÉ PÁ²Ã£ÁxÀ eÉÆüÀzÁ¥ÀPÉ ªÀAiÀÄ: 43 ªÀµÀð, eÁw: QæòÑÃAiÀÄ£À, ¸Á: §UÀzÀ® EvÀ£À ºÀwÛgÀ«zÀÝ PÉÊaî ¥Àjòð¹ £ÉÆÃqÀ¯ÁV MlÄÖ 34 AiÀÄÆJ¸ï «¹Ì 180 JªÀiïJ¯ï ¸ÀgÁ¬Ä ¨Ál°UÀ¼ÀÄ EzÀÄÝ, EªÀÅUÀ¼À §UÉÎ AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÆ zÁR¯Áw ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀgÀPÁgÀzÀ ¥ÀgÀªÁ¤UÉ EzÉAiÀiÁ CAvÁ «ZÁj¸À®Ä AiÀiÁªÀÅzÉà zÁR¯ÁwUÀ¼ÀÄ ºÁdgÀÄ ¥Àr¸À°¯Áè, ¸ÀgÁ¬Ä ¨Ál°UÀ¼À£ÀÄß ¥Àjù°¹ £ÉÆÃqÀ¯ÁV MlÄÖ 34 AiÀÄÆJ¸ï «¹Ì 180 JªÀiïJ¯ï ¸ÀgÁ¬Ä ¨Ál°UÀ¼ÀÄ EzÀÄÝ MlÄÖ C.Q. 1475/-gÀÆ. ¸ÀzÀj ¨Ál°UÀ¼ÀÄ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è d¥ÀÛ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, DgÉÆæ ZÀAzÀæPÁAvÀ EvÀ¤UÉ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, Nr ºÉÆÃzÀ DgÉÆæUÀ¼ÀÆ ¹UÀ°®è, £ÀAvÀgÀ J¯Áè DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÝ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄÄqÀ© ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 06/2013, PÀ®A 32, 34 PÉ.E DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 18-01-2013 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ CªÀÄgÀ£ÁxÀ gÀrØ r.J¸ï.¦ ºÀĪÀiÁߨÁzÀ G¥À «¨sÁUÀ   gÀªÀgÀÄ ªÀÄÄqÀ© oÁuÉUÉ §AzÀÄ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, ¦.L r¹L© ºÁUÀÆ ¹§âA¢AiÀĪÀgÁzÀ ¦¹-1612 ²ªÁ£ÀAzÀ, JZï.¹-598 ¸ÀÄgÉñÀ, ¦¹-942 ªÉÆúÀ£ÀgÁd,      ¦¹-1031 ¨Á¥ÀÄgÁªÀ, ¦¹-952 ¸ÀĤî gÀªÀgÉÆA¢UÉ oÁuÉAiÀÄ PÁåªÀÄgÁzÉÆA¢UÉ JgÀqÀÄ ¸ÀgÀPÁj fÃ¥ïUÀ¼À°è »gÀ£ÁUÁAªÀ ¹ªÉÄÃAiÀÄ gÀ¸ÉÛ ¥ÀPÀÌzÀ aAZÀÄgÀ ªÀiÁºÁ¥ÀÄgÀ vÁ¬Ä UÀÄrAiÀÄ PÀmÉÖ ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ wgÀÄ«£À°è ºÉÆÃV fÃ¥ï ¤°è¹ PÁAiÀÄÄvÁÛ ¤AvÁ ªÀÄÄqÀ© PÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ ©½ mÁmÁ ¸ÀĪÉÆ £ÀA PÉJ-33/J£ï-435 ªÁºÀ£À §AzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ CzÀ£ÀÄß vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ ¸ÀA±ÀAiÀÄ¢AzÀ ZÉPï ªÀiÁqÀ¯ÁV CzÀgÀ M¼ÀUÀqÉ ªÀÄzÀåzÀ PÁl£ÀUÀ¼ÀÄ vÀÄA©zÀªÀÅ, vÀPÀët CzÀgÀ°èzÀÝ DgÉÆævÀgÁzÀ qÉæöʪÀgÀ ²ªÀ¥ÀÄvÀæ vÀAzÉ zÁ£À¥Áà ºÁUÀÆ E£ÉÆߧ⠸ÀzÁ£ÀAzÀ vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁªÀ ©gÁzÀgÀ ¸Á: ªÀÄÄqÀ©, ¸Á: ªÀÄÄqÀ©, EªÀj§âjUÉ ªÀ±ÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ CªÀjUÉ ªÀÄzÀå ¸ÁUÁtÂPÉ §UÉÎ «ZÁj¸À¯ÁV DgÉÆæ ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ vÀAzÉ ±ÀAPÉæ¥Áà ©gÁzÀgÀ ¸Á: ªÀÄÄqÀ© EvÀ£À ªÉÊ£ï±Á¥ï¢AzÀ CPÀæªÀĪÁV ºÀ½îUÀ½UÉ ¸À¥Àè¬Ä ªÀiÁr ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀ®Ä vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÀÅzÁV w½¹zÀgÀÄ, £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ mÁmÁ ¸ÀĪÉÆzÀ°èzÀ ªÀÄzÀåzÀ ¨ÁPÀììUÀ¼À£ÀÄß PɼÀV½¹ ¥Àj²Ã°¹ £ÉÆÃqÀ¯ÁV CzÀgÀ°è 1) N.n «¹Ì 180 JªÀiï.J¯ï MlÄÖ 76 ¨Ál®,         2) £ÁPËmï ©Ãgï 330 JªÀiï.J¯ï 72 ¨Ál®, 3) QAUÀ¦üñÀgï ©Ãgï 650 JªÀiï.J¯ï 12 ¨Ál¯ï, 4) AiÀÄÄ,J¸ï.«¹Ì 180 JªÀiï.J¯ï 288 ¨Ál¯ï, 5) AiÀÄÄ,J¸ï «¹Ì 90 JªÀiï.J¯ï 192 ¨Ál®, »ÃUÉ MlÄÖ 25,464 gÀÆ¥Á¬Ä ªÀiË®åzÀ ««zÀ PÀA¥À¤AiÀÄ ªÀÄzÀåzÀ ¨Ál°UÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ ¸ÁUÁlPÉÌ §¼À¹zÀ mÁmÁ ¸ÀĪÉÆ ªÁºÀ£À C.Q 2,00,000 gÀÆ¥Á¬Ä UÀ¼À£ÀÄß ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ PÁ®PÉÌ PÁåªÀÄgÁ¢AzÀ ¥sÁgÀÄPï qÉæöʪÀgÀ£À ¸ÁºÀAiÀÄ¢AzÀ ¨sÁªÀavÀæ vÉUÉzÀÄ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÉÆA¢UÉ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ E§âgÀÄ DgÉÆævÀgÀÄ ºÁUÀÆ ªÀÄÄzÉÝ ªÀiÁ®Ä ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÆ® ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÉÆA¢UÉ oÁuÉUÉ ºÁdgÀÄ ¥Àr¹, ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÝ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

RlPÀ aAZÉÆý ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 05/2013, PÀ®A 32, 34 PÉ.E DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 18-01-2013 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ J£ï.ªÉÊ UÀÄAqÀÄgÁªÀ ¦.J¸ï.L RlPÀ aAZÉÆýà oÁuÉ gÀªÀjUÉ ªÀÄzÀPÀnÖ UÁæªÀÄzÀ°è ¯ÉÆPÉñÀ gÀªÀgÀ CAUÀrAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É C£À¢üPÀÈvÀÛªÁV ¸ÀgÁ¬Ä ElÄÖPÉÆAqÀÄ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝgÉAzÀÄ RavÀ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ oÁuÉAiÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆqÀ£É E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄzÀPÀnÖ UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃV ¯ÉÆÃPÉñÀ EvÀ£À CAUÀrAiÀÄ ¸Àé®à zÀÆgÀzÀ°è ªÀÄgÉAiÀiÁV ¤AvÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä C°è DgÉÆæ ¯ÉÆPÉñÀ vÀAzÉ dUÀ£ÁßxÀ UÀqÀªÀAvÉ ªÀAiÀÄ: 20 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: ªÀÄzÀPÀnÖ EvÀ£ÀÄ MAzÀÄ PÁl£À£À°è ¸ÀgÁ¬Ä ¨Ál°UÀ¼À£ÀÄß ElÄÖPÉÆAqÀÄ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀĪÁUÀ MªÉÄäÃ¯É DvÀ£À ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ ¸ÀgÁ¬Ä ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀĪÀ §UÉÎ AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÄ ¸ÀgÀPÁ¢AzÀ ¯ÉʸɣÀì ªÀUÉÊgÉ EgÀĪÀ §UÉÎ «ZÁj¸À®Ä AiÀiÁªÀÅzÉ ¯ÉʸɣÀì ªÀUÉÊgÉ EgÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÀ w½¹zÀ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆæAiÀÄ ºÀwÛgÀ«zÀÝ MAzÀÄ PÁl£À ZÉPï ªÀiÁr £ÉÆÃqÀ®Ä CzÀgÀ°è 180 JªÀiï.J¯ï ªÀżÀî MlÄÖ 30 NªÀgï ZÉÆ¬Ä¸ï «¹Ì ¸ÀgÁ¬Ä vÀÄA©zÀ ¨Ál®UÀ¼ÀÄ EzÀݪÀÅ, CªÀÅUÀ¼À C.Q 1106/- EgÀÄvÀÛzÉ, ¸ÀzÀj ¸ÀgÁ¬Ä ¨Ál®UÀ¼À£ÀÄß ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄ PÀÄjvÀÄ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ PÉÊPÉÆAqÀÄ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ£À «gÀÄzÀÝ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄÄqÀ© ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 08/2013, PÀ®A 32, 34 PÉ.E DåPïÖ :-
¢£ÁAR 18-01-2013 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲ªÀgÁd J¸ï EAUÀ¼É ¦J¸À L ªÀÄÄqÀ© oÁuÉ gÀªÀjUÉ ºÀAzÁå¼À vÁAqÁzÀ°è C£ÀıÁ¨Á¬Ä ªÀÄvÀÄÛ ¸ÉÆãÁ¨Á¬Ä EªÀj§âgÀÄ CPÀæªÀĪÁV ¸ÀgÁ¬Ä ¨Ál®ÄUÀ¼ÀÄ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝgÉAzÀÄ RavÀ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ oÁuÉAiÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆqÀ£É ºÀAzÁå¼À vÁAqÁPÉÌ ºÉÆÃV C£ÀıÁ¨Á¬Ä EPÉAiÀÄ ªÀģɬÄAzÀ ¸Àé®à zÀÆgÀzÀ°è ¤AvÀÄ ªÀÄgÉAiÀiÁV £ÉÆÃqÀ®Ä DgÉÆævÀgÁzÀ 1) C£ÀıÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ ²ªÁf eÁzsÀªÀ ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð, ¸Á: ºÀAzÁå¼À vÁAqÁ, 2) ¸ÉÆãÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ £ÀAzÀPÀĪÀiÁgÀ gÁoÉÆÃqï ªÀAiÀÄ: 38 ªÀµÀð, ºÀAzÁå¼À vÁAqÁ EªÀj§âgÀÄ C£ÀıÁ¨Á¬Ä EPÉAiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ JzÀÄjUÉ PÀmÉÖ ªÉÄÃ¯É ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è C£À¢üÃPÀÈvÀªÁV ¸ÁgÁ¬Ä ¨Ál®ÄUÀ¼ÀÄ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß PÀAqÀÄ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁrzÁUÀ CªÀj§âgÀÄ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ, C°èAiÉÄà ©lÄÖ ºÉÆÃzÀ AiÀÄÄ.J¸ï «¹Ì 180 JªÀiï.J¯ï AiÀÄļÀî 72 ¨Ál®ÄUÀ¼ÀÄ, £ÁPï Omï ©ÃAiÀÄgï 330 JªÀiï.J¯ï AiÀÄļÀî 19 ¨Ál®ÄUÀ¼ÀÄ, ªÀ¯ïØ mÉæëgÀ£ï «¹Ì 180 JªÀiï.J¯ï AiÀÄļÀî 30 ¨Ál®ÄUÀ¼ÀÄ £ÉÃzÀªÀÅUÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÝ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt  ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 02/2013, PÀ®A 3, 7 E.¹ DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 18-01-2013 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ C¯Áè¥ÀÆgÀ ¦.J¸ï.L. §¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀjUÉ f¯Áè C¥ÀgÁzsÀ ¥ÀvÉÛ zÀ¼ÀzÀ ¥ÉưøÀ ¤jÃPÀëPÀgÁzÀ J£ï.JA.¥Ánî gÀªÀgÀÄ ¥sÉÆãÀ ªÀiÁr w½¹zÉÝ£ÉAzÀgÉ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt¢AzÀ ¯Áj £ÀA§gÀ J¦-13/JPïì-4188 £ÉÃzÀgÀ°è ¥ÀrvÀgÀ «vÀgÀuÉAiÀÄ UÉÆâüAiÀÄ£ÀÄß PÁ¼À ¸ÀAvÉAiÀÄ°è ªÀiÁgÁl PÀÄjvÀÄ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ PÀqÉUÉ ¸ÁV¸ÀÄwÛzÁÝgÉ, ¸ÀzÀj ¯ÁjAiÀÄ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁqÀ®Ä ªÀÄÄqÀ© PÁæ¸À ºÀwÛgÀ §gÀ®Ä w½¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ oÁuÉAiÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆqÀ£É ªÀÄÄqÀ© PÁæ¸À ºÀwÛgÀ ºÉÆÃzÁUÀ C°è f¯Áè C¥ÀgÁzsÀ ¥ÀvÉÛ zÀ¼ÀzÀ ¥ÉưøÀ ¤jÃPÀëPÀgÀÄ vÀªÀÄä ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆqÀ£É ¤AvÁUÀ ¦üAiÀiÁðzÀAiÀĪÀgÀÄ CªÀgÀ eÉÆvÉAiÀÄ°è ªÀÄÄqÀ© PÁæ¸À ºÀwÛgÀ J£À-ºÉZÀ-9 gÉÆÃqÀ ªÉÄÃ¯É ¸ÀzÀj ¯ÁjAiÀÄ zÁj PÁAiÀÄÄvÁÛ ¤AvÁUÀ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt PÀqɬÄAzÀ J£À-ºÉZÀ-9 gÉÆÃqÀ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ¸ÀzÀj ¯Áj £ÀA§gÀ J¦-13/JPïì-1488 §AzÁUÀ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¸ÀzÀj ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß PÉÊ ªÀiÁr vÀqÉAiÀÄ®Ä ¸ÀÆa¹zÁUÀ ¸ÀzÀj ¯Áj ZÁ®PÀ£ÀÄ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß ¤°è¸ÀzÉ ºÁUÉAiÉÄ Nr¹PÉÆAqÀÄ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃzÁUÀ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ ¦.L. J£ï.JA.¥Ánî gÀªÀgÀÄ vÀªÀÄä ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ fÃ¥À£À°è PÀĽvÀÄ ¸ÀzÀj ¯ÁjAiÀÄ ¨É£ÀßnÖ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß PÁæ¸À ªÀiÁr gÁeÉñÀégÀ UÁæªÀÄzÀ ºÉÆgÀ oÁuÉAiÀÄ JzÀÄgÀÄ ¸ÀzÀj ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß vÀqÉzÀÄ £ÀAvÀgÀ ¸ÀzÀj ¯Áj ZÁ®PÀ£ÁzÀ DgÉÆæ J¸ï.PÉ. ªÀĺÉçƧ vÀAzÉ eÁ¤«ÄaiÀiÁå «Ä¹æöÛ, ªÀAiÀÄ: 55 ªÀµÀð, ¸Á: ©.©.UÀ°è ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ºÁUÀÄ ¸ÀÄgÉñÀ & PÀA¥À¤ ªÀiÁ°ÃPÀ EvÀ£ÀÄ ¯ÁjAiÀÄ°è£À ¯ÉÆÃqÀ ¥Àj²Ã°¹ £ÉÆÃqÀ®Ä CzÀgÀ°è 100 PÉ.f.AiÀÄ 100 aîUÀ¼ÀÄ UÉÆâü ¯ÉÆÃqÀ EvÀÄÛ, ¸ÀzÀj UÉÆâüAiÀÄÄ ¥ÀrvÀgÀ «vÀgÀuÉAiÀÄ UÉÆâü PÁ¼À¸ÀAvÉAiÀÄ°è ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀ®Ä ¸ÁUÁtÂPÉ ªÀiÁqÀÄwÛgÀ§ºÀÄzÉAzÀÄ ¸ÀzÀj UÉÆâüAiÀÄ ¥Àj²Ã®£É ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ PÉÊPÉƼÀÄîªÀ PÀÄjvÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ §¸ÀªÀPÀ¯ÁåtzÀ DºÁgÀ ²gÀ¸ÉÛzÁgÀgÁzÀ J.f.²ªÁgÉrØ gÀªÀgÀ£ÀÄß ¥sÉÆãÀ ªÀiÁr §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, £ÀAvÀgÀ DºÁgÀ ²gÀ¸ÉÛzÁgÀgÀÄ ¸ÀzÀj ¯ÁjAiÀÄ°è£À UÉÆâüAiÀÄ£ÀÄß ¥Àj²Ã®£É ªÀiÁr £ÉÆÃr ¸ÀzÀj UÉÆâüAiÀÄÄ ºÉÊ©æqÀ UÉÆâü EzÀÄÝ, F vÀgÀºÀzÀ UÉÆâüAiÀÄÄ ©ÃzÀgÀ f¯Éè, £ÉÃgÉ gÁdåzÀ ªÀiÁºÁgÁµÀÖç ªÀÄvÀÄÛ DAzsÀæzÀ°è gÉÊvÀgÀÄ ¨É¼ÉAiÀÄĪÀÅ¢¯Áè ªÀÄvÀÄÛ EzÀÄ ¸ÀܽAiÀÄ ªÀiÁgÀÄPÀmÉÖAiÀÄ°è ªÀiÁgÁlPÉÌ ®¨sÀå EgÀĪÀÅ¢¯Áè C®èzÉà F vÀgÀºÀzÀ UÉÆâüAiÀÄÄ ¸ÀPÁðgÀ¢AzÀ ¸À©ìr gÀÆ¥ÀzÀ°è ««zsÀ AiÉÆÃd£ÉUÀ¼À CrAiÀÄ°è «vÀj¸ÀĪÀ UÉÆâüAiÀiÁVgÀÄvÀÛªÉ, DzÀÝjAzÀ ¸ÀzÀj ¸À©ìr UÉÆâüAiÀÄÄ PÁ¼À¸ÀAvÉAiÀÄ°è ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀ®Ä ¸ÁUÁtÂPÉ ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝgÉAzÀÄ RavÀUÉÆAqÀ ªÉÄÃgÉUÉ E§âgÀÆ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ J£À.JA.¥Ánî ¦.L. gÀªÀgÀÄ ºÁUÀÄ DºÁgÀ ²gÀ¸ÉÛzÁgÀgÀÄ ¸ÀzÀj ¯ÁjAiÀÄ°è£À UÉÆâü ªÀÄvÀÄÛ ¯ÁjAiÀÄ d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆAqÀÄ ¯ÁjAiÀÄ°è£À 100 PÉ.f.AiÀÄ 100 aîUÀ¼ÀÄ UÉÆâü C.Q 1,73,000/- gÀÆ¥Á¬Ä £ÉÃzÀªÀÅUÀ¼ÀÄ d¦Û ªÀiÁrPÉÆPÉÆAqÀÄ, ¸ÀzÀj §¸ÀªÀPÀ¯ÁåtzÀ UÀAd£À°è£À £ÀÆå ¸ÀÄgÉñÀ & PÀA¥À¤ £ÉÃzÀgÀ ªÀiÁ°ÃPÀ£ÀÄ ¸ÀPÁðgÀ¢AzÀ ¸À©ìr gÀÆ¥ÀzÀ°è ««zsÀ AiÉÆÃd£ÉUÀ¼À CrAiÀÄ°è «vÀj¸ÀĪÀ MlÄÖ vÀ¯Á 100 PÉ.f.AiÀÄ 100 aîUÀ¼ÀÄ UÉÆâüAiÀÄ£ÀÄß ¯Áj £ÀA§gÀ J¦-13-JPïì-4188 £ÉÃzÀgÀ°è ¯ÉÆÃqÀ ªÀiÁr CzÀgÀ ZÁ®PÀ J¸ï.PÉ.ªÀĺÉçƧ EvÀ£À ªÀÄÄSÁAvÀgÀ PÁ¼À¸ÀAvÉAiÀÄ°è ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀ®Ä ¸ÁUÁtÂPÉ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝgÀÄ, PÁgÀt ¸ÀzÀj d¦Û ªÀiÁrzÀ ªÀÄÄzÉݪÀiÁ®Ä, ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆævÀ£À£ÀÄß ªÀÄÆ® d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÉÆA¢UÉ ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄ PÀÄjvÀÄ ºÁdgÀ ¥Àr¸À¯ÁUÀÄwÛzÀÄÝ, ¸ÀzÀj £ÀÆå ¸ÀÄgÉñÀ & PÀA¥À¤ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt CAUÀr ªÀiÁ°ÃPÀ£À ªÀÄvÀÄÛ ¯Áj ZÁ®PÀ J¸À.PÉ.ªÀĺÉçƧ EªÀgÀ «gÀÄzÀÝ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

Raichur District Reported Crimes

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w


ªÀiÁ»w ±ÀÆ£Àå«gÀÄvÀÛzÉ.


 

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ::-

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 19.01.2013 gÀAzÀÄ 105 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 19,700/- gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.


 

GULBARGA DISTRICT REPORTED CRIMES


½ ವರ್ಷದ ಮಗುವಿನ ಮೇಲೆ ಅತ್ಯಾಚಾರ :
ದೇವಲ ಗಾಣಗಾಪೂರ ಠಾಣೆ: ಅಪಜಲಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ದೇವಲ ಗಾಣಗಾಪುರದಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ:18-01-2013 ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2-00 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಅಂಗನವಾಡಿ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗಿ ಬಂದ 2 ½  ವರ್ಷದ  ಹೆಣ್ಣು ಮಗವಿಗೆ (ಹೆಸರು ಸೂಚಿಸಿರುವದಿಲ್ಲ)  ನಮ್ಮ ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯ ಮಂಜುನಾಥ ತಂದೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕೋಳೆಕರ ಇವನು ಮಗುವಿಗೆ ಮನೆಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಬಾಗಿಲು ಹಾಕಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾನೆ ಅಂತಾ ಮಕ್ಕಳು ತಿಳಿಸಿದ ಮೇರೆಗೆ  ನಾನು ಗಾಬರಿಯಾಗಿ ಮಂಜುನಾಥ ತಂದೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕೋಳೆಕರ ಇವರ ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ಹೋದಾಗ ಒಳಗಡೆಯಿಂದ ನನ್ನ ಮಗಳ ಅಳುವ ಶಬ್ದ ಬರುತ್ತಿತ್ತು. ತಾನು ಮಂಜುನಾಥನಿಗೆ ಬಾಗಿಲು ತೆಗೆಯಲು ಚಿರಾಡಿದಾಗ ಅವನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಿನ ಮೇಲೆ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆದನು ಅವನು ಚಡ್ಡಿಯ (ಅಂಡವೇಯರ) ಮೇಲೆ ಇದ್ದನು. ಮಂಜುನಾಥನು ನನಗೆ ನೋಡಿ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಓಡಿ ಹೋದನು.ಮ್ಮ ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯ ಮಂಜುನಾಥ ತಂದೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕೋಳೆಕರ ಇವನು ಏನೋ ಆಸೆ ತೋರಿಸಿ ನನ್ನ 2 ½ ವರ್ಷದ ಮಗಳಿಗೆ ತನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಬಲತ್ಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದು. ಅವನ ಮೇಲೆ ಕಾನೂನಿನ ಪ್ರಕಾರ ಕ್ರಮ ಕೈಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಂತಾ ದೂರು ಮಗುವಿನ ತಾಯಿ ದೂರು  ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ7/2013 ಕಲಂ. 376 ಐಪಿಸಿ ಮತ್ತು ಕಲಂ.3 (I ),  (XII) ಎಸ್.ಸಿ/ಎಸ್ಟಿ ಪಿ. ಆಕ್ಟ್  ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.
ಅಪಹರಣ ಮಾಡಿ ಅತ್ಯಾಚಾರವೆಸಗಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ ಬಗ್ಗೆ:
ಶಹಾಬಾದ ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ:ಸಾ:ನದಿ ಸಿನ್ನೂರ ತಾ:ಜಿ:ಗುಲಬರ್ಗಾ ಹಾ||ವ|| ಕೆ.ಪಿ.ಹೆಚ್‌.ಬಿ ಕಾಲೋನಿ ಹೈದ್ರಾಬಾದ ರವರು ನನ್ನ 26 ವರ್ಷದ ಮಗಳು (ಹೆಸರು ಸೂಚಿಸಿರುವದಿಲ್ಲ)  ದಿನಾಂಕ:26/12/2012 ರಂದು ಮನೆಯಿಂದ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋದವಳು ಮನೆಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿ ಬರದ ಕಾರಣ ನಾವೇಲ್ಲರೂ ಹುಡುಕಾಡಿದರು ಸಿಕ್ಕಿರುವದಿಲ್ಲಾ. ದಿನಾಂಕ:17/01/2013 ರಂದು ವೀರಣ್ಣಾ ತಂದೆ ಲಕ್ಷಮಯ್ಯ ಮುತ್ತಗಿ ಇವನ ತಮ್ಮನಾದ ತಿರುಪತಿ ತಂದೆ ಲಕ್ಷಮಯ್ಯ ಇತನು ಬಂದು ನನ್ನ ಮಗಳು ಮರಣ ಹೊಂದಿರುತ್ತಾಳೆ,ಸದರಿ ಶವವು ಮುತ್ತಗಾ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ತುರ್ತುವಾಹನದ ಮೂಲಕ ಮನೆಗೆ ತಲುಪಿಸಿ ಮರಳಿ ಮುತ್ತಗಾ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ತೆರಳುವಾಗ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದವರು ಸದರಿ ವಾಹನವನ್ನು ರಾವೂರ ಹತ್ತಿರ ನಿಲ್ಲಿಸಿದೇವು, ನನ್ನ 26 ವರ್ಷದ ಮಗಳಿಗೆ ಅಪಹರಣ ಮಾಡಿ ಬಲತ್ಕಾರವೆಸಗಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿರುವ ವೀರಣ್ಣಾ ತಂದೆ ಲಕ್ಷಮಯ್ಯ ಮುತ್ತಗಿ ಹಾಗೂ ಅವನಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿರುವ ಅವರ ಅಣ್ಣಂದಿರಾದ ದ್ಯಾವಪ್ಪಾ ಮತ್ತು ತಿರುಪತಿರವರ ಮೇಲೆ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಬೇಕೆಂದು ಅಂತಾ ಮೃತ ಯುವತಿಯ ತಾಯಿಯವರು ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ:07/2013 ಕಲಂ:365,376,302,109 ಸಂ:34 ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.
ಮಟಕಾ ಜೂಜಾಟ ಪ್ರಕರಣ:
ಗ್ರಾಮೀಣ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ: ದಿನಾಂಕ:18-01-2013 ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 14-00 ಗಂಟೆಗೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಯಲ್ ಏರಿಯಾದ ಮಾಸಾಪತಿ ದರ್ಗಾಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ದಾರಿಯ ರೋಡ ಬದಿಗೆ ಇರುವ ಗಿಡದ ಕೆಳಗಡೆ ಮಟಕಾ ಜೂಜಾಟದಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಿದ್ದ  ಬಗ್ಗೆ ಖಚಿತ ಬಾತ್ಮಿ ಬಂದ ಮೇರೆಗೆ ಪಿ.ಎಸ್.ಐ.(ಅ.ವಿ.) ಮತ್ತು ಠಾಣೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಯವರು ಮೇಲಾಧಿಕಾರಿಯವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ದಾಳಿ ಮಾಡಲು ಶೇಕ ಮುನೀರ ತಂದೆ ಶೇಕ ಮದಾರ ಮತ್ತು ಮುನೀರ ತಂದೆ ಅಬ್ದಲ ಗನಿ ಇವರನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು, ಮಟಕಾ ಚೀಟಿ ಹಣ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಲು ಬಂದ ರಾಜಶೇಖರ ಉಮಾಶೆಟ್ಟಿ ತನ್ನ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ಮತ್ತು ಮೋಬಾಯಿಲ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಬಿಸಾಕಿ ಓಡಿ ಹೋಗಿರುತ್ತಾನೆ. ಮಟಕಾ ಜೂಜಾಟಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ನಗದು ಹಣ 16,025/- , ಎರಡು ಮೊಬಾಯಿಲ್, ಬಜಾಜ ಪಲ್ಸರ ಮತ್ತು ಟಿವಿಎಸ್ ದ್ವಿ-ಚಕ್ರವಾಹನ ಹೀಗೆ ಒಟ್ಟು 76,725/- ಗಳದ್ದು ಜಪ್ತಿ ಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ: 41/2013 ಕಲಂ, 78 (3) ಕೆ.ಪಿ.ಆಕ್ಟ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.