Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Monday, July 29, 2013

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 29-07-2013

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.
¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 29-07-2013

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 177/2013, PÀ®A 304, 384, 201 eÉÆvÉ 34 L¦¹  :-
¦üAiÀiÁ𢠫oÀ®gÁªÀ vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀgÁªÀ ©gÁzÁgÀ ªÀAiÀÄ: 65 ªÀµÀð, eÁw: PÉÆý, ¸Á: PÁ¸ÀgÀvÀÄUÁAªÀªÁr EªÀgÀ PÉÆ£ÉAiÀÄ ªÀÄUÀ£ÁzÀ ¸ÀAvÉÆõÀ vÀAzÉ «oÀ®gÀgÁªÀ ©gÁzÁgÀ ªÀAiÀÄ: 27 ªÀµÀð, GzÉÆåÃUÀ: qÉæöʪÀgÀ PÉ®¸À EvÀ£ÀÄ ºÉÊzÁæ§zÀPÉÌ PÉ®¸ÀPÉÌ ºÉÆÃV ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 7-8 ªÀµÀðUÀ¼ÁzÀªÀÅ, ¸ÀAvÉÆõÀ EªÀ£ÀÄ ¨Á®£ÀUÀgÀ ºÉÊzÁæ¨Á¢£À mÁæ£Àì¥ÉÆÃlð PÀA¥À¤AiÀÄ°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ, £ÀAvÀgÀ MAzÀÄ LZÀgÀ mÉA¥ÀÆ UÀÆqÀì UÁr vÀUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ, ¸ÀAvÉÆõÀ EvÀ£ÀÄ ºÉÊzÁæ¨Á¢£À°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀĪÁUÀ ¨sÀgÀvÀ ©gÁzÁgÀ UÁr ªÉÄÃ¯É QèãÀgÀ CAvÁ PÉ®¸À ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É, £ÀAvÀgÀ ¸ÀAvÉÆõÀ£ÀÄ UÁr Rj¢¹zÀ ªÉÄÃ¯É eÉÆvÉUÁgÀgÁzÀ DgÉÆæ £ÀA. 1) ¨sÀgÀvÀ vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀ ©gÁzÁgÀ, 2) ¨Á¯Áf vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀ ©gÁzÁgÀ, 3) ¸ÀĤî vÀAzÉ ¥ÀÄAqÀ°ÃPÀ zsÉÆÃvÀgÉ ªÀÄvÀÄÛ 4) ¥ÀÄAqÀ°ÃPÀ vÀAzÉ £ÀgÀ¹AUÀ zsÉÆÃvÀgÉ J®ègÀÆ ¸Á: PÁ¸ÀgÀvÀÄUÁAªÀªÁr, ¸ÀzÀå: ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ gÀªÀgÉ®ègÀÆ ¸ÀAvÉÆõÀ£À ¸ÀA¥ÀPÀð EzÀÄÝ DUÁUÀ ªÀÄ£À¸ÁÛ¥À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ dUÀ¼À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝgÀÄ, ¢£ÁAPÀ 13-01-2013 gÀAzÀÄ gÁwæ DgÉÆæ ¨Á¯Áf EvÀ£ÀÄ ¸ÀAvÉÆõÀ¤UÉ ZÀºÁ PÀÄrAiÀÄĪÀ £ÉÃ¥ÀªÀiÁr ªÀģɬÄAzÀ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÁUÀ DvÀ£À ºÀwÛgÀ UÁr ¨ÁrUÉ 25,000/- gÀÆ¥Á¬Ä EzÀݪÀÅ, DvÀ¤UÉ ªÀģɬÄAzÀ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ gÁeÁgÁªÀÄ vÀAzÉ £ÀgÀ¹AUÀ zsÉÆÃvÀgÉ EvÀ£ÀÄ £ÉÆÃrgÀÄvÁÛ£É, ¢£ÁAPÀ 15-01-2013 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è vÀªÀÄÆäj£À PÁ²£ÁxÀ ¥ÀÆeÁj EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ°è PÉ£À® ¥ÀPÁÌ ¸ÀAvÉÆõÀ EvÀ£À ªÀÄÈvÀ zÉúÀ ©¢ÝgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¢£ÁAPÀ       16-01-2013 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É ¦üAiÀiÁð¢UÉ UÉÆvÁÛVzÀÄÝ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¸ÀܼÀPÉÌ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ®Ä ¸ÀAvÉÆõÀ EvÀ£À ªÀÄÈvÀ zÉúÀ EzÀÄÝ, ªÀÄÈvÀ zÉúÀzÀ ¸Àé®à zÀÆgÀzÀ°è ¥Á¬Äd£À qÀ¨Áâ ©¢ÝzÀÄÝ, ¸ÀA±ÁAiÀiÁ¸ÀàzÀ ¸À¤ßªÉñÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ PÀAqÀÄ §A¢zÀÄÝ, DgÉÆævÀgÀÄ ¸ÀAvÉÆõÀ£À JzÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ DvÀ¤UÉ ºÉzÀj¹zÁUÀ ¸ÀAvÉÆõÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÀwÛgÀ«zÀÝ 25,000/- gÀÆ¥Á¬Ä ºÉzÀj DgÉÆævÀjUÉ ºÀt PÉÆnÖgÀÄvÁÛ£É, DgÉÆævÀgÀÄ ¸ÀAvÉÆõÀ EvÀ£ÉÆA¢UÉ dUÀ¼À ªÀiÁr CzÉà PÁgÀt¢AzÀ ¸ÀAvÉÆõÀ EvÀ£ÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ, ªÀÄÈvÀ zÉúÀªÀ£ÀÄß F C¥ÀgÁzÀ vÀªÀÄä ªÉÄÃ¯É §gÀÄvÀÛzÉ CAvÁ w½zÀÄ MAzÀÄ ¸ÀA±ÁAiÀiÁ¸ÀàzÀ ¸À¤ßªÉñÀ ¸Àȶֹ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÉ®ègÀÆ ¸ÀAvÉÆõÀ£À ªÀÄÈvÀ zÉúÀªÀ£ÀÄß PÁ²£ÁxÀ ¥ÀÆeÁj EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ°è ©¸Ár ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆævÀgÉ®ègÀÆ ¸ÀAvÉÆõÀ EvÀ£ÀÄ ªÁ¹¸ÀĪÀ ºÉÊzÁæ¨Á¢£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ Qð MqÉzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß zÉÆaPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 28-07-2013 gÀAzÀÄ UÀtPÀAiÀÄAvÀæzÀ°è mÉÊ¥ï ªÀiÁrzÀ PÀ£ÀßqÀzÀ°è §gÉzÀ Cfð ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 178/2013, PÀ®A 465, 468, 471 L¦¹ :-
¦üAiÀiÁ𢠫ÃgÀ±ÉÃnÖ vÀAzÉ UÀÄgÀ¥Áà PÁPÀ£Á¼É ªÀAiÀÄ: 50 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ («ÃgÀ ±ÉʪÀ), ¸Á: ªÉÆgÀA©, ¸ÀzÀå: ªÀÄĤì¥À¯ï ºÀwÛgÀ ¨sÁ°Ì EªÀgÀÄ j¯ÁAiÀÄ£Àì ¹ÃªÀiï Rj¢¸À®Ä vÀ£Àß NlgÀ PÁqÀð Lr ¥ÀÆæ¥sï vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨sÁ°ÌAiÀÄ PÁgÁªÀÄÄAUÉ j¯ÁAiÀÄ£Àì PÀªÀÄÆå¤PɵÀ£ï EªÀgÀ ºÀwÛgÀ ¹ÃªÀiï 2012 gÀ°è Rjâ ªÀiÁrzÀÄÝ CzÀgÀ £ÀA. 8880080499 EgÀÄvÀÛzÉ, j¯ÁAiÀÄ£Àì £ÀA§gÀ EzÁÝVAiÀÄÆ PÀÆqÁ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ KgÀmÉÃ¯ï £ÀA. 9741176113 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ¨sÁ°ÌAiÀÄ°ègÀĪÀ KgÀmÉïï KeÉA¤ìAiÀÄ°è rJ¯ï Lr ¥ÀÆæ¥sï PÉÆlÄÖ Rjâ ªÀiÁrzÀÄÝ, FUÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 4-5 wAUÀ½AzÀ ¸ÀzÀj j¯ÁAiÀÄ£Àì £ÀA. qÁåªÉÄÃeï DV ªÉÆèÉʯï PÀÆqÁ PÉlÄÖ ºÉÆÃVgÀÄvÀÛzÉ, ¢£ÁAPÀ 28-07-2013 gÀAzÀÄ ¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ ¦J¸ïL (PÁ&¸ÀÆ) gÀªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ PÀgÉzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ Lr ¥ÀÆæ¥sïªÀżÀî ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉ¸Àj£À°è Rjâ ªÀiÁrzÀ j¯ÁAiÀÄ£Àì £ÀA. 8880107998 EzÀgÀ j¯ÁAiÀÄ£Àì PÀA¥À¤AiÀÄ PÀAdÆåªÀÄgï ¥sÁªÀÄð C£ÀÄß vÉÆj¹zÀÄÝ CzÀgÀ°è ¥sÉÆÃmÉÆ ªÀÄvÀÄÛ Lr ¥ÀÆæ¥sï ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄzÉà EgÀÄvÀÛzÉ, DzÀgÉà CzÀgÀ°è£À ¸À» ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄzÀÄ EgÀĪÀÅ¢¯Áè, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉ¸Àj¤AzÀ ¸ÉßúÁ PÀªÀÄÆå¤PÉó£ï OgÁzÀ EªÀgÀ «vÀgÀuÉAiÀÄ°è ©qÀÄUÀqÉAiÀiÁVzÀÄÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ OgÁzÀPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÀ ¥Àæ±ÉßAiÉÄà §gÀĪÀÅ¢¯Áè, ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ PÁgÁªÀÄÄAUÉ ¨sÁ°Ì gÀªÀgÀ ºÀwÛgÀ PÉÆlÖ Lr ¥ÀÆæ¥sï ªÀÄvÀÄÛ ¥sÉÆÃmÉƪÀ£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà ¸ÁÌöå£ï ªÀiÁr ¥ÀqÉzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉ¸Àj¤AzÀ ¸À» ¥sÉÆÃdðj ªÀiÁr ¸ÉßúÁ PÀªÀÄÆå¤PÉõÀ£ï OgÁzÀ¤AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉ¸Àj¤AzÀ ¥ÀqÉ¢zÀÄÝ UÉÆvÁÛVgÀÄvÀÛzÉ, F £ÀA§j¤AzÀ ²æñÉʯï EªÀgÀ vÀAzÉUÉ PÀgÉ §A¢zÀÄÝ ²æñÉʯï EvÀ£ÀÄ ¸ÀA±ÀAiÀiÁ¸ÀàzÀ jÃwAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ CªÀ£À ±ÀªÀ ¨Á«AiÀÄ°è ¹QÌzÀÄÝ, AiÀiÁgÉÆà zÀĵÀÌ«ÄðUÀ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ Lr ¥ÀÆæ¥sï gÉhÄÃgÁPÀì ¥ÀqÉzÀÄ ¥sÉÆÃmÉÆ ¸ÁÌöå£À ªÀiÁr ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉ¸Àj¤AzÀ ¹ÃªÀiï Rjâ¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢UÉ w½¬ÄvÀÄ, F C£ÁºÀÄvÀPÉÌ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) PÁgÁªÀÄÄAUÉ j¯ÁAiÀÄ£Àì PÀªÀÄÆå¤PÉõï£ï ¨sÁ°Ì, 2) ¸ÉßúÁ PÀªÀÄÆå¤PÉõï£ï OgÁzÀ, 3) j¯ÁAiÀÄ£Àì PÀA¥À¤AiÀĪÀgÀÄ PÀÆqÀ zsÀÈrPÀgÀt ªÀiÁqÀzÉ ¹ÃªÀiï C£ÀÄß DQÖªÉÃmï ªÀiÁrzÀÄÝ ¸ÀzÀj WÀl£É dgÀÄUÀ®Ä PÁgÀt ¨sÀÆvÀgÁVgÀÄvÁÛgÉ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉ¸Àj£À°è 8880107998 ¹ÃªÀiï DQÖªÉÃmï DzÀ ¢£ÁAPÀ 28-05-2012 gÀAzÀÄ DVgÀÄvÀÛzÉ, F PÀAdÆåªÀÄgï ¥sÁªÀÄð ªÉÄÃ¯É MzÀV¸À¯ÁUÀ ªÉÄð£À £ÀA. ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ G¥ÀAiÉÆV¹¯Áè, ¦üAiÀiÁð¢UÉ CzÀgÀ §UÉÎ ªÀiÁ»w E¯Áè CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ªÀiËTPÀ ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

OgÁzÀ(©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 128/2013, PÀ®A 379 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 27-07-2013 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÊf£ÁxÀ vÀAzÉ AiÀÄAPÀ¥Áà ¸Á: d£ÀvÁ PÁ¯ÉÆä OgÁzÀ(©) EªÀgÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉJ-39/E-1007 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É J¦.JA.¹. PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ ¥ÀÆeÁ zsÁ§PÉÌ ºÉÆÃV vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï zsÁ§zÀ ªÀÄÄAzÉ ¤°è¹ HlPÉÌAzÀÄ zsÁ¨ÁzÀ°è ºÉÆÃV Hl ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ  zsÁ§zÀ  ºÉÆgÀUÉ §AzÀÄ  £ÉÆÃqÀ®Ä ¸ÀzÀj ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï EgÀ°¯Áè,  £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ UɼÉAiÀÄ U˸À ¨ÁUÀªÁ£À E§âgÀÄ PÀÆr OgÁzÀ ¥ÀlÖtzÀ°è ºÁUÀÄ ¸ÀÄvÀÛªÀÄÄvÀ ºÀÄqÀÄPÁrzÀgÀÆ ¸ÀºÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ¹QÌgÀĪÀÅ¢¯Áè, ¸ÀzÀj ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 28-07-2013 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§UÀzÀ® ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 102/2013, PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
ದಿನಾಂಕ 09-07-2013 ರಂದು ¦üAiÀiÁð¢ ದೇವಿದಾಸ ತಂದೆ ಪೂರು ರಾಠೋಡ ªÀAiÀÄ: 65 ವರ್ಷ, ಸಾ: ಬಗದಲ ತಾಂಡಾ EªÀgÀ ಮೊಮ್ಮಗನಾದ ಗಣೇಶ ತಂದೆ ಸಂತೋಷ ªÀAiÀÄ: 2 ವರ್ಷ, ಇತನು ಮನೆಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಸಿಸಿ ರೋಡ ಹತ್ತಿರ ಆಡುತ್ತಿರುವಾಗ ಮೇನ ರೋಡ ಕಡೆಯಿಂದ ಮಹೀಂದ್ರಾ ಮ್ಯೆಕ್ಸಿಮೊ ನಂ. ಕೆಎ-38/ಎಂ-2881 ನೇದgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ DgÉÆæAiÀÄÄ ತನ್ನ ವಾಹನವನ್ನು ಅಡ್ಡತಿಡ್ಡವಾಗಿ ಜೋರಾಗಿ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಗಣೇಶನಿಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಮಾಡಿ ಓಡಿ ಹೊಗಿರುತ್ತಾನೆ, ¸ÀzÀj rQ̬ÄAzÀ UÀuÉñÀ£À ಎಡಗಾಲಿಗೆ, ಮೊಳಕಾಲು ಹಾಗು ಪಾದದ ಹತ್ತಿರ ತರಚಿದ ಭಾರಿ ರಕ್ತಗಾಯ ಮತ್ತು ಬಲಗಡೆ ಎದೆಗೆ ಭಾರಿ ಪಟ್ಟಾಗಿ ಗುಪ್ತಗಾಯವಾಗಿ ಅಶ್ವಸ್ಥನಾಗಿzÀÝರಿಂದ ಕೂಡಲೆ UÀuÉñÀ¤UÉ ಖಾಸಗಿ ವಾಹನದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಬೀದರ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ vÀAzÀÄ zÁR°¹, ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕುರಿತು ¥ÀæAiÀiÁ« ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಬೀದದಲ್ಲಿ zÁR°¹, ನಂತರ ಹೈದ್ರಾಬಾದ ಹ್ಯಾಪಿ ಚಿಲ್ಡರ್ಡನ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ zÁR°¹ ªÀÄvÀÄÛ £ÀAvÀgÀ ಹೆಚ್ಚಿನ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕುರಿತು ಸೊಲಾಪೂರ ಆಸ್ಪತ್ರೆAiÀÄ°è zÁR°¸À¯ÁVzÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 27-07-2013 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 121/2013, PÀ®A 279, 338 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 28-07-2013 gÀAzÀÄ gÁ.ºÉ £ÀA. 9 gÀ ªÉÄÃ¯É ¸Á¬Ä ¥ÁåjqÉÊd zsÁ§zÀ ºÀwÛgÀ ¦üAiÀiÁð¢ gÀWÀÄ£ÁxÀ vÀAzÉ zsÁgÀÄ ¥ÀªÁgÀ ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð, eÁw: ®A¨ÁtÂ, ¸Á: gÁªÀÄwxÀð vÁAqÁ, vÁ: vÀļÀeÁ¥ÀÄgÀ G¸Áä£Á¨ÁzÀ EªÀgÀÄ ºÁUÀÆ DgÉÆæ £ÉÃvÁf vÀAzÉ ¯Á®¹AUÀ Z˪Áít ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA. JA.ºÉZï-03/f-4693 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ, ¸Á: zÁ½A§ vÁAqÀ, GªÀÄäUÁð EªÀj§âgÀÆ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ¸ÀzÀj ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ »AzÉ PÀĽvÀÄ DgÉÆæ £ÉÃvÁf ZÀ¯Á¬Ä¸ÀÄvÁÛ GªÀÄUÁð PÀqɬÄAzÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ PÀqÉUÉ ºÉÆUÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆæAiÀÄÄ ¸ÀzÀj ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¸ÀPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ PÀqÉUÉ ªÀÄÄR ªÀiÁr ªÀÄÄA¢£À mÉÊAiÀÄgÀ NqÉzÀÄ ¤AwgÀĪÀ ¯Áj £ÀA. PÉJ-25/r-2584 £ÉÃzÀPÉÌ rQÌ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É, ¸ÀzÀj rQÌAiÀÄ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ DgÉÆæAiÀÄ §®UÁ® vÉÆqÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁV PÁ®Ä ªÀÄÄj¢gÀÄvÀÛzÉ ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢üAiÀÄ §®UÁ®UÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV PÁ®Ä ªÀÄÄj¢gÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

Raichur District Reported Crimes

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

PÀ¼ÀÄ«£À ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

¢£ÁAPÀ: 28.07.2013 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 2.00 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æÃ. JA.r CvÁªÀůÁè SÁ£ï vÀAzÉ ªÀĺÀäzï SÁ¹A, 42 ªÀµÀð, eÁ: ªÀÄĹèA, G: ªÉÆèÉÊ¯ï ªÁå¥ÁgÀ, ¸Á: 2 £Éà PÁæ¸ï ±ÀQÛ£ÀUÀgÀ. gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV zÀÆgÀÄ PÉÆnÖzÉÝãÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ: 25.07.2013 gÀAzÀÄ gÁwæ¬ÄAzÀ ¢£ÁAPÀ: 28.07.2013 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À ªÀgÉV£À CªÀ¢AiÀÄ°è vÁªÀÅ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄUÉ ºÉÆÃzÁUÀ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ ±ÀQÛ£ÀUÀgÀ 2 £Éà PÁæ¸ï£À°ègÀĪÀ vÀªÀÄä eÉÊ J¯ÉPÁÖç¤Pïì CAUÀrAiÀÄ »A¢£À ¨ÁV°zÀ ©ÃUÀzÀ PÉÆAr ªÀÄÄjzÀÄ M¼ÀUÉ ºÉÆÃV CAUÀrAiÀÄ°èzÀÝ MlÄÖ 1,24,690/-gÀÆ. ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀ 16 ªÉÆèÉÊ¯ï ¥sÉÆãïUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ªÀÄÄAvÁV PÉÆlÖ zÀÆj£À DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ ±ÀQÛ£ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 79/2013 PÀ®A: 457, 380 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-


 

¢£ÁAPÀ: 28-07-2013 gÀAzÀÄ 19.30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ºÀnÖ ¹gÀªÁgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ºÀnÖ ¸À«ÄÃ¥ïzÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è .¦üAiÀiÁ𢠲æà dªÀÄzÀVß vÀAzÉ CªÀÄgÉñÀ ªÀ: 29 eÁ:°AUÁAiÀÄvÀ ºÀqÀ¥ÀzÀ G:ºÀ,a.UÀ.£ËPÀgÀ n£ÀA:1605 ¸Á:dwÛ¯ÉÊ£ï 13/14 ºÀnÖ PÁåA¥ï ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢üAiÀÄ UɼÉAiÀÄ E§âgÀÆ UÀÄgÀÄgÁd FvÀ£À DmÉÆà £ÀA:PÉJ-32/3954 £ÉÃzÀÝgÀ°è ºÀnÖ ºÉÆøÀÆgÀÄ¢AzÀ ºÀnÖ PÁåA¥ï PÀqÉUÉ §gÀĪÁUÀ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ PÀæ±Àgï UÁr £ÀA:PÉJ-06 ©-8178 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÀæ±Àgï£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ü PÀĽwzÀÝ DmÉÆëUÉ lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢üUÉ ªÀÄvÀÄÛ «dAiÀÄPÀĪÀiÁgï FvÀ¤UÉ ¸ÁzÁUÁAiÀÄUÀ¼ÀÄ DVzÀÄÝ DmÉÆÃZÁ®PÀ UÀÄgÀÄgÁeï FvÀ¤UÉ §¯ÉÊUÉ ¨sÁjà gÀPÀÛUÁAiÀÄ, JgÀqÀÆ ªÉÆtPÁ®ÄUÀ½UÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ, ªÀÄÆV¤AzÀ gÀPÀÛ§gÀÄwÛzÀÄÝ EzÉ, lPÀÌgï PÉÆlÖ PÀæ±ÀgïZÁ®PÀ vÀ£Àß UÁrAiÀÄ£ÀÄß C°èAiÉÄà ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ EzÉ CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ºÀnÖ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 162/2013 PÀ®A. :279,337,338 L¦¹ ºÁUÀÆ 187 LJªÀiï« PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÆAqÀÄzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


 

¦ügÁå¢ ²ªÀ£ÀUËqÀ vÀAzÉ wªÀÄä£ÀUËqÀ ºÀÆ£ÀÆgÀÄ ªÀAiÀiÁ-85 ªÀµÀð ¸Á|| ¸ÉÆêÀÄ®¥ÀÄgÀ vÁ||ºÀÄ£ÀÄUÀÄAzÀ gÀªÀgÀÄ °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ°è zÁªÉ ºÉÆÃrzÀÄÝ ªÀQîgÀ£ÀÄß ¨sÉÃnAiÀiÁUÀ®Ä ¢£ÁAPÀ 28-07-2013 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ ¸ÉÆêÀÄ®¥ÀÆgÀ¢AzÀ °AUÀ¸ÀÆUÀÆjUÉ §AzÀÄ ¤gÀÄ¥ÁzÉñÀégÀ SÁ®ªÀ½. ºÀwÛgÀ °AUÀ¸ÀÄUÀÆgÀÄ-ªÀÄÄzÀUÀ¯ï gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀnÖzÁÝUÀ »A¢¤AzÀ ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀASÉå PÉ.J-35/PÉ-1585 £ÉÃzÀÝgÀ ¸ÀªÁgÀ£ÀÄ CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦ügÁå¢ lPÀÌgÀ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ ¦ügÁå¢UÉ ¸ÁzÁ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁV¹zÀÄÝ C¥ÀWÁvÀzÀ £ÀAvÀgÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¤°è¸ÀzÉà ºÉÆVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ.UÀÄ£Éß £ÀA: 229/2013 PÀ®A 279, 337, L.¦.¹ ¸À»vÀ 187 L.JªÀiï.«. PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


 

UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

¢£ÁAPÀ: 28.07.2013 gÀAzÀÄ ²æêÀÄw EªÀiÁäªÀÄ ©Ã UÀAqÀ EªÀiÁäªÀiï ¸Á§ ¸ÀðC; ¸ÀįÁÛ£À¥ÀÆgÀ FPÉAiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ DPÉAiÀÄ »jAiÀÄ ªÀÄPÀ̼ÁzÀ RvÁ¯ï ¸Á¨ï vÀAzÉ EªÀiÁäªÀiï ¸Á¨ï ªÀÄvÀÄÛ ºÀĸÉÃ£ï ¸Á¨ï vÀAzÉ EªÀiÁä£ÀÄ ¸Á¨ï EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ£ÀÄß ¨sÁUÀ ªÀiÁqÀĪÀ PÀÄjvÀÄ ¦üÃAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ DPÉAiÀÄ UÀAqÀ£ÉÆA¢UÉ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÀnÖUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄgÀPÀÛUÁAiÀÄUÉƽ¹zÀÄÝ C®èzÉ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ CzÉ.CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄ°AzÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 204/2013 PÀ®A: 324 504 506 ¸À»vÀ 34 L.¦.¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

:¦üAiÀiÁ𢠸À§Ó° vÀAzÉ SÁeÁ¥ÁµÁ , ªÀAiÀÄ: 35ªÀ, eÁ: ªÀÄĹèA, G: mÁæöåPÀÖgï ªÉÄPÁå¤Pï , ¸Á: ªÀÄ»§Æ¨ï PÁ¯ÉÆä ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ & DgÉÆæ ªÀĺÀäzïgÀ¦üPï vÀAzÉ ¸ÀĨÁ£ï¸Á¨ï gÉVÓ£ï mÉîgï, ¸Á:ªÀÄ»§Æ¨ï PÁ¯ÉÆä ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ E§âgÀÄ ¸ÉßûvÀjzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ:28-07-2013 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® E§âgÀÄ PÀÆr ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÀÄgÀÄ¥Àæ¸Ázï ºÉÆÃmÉ¯ï ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ ¨ÁæöåAr±Á¥ï£À°è PÀÄrzÀÄ ºÉÆgÀUÉ §AzÀÄ £ÀAvÀgÀ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 4-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ vÀºÀ¹Ã¯ï D¦ü¸ï ªÀÄÄAzÉ EgÀĪÀ CjºÀAvÀ ªÉÄrPÀ¯ï ±Á¥ï ºÀwÛgÀ JªÀiï.f ¸ÀPÀð¯ï PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ªÀiÁvÀĪÀiÁw£À°è DgÉÆævÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¤£ÉßãÀÄ £ÉÆÃr¯ÉèãÀ¯É «ÄAræUÀÄnÖzÀ ¸ÀƼɪÀÄUÀ£É CAvÁ ¨ÉÊzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ AiÀiÁPÉ ¨ÉÊAiÀÄÄåwÛ CAvÁ PÉýzÀÝPÉÌ DgÉÆævÀ£ÀÄ £À£ÀUÉ JzÀÄgÀÄ ªÀiÁvÁqÀÄwÛÃAiÉÄãÀ¯Éà ¸ÀƼɪÀÄUÀ£É CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ PÀÄwÛUÉ »rzÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ°èzÀÝ PÀ©âtzÀ ¨ÉÆÃrðUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀ¯É UÀÄ¢ÝzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ vÀ¯ÉUÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ EzÉ CAvÁ EzÀÝ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄðAzÁ oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA.171/2013 , PÀ®A.504,324 L¦¹ jÃvÀå UÀÄ£Éß zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ .

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ::-

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ:29.07.2013 gÀAzÀÄ 159 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 26,100/-gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.

GULBARGA DIST REPORTED CRIMES

ಶಹಾಬಾದ ನಗರ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆ
ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣ  
ಮೈನುದ್ದೀನ ತಂದೆ ಮಹಿಬೂಬಸಾಬ ಸಂಧಿಮನಿ ಸಾ:ನಾಗೂರ ಹಾ:ವ:ರಾಮನಗರ ಗುಲಬರ್ಗಾ ಮತ್ತು ಶರಣು ಕೂಡಿ ಇಬ್ಬರು ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ಮೇಲೆ ಅವರ ಅಣ್ಣ ಮೋಬಿನ ಇನ್ನೊಂದು ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಶಹಾಬಾದನಿಂದ ಗುಲಬರ್ಗಾಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಿರುವಾಗ ಮೋಬಿನನು ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ಮೇಲೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದು ನಾವು ಹಿಂದೆ ಹೋಗುತ್ತಿರುವಾಗ ಮೋಬಿನನು ತನ್ನ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲನ್ನು ಅತಿವೇಗ ಮತ್ತು ನಿಷ್ಕಾಳಜಿತನದಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಿಸುತ್ತಾ ದೇವನ ತೆಗನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಬಸಸ್ಟಾಂಡ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ರೋಡ ಬ್ರೇಕ ಹತ್ತಿರ ಒಮ್ಮೇಲೆ ಬ್ರೇಕ ಹಾಕಿದ್ದರಿಂದ ಸ್ಕಿಡ್ಡಾಗಿ ಬಿದ್ದುಮೊಬಿನನ ಬಲಕಪಾಳಿಗೆ ತರಚಿದ ರಕ್ತಗಾಯ ಹಣೆಯ ಮಧ್ಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ರಕ್ತಗಾಯ & ತಲೆ ಬಲಭಾಗಕ್ಕೆ ಭಾರಿ  ಗಾಯವಾದ ಬಗ್ಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಪ್ರಕ್ರಣದಾಖಲಿಸಿ ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.
ಶಹಾಬಾದ ನಗರ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆ
ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣ  

ಜಗದೀಶ@ಜಗನ್ನಾಥ ಮತ್ತು ಪ್ರದೀಪ ಕುಮಾರ ತಂದೆ ಬಸಪ್ಪಾ ಕೂಡಿ ಹೀರೊ ಹೊಂಡಾ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ನಂ.ಕೆಎ-32, ಇಎ-7914 ನೇದ್ದರ ಮೇಲೆ ಹೊನಗುಂಟಾ-ಶಹಾಬಾದ ರಸ್ತೆಯ ಮರಗಮ್ಮಾ ಗುಡಿಯ ಹತ್ತಿರ ಹೋಗುತ್ತಿರುವಾಗ ಪ್ರದೀಪ ಕುಮಾರನು ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲನ್ನು ಅತಿವೇಗ ಮತ್ತು ನಿಷ್ಕಾಳಜಿತನದಿಂದ ಚಲಾಯಿಸುತ್ತಾ ಹೋಗಿ ರಸ್ತೆ ಪಕ್ಕದ  ಲೈಟಿನ ಕಂಬಕ್ಕೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದರಿಂದ ಹಿಂದೆ ಕುಳಿತ ಜಗದೀಶನಿಗೆ ಹಣೆಯ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ರಕ್ತಗಾಯವಾಗಿದ್ದು ಮಾತನಾಡುವ ಸ್ಥಿತಿಯಲಿ ಇರುವದಿಲ್ಲಾ. ಕಾರಣ ಮೋ/ಸೈ ಸವಾರನಾದ ಪ್ರದೀಪ ಕುಮಾರನ ಮೇಲೆ ಸೂಕ್ತ ಕಾನೂನುಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸುವಂತೆ ಜಗದೀಶ@ಜಗನ್ನಾಥನ ತಂದೆ  ಸುಬ್ಬಣ್ಣಾ ತಂದೆ ಮಲ್ಲಣ್ಣಾ ಸಾ:ಹೊನಗುಂಟಾ  ಇವ್ರುಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಶಹಾಬಾದ ನಗರ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕ್ರಣದಾಖಲಿಸಿ ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.