Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Tuesday, March 12, 2013

Raichur District Reported Crimes

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

¢£ÁAPÀ: 10.03.2013 gÀAzÀÄ mÁmÁ J.¹. £ÀA: J.¦. 21/n.AiÀÄÄ-5640 £ÉÃzÀÝgÀ°è ²ªÀeÁUÀgÀt CAUÀªÁV zÉêÀzÀÄUÁð vÁ®ÆQ£À eÁUÀlUÀ®è UÁæªÀÄPÉÌ §¸ÀªÀtÚ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀPÉÌ ºÉÆÃV ªÁ¸ÀÛªÀå ªÀiÁr ¥ÀÆeÉ ¥ÀÄ£À¸ÁÌgÀ ªÀiÁr¹PÉÆAqÀÄ ¢£ÁAPÀ: 11.03.2013 gÀAzÀÄ CzÉà UÁrAiÀÄ°è ¹gÀªÁgÀ ¤ÃgÁªÀiÁ£À« ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ªÀiÁ£À«UÉ §gÀĪÁUÀ ªÀÄzÁåºÀß 1.30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ CmÉÆãÀUÀgÀzÀ ºÀwÛgÀ vÀªÀÄä UÁrUÉ JzÀÄgÁV CAzÀgÉ ªÀiÁ£À« PÀqɬÄAzÀ ªÀiÁgÀÄw ¸Àé¥ÀÖ PÁgï £ÀA: PÉ.J. 36 JA-8897 £ÉzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÁgÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ gÉÆÃr£À JqÀ¨ÁdÄ ºÉÆÃUÀĪÀzÀÄ ©lÄÖ §®UÀqÉ §AzÀÄ vÀªÀÄä UÁrUÉ lPÀÌgÀ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ vÀªÀiï UÁrAiÀÄÄ JqÀPÉÌ ¥À°ÖAiÀiÁVzÀÝjAzÀ CzÀgÀ°èzÀݪÀgÀÄ PɼÀUÉ ©zÀÄÝ E§âjUÉ ¸ÁzsÁ ¸ÀªÀgÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ JgÀqÀÄ ªÁºÀ£ÀUÀ¼ÀÄ dRAUÉÆArgÀÄvÀÛªÉ.WÀl£ÉAiÀÄ £ÀAvÀgÀ PÁgï ZÁ®PÀ£ÀÄ C°èAzÀ NrºÉÆÃVzÀÄÝ CzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀiÁ£À« oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 35/2013 PÀ®A.279,337 L.¦.¹ ¸À»vÀ 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉPÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

¢£ÁAPÀ 11/03/2013 gÀAzÀÄ 11.30 UÀAmÉUÉ ¦gÁå¢ ¸ËªÀÄå UÀAqÀ §¸ÀªÀgÁd ªÀlªÀn ªÀAiÀÄB25 ªÀµÀð PÀÄgÀħgÀÄ GBªÀÄ£ÉPÉ®¸À ¸ÁBgÀPÀ̸ÀV vÁBºÀÄ£ÀÄUÀÄAzÀ FPÉAiÀÄ UÀAqÀ §¸ÀªÀgÁd 30 ªÀµÀð FvÀ£ÀÄ PÀÄj ªÁå¥ÁgÀ ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ªÁ¥sÀ¸Àì ¹AzsÀ£ÀÆj¤AzÀ §AUÁgÀºÀnÖ PÀqÉ ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉJ-29/AiÀÄÄ-0886 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ PÀqɬÄAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ -°AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ gÉÆÃr£À §¸Àì¥ÀÆgÀÄ PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ §¸ï £ÀA PÉJ-33/J¥ï-105 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß §¸Àì£ÀÄß CwêÉÃUÀ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ°UÉ rQÌ ºÉÆqÉ¢zÀÝjAzÀ ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÁgÀ¤UÉ §®UÀqÉ ¨Á¬ÄUÉ ¨Áj,vÀÄnUÉ, ¨Áj gÀPÁÛUÁAiÀĪÁV, ¨Á¬Ä.ªÀÄÆUÀÄ. Q«UÉAiÀÄ°è gÀPÁÛ§AzÀÄ, §®UÁ®Ä, §®UÉÊ ªÀÄÄAUÉÊ ªÀÄÄjzÀÄ,JqÀPÁ®Ä ªÉÆtPÁ°UÉ vÉgÀazÀ UÁAiÀĪÁV ¸ÀܼÀzÀ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ, C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹ §¸ï ZÁ®PÀ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É, CAvÁ ¤ÃrzÀ °TvÀ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀÄ¹Ì oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA:30/2013 PÀ®A 279.304(J) L.¦.¹ 187 L.JA.« PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤PÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ

UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

  PÁ£É¥Àà vÀAzÉ ±ÉõÀ¥Àà ¸Á: UÀAUÁ£ÁAiÀÄPÀvÁAqÁ ªÀÄvÀÄÛ ¯Á®¥Àà vÀAzÉ ±ÉõÀ¥Àà ºÁUÀÆ EvÀgÉ 3 d£ÀgÀÄ ¸ÀéAvÀ CtÚvÀªÀÄäA¢jzÀÄÝ vÀªÀÄä ¦vÁæfðvÀ D¹Û ºÉÆ®zÀ°è ¯Á®¥Àà vÀAzÉ ±ÉµÀ¥Àà ºÁUÀÆ EvÀgÉ 3 d£ÀgÀÄ vÀªÀÄä zÀ£À PÀÄjUÀ¼À£ÀÄß ©lÄÖ ªÉĬĸÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢ SÁ£É¥Àà FvÀ£ÀÄ «ZÁj¹zÁUÀ¢£ÁªÀÄPÀ;9.3.2013 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÉÄîÌAqÀªÀgÀÄ §ªÀÄzÀÄ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ C®èzÉ ¢£ÁAPÀ: 10.03.2013 gÀAzÀÄ ¸ÀºÁ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ CPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr PÀ°¤AzÀ MzÀÄÝ CªÁZÀå ¨ÉÊzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ eÁ®ºÀ½î mÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 27/2013 PÀ®A:323,324,427,448,506,504 ¸À»vÀ 34 L.¦.¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

 CPÀ¹äPÀ ¨ÉAQ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-


 

¢£ÁAPÀ 28-02-2013 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 03-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà PÀjAiÀÄ¥Àà vÀAzÉ dAUÀè¥Àà ªÀAiÀiÁ 20 ªÀµÀð eÁw PÀÄgÀħgÀÄ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ZÀAzÀæ§AqÁ ºÁUÀÆ CvÀ£À aPÀÌ¥Àà vÀªÀÄäAiÀÄå EªÀgÀÄ vÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ°è ºÁQgÀĪÀ CAzÁdÄ 06 mÁæPÀÖgï £É®Äè ºÀÄ°è£À JgÀqÀÄ §t«UÀ½UÉ AiÀiÁgÀÆ vÀA©UÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÀgÀÄ ©Ãr ¸Éâ Dj¸ÀzÉ ºÁUÉ MUÉ¢zÀÝjAzÀ CzÀgÀ ¨ÉAQAiÀÄ Qr §tUÀ½UÉ vÀUÀ° ¥ÀÆwð ¸ÀÄlÄÖ CAzÁdÄ gÀÆ.30,000=00 ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀzÀÄ ¸ÀÄlÄÖ ®ÄPÁì£À DVgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj WÀl £ÉAiÀÄÄ DPÀ¹äPÀ ¨ÉAQ C¥ÀWÁvÀ¢AzÀ dgÀÄVzÀÄÝ F §UÉÎ AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀ ¸ÀA±ÉAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢¯Áè. CAvÁ ¢£ÁAPÀ;-12.03.2013 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ AiÀiÁ¥À®¢¤ß oÁuÉ CPÀ¹äPÀ ¨ÉAQ C¥ÀWÁvÀ ¸ÀA: 04/2013 gÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.  

 
 

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 12.03.2013 gÀAzÀÄ 89 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 17,200/- gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 12-03-2013


 ¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 12-03-2013

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 46/2013 PÀ®A 423, 424, 418, 406, 407, 420, 417 ¨sÁ.zÀ.¸ÀA :-

¢£ÁAPÀ 11/03/2013 gÀzÀÄ ¦üÃAiÀiÁð¢ D£ÀAzÀ vÀAzÉ UÉÆëAzÀgÁªÀ ©qÀªÉ 32 ªÀµÀð eÁw ªÉʵÀÚªÀ G-ªÁå¥ÁgÀ ¸Á|| ¸ÀA¨sÁf£ÀUÀgÀ £ÁAzÉÃqÀ ªÀĺÁgÁµÀØç EªÀgÀÄ zÀÆgÀÄ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 26/02/2013 gÀAzÀÄ ZÁAzÀ PÀæ±Àgï £À ªÀiÁ°PÀ£ÁzÀ ªÀ¹ÃªÀÄSÁ£ÀgÀªÀjAzÀ 920 ¨É®èzÀ ªÀÄÄzÉÝUÀ¼ÀÄ 10 l£ï 2,90,000/- gÀÆUÀ½UÉ Rj¢ ªÀiÁr CzÉ ¢ªÀ¸À ªÀÄAiÀÄÆgÁ PÁ¥ÉÆÃðgÉõÀ£À ©eÁ¥ÀÆgÀgÀªÀjUÉ ªÀiÁgÁl ªÀiÁr DgÉÆæ gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ CuÁÚgÁªÀ qÉʪÀÄAqÀ PÀA¥À¤AiÀÄ ªÀiÁ°PÀ ¸Á|| ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EvÀ¤UÉ ¢£ÁAPÀ 26/02/2013 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 1000 UÀAmÉUÉ ¯Áj ¨ÁrUÉ ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ PÀ«ÄñÀ£ï ¸ÉÃj MlÄÖ 8000/- gÀÆ PÉÆqÀĪÀ ªÀiÁvÀÄPÀvÉ DVzÀÄÝ ªÀÄÄAUÀqÀªÁV ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ SÁvÉ £ÀA 62069384882 £ÉÃzÀÝgÀ°è ¢£ÁAPÀ 27/02/2013 gÀAzÀÄ dªÀiÁ ªÀiÁrzÀÄÝ E£ÀÄß½zÀ 3000 gÀÆUÀ¼ÀÄ ¯ÉÆÃqÀ SÁ° ªÀiÁrzÀ £ÀAvÀgÀ C°èAiÉÄ PÉÆqÀĪÀÅzÁV w½¸À¯ÁVvÀÄÛ.
¢£ÁAPÀ 28/02/2013 gÀAzÀÄ 2200 UÀAmÉUÉ DgÉÆæ gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ CuÁÚgÁªÀ qÉʪÀÄAqÀ PÀA¥À¤AiÀÄ ªÀiÁ°PÀ ¸Á|| ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EvÀ£ÀÄ ¯Áj £ÀA PÉ.J-29/J-5501 £ÉÃzÀÝgÀ°è ¯ÁjZÁ®PÀ C§Äݯï UÀ¤ EªÀ£ÉÆA¢UÉ PÀ¼ÀÄ»¹gÀĪÀzÁV w½¹zÀÄÝ 2-3 ¢£ÀUÀ¼ÁzÀgÀÄ ©eÁ¥ÀÆgÀ ªÀÄAiÀÄÆgÁ mÁæ£Àì¥ÉÆÃlðUÉ ¯Áj ºÉÆÃUÀ¯ÁgÀzÀ PÁgÀt ¦üÃAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¢£ÁAPÀ 02/03/2013 gÀAzÀÄ DgÉÆæ gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ CuÁÚgÁªÀ qÉʪÀÄAqÀ PÀA¥À¤AiÀÄ ªÀiÁ°PÀ ¸Á|| ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ FvÀ¤UÉ «ZÁj¸À®Ä CªÀ£ÀÄ £Á£ÀÄ ¯Áj £ÀA PÉJ-29/J-5501 £ÉÃzÀÝgÀ°è ZÁ®PÀ C§Äݯï UÀ¤ EªÀ¤UÉ PÉÆlÄÖ PÀ½¹zÉÝ£É ªÀÄÄAzÉ K£ÁVzÉ £À£ÀUÉ UÉÆÃwÛ¯Áè JAzÀÄ ¦üÃAiÀiÁð¢AiÀÄ eÉÆÃvÉ dUÀ¼À ªÀiÁr ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£É. PÁgÀt ¸ÀzÀj qÉʪÀÄAqÀ mÁæ£Àì¥ÉÆÃlð£À ªÀiÁ°PÀ gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ CuÁÚgÁªÀ, ¯Áj £ÀA PÉJ-29/J-5501 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ C§Äݯï UÀ¤ ªÀÄvÀÄÛ ¯Áj £ÀA PÉJ-29/J-5501 £ÉÃzÀÝgÀ ªÀiÁ°PÀ EªÀgÉîègÀÄ PÀÄrPÉÆAqÀÄ SÉÆÃn ªÀUÁðªÀuÉ zÁR¯ÁwUÀ¼À£ÀÄß ¸Àȶ×ù £À£ÀUÉ 2,95,000/- gÀÆUÀ¼ÀÄ £ÀµÀÖ ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ ¦üÃAiÀiÁð¢AiÀÄÄ Rj¢¹zÀ 10 l£ï vÀÆPÀG¼Àî 920 ¨É®èzÀ ªÀÄÄzÉÝUÀ¼ÀÄ J°èAiÉÆà §aÑnÖgÀÄvÁÛgÉ CxÀªÁ ¨ÉÃgÉ J°èAiÉÆà ªÀiÁgÁl ªÀiÁr ªÉÆøÀ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

 
¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.  64/2013 PÀ®A 457, 380 ¨sÁ.zÀ.¸ÀA :-
¢£ÁAPÀ 11/03/2013 gÀAzÀÄ 0830 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ªÀĺÉñÀ vÀAzÉ ²ªÀgÁd ªÀAPÉ ªÀAiÀÄ 26 ªÀµÀð ¸Á: ªÀiÁ±ÉmÉÖ UÀ°è ¨sÁ°Ì EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV zÀÆgÀÄ ¸À°è¹zÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 10/03/2013 gÀAzÀÄ 2100 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ gÀhÄgÁ ¸ÀAUÀªÀÄPÉÌ zÀ±Àð£À ªÀiÁqÀ®Ä ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ CfÓ EªÀ½UÉ ©nÖzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¼ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÀÄ E®èzÀ PÁgÀt ªÀÄ£ÉUÉ Qð ºÁQ ¥ÀPÀÌzÀ ªÀÄ£É ªÉÊf£ÁxÀ EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÀÄ®VzÀÄÝ ¦üAiÀiÁð¢ zsÀ±Àð£À ¥ÀqÉzÀÄ ¢£ÁAPÀ 11/03/2013 gÀAzÀÄ 0745 UÀAmÉUÉ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä ªÀÄ£É ¨ÁV® PÉÆAr ªÀÄÄj¢zÀÄÝ M¼ÀUÉ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ®Ä ªÀÄ®UÀĪÀ PÉÆuÉAiÀÄ°è EzÀÝ C®ªÀiÁgÁ MqÉ¢zÀÄÝ ZÉPÀÌ ªÀiÁr £ÉÆÃqÀ®Ä CzÀgÀ°èzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 41000/- gÀÆ ªÀÄvÀÄÛ 20 vÉƯÉAiÀÄ ¨É½AiÀÄ ®Qëöä ªÀÄÆwð C.Q. 4000/- gÀÆ »ÃUÉ MlÄÖ 45000/- gÀÆ ¨É¯Éè G¼ÀîzÀÄÝ AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 68/2013 PÀ®A 457, 380 ¨sÁ.zÀ.¸ÀA :-
¢£ÁAPÀ: 10/03/2013 gÀAzÀÄ 2100 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw ±ÉÆèsÁ UÀAqÀ ±ÀtªÀÄÄR¥Áà gÀĪÀiÁä ªÀ| 50 ªÀµÀð G| ªÀÄ£É PÉ®¸À ¸Á| RAqÉæ UÀ°è ¨sÁ°Ì EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¨ÁV® Qð ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÀÄ®è¥Áà ¨ÉîÆgÉ gÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ºÉÆÃV ªÀÄ®VPÉÆArUÀ ¢£ÁAPÀ : 11/03/2013 gÀAzÀÄ 0600 UÀAmÉUÉ JzÀÄÝ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¨ÁV®Ä Qð ªÀÄÄj¢zÀÄÝ M¼ÀUÉ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ®Ä ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ ZɯÁ覰èAiÀiÁVzÀÄÝ qÀ¨ÁâzÀ°ègÀĪÀ £ÀUÀzÀÄ 5000/- gÀÆ AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 69/2013 PÀ®A 323, 354, 498(J), 504 eÉÆvÉ 34 ¨sÁ.zÀ.¸ÀA :-
¢£ÁAPÀ 11/03/2013 gÀAzÀÄ 1730 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw ¸ÀgÀ±Àéw UÀAqÀ «±Àé£ÁxÀ ¹A¥ÀUÉ ªÀAiÀÄ; 45 ªÀµÀð eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ G: PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á: PÀÄgÀ§SÉüÀV ¸ÀzÀå ¨sÁ°Ì gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV zÀÆgÀÄ ¤ÃrzÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAzÉ vÁ¬ÄAiÀĪÀgÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 30 ªÀµÀðzÀ »AzÉ ¦üAiÀiÁð¢UÉ PÀÄgÀħSÉüÀV UÁæªÀÄzÀ «±Àé£ÁxÀ vÀAzÉ CuÉ¥Áà ¹A¥ÀUÉ EvÀ£ÉÆA¢UÉ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉÆnÖgÀÄvÁÛgÉ. ¦üAiÀiÁð¢UÉ 3 UÀAqÀÄ ªÀÄPÀ̼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ ºÉtÚ ªÀÄPÀ̼ÀÄ ºÀÄnÖzÀÄÝ EªÀgÉ®ègÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ. DzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ£ÁzÀ «±Àé£ÁxÀ FvÀ£ÀÄ ¤£ÀUÉ ºÀÄnÖzÀ ªÀÄPÀ̼ÀÄ fªÀAvÀ EgÀĪÀÅ¢®è gÀAr ¤£ÀÄ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆgÀUÉ ºÉÆUÀÄ CAvÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 2009 £Éà ¸Á°£ÀAzÀ £À£ÀUÉ QgÀÄPÀļÀ ¤ÃqÀÄvÁÛ §A¢gÀÄvÁÛgÉ. C®èzÉ CzÉà ªÀµÀð qÉÆtUÁ¥ÀÆgÀ  UÁæªÀÄzÀ ªÉÊd£ÁxÀ gÀªÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ «ÄãÁQëAiÉÆA¢UÉ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ. ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉÆAqÀ £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ªÀiÁ£À¹PÀ ºÁUÀÆ zÉÊ»PÀ QgÀÄPÀƼÀ ¤ÃqÀÄwÛzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ UÀAqÀ£À JgÀqÀ£É ºÉAqÀwAiÀÄÄ PÀÆqÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ vÉÆAzÀgÉ PÀÆqÀÄwÛzÀÝjAzÀ MAzÀÄ ªÀµÀð¢AzÀ ¨sÁ°Ì ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è PÉî¸À ªÀiÁrPÉÆArgÀÄvÉÛ£É.
     »ÃVgÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀ£Àß UÀAqÀ£À ªÉÄÃ¯É ªÀÄvÀÄÛ «ÄãÁQë EªÀ¼À ªÉÄÃ¯É PÉøÀÄ ªÀiÁrzÀPÉÌ ¸ÀA§A¢¹zÀAvÉ ¢£ÁAPÀ 16/02/2013 gÀAzÀÄ ¨sÁ°Ì £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ°è £Á£ÀÄ ¸ÁQë ¤ÃqÀĪÀ¸À®ÄªÁV §AzÁUÀ ¨sÁ°Ì PÉÆlð JzÀÄgÀÄUÀqÉ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¸ÁAiÀÄAPÀ® 5.00 ¦JA UÀAmÉUÉ 1. «±Àé£ÁxÀ vÀAzÉ DuÉ¥Áà 2. «ÄãÁQë UÀAqÀ «±Àé£ÁxÀ 3. ªÉÊd£ÁxÀ 4. ²æÃPÁAvÀ vÀAzÉ ªÉÊd£ÁxÀ J®ègÀÆ PÀÆrPÉÆAqÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ EªÀgÀ°è ²æÃPÁAvÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÉÊd£ÁxÀ EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ fÃAeÁ ªÀÄĶ֪ÀiÁr ªÀÄvÀÄÛ ²æÃPÁAvÀ EvÀ£ÀÄ PÉʬÄAzÀ ¨É¤ß£À°è ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛ£É JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 30/13 PÀ®A 143, 147, 323, 341, 504, 506 eÉÆvÉ 149 ¨sÁ.zÀ.¸ÀA :-
¢£ÁAPÀB-11/03/2013 gÀAzÀÄ 1100 UÀAmÉUÉ f¯Áè ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ JA.J¯ï.¹ EzÉ CAvÀ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ £Á£ÀÄ D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉÃn PÉÆlÄÖ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ¸ÀÄeÁvÁ UÀAqÀ ¸ÁªÀÄÄAiÉÄ¯ï ªÀAiÀÄ 22 ªÀµÀð eÁ// Qæ±Àå£À ¸Á// UÉÆÃgÀ£À½î ¸ÀzÀå ºÀ«Ä¯Á¥ÀÆgÀ EªÀgÀ ºÉýPÉ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 11/03/13 gÀAzÀÄ 0900 UÀAmÉUÉ ºÀ«ÄïÁ¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ ¤jãÀ mÁåAPÀ ºÀwÛgÀ ±ÉÆèsÁ UÀAqÀ C¨ÁæºÀä ªÀÄvÀÄÛ ²æÃzÉë UÀAqÀ gÁdPÀĪÀiÁgÀ gÀªÀgÀÄ JgÀqÀÄ ¢ªÀ¸ÀUÀ¼À »AzÉ ¸ÁUÀgÀ vÀAzÉ gÁdPÀĪÀiÁgÀ FvÀ£À PÉÊ MqÀÄØ ªÀÄÄjzÀ §UÉÎ ¨Á¬Ä ªÀiÁw£À vÀPÀgÁgÀÄ ªÀiÁrPÉƼÀÄîwÛzÀÝgÀÄ. CµÀÖgÀ°è C¨ÁæºÀä vÀAzÉ ®Qëöät FvÀ£ÀÄ §AzÀÄ ²æÃzÉë UÀAqÀ gÁdPÀĪÀiÁgÀ EªÀ½UÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄwÛzÀÝ£ÀÄ. DUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ  vÀªÀÄä gÀd¤PÁAvÀ vÀAzÉ £ÀgÀ¹AUÀ FvÀ£ÀÄ PÉüÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ C¨ÁæºÀä FvÀ£ÀÄ PÉʬÄAzÀ ¨É£Àß°è ºÉÆmÉÖAiÀÄ°è ºÉÆqÉAiÀÄÄwÛzÀÝ£ÀÄ. ºÁUÀÄ avÀÄÛ vÀAzÉ ®Qëöät FvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀªÀÄä£À PÉÊ »rzÀÄ wgÀĪÀÅwÛzÀÝ£ÀÄ. DUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ £À£Àß vÀªÀÄä gÀd¤PÁAvÀ FvÀ¤UÉ AiÀiÁPÉ «£Á PÁgÀt ºÉÆqÉAiÀÄÄwÛ¢Ýj CAvÁ PÉýzÁUÀ ±ÉÆèsÁ UÀAqÀ C¨ÁæºÀä EªÀ¼ÀÄ gÀAr ¸ÀƼÉ, CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄwÛzÀݼÀÄ CzÀPÉÌ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀªÀÄä gÀd¤PÁAvÀ FvÀ¤UÉ dUÀ¼À JPÉ CAvÁ ªÀÄ£ÀUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ 1) C¨ÁæºÀä vÀAzÉ ®Qëöät 2) avÀÄÛ vÀAzÉ ®Qëöät 3) ±ÉÆèsÁ UÀAqÀ C§æºÀä 4) ¸ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ C¨ÁæºÀä ªÀÄvÀÄÛ 5) ¸ÀĤÃvÁ UÀAqÀ zÉëzÁ¸À J®ègÀÄ ¸ÁB ºÀ«ÄïÁ¥ÀÆgÀ EªÀgÉ®ègÀÄ JPÉÆÌzÉÝñÀ¢AzÀ £ÀªÀÄä£ÀÄß CPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ EªÀgÀ°è ¸ÀĤÃvÁ UÀAqÀ zÉëzÁ¸À ªÀÄvÀÄÛ ±ÉÆèÁ UÀAqÀ C¨ÁæºÀä gÀªÀgÀÄ PÀÆzÀ®Ä »rzÀÄ fAeÁ ªÀÄÄ¶Ö ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ C¨ÁæºÀä FvÀ£ÀÄ PÉʬÄAzÀ £À£Àß JzÉAiÀÄ°è, ºÉÆmÉÖAiÀÄ°è ºÉÆqÉzÀÄ PÀÄwÛUÉ MwÛgÀÄvÁÛ£É. ¸ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ C¨ÁæºÀä FvÀ£ÀÄ PÉʬÄAzÀ PÀ¥Á¼ÀzÀ°è ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛ£É. CµÀÖgÀ°è C°èAiÉÄà EzÀÝ ²æÃzÉë UÀAqÀ gÁdPÀĪÀiÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀAVÃvÁ UÀAqÀ ¸Áé«ÄzÁ¸À gÀªÀgÀÄ §AzÀÄ dUÀ¼ÀªÀ£ÀÄß ©r¹gÀÄvÁÛgÉ. £ÀAvÀgÀ C¨ÁæºÀä FvÀ£ÀÄ C°èAzÀ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ £À£ÀUÉ E£ÉÆߪÉÄä £ÀªÀÄä ºÉ¸ÀjUÉ §AzÀgÉ ¤£ÀUÉ fêÀ¢AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ ºÁPÀÄvÉÛÃ£É CAvÀ fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀj dUÀ¼ÀzÀ°è £À£Àß PÉÆgÀ¼À°ègÀĪÀ vÁ½AiÀÄ£ÀÄß PÀrzÀÄ §AUÁgÀzÀ ªÀÄtÂUÀ¼ÀÄ ©zÀÄÝ PÀ¼É¢gÀÄvÀÛªÉ. £ÀAvÀgÀ C°èAiÉÄà EzÀÝ £À£Àß vÀªÀÄä gÀd¤PÁAvÀ vÀAzÉ £ÀgÀ¹AUÀ, ²æÃzÉë UÀAqÀ gÁdPÀĪÀiÁgÀ, ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀAVÃvÁ UÀAqÀ ¸ÁªÀÄĪɯï gÀªÀgÀÄ aQvÉì PÀÄjvÀÄ ©ÃzÀgÀ f¯Áè ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÀÄ ¸ÉÃjPÀ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. £À£Àß vÀAzÉ gÀd¤PÁAvÀ FvÀ¤UÉ AiÀiÁªÀÅzÉ UÁAiÀĪÁUÀ¢zÀÝjAzÀ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è aQvÉì ¥ÀqÉ¢gÀĪÀÅ¢®è. £ÀªÀÄUÉ ºÉÆqÉzÀ C¨ÁæºÀä vÀAzÉ ®Qëöät ºÁUÀÄ EvÀgÉ d£ÀgÀ «gÀÄzsÀÞ PÁ£ÀÆ£À jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA> 31/2013 PÀ®A 323, 324, 504, 506 eÉÆvÉ 34 ¨sÁ.zÀ.¸ÀA :-
¢£ÁAPÀ 11/03/13 gÀAzÀÄ 2030 UÀAmÉUÉ ©ÃzÀgÀ f¯Áè D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ JA.J¯ï.¹ EzÉ CAvÀ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄgÉUÉ ¹ºÉZï¹ gÀªÀgÀÄ D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉÃn ¤Ãr aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÀÝ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ gÁªÀÄuÁÚ vÀAzÉ ©ÃªÀÄuÁÚ UÀĨÉâ ªÀAiÀÄ 65 ªÀµÀð eÁ// ºÀjd£À G// QgÁuÁ CAUÀr ¸Á// §PÀÌZËr UÁæªÀÄ gÀªÀgÀ ºÉýPÉ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 11/03/13 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 1730 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉAqÀw ¸ÀgÀ¸Àéw E§âgÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ CAUÀ¼ÀzÀ°è ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄvÀÛ PÀĽvÁUÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¥ÀPÀzÀªÀgÁzÀ gÁdPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ gÁªÀÄZÀAzÀæ, ±ÁAvÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ gÁªÀÄZÀAzÀæ ¸ÀAUÀªÀÄ ªÀÄvÀÄÛ gÁªÀÄZÀAzÀæ vÀAzÉ ¸ÀA§uÁÚ EªÀgÀÄ ºÀ¼É ªÉÊgÀvÀé ElÄÖPÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ §½ §AzÀÄ J gÁªÀiÁå ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£É ¤£ÀUÉ ¸ÉÆPÀÄÌ eÁ¹Û DVzÉ CAvÀ CªÁZÀÑ ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ, £Á£ÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀjUÉ JPÉ «£Á PÁgÀt ¨ÉÊAiÀÄÄwÛ¢Ýj CAvÀ CA¢zÀPÉÌ CªÀgÀ°è gÁdPÀĪÀiÁgÀ EªÀ£ÀÄ C¯Éè EzÀÝ §rUɬÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄïÉ, §® ¨sÀÄdPÉÌ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛ ºÁUÀÆ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ ¥ÀqɹzÀ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ±ÁAvÀPÀĪÀiÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ CªÀ£À vÀAzÉ gÁªÀÄZÀAzÀæ EªÀgÀÄ PÉʬÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉÆmÉÖAiÀÄ°è ¨É¤ß£À°è ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àqɹ C°èAzÀ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 13/2013 PÀ®A 341, 323, 324, 504, 506 eÉÆvÉ 34 ¨sÁ.zÀ.¸ÀA :-
¢£ÁAPÀ:11/03/2013 gÀAzÀÄ 2350 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀªÀÄä ªÀiËTPÀ ºÉýPÉ zÀÆgÀÄ ¤ÃrzÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ: 11/03/2013 gÀAzÀÄ 2215 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ UɼÉAiÀÄ£ÁzÀ «ÄeÁð G¸Áä£À ¨ÉÃUÀ E§âgÀÄ CªÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ CªÀgÀ ªÀÄ£É ªÀÄÄAzÀÄUÀqÉ DgÉÆævÀgÀÄUÀ¼ÁzÀ EµÁðzÀ C°. CµÁðzÀ C°, C¸ÀèA  J®ègÀÄ ¸Á: ªÀĤAiÀiÁgÀ vÁ°ÃªÀÄ ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ UɼÀAiÀÄ£ÁzÀ «ÄeÁð EªÀjUÉ CPÀæªÀÄ vÀqÉ ªÀiÁr ¨sÉƸÀrPÉ vÉgÉ ¨sÉÊ fÃvÉ ¨ÉÆîPÉ vÀÄ ±ÉÃgÀ §£É PÁå CAvÀ CªÁZÀÒ ±À§ÝUÀ½AzÀ CµÀðzÀ C° ¨ÉÊzÀ£ÀÄ, ªÉÄÃgÉPÉÆ PÀÄåA UÁ¯Áå zÉÃgÉ CAvÀ PÉüÀ¯ÁV EµÁðzÀ C° FvÀ PÉÊ ªÀÄÄ¶× ªÀiÁr eÉÆÃgÁV ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¨Á¬Ä ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛ£É. ªÀÄvÀÄÛ PÉÊ ªÀÄĶ׬ÄAzÀ JqÀ¨sÀÄdPÉÌ eÉÆÃgÁV qÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É. ©qÀ¸À®Ä §AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UɼÉAiÀÄ£ÁzÀ «ÄeÁð G¸Áä£À ¨ÉÃUÀ FvÀ¤UÉ C¸ÀèA JA¨ÁvÀ£ÀÄ PÉʬÄAzÀ ªÀÄÄ¶× ªÀiÁr ¨É£Àß ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹zÁÝ£É. J¯Áè 3 DgÉÆævÀgÀÄUÀ¼ÀÄ PÀÆr vÀÆ eÁzÀ DªÁd PÀgÉvÉÆ vÉgÉPÉÆ eÁ£À¸É ªÀiÁgÀ qÁ®vÉ CAvÀ fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

zsÀ£ÀÆßgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 49/2013 PÀ®A 465, 468, 420, 120(©) eÉÆvÉ 149 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ: 11/03/2013 gÀAzÀÄ 1330 UÀAmÉUÉ ºÉZï.¹. 856 ¸ËPÀvÀ EªÀgÀÄ ªÀiÁ£Àå r.J¸ï.¦. ¨sÁ°Ì gÀªÀgÀ PÀbÉìÄAzÀ oÁuÉUÉ §AzÀÄ ªÀiÁ£Àå r.J¸ï.¦. ¨sÁ°Ì gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ MAzÀÄ eÁÕ¥À£À ¥ÀvÀæ ¸ÀASÉå:113/ºÉÆgÀ/¥Àæ.zsÁ/r.J¸ï.¦./¨sÁ/13 ¢£ÁAPÀ:09/03/2013 £ÉÃzÀÄÝ ºÁdgÀÄ¥ÀqɹzÀÄÝ ¸ÀzÀj eÁÕ¥À£À ¥ÀvÀæ eÉÆvÉUÉ ²æà ºÀtªÀÄAvÀgÁªÀ vÀAzÉ £ÁgÁAiÀÄtgÁªÀ ²æêÀiÁ¼É gÀªÀgÀ Cfð ºÁUÀÄ EvÀgÉ zÁR¯ÉUÀ¼ÀÄ ¸À°è¹zÀÄÝ ¸ÀzÀj Cfð ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¦.PÉ.¦.J¸ï. ¨ÁåAQ¤AzÀ ¨É¼É ªÀÄvÀÄÛ mÁæöåPÀÖgÀ ºÁUÀÄ EvÀgÉ MPÀÌ®vÀ£ÀzÀ ««zsÀ GzÉÝñÀPÁÌV ¸Á®ªÀ£ÀÄß PÉÆqÀÄwÛzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ:09/03/2013 gÀAzÀÄ ªÉƺÀäzÀ E¥sÁð£À PÁgÀAeÉ mÁæöåPÀÖgÀ r®gÀ ºÁ¯ÉAqÀ mÁæöåPÀÖgÀ ¸ÉÃ®ì ªÀÄvÀÄÛ ¸À«ð¸Àì EªÀgÀÄ ¦.PÉ.¦.J¸ï. ¸Á® ªÀÄAdÄgÁw ¥sÁgÀA vÀAzÀÄ gÀÄdÄ ªÀiÁqÀ®Ä PÉýzÀPÉÌ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ºÀtªÀÄAvÀgÁªÀ vÀAzÉ £ÁgÁAiÀÄtgÁªÀ ²æêÀiÁ¼É, 72 ªÀµÀð, ¦.PÉ.¦.J¸ï. ¨ÁåAPÀ ºÀ®§UÁðzÀ CzsÀåPÀë, ªÀÄgÁoÁ, ¸Á/ ºÀ®§UÁð vÁ/¨sÁ°Ì EªÀgÀÄ ¥sÁgÀA £ÀÄß ¥Àj²Ã°¹ £ÉÆÃqÀ®Ä ¸ÀzÀj ¥sÁgÀA vÀÄA§ÄªÁUÀ r.¹.¹. ¨ÁåAPÀ ©ÃzÀgÀ gÀªÀjUÉ C£ÀĪÉÆzÀ£É PÉÆqÀ¨ÉÃPÁVzÀÄÝ D C£ÀĪÉÆzÀ£É ¥sÁgÀA ¥Àj²Ã°¹zÁUÀ CzÀÄ £ÀR° ªÀÄvÀÄÛ ¸Á®UÁgÀgÀ ºÉ¸ÀgÀÄ ²æÃzsÀgÀ vÀAzÉ £ÀgÀ¹AUÀgÁªÀ PÉÆøÀA CAvÀ EzÀÄÝ D ªÉåQÛUÉ «ZÁj¸À®Ä CªÀgÀÄ r.¹.¹. ¨ÁåAPÀ ¤AzÀ ¸Á® ªÀÄAdÄgÁw §UÉÎ AiÀiÁªÀÅzÉ ¥Àæ¸ÁÛªÀ£É  ¸À°è¹gÀĪÀÅ¢®è CAvÀ w½¹zÀÄÝ CzÀgÀ°è £À£Àß £ÀR° gÀÄdÄ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.  £À£Àß £ÀR° gÀÄdÄ ºÀwÛgÀ ¨ÁåAQ£À ªÀÄÄRå PÁAiÀÄð¤ªÁðºÀPÀ C¢üPÁj C®èzÉ ¤zÉð±ÀPÀgÁªÀ ¸ÀA¥ÁªÀw EªÀgÀÄ ¸ÀºÀ gÀÄdÄ ªÀiÁrzÀÄÝ EvÀÄÛ. 
    ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ ¦.PÉ.¦.J¸ï. ¨ÁåAQ£À°è ¸ÀA¥ÁªÀw ºÁUÀÄ E¥sÁð£À ºÀĸÉãÀ ºÁ¯ÉAqÀ mÁæöåPÀÖgÀ r®gÀ EªÀgÀÄ M¼À¸ÀAZÀÄ £Àqɹ ¢:23/02/2013 gÀAzÀÄ £ÀR° ¦üAiÀiÁð¢ gÀÄdĪÀ£ÀÄß ªÀiÁr £ÀR° ¤jÃPÀëuÁ ªÀgÀ¢ vÀAiÀiÁgÀÄ ªÀiÁr r.¹.¹. ¨ÁåAPÀ ©ÃzÀgÀ gÀªÀjUÉ EzÀgÀ ¥Àæ¸ÁÛªÀ£ÉAiÀÄ£ÀÄß ¸À°è¹ ªÉÆøÀvÀ£À¢AzÀ CºÀð C®èzÀªÀjUÉ PÀ«Ä¸Àì£À ªÉÄÃ¯É ¸Á® ªÀÄAdÄgÀÄ ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÉA§ GzÉÝñÀ¢AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ £ÀR° gÀÄdÄ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ w½zÀÄ §A¢gÀÄvÀÛzÉ. F PÀÈvÀåzÀ°è ¨ÁåAQ£À ¤zÉð±ÀQ ¸ÀA¥ÁªÀw ºÁUÀÄ CªÀ¼À UÀAqÀ ¥Àæ¨sÀıÉÃnÖ, ºÁ¯ÉAqÀ mÁæöåPÀÖgÀ r®gÀ, ¹.E.N. ªÀiÁtÂPÀ¥Áà ªÀÄvÀÄÛ ²æÃzsÀgÀ EªÀgÉ®ègÀÆ ¨sÁV EgÀÄvÀÛgÉ PÁgÀt ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÄ£À PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî®Ä «£ÀAw.  CAvÀ EzÀÝ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

zsÀ£ÀÆßgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 50/2013 PÀ®A 279, 338 ¨sÁ.zÀ.¸ÀA eÉÆvÉ 187 ªÉÆÃ.ªÁ PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ: 11/03/2013 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀiÁAPÁ® 5:30 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw gÀÄQät UÀAqÀ £ÁgÁAiÀÄtgÁªÀ gÁoÉÆÃqÀ, 50 ªÀµÀð, eÁw: ®A¨ÁqÁ G: PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á/ ¸ÉªÁ£ÀUÀgÀ vÁAqÁ ºÁUÀÄ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ¢£ÉñÀ vÀAzÉ zsÀ£ÀgÁd ªÀAiÀÄ: 8 ªÀµÀð E§âgÀÄ PÀÆr ¸ÉêÁ£ÀUÀgÀ vÁAqÉAiÀÄ ²ªÀ ªÀÄA¢gÀzÀ zÀ±Àð£À ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ©ÃzÀgÀ ¨sÁ°Ì gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ¸ÉêÁ£ÀUÀgÀ vÁAqÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¨Á°Ì PÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ §Ä¯ÉgÉÆà fÃ¥À £ÀA. PÉ.J.38 JªÀiï.9666 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÁ£À CwªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÀ̼ÀfÃvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉƪÀÄäUÀ¤UÉ rQÌ ªÀiÁr fÃ¥À ¤°è¸ÀzÉ Nr¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀj rQÌ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¢£ÉñÀ EvÀ¤UÉ ºÀuÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ, §®PÁ® ªÉÆüÀPÁ® PÉüÀUÉ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ªÁVgÀÄvÀÛªÉ, ©ÃzÀgÀ ¥ÁæAiÀiÁ« D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÉÝªÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 25/2013 PÀ®A 279 ¨sÁ.zÀ.¸ÀA eÉÆvÉ 187 L.JA.« PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ 11-03-2013 gÀAzÀÄ 2030 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà «zÁå¸ÁUÀgÀ vÀAzÉ ªÉAPÀlgÁªÀ ¥Ánî ªÀAiÀĸÀÄì: 55 ªÀµÀð eÁw: ªÀÄgÁoÁ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ¨ÉÃl¨Á®PÀÄAzÁ gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀªÀÄä ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ PÉÆnÖzÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 11-03-2013 gÀAzÀÄ 1830 UÀAmÉUÉ ºÉÆ®¢AzÀ ªÀÄ£ÉUÉ §gÀĪÁUÀ ºÀÄ®¸ÀÆgÀ-§.PÀ¯Áåt gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ¨ÉÃl ¨Á®PÀÄAzÁ ²ªÁgÀzÀ r.PÉ. zsÁ¨Á ºÀwÛgÀ DgÉÆæ ªÀiÁgÀÄw vÀAzÉ ¥ÀÄAqÀ°PÀgÁªÀ UÀªÀ¼ÀªÁqÁ ªÀAiÀĸÀÄì: 35 ªÀµÀð eÁw: J¸ï.¹  G: ¯Áj £ÀA JªÀiï.JZï-24/J¥sï-6083 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ ¸Á: CAvÁ¥ÀÆgÀ vÁ: zÉêÀtÂ(JªÀiï.J¸ï) FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ°è PÀ©â£À ¯ÉÆÃqÀ vÀÄA©PÉÆAqÀÄ ºÀÄ®¸ÀÆgÀ PÀqɬÄAzÀ §.PÀ¯Áåt PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ vÀ£Àß ¯Áj Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼Àf¬ÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ MªÉÄäÃ¯É ¥À°Ö ªÀiÁrzÀÄÝ ¯Áj M¼ÀUÀqÉ PÀĽvÀ DgÉÆæ ZÁ®PÀ¤UÉ ªÀÄvÀÄÛ E£ÉÆߧâ¤UÉ AiÀiÁªÀÅzÉà UÁAiÀÄUÀ¼ÀÄ DV¯Áè ¯Áj ZÁ®PÀ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É EvÁå¢ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 60/2013 PÀ®A 279, 337 ¨sÁ.zÀ.¸ÀA. ¸ÀAUÀqÀ 187 ªÉÆÃ.ªÁ. PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ 11/03/2013 gÀAzÀÄ 21:30 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ NtÂAiÀÄ ²æà C°ÃªÀÄ EªÀgÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ZÉÃ¹ì £ÀA  97F147117834 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É £Ë¨ÁzÀ PÀqɬÄAzÀ ©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ »A§¢AiÀÄ°è vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉUÉ £Ë¨ÁzÀ CA¨ÉÃqÀÌgÀ ªÀÈvÀÛzÀ JzÀÄj£À rªÁåqÁgÀ UÁå¥À ºÀwÛgÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®  £ÀÄß wgÀÄV¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆUÀÄwÛgÀĪÁUÀ, CzÉà ¸ÀªÀÄAiÀÄPÉÌ ©ÃzÀgÀ ¥ÀævÁ¥À £ÀUÀgÀ PÀqɬÄAzÀ M§â mÁmÁ ªÀiÁåfPÀ £ÀA PÉJ38/6821 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ªÉÃUÀªÁV, zÀÄqÀQ¤AzÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ C°ÃªÀÄ EªÀjUÉ rQÌ PÉÆlÄÖ ¨sÁjUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É. £ÀAvÀgÀ mÁmÁ ªÀiÁåfÃPÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß C¥ÀWÁvÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É ºÁUÀÆ C°ÃªÀÄ gÀªÀgÀ ¨Á¬ÄAzÀ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrzÀ ªÁ¸À£É §gÀwÄvÀÄÛ CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉýPÉAiÀÄ£ÀÄß ©ÃzÀgÀ f¯Áè ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¸ÀAZÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ, ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 58/2013 PÀ®A 279, 337 ¨sÁ.zÀ.¸ÀA. ¸ÀAUÀqÀ 187 ªÉÆÃ.ªÁ. PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ 11/03/2013 gÀAzÀÄ 14:30 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ªÉÆúÀªÀÄäzÀ E¨Áæ»A SÁ£ï vÀAzÉ ªÉÆúÀªÀÄäzÀ ªÀÄ»ªÀÄÆzÀ SÁ£ï, 23 ªÀµÀð, ªÀÄĹèA, EAf¤ÃAiÀÄgÀ ¸Á: gÉÆû¯É UÀ°è, ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA. PÉJ38eÉ6720 £ÉÃzÀgÀ°è vÀ£Àß ªÀģɬÄAzÀ ¹zÁÞxÀð PÁ¯ÉÃd ªÀÄÄSÁAvÀgÀ Dgï.n.N PÀbÉÃj §½ EgÀĪÀ ¸ÀvÀåA PÀA¥ÀÆålgÀìUÉ ºÉÆUÀĪÁUÀ ªÀÄrªÁ¼À ¸ÀPÀð®zÀ°è ºÉƸÀ §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ PÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA. PÉJ38PÀÆå1906 £ÉÃzÀ£ÀÄß CzÀgÀ ZÁ®PÀ zÀÄqÀÄQ¤AzÀ, ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ EvÀgÀgÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¸ÀPÀð®UÉ ¸ÀÄvÀÄÛªÀgÉzÀÄ ºÉÆUÀzÉ M«Ää¯Éè §®PÉÌ, £ÉúÀgÀÄ ¸ÉÖÃrAiÀÄA PÀqÉUÉ wgÀÄV¹ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ°UÉ rQÌ¥Àr¹zÀjAzÀ C¥ÀWÁvÀ ¸ÀA¨sÀ«¹ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ JqÀ vÉÆqɬÄAzÀ-ªÉÆüÀ PÁ® PɼÀV£ÀªÀgÉUÉ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. C¥ÀWÁvÀzÀ £ÀAvÀgÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®zÉÆA¢UÉ Nr ºÉÆVgÀÄvÁÛ£É CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 59/2013 PÀ®A 279, 337 ¨sÁ.zÀ.¸ÀA. ¸ÀAUÀqÀ 185 ªÉÆÃ.ªÁ. PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ 11/03/2013 gÀAzÀÄ 17:40 UÀAmÉUÉ DgÉÆæ ¸ÀÄ«ÄÃvÀ  vÀAzÉ ±ÁAvÀPÀĪÀiÁgÀ  ZÀAzÁ 25 ªÀµÀð ¸Á|| UÀj© PÁ¯ÉÆä ªÀÄAUÀ®¥ÉÃl ©ÃzÀgÀ FvÀ£ÀÄ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrzÀ CªÀÄ°£À°è ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA PÉJ38eÉ3012 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ©ÃzÀgÀ ªÀÄAUÀ®¥ÉÃl ¨sÀªÁ¤ ªÀÄA¢gÀ PÀqɬÄAzÀ UÀj© PÁ¯ÉÆä PÀqÉUÉ ªÉÃUÀªÁV, zÀÄqÀQ¤AzÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ UÀj§ PÁ¯ÉÆäAiÀÄ°è EgÀĪÀ ¥Àæ¨sÁPÀgÀ J.J¸À.L. gÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¸À«ÄÃ¥À mÉð¥sÉÆãÀ PÀA§PÉÌ rQÌ PÉÆlÄÖ ¸ÁzÁUÁAiÀÄ ¥Àr¹PÉÆArgÀÄvÁÛ£É CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÁèöåqÀ¸À£ï vÀAzÉ ±ÁAvÀPÀĪÀiÁgÀ ZÀAzÁ 30 ªÀµÀð ¸Á|| UÀj§ PÁ¯ÉÆä ªÀÄAUÀ®¥ÉÃl ©ÃzÀgÀ  EªÀgÀ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 16/2013 PÀ®A 279, 337 ¨sÁ.zÀ.¸ÀA. ¸ÀAUÀqÀ 187 ªÉÆÃ.ªÁ. PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ: 11-03-2013 gÀAzÀÄ 1100 UÀAmÉUÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ü ²æÃ. R°Ã®¸Á§ vÀAzÉ ¸ÀÄPÀÄgÀ¸Á§ §AUÉèêÁ¯É ¸Á: dªÀÄV EªÀgÀÄ vÀªÀÄÆäjUÉ ºÉÆÃUÀ®Ä Hj£ÀªÀgÁzÀ ZÀAzÀæPÁAvÀ vÀAzÉ ¤gÀAd¥Àà ±ÉlPÁgÀ EªÀgÀ eÉÆvÉ ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA. PÉJ-30/J¯ï-5749 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆUÀÄwÛzÁÝUÀ ¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ dªÀÄV gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ eÉÆÃd£Á ªÀÄzÀåzÀ°è ºÉÆÃzÁUÀ JzÀÄj¤AzÀ MAzÀÄ ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ® ZÁ®PÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀÄ jÃwAiÀÄ°è ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆA¸ÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ PÀĽwzÀÝ ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ®UÉ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁr vÀ£Àß ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ® ¸ÀªÉÄÃl Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É ¸ÀzÀj C¥ÀWÁvÀ¢AzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ §®UÀtÂÚ£À ºÀwÛgÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ §®UÁ® ªÉƼÀPÁ°UÉ ºÁUÀÆ §®UÁ® ¥ÁzÀzÀ ªÉÄÃ¯É »ªÀÄär ºÀwÛgÀ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ ªÀÄvÀÄÛ ZÀAzÀæPÁAvÀ ±ÀlPÁgÀ EªÀjUÉ §®UÉÊ ªÀÄzÀå ¨ÉgÀ½UÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

GULBARGA DISTRICT:: ಗುಲಬರ್ಗಾ ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸರ ಕಾರ್ಯಚರಣೆ:
:: 4 ಜನ ಕುಖ್ಯಾತ ಅಂತರ ರಾಜ್ಯ  ಕಳ್ಳರ ಬಂಧನ::
  ಸುಲಿಗೆ, ಸರಗಳ್ಳತನ, ಕನ್ನಾ ಕಳವು, ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ್ ಗಳು ಮತ್ತು ಲಾರಿ  ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿದ 4 ಜನ ಆರೋಪಿತರ  ಬಂಧನ, ಬಂಧಿತರಿಂದ 3,000,00 ಲಕ್ಷ  ಮೌಲ್ಯದ 100 ಗ್ರಾಂ ಬಂಗಾರದ ಅಭರಣಗಳು, ನಗದು ಹಣ 6,50,000/- ರೂಪಾಯಿಗಳು, 3 ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲಗಳು, ಹಾಗೂ ಲಾರಿ  ಹೀಗೆ ಒಟ್ಟು 40,25,000/- ರೂಪಾಯಿಗಳ ಮಾಲು ಜಪ್ತಿ.
       ಗುಲಬರ್ಗಾ ಜಿಲ್ಲೆಯ ವಿವಿಧ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗಳಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾದ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಆರೋಪಿಗಳ ಪತ್ತೆ ಕುರಿತು ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಎನ್. ಸತೀಶಕುಮಾರ್. ಐ.ಪಿ.ಎಸ್.. ಪೊಲೀಸ್ ಅಧೀಕ್ಷಕರು ಗುಲಬರ್ಗಾ, ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಕಾಶಿನಾಥ ತಳಕೇರಿ ಅಪರ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧೀಕ್ಷಕರು, ಗುಲಬರ್ಗಾರವರ ಸೂಕ್ತ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ, ಶ್ರೀ ಎ.ಡಿ.ಬಸಣ್ಣನವರ ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಬಿ ಉಪ-ವಿಭಾಗ ಗುಲಬರ್ಗಾರವರ ನೇತ್ರತ್ವದಲ್ಲಿ ಚೌಕ ಠಾಣೆಯ ಗುನ್ನೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ತಂಡವನ್ನು ರಚಿಸಿದ್ದು, ಸದರಿ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ,ಎಸ್. ಎಸ್. ಹುಲ್ಲೂರ, ಪೊಲೀಸ್ ಇನ್ಸಪೇಕ್ಟರ ಡಿಸಿಐಬಿ ಘಟಕ ಗುಲಬರ್ಗಾ, ಹಾಗೂ ಶ್ರೀ ಬಿ.ಬಿ ಭಜಂತ್ರಿ ಪೊಲೀಸ್ ಇನ್ಸಪೇಕ್ಟರ ಚೌಕ ಠಾಣೆ, ಶ್ರೀ, ಜೆ.ಎಚ.ಇನಾಮದಾರ ಪೊಲೀಸ್ ಇನ್ಸಪೇಕ್ಟರ ಸ್ಟೇಶನ ಬಜಾರ ಠಾಣೆ, ಬ್ರಹ್ಮಪೂರ ಠಾಣೆ ಶರಣಬಸವೇಶ್ವರ ಭಜಂತ್ರಿ ಪೊಲೀಸ್ ಇನ್ಸಪೇಕ್ಟರ, ಪಿ.ಎಸ.ಐ ಶ್ರೀ ಮಹಾಂತೇಶ ಡಿಸಿಐಬಿ ಘಟಕ ಗುಲಬರ್ಗಾ, ಪಿ.ಎಸ.ಐ ನಟರಾಜ ಲಾಡೆ, ವಿಜಯಕುಮಾರ ಪಿಎಸ.ಐ ಡಿಎಸಬಿ ಘಟಕ ರವರು ಹಾಗೂ ಡಿಸಿಐಬಿ ಘಟಕದ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರಾದ ನಿಂಗಪ್ಪಾ, ಬಸವರಾಜ, ದತ್ತಾತ್ರಯ, ಎ.ಎಸ್. ಐ ರವರು ಹಾಗೂ ಶಿವಯೋಗಿ, ಅಣ್ಣಪ್ಪಾ, ಅಣ್ಣರಾಯ, ಲಕ್ಕಪ್ಪಾ, ಮಲ್ಲಣ್ಣಾ, ಪ್ರಕಾಶ, ಸುರೇಶ, ವಿಜಯಕುಮಾರ, ಅಶೋಕ, ಚಾಲಕರಾದ ಎ.ಪಿ.ಸಿ ವೀರಣ್ಣಾ, ಎ.ಎಚ.ಸಿ. ಶಿವರಾಜ, ರವರ ತಂಡ, ಮತ್ತು ಚೌಕ ಠಾಣೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರಾದ ಶಿವಕುಮಾರ, ಸಿದ್ರಾಮ ಕಣ್ಣಿ, ಶಿವಾನಂದ ಸ್ವಾಮಿ, ಮಹಾಂತೇಶ, ವಿಶ್ವನಾಥ, ಮೋಹನ ರವರು, ಮತ್ತು ಅಶೋಕ ಕುಮಾರ, ಚನ್ನೆವಿರೇಶ ರವರು ಚೌಕ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕಾಪೋರೇಶನ ಬ್ಯಾಂಕಿನಿಂದ  ಹಣ ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿದ ಆರೋಪಿತರು ವಾಡಿ ರೇಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಶನ ಹತ್ತಿರ ಇರುವಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ ಖಚಿತ ಭಾತ್ಮಿ ಮೇರೆಗೆ ಇಂದು ದಿನಾಂಕ:12-03-2013 ರಂದು ಬೆಳಿಗಿನ ಜಾವ ಆರೋಪಿತರಾದ ಬಸವರಾಜ @ ಬಸು @ ಬಿಡಿ ಬಸ್ಯಾ ತಂದೆ ಮರೆಪ್ಪಾ ವಯಾ|| 22. ಉ|| ಲಾರಿ ಕ್ಲೀನರ್, ಸಾ|| ಬಲರಾಮ ಚೌಕ ವಾಡಿ, 2) ಅನೀಲ @ ಅನ್ಯಾ ತಂದೆ ರಾಜುಲಾಲ ಶ್ರಾವಣ ವಯಾ|| 23 , ಉ|| ಪೇಟಿಂಗ್, ಸಾ|| ರೇಲ್ವೆ ಕಾಲೋನಿ ವಾಡಿ, 3) ಮನೋಜ @ ಪಿಂಟ್ಯಾ ತಂದೆ ರಾಯಗೊಂಡ ವಯಾ|| 24 ಉ|| ಗೌಂಡಿ ಕೆಲಸ, ಸಾ|| ಕೊಂಚೂರ ಪಟೇಲ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ವಾಡಿ, 4) ಕೋಮು @ ಅನೀಲ ತಂದೆ ಮೋತಿಲಾಲ ರಾಠೋಡ ವಯಾ|| 22, ಸಾ|| ತಲಾಬ ತಾಂಡ ವಾಡಿ ರವರನ್ನು ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿದ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ಸಮೇತ ದಸ್ತಿಗಿರಿ ಮಾಡಿ ಕೂಲಂಕೂಶವಾಗಿ ವಿಚಾರಣೆಗೊಳಪಡಿಸಿದಾಗ ಚೌಕ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯ 5 ಪ್ರಕರಣಗಳು, ಸ್ಟೇಶನ ಬಜಾರ ಠಾಣೆಯ 4 ಪ್ರಕರಣಗಳು, ಚಿಂಚೊಳಿ ಠಾಣೆಯ 6 ಪ್ರಕರಣಗಳು, ವಾಡಿ ಠಾಣೆಯ 1 ಪ್ರಕರಣ, ಚಿತ್ತಾಪೂರ ಠಾಣೆಯ-1 ಪ್ರಕರಣ, ಜೇವರ್ಗಿ ಠಾಣೆಯ-1 ಪ್ರಕರಣ, ಬ್ರಹ್ಮಪೂರ ಠಾಣೆಯ-1, ಮಹಾತ್ಮ ಬಸವೇಶ್ವರ ಠಾಣೆಯ-3 ಪ್ರಕರಣಗಳು, ರಾಘವೇಂದ್ರ ನಗರ ಠಾಣೆಯ-1 ಪ್ರಕರಣ, ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಠಾಣೆಯ 1- ಪ್ರಕರಣ ಹೀಗೆ ಒಟ್ಟು 24 ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಸುಲಿಗೆ, ಕಳ್ಳತನದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿರುವದು ತನಿಖೆಯಿಂದ ತಿಳಿದು ಬಂದಿರುತ್ತದೆ.ಬಂಧಿತ ಆರೋಪಿತರಿಂದ ನಗದು ಹಣ 6,50,000/- ರೂಪಾಯಿಗಳು 3,00,000-00 ಮೌಲ್ಯದ 100 ಗ್ರಾಂ ಬಂಗಾರದ ಆಭರಣಗಳು, 1- ಲಾರಿ. 3 ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲಗಳ ಮೌಲ್ಯ 30,75,000-00  ಹೀಗೆ ಒಟ್ಟು 40,25,000/-  ಮೌಲ್ಯದ  ಮಾಲು ಬಂಧಿತ ಆರೋಪಿತರಿಂದ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.
            ಬಂಧಿತ ಆರೋಪಿತರು ಬ್ಯಾಂಕಗಳ ಮುಂದೆ ಹೊಂಚು ಹಾಕಿ ಕುಳಿತು ಬ್ಯಾಂಕಿನಿಂದ ಹಣ ತರುವವರ ಮೇಲೆ ನಿಗಾವಹಿಸಿ, ಹೊಂಚುಹಾಕಿ ಹಿಂಬಾಲಿಸಿ ಸುಲಿಗೆ ಮಾಡಿ, ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿದ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ನಂತರ ಬಿಸಾಕುವ ಹಾಗೂ ಕುಡಿದ ಅಮಲಿನಲ್ಲಿ ಸಮಯ ಸಾಧಿಸಿ ಹಣ ಹಾಗೂ ಬಂಗಾರ ದೋಚುವ ಪ್ರವ್ರತ್ತಿವುಳ್ಳರಾಗಿರುತ್ತಾರೆಂಬುದು ತನಿಖೆಯಿಂದ ತಿಳಿದು ಬಂದಿರುತ್ತದೆ.
            ಗುಲಬರ್ಗಾ ಜಿಲ್ಲೆಯ ವಿವಿಧ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾದ 4 ಜನ ಆರೋಪಿತರನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿದ ಅಧಿಕಾರಿ ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರ ತಂಡಕ್ಕೆ ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಎನ್. ಸತೀಷಕುಮಾರ  ಐ.ಪಿ.ಎಸ್,. ಪೊಲೀಸ್ ಅಧೀಕ್ಷಕರು ಗುಲಬರ್ಗಾರವರು ನಗದು ಬಹುಮಾನ ಘೋಷಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.  
*****

GULBARGA DISTRICT REPORTED CRIMES


ಮಾರಾಣಾಂತಿಕ ಹಲ್ಲೆ ಪ್ರಕರಣ:
ಗುಲಬರ್ಗಾ ಗ್ರಾಮೀಣ ಠಾಣೆ:ಶ್ರೀ ಚಂದ್ರಕಾಂತ  ತಂದೆ ಯಲ್ಲಪ್ಪ  ಸಾಗರ  ಚಾಲಕ ಸಾ|| ಹೊಸಳ್ಳಿ ತಾ|| ಚಿಂಚೋಳಿ ರವರು ನಾನು ಮತ್ತು ಕ್ಲೀನರ ಈರಣ್ಣಾ ದಿನಾಂಕ: 10-03-2013 ರಂದು ಸಾಯಂಕಾಲ 7-00 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ  ಕಮಲಾಪೂರ ಬಸ್ಸ ನಿಲ್ದಾಣದ ಹತ್ತಿರ ಕ್ರೋಜರ್ ವಾಹನ ಕೆಎ-29 ಎಮ್-9530 ನೇದ್ದು ನಿಲ್ಲಿಸಿ 3 ಜನ ಪ್ಯಾಸಿಂಜರ ಗಳನ್ನು ಕೂಡಿಸಿಕೊಂಡು ಹೊರಟಾಗ  ಕೆಎ-29 ಎಮ್-4046 ನೇದ್ದರ ಕ್ರೋಜರನವರು ನಮ್ಮ  ವಾಹನದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ಜನರು ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಗಾಡಿಯಿಂದ ಕಳುಹಿಸಿ ಕೊಡು ಅಂತಾ ಹೇಳಿದರು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ಯಾಸಿಂಜರ್ ರವರು ಬಂದರೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅಂತಾ ಹೇಳಲು, ನಮಗೆ ಹೊಡೆ ಮಾಡಿ ಅಡ್ಡಗಟ್ಟಿ ಕಲ್ಲಿನಿಂದ ಹೊಡೆಯುವದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿರುವಾಗ ಸಾಗರ ವೈನ್ ಶಾಪ ಹತ್ತಿರ ತಾರಪೈಲ್ ದ 8-10 ಜನರು ಬಂದು ಕೊಲೆ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಈರಣ್ಣಾ ಇತನಿಗೆ ಕ್ರೋಜರ ವಾಹನದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಕೊಲೆ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಬುದ್ದ ನಗರಕ್ಕೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಹೊಡೆದು ಭಾರಿಗಾಯಗೊಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಅಂತಾ  ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಇತನು ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ:129/2013 ಕಲಂ, 323, 341, 364, 504, 147, 143, 307 ಸಂಗಡ 149 ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ,
ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣ:
ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಂಚಾರಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ:ಶ್ರೀ ವಿರಣ್ಣಾ ತಂದೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣರಾವ ಓಕಳಿ ಸಾ:ಈಶ್ವರ ಟೆಂಪಲ್ ಹತ್ತಿರ ತಿಲಕ ನಗರ  ಕುಸನೂರ ರೋಡ ಗುಲಬರ್ಗಾರವರು ನಾನು ದಿನಾಂಕ:11-03-2013 ರಂದು   ಬೆಳಿಗ್ಗೆ  10=30 ಗಂಟೆಗೆ  ಸುಮಾರಿಗೆ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ್ ನಂ:ಕೆಎ 32 ಎಕ್ಸ 2729 ನೇದ್ದರ ಮೇಲೆ ಬಸನಗೌಡ ಇವರಿಗೆ ಕೂಡಿಸಿಕೊಂಡು ಟೌನ ಹಾಲ ಕ್ರಾಸ್ ದಿಂದ ಕುಳಗೇರಿ ಕ್ರಾಸ್ ಮುಖಾಂತರ ತಿಲಕ ನಗರ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಪಶು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಎದುರು ರೋಡಿನ ಮೇಲೆ ಕಾರ ನಂ:ಕೆಎ-32/2212 ನೇದ್ದರ ಚಾಲಕನು ಅತಿವೇಗ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ನನ್ನ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ್ ಗೆ  ಹಿಂದಿನಿಂದ ಡಿಕ್ಕಿ ಪಡಿಸಿ ಅಪಘಾತಮಾಡಿ  ನನಗೆ ಮತ್ತು ಬಸನಗೌಡ ಇವರಿಗೆ ಭಾರಿ ಗಾಯಗೊಳಿಸಿ ಕಾರ ಸಮೇತ ಹೋರಟು ಹೋಗಿರುತ್ತಾನೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ: 17/2013 ಕಲಂ: 279338  ಐ.ಪಿ.ಸಿ. ಸಂ 187 ಐ,ಎಮ್,ವಿ ಆಕ್ಟ  ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.