Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Monday, September 26, 2016

Yadgir District Reported CrimesYadgir District Reported Crimes

UÉÆÃV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 106/2016 PÀ®A 363 L¦¹:- ¢£ÁAPÀ: 25/09/2016 gÀAzÀÄ 7 ¦.JA PÉÌ CfðzÁgÀ¼ÁzÀ  £Á£ÀÄ ²æêÀÄw  ®Qëöäà UÀAqÀ ªÀįÉèñÀ PÀnÖªÀĤ ¸Á|| UÉÆÃV¥ÉÃoÀ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ Cfð ¤ÃrzÀÝgÀ ¸ÁgÀA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ,  £À£ÀUÉ ªÀÄÆgÀÄ d£À ºÉtÄÚ ªÀÄPÀ̼ÀÄ EgÀÄvÁÛgÉ.  £À£Àß CPÀ̼ÁzÀ ²æêÀÄw ¸ÀgÉÆÃeÁ UÀAqÀ ±ÉÃRgÀ¥Àà PÀnÖªÀĤ EªÀgÀ ªÀÄUÀ£ÁzÀ CA¨ÉæñÀ vÀAzÉ ±ÉÃRgÀ¥Àà PÀnÖªÀĤ ªÀAiÀÄ|| 14 ªÀµÀð FvÀ£ÀÄ ºÀÄnÖzÀ JgÀqÀ£Éà ªÀµÀð¢AzÀ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èAiÉÄà EzÀÝ£ÀÄ. UÉÆÃV UÁæªÀÄzÀ PÀªÀÄðAiÉÆÃV ¥ËæqsÀ ±Á¯ÉAiÀÄ°è 9 £Éà vÀgÀUÀwAiÀÄ°è «zsÁå¨sÁå¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ ¢£Á®Æ ±Á¯ÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÀÅzÀÄ §gÀĪÀÅzÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ.  ¢£ÁAPÀ: 19-09-2016 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 6-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £À£Àß CPÀ̼À ªÀÄUÀ£ÁzÀ CA¨ÉæñÀÀ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß UɼÉAiÀĤUÉ £ÉÆÃmï§ÄPï PÉÆlÄÖ §gÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ ºÉý ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆÃzÀªÀ£ÀÄ ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÀUÉ §A¢gÀĪÀÅ¢¯Áè.  £Á£ÀÄ £À£Àß UÀAqÀ£ÁzÀ ªÀįÉèñÀ PÀÆr UÉÆÃV §¸ï ¤¯ÁÝt, ±Á¯É ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉ J¯Áè PÀqÉ ºÀÄqÀÄPÁrzÀgÀÆ £À£Àß CPÀ̼À ªÀÄUÀ£ÁzÀ CA¨ÉæñÀ EvÀ£ÀÄ ¹UÀ°¯Áè. F «µÀAiÀÄ£ÀÄß £À£Àß CPÀ̽UÀÆ ªÀÄvÀÄÛ ±ÉÃRgÀ¥Àà PÀnÖªÀĤ ¥ÉÆÃ£ï ªÀiÁr «ZÁj¹zÀÄÝ C°è PÀÆqÁ §A¢gÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ w½¹zÀgÀÄ.  C°èAzÀ E°èAiÀĪÀgÉUÉ £ÁªÀÅ  £ÀªÀÄä ¸ÀA§A¢üPÀgÀ HgÀÄUÀ¼À°è ªÀÄvÀÄÛ ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ, ¸ÀÄgÀ¥ÀÆgÀ, °AUÀ¸ÀÆgÀ, eÉêÀVð, PÀ®§ÄgÀV J¯Áè PÀqÉ ºÀÄqÀÄPÁrzÀgÀÆ £À£Àß ªÀÄUÀ£ÀÄ ¹PÀÌgÀĪÀÅ¢¯Áè. £À£Àß CPÀ̼À ªÀÄUÀ£ÀÄ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ £Á²PÀ®gï ZÉPïì ¯ÉʤAUï ±Élð, DPÁ±À ¤Ã° PÀ®gï fãÀì ¥ÁåAmï, PÉA¥ÀÄ, PÀj «Ä²ævÀ §¤AiÀÄ£ï, zsÀj¹zÀÄÝ  EgÀÄvÀÛzÉ. £À£Àß CPÀ̼À ªÀÄUÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ: 19-09-2016 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 6-00 UÀAmÉUÉ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆÃzÀªÀ£ÀÄ E°èAiÀĪÀgÉUÉ §A¢gÀĪÀÅ¢¯Áè.  PÁgÀt £À£Àß ªÀÄUÀ£À£ÀÄß ºÀÄqÀÄQPÉÆqÀ®Ä ªÀiÁ£ÀågÀªÀgÀ°è «£ÀAw. CAvÁ Cfð ªÉÄðAzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA-106/2016 PÀ®A 363 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ CzÉ.


ºÀÄt¸ÀV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 103/2016 PÀ®A 87 Pɦ AiÀiÁPÀÖ:- ¢£ÁAPÀ:20/09/2016 gÀAzÀÄ 17:10 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ DgÉÆævÀgÀÄ  ºÀÄt¸ÀV ¥ÀlÖtzÀ  J¯ï&n ±ÉÆÃgÀÆA ªÀÄÄA¢£À MAzÀÄ ¨Éë£À VqÀzÀ PɼÀUÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è PÀĽvÀÄ ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀtPÉÌ ºÀaÑ CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ JA§ £À²Ã§zÀ E¹àÃmï dÆeÁl DqÀĪÁUÀ ¦AiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ ¥ÀAZÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀiÁzÀ J.J¸ï.L (¹), ºÉZï.¹-130, ¦¹-288, 292, 290, 152 gÀªÀgÉÆA¢UÉ zÁ½ ªÀiÁr 7 d£ÀjUÉ »r¢zÀÄÝ, ¹PÀÌ DgÉÆævÀjAzÀ ºÁUÀÄ Rt¢AzÀ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è 3650=00 gÀÆ. £ÀUÀzÀÄ ºÀt ªÀÄvÀÄÛ 52 E¹áÃmï J¯ÉUÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrzÀÄÝ  CAvÁ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÁ PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

PÉÆqÉÃPÀ® ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 76/2016 PÀ®A:87 PÉ ¦ DPÀÖ:- ¢£ÁAPÀ:25.09.2016 gÀAzÀÄ 17:45 UÀAmÉUÉ ¦.J¸ï.L gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÁªÀÅ ¥ÀÆgÉʹzÀ d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ºÁUÀÄ eÁÕ¥À£Á ¥ÀvÀæªÀ£ÀÄß ºÁd¥Àr¹zÀÝgÀ  ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ:25/09.2016 gÀAzÀÄ 16.00 UÀAmÉUÉ oÁuÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ  gÁd£ÀPÉƼÀÆgÀÄ UÁæªÀÄzÀ AiÀįÁè°AUÀ zÉêÀgÀ ªÀÄoÀzÀ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ RįÁè ¸ÀܼÀzÀ°è PÉ®ªÀÅ d£ÀgÀÄ PÀĽvÀÄ CAzÀgï ¨ÁºÀgï JA§ÄªÀ E¸ÉàÃmï dÆeÁl DqÀÄwÛzÁÝgÉ CAvÁ RavÀ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀAZÀgÀ£ÁßV 1) ²æÃ. ¸ÀAUÀAiÀÄå vÀAzÉ §¸ÀAiÀÄå »gÉêÀÄoÀ ªÀAiÀÄ-28 ªÀµÀð eÁ:»AzÀÆ dAUÀªÀÄ 2) ²æà ¸ÀzÁݪÀÄ vÀAzÉ UÀ¥sÀÆgÀ ¸Á¨ï ZËzÀj ªÀAiÀÄ-27 ªÀµÀð ¸Á:E§âgÀÄ PÉÆqÉÃPÀ®è gÀªÀjUÉ oÁuÉUÉ PÀgɬĹ ¸ÀzÀjAiÀĪÀjUÉ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄUÉ ¥ÀAZÀgÁUÀ®Ä PÉÆÃj F «µÀAiÀĪÀ£ÀÄß ªÀiÁ£Àå rJ¸ï¦ ¸ÁºÉçgÀÄ AiÀiÁzÀVj, ªÀiÁ£Àå ¹¦L ºÀÄt¸ÀVgÀªÀjUÉ w½¹ CªÀgÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀ°è £Á£ÀÄ ¥ÀAZÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £ÀªÀÄä ¹§âA¢AiÀĪÀgÁzÀ ¸ÀAUÀ¥Àà ºÉZï¹-135§¸À£ÀUËqÀ ºÉZï¹-100, ±ÀºÀdºÁ£ï ºÉZï¹-141, ªÉAPÀlgÀªÀÄt ¦¹-248, UÀÄgÀÄ£ÁxÀ ¦¹-302, ©üÃgÀ¥Àà ¦¹-289 ªÉAPÀmÉñÀ ¦¹-132, ¹zÁæªÀÄ¥Àà ¦¹-210 gÀªÀjUɯÁè E¸ÉàÃmï dÆeÁlzÀ ¨Áwä §AzÀ §UÉÎ w½¹ MAzÀÄ SÁ¸ÀV ªÁºÀ£ÀzÀ°è oÁuɬÄAzÀ 16:15 UÀAmÉUÉ ¨Áwä §AzÀ ¸ÀܼÀªÁzÀ gÁd£ÀPÉƼÀÆgÀÄ UÁæªÀÄzÀ AiÀįÁè°AUÀ zÉêÀgÀ ªÀÄoÀzÀ ºÀwÛgÀ ¸Àé®à zÀÆgÀzÀ°è ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ªÀÄgÉAiÀÄ°è ¤°è¹ ªÀÄgɪÀÄgÉAiÀiÁV £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ªÀÄgÉAiÀÄ°è ¤AvÀÄ £ÉÆÃrzÀÄÝ, 8 d£ÀgÀÄ E¸ÉàÃmï dÆeÁl DqÀÄwÛgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß RavÀ ¥Àr¹PÉÆAqÀÄ 16:30 UÀAmÉUÉ  dÆeÁl DqÀÄwÛzÀݪÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr 8 d£ÀgÀ£ÀÄß »rzÀÄ ªÀ±ÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ, ¸ÀzÀj dÆdÄPÉÆÃgÀgÀ ºÉ¸ÀgÀÄ 1) ªÀiÁ£À¥Àà vÀAzÉ §¸À¥Àà ªÀiÁzÀgÀ ªÀAiÀÄ:36, G:PÀÆ°, eÁ:ºÀjd£À, ¸Á;gÁd£ÀPÉƼÀÆgÀÄ 2) ªÀiÁ£À¥Àà vÁ¬Ä ªÀÄgɪÀé zÉÆqÀتÀĤ ªÀAiÀÄ:36, eÁ:ºÀjd£À G:MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á;gÁd£ÀPÉƼÀÆgÀÄ 3) gÀWÀÄ vÁ¬Ä ªÀÄ®èªÀÄä ZÀ®ªÁ¢ ªÀAiÀÄ:35, G;PÀÆ°, eÁ:ºÀjd£À ¸Á;gÁd£ÀPÉƼÀÆgÀÄ 4) ¥ÀgÀ±ÀÄgÁ vÀAzÉ §¸ÀAiÀÄå F¼ÀUÉÃgÀ ªÀAiÀÄ:30, eÁ;F¼ÀUÉÃgÀ G:PÀÆ°, ¸Á:gÁd£ÀPÉƼÀÄgÀÄ, 5) F±À¥Àà vÀAzÉ ºÀĸÀ£À¥Àà ZÀ®ªÁ¢ ªÀAiÀÄ;22, G:PÀÆ°, eÁ:ºÀjd£À ¸Á;gÁd£ÀPÉƼÀÆgÀÄ 6) E¸Áä¬Ä¯ï vÀAzÉ zsÀgɸÁ¨ï ºÉƽ ªÀAiÀÄ:30, eÁ;ªÀÄĹèA, G:PÀÆ°, ¸Á:PÀPÉÌÃgÁ, ºÁ;ªÀ; gÁd£ÀPÉƼÀÆgÀÄ, 7) §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ¤d¥Àà F¼ÀUÉÃgÀ ªÀAiÀÄ:45, G:PÀÆ°, eÁ:F¼ÀUÉÃgÀ ¸Á:gÁd£ÀPÉƼÀÆgÀÄ, 8) ±ÀgÀtUËqÀ vÀAzÉ ¥Àæ¨sÀÄUËqÀ ©gÁzÁgÀ ªÀAiÀÄ:34, G:MPÀ̮ģÀvÀ, eÁ:°AUÁAiÀÄvÀ gÉrØ, ¸Á:gÁd£ÀPÉƼÀÆgÀÄ EzÀÄÝ, F §UÉÎ 16:30 UÀAmɬÄAzÀ 17:30 UÀAmÉAiÀĪÀgÉUÉ d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆAqÀÄ dÆdÄPÉÆÃgÀgÀ ªÀ±À¢AzÀ dÆeÁlPÉÌ ¸ÀA§A¢¹zÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 4080/- gÀÆ £ÀUÀzÀÄ ºÁUÀÆ 52 E¸ÉàÃmï J¯ÉUÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¸ÀzÀj ªÀÄÄzÉÝêÀiÁ®Ä ªÀÄvÀÄÛ 8 d£À DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÉÆA¢UÉ ¤ªÀÄUÉ ºÁdgÀ¥Àr¸ÀÄwÛzÀÄÝ, F §UÉÎ DgÉÆævÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ  PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî®Ä ¸ÀÆa¹zÀÝjAzÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀzÀgÀ d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ªÀÄvÀÄÛ eÁÕ¥À£Á ¥ÀvÀæzÀ ¸ÁgÁA±À  ªÉÄðAzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 76/2016 PÀ®A. 87 PÉ.¦ PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀtzÀ zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ

±ÉÆÃgÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 235/2016 PÀ®A: 323, 324, 504, 506 ¸ÀAUÀqÀ 34 L.¦.¹ :- ¢£ÁAPÀ: 25/09/2016 gÀAzÀÄ 04:30 ¦.JªÀiï PÉÌ ¦ügÁå¢zÁgÀgÁzÀ ²æêÀÄw £ÁUÀªÀÄä UÀAqÀ ¸ÀAUÀ£ÀUËqÀ ¥ÉưøÀ ¥Ánî ªÀAiÀÄ:40 ªÀµÀð eÁ:°AUÁAiÀÄvÀ G:ºÉÆ®ªÀÄ£ÉPÉ®¸À ¸Á: ¨ÉÆãÁ¼À vÁ: ¸ÀÄgÀ¥ÀÆgÀ EªÀgÀÄ RÄzÁÝV oÁuÉUÉ ºÁdgÁV °TAiÀÄ ¦ügÁå¢ ¸À°è¹zÀÄÝ, ¸ÀzÀj ¦ügÁå¢ ¸ÁgÁA±ÀªÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ :22-09-2016 gÀAzÀÄ £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £À£Àß UÀAqÀ ¸ÀAUÀ£ÀUËqÀ E§âgÀÆ £ÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀĪÁUÀ £À£ÀUÉ ªÀÄvÀÄÛ £À£Àß ªÉÄÊzÀÄ£À ±ÀgÀtUËqÀ£À ºÉAqÀw ªÀÄAdļÀªÀÄä EªÀ¼ÀÄ ºÉÆ®zÀ §zÀÄ«£À PÀ¸ÀPÉÆAiÀÄÝ «µÀAiÀÄzÀ°è ¨Á¬Ä ªÀiÁw£À vÀPÀgÁgÀÄ DVzÀÄÝ D §UÉÎ DUÀ¯Éà £Á£ÀÄ £À£Àß UÀAqÀ¤PÉ PÀgÉzÀÄ ªÀÄAd¼ÀªÀÄä¼ÀÄ ¨ÉÊ¢zÁÝ¼É CAvÁ ºÉýzÉ£ÀÄ DUÀ £À£Àß UÀAqÀ£ÀÄ §AzÀÄ E§âjUÀÆ ¨ÉÊzÀÄ §Ä¢ÝªÁzÀ ºÉýzÀÝgÀÄ. DUÀ ªÀÄAd¼ÀªÀÄä¼ÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃzÀ¼ÀÄ £ÁªÀÅ PÀÆqÁ ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÉUÉ §AzɪÀÅ. ¸ÀªÀÄAiÀÄ7:00 ¦.JªÀiï. ¸ÀĪÀiÁjUÉ  £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £À£Àß UÀAqÀ ¸ÀAUÀ£ÀUËqÀ, ªÀÄUÀ ¥ÀgÀªÀÄtÚUËqÀ ¥ÉưøÀ ¥Ánî ªÀÄƪÀgÀÄ HjUÉ §AzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ºÉÆÃUÀĪÁUÀ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ £ÀªÀÄä ªÉÄÊzÀÄ£À£ÁzÀ ±ÀgÀtUËqÀ vÀAzÉ UËqÀ¥ÀàUËqÀ DvÀ£À ºÉAqÀw ªÀÄAd¼ÀªÀÄä ,E£ÉÆߧ⠪ÉÄÊzÀÄ£À §¸À£ÀUËqÀ vÀAzÉ UËqÀ¥ÀàUËqÀ ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À ºÉAqÀw UËgÀªÀÄä £Á®ÄÌ d£ÀgÀÆ PÀÆr §AzÀªÀgÉ £ÀªÀÄä£ÀÄßzÉÝò¹ K£À¯Éà ¸ÀÆ¼É ªÀÄPÀÌ¼É ºÉÆ®zÀ°è ¤UÀgÁr ªÀiÁvÀ£Ár¢ÝÃj FUÀ ªÀiÁvÀ£Ár £ÉÆÃqÉÆÃt CAvÁ ¨ÉÊzÀªÀgÉà CªÀgÀ°èAiÀÄ ±ÀgÀtUËqÀ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°è£À PÀÄqÀÄUÉÆÃ®Ä vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ £À£Àß UÀAqÀ£À JqÀUÉÊ ªÀÄÄAUÉÊUÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀiÁrzÀ£ÀÄ. §¸À£ÀUËqÀ FvÀ£ÀÄ C¯Éèà ©¢ÝzÀÝ MAzÀÄ PÀ®Äè vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ £À£Àß ªÀÄUÀ ¥ÀgÀªÀÄtÚUËqÀ FvÀ¤UÉ JqÀ ¨sÀÄdPÉÌ ºÉÆqÉzÀÄ M¼À¥ÉlÄÖ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. ªÀÄAd¼ÀªÀÄä ªÀÄvÀÄÛ UËgÀªÀÄä E§âgÀÆ PÀÆr £À£ÀUÉ £É®PÉÌ ºÁQ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉ¢zÀÄÝ ªÀÄAd¼ÀªÀÄä EªÀ¼ÀÄ MAzÀÄ PÀ°è¤AzÀ ºÀuÉAiÀÄ §®UÀqÉ ºÉÆqÉzÀÄ M¼À ¥ÉlÄÖ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ¼É £ÁªÀÅ agÁqÀĪÀ ±À§ÝPÉý £ÀªÀÄÆägÀ §¸À£ÀUËqÀ vÀAzÉ ¥ÀgÀªÀÄtÚUËqÀ ¨É½î ªÀÄvÀÄÛ ¨Á¥ÀÄUËqÀ vÀAzÉ ¥ÀgÀªÀÄtÚUËqÀ PÀªÀÄvÀV E§âgÀÄ §AzÀÄ dUÀ¼À ©r¹PÉÆArgÀÄvÁÛgÉ. DUÀ ±ÀgÀtUËqÀ FvÀ£ÀÄ ªÀÄPÀÌ¼É ¤ÃªÀÅ EªÀvÀÄÛ G½¢Ãj ¤ªÀÄä£ÀÄß E£ÉÆߪÉÄä £ÉÆÃrPÉƼÀÄîvÉÛÃªÉ ¤ªÀÄä fêÀ vÉUÉAiÀÄÄvÉÛÃªÉ CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¦ügÁå¢ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

±ÉÆÃgÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 236/2016 PÀ®A: 87 PÉ.¦ DPÀÖ:- ¢£ÁAPÀ: 25/09/2016 gÀAzÀÄ 5 ¦.JªÀiï.PÉÌ wAxÀt UÁæªÀÄzÀ°è ²æà wAyt ªÀiË£ÉñÀégÀ zÉêÀ¸ÁÛtzÀ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è DgÉÆævÀgÀÄ zÀÄAqÁV PÀĽvÀÄ ¥ÀtPÉÌ ºÀt ºÀaÑ CAzÀgï ¨ÁºÀgï E¹àmï dÆeÁl DqÀÄwÛgÀĪÁUÀ, ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ RavÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zÁ½ ªÀiÁr 6 d£À DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß »rzÀÄ DgÉÆævÀgÀ PÀqɬÄAzÀ 1) £ÀUÀzÀÄ ºÀt 4800=00, 2) 52 E¹àmï J¯ÉUÀ¼À£ÀÄß d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ªÀÄÆ®PÀ d¦Û ¥Àr¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.  PÀæªÀÄ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

±ÉÆÃgÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 237/2016 PÀ®A 32, 34 PÉ.E JPïÖ:- ¢£ÁAPÀ: 25/09/2016 gÀAzÀÄ 07:00 ¦.JªÀiï PÉÌ DgÉÆævÀ£ÀÄ ¸ÀgÀPÁgÀ¢AzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¥ÀgÀªÁ¤UÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀÄzÉà C£À¢üPÀÈvÀªÁV ªÀÄzsÀå ¸ÁUÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ ¦ügÁå¢zÁgÀgÀÄ RavÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zÁ½ ªÀiÁr MlÄÖ 6972/- gÀÆ QªÀÄäwÛ£À QAUÀ ¦ü±ÀÀgï ¸ÁÖçAUï ¦æ«ÄAiÀĪÀiï ©AiÀÄgï ¨Ál°UÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ N.¹ ºÁUÀÆ N.n ¥ËZÀUÀ¼À£ÀÄß DgÉÆævÀ¤AzÀ d¦Û¥Àr¹PÉÆAqÀÄ, DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß ªÀ±ÀPÉÌ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀ §UÉÎ C¥ÀgÁzsÀ.

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE : 26-09-2016

alUÀÄ¥Áà ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 150/16 PÀ®A 504, 506, 323, 420 L¦¹ :-


¢£ÁAPÀ: 25-09-2016 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw. ¥Àæw¨sÁ vÀAzÉ gɪÀt¹zÀÝ¥Áà ¸ÀPÁðj ¥ËæqsÀ±Á¯É alUÀÄ¥Áà gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢: 22-01-2015 ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ±Á¯ÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ ªÀÄÄAdÄ£ÁxÀ vÀAzÉ ªÀiÁgÀÄw gÁªÀÄ¥ÀÆgÀ ªÀAiÀÄ: 48 ªÀµÀð G: gÁdå «Ä¸À®Ä ¥ÉÃzÉ ¸Á: ©ÃzÀgÀ ¨ÁåAPÀ¸Àð PÁ¯ÉÆä gÀªÀgÀÄ MAzÀÄ Cfð ºÁUÀÄ C¥sÀrªÉl PÉÆlÄÖ £Á£ÀÄ PÀÆ° PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ vÀ£ÀUÉ PÉÆlÖ ªÀUÁðªÀuÉ ¥ÀvÀæ alUÀÄ¥Áà §¸ï ¸ÁÖöåAqÀzÀ°è DPÀ¹äPÀªÁV PÀ¼ÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ vÀ£Àß ªÀÄÄA¢£À «zÁå¨sÁå¸ÀPÉÌ vÉÆAzÀgÉ AiÀiÁVzÀÄÝ £À£ÀUÉ ¢é¥ÀæwAiÀÄ ªÀUÁðªÀuÉ ¥ÀvÀæ PÉÆÃqÀ¨ÉPÉAzÀÄ PɽzÀ£ÀÄ DUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ±Á¯Á «ªÀgÀUÀ¼À£ÀÄß ±Á¯ÉAiÀÄ°èzÀÝ gÉf¸ÀÖgï £ÉÆÃr CªÀ£À «ªÀgÀUÀ¼À°è »AzÀÄ CAvÁ §gÉ¢zÀÝ PÉÆÃAiÀiÁ §gÉ¢zÀÝ£ÀÄ UÀÄAqÀUÀnÖzÀgÀÄ”CzÀ£ÀÄß »AzÀÄ CAvÁ §gÉzÀÄPÉÆmÁÖUÀ ¸ÀzÀj ªÀÄAdÄ£ÁxÀ£ÀÄ £À£Àß eÁwAiÀÄÄ PÉÆAiÀiÁ JAzÀÄ §gÉAiÀÄ¢zÀÝgÉ £ÉÆræ ªÉÄÃqÀA ¤ªÀÄUÉ ¸ÀtÚ ªÀAiÀi¹ì£À ªÀÄPÀ̼ÀÄ CzÁªÀ £Á£ÀÄ HgÁAªÀ w¼ÀPÉÆAqÀ ªÉÄÊAiÀiÁUÀ R§gÀ EnÖPÉÆAr Ejì CAvÁ ¨ÉzÀjPÉ ºÁUÀÄ fªÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQ ¥ÀæªÀiÁt¥ÀvÀæzÀ°è  vÀ£Àß eÁw PÉÆAiÀiÁ CAvÁ §gɬĹPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ ¸ÀzÀj WÀlPÀ£ÉAiÀÄÄ ¢: 22-01-2014 gÀAzÀÄ 1200 UÀAmÉUÉ dgÀÄVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

KALABURAGI DISTRICT REPORTED CRIMES

ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣ:
ಫರಹತಾಬಾದ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ :ಶ್ರೀ  ಅಶೋಕ ತಂದೆ ಶಾಂತಪ್ಪ ಸಾವು ಹೊಸಮನಿ ಸಾ: ನೆಲ್ಲೊಗಿ ತಾ: ಜೆವರ್ಗಿ ಜಿ: ಕಲಬುರಗಿ ರವರು ಠಾಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿ ಇಂದು ದಿನಾಂಕ 25/09/2016 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9 ಗಂಟೆಗೆ ನಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪನ ಮಗನಾದ ಆನಂದ ತಂದೆ ಅಪ್ಪಸಾಬ ಹೊಸಮನಿ ಮತ್ತು ಕಾರ ಚಾಲಕ ರಾಜು @ ರಾಜಶೇಖರ ಕೂಡಿ ಸುಜುಕಿ ಸಿಫ್ಟ್ ಕಾರ ನಂ. ಕೆಎ-32ಎಮ್-8035 ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಕಲಬುರಗಿಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಸರಡಿಗಿ (ಬಿ) ಗ್ರಾಮ ಇನ್ನೂ 1 ಕಿಮಿ ದೂರ ಇರುವಾಗ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 218 ರ ತಿರುವಿನಮಲ್ಲಿ ಚಾಲಕ ರಾಜು @ ರಾಜಶೇಖರನು ಕಾರನ್ನು ಅತಿವೇಗದಿಂದ ಹಾಗೂ ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ಓಡಿಸಿ ಎದುರಿನಿಂದ ಬರುತ್ತಿದ್ದ  ವಾಹನದಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಲು ಹೋಗಿ ಒಮ್ಮೆಲೆ ಕಟ್ ಹೊಡೆದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಕಾರ್ ಅದೆ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ರೋಡಿನ ಎಡಬದಿಯ ಮರಕ್ಕೆ ಅಪಘಾತವಾಗಿ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿದ್ದ ಆನಂದನಿಗೆ ಭಾರಿ ಗಾಯವಾಗಿ ಕಾರಿನಲ್ಲಿಯೆ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದು. ಕಾರಿನ ಚಾಲಕ ರಾಜು @ ರಾಜಶೇಖರನಿಗೆ ಗಾಯಗಳಾಗಿದ್ದು ಉಪಚಾರ ಕುರಿತು ಕಲಬುರಗಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ಕಾರಣ ಕಾರ ನಂ. ಕೆಎ-32 ಎಮ್ -8035 ನೇದ್ದರ ಚಾಲಕ ರಾಜಿ @ ರಾಜಶೇಖರ ಅಳ್ಳಗಿ ಈತನು ಅತೀ ವೇಗ ಹಾಗೂ ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ಓಡಿಸಿ ಮರಕ್ಕೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಮಾಡಿ ಆನಂದನ ಸಾವಿಗೆ ಕಾರಣನಾಗಿದ್ದು ಅವನ ಮೇಲೆ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂಧ ಅಂತಾ ಹೇಳಿ ಬರೆಯಿಸಿದ ಹೇಳಿಕೆ ನಿಜವಿರುತ್ತದೆ.  ಅಂತಾ ಕೊಟ್ಟ ದೂರಿನ ಮೇಲಿಂದ ಫರಹತಾಬಾದ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.
ಆಳಂದ ಠಾಣೆ:
ವರದಕ್ಷಿಣೆ ಕಿರುಕುಳ ಪ್ರಕರಣ:ದಿನಾಂಕ:25/09/2016 ರಂದು ಶ್ರೀಮತಿ ಗೋಮುಬಾಯಿ ಗಂಡ ವೆಂಕಟ್‌ ರಾಠೋಡ ಸಾ: ಜೆಮಗಾ (ಕೆ) ತಾಂಡಾ ತಾ: ಆಳಂದರವರು ಠಾಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿ ತನ್ನ ಮಗಳಾದ ನಿಖಿತಾಳಿಗೆ ಜೆಮಗಾ (ಕೆ) ತಾಂಡಾದ ಸಂಜುಕುಮಾರನೊಂದಿಗೆ ದಿನಾಂಕ 01-05-2016 ರಂದು ಮದುವೆ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ಮದುವೆಯಾದ ನಂತರ ಅವಳ ಗಂಡ ಅತ್ತೆ ಮಾವ ಇವರು ನನ್ನ ಮಗಳೊಂದಿಗೆ ಎರಡು-ಮೂರು ತಿಂಗಳ ಚನ್ನಾಗಿ ಇದ್ದು ನಂತರ ಅವಳಿಗೆ ಹೊಲ-ಮನೆ ಕೆಲಸ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ನೀನು ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಆಗುವದಿಲ್ಲ. ಅಂತಾ ಹೊಡೆ-ಬಡೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಅವಾಚ್ಯವಾಗಿ ಬೈಯುವುದು ಮತ್ತು ಅದೆ ತಾಂಡಾದಲ್ಲಿರುವ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬರದಂತೆ ಅವಳಿಗೆ ಹೆದರಿಸುವುದು ದೈಹಿಕ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಕಿರುಕುಳ ನೀಡುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದು. ನನಗೆ ಗಂಡನ ಮನೆಯವರ ಕಿರಕುಳ ಸಾಕಾಗಿದೆ ಎಂದು ನನ್ನ ಮಗಳು ಆಗಾಗ ಹೊರಗಡೆ ಸಿಕ್ಕಾಗ ನಮಗೆ ಈ ವಿಷಯ ತಿಳಿಸಿರುತ್ತಾಳೆ. ಹೀಗಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಅಳಿಯ ಸಂಜುಕುಮಾರ ದಿನಾಂಕ:23/09/2016 ರಂದು ಸಾಯಂಕಾಲ ನಮ್ಮ ಮಗಳು ಬಹಿರ್ದೆಸೆಗೆ ಹೋದವಳು ಮರಳಿ ಮನೆಗೆ ಬಂದಿರುವದಿಲ್ಲ ಎಂದು ವಿಷಯ ತಿಳಿಸಿದಾಗ ನಾವು ತಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಬೀಗರು ನೆಂಟರಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಿಸಲಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮಗಳು ಎಲ್ಲಿಯು ಸಿಕ್ಕಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ದಿನಾಂಕ 24/09/2016 ರಂದು ಆಳಂದ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ  ನನ್ನ ಮಗಳು ಕಾಣೆಯಾದ ಬಗ್ಗೆ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ದಿನಾಂಕ:25/09/2016 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 8:00 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ನಮ್ಮ ತಾಂಡಾದ ನೀಲಕಂಠ ಪವಾರ ಇತನು ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ತಾನು ತನ್ನ ಮೋಟರ ಸೈಕಲ ಮೇಲೆ ಆಳಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಕುರಿತು ತಾಂಡಾದಿಂದ ತಡೋಳ ರೋಡಿನ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ತಡೋಳಾ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರದ ಸರಕಾರಿ ಗೈರಾಣ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವ ಭಾವಿಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದು ನಿಮ್ಮ ಮಗಳು ನಿಖಿತಾ ಮೃತ ಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾಳೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದಾಗ ನಾವು ಎಲ್ಲರು  ಹೋಗಿ ನೋಡಲಾಗಿ ನನ್ನ ಮಗಳ ಶವವು ಭಾವಿಯಲ್ಲಿ ತೇಲುತ್ತಿದ್ದು. ನನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ಆಕೆಯ ಗಂಡ ಸಂಜಯ ತಂದೆ ಕನ್ನಿರಾಮ ಪವಾರ, ಆಕೆಯ ಮಾವ ಕನ್ನಿರಾಮ ತಂದೆ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ ಪವಾರ ಹಾಗು ಆಕೆಯ ಅತ್ತೆ ಶಾಂತಾಬಾಯಿ ಗಂಡ ಖನಿರಾಮ್‌ ಪವಾರ ಇವರು ಅವಳಿಗೆ ಹೊಲ ಮನೆ ಕೆಲಸ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ನೀನು ನಮ್ಮ ಮನಗೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುವದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಬೈದು ಹೊಡೆ-ಬಡೆ ಮಾಡಿ ದೈಹಿಕ ಮಾನಸಿಕ ಕಿರುಕುಳ ನೀಡಿದ್ದರಿಂದ ಅವಳು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಮನನೊಂದುಕೊಂಡು ಬಾವಿಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದು ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದು. ನನ್ನ ಮಗಳ ಸಾವಿಗೆ ಕಾರಣರಾದವರ ಮೇಲೆ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸುವಂತೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಆಳಂದ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.
ಜೂಜು ಪ್ರಕರಣ:

ಅಫಜಲಪೂರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ: ದಿನಾಂಕ 24-09-2016 ರಂದು ಪಿಎಸ್ಐ ಆಪಜಲಪೂರ ಠಾಣೆ ರವರು ಠಾಣೆಯಲಿದ್ದಾಗ ಅಫಜಲಪೂರ ಪಟ್ಟಣದ ಅಂಬಾಬಾಯಿ ಗುಡಿಯ ಹತ್ತಿರ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಜನರು ಪಣಕ್ಕೆ ಹಣ ಹಚ್ಚಿ ಇಸ್ಪೆಟ ಎಲೆಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ಅಂದರ ಬಾಹರ ಎಂಬ ಇಸ್ಪೇಟ ಜೂಜಾಟ ಆಡುತ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಬಾತ್ಮಿ ಬಂದ ಮೇರೆಗೆ ಇಬ್ಬರು ಪಂಚರಾದ 1) ಚಂದಪ್ಪ ತಂದೆ ರಮೇಶ ಕೋಳಿಗೇರಿ ಸಾ|| ಅಫಜಲಪೂರ 2) ಸೊಂದಪ್ಪ ತಂದೆ ಪರಮೇಶ್ವರ ಹೊಸ್ಮನಿ ಸಾ|| ಅಫಜಲಪೂರ ಇವರನ್ನು ಠಾಣೆಗೆ ಬರಮಾಡಿಕೊಂಡು. ದಾ ಠಾಣೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಜನರಾದ 1) ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಸಿಹೆಸಿ-449, 2) ಹಜರತ್‍ಅಲಿ ಹೆಚ್.ಸಿ-160 3) ಶರಣು ಪಿಸಿ-881 ರವರನ್ನು ಸಂಗಡ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಒಂದು ಖಾಸಗಿ ಟಾಟಾಸುಮೊ ವಾಹನದಲ್ಲಿ ಪಂಚರು ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಠಾಣೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಹೋಗಿ ನೋಡಲಾಗಿ ಪಟ್ಟಣದ ಅಂಬಾಬಾಯಿ ಗುಡಿ ಮುಂದಿನ ಖುಲ್ಲಾ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಜನರು ದುಂಡಾಗಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಇಸ್ಪೇಟ ಎಲೆಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ಅಂದರ ಬಾಹರ ಜೂಜಾಟ ಆಡುತ್ತಿದ್ದು ಪಂಚರ ಸಮಕ್ಷಮ ನಾನು ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರೊಂದಿಗೆ ದಾಳಿ ಜೂಜಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಎಲ್ಲಾ 05 ಜನರನ್ನು ಹಿಡಿದು ಅವರ ಹೆಸರು ವಿಳಾಸ ವಿಚಾರಿಸಲಾಗಿ 1) ಆನಂದ ತಂದೆ ನಾರಾಯಣಸಿಂಗ ಸಾ|| ಅಫಜಲಪೂರ 2) ಸುನೀಲ ತಂದೆ ಗುರುದೇವ ಸಾ|| ಅಫಜಲಪೂರ 3) ಸಿದ್ದಾರಾಮ ತಂದೆ ಮಲಕಪ್ಪ ಸಾ|| ಅಫಜಲಪೂರ 4) ಶ್ರೀಶೈಲ ತಂದೆ ಅರ್ಜುನ ಸಾ|| ಅಫಜಲಪೂರ 5) ಅರ್ಜುನ ತಂದೆ ಗುರುದೇವಪ್ಪ ಮ್ಯಾಳೇಸಿ ಸಾ||ಅಫಜಲಪೂರ ಅಂತಾ ತಿಳಿಸಿದ್ದು, ಸದರಿಯವರ ಅಂಗ ಶೋದನೆ ಮಾಡಲಾಗಿ ಇಸ್ಪೇಟ ಜೂಜಾಟಕ್ಕೆ ಸಂಭಂದಪಟ್ಟಂತೆ  52 ಇಸ್ಪೆಟ ಎಲೆಗಳು ಮತ್ತು ನಗದು ರೂ 2620/- ಹಣ  ಪಂಚರ ಸಮಕ್ಷಮ ವಶಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಆಪಾದಿತರ ವಿರುದ್ದ ಅಫಜಲಪೂರ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ