Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Monday, May 9, 2016

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 09-05-2016
¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 09-05-2016

¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 93/2016, PÀ®A 279, 304(J) L¦¹ :-
ದಿನಾಂಕ 08-05-2016 ರಂದು ಫಿರ್ಯಾದಿ ರವಿ ತಂದೆ ವೈಜಿನಾಥ ಕಾಂಬಳೆ ಸಾ: ಸೊರಳ್ಳಿ ರವರು ತನ್ನ ಖಾಸಗಿ  ಕೆಲಸದ ನಿಮಿತ್ಯ ತಮ್ಮೂರಿನಿಂದ ಕಂದಗೂಳ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾಗ ವಡಗಾಂವ ಕಂದಗೂಳ ರೋಡಿನ ಮೇಳೆ ತಮ್ಮೂರ  ಸಂಜುಕುಮಾರ ಪಾಟೀಲ ರವರ ಪಡೀತ ಜಮೀನ ಹತ್ತಿರ ಇದ್ದಾಗ ಸಂಜುಕುಮಾರ ಪಾಟೀಲ್ ರವರ ಪಡೀತ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ ನೇಗಿಲ ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ಆರೋಪಿ ಗೌತಮ ತಂದೆ ಬಂಡೆಪ್ಪಾ ಕಾಂಬಳೆ ವಯ 25 ವರ್ಷ, ಜಾತಿ: ಎಸ್.ಸಿ ಹೋಲಿಯಾ, ಸಾ: ಸೋರಳ್ಳಿ, ಇತನು ಸದರಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರನ್ನು ಅತಿವೇಗ ಹಾಗೂ ನಿಷ್ಕಾಳಜಿತನದಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಿ ತನ್ನ ಹಿಡಿತ ತಪ್ಪಿ ಪಡೀತ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿದ್ದ ತನ್ನ ಬಲಭಾಗಕ್ಕೆ ಇರುವ ತಗ್ಗಿನಲ್ಲಿ ಪಲ್ಟಿ ಮಾಡಿ ಟ್ಯ್ಯಾಕ್ಟರ ಸಮೇತ ಬಿದ್ದಿರುತ್ತಾನೆ ಅದನ್ನು ನೊಡಿ ಫಿರ್ಯಾದಿಯು ತಗ್ಗಿನಲ್ಲಿ  ಹೊಗಿ ನೊಡಲು ಗೌತಮ ಇತನು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ ಕೆಳಗೆ ಸಿಲುಕಿ ಬಿದ್ದು ಮೃತಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾನೆ, ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ ನಂ. ಕೆಎ-38/ಟಿ-1162 ಮಹೀಂದ್ರಾ ಅರ್ಜುನ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ ಇರುತ್ತದೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟ ಫಿರ್ಯಾದಿಯವರ ಹೇಳಿಕೆಯ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇರೆಗೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.  

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 98/2016, PÀ®A 32, 32(3), 34, 15(J) PÉ.E PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ 07-05-2016 gÀAzÀÄ ©ÃzÀgÀ aPÀÌ¥ÉÃmï ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ gÁeÁf zsÁ¨ÁzÀ°è CzÀgÀ ªÀiÁ°ÃPÀ AiÀiÁªÀÅzÉ ¥ÀgÀªÁ¤UÉ E®èzÉ C£À¢üÃPÀÈvÀªÁV ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ ¸ÀgÁ¬Ä ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀ®Ä ªÀÄvÀÄÛ zsÁ¨ÁzÀ°è ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrAiÀÄ®Ä C£ÀÄPÀÄ® ªÀiÁrPÉÆqÀÄwÛzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ CPÀæªÀĪÁV ªÀÄzÀå zÁ¸ÁÛ£ÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝ£É CAvÁ ¸ÀAvÉÆõÀ J®.n ¦.J¸À.L (PÁ.¸ÀÄ) £ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ oÁuÉ ©ÃzÀgÀ gÀªÀjUÉ RavÀ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦J¸ï gÀªÀgÀÄ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, oÁuÉAiÀÄ  ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆqÀ£É ©ÃzÀgÀ aPÀÌ¥ÉÃmï ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ gÁeÁf zsÁ¨ÁzÀ JzÀÄgÀÄUÀqÉ J®ègÀÆ ¸ÀªÀĪÀ¸ÀÛçÛzÀ°è zsÁ¨ÁzÀ°è ºÉÆÃzÁUÀ zsÁ¨ÁzÀ°è PÀĽvÀÄ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrAiÀÄÄwÛzÀÝ ¸ÁªÀðd¤PÀgÀÄ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ, zsÁ¨ÁzÀ°èzÀÝ ªÀiÁ°ÃPÀ¤UÉ «ZÁj¸À¯ÁV vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ ¸ÀAdAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ±ÀAPÀgï ªÀĺÁUÁªï ªÀAiÀÄ: 36 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: ²ªÀ£ÀUÀgÀ GvÀÛgÀ ©ÃzÀgÀ CAvÁ w½¹zÀ£ÀÄ, zsÁ¨ÁzÀ°è ªÀÄzÀå ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀ®Ä ªÀÄvÀÄÛ UÁæºÀPÀjUÉ ªÀÄzÀå PÀÄrAiÀÄ®Ä CªÀPÁ±À ªÀiÁrPÉÆqÀ®Ä ªÀÄvÀÄÛ zsÁ¨ÁzÀ°è ªÀÄzÀå zÁ¸ÁÛ£ÀÄ ªÀiÁqÀ®Ä ¸ÀPÁðgÀ¢AzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¯ÉʸÉãÀì ªÀUÉÃgÉ ¥ÀqÉAiÀįÁVzÉAiÉÄà CAvÁ «ZÁj¸À¯ÁV vÁ£ÀÄ ¸ÀgÀPÁgÀ¢AzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¯ÉʸÉãÀì ªÀUÉÃgÉ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArgÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ w½¹zÀ£ÀÄ, ¥Àjò°¹ £ÉÆÃqÀ¯ÁV zsÁ¨ÁzÀ°è MAzÀÄ mÉç¯ï ªÉÄÃ¯É 650 JªÀÄ.J® £À 4 QAUÀ¦üõÀgï ©ÃAiÀÄgÀ ¨Ál¯ïUÀ¼ÀÄ EzÀݪÀÅ ªÀÄvÀÄÛ zsÁ¨ÁzÀ°èAiÀÄ PËAlgÀ£À MAzÀÄ qɸïÌzÀ°è vÉUÉzÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁV 650 JªÀÄ.J® £À 12 QAUÀ¦üõÀgï ©ÃAiÀÄgÀ ¨Ál¯ïUÀ¼ÀÄ J®èªÀÅUÀ¼À MlÄÖ C.Q 1680/- gÀÆ. ªÀiË®åzÀÄÝ ¹QÌgÀÄvÀÛªÉ, ¸ÀzÀj ªÀåQÛAiÀÄÄ C£À¢üÃPÀÈvÀªÁV ¸ÀgÁ¬Ä ¨Ál®UÀ¼À£ÀÄß ºÉÆmÉïï£À°è §gÀĪÀ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ ªÀiÁgÁl ªÀiÁr ºÀt ¸ÀA¥ÁzÀ£É ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ vÀ£Àß ºÀwÛgÀ ElÄÖPÉÆArgÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ w½¹gÀÄvÁÛ£É, ¸ÀzÀj ©AiÀÄgï ¨Ál°UÀ¼À£ÀÄß ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, ¸ÀzÀj DgÉÆæUÉ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ£À «gÀÄzÀÞ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 100/2016, PÀ®A 32, 32(3), 34, 15(J) PÉ.E PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ 08-05-2016 gÀAzÀÄ ©ÃzÀgÀ PÉƼÁgÀ(PÉ) ²ªÁgÀzÀ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ ¸Á¬Ä ¥ÁågÁqÉʸÀ zsÁ¨ÁzÀ°è CzÀgÀ ªÀiÁ°ÃPÀ ¸ÀPÁðgÀ¢AzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¯ÉʸÉãÀì ªÀUÉÃgÉ ¥ÀqÉAiÀÄzÉà zsÁ¨ÁzÀ°è ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrAiÀÄ®Ä C£ÀĪÀÅ PÉÆqÀÄwÛgÀĪÀÅzÁV ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝ£É CAvÁ ¸ÀAvÉÆõÀ J®.n ¦.J¸À.L (PÁ.¸ÀÄ) £ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ oÁuÉ ©ÃzÀgÀ gÀªÀjUÉ RavÀ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, oÁuÉAiÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆqÀ£É ©ÃzÀgÀ PÉƼÁgÀ(PÉ) ²ªÁgÀzÀ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ ¸Á¬Ä ¥ÁågÁqÉʸÀ zsÁ¨ÁzÀ JzÀÄgÀÄUÀqÉ ¸ÀªÀĪÀ¸ÀÛçÛzÀ°è zsÁ¨ÁzÀ°è ºÉÆÃzÁUÀ zsÁ¨ÁzÀ°è PÀĽvÀÄ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrAiÀÄÄwÛzÀÝ ¸ÁªÀðd¤PÀgÀÄ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ, zsÁ¨ÁzÀ°èzÀÝ ªÀiÁ°ÃPÀ¤UÉ «ZÁj¸À¯ÁV vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ gÁdPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ªÀÄ°èPÁdÄð£À PÀÄA§gÀUÉÃj ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: PÉÆüÁgÀ(PÉ) CAvÁ w½¹zÀ£ÀÄ, zsÁ¨ÁzÀ°è ªÀÄzÀå ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀ®Ä ªÀÄvÀÄÛ UÁæºÀPÀjUÉ ªÀÄzÀå PÀÄrAiÀÄ®Ä CªÀPÁ±À ªÀiÁrPÉÆqÀ®Ä ªÀÄvÀÄÛ zsÁ¨ÁzÀ°è ªÀÄzÀå zÁ¸ÁÛ£ÀÄ ªÀiÁqÀ®Ä ¸ÀPÁðgÀ¢AzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¯ÉʸÉãÀì ªÀUÉÃgÉ ¥ÀqÉAiÀįÁVzÉAiÉÄà CAvÁ «ZÁj¸À¯ÁV vÁ£ÀÄ ¸ÀgÀPÁgÀ¢AzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¯ÉʸÉãÀì ªÀUÉÃgÉ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArgÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ w½¹zÀ£ÀÄ, ¥Àjò°¹ £ÉÆÃqÀ¯ÁV zsÁ¨ÁzÀ°èAiÀÄ PËAlgÀ ºÀwÛgÀ vÉUÉzÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁV 4 EA¥ÉjAiÀÄ¯ï §Æè 180 JªÀiï.J¯ï.£À ¸ÀgÁ¬Ä ¨Ál¯ïUÀ¼ÀÄ C.Q 495/- gÀÆ, 11 M¯ïØ mÁªÀ£Àð 180 JªÀiïJ¯ï£À ¸ÀgÁ¬Ä mÉmÁæ ¥ÁåPÉÃmïUÀ¼ÀÄ C.Q 675/- gÀÆ., 14 Mjf£À¯ï ZÁ¬Ä¸ï 90 JªÀiï.J¯ï£À ¸ÀgÁ¬Ä mÉmÁæ ¥ÁåPÉÃmïUÀ¼ÀÄ C.Q 364/- gÀÆ., 2 §PÁrð Mjf£À¯ï DgÉAeï gÀªÀiï 180 JªÀiï.J¯ï.£À ¸ÀgÁ¬Ä ¨Ál¯ï C.Q 382/- gÀÆ. »ÃUÉ J¯Áè MlÄÖ C.Q 1916/- gÀÆ. ªÀiË®åzÀ ¸ÀgÁ¬Ä ¹QÌgÀÄvÀÛªÉ, ¸ÀzÀj ªÀåQÛAiÀÄÄ C£À¢üÃPÀÈvÀªÁV ¸ÀgÁ¬Ä ¨Ál®UÀ¼À£ÀÄß zsÁ¨ÁzÀ°è §gÀĪÀ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ ªÀiÁgÁl ªÀiÁr ºÀt ¸ÀA¥ÁzÀ£É ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ vÀ£Àß ºÀwÛgÀ ElÄÖPÉÆArgÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ w½¹gÀÄvÁÛ£É, ¸ÀzÀj ¸ÀgÁ¬ÄAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, ¸ÀzÀj DgÉÆæUÉ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ£À «gÀÄzÀÞ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.