Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Friday, November 28, 2014

Raichur District Reported Crimes


                                 
¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w::
zÉÆA©ü ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
             ¢£ÁAPÀ-27-11-2014 gÀAzÀÄ ªÀiÁ£Àå £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄ PÀvÀðªÀåzÀ ¦.¹-329 gÀªÀgÀÄ vÀAzÀÄ ºÁdgÀÄ¥Àr¹zÀ ªÀiÁ£Àå £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ SÁ¸ÀV ¦gÁå¢ ¸ÀASÉå-25/14 £ÉÃzÀÝgÀ ¸ÁgÁA±À J£ÉAzÀgÉ DgÉÆævÀgÁzÀ ¦qÀØ¥Àà vÀAzÉ ¹zÀÝtÚ ªÀÄÆqÀÆègÀÄ 60ªÀµÀð ºÁUÀÆ EvÀgÉ 7 d£ÀgÀÄ J®ègÀÆ G-MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á:-¨ÉÆêÀÄä£Àß½î ºÁUÀÆ EvÀgÉ 7 d£ÀgÀÄ PÀÆr ¦gÁå¢ ¦qÀØ¥Àà vÀAzÉ ¹zÀÝtÚ ªÀÄÆqÀÆègÀÄ 60ªÀµÀð ºÁUÀÆ EvÀgÉ 7 d£ÀgÀÄ J®ègÀÆ G-MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á:-¨ÉÆêÀÄä£Àß½î gÀªÀÀgÉÆA¢UÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ eÁUÀzÀ «µÀAiÀÄzÀ°è CPÀæªÀÄ PÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ dUÀ¼ÀvÀUÉzÀÄ ¦gÁå¢ ºÁUÀÆ ¦gÁå¢ vÀAzÉ-vÁ¬Ä ºÁUÀÆ ¸ÀA¨sÀA¢PÀjUÉ  CªÁZÉÊ ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ PÉÊUÀ½AzÀ-§rUɬÄAzÀ ºÉÆqÉ-§qɪÀiÁr fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ªÀÄAvÁV EzÀÝ SÁ¸ÀV ¦gÁå¢ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ  eÁ®ºÀ½î ¥Éưøï oÁuÉ C.¸ÀA.104/2014 PÀ®A 143.147,323,324,504,506 gÉ/« 149 L¦¹  CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ
ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-     

                   gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 28.11.2014 gÀAzÀÄ  76 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 13,300/- /-gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.

Kalaburagi District Reported Crimes

ಅಪಹರಣ ಪ್ರಕರಣ :
ಮಳಖೇಡ ಠಾಣೆ : ಶ್ರೀ ಅಶೋಕ ತಂದೆ ಪಾಂಡುರಂಗ ತಳವಾರ ಸಾ: ಕಾಚೂರ ತಾ: ಸೇಡಂ ಇವರು ದಿನಾಂಕ: 09-11-2014 ರಂದು ರವಿವಾರ ಇದ್ದುದ್ದರಿಂದ ನನ್ನ ಮಗನಾದ ಜಗನ್ನಾಥ ಇತನು ಮುಂಜಾನೆ ಮನೆಯಿಂದ ಊಟ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಊರಲ್ಲಿ ಆಟವಾಡಲು ಹೋದನು. ಮುಂಜಾನೆ 10:00 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ಆಟವಾಡುತ್ತಿದ್ದು ನಂತರ, ಸಾಯಂಕಾಲ 15:00 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ಊರಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಕೇಟ ಆಟವಾಡುತ್ತಿದ್ದನು. ಆಗ ನಾನು ಕೆಲಸದ ನಿಮಿತ್ಯಾ ಹೊಲಕ್ಕೆ ಹೊದೇನು. ನಂತರ ರಾತ್ರಿ ನನ್ನ ಮಗ ಜಗನ್ನಾಥ ಇತನು ಮನೆಗೆ ಬರಲಿಲ್ಲಾ. ನಾನು ಮತ್ತು ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಊರಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಿಸಲು ನನ್ನ ಮಗನ ಬಗ್ಗೆ ಪತ್ತೆಯಾಗಲಿಲ್ಲಾ. ನನ್ನ ಅಪ್ರಾಪ್ತ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಗನಿಗೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಬೀಗರು ನೆಂಟ್ಟರಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಲು ನನ್ನ ಮಗನ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೆ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಗಲಿಲ್ಲಾ. ನನ್ನ ಅಪ್ರಾಪ್ತ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಗನಾದ ಜಗನ್ನಾಥ ಇತನು ಕಾಣೆಯಾಗಿರುತ್ತಾನೆ. ಅಂತಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಮಳಖೇಡ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
ದ್ವೀಚಕ್ರ ವಾಹನ ಕಳವು ಪ್ರಕರಣ :
ಅಫಜಲಪೂರ ಠಾಣೆ : ಶ್ರೀ ಅಶೋಕ ತಂದೆ ರೇವಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟಿ ಸಾ : ಅಫಜಲಪೂರ ರವರು ದಿನಾಂಕ 08-11-2014 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 11:30 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ನಾನು ಅಂಗಡಿಯಿಂದ ನನ್ನ ಮೋ/ಸೈ ನಂಬರ ಕೆಎ-32 ಕೆ-4567 ಅಂತಾ ಇದ್ದು, ಚೆಸ್ಸಿ ನಂಬರ:- 8B536160H  ಇಂಜೆನ ನಂಬರ:- 8B536160H  MOdel No- 1998, ಅಂತಾ ಇದ್ದು, ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ಅದರ ಅಂದಾಜು 30,000/- ರೂ ಕಿಮ್ಮತ್ತಿನದರ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣನ ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ಮೋ/ಸೈ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಮನೆಗೆ ಹೊಗಿರುತ್ತೆನೆ, ಸದರಿ ಮೋ/ಸೈ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಮುಂದಿನಿಂದ ಹಾಗೂ ಕಿಡಕಿಯಿಂದ ನೊಡಿದರೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ, ಅಂದಾಜು ರಾತ್ರಿ 12:30 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ನಾನು ಮೂತ್ರ ಮಾಡಲು ಎದ್ದಾಗ ನನ್ನ ಮೋ/ಸೈ ನಾನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೆ ಇದ್ದು ನಂತರ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ ಸುಮಾರು 05:00 ಗಂಟೆ ಎದ್ದು ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬಂದು ನೋಡಲಾಗಿ ನನ್ನ ಮೋ/ಸೈ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಸದರಿ ನನ್ನ ಮೋ/ಸೈ ನ್ನು ಯಾರೊ ಕಳ್ಳರು ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೊಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಅಂತಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಅಫಜಲಪೂರ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. 

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 28-11-2014

                                  


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 28-11-2014

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¸ÀAZÁgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 176/2014, PÀ®A 279, 338, 304(J) L¦¹:-
¢£ÁAPÀ: 27-11-2014 gÀAzÀÄ 1315 UÀAmÉUÉ WÁl¨ÉÆÃgÀ¼À ²ªÁgÀzÀ ºÀwÛgÀ SÁ¹ªÀiï ±Á vÀAzÉ ªÀĸÁÛ£ÀµÁ ªÀAiÀÄ: 20 ªÀµÀð, ¸Á: ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ ºÁUÀÆ CtÚ£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ CdgÀC° vÀAzÉ G®¥sÀvÀºÀĸÉÃ£ï ªÀAiÀÄ: 22 ¸Á: ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ gÁeÉÆüÀ WÁl¨ÉÆÃgÁ¼À gÉÆÃr£À ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃUÀĪÁUÀ WÁl¨ÉÆÃgÁ¼À ²ªÁgÀzÀ°è JzÀÄj¤AzÀ MAzÀÄ §¸ïì.£ÀA. PÉ-38-J¥sï-474 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß §¸Àì£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ ¨ÉdªÁ¨ÁÝjvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ ªÉÆÃ.¸ÉÊPÀ¯ïUÉ rQÌ ªÀiÁr ªÉÆÃ.¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄðAzÀ §¸ïì ºÁ¬Ä¹ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹¢ÝgÀAzÀ SÁ¹ªÀıÁ FvÀ£À JqÀ ºÀuÉUÉ PÀ¥Á¼ÀPÉÌ ¨sÁj gÀPÀÛUÁUÀAiÀĪÁV ¸ÀܼÀzÀ¯Éè ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. CdgÀ C° EvÀ¤UÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÀÄÝ, §¸ïì ZÁ®PÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ «ZÁj¸À®Ä ¨Á§ÄgÁªÀ vÀAzÉ ªÀÄrªÁ¼À¥Áà £ÀUÀÆgÉ ¸Á: ¤A§ÆgÀ CAvÀ w½¹gÀÄvÁÛ£É. ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.  
ªÀÄ£ÁßJSÉýî oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 189/14 PÀ®A 379 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ: 27/11/2014 gÀAzÀÄ 1230 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄAdÄ£ÁxÀ vÀAzÉ PÁ²£ÁxÀ ¤A¨Á¼À UÁæªÀÄ. GqÀªÀÄ£À½î vÁB ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ  «ÄãÀPÉÃgÁ PÁæ¸À ºÀwÛgÀ ¨Á¥ÀÆgÀ ²ªÁgÀzÀ°ègÀĪÀ JªÀÄ.J¸À.Cyð ¥ÉmÉÆæ¯ï ¥ÀA¥À£À°è ªÀiÁå£ÉÃdgÀ PÉ®¸À,  gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¦üÃAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¢£Á®Ä vÀ£Àß HjAzÀ ¥ÀA¦UÉ §AzÀÄ ¥ÀA¦£À°è rÃd® ªÀÄvÀÄÛ ¥ÉÃmÉÆæî ªÀiÁgÁl ªÀiÁrzÀ ºÀtªÀ£ÀÄß ¢£Á®Ä ªÀÄ£ÁßJSÉýî J¸ï.©.L ¨ÁåAQ£À°è vÀÄA§ÄwÛzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁAiÀÄAPÁ® £À£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄ¯É £ÀªÀÄÆäjUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÄÝ, ¥Àæw ¢£ÀzÀAvÉ ¢£ÁAPÀ 25/11/2014 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É £Á£ÀÄ £ÀªÀÄÆäj¤AzÀ ¥ÀA¦UÉ §AzÀÄ ªÀÄzÁå£À ªÀgÉUÉ ¥ÀA¦£À°è rÃd® ªÀÄvÀÄÛ ¥ÉÃmÉÆæî ªÀiÁgÁl ªÀiÁrzÀ ºÀtªÀ£ÀÄß dªÀiÁ ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀA¦¤AzÀ £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £ÀªÀÄä ¥ÀA¦£À°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀĪÀ CªÀÄgÀ vÀAzÉ ªÉÊf£ÁxÀ ¸ÁB ¹¹ð(J) E§âgÀÄ PÀÆr £À£Àß »gÉÆà ºÉÆAqÀ ¥Àè¸ï ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA PÉJ-39 eÉ-3022 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É ªÀÄzÁå£À CAzÁd 1-15 UÀAmÉUÉ ªÀÄ£ÁßJSÉýî J¸À.©.L ¨ÁåAQUÉ §AzÀÄ £À£Àß ªÁºÀ£À ¨ÁåAQ£À ªÀÄÄAzÉ ¤°è¹ ¨ÁåAQ£À°è ºÉÆÃV ºÀt PÀnÖ CAzÁd 1-25 UÀAmÉUÉ  ºÀt PÀnÖ ºÉÆÃgÉUÀqÉ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁV £Á£ÀÄ EnÖzÀ £À£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® EgÀ°¯Áè. £Á£ÀÄ ¨ÁåAQ£À°è ºÉÆÃzÁUÀ AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ £À£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ªÉÊgÀ qÉÊgÉPÀÖ ªÀiÁr PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. £À£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ¨ÁèöåPï «.J¸ï. §tÚzÀÄÝ EzÀÄÝ CzÀgÀ EAd£À £ÀA JZï,J, 10 EJJ¸ïJZïeÉ 17928 ªÀÄvÀÄÛ ZÉ¹ì £ÀA JªÀiï.©.J¯ï.JZï.J.10EE9ºÀd18129  EgÀÄvÀÛzÉ. CzÀgÀ CAzÁd QªÀÄävÀÄÛ 30000=00 gÀÆ¥Á¬Ä DUÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.